Päivystysvastaanotot potilaiden näkökulmasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivystysvastaanotot potilaiden näkökulmasta"

Transkriptio

1 Päivystysvastaanotot potilaiden näkökulmasta Arviointiseloste 1/2012 Eva Kiura (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 170) Helsinki Puh:

2 Eva Kiura, Marjukka Mäkelä Päivystysvastaanotot potilaiden näkökulmasta Arviointiseloste 1/2012

3 Kirjoittaja ja THL

4 Sisällys Lukijalle... 4 DSI:n raportin tiivistelmä... 4 Raportin tausta ja tavoite... 5 Yhteispäivystys Suomessa... 6 Kirjallisuushaku... 6 Kirjallisuuden luokittelu... 7 Tulokset... 7 Odotusajat... 7 Organisatoriset tekijät... 8 Viestintä - vuorovaikutus ja informaatio... 8 Käsityksiä henkilökunnan ammattitaidosta... 9 Taudin tunneperäiset ja fyysiset vaikutukset Kiireellisyyden arviointi/kiireellisyysluokka Fyysinen ympäristö Omaiset ja läheiset Tekijät, joilla ei ole merkitystä DSI:n raportin lähteet Katsauksen ulkopuoliset lähteet... 12

5 Lukijalle Terveydenhuollon menetelmien arvioinnin (HTA, Health Technology Assessment) tavoitteena on tarkastella terveydenhuollon kysymyksiä mahdollisimman laajasti ottaen huomioon niiden lääketieteelliset, taloudelliset, eettiset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Finohta (Finnish Office for Health Technology Assessment) arvioi terveydenhuollon menetelmiä ja käytäntöjä Suomessa sekä välittää ulkomailla tehtyjen arviointien tuloksia Suomen terveydenhuollon päättäjien ja toimijoiden tietoon. Arviointiseloste sisältää suomeksi toimitetun lyhennelmän ulkomailla tehdystä terveydenhuollon menetelmien arviointiraportista sekä aiheeseen liittyvää tietoa Suomesta. Arviointiraportit ovat yleensä järjestelmällisiä kirjallisuuskatsauksia, jotka pyrkivät vastaamaan ennalta määriteltyihin tutkimuskysymyksiin arvioimalla aiheesta löytyvää näyttöä. Kirjallisuushaku tehdään puolueettomasti ennalta määrättyjä mukaanotto- tai poisjättökriteerejä käyttäen, ja löydettyjen tutkimusten laatu ja relevanssi (kyky vastata tutkimuskysymykseen) arvioidaan. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna tilastollisia menetelmiä. Myös laadullisten tutkimusten tiedot kootaan yhteen. Tässä arviointiselosteessa esitetään tanskalaisen DSI:n (Dansk Sundhedsinstitut) järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen Patienters perspektiver på akutmodtagelser yhteenveto ja tärkeimmät tulokset. Katsauksen ulkopuolisista lähteistä otetut tiedot on merkitty harmaalla pohjavärillä. DSI on Tanskan valtion, läänien ja paikallishallinnon vuonna 1975 perustama riippumaton, voittoa tavoittelematon tutkimuslaitos. DSI:n tavoitteena on tuottaa laadukasta tietoa Tanskan terveydenhuollon päättäjille sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi DSI kerää, tutkii ja välittää tietoa, tekee tutkimustyötä sekä antaa teoreettista ja käytännöllistä konsultaatioapua. DSI:n työn tärkeimpiä alueita ovat erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, kunnalliset terveyspalvelut sekä lääkealan sektori. DSI:n raportin tiivistelmä Kirjallisuudesta löydettiin seitsemän osittain päällekkäistä aihealuetta, joissa kuvataan päivystyspotilaiden kokemuksiin ja tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä: odotusajat viestintä - vuorovaikutus ja informaatio potilaan käsitys henkilökunnan käytännön taidoista taudin vaikutukset kiireellisyysluokitus fyysinen ympäristö omaisten tai läheisten läsnäolo. Odotusajat. Potilaille on merkitystä odotusajalla ennen ensimmäistä tutkimusta, odottamiseen käytetyllä kokonaisajalla sekä psykologisesti koetulla odotusajalla. Näiden erityyppisten odotusaikojen lyhentämiseen käytetyillä keinoilla voidaan lisätä potilaan turvallisuuden tunnetta. Viestintä. Empaattinen ja usein tapahtuva viestintä on tärkeää ja saattaa estää väärinymmärryksiä. Henkilökunnasta voidaan nimetä muutama vastuuhenkilö, joiden tehtävänä on pitää potilaat ja heidän läheisensä tilanteen tasalla. Potilaat haluavat paljon tietoa kaikista vastaanotolla olemiseen liittyvistä asioista. He saattavat olla huolissaan ja harmistuneita, vaikka se ei henkilökunnalle tai heidän suhtautumisessaan henkilökuntaan näkyisikään. THL Arviointiseloste 1/2012

6 Käytännön taidot. Päivystys saatetaan kokea lääketieteellis-teknisenä ympäristönä, jossa ei ole sijaa huolenpidolle. Toisaalta tekninen ympäristö voi tuntua turvalliselta, ja toisaalta taas herättää potilaissa negatiivisia tunteita. Potilailla näyttäisi olevan tarve kokea henkilökunta osaavana ja pätevänä, huolenpitoa unohtamatta. Käytännön taitojen vaikutusta potilastyytyväisyyteen ei voi mitata objektiivisesti, mutta ne luovat osaltaan potilaan kokemusta ammattitaitoisesta hoidosta. Taudin vaikutukset. Potilaan tulosyy vaikuttaa hänen kokemukseensa päivystyksessä sekä fyysisellä että tunnetasolla. Siksi on tärkeää ottaa huomioon potilaan oma näkemys siitä, miten hengenvaarallinen hänen tilansa on. Tämä on selvitettävä hänelle mahdollisimman nopeasti. Lisäksi on tärkeää todeta potilaan kipujen voimakkuus. Joskus potilaan kivut eivät ole kotiutettaessa hyväksyttävällä tasolla. Potilaat saattavat myös poistua kipujen vuoksi päivystyksestä ennenaikaisesti. Kiireellisyysluokitus. Potilaiden kiireellisyyden arvioinnissa (triage) annetaan etusija niille, jotka tarvitsevat hoitoa nopeimmin. On varmistettava, että vähemmän kiireelliset potilaat ymmärtävät tilanteen. Potilaat yliarvioivat usein oman hoidon tarpeensa, ja toiset saattavat lähteä vastaanotolta ennen kuin heidän tilansa on ehditty arvioida. Fyysinen ympäristö vaikuttaa potilaiden mukavuuteen ja turvallisuuteen, mutta myös heidän käsitykseensä siitä, onko heillä riski saada huonoa hoitoa. Yksityisyyden puute, likaisuus, kylmyys, nälkä ja ihmisten paljous ovat tyytymättömyyttä laukaisevia tekijöitä. Läheisten läsnäolo. Ystävillä ja perheellä on ratkaiseva rooli potilaiden huolenpidossa ja käytännön apuna. Siksi päivystykseen yksin tuleviin potilaisiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Päivystysyksiköissä voidaan vastata potilaiden tarpeisiin monin tavoin: siirretään potilaat nopeasti hoitohuoneeseen lääkäri arvioi tilanteen pian saapumisen jälkeen odotustilassa on TV, lehtiä, puhelin- ja tietokoneyhteydet annetaan riittävästi tietoa päivystyksen toimintatavasta koulutetaan henkilökuntaa myönteiseen vuorovaikutukseen esitellään potilaalle henkilökunnan työtehtävät soitetaan aina potilaille, jotka ovat poistuneet kesken hoidon nimetään potilasvastaava laaditaan ohjeet kivunlievitykseen tarkkaillaan ja säädellään melutasoa suunnitellaan useampia yksityisiä hoitohuoneita tarjotaan mukava sisustus, oma tila lapsille sekä mahdollisuus siirtää äänekkäät potilaat äänieristettyyn tilaan. Raportin tausta ja tavoite Vuonna 2007 Tanskan terveyshallitus (Sundhedsstyrelsen) julkaisi suunnitelman akuuttihoidon alueellisesta uudelleenjärjestämisestä Tanskassa. Yksi suurimmista muutoksista koski päivystystoiminnan keskittämistä ja ns. yhteispäivystysten käyttöönottoa 5-10 vuoden siirtymäkauden aikana. Tanskan terveyshallituksen määritelmän mukaan yhteispäivystys on: "Sairaalan yhdessä rakennuksessa sijaitseva yhtenäinen tila, jonne äkillisesti sairastuneet tai tapaturmapotilaat voivat tulla/voidaan tuoda, ja jossa on mahdollista antaa useiden lääketieteen erikoisalojen diagnostisia ja hoidollisia palve- THL Arviointiseloste 1/2012

7 luita riippumatta siitä, annetaanko hoito päivystyspisteessä vai edellyttääkö potilaan tila hänen ottamistaan sairaalaan. Päivystyspisteessä työskentelee lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muuta henkilökuntaa". Yhteispäivystyksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki potilaat tutkitaan ja hoidetaan yhtäläisellä ammattitaidolla, ajasta ja paikasta riippumatta. Paikalla tulee olla lääkäreitä, sairaanhoitajia sekä muuta henkilökuntaa, jotka tarjoavat vastaanotto-, diagnostiikka- ja hoitopalveluita niin, että potilaan käytettävissä on aina laaja erikoisalojen asiantuntemus. Tämän odotetaan antavan paremmat puitteet erikoisalojen yhteistyölle sekä tukevan hoidon jatkuvuutta. Hoidon laadunvarmistuksessa keskitytään yleensä terveyteen ja organisaatioon liittyviin tekijöihin, ja potilaiden näkemykset jäävät vähemmälle huomiolle. Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että asiakkaiden ottaminen mukaan laadunvarmistukseen vaikuttaa myönteisesti sekä hoidon tuloksiin että potilastyytyväisyyteen. Tässä kirjallisuuskatsauksessa kootaan yhteen tulokset tieteellisistä artikkeleista, joissa käsitellään potilaiden ja omaisten kokemuksia sekä heidän tyytyväisyyteensä vaikuttavia tekijöitä päivystysvastaanotoilla. Katsauksen tavoitteena on tukea sitä, että potilaiden näkemykset otetaan huomioon uusia yhteispäivystyksiä suunniteltaessa. Yhteispäivystys Suomessa Käsitteen yhteispäivystys käyttö ja merkitys vaihtelevat. Suomessa sitä käytetään kuvaamaan joko useamman kunnan yhteistä perusterveydenhuollon päivystyspoliklinikkaa tai saman katon alla olevaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystystä riippumatta siitä, ovatko hallinto ja resurssit yhteiset tai erilliset. 1 THL:n keväällä 2012 julkaisemassa raportissa todetaan, että perusterveydenhuollon päivystystoiminta sijaitsee yhä useammin samassa tilassa erikoissairaanhoidon päivystystoiminnan kanssa, mutta niiden toiminta voi tästä huolimatta olla aivan erillistä ja käyttää vain yhteisiä tukipalveluita. Suuntaus on kuitenkin lisääntyvästi ottaa käyttöön aito yhteispäivystys, joka on yhtenäinen hallinnollinen ja toiminnallinen kokonaisuus ilman perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja-aitaa. 2 Kirjallisuushaku Haku tehtiin vuoden 2010 maalis-huhtikuussa Pubmed, Embase, Medline/Ovid, Cochrane, Cinahl, PsychInfo, Socio-logical Abstracts, Swemed ja CRD -tietokannoista. Mukaan otettujen tutkimusten tuli: käsitellä potilaiden ja heidän mukanaan olevien henkilöiden näkemyksiä, kokemuksia ja tyytyväisyyttä vastaanottoon päivystysyksiköissä sekä näiden taustalla olevia tekijöitä olla katsaus, tiedon synteesi tai meta-analyysi olla julkaistu vuosina joko englanniksi tai skandinaavisella kielellä. Mukaan ei hyväksytty alkuperäistutkimuksia eikä artikkeleita, joissa käsiteltiin ainoastaan omaisten tai läheisten näkemyksiä. Myös lapsia koskevat tutkimukset jätettiin katsauksen ulkopuolelle. Yllä lueteltujen kriteerien perusteella mukaan otettiin seitsemän katsausta. Niiden sisällön lyhyt esittely löytyy alkuperäisen raportin liitteestä 2. THL Arviointiseloste 1/2012

8 Kirjallisuuden luokittelu Löydetyn kirjallisuuden perusteella määriteltiin seitsemän osittain päällekkäistä osa-aluetta, jotka vaikuttivat päivystyspotilaan kokemuksiin: odotusajat viestintä vuorovaikutus ja informaatio potilaan käsitys henkilökunnan käytännön taidoista sairauden tai vamman tunneperäiset tai fyysiset vaikutukset kiireellisyyden arviointi ja kiireellisyysluokitus fyysinen ympäristö omaisten tai läheisten läsnäolo. Odotusajan ja kommunikaation merkitystä on tutkittu paljon, ja siksi ne saavat eniten tilaa myös tässä raportissa. Tulokset Odotusajat Kaikissa seitsemässä katsauksessa todettiin, että odotusajat vaikuttavat potilaiden kokemuksiin ja tyytyväisyyteen. Liian pitkä odotusaika on yksi niistä syistä, joiden vuoksi potilaat poistuvat päivystyksestä ennenaikaisesti. Odotusaika voidaan jakaa aikaan ennen lääkärin tekemää hoidon tarpeen arviointia sekä kokonaisodotusaikaan. Odotusaika ennen lääkärille pääsyä saattaa olla potilaan kannalta merkityksellisempi kuin yhteenlaskettu odotusaika. Potilaan kokemuksen kannalta ei ole merkitystä vain todellisella, tunteina ja minuutteina lasketulla odotusajalla, vaan siihen vaikuttavat myös monet muut tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi odottamisen aikana annettu informaatio siitä, kuinka pitkään potilas voi olettaa joutuvansa odottamaan, fyysinen ympäristö ja sen mukavuus, vuorovaikutus henkilökunnan kanssa sekä omaisten tai läheisten mukanaolo. Useissa katsauksissa kuvataan, miten tärkeä potilaan itsensä kokema odotusaika on sen kannalta, miten tyytyväinen hän on toiminnan kulkuun päivystyksessä. Koettuun odotusaikaan vaikuttaa myös se, onko potilaalla jotain puuhaa odottamisen aikana. Tekemisen puute saa ajan kulumaan hitaasti. Koettuun odotusaikaan vaikuttavat myös potilaan odotukset tai arvio siitä, millainen odotusaika olisi sopiva. Kaiken kaikkiaan koetulla odotusajalla saattaa olla enemmän merkitystä kuin todellisella ajankululla. Huoli ja epävarmuus saavat odotusajan tuntumaan pidemmältä. Siksi on tärkeää antaa potilaalle väliaikatietoja ja tärkeää, että henkilökunnalla on hyvät vuorovaikutustaidot. Potilaat voivat myös arvioida oman hoidon tarpeensa kiireellisemmäksi kuin se todellisuudessa on. Koska he samanaikaisesti eivät yleensä ymmärrä päivystyksissä käytössä olevaa kiireellisyyden arviointijärjestelmää (triage) ja katsovat päivystyksen läpi kulkevan potilasvirran etenevän epäoikeudenmukaisesti, he voivat kokea odotusajan liian pitkäksi. Odotusaika koetaan hyväksyttäväksi, jos potilas pääsee nopeasti hoitohuoneeseen ja lääkäri pystyy arvioimaan hänen tilansa 30 minuutin sisällä saapumisesta. Tämä on potilaan näkökulmasta katsottuna odottamisen kriittisin vaihe. Tavoitteeseen voidaan päästä esimerkiksi hoitamalla potilaan rekisteröinti sängyn vieressä tai toteuttamalla kiireellisyyden arviointi siten, että sen tekee lääkäri tai tiimi. Koettua odotusaikaa voidaan lyhentää TV:n, lehtien ja dvd:n avulla. Joissakin odotustiloissa on myös käytössä puhelimia ja tietokoneyhteydet. Tämän lisäksi voidaan videoiden avulla tiedottaa päivystyksen toimin- THL Arviointiseloste 1/2012

9 tatavoista ja muokata myönteisemmäksi potilaan kokemusta hoidon viivästymisestä. Realistisempi kuva odotusajoista voi lisätä potilaiden tyytyväisyyttä. Organisatoriset tekijät Todelliseen, tunteina ja minuutteina mitattavaan odotusaikaan voidaan vaikuttaa myös työn organisointiin kohdistuvilla toimenpiteillä. Resurssien keskittäminen saattaa mahdollistaa työvoiman joustavan käytön poliklinikan kuormituksen mukaisesti. Suomessa joissakin yhteispäivystyksissä seurataan jatkuvasti kuormitushuippuja ja työvuoroja räätälöidään hyvinkin poikkeaviksi. 2 Henkilökunnan riittävällä määrällä saattaa myös olla vaikutusta kommunikaation laatuun. Lähde: NHG Benchmarking Kuva 1. Esimerkki työvuorojen räätälöinnistä: erikoissairaanhoidon käyntien ja resurssien jakauma arkisin hoitajien ja lääkärien työvuorojen suunnittelun pohjana Keski-Suomen keskussairaalan päivystyksessä. Viestintä - vuorovaikutus ja informaatio Henkilökunnan ja potilaan vuorovaikutuksen laatu on potilastyytyväisyyden tärkeä mittari. Potilaat arvostavat empatiaa ja kunnioitusta, sitä, että henkilökunta on ystävällistä, kiinnittää huomiota potilaan tilanteeseen ja tarpeisiin, yrittää ymmärtää hänen ongelmiaan, ottaa katsekontaktia sekä varaa aikaa potilaan kuunteluun ja pyrkii edistämään potilaan ymmärrystä omasta hoidostaan ja hoitoprosessistaan. Huolenpidon puute voi aiheuttaa kielteisiä kokemuksia. Huomiotta jäänyt potilas voi hermostua tai huolestua. Potilaat, jotka odottavat pitkään ilman kontaktia henkilökuntaan saattavat kokea, että heidät THL Arviointiseloste 1/2012

10 on unohdettu. Vuorovaikutuksen laatu sisältää myös sen, miten usein potilaita informoidaan. Se, että potilaat joutuvat toistamaan kertomuksensa useille eri henkilöille, voi lisätä kielteisiä kokemuksia. Huonon viestinnän vuoksi voi myös käydä niin, että potilaan mielestä päivystyksessä on tehty väärä diagnoosi tai häntä on hoidettu väärin, vaikka ongelmana on ollut ennemminkin väärinymmärrys kuin hoitovirhe. Koska potilaat ovat riippuvaisia henkilökunnasta, jotkut heistä yrittävät luoda henkilökuntaan hyvät suhteet, jotta heitä pidettäisiin hyvinä potilaina eikä kohdeltaisi epäystävällisesti. Potilailta riittää myös erittäin paljon ymmärrystä henkilökunnalle päivystyksen vaikeiden työolosuhteiden vuoksi. Tästä saattaa seurata, että potilaat antavat anteeksi huolenpidon puuttumisen ja valittavat harvoin, vaikka ovat samanaikaisesti hyvinkin huolissaan ja harmistuneita. Potilaan ja henkilökunnan vuorovaikutukseen vaikuttaa myös potilaan tilan arvioiminen ei-kiireelliseksi. Tähän kiireellisyysluokkaan kuuluvat potilaat voivat kokea, etteivät heidän oireensa ole tärkeitä ja että he kuormittavat sairaanhoitajia, joilla on muutenkin liikaa työtä. Yhden katsauksen kirjoittajat kuvaavat, että päivystyksissä vallitsee "lääketieteellis-tekninen" kulttuuri. Tälle kulttuurille on ominaista hoidon pirstaleisuus esimerkiksi siten, että potilas kohtaa useita eri sairaanhoitajia, jotka kaikki suorittavat eri tehtäviä. Hoito on käytännöllistä, eikä siihen automaattisesti sisälly huolenpitoa. Kaikissa tutkimuksissa raportoitiin tapauksista, joissa potilaat tunsivat itsensä hylätyiksi, haavoittuviksi, sivuutetuiksi tai epävarmoiksi. Lääketieteellis-teknisessä kulttuurissa henkilökunnan ja potilaan suhde näyttäisi saavan vähemmän painoarvoa kuin sovitut toimintaohjeet ja käytännön toimenpiteet akuuteissa tilanteissa. Käytännöllisten näkökohtien painottumisella saattaa olla myönteistä vaikutusta silloin, kun potilas on tunneperäisesti kiihtyneessä tilassa. Konkreettisiin asioihin keskittyminen voi tällöin luoda turvallisuudentunnetta ja lievittää pelkoa. Henkilökunnan välisellä vuorovaikutuksella on erittäin suuri merkitys sille, millaiseksi potilas arvioi häntä hoitavien henkilöiden ammattitaidon. Potilaat näyttäisivät odottavan henkilökunnalta sekä käytännön taitojen hallintaa että huolenpitoa. Potilaan informoiminen päivystyksessä oleskelun aikana on tärkeää sekä hänen tyytyväisyytensä että turvallisuudentunteensa kannalta. Jos potilasta pidetään jatkuvasti ajan tasalla, hän saattaa suhtautua odotusaikaan myönteisemmin eikä koe itseään sivuutetuksi. Tämä antaa kokemuksen turvallisuudesta. Potilaiden tyytyväisyyttä lisää hoidosta ja hoitoprosessista annetun informaation määrä, laatu ja ymmärrettävyys. Ymmärrettävyys riippuu myös siitä, millä kielellä tietoa annetaan. Potilaat toivovat suullista ja kirjallista tietoa kiireellisyyden arviointiprosessista, odotusajoista, tutkimuksista, diagnooseista, omasta tilastaan, hoidostaan sekä toimenpiteistä. Hyvän vuorovaikutuksen edistämiseksi on otettu käyttöön erilaisia keinoja. Päivystykset voivat esimerkiksi hyödyntää asiakaspalvelukursseja ja laajentaa henkilökunnan keskustelukykyä tukevia valmiuksia, joilla edistetään myönteistä vuorovaikutusta erityisesti vaativissa tilanteissa. Nimilaput ja tehtävien esittely potilaalle luovat positiivista mielikuvaa. Päivystyspisteestä voidaan myös soittaa potilaille, jotka ovat poistuneet ennen kuin heidän hoitonsa on saatettu loppuun, jotta saataisiin tietoa lähdön syistä ja jatkohoidosta. Kieliongelmat voidaan ratkaista ottamalla käyttöön tulkkausjärjestelmä tai tarjoamalla lääkäreille kielikoulutusta. Joissakin päivystyksissä on myös otettu käyttöön ns. potilasvastaava, joka voi olla esimerkiksi sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä. Potilasvastaava on jatkuvasti kontaktissa potilaisiin ja heidän seuranaan oleviin läheisiin ja pitää heidät ajan tasalla mahdollisista viivästyksistä sekä tilanteen etenemisestä. Potilasvastaava voi myös samalla helpottaa muun henkilökunnan työtä esimerkiksi noutamalla peittoja tai jääpakkauksia. Käsityksiä henkilökunnan ammattitaidosta Potilaiden näkemyksellä henkilökunnan ammattitaidosta on yhteys myönteiseen kokemukseen vuorovaikutuksesta henkilökunnan kanssa. Potilaan voi kuitenkin olla vaikea erottaa käytännön osaamista ja kommunikointia. Joka tapauksessa henkilökunnan välillä tapahtuva vuorovaikutus vaikuttaa erittäin paljon siihen, miten päteviksi potilas arvioi kohtaamansa terveydenhuollon ammattilaiset. Tutkimuksissa ei ole objektiivisilla mittareilla arvioitu, vaikuttaako henkilökunnan käytännön osaaminen potilastyytyväisyyteen. THL Arviointiseloste 1/2012

11 Toinen ammattitaitoon liittyvä näkökulma on hoitoa antava ammattiryhmä. Kahdessa tutkimuksessa potilaat eivät halunneet lääketieteen opiskelijoiden suorittavan toimenpiteitä tai osallistuvan hoitoon, kun taas yhdessä tutkimuksessa potilailla oli ollut tästä positiivisia kokemuksia. Kolmas käytännön alue on käytetyt tutkimus- ja hoitomenetelmät. Potilaat, joita tutkittiin ultraäänellä röntgenin sijaan, kokivat, että lääkärit olivat myötätuntoisempia ja pätevämpiä. Tämä puolestaan vaikutti siihen, että potilaat olivat tyytyväisempiä. Taudin tunneperäiset ja fyysiset vaikutukset Kun potilas tulee päivystykseen, hän saattaa kokea tilansa vakavaksi tai hengenvaaralliseksi, ja usein hänellä on myös kipuja. Potilas voi tuntea itsensä haavoittuvaksi, pelokkaaksi ja stressaantuneeksi. Erityisesti toistuvasti päivystykseen tulevat sekä iäkkäät potilaat voivat ajatella, että heidän oireensa ovat merkkejä henkeä uhkaavasta tilasta tai johtavat siihen, että heistä tulee riippuvaisia muista ihmisistä. Monet päivystykseen tulevista potilaista kärsivät kivuista ja odottavat niiden hoitoa. He toivovat kivunlievitystä eivätkä välttämättä edellytä, että kivut saataisiin kokonaan pois. Yhden tutkimuksen mukaan potilailla ei ole suuria odotuksia kivun hoidosta eikä henkilökunta useinkaan ota asiaa esiin. Suuri osa potilaista kotiutettiin niin, että heillä oli enemmän kipuja kuin olisi hyväksyttävää. Kipukokemus saattaa myös vaikuttaa siihen, että potilas päättää poistua päivystyspisteestä ennen kuin hänen tilansa on arvioitu. Voi myös olla, että hänen oireensa katoavat, mutta toisaalta hänellä saattaa olla niin huono olo, ettei hän jaksa odottaa. Jos kyseessä on viimeksi mainittu, on riskinä potilaan tilan heikkeneminen. Kirjallisuudessa ehdotetaan, että potilaan oireiden varhaisesta lievittämisestä saattaa olla hyötyä; voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön toimintaohjeita kivunlievitykseen ja antaa herkemmin kipulääkkeitä. Kiireellisyyden arviointi/kiireellisyysluokka Potilaalle määritellyllä kiireellisyysluokalla on yhteyttä hänen tyytyväisyyteensä ja päätökseen lähteä päivystyksestä ennen lääkärin tutkimusta. Kiireellisemmät potilaat ovat yleensä tyytyväisempiä, mutta tämä saattaa johtua siitä, että he saavat enemmän huomiota osakseen tai pääsevät nopeammin hoitoon. Potilaat, jotka poistuvat päivystyksestä ennen lääkärin tutkimusta, kuuluvat yleensä vähemmän kiireellisiin. Kuten odotusaikaa käsittelevässä kappaleessa kuvattiin, potilaat usein yliarvioivat hoidon tarpeensa kiireellisyyden eivätkä ymmärrä, miten kiireellisyyden arviointijärjestelmä toimii ja tulkitsevat potilaiden kulun päivystyksen läpi epäoikeudenmukaiseksi. Useissa tutkimuksissa on todettu, että yksinkertaisimmille tapauksille suunniteltu ohituskaista (fast track) vähentää sellaisten potilaiden määrää, jotka poistuvat päivystyksestä ennen kuin heidän tilansa on ehditty arvioida. 3 Fyysinen ympäristö Päivystyspisteen tilat vaikuttavat potilaskokemuksiin. Sängyt ja pyörätuolit saattavat olla kovia ja epämukavia, lattiat ja käymälät likaisia. Odotustilaa kritisoidaan epämukavaksi, pelottavaksi, painostavaksi ja ahdistavaksi; kalusteet voivat olla huonokuntoisia ja lapsille tarkoitetut tilat voivat puuttua. Joitakin potilaita ärsyttää heikon ääni- tai näköeristyksen aiheuttama yksityisyyden puute. Joskus juopuneet tai huumeiden vaikutuksen alaisena olevat asiakkaat käyttäytyvät häiritsevästi. Päivystyspisteen ruuhkat ja niistä johtuvat odotusaikojen venymiset sekä potilaiden hoitaminen käytävätiloissa voivat antaa potilaille käsityksen, että heidän hoitonsa saattaa huonontua. Erityisesti iäkkäät potilaat saattavat olla päivystykseen tullessaan kylmissään ja nälissään ja tarvita ruokaa, juomaa sekä peittoja. Erilaisia ratkaisuja yllä mainittuihin ongelmiin voivat olla äänitason tarkkailu ja säätely, erillisten hoitohuoneiden määrän lisääminen sekä paikkojen pitäminen puhtaina ja hyvin organisoituina. Näin voidaan osaltaan vähentää potilaiden käsityksiä turvattomasta ympäristöstä. Eräs ratkaisu on ollut äänekkäiden potilaiden sijoittaminen äänieristettyyn huoneeseen. Tämä järjestely sekä rauhoittaa itse- THL Arviointiseloste 1/2012

12 hillintänsä menettänyttä potilasta että hyödyttää muita potilaita ja henkilökuntaa, jotka saavat rauhallisemman ympäristön. Suomessa voimaan astunut terveydenhuoltolaki edellyttää, että mielenterveys-, päihde- ja sosiaalityö integroidaan terveydenhuollon kanssa saumattomaksi yhteiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. 4 THL:n keväällä 2012 tekemässä kyselyssä kaikki yksiköt pitivät päihdeongelmia tärkeänä ja haasteellisena päivystystoiminnan järjestämiselle. 2 Katkaisuhoito, levottomien alkoholia tai muita huumaavia aineita väärinkäyttäneiden potilaiden sekä deliriumin hoitokäytännöt vaihtelevat paikkakunnittain. Muutamiin yksiköihin on perustettu näille potilasryhmille oma valvonta, jossa hoitohenkilökunta on osin psykiatrisen koulutuksen saaneita, mutta somaattista puolta hoidetaan yhtä intensiivisesti kuin muillakin potilailla. Suunnitelmia vastaavan kaltaisten yksiköiden perustamiseen on useissa päivystyspisteissä, sillä tämän on osoitettu rauhoittavan päivystyspisteen ilmapiiriä ja takaavan hyvän hoidon haastavalle potilasryhmälle. Kyselyyn vastanneista päivystyspisteistä yhdessä oli perustettu selviämishoitoyksikkö rauhoittamaan päivystyksen koko toimintaa ja turvaamaan niiden potilaiden terveydentilaa, joita ei voinut päihtymystilan vuoksi ohjata päivystyksestä kotiin. Palvelusta tekee erityisen laadukkaan työ, jonka päihdeasioihin perehtynyt sairaanhoitaja tekee selviämishoitoyksikön asiakkaiden kanssa seuraavana arkipäivänä. 2 Omaiset ja läheiset Ystävät ja perheenjäsenet ovat ratkaisevassa osassa päivystykseen tulevan potilaan huolenpidossa. He voivat helpottaa tilanteen stressaavuutta pitämällä potilaalle seuraa, jolloin hän tuntee itsensä vähemmän yksinäiseksi ja huolestuneeksi. Usein ystävät ja omaiset myös ottavat potilaan puolestapuhujan roolin: esittävät kysymyksiä hänen puolestaan ja hakevat tarvittaessa apua. Tekijät, joilla ei ole merkitystä Kahdessa katsauksessa luetellaan tekijöitä, joilla ei tilastollisissa malleissa todettu lainkaan tai todettiin vain vähän vaikutusta potilastyytyväisyyteen päivystyspisteissä. Näitä ovat: Potilaaseen liittyvät ominaisuudet: sukupuoli, siviilisääty, sairauden kroonisuus, potilaan luonne tai temperamentti, sairausvakuutuksen tyyppi ja sairausvakuutuskassan jäsenyyden kesto, aiemmat käynnit päivystyksessä, diagnoosi ja kipu. Ulkoisia tekijöitä, joilla ei ole todettu yhteyttä potilastyytyväisyyteen ovat esimerkiksi käynnin ajoittuminen arkipäivään tai viikonloppuun tai kellonaika, jolloin potilas saapuu päivystykseen. On myös monia päivystyspisteeseen liittyviä tekijöitä, joilla ei ole havaittu yhteyttä potilastyytyväisyyteen. Tällaisia ovat päivystykseen saapumisen kulkuväline, päivystyksessä olevien ihmisten määrä (vaikka tämä ei olekaan yksiselitteinen), tyytyväisyys rekisteröintiprosessiin, tilanne sisäänkirjattaessa, vastaanotetun hoidon tyyppi (sisätaudit/kirurgia), tyytyväisyys tehtyihin testeihin, päivystyspisteen päivittäinen kuormitus sekä vuotuinen potilasvolyymi. THL Arviointiseloste 1/2012

13 DSI:n raportin lähteet Sundhedsstyrelsen. Styrket akutberedskab -planlægningsgrundlag for det regionale sundheds-væsen. København: Sundhedsstyrelsen; Kennedy M, MacBean CE, Brand C, Sundararajan V og McD TD. Review article: Leaving the emergency department without being seen. EMA -Emergency Medicine Australasia 2008; 20(4): Nairn S, Whotton E, Marshal C, Roberts M og Swann G. The patient experience in emergency departments: a review of the literature. Accid.Emerg.Nurs. 2004; 12(3): Welch SJ. Twenty years of patient satisfaction research applied to the emergency department: A qualitative review. American Journal of Medical Quality 2010; 25(1): Gordon J, Sheppard LA og Anaf S. The patient experience in the emergency department: A systematic synthesis of qualitative research. International Emergency Nursing. In Press, Corrected Proof. Boudreaux ED, O'Hea EL. Patient satisfaction in the Emergency Department: a review of the literature and implications for practice. J.Emerg.Med. 2004; 26(1): Trout A, Magnusson AR og Hedges JR. Patient satisfaction investigations and the emergency department: what does the literature say? Acad.Emerg.Med. 2000; 7(6): Taylor C, Benger JR. Patient satisfaction in emergency medicine. Emergency Medicine Journal 2004; 21(5): Katsauksen ulkopuoliset lähteet 1 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti. STM selvityksiä 2010:4 Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki Reissell E, Kokko S, Milen A, Pekurinen M, Pitkänen N, Blomgren S, Erhola M. Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 30/ sivua. Helsinki ISSN (painettu); (pdf) Finohta. Arviointiseloste 1/2011 Potilaiden kiireellisyyden luokittelu ja hoitoprosessit sairaalan päivystyspoliklinikalla. Terveydenhuoltolaki /1326 verkko-osoitteessa THL Arviointiseloste 1/2012

14 Eva Kiura Marjukka Mäkelä Päivystysvastaanotot potilaiden näkökulmasta Arviointiseloste 1/2012 Perustuu järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen Hansen AR, Navne LE. Patienters perspektiver på akutmodtagelser. Et litteraturstudie. Dansk Sundhedsinstitut, Juni Verkkoosoitteessa: Käännös ja toimitus: Eva Kiura Taitto: Terhi Ilonen Kiitokset ylilääkäri Raija Malmströmille ja tutkimusprofessori Marjukka Mäkelälle arviointiselosteen käännöksen ja asiasisällön tarkistamisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 170) Helsinki Puhelin:

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

PÄIVYSTYS Tampereella

PÄIVYSTYS Tampereella Terveydenhuollon PÄIVYSTYS Tampereella Tampereen kaupungin terveys- ja lääkäriasemat Tampereen kaupungin hammaslääkäripäivystys TAYS Ensiapu Acuta TAYS Lastentautien päivystyspoliklinikka TAYS Naistentautien-

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys

Lisätiedot

SELVIÄMISHOITOYKSIKÖN HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN JA OSAAMISTARPEET PÄIHDEPOTILAAN HOIDOSSA. Sari Nokkala, YAMKopiskelija,

SELVIÄMISHOITOYKSIKÖN HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN JA OSAAMISTARPEET PÄIHDEPOTILAAN HOIDOSSA. Sari Nokkala, YAMKopiskelija, SELVIÄMISHOITOYKSIKÖN HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN JA OSAAMISTARPEET PÄIHDEPOTILAAN HOIDOSSA Sari Nokkala, YAMKopiskelija, SAMK Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun pilottina on

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA Pilottitutkimuksen tuloksia Anne Kantanen, Klö, TtM, TtT-opisk., Itä-Suomen yo Tarja Kvist, TtT, Itä-Suomen yo Seppo Heinonen, LT, HUS Hannele

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kuntouttavassa hoitotyössä kuntouttavaa toimintaa suoritetaan osana potilaan perushoidollisia tilanteita. Tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä myös kuntoutumista

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Potilasturvallisuus periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilas- ja lääkehoidon

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO Mirja Koivunen ylilääkäri yleislääketieteen erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos ARVOKAS = arvostusta ja

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06 Leikki interventiona Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa Eira Suhonen 6.6.06 Erityispedagogiikka Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Interventio laaja-alainen systemaattinen

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

ONKO PAKKO, JOS EI TAHO. Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström

ONKO PAKKO, JOS EI TAHO. Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström ONKO PAKKO, JOS EI TAHO Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström 1 Terveydenhuoltolaki kansalaisen valinnanvapaus laajenee 1.1.2014 Terveydenhuoltolaki laajentaa asteittain kansalaisen

Lisätiedot

Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidon haasteet ja ongelmat

Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidon haasteet ja ongelmat Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidon haasteet ja ongelmat Syksyllä 2011 tehdyn STM:n selvityksen tuloksia korkeakouluharjoittelija Laura Sohlberg, THL VTT Anna Leppo 28.11.2012 Opioidiriippuvuuden

Lisätiedot

Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet

Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet Vahvuutta vanhemmuutteen vaikuttavuustutkimuksen tavoitteet Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti, TtT 28.9.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Taustaa tutkimukselle Vuorovaikutus on turvallisen

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010 Yhtenäiset päivystyshoidon Työryhmän raportti Tehtävänanto STM nimesi HYKS-erityisvastuualueen laatimaan esityksen päivystyshoidon perusteiden valtakunnallisista kriteereistä STM asetti hankkeelle kansallisen

Lisätiedot

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker lyhyesti Dream Broker on online-videoratkaisuja toimittava ohjelmistoyritys Tarjoamme SaaS-ohjelmiston online-videoiden tuotantoon, editointiin, hallintaan,

Lisätiedot

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin 17.9.2015 1 Kiireettömän hoitoon pääsyn valvonta Kiireetöntä hoitoon pääsyä koskevat säännökset tulivat kansanterveyslakiin ja erikoisairaanhoitolakiin vuonna

Lisätiedot

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja

Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma. Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet ja avoimuus lääkärien näkökulma Heikki Pälve toiminnanjohtaja Sidonnaisuudet Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kokoomus puolueen jäsen Mitä muuta katsotaan merkitykselliseksi??? Yritystoiminta

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset

Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset Ritva Halila dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sitoumukset: ei kaupallisia sidonnaisuuksia

Lisätiedot

Psykiatrisen potilaan fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Kellokosken sairaalalla ja Hyvinkään sairaanhoitoalueenpoliklinikoilla

Psykiatrisen potilaan fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Kellokosken sairaalalla ja Hyvinkään sairaanhoitoalueenpoliklinikoilla Psykiatrisen potilaan fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Kellokosken sairaalalla ja Hyvinkään sairaanhoitoalueenpoliklinikoilla liikunnanohjaaja, Miska Arminen lääkäri, Saana Eskelinen mielenterveyshoitaja,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015 PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS Kumppanuusneuvottelut 2015 LAIT JA ASETUKSET PERUSTANA TERVEYDENHUOLTOLAKI Jonka pyrkimyksenä on: - Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Oulu 14.9.2017 Anne Koskela Hallitusneuvos, STM 1 Anne Koskela Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Eettinen päätöksenteko ja. potilaan näkökulma

Eettinen päätöksenteko ja. potilaan näkökulma Eettinen päätöksenteko ja 1 potilaan näkökulma osastoryhmän päällikkö,ylihoitaja TtT Päivi Soininen Esitys perustuu väitöstutkimukseen Coercion, Perceived care and Qualtity of life among Patients in Psychiatric

Lisätiedot

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS 28.5.2014 SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Ohjeet päivystyspalveluiden käyttämisestä äkillisissä sairaustapauksissa 1.Yöpäivystys klo 21.00 08.00 kaikkina päivinä toimii Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 1 Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 2 Ihminen on sosiaalisen verkostoon uppoutunut psykobiologinen

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Mitä on hoitoisuus / hoitoisuusluokitus? Miksi tarvitaan? Millaisia luokituksia on tarjolla? RAFAELA -järjestelmä PERIHOIq-mittari Käyttöperiaatteet Hyödyntäminen

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut

Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut Terveydenhuollon toimintaympäristössä korostuvat ihmisläheisyys, luottamuksellisuus ja kyky toimia ripeästi tilanteiden muuttuessa. Nämä ominaisuudet

Lisätiedot

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa Kantu päivät 12.2.2015 Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula SOTE -tuotantoalue Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi, PKSSK SiunSotessa 5 valmistelutyöryhmää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Yhteenveto tuloksista Hannele Kähkönen Anne Tuovinen Lokakuussa 2014 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( )

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( ) LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU (1.10-31.12.2015) PÄIVI SOVA, LKS APTEEKKI, PROVIISORI ESIMIESINFO 5.9.2016 PROSESSI 1 TEHTY TYÖ Arviointeja tehtiin noin 100. Näistä 75 tehtiin

Lisätiedot

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Käännös kielelle: Laatija: Sähköposti: SOC 1 Henkilöiden, joilla on nivelreumaoireita, tulee päästä ajoissa diagnoosin (erottavan) tekemiseen pätevän terveydenhoidon

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015 Potilasdirektiivi taustalla Vakuutusjäsenvaltion asiana on määrittää, millaisesta terveydenhuollosta vakuutettu on oikeutettu

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 21.4.2011 Jani Ruotsalainen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Cochrane Suomessa suomalaisille COSH-ryhmän avajaiset, Helsinki 15.4.2011 Jani Ruotsalainen Miten hyödynnän cochrane-katsauksia? Miten pääsen tekemään cochrane katsauksia? Mitä hyötyä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Kotiosoiteprojekti Projektivastaava Anne Mäki Projektityöntekijä Tarja Kuhalampi

Etelä-Pohjanmaan Kotiosoiteprojekti Projektivastaava Anne Mäki Projektityöntekijä Tarja Kuhalampi Etelä-Pohjanmaan Kotiosoiteprojekti 2005-2008 Projektivastaava Anne Mäki Projektityöntekijä Tarja Kuhalampi Kokeilu- ja kehittämisprojekti Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Lukiolaisten, väestön ja lääkärien näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta 10.7.2017 Yli puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon tulevaisuudesta

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa Palveluvaaka.fi avuksi

Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa Palveluvaaka.fi avuksi Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa Palveluvaaka.fi avuksi 1 Lyhyesti seuraavista aiheista Terveydenhuoltolaki lisää asiakkaiden ja potilaiden valinnanvapautta Palveluvaaka.fi ja sen ideologinen perusta 2

Lisätiedot