Tapaturmat päivähoidossa Kouvolan seudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tapaturmat päivähoidossa Kouvolan seudulla"

Transkriptio

1 TIETEESSÄ ILONA NURMI-LÜTHJE FT, kansanterveystieteen dosentti, keskuksen päällikkö Tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (Start) Kouvolan terveyskeskus PETER LÜTHJE LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti, konsultoiva ortopedi Kuusankosken aluesairaala Tapaturmat päivähoidossa Kouvolan seudulla Kahden vuoden seuranta internetpohjaisen ohjelman avulla Lähtökohdat Suurin osa päivähoidon tapaturmista on lieviä. Päivähoidon vakavat tapaturmat saavat runsaasti huomiota tiedotusvälineissä ja niihin liittyvät oikeudenkäynnit ovat asianosaisille raskaita. Muista päivähoidon tapaturmista tiedetään Suomessa hyvin vähän. Menetelmät Kouvolan seudun tapaturmahankkeessa kehitettiin internet-pohjainen tapaturmien seurantaohjelma (TAPE), johon tallennetaan prospektiivisesti yksityiskohtaista tietoa päivähoidossa sattuneista tapaturmista ja niiden olosuhteista. Tässä esitetään tapaturma-aineisto kahden vuoden ajalta. Tulokset Seuranta-aikana sattui 665 tapaturmaa, joista 58 sattui pojille. Kaksi kolmesta tapaturmasta sattui ulkona. Pihan laitteet ja välineet liittyivät joka toiseen tapaturmaan. Aikuinen oli silminnäkijänä kahdessa kolmesta tapaturmasta. Tahallisia tapaturmia oli 11. Joka 10. vamma tarvitsi lääkärin hoitoa. Tyypillinen tapaturmaan joutunut lapsi oli 3 6-vuotias poika tai 5-vuotias tyttö, joka kaatui, törmäsi tai putosi ulkona ja sai päähänsä pinnallisen vamman, joka hoidettiin päivähoitoyksikössä. Päätelmät TAPE-ohjelman avulla päivähoitoyksiköt tunnistavat yksikön vaaranpaikat, vaaratilanteet ja toistuvasti tapaturmaan joutuvat lapset. Tahallisten tapaturmien seuranta kuvaa väkivaltaisen käyttäytymisen trendiä. Ulkovälineiden ja -laitteiden turvallisuutta ja oikeaa käyttöä tulisi aktiivisesti seurata ja valvoa. Ohjelma on esimiesten ja vastuuhenkilöiden turvallisuusjohtamisen väline. Aiempien tutkimusten mukaan suurin osa päivähoidon tapaturmista on lieviä (1,2). Silti tapaturmat vaikuttavat siihen, kuinka turvalliseksi lapsi hoitoympäristön kokee. Ruotsalaisissa päiväkodeissa tehdyssä tutkimuksessa lievimpien tapaturmavammojen aliraportointi oli yleistä (3). Koska vähäinenkin tapaturma voi aiheuttaa vakavan vamman, vastuuhenkilöiden ja päättäjien käytössä tulisi olla tietoa kaikista tapaturmista ja niihin yhteydessä olevista tekijöistä. Päivähoidossa sattuneet vakavat tapaturmat ovat olleet viime vuosina esillä tiedotusvälineissä, ja niihin liittyvät oikeudenkäynnit ovat asianosaisille raskaita. Päivähoito on kuitenkin vähintään yhtä turvallista tai turvallisempaa kuin kotihoito (4,5,6,7). Päivähoidon tapaturmista tiedetään Suomessa vähän. Tutkimustietoa ei ole julkaistu sitten 1980-luvulla Helsingissä tehdyn päiväkotien tapaturmatutkimuksen (8). Päiväkotihoidon lisäksi muita päivähoitomuotoja ovat perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja perhepuisto, joissa tapaturmia ei ole tutkittu. Päivähoidon tapaturmista on enemmän tutkimustietoa Ruotsista (3), Norjasta (5) ja Yhdysvalloista (9,10). Tärkeimpiä päivähoidon turvallisuutta ohjaavia säädöksiä ovat päivähoitolaki (36/1973), jonka mukaan päivähoidon tulee taata lapselle turvallinen ympäristö, ja -asetus (239/1973), joka määrää kasvatushenkilöstön kelpoisuudesta ja määrästä suhteessa lapsiin, laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996), joka määrää henkilökunnan riittävyydestä yksityisessä päivähoidossa, laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta Suomen Lääkärilehti 12/2009 vsk

2 Kirjallisuutta 1 Waibel R, Misra R. Injuries to preschool children and infection control practices in childcare programs. Journal of School Health 2003;73: Chang A, Lugg M, Nebedum A. Injuries among preschool children enrolled in day-care centers. Pediatrics 1989;83: Sellström E, Bremberg S, Chang A. Injuries in Swedish day-care centers. Pediatrics 1994;94: Gunn WJ, Pinsky PF, Sacks JJ, Sconberger LB. Injuries and poisonings while in child care and home care. Am J Dis Child 1991;145: Kopjar B, Wickizer T. How safe are day centers? Day care versus home injuries among children in Norway. Pediatrics 1996;97: Kotch JB, Dufort VM, Stewart P ym. Injuries among children in home and out-of-home care. Injury Prevention 1997;3: Schwebel D, Brezausek C, Belsky J. Does time spent in child care influence risk for unintentional injury? Journal of Pediatric Psychology 2006;31: Pönkä A, Salminen E, Pönkä T. Accidents among children in communal day-care centres in Helsinki. Scand J Prim Health Care 1989;7: KUVIO 1. (75/2004), jonka säädökset koskevat yksityisten päiväkotien ja kunnallisten päivähoidon toimintayksiköiden tuottamien palvelujen turvallisuutta, sekä pelastuslainsäädäntö (11). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata päivähoidon aikana lapsille sattuneita tapaturmia ja niiden olosuhteita sekä aineiston keräämisessä käytettyä internet-pohjaista tapaturmien seurantaohjelmaa. Ikäjakauma () poikien (n = 387) ja tyttöjen (n = 278) tapaturmissa. 30 Aineisto ja menetelmät Tapaturmien seurantaohjelma Kouvolan seudun tapaturmahankkeen (Start) (www.tapaturmahanke.fi) ydinajatus on, että tapaturmia tilastoidaan ja seurataan säännöllisesti ja tieto käytetään tapaturmien ehkäisyyn (12,13). Hankkeessa kehitettiin verkossa toimiva tapaturmien seurantaohjelma (TAPE) päivähoidon, koulujen, sairaaloiden osastohoidon, vanhusten ja erityisryhmien asumisen ja laitoshoidon tapaturmien seurantaan. Kouvolan seudun kunnalliset ja yksityiset päivähoitoyksiköt käyttävät päivähoidon TAPE-ohjelmaa tapaturmatilanteensa seuraamiseen ja tapaturmien ehkäisyyn. Päivähoidon tapaturmien seurantaohjelman tietosisältö luotiin työryhmässä, jonka jäseninä olivat päivähoidon hallinnon ja käytännön työntekijät sekä tapaturmatutkimuksen asiantuntijat. Informaatioteknologia kehitettiin ohjelmistoyrityksessä (Oy Amli Ab), joka valittiin kilpailutuksen kautta. Ohjelma otettiin käyttöön huhtikuussa 2006 ja sitä testattiin noin vuoden ajan. Ohjelmaan mennään yksikkökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Ohjelma ohjaa käyttäjää täyttämään tapaturmatiedot vaiheittain sähköiseen tietopohjaan. Tavoitteena on täyttää tiedot mahdollisimman pian tapaturman sattumisen jälkeen. Tietopohja voidaan myös tulostaa ohjelmasta paperilomakkeena, jonka täyttäminen käy nopeasti ja josta tiedot voidaan tallentaa ohjelmaan myöhemmin. Ohjelmassa olevan raportointiosion avulla käyttäjä voi valita seuranta-ajanjakson ja katsoa aineistoa muuttujittain koko aineistosta tai sukupuolittain kuvioina esitettyinä suorina ja prosenttijakaumina. Kuviot valittiin ohjelman raportointimuodoksi, koska siten esitettyinä tulokset ovat nopeasti ja helposti ohjelman käyttäjien sisäistettävissä. 27, , , ,5 10 7,5 5 2,5 0 Pojat Tytöt Vuotta Tilastoitavat muuttujat Tapaturmista täytetään seuraavat muuttujat: sukupuoli ja ikä, tapaturmapäivä ja kellonaika, viikonpäivä, tapaturmatyyppi, sattuiko tapaturma sisällä vai ulkona, sisällä/ulkona sattuneeseen tapaturmaan yhteydessä olevat tekijät, tilanne, näkikö aikuinen tapaturman, paikka, jossa tapaturma sattui, lasten ja kasvatushenkilöstön määrät tapahtumapaikalla, oliko yksikössä asetuksen mukainen määrä kasvatushenkilöstöä, seurasiko tapaturmasta vamma tai kipua, vamman sijainti, tyyppi ja hoito sekä tapaturman tahallisuus. Tietopohjassa on myös vapaan tekstin tila niille tapaturman kannalta olennaisille seikoille, joita ohjelmassa ei kysytä. Ohjelma tuottaa tapaturmasta yhteenvedon, josta tiedot voi tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa. Yhteenvetoraportin tulostuksen jälkeen tapaturmatietoja ei voi enää muuttaa. Tulosteeseen kirjataan lapsen tunnistetiedot, jolloin tulos Suomen Lääkärilehti 12/2009 vsk 64

3 TIETEESSÄ 9 Rivara F, Sacks J. Injuries in child day care: an overview. Pediatrics 1994;94: Alkon A, Genevro J, Tschann J, Kaiser P, Ragland D, Boyce W. The epidemiology of injuries in 4 child care centers. Arch Pediatr Adolesc Med 1999;153: Saarsalmi O, toim. Päivähoidon turvallisuussuunnittelu. Stakes ja sosiaali- ja terveysministeriö. Oppaita 71, Stakes Nurmi-Lüthje I, Karjalainen K, Hinkkurinen J ym. Tapaturmakäyntien tilastointi paljastaa riskiryhmät. Suom Lääkäril 2007;62: Nurmi-Lüthje I, Kristeri K, Salmio K, Harmoinen M, Puhalainen E, Pelkonen J. Tapaturmatilastointi terveyskeskuksissa tulokset ja kokemukset Kouvolan seudulta. Suom Lääkäril 2008;63: Rintanen H. Tapaturmien tilastoinnin nykytila ja tulevaisuus Suomessa. Stakes. Aiheita 2002: Cummings P, Rivara FP, Boase J, MacDonald JK. Injuries and their relation to potential hazards in child day care. Injury Prevention 1996;2: Alkon A, Ragland D, Tschann J, Genevro J, Kaiser P, Boyce T. Injuries in child care centers: genderenvironment interactions. Injury Prevention 2000;6: Sellström E, Bremberg S. Education of staff-a key factor for a safe environment in day care. Acta Pediatr 2000;89: teista muodostuu henkilötietolain (523/1999) mukainen henkilörekisteri, josta tehdään rekisteriseloste. Tulosteet säilytetään yksikössä henkilötietolain edellyttämällä, yhdessä sovitulla tavalla. Päivähoitoasetuksessa on määritetty kunnallisen päiväkodin ja perhepäivähoidon henkilöstön määrä suhteessa hoidettavina olevien lasten määrään. Laissa yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta säädetään, että henkilöstön lukumäärän tulee olla riittävä. Tämän johdosta päivähoitoasetuksessa annettuja määriä ei yksityisessäkään päivähoidossa tule alittaa (11). Ohjelmaan on sisällytetty kaava, johon syötetään vaaditut parametrit, eli eri-ikäisten lasten ja kasvatushenkilöstön määrät tapahtumatilanteessa, ja ohjelma laskee suhdeluvun. Suhdeluvun tulisi olla noin 7, jotta henkilöstöä olisi riittävästi. Jos suhdeluku on suurempi, kasvatushenkilökuntaa lapsia kohden on liian vähän. Lisäksi kysytään, oliko henkilöstötilanne koko päivähoitoyksikössä asetuksen mukainen. Jos kaava tuottaa suhdeluvuksi esimerkiksi luvun 10 ja henkilöstöä on yksikössä asetuksen mukaisesti, henkilöstö on tapaturmahetkellä jossain muualla kuin tapaturmatilanteessa. Raporteissa suhdeluku ilmaistaan jaolla: 0 7; 7,01 7,99; 8 8,99; 9 9,99 ja 10+. Menetelmät Tapaturmatiedon seuranta-ajaksi valittiin kahden vuoden ajanjakso Kouvolan seudun väestöpohja oli seuranta-aikana noin asukasta. Ohjelma oli käytössä 52:ssa päivähoidon yksikössä, joista 37 oli päiväkoteja, 9 ryhmäperhepäiväkoteja ja 5 perhepäivähoidon yksikköä. Lisäksi mukana oli kaksi perhepuistoa. Eri yksiköt tulivat ohjelman käyttäjiksi useassa vaiheessa, joten päivähoidon tapaturmien ilmaantuvuutta ei voitu tässä laskea. Päivähoitoyksiköissä voidaan laskea esimerkiksi kuukausittainen yksikkökohtainen tapaturmien ilmaantuvuus yksinkertaisella kaavalla ja seurata ilmaantuvuutta ajassa, kun hoidossa olevien lasten määrät ja hoidossa oloajat ovat tiedossa eivätkä ne vaihtele kuukauden kuluessa suuresti. Tässä aineistossa ovat kaikkien päivähoitoyksiköiden tapaturmat, jotka oli kirjattu seuranta-ajalle mennessä. Yksikkötason tuloksia ei esitetä. Tulokset Tapaturmia raportoitiin seuranta-aikana 665, joista 633 (95 ) päiväkodeissa. Pojille sattui 58 kaikista tapaturmista (387). Tytöistä tapaturmia sattui eniten 5-vuotiaille, poikien ikäjakauma oli tasainen (kuvio 1). KUVIO 2. Tapaturmatyyppi (), tytöt ja pojat, n = 665. Muu tapaturma Jääminen puristuksiin tai kiinni Veden varaan joutuminen Tukehtumis- tai kuristumisvaara Palotapaturma Pureminen Lyöminen (myös esineellä) Kompastuminen, liukastuminen Törmääminen Putoaminen Kaatuminen Suomen Lääkärilehti 12/2009 vsk

4 Ajankohta ja viikonpäivä: Selvästi eniten (37 ) tapaturmia sattui klo ja seuraavaksi eniten kello (15 ) ja kello 9 10 (14 ). Keskiviikkoisin ja torstaisin sattui eniten tapaturmia, noin neljäsosa molempina päivinä, ja perjantaisin vähiten (16 ), lauantaisin ja sunnuntaisin vuoropäiväkodeissa alle 1. Paikka: Suurin osa (58 ) tapaturmista sattui pihapiirissä, runsas viidesosa (22 ) leikki- ja toimin- KUVIO 3. Ulkona sattuneeseen tapaturmaan yhteydessä olleet tekijät (), tytöt ja pojat, n = 421. Ei yhteyttä Muu Kiinteistöön liittyvät rakenteet Pihakalusteet Kulkuneuvo (auto, pyörä, hevonen yms.) Hiekka, lumi, jää ym. irtoaines Pensaat, puut, oksat, kivet tms. Aita, portti Leikkimökki Liikuntavälineet Ulkolelut Liukumäki Kiipeilyteline tms. Hiekkalaatikko Erilaiset keinut (esim. jousieläin) KUVIO 4. Sisällä sattuneeseen tapaturmaan yhteydessä olleet tekijät (), tytöt ja pojat, n = 244. Ei yhteyttä Muu Ruokailuvälineet Työvälineet Askarteluvälineet Leikkiväline, lelu Liikuntaväline Ovi Matto Huonekalu Suomen Lääkärilehti 12/2009 vsk 64

5 TIETEESSÄ tatilassa. Eteisessä sattui 6, makuu-/lepohuoneessa 3 ja loput muissa tiloissa. Tapaturmatyyppi: Puolet tapaturmista oli kaatumisia tai kompastumisia. Putoaminen oli toiseksi yleisin tapaturma (kuvio 2). Sisällä ja ulkona sattuneet tapaturmat: Kaksi kolmasosaa tapaturmista (63, 421/665) sattui ulkona, jolloin tapaturmaan oli yhteydessä useimmin hiekka, lumi tai muu irtoaines sekä kiipeilyteline, ja lähes yhtä usein ulkolelut ja liukumäki (kuvio 3). Huonekalulla oli useimmin osuutta sisällä sattuneisiin tapaturmiin, joita oli 37 kaikista tapaturmista (244/665) (kuvio 4). Tapaturmatilanne: Kolme neljästä tapaturmasta (74 ) sattui vapaan leikin aikana, 15 siirtymätilanteissa, 5 ohjatussa toiminnassa, 4 perushoitotilanteessa ja 2 retkellä. Henkilökuntamäärä: Tapaturmatilanteessa lasten ja kasvatushenkilöstön välinen suhdeluku oli 19 :ssa tapauksista 9 tai enemmän (kuvio 5). Koko päivähoitoyksikössä kasvatushenkilökunnan määrä oli KUVIO 5. Kasvatushenkilöstön ja lasten (tytöt ja pojat) määrän suhde tapaturmatilanteessa (), n = ,01 7,99 8 8,99 9 9, Suhdeluku päivähoitoasetuksen mukainen 32:ta tapausta (5 ) lukuun ottamatta. Vammat ja niiden hoito: Lapsi sai vamman 95 :ssa (630/665) tapaturmista. Kaikkiaan vammoja tuli 679 eikä pojilla ja tytöillä ollut tässä suhteessa eroa. Suurin osa, yli 50 kaikista vammoista, oli pinnallisia päävammoja (kuhmuja, pinnallisia haavoja ja ihorikkoja, ruhjeita), ja 25 oli muihin kehonosiin kohdistuneita pinnallisia vammoja (ihorikkoa, pinnallisia haavoja tai ruhjeita). Vammoista 61 (413/679) hoidettiin päivähoitoyksikössä ja 27 (180/679) ei tarvinnut lainkaan hoitoa. Terveyskeskuskäynnin tarvitsi 59 tapausta (9 ) ja erikoissairaanhoidon käynnin kahdeksan tapausta (1,2 ). Yksityislääkärillä käytiin kolmessa tapauksessa (0,4 ) ja 2,4 (16 tapausta) hoidettiin muulla tavoin. Silminnäkijät ja tapaturman tahallisuus: Aikuinen oli silminnäkijänä kahdessa kolmesta (68 ) tapaturmasta, jonkin verran useammin tyttöjen kuin poikien tapaturmissa (71 vs. 66 ). Toisen aiheuttamia tahallisia tapaturmia oli 11 ja tahattomia 15. Kolme neljästä (73 ) tapaturmasta sattui ilman toista osapuolta. Pojilla oli kaksi kertaa enemmän tahallisesti aiheutettuja tapaturmia kuin tytöillä (14 vs. 7 ). Pohdinta Päiväkoti- ja koulutapaturmien osuus kaikista erikoissairaanhoitoa vaativista tapaturmista on pieni, 1 2 (12,14). Terveyskeskushoitoa vaativista tapaturmista päiväkoti- ja koulutapaturmien osuus on selvästi suurempi, 7, mutta niistäkin 9/10 on koulutapaturmia (13). Päivähoidossa sattuu kuitenkin pienempiä tapaturmia lähes päivittäin, kuten seurantamme osoitti. Tässä käsiteltiin tapaturmia tapaustasolla, joten samat lapset ovat todennäköisesti aineistossa useaan kertaan. Kun tapaturmia seurattiin kaksi vuotta neljässä päiväkodissa Yhdysvalloissa, 15 :lle lapsista sattui yli puolet tapaturmista ja noin viidesosa selviytyi ilman tapaturmia (10). Tässä seurannassa henkilötason tiedot dokumentoidaan ja säilytetään vain päivähoitoyksiköissä, joille toistuvasti tapaturmaan joutuvien lasten tunnistaminen on tärkeää tapaturmien ehkäisyä varten. Suomen Lääkärilehti 12/2009 vsk

6 Henkilökunnan määrä päivähoito - yksikössä oli yleensä asetuksen mukainen, mutta joka viidennessä tapaturmassa henkilökunta oli tapaturmahetkellä muualla kuin tapahtumapaikalla. Pojat olivat jonkin verran tapaturma-alttiimpia kuin tytöt, kuten myös aikaisemmat tutkimukset osoittivat (8,15). Eniten tapaturmia sattui tässä aineistossa 3 6-vuotiaille pojille ja 5-vuotiaille tytöille, kun 1980-luvulla Suomessa (8) ja useissa ulkomaisissa tutkimuksissa tapaturmia sattui eniten selvästi nuoremmille (1,2,4,15). Tapaturmat keskittyivät aamupäivään klo 10 11, jolloin lapset olivat ulkona leikkimässä ennen lounasta. Pöngän ym. tutkimuksessa 20 vuotta sitten tapaturmahuippu oli aikaisemmin aamulla, klo (8). Hiekka, lumi, jää ja muu vuodenaikaan liittyvä irtoaines oli osallisena noin joka seitsemännessä tapauksessa, pysyvät kiinteistöön liittyvät rakenteet, aidat ja pihakalusteet puolta harvemmin. Luonnonympäristöllä oli harvoin yhteyttä tapaturmaan. Huonekalut olivat osallisina joka kolmanteen sisällä sattuneeseen tapaturmaan, kuten Cummingsin ym. (15) tutkimuksessa, ja leluilla oli osuutta joka kymmenennessä tapauksessa. Lähes joka toinen tapaturma oli kaatuminen tai kompastuminen ja joka kolmas putoaminen tai törmääminen. Nämä tulokset käyvät yksiin aiempien löydösten kanssa (5). Kaksi tukehtumisvaaratilannetta ja yksi palotapaturma raportoitiin. Joka kymmenes tapaus oli pureminen, lyöminen tai isku, jotka kuuluivat tahallisesti aiheutettuihin tapaturmiin. Puremiset olivat tässä ja norjalaisessa (5) aineistossa huomattavasti harvinaisempia kuin esimerkiksi suuressa, tapaturman aineistossa Yhdysvalloissa, jossa niiden osuus oli 39 (1). Tahallisten tapaturmien osuus oli tässä seurannassa samansuuruinen kuin Pöngän ym. tutkimuksessa (8), mutta pojat olivat tahallisten tapaturmien kohteena selvästi useammin kuin tytöt. Tapaturman tahallisuuden seuranta päivähoitoyksikössä on tärkeää, ja dokumentoitu tieto antaa mahdollisuuden puuttua väkivaltaan ja kiusaamiseen. Pöngän ym. tutkimuksessa raportoitiin vain lääkärin hoitoa vaatineen vamman aiheuttaneet tapaturmat ja ne, joissa harkittiin lääkärin hoitoa (8). Tuolloin puolet vammoista hoidettiin sairaalan poliklinikassa tai vuodeosastolla ja kolmasosa terveyskeskuksessa. Tässä seurannassa raportoitiin kaikki tapaturmat ja vammat olivat pääosin lieviä: vain muutama hoidettiin erikoissairaanhoidossa ja joka kymmenes terveyskeskuksessa. Luvut käyvät yksiin yhdysvaltalaisten vertailukelpoisten tulosten kanssa (2). Kansainvälisten tutkimustulosten tapaan (2,10,15) päähän kohdistuneita vammoja raportoitiin myös tässä aineistossa eniten. TAPE-ohjelma on toiminnan turvallisuuden kehittämisväline eikä sen ole tarkoitus olla vammojen tarkka kuvausväline tai tietokanta. Päivähoidon henkilökunnalla ei ole vamman määrittelyyn vaadittavaa asiantuntemusta. Sähköisessä tapaturmatietopohjassa kysytään tarkasti vamman anatominen sijainti ja määritellään vamma mahdollisimman tarkasti. Raportoituvassa ristiintaulukossa kehonosia ja vammoja on yhdistelty suuremmiksi kokonaisuuksiksi (esimerkiksi alaraaja: jalkaterä, nilkka, sääri, polvi, reisi, ja vastaavasti pinnallinen vamma: ihorikko, haava, mustelma, kuhmu jne.). Ristiintaulukko antaa nopean yleiskuvan tapaturmavammojen kohdentumisesta ja vakavuudesta. Mahdollisimman tarkkaan määritellyt anatominen sijainti ja vamma ovat nähtävissä tapauskohtaisissa yhteenvetoraporteissa, jotka yksiköillä on käytettävissä. Piha-alueen leikkivälineet ja telineet olivat yhteydessä joka toiseen ulkona sattuneeseen tapaturmaan, kun 20 vuotta sitten Helsingin päiväkodeissa tällaisten tapaturmien osuus oli kolmasosa (8). Päivähoitoyksikön leikkialueen kova ja joustamaton alusta aiheuttaa vammariskin (9). Stakesin ja sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuustyöryhmän tuoreen Päivähoidon turvallisuussuunnittelu -julkaisun mukaan leikkialueen välineiden ja telineiden alle on rakennettava iskua vaimentava alusta, kun vapaa putoamiskorkeus on yli 60 cm (11). Vaikka putoamiskorkeus olisi tätä pienempi, alustaksi ei sovellu kova materiaali kuten asfaltti. Kirjoittajien havaintojen mukaan lasten leikkipuistoissa käytettäviä joustavia alustoja on käytössä eräissä EU-maissa. Myös pihalaitteiden turvalliseen sijoitteluun ja liukkauden estoon talvioloissa tulisi kiinnittää huomiota. Henkilökunnan määrä päivähoitoyksikössä oli tulosten mukaan yleensä asetuksen mukainen, mutta joka viidennessä tapaturmassa henkilökunta oli tapaturmahetkellä muualla kuin tapahtumapaikalla. Päivähoidon henkilökunnan vaihtuvuudesta, päivähoitoryhmien suuresta koosta ja henkilökunnan uupumuk Suomen Lääkärilehti 12/2009 vsk 64

7 TIETEESSÄ sesta on viime aikoina keskusteltu julkisuudessa. Henkilökunnan riittävyys ja pysyvyys sekä kohtuulliset ryhmäkoot ovat keskeisiä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä (11,16). Verkko-ohjelman ja työlistojen avulla yksiköt voivat seurata, kasaantuvatko tapaturmat heidän yksikössään tilanteisiin, joiden olosuhteissa on jotain erityistä, kuten henkilökunnan poissaoloja. Tyypillinen tapaturmaan joutunut lapsi oli 3 6-vuotias poika tai 5-vuotias tyttö, joka kaatui, törmäsi tai putosi ulkona aamupäivällä klo ja sai päähänsä pinnallisen vamman, joka hoidettiin päivähoitoyksikössä. Pihan leikkilaitteet ja -välineet olivat yhteydessä tapaturmaan. Aikuinen näki kaksi kolmesta tapaturmasta. Joka kymmenes tapaturma oli toisen aiheuttama. Päivähoidon tapaturmien jatkuva ja systemaattinen seuranta on tarpeen (5,6). Tässä esitetyn ohjelman säännöllinen käyttö antaa tietoa ja välineitä myös henkilökunnan koulutukseen, jonka on todettu olevan tärkeimpiä tekijöitä turvallisen päivähoitoympäristön luomisessa (17). Päivähoidossa työskentelevää ja muuta lapsia hoitavaa henkilöstöä on koulutettu aihealueeseen Kouvolan seudulla monella tavalla. Koulutusta päivähoidon tapaturmien ehkäisystä on ollut myös TAPE-ohjelman käyttökoulutuksen yhteydessä. Ohjelman tietopohja on kehitetty tutkijoiden ja päivähoidon ammattilaisten yhteistyönä tutkimustiedon ja käytännön kokemusten perusteella, joten jo ohjelman käyttö sinänsä ja erityisesti tulosten käsitteleminen yhdessä koko yksikön henkilökunnan kanssa ovat myös koulutus- ja oppimistapahtumia. Tiedon käyttö, ohjelman arviointi ja edelleen kehittely Ohjelma toteutettiin päivähoidon työntekijöiden, tapaturmatutkimuksen asiantuntijoiden ja tietoteknologiayrityksen yhteistyönä. Lopputuloksena on helppokäyttöinen ohjelma, joka toimii reaaliajassa. Käytön motivoinnin kannalta on tärkeätä, että yksiköt käsittelevät tapaturmaraportteja omissa kokoontumisissaan. Päivähoitoyksiköissä voitaisiin myös nimetä tapaturmavastaava, joka koordinoi tätä toimintaa. Ohjelmaan on myös luotu katseluoikeuksia vastuuhenkilöille, kuten perhepäivähoidon ohjaajille ja koko kunnan ja yksityisen päivähoidon koordinaattoreille ja johtajille. Ohjelma on tarkoitettu sekä yksiköiden esimiesten päivittäiseksi työvälineeksi että päivähoidon turvallisuusjohtamisen välineeksi. Ohjelman käyttö on myös viesti lasten vanhemmille ja huoltajille siitä, että päivähoitoyksikkö on kiinnostunut lasten turvallisuudesta. Rekisteriseloste ja ohjelman salauksen perusteet ovat vanhempien nähtävissä. Ohjelman tuottamia raportteja voidaan esitellä vanhempien illoissa. Tapaturmatilastoinnilla ja erityisesti yhteenvetoraportilla, jossa on myös tapaturman vapaan tekstin kuvaus, on käyttöä myös silloin, kun tarvitaan taustatietoa esimerkiksi tapaturmalausunnoissa. Vertaisarviointi ja yksikköjen toisilleen välittämä informaatio siitä, kuinka tietoa on käytetty hyväksi, mitä käytäntöjä on muutettu tiedon perusteella ja miten ne ovat vaikuttaneet tapaturmalukuihin, lisää myös ohjelman käyttömotivaatiota. Kiitokset päivähoidon tapaturmatyöryhmälle asiantuntemuksesta ja ansiokkaasta panoksesta ohjelman luomisessa. English summary > in english Suomen Lääkärilehti 12/2009 vsk

Internetpohjaisesta seurannasta tietoa koulutapaturmien ehkäisyyn

Internetpohjaisesta seurannasta tietoa koulutapaturmien ehkäisyyn TERVEYDENHUOLTO tieteessä Miia Pauna VTM, suunnittelija Kouvolan perusturva, Tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (Start) Kirsi-Marja Karjalainen TtM, erikoissuunnittelija Kouvolan perusturva, Tapaturmien

Lisätiedot

Tapaturmien tilastointi tapaturmien ehkäisyn perustana. Ilona Nurmi-Lüthje, dos.,ft Keskuksen päällikkö Turvallinen kunta-seminaari Kouvola 22.5.

Tapaturmien tilastointi tapaturmien ehkäisyn perustana. Ilona Nurmi-Lüthje, dos.,ft Keskuksen päällikkö Turvallinen kunta-seminaari Kouvola 22.5. Tapaturmien tilastointi tapaturmien ehkäisyn perustana Ilona Nurmi-Lüthje, dos.,ft Keskuksen päällikkö Turvallinen kunta-seminaari Kouvola 22.5.2012 Start-keskuksen toiminnan ydinajatus Tapaturmien, jotka

Lisätiedot

Alkoholi ja kaksipyöräiset - Polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat, niiden seuraukset ja kustannukset

Alkoholi ja kaksipyöräiset - Polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat, niiden seuraukset ja kustannukset Alkoholi ja kaksipyöräiset - Polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat, niiden seuraukset ja kustannukset Selvä pää, kirkas mieli päihdemessut 7.11.2009 DI Noora Airaksinen,

Lisätiedot

Arvoisat ministeri Suvi Lindén

Arvoisat ministeri Suvi Lindén Arvoisat ministeri Suvi Lindén, Juha Rehula ja Paula Risikko, eduskuntapuoleen puheenjohtajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustaja 1.1.2003 tuli voimaan

Lisätiedot

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa POMO Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa DI, jatko-opiskelija Noora Airaksinen Sito Oy, Kuopio LINTU - seminaari 19.9.2007

Lisätiedot

Työikäisten suomalaisten kuolemansyytilastoissa

Työikäisten suomalaisten kuolemansyytilastoissa Terveydenhuoltotutkimus lyhyesti Ilona Nurmi-Lüthje, Kari Kristeri, Kimmo Salmio, Merja Harmoinen, Eija Puhalainen, Janne Pelkonen Tapaturmatilastointi terveyskeskuksissa: tulokset ja kokemukset Kouvolan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Tapaturmien tilastointi tapaturmien ehkäisyn perustana. Miia Pauna Suunnittelija Turvallinen kunta-seminaari Hamina 18.4.2013

Tapaturmien tilastointi tapaturmien ehkäisyn perustana. Miia Pauna Suunnittelija Turvallinen kunta-seminaari Hamina 18.4.2013 Tapaturmien tilastointi tapaturmien ehkäisyn perustana Miia Pauna Suunnittelija Turvallinen kunta-seminaari Hamina 18.4.2013 Start-keskuksen toiminnan ydinajatus Tapaturmien, jotka sisältävät myös itsensä

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ.

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. Kouvolan seudun ammattiopiston tapaturmakyselyn tuloksia 2011 Louna Karjalainen (toim.) RAPORTTI 2012 Sellasta sattuu. Eka näkee punasta

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lapsen turvaksi -hanke (2007 2009) Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Päiväkodin antama turvallisuuskasvatus on osa varhaiskasvatusta. Lasta opastetaan toimimaan ja

Lisätiedot

13.5.2011 UKK instituutti Tapaturmien järjestelmällinen seuranta mitä kunta siitä hyötyy?

13.5.2011 UKK instituutti Tapaturmien järjestelmällinen seuranta mitä kunta siitä hyötyy? 13.5.2011 UKK instituutti Tapaturmien järjestelmällinen seuranta mitä kunta siitä hyötyy? Turvallinen kaupunki Safe Community Kouvolan kaupunki/ Hyvinvointipalvelut Kim Strömmer Safe Community -verkosto

Lisätiedot

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti SPR:n Turvapassi-koulutus Turvapassi-koulutus Yksi työpäivä

Lisätiedot

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Alle 25-vuotiaiden tapaturmat Suomessa Keskimäärin vuosittain tapaturmissa Vajaat 200 kuolee 14

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä. Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa

Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä. Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa Turvallisuussuunnittelu vanhustenhuollon toimintayksiköissä Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014 Finalndia-talo Anne Lounamaa Esitykseni taustamateriaali Julkaisu: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu.

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

Tapaturmien tilastointi. ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 )

Tapaturmien tilastointi. ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Liite 2. Tapaturmatilanne ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Lähes 90 % tapaturmaisista kuolemista sattuu kotona ja vapaa-ajalla Lähes 80 % vammaan johtaneista

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Terveyspalvelut ja kuntoutus Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Esityksen rakenne Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset Avosairaanhoito ja lääkärikäynnit Tyytyväisyys terveyspalveluihin Hoidon

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

Päihtyneet tapaturmapotilaat päivystyspoliklinikan arjessa- faktoja ja ratkaisuja

Päihtyneet tapaturmapotilaat päivystyspoliklinikan arjessa- faktoja ja ratkaisuja Päihtyneet tapaturmapotilaat päivystyspoliklinikan arjessa- faktoja ja ratkaisuja Ilona Nurmi-Lüthje, dosentti, FT, Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti Päihdepäivät 19-20.5.2015 Sessio 21: Humalan huonot

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖMATKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus)

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Oulussa Omassa kodissaan työskenteleviä yksityisiä perhepäivähoitajia 95 (kunnallisia hoitajia 120) Työsopimussuhteisia (yksityisen hoidon tuella palkattuja)

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006

Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006 Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006 Hankkeen vastuuhenkilö Sirkka-Liisa Anttila Hankkeen asiantuntijat:annikki Ahlqvist/ Kiljavan opisto Ulla Piekkari /PRO

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

Foorumin teema Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman näkökulmasta

Foorumin teema Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman näkökulmasta Foorumin teema Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman näkökulmasta 13.9.2012 II Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi, Säätytalo Tutkija Jaana Markkula, Tapaturmien ehkäisyn

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

ADOPTIOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA

ADOPTIOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA ADOPTIOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Adoptioperheet ry www.adoptioperheet.fi 5.9.2013 Sanna Mäkipää, TtM, terveydenhoitaja Tmi Capacitas Familia www.capacitasfamilia.fi Luennon aiheita Adoptoitu lapsi aloittaa päivähoidon

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Ryhmis Merituuli Tuupikkalantie 5 Tuupikkalantie 5 as 1 25210 Vartsala 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3488 p. 044 778 3487 Meritähdet

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Suomen Latu ry ulkoilun ja retkeilyn asiantuntija Perustettu 1938 Toimii valtakunnallisesti ja paikallisesti 215 yhdistystä, joissa 80 000 jäsentä Kaikki löytävät mielekkään

Lisätiedot

Pyöräilijöiden tapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa

Pyöräilijöiden tapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa Pyöräilijöiden tapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa Noora Airaksinen 1, Peter Lüthje 2 1 Sito Oy, Kuopio, 2 Kuusankosken aluesairaala In this study, data of bicycle accidents that led

Lisätiedot

Suomessa sattuu tapaturmia

Suomessa sattuu tapaturmia Terveydenhuoltotutkimus lyhyesti Ilona Nurmi-Lüthje, Kalevi Karjalainen, Jari Hinkkurinen, Kimmo Salmio, Lasse Lundell, Martti Salminen, Janne Pelkonen, Anne Kajander, Peter Lüthje Tapaturmakäyntien tilastointi

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 Suunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas Turvallinen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Oman elämänsä ekspertit

Oman elämänsä ekspertit Oman elämänsä ekspertit Nuoret luupin alla - raportin tuloksia Leena Haanpää Turun yliopisto, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT 12. 14.10.2010 Holiday Club Caribia

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla -

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - Projektipäällikkö Sara Haimi-Liikkanen Projektityöntekijä Minna Labbas 24.11.2011 HaiPro Kotkan kaupungilla

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2007 t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 Lisätietoja: Sanna Ranto, puh: (09) 310 36408

Lisätiedot

Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut. HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen. Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti

Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut. HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen. Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Jokaisesta päivähoitoyksiköstä täytetään oma hakemus Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja (Vk.jtk 10.12.2013 20 ) PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Eija Prosi-Suuperko Tapiola-ryhmä 24.3.2010 1 Työ ja työmatkatapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2009 Pysyvä työkyvyttömyys? (työmatka) 90pv tai yli työkyvyttömyys

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Alkoholi usein osallisena päivystykseen tulevien nuorten tapaturmissa

Alkoholi usein osallisena päivystykseen tulevien nuorten tapaturmissa Alkuperäistutkimus tieteessä Kirsi-Marja Karjalainen TtM, erikoissuunnittelija Tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (Start), Kouvola kirsi-marja.karjalainen@kouvola.fi Ilona Nurmi-Lüthje FT, dosentti,

Lisätiedot

Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020

Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 Turvallisuussuunnitteluseminaari Kotka 26.11.2013 Merja Söderholm, STM Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien

Lisätiedot

Liukastumiset käyvät kalliiksi

Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset kansantautina miten jokainen pysyisi pystyssä? -seminaari 10.1.2013 Mirka Råback Erikoissuunnittelija Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 11.1.2013 1 Kotitapaturmien

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Tuupikkalantie 5 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3487 Meritähdet p. 044 778 5937 keittiö sähköposti: merihalikko.paivakoti@salo.fi

Lisätiedot

RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus

RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus Tiedosta hyvinvointia 1 RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus Erikoissuunnittelija Satu Vihersaari-Virtanen 23.9.2008 Tiedosta hyvinvointia 2 Vertailukehittäminen

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 1 Konsernihallinto, tilaajaryhmä Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 1 (6)

TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 1 Konsernihallinto, tilaajaryhmä Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 1 (6) Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 1 (6) Päivähoitotoiminnan kelpoisuusehdot ja laatuvaatimukset Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät

Lisätiedot

Turvallisuuden monialainen edistäminen

Turvallisuuden monialainen edistäminen Turvallisuuden monialainen edistäminen Jyväskylä, Turvallisuutta ja hyvinvointia hoitotyössä -seminaari 25.11.2014 Anne Lounamaa. THL, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Tapaturmissa kuolleet ja ennuste vuoteen

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

Kuntiin tehtävä tilastokysely 2007

Kuntiin tehtävä tilastokysely 2007 Arvoisa vastaanottaja Kuntiin tehtävä tilastokysely 2007 Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Stakes ovat yhdessä valmistelleet joka kolmas vuosi kuntiin tehtävän tilastokyselyn. Se täydentää

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy

Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy Pirkanmaan Varhaiskasvattaja 21.4.2015 Laura Repo 22.4.2015 1 Kiusaaminen pienten lasten parissa Eettiset näkökohdat Mitä havainnoimme Arvot havaintoja ohjaamassa Havaintojen

Lisätiedot

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ylöjärvellä yksikkökohtainen esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma liitetään lukuvuosisuunnitelmaan. Päiväkodinjohtaja on vastuussa oppilashuoltosuunnitelmasta

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työtapaturmien ehkäisy tavaransiirroissa TkT Pia Perttula Työturvallisuus - Logistiikka Miten tutkittiin Tilastotietoa Kuorma-autonkuljettajille sattuneet työtapaturmat Length of disability

Lisätiedot

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa.

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa. HYVÄT PERHEPÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMAT Lapsenne on saanut perhepäivähoitopaikan. Perhepäivähoito tarjoaa pienelle lapsiryhmälle kodinomaisen hoitomuodon. Perhepäiväkodin tarkoituksena on antaa turvallista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 KOKONAISTILANNE PÄIVÄHOITO Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Asia on kyllä tärkeä mutta älkää olko huolissanne? Terveydenhuollon laitoksessa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL

Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL Nuorten miesten hyvinvoinnin edistäminen on ajankohtainen haaste Huoli suomalaisten

Lisätiedot

Poliisin tietoon tulleet pahoinpitelyt lisääntyivät. Väkivallan uhrit aluesairaalan päivystyspoliklinikassa. Alkuperäistutkimus

Poliisin tietoon tulleet pahoinpitelyt lisääntyivät. Väkivallan uhrit aluesairaalan päivystyspoliklinikassa. Alkuperäistutkimus Alkuperäistutkimus Ilona Nurmi-lüthje, Peter Lüthje, Kalevi Karjalainen, Kimmo Salmio, Janne Pelkonen, Jari Hinkkurinen, Lasse Lundell, Kirsi-Marja Karjalainen ja Antti Virtanen Väkivallan uhrit aluesairaalan

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit LEMPÄÄLÄN KUNTA 2013 Sivistyslautakunta 17.9.2013 Opetusministeriön laatimia, syksyllä 2009 valmistuneita perusopetuksen laatukriteereitä täydennettiin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET Vastuuhenkilö: professori Matti Korppi (lasten infektiosairaudet) Kouluttajat: Dos. Merja Helminen, professori

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

Tyyppitapaturma: Työtasolta putoamiset rakennustöissä

Tyyppitapaturma: Työtasolta putoamiset rakennustöissä Tyyppitapaturma: Työtasolta putoamiset rakennustöissä Yhteenveto 22 tutkitusta vakavasta tapaturmasta TAPS-tietokannasta. Työtapaturmien tutkinnan kehittäminen Puro V., Rasa P-L. & Mattila S. 22.11.2013

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012. www.nuorisuomi.fi

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012. www.nuorisuomi.fi Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012 Verkoston tavoitteet Verkoston työn päämääränä on saada aikaan valtakunnallinen liikunta/hyvinvointiohjelman suunnitelma

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö LUONNOS Vavan osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuksen suunnittelun vuosiprosessi

Lisätiedot

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) miljoonaa euroa Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) 16 14 16 14 työmatkatapaturmat, vapaa-ehtoisesti vakuutetut yrittäjät 12 1 8 12 1 8 työmatkatapaturmat,

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

Alberta Language Environment Questionnaire (ALEQ)

Alberta Language Environment Questionnaire (ALEQ) Alberta Language Environment Questionnaire (ALEQ) Lapsen nimi Koodi Lapsen syntymäaika Lapsen sukupuoli Haastattelun päivämäärä Haastattelun tekijä Tulkin tarve kyllä ei Tulkki Äidin kieli Isän kieli Vanhempien

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014...

PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014... PÄIVÄKOTI LÖYTÖRETKESSÄ 2013-2014... Rakennetaan yhdessä liikkuvampaa lapsuutta! Olemme mukana Valon valtakunnallisessa liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa. Löytöretken isot yhteiset tavoitteet Aikuisten

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

LAPSEN KASVUN JA KUNTOUTUMISEN PÄIVÄT 4.10.2013 Kuopio

LAPSEN KASVUN JA KUNTOUTUMISEN PÄIVÄT 4.10.2013 Kuopio LAPSEN KASVUN JA KUNTOUTUMISEN PÄIVÄT 4.10.2013 Kuopio TYÖPAJA A LEIKKI-IKÄISEEN LAPSEEN KOHDISTUVA VÄKIVALTA Tanja Koivula ja Tuomo Puruskainen AIHEET: Vammaisten lasten kohtaama väkivalta tutkimustiedon

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA 1 TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA Kommentteja ja johtopäätöksiä vuoden 2010 vuosikatsaukseen Dia 2 Työn taustaa

Lisätiedot