KH , LIITE. Toteutetaan langaton ja mobiili työympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KH 27.5.2015, LIITE. Toteutetaan langaton ja mobiili työympäristö"

Transkriptio

1 TIETOHALLINTO, Tietohallintostrategia , tilanne toukokuu 2015 Tavoite Tulokset Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu Tietohallinnon perustehtävä: tietohallinto tukee tietohallinnan välineiden ja järjestelmien ja toimialojen vastuulla olevien tietojärjestelmien hankinnoissa, käyttöön otoissa, ylläpidossa ja kehittämisessä. Tietohallinto on omaehtoisesti ja saamiensa toimeksiantojen mukaisesti tuottanut tarpeiden mukaisia välineitä ja niihin liittyviä sekä muita tukipalveluja: - työasemien ja muiden tietolaitteiden hankintaa - työasemien ja laitteiden valmistelua käyttäjille - ohjelmistojen asennuksia ja päivityksiä - käyttäjätunnusten hallintaa - käytöstä poistettujen välineiden kierrättämistä - Kauniaisten kaupungin tietoinfrastruktuurin laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpitoa ja kehittämistä - käyttäjien ongelmatilanteiden ratkaisemista (help desk) - teknistä ja konseptuaalista tukea (henkilötyötä) toimialojen tietoteknisissä ja sähköisen asioinnin hankkeissa - kaupungin koko tietohallinnon konseptin kehittämistä vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden tiedon hallinnan tarpeita Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Lain (laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011) velvoittamana Kauniaisten kaupungin johto ja tietohallinto ovat aloittaneet kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen Tavoitteena on luoda konkreettinen kuvaus (visuaalinen + teksti) kaupungin tiedon käsittelyn kokonaisuudesta: kaupungin kuntalaispalveluiden prosesseista, sisäisistä prosesseista, tietojärjestelmistä, tietovirroista, tietoteknologiasta sekä näiden välisistä vaikutuksista. Kuvauksen avulla tullaan kaupungin toimintaa johtamaan ja kehittämään strukturoidusti. Tietohallinto on 2014 osaltaan tuottanut tietojärjestelmien osaarkkitehtuuriin luettelon kaupungin eri tahojen käytössä olevista ohjelmistoista. Toteutetaan langaton ja mobiili työympäristö Tämä yleishallinnon toimenpiteissä esiintyvä hanke on noussut keväällä 2015 tietohallinnon yhteistyössä eri toimialojen tekemän sähköisten palvelujen kehitystarpeiden selvityksen tärkeäksi kohdaksi: kyseessä on sisäisten prosessien toiminnan varmistaminen, kun kasvava osa työntekijöistä haluaa ja joutuu tekemään tietotyötä vaihtuvissa työpisteissä. Samalla tarjoutuu mahdollisuus parantaa työtapoja ja työn 1 Johtuen digitalisoitumisen nopeasta kasvusta yhteiskunnassa tietohallinto tulee 2015 aikana tiivistämään perustehtäviin liittyvää yhteistyötä kaikkien kaupungin tahojen kanssa tavoitteenaan parantaa tietohallinnan palveluja kuntalaisille ja omalle henkilöstölle kaupungin strategian tavoitteiden mukaisesti. (Katso myös kohta Toteutetaan langaton ja mobiili työympäristö ). Tietohallinto ottaa vetovastuun kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen tiivistämisestä: 2015 aikana tietohallinto järjestää avainhenkilöille koulutusta, jonka tarkoitus on varmistaa kokonaisarkkitehtuurin kehityksen eteneminen. Tietohallinto kartoittaa ja julkaisee 2015 loppuun mennessä erityisesti Kauniaisten kaupungissa käyttöön otettavat, toimintaa ohjaavat kokonaisarkkitehtuurin periaatteet. Tietohallinto on kevään 2015 aikana kartoittanut alustavasti markkinoilla tarjolla olevia sähköisen työpöydän ratkaisuja sekä toisten kuntien käyttämiä ympäristöjä. Kartoittamista viedään konkreettisempaan suuntaan

2 tuloksia sähköisten työtilojen uusilla ominaisuuksilla. Tällaisten työtilojen käyttöön otto tulee pakolliseksi mm. kaupungintalon tulevan korjausprojektin vuoksi. Johtuen sähköisten työtilojen monenlaisista käyttötarkoituksista, tietohallinto aloittaa toteutettavan ratkaisun kartoittamisen selvittämällä toimialojen näkemykset työtilojen toiminnallisuuksista. kesän ja syksyn 2015 aikana selvittämällä toimialojen johdon ja loppukäyttäjien kanssa kunkin tahon odotukset. Selvityksen jälkeen valitaan olennaiset yhteiset tarpeet ja toteutetaan paras väline ja/tai palvelu. Sähköisen työtilan käyttöön liittyy oleellisesti sähköpostin ja sähköisen kalenterin käyttö. Tietohallinto kartoittaa Ms Outlook-ohjelmiston ominaisuuksia erityisesti läsnäolotietojen ja kokousten hallinnan osalta ensi tilassa. YLEISHALLINTO, Tietohallintostrategia , tilanne toukokuu 2015 Tavoite Tulokset Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu Kartoitetaan toimialojen sähköisten palveluiden laajentaminen 2013 ja toteutetaan palvelutarjonnan laajennus Selvitetään mobiilipalveluiden hyödyntämistä nykyistä laajemmin kaupungin palveluissa. Osallisuuden ja vaikuttamisen edistämisessä hyödynnetään uutta mediaympäristöä ja kehitetään vuorovaikutteista verkkovaikuttamista tukemaan päätöksentekoa Sähköisten palveluiden kartoitus on tehty vuoden 2014 aikana. Kartoituksessa ilmenneistä kehittämistarpeista on laadittu sähköisten palveluiden kehittämissuunnitelma vuosille , jonka mukaisesti palvelutarjonnan laajennusta organisaatiossa tehdään. Jokainen toimiala huolehtii kehittämisestä omien palveluidensa osalta. Tietohallinto tukee kehittämistä. Kaupungin verkkosivuhankkeen yhteydessä 2015 uusitaan sivujen rakenne responsiiviseksi niin, että se palvelee paremmin mobiililaitteita. Mobiiliruokalista on toteutunut koulu- ja päiväkotiruokailussa. HRI hankkeen myötä laajeneva avoin tieto luo mahdollisuuksia tulevaisuudessa kehittää mahdollisesti myös mobiilisovelluksia kuntapalveluista. Avoimen tiedon edistäminen on osa kaupungin strategista toimintaa ja sitä toteutetaan yhteistyössä PKS- kuntien kanssa. Verkkoviestinnän vuorovaikutteisuutta on kehitetty edelleen parantamalla Facebook-näkyvyyttä ja aktivoimalla ajankohtaisista aiheista keskustelua kaupungin Facebook-sivujen yhteydessä. Kauniainen on antanut toukokuussa 2014 avoimen hallinnon 2 Sähköisten palveluiden toimialakohtainen priorisointi ja selvitykset meneillään tietohallinnon asiantuntijan avustamana. Tavoite saada uusitut verkkosivut julkaistua ennen kesälomia Somenäkyvyyden ja -seurannan kehittäminen syksyllä 2015.

3 ja avointa hallintokulttuuria (esim. kuntalaisten kyselyiden ja mielipidebarometrien toteuttaminen, valmisteilla olevien asioiden kommentointimahdollisuuksien kehittäminen yms.) Tehostetaan hallinnon prosesseja entistä parempien ja paremmin yhteensopivien järjestelmien avulla toteuttamalla esimerkiksi seuraavat projektit: - Sähköisiin kokouksiin siirtyminen - Palkka- ja henkilöstöhallinnon prosessien yhteensovittaminen ja yksinkertaistaminen (HR-työpöytä) - Tilavarausjärjestelmän kehittäminen (laskutuksen integrointi) - Sähköiseen arkistointiin siirtymisen valmistelu Toteutetaan langaton- ja mobiili työympäristö Taloushallinnon järjestelmiä kehitetään tukemaan talouden seurantaa ja ennakointia. Tehostetaan olemassa olevien ohjelmien hyödyntämistä hallinnon prosesseissa (esim. asianhallintajärjestelmän tehokkaampi käyttö). sitoumuksen, jossa kaupunki on sitoutunut edistämään hallinnon avoimuutta ja vuorovaikutusta myös verkkoviestinnän keinoin. KH on siirtynyt vuoden 2014 aikana osittain sähköisen kokousmateriaalin käyttöön ja jakeluun. HR-työpöytä ohjelmisto on tuotantokäytössä kaikilla toimialoilla ja sen kehittäminen jatkuu. Sähköiseen arkistoinnin edellytyksenä oleva TOS tiedonohjaussuunnitelman tekemisen kartoittaminen toteutetaan vuonna Tilavarausjärjestelmän kehittäminen/ tilavarausjärjestelmän vaihtotarpeen arviointi tehdään yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen sekä kaupungin tilahallinnon ja rahatoimiston kanssa. Langaton työympäristö on valmis teknisten välineiden ja infran osalta, mutta ohjelmistopuolella on vielä kehitettävää. Toimistokäytössä kannettavien työasemien määrää on kasvatettu korvaamalla vanhat työasemat kannettavilla työasemilla. Verkkoinfraa on kehitetty vastaamaan mobiililaitteiden tarpeita mm. siten, että kaupungin kiinteistöihin on rakennettu Graniopen wifi-verkko. Vuoden 2015 itbudjettiin on varattu määrärahaa sähköisen työpöytäalustan kehittämiseen, joka mahdollistaisi yhteisiin tietoihin pääsyn myös työpisteen ulkopuolelta ja asiakirjojen yhtäaikaisen työstämisen. Taloushallinto on ollut edelläkävijä avoimen tiedon edistämisessä avaamalla taloustietoja avoimena datana. Taloushallinnon ohjelmistot on pidetty ajantasaisina. Dynasty -asianhallintajärjestelmä päivitettiin uuteen versioon vuoden 2014 alussa. Uuden version käyttöönoton yhteydessä järjestettiin laajat koulutukset eri käyttäjäryhmille järjestelmän tehokkaasta käytöstä. Sopimusten siirtämistä sähköiseen sopimusjärjestelmään ja seurantavelvoitetta on kehotettu tehostamaan kaikilla toimialoilla. Tiedonohjaussuunnitelman (ent. arkistonmuodostussuunnitelma) laadinnan laajuutta ja menettelyä selvitetään vuoden 2015 aikana. Tilavarausjärjestelmään liittyen selvitetään 2015 Outlookin käytön tehostamista ja myös läsnäolotietojen hyödyntämistä esim. puhelunvälityksessä asiakaspalvelun parantamiseksi. Sähköisen työpöytäalustan käyttöönottosuunnitelma kevään 2015 aikana, it:n asiantuntija selvittää erityyppisiä ratkaisuja. Tavoite käyttöönotolle ennen k-talon saneerauksen käynnistymistä. Tavoitteena on lisätä laskujen automatisointia. Asianhallintajärjestelmän päivittämistä uusiin versioihin jatketaan säännöllisesti. 3

4 Tuetaan henkilökunnan IT-osaamista tarjoamalla aktiivisesti monipuolista koulutusta henkilöstölle. It-koulutusten pääpaino on ollut uusien järjestelmien käyttöönottokoulutuksissa. Henkilöstön it-koulutustarpeiden selvittämistä yksilötasolla toteutetaan jatkossa systemaattisesti kehityskeskustelujen yhteydessä. Toimialat vastaavat it-koulutuksen järjestämisestä. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, Tietohallintostrategia , tilanne toukokuu 2015 Tavoite Tulokset Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu Osallistutaan Apotti-tietojärjestelmän hankintaan olemalla mukana hankkeen ohjaus- ja kehittämistyöryhmissä. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tarpeita tuodaan esiin niin, että varmistetaan näiden osa-alueiden toiminnallisuudet tulevassa hankinnassa. Apotti-hanke on käynnissä, ja Kauniaisten edustajat ovat mukana ohjaus- hankehallinnon ja eri kehittämisryhmissä sekä osallistuneet mm. Apotin toiminnallisten vaatimusten määrittämiseen. Apotin tarjouspyyntö on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Käyttöönoton valmistelu on aloitettu hankkeen osaprojektissa. Suunnitellun käyttöönottojärjestyksen mukaisesti apotti otetaan Kauniaisissa käyttöön vuoden 2020 alkupuolella. Kehitetään omia toimintaprosesseja yhteneväisiksi osana valtakunnallista ja pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen kokonaisarkkitehtuurityötä. Jatketaan sähköisen potilastiedon arkiston (KanTa -(ja KanSa)palveluiden) käyttöönottoa valtakunnallisessa aikataulussa. Kehitetään sähköisiä palveluita osana PKSyhteistyötä (palveluseteli, sähköiset hakemukset). Toteutuu Apotin ja esimerkiksi KanTa-hankkeen yhteydessä. earkisto otetaan käyttöön huhtikuussa 2015 Sähköisten palvelujen kartoitusta on tehty v aikana, ja tavoitteet on kirjattu sähköisten palvelujen kehittämisohjelmaan. Ohjelman mukaisesti sähköisen palvelusetelin käyttöönoton teknisten edellytysten valtakunnallista kehitystä seurataan ja omaishoidon tuen sähköisen hakemuksen, terveysaseman sähköisen ajanvarauksen ja Marevan-tekstiviestien käyttöönotto 4 selvitetään vuoden 2015 aikana. Sähköinen terveystarkastus- ja valmennusohjelma ja niihin liittyvä Apotin käyttöönotto ja siihen liittyvän muutoksen valmistelu on aloitettu hankkeen osaprojektissa keväällä earkiston tavoitteellinen käyttöönottopäivä on Käyttöönoton aikataulu riippuu potilastietojärjestelmän liittymisvalmiudesta. Mikäli käyttöönotto ei onnistu ennen , se siirtyy syksyyn. Pks-soster-johtajien kokouksessa on keskusteltu yhteisen sähköisen palvelusetelialustan hankinnasta. Asiaa selvitetään. Terveysaseman sähköisestä ajanvarauksesta on saatu tarjous palveluntuottajalta. Asiaan palataan

5 Mediatrin ja Effican edelleen kehittäminen ja laajempi hyödyntäminen. Vanhusten arjen turvallisuuden parantaminen tietoteknisten välineiden avulla ja kotihoidon mobiilijärjestelmän käyttöönotto strategiakaudella. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön ja johdon osaamisen kehittäminen tietotekniikan ja tietojärjestelmien osalta. hoitoonohjausportaali otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Apotti-hankkeen ensisijaisuudesta johtuen nykyisten järjestelmien kehittäminen on rajattu pääosin välttämättömiin toimenpiteisiin. Kotihoidon mobiilijärjestelmän käyttöönotto selvitetään v.2015 aikana. Mobiilijärjestelmään voisi sisältyä esimerkiksi toiminnanohjaus, Mediatri-intergraatio, sähkölukkojärjestelmä ja omaisportaali. Henkilöstön kouluttaminen on keskittynyt pääosin käynnissä oleviin hankkeisiin (Esim. earkisto) syksyllä vuonna 2015 kun esimerkiksi earkistoon liittyvät muutokset on toteutettu. Marevan-tekstiviestipalvelun hankkimisesta on keskusteltu HUSLABin kanssa. Asia valmistellaan syksyllä Sähköisen terveystarkastus- ja valmennusohjelman koulutukset ovat huhti-toukokuussa Käyttöönotto toukokuussa Mediatria on vuonna 2015 kehitetty lähinnä earkistoon liittymisvalmiuden toteuttamiseksi. Merkittäviä kehityshankkeita ei vuodelle 2015 ole tämän lisäksi suunniteltu. Sosiaali-Effican osalta tavoitteena on saada ohjelman raportointi- ja tilastointitoiminnallisuudet entistä paremmin käyttöön. Mobiilijärjestelmän käyttöönotto on selvitetty, ja potilastietojärjestelmä Mediatri ei tällä hetkellä tue mobiilijärjestelmää. Muita, suppeampia vaihtoehtoja kartoitetaan ja arvioidaan vuoden 2015 aikana. earkistoon ja sähköiseen terveystarkastukseen liittyvät koulutukset on pidetty/pidetään huhtitoukokuussa

6 Tietoturvallisuudesta huolehtiminen: tietoturvaohjelman laadinta sekä tietoturvavastaavan ja tietosuojavastaavien nimeäminen. Tietosuojavastaava on nimetty. Henkilöstölle on pidetty tietosuojakoulutus syksyllä Tietoturvapolitiikka ja tietosuojaohje on hyväksytty lautakunnassa Tietoturvan omavalvontasuunnitelma on laadittu keväällä Ohjeiden jalkauttaminen kevään 2015 aikana. SIVISTYSTOIMI, Tietohallintostrategia , tilanne toukokuu 2015 Tavoite Tulokset Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu Jokaiselle oppilaalle tulee taata mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Tätä varten tehdään kouluja osallistava selvitys eri tieto- ja viestintäteknillisten ratkaisujen kustannustehokkuudesta ja toimivuudesta opetuksessa. Selvitetään myös tietotekninen saatavuus (oppilaat/laite kouluittain) ja opettajien TVT-osaamistaso, sekä varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintätekniikan tarpeet. Selvitysten perusteella suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Tietohallintostrategian toimeenpano on hankkeistettu. Koko Hela Grani- hanke aloitettu , oppimisympäristöjen kehittäjän virka perustettu koskien v Hankkeen ohjausryhmä (siv jory) ja verkosto nimetty 3/2014. Koko Hela Grani hankkeella on ollut kaksi henkilöstötilaisuutta. Viestintä on toteutettu kahdella sähköisellä alustalla (Basecamp ja Seepra.) Hankkeen toimintasuunnitelma ja mittaristo tehty 10/2014. Nettisivut avattu 11/2014: Alkaen Kaunis Grani lehden numerosta 3/2015, jokaiseen numeroon kirjoitetaan artikkeli Koko Hela Grani hankkeen toiminnasta Koko Hela Grani-verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja ohjausryhmä kerran viikossa. Toimeksiannot pilotteihin ja yksikköjen muuhun hanketoimintaan jatkuvat verkkoalustoilla. Opettajien digiosaamisen kartoitus tehty 11/2014, analyysi Laitekartoitus sekä kartoitus laitteiden käytöstä tehty 11/2014. Opettajien digiosaamisen analyysi tehdään Kartoitus eri järjestelmien kustannuksesta työn alla, ja jatkuu Aineistoa analysoidaan ja jaetaan henkilöstön kesken käyttäen Tableau datan analyysi- ja visualisointipalvelua. Kauniainen on ollut aktiivinen, jopa edelläkävijä, kansallisessa ja kansainvälisessä verkostoinnissa. Keskeisiä toimintoja Kehittämiskouluverkoston toimintaan osallistuminen, sekä apulaisoikeusasiamiehen vierailu oppilaitoksissa keväällä Tarpeellisia linjauksia tehdään v

7 IT-pedagogisen tuen ja täydennyskoulutuksen saatavuus taataan tarpeiden mukaan sivistystoimen kaikissa yksiköissä. Kokemuksia ja oivalluksia jaetaan aktiivisesti yksikköjen ja naapurikuntien kesken. Opettajien digiosaamisen kartoituksen tulokset analysoidaan. Benchmarking-toiminnassa toimenpiteinä ovat olleet työpajat, ITvastuuhenkilöiden kokoontumiset ja ryhmähaastattelut, sekä suomenja ruotsinkielisten oppilaitosten välinen yhteistyö. Ensimmäinen yhteistyöprojekti oli helmikuussa toteutettu 6.lk:n oppilasvaihto. Koko Hela Grani-hankkeen pilotit valittu 11/2014: 1) henkilökunnan yhteinen työalusta Seepra on otettu sivistystoimen johtoryhmän käyttöön. Koulutusta järjestetty. 2) Kansallisen Pilviväylän kehittämisaikataulua ja etenemistä seurataan lähinnä mahdollisen, kansallisen käyttäjätunnistusjärjestelmän käyttöönoton osalta. 3) Unelmakoulualustan pitkäaikaisilta käyttäjiltä on kerätty palaute, ja sen pohjalta palvelua on täydennetty ja kehitetty eteenpäin. Palveluun mahdollisesti integroitavan arviointityökalun kehittämiseen on koottu työryhmä. 4) Varhaiskasvatuksen tablettien testauksessa on luotu käyttöönottosuunnitelma, joka keskittyy arvioinnin tukena tehtävään dokumentointiin. Viestintään on kehitetty yksikköjen älypuhelimia hyödyntävä järjestelmä. 5) Pohjoismainen hanke Biophilia järjesti työpajan Koulutuksia ja IT-pedagogista tukea (esim. workshop, benchmarking, itpedagogisia tukihenkilöitä) järjestetään kartoituksen tulosten perusteella Yksikköjen välistä yhteistyötä tehdään näkyväksi ja tuetaan uusin TVTratkaisuin. Kevään 2015 aikana jatketaan oppilaitoisten, sekä kirjastopalveluiden yhteistoimintana mm. lisätyn todellisuuden työvälineiden pilotointia. Ensimmäinen tapahtuma Grani päivä ) Seepra alustaa käytetään esiops2016-prosessin työvälineenä, jonka lisäksi pilotointiin osallistuu ruotsinkielisen koulutoimen IT-ryhmä. 3) Arviointityökalun kehittämistyöryhmän toiminta käynnistetään toukokuussa ) Dokumentointikäytänteitä kehitetään ja jaetaan workshopeissa keväästä 2015 alkaen, sekä benchmarkataan mm. VKK-metro verkoston toiminnassa. 5) Biophilia-toiminta laajentuu myös suomenkielisiin oppilaitoksiin syksyllä Workshoppeja järjestetään: - kokemukset kohdista muusta kehittämistyöstä (varhaiskasvatuksen "Läsnä" ja peruopetuksen "Wilma" järjestelmät, robotiikka, 3D, ohjelmointi jne)

8 Kiinteistöjen langattomia verkkoja kehitetään vastaamaan lisääntyvästä käytöstä johtuvia tarpeita ja valmistaudutaan sähköisen ylioppilaskokeen käyttöönottoon Tavoitellaan henkilökohtainen työväline perusopetuksessa ja taataan lukio-opiskelijoille henkilökohtainen työväline viimeistään Lukulaitteiden ja e-kirjojen pedagogista käyttöä tulee tutkia ja kehittää. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut osallistuvat muiden kuntien yhteisiin tietohallintoratkaisuihin. Sosiaalisen median ja nettisivujen käyttöä kehitetään viestinnässä. Mobiilipalveluita kehitetään ja pilvipalveluita otetaan käyttöön. Seurataan säännöllisesti kuntalaisten tarpeita laitteiden, ohjelmien ja opastuksen suhteen asiakaskyselyissä ja kehitetään sähköisiä palveluita, mm liikuntatoimen ilmoittautumisjärjestelmä. Kirjaston e-kirjavalikoimaa laajennetaan. Verkkomuseon kehittämistä jatketaan. Laitekartoituksen tuloksia analysoidaan ja käydään keskustelua henkilöstön, esimiesten ja tietohallinnon kanssa. Lukioiden tvt-strategiat annettiin tiedoksi lautakunnille 8/2014. Digabitestaus tehty lukioissa (sähköiset ylioppilastutkinnot) keväällä Tarvittavia investointeja on hyväksytty opetuslautakunnassa. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014. Paikallishistoriallisen arkiston sähköistämisen kehittäminen aloitettu 12/2013. Sähköisiä tauluja hankittu kirjastoon 12/2014. Kirjaston järjestämät tablettien käyttöopastukset ovat olleet suosittuja. Kirjastolle on hankittu lisää tabletteja Koko Hela Grani -hankkeeseen liittyen. Kokemuksia jaetaan: -sivuilla Johtopäätöksiä tehdään mm. langattoman verkon kapasiteetistä, ylläpidosta, laite- ja järjestelmävalinnoista. Yksiköissä langattomien verkkojen kuuluvuutta nostetaan mm. USBlaajakaista-adapterien avulla. Sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen siirrytään lukioissa vaiheittain Muuten työ etenee lukioiden ITstrategioiden mukaisesti. Oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä teknologiaratkaisujen (gpspaikannus ja lisätyn todellisuuden työkalut) testaamiseksi. Lisätyn todellisuuden ulottuvuuksia hyödynnetään jatkossa lisääntyvässä määrin. Työkaluja hyödynnetään Granipäivässä sekä oppilaitosten kanssa tehtävässä yhteistyössä syksyllä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden oma tarkempi IT-strategia laaditaan 2015-, koskien esim. asiakkaiden palautetta ja ilmoittautumisjärjestelmää. 8

9 YHDYSKUNTATOIMI, Tietohallintostrategia , tilanne toukokuu 2015 Tavoite Tulokset Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu Paikkatietojärjestelmää laajennetaan ja kehitettään ilmenevien tarpeiden mukaan. Hankitaan BlomSTREET -katunäkymäohjelma ja siihen vaadittavat katunäkymäkuvaukset. Ohjelma integroidaan Tekla GIS:iin ja WebMap:iin. Kauniaisten kaupungin paikkatietojärjestelmä Trimble Locus (ent. Tekla GIS, ent. Xcity) otettiin tuotantokäyttöön vuoden 2007 alussa. Järjestelmän hankinnan ensisijaisena tarkoituksena oli saada yhdyskuntatoimen tuottamat ja ylläpitämät kartat ja kuntarekisterit yhteiseen tietokantaan, jolloin tietoja voidaan hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti ja lisäksi päästään eroon saman tiedon päivittämisestä useaan eri paikkaan. Aluksi hankittiin yhdyskuntatoimen käyttöön järjestelmän työasemaversio (Xcity) karttojen ja rekisterien tuottamiseen ja ylläpitoon sekä selainpohjainen versio (Xcity WebMap) katselu- ja tulostuskäyttöön. Vuoden 2015 aikana Internet karttapalveluun lisätään kaupungin maanomistus ja vuonna 2016 ns. kiinteistön perustietoikkuna. Vuoden 2015 aikana kaupunki osallistuu rakennusvalvonnan sähköisen palvelun pilotointiin Lupapiste.fi -palvelun kautta. Myöhemmin mukaan tulee myös yleisten alueiden lupien (sijoitus- ja kaivuluvat) pilotointi. INSPIRE-direktiivin mukaisesti toteutetaan rajapintapalveluna paikkatietojen katselu- ja latauspalvelut. Vuoden 2010 alussa otettiin osana kaupungin kotisivuja käyttöön internet-karttapalvelu (IKP, Karttapalvelu sisälsi alkuvaiheessa kaupungin opaskartan ja ilmakuvan. Keväällä 2012 IKP:n tietosisältöä laajennettiin lisäämällä siihen kiinteistökartta eli virastokartta ja ajantasa-asemakaavakartta kaavamääräyksineen. Syksyllä 2013 mukaan saatiin myös ilmakuvat vuosilta 2001, 2005 ja 2007 sekä rakentajille tarpeelliset kiintopistetiedot ja syksyllä 2014 viimeisimpänä laajennuksena asemakaavojen muutosalueet ja tiedot asemakaavamuutosten vaiheista.. Keväällä 2015 saatiin IKP:stä käyttöön myös mobiililaitteissa toimiva versio. Syksyllä 2014 Trimble Locus -paikkatietojärjestelmää laajennettiin hankkimalla siihen BlomSTREET-katunäkymäkuvat. Samassa yhteydessä liikennemerkit inventoitiin ja liitettiin Locukseen. Paikkatietoaineistojen käytön tehostamiseen, viranomaisten yhteistyön lisäämiseen ja monipuolisten kansalaispalvelujen syntymiseen tähtäävä EU:n INSPIRE-direktiivi (Infrastructure for Spatial Information in the European Community 2007/2/EY) velvoittaa kuntia tuottamaan INSPIRE:n piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen metatiedot (kuvailut ja määrittelyt), katselu- ja latauspalvelut sekä aineistojen käytön 9 Vuoden 2015 aikana toteutetaan WFSlatauspalvelut (Web Feature Service: verkorikartat).

10 Jatketaan kaupungin kiinteistöjen maanalaisten johtojen kartoitusta ja paikkatietojärjestelmään tallentamista tavoitteena 100 %:n kattavuus. Varaudutaan valtakunnallisen pysyvän rakennustunnuksen käyttöön ottoon ja toteutetaan käyttöön oton vaatimat toimenpiteet. Varaudutaan valtakunnallisen kiinteistötunnusjärjestelmän uudistamisen vaatimiin toimenpiteisiin. Uusi kiinteistötietojärjestelmä (uusi tavoite) Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotoiminnan tehostaminen sekä em. toimintoihin liittyvän tiedonsiirron parantaminen osapuolten välillä. seurantatiedot. Direktiivin myötä monet paikkatietoaineistot tulevat vuoteen 2019 mennessä saataville yhtenäisessä muodossa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Palveluiden toteuttamisessa hyödynnetään Kuntaliiton ja paikkatietojärjestelmätoimittajien yhdessä toteuttamaa standardirajapintojen määrittelyn sisältävää KuntaGML-hanketta sekä sen jatkoprojektina toteutettua Kuntien Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut (KRYSP) -hanketta. KRYSP-hanke tekee mahdolliseksi ottaa käyttöön selainpohjaisia sähköisiä asiointipalveluita. Kauniaisissa on jo toteutettu paikkatietoaineistojen metatiedot (www.paikkatietohakemisto.fi) ja rajapintapalveluista WMSkatselupalvelut (Web Map Service: rasterikartat). Jatkuva toiminta tavoitteen mukaisesti tietojen täydentyessä. Haahtela RES (Real Estate System) on Internet pohjainen huoltokirjajärjestelmä, joka toimii kiinteistön ylläpitoa tukevana tietovarastona sekä eri osapuolten välisenä tiedonjakelukanavana. RES on kiinteistöjen huoltotoimen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla voidaan toteuttaa suunnitelmallinen kiinteistöjen ylläpito. Järjestelmässä kootaan kiinteistön ylläpidon lähtötiedot asiakirjoineen, asetetaan tavoitteet ohjeineen, kirjataan tapahtumat ja kuitataan tehtävät sekä seurataan toteutumista. Kauniaisten kaupungilla Haahtela RES sisältää kiinteistön perustiedot, vikailmoitukset ja huolto-ohjelma -osiot. RES:iin on saatavana myös mm. kulutustieto-, budjetointi- ja vuokralaishallinnan moduulit, joita ohjelmamme ei sisällä. Kulutustietojen seuranta hoidetaan Enerkey- 10 Pysyvä rakennustunnus otetaan käyttöön Locuksen seuraavan versiopäivityksen yhteydessä Uusi kiinteistötunnusjärjestelmä käyttöön Locuksen seuraavan versiopäivityksen yhteydessä Tuotantokäytössä.

11 ohjelman avulla. Kiinteistön perustieto -moduuli sisältää osapuoli- ja toimijatiedot eli henkilöt ja yritykset, jotka kiinteistön ylläpitoon liittyviä asioita hoitavat. Perustietoihin on tallennettu myös kiinteistön piirustuksia, asiakirjoja sekä mm. viranomaisraportteja. Vikailmoitukset -moduulin avulla hallitaan huolto- ja ylläpitotoimintaan liittyviä vikailmoituksia. Kiinteistön toimijat ja käyttäjät voivat kirjata erilaisia vikailmoituksia järjestelmään ja osoittaa ne järjestelmän kautta esim. kiinteistönhoitajalle hoidettavaksi. Vikailmoituksista tulee sähköpostilla ilmoitus vastaanottajan sähköpostiin, että uusi vikailmoitus on kirjattu järjestelmään. Vikailmoituksien tilaa (ei korjattu, vastaanotettu, välitetty, korjattu) voi seurata järjestelmän kautta. Vikailmoitukset tallentuvat järjestelmään. Kiinteistöjen käyttäjät pääsevät ilmoittamaan viat kaupungin Intranet-sivujen kautta. Huolto-ohjelma -moduuli sisältää kiinteistöjen päivittäiset, viikoittaiset, kuukausittaiset sekä vuositason huolto- ja ylläpitotehtävät. Jokaiseen kiinteistöön on oma kiinteistökohtainen huolto-ohjelma. Kiinteistönhoitaja tekee ohjelman mukaiset tehtävät ja kirjaa järjestelmään tehtävät tehdyiksi. Huolto-ohjelman mukaiset työt tallentuvat myös järjestelmään. Kiinteistön huolto-ohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan mm. saneerausten jälkeistä tilaa vastaavaksi. 11

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Jaana Mäkelä Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen-koulutus 7.5.2015 Tutkimus 2010: Organisaatioiden välinen yhteistyö liittyen paikkatietoaineistoihin

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi Paikkatietoinsinööri Asko Harinen Case: Nurmijärvi Sisältö Nurmijärven kunta Paikkatieto-ohjelma Metatiedot Rajapintapalvelun käyttöönotto Rajapintapalvelu Palvelun järjestäminen Aineistot paikkatieto-ohjelmassa

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Hankkeiden tavoitteet Toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla kansalaiset, julkishallinto ja yritykset voivat tehokkaasti

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Yhteinen sähköinen arkistointi

Yhteinen sähköinen arkistointi Yhteinen sähköinen arkistointi 17.5.2016 Jari Kallela ValtioExpo JulkICT Sisältö Taustaa Arkistoinnin palvelukokonaisuus Lainsäädäntö Mitä seuraavaksi? Sähköisten viranomaisjen arkistoinnin ja säilytyksen

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden arviointi Elina Harjunen Pro Lukio ry 9.5. Arviointi pohjautuu OKM:n toimeksiantoon Karvi kartoittaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Viitekehys hallinnossa

Viitekehys hallinnossa JulkICTLab Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen julkishallinnon eri projektien

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Khall. 29.3.2016 125 Paikkatieto-ohjelman tekeminen käynnistettiin paikkatietokoordinaattorin toimesta maaliskuussa 2015. Paikkatieto-ohjelmaa työstettiin

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Oskari/arttaliittymäinfo 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / ehittämiskeskus Paikkatietoinfrastruktuuri INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Palveluväylä Sovellukset ja paikkatietoportaalit

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi

Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi Juha A. Karhu, Ilmatieteen laitos (IL) www.ilmasto-opas.fi fmi.fi/cccrp Juha A. Karhu, IL: Climate Change Community Response 1 Esityksen sisältö 1. Perustietoja

Lisätiedot

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 Hallinnon karttapalvelu Työn alla / Jatkuu Valmis Tulossa seuraavaksi Projektin sisäinen valmius Palvelun seuraavan version suunnittelu Asennukset Labiin

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 15.1.2010 klo 12:00-14:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen... 2 2. Kokouksen työjärjestys...

Lisätiedot

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan päämäärä: Oulu on (vuonna 2020 Euroopan) älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia toiminnassaan

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen

Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen Raportoinnin hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen tulevaisuus Kimmo Järvinen Kiekun raportointi Kieku-raportointi, missä mennään ja mihin mennään? - Kehittämisen viitekehys Roolit Suhde muuhun kehittämiseen

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot