KH , LIITE. Toteutetaan langaton ja mobiili työympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KH 27.5.2015, LIITE. Toteutetaan langaton ja mobiili työympäristö"

Transkriptio

1 TIETOHALLINTO, Tietohallintostrategia , tilanne toukokuu 2015 Tavoite Tulokset Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu Tietohallinnon perustehtävä: tietohallinto tukee tietohallinnan välineiden ja järjestelmien ja toimialojen vastuulla olevien tietojärjestelmien hankinnoissa, käyttöön otoissa, ylläpidossa ja kehittämisessä. Tietohallinto on omaehtoisesti ja saamiensa toimeksiantojen mukaisesti tuottanut tarpeiden mukaisia välineitä ja niihin liittyviä sekä muita tukipalveluja: - työasemien ja muiden tietolaitteiden hankintaa - työasemien ja laitteiden valmistelua käyttäjille - ohjelmistojen asennuksia ja päivityksiä - käyttäjätunnusten hallintaa - käytöstä poistettujen välineiden kierrättämistä - Kauniaisten kaupungin tietoinfrastruktuurin laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpitoa ja kehittämistä - käyttäjien ongelmatilanteiden ratkaisemista (help desk) - teknistä ja konseptuaalista tukea (henkilötyötä) toimialojen tietoteknisissä ja sähköisen asioinnin hankkeissa - kaupungin koko tietohallinnon konseptin kehittämistä vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden tiedon hallinnan tarpeita Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Lain (laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011) velvoittamana Kauniaisten kaupungin johto ja tietohallinto ovat aloittaneet kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen Tavoitteena on luoda konkreettinen kuvaus (visuaalinen + teksti) kaupungin tiedon käsittelyn kokonaisuudesta: kaupungin kuntalaispalveluiden prosesseista, sisäisistä prosesseista, tietojärjestelmistä, tietovirroista, tietoteknologiasta sekä näiden välisistä vaikutuksista. Kuvauksen avulla tullaan kaupungin toimintaa johtamaan ja kehittämään strukturoidusti. Tietohallinto on 2014 osaltaan tuottanut tietojärjestelmien osaarkkitehtuuriin luettelon kaupungin eri tahojen käytössä olevista ohjelmistoista. Toteutetaan langaton ja mobiili työympäristö Tämä yleishallinnon toimenpiteissä esiintyvä hanke on noussut keväällä 2015 tietohallinnon yhteistyössä eri toimialojen tekemän sähköisten palvelujen kehitystarpeiden selvityksen tärkeäksi kohdaksi: kyseessä on sisäisten prosessien toiminnan varmistaminen, kun kasvava osa työntekijöistä haluaa ja joutuu tekemään tietotyötä vaihtuvissa työpisteissä. Samalla tarjoutuu mahdollisuus parantaa työtapoja ja työn 1 Johtuen digitalisoitumisen nopeasta kasvusta yhteiskunnassa tietohallinto tulee 2015 aikana tiivistämään perustehtäviin liittyvää yhteistyötä kaikkien kaupungin tahojen kanssa tavoitteenaan parantaa tietohallinnan palveluja kuntalaisille ja omalle henkilöstölle kaupungin strategian tavoitteiden mukaisesti. (Katso myös kohta Toteutetaan langaton ja mobiili työympäristö ). Tietohallinto ottaa vetovastuun kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen tiivistämisestä: 2015 aikana tietohallinto järjestää avainhenkilöille koulutusta, jonka tarkoitus on varmistaa kokonaisarkkitehtuurin kehityksen eteneminen. Tietohallinto kartoittaa ja julkaisee 2015 loppuun mennessä erityisesti Kauniaisten kaupungissa käyttöön otettavat, toimintaa ohjaavat kokonaisarkkitehtuurin periaatteet. Tietohallinto on kevään 2015 aikana kartoittanut alustavasti markkinoilla tarjolla olevia sähköisen työpöydän ratkaisuja sekä toisten kuntien käyttämiä ympäristöjä. Kartoittamista viedään konkreettisempaan suuntaan

2 tuloksia sähköisten työtilojen uusilla ominaisuuksilla. Tällaisten työtilojen käyttöön otto tulee pakolliseksi mm. kaupungintalon tulevan korjausprojektin vuoksi. Johtuen sähköisten työtilojen monenlaisista käyttötarkoituksista, tietohallinto aloittaa toteutettavan ratkaisun kartoittamisen selvittämällä toimialojen näkemykset työtilojen toiminnallisuuksista. kesän ja syksyn 2015 aikana selvittämällä toimialojen johdon ja loppukäyttäjien kanssa kunkin tahon odotukset. Selvityksen jälkeen valitaan olennaiset yhteiset tarpeet ja toteutetaan paras väline ja/tai palvelu. Sähköisen työtilan käyttöön liittyy oleellisesti sähköpostin ja sähköisen kalenterin käyttö. Tietohallinto kartoittaa Ms Outlook-ohjelmiston ominaisuuksia erityisesti läsnäolotietojen ja kokousten hallinnan osalta ensi tilassa. YLEISHALLINTO, Tietohallintostrategia , tilanne toukokuu 2015 Tavoite Tulokset Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu Kartoitetaan toimialojen sähköisten palveluiden laajentaminen 2013 ja toteutetaan palvelutarjonnan laajennus Selvitetään mobiilipalveluiden hyödyntämistä nykyistä laajemmin kaupungin palveluissa. Osallisuuden ja vaikuttamisen edistämisessä hyödynnetään uutta mediaympäristöä ja kehitetään vuorovaikutteista verkkovaikuttamista tukemaan päätöksentekoa Sähköisten palveluiden kartoitus on tehty vuoden 2014 aikana. Kartoituksessa ilmenneistä kehittämistarpeista on laadittu sähköisten palveluiden kehittämissuunnitelma vuosille , jonka mukaisesti palvelutarjonnan laajennusta organisaatiossa tehdään. Jokainen toimiala huolehtii kehittämisestä omien palveluidensa osalta. Tietohallinto tukee kehittämistä. Kaupungin verkkosivuhankkeen yhteydessä 2015 uusitaan sivujen rakenne responsiiviseksi niin, että se palvelee paremmin mobiililaitteita. Mobiiliruokalista on toteutunut koulu- ja päiväkotiruokailussa. HRI hankkeen myötä laajeneva avoin tieto luo mahdollisuuksia tulevaisuudessa kehittää mahdollisesti myös mobiilisovelluksia kuntapalveluista. Avoimen tiedon edistäminen on osa kaupungin strategista toimintaa ja sitä toteutetaan yhteistyössä PKS- kuntien kanssa. Verkkoviestinnän vuorovaikutteisuutta on kehitetty edelleen parantamalla Facebook-näkyvyyttä ja aktivoimalla ajankohtaisista aiheista keskustelua kaupungin Facebook-sivujen yhteydessä. Kauniainen on antanut toukokuussa 2014 avoimen hallinnon 2 Sähköisten palveluiden toimialakohtainen priorisointi ja selvitykset meneillään tietohallinnon asiantuntijan avustamana. Tavoite saada uusitut verkkosivut julkaistua ennen kesälomia Somenäkyvyyden ja -seurannan kehittäminen syksyllä 2015.

3 ja avointa hallintokulttuuria (esim. kuntalaisten kyselyiden ja mielipidebarometrien toteuttaminen, valmisteilla olevien asioiden kommentointimahdollisuuksien kehittäminen yms.) Tehostetaan hallinnon prosesseja entistä parempien ja paremmin yhteensopivien järjestelmien avulla toteuttamalla esimerkiksi seuraavat projektit: - Sähköisiin kokouksiin siirtyminen - Palkka- ja henkilöstöhallinnon prosessien yhteensovittaminen ja yksinkertaistaminen (HR-työpöytä) - Tilavarausjärjestelmän kehittäminen (laskutuksen integrointi) - Sähköiseen arkistointiin siirtymisen valmistelu Toteutetaan langaton- ja mobiili työympäristö Taloushallinnon järjestelmiä kehitetään tukemaan talouden seurantaa ja ennakointia. Tehostetaan olemassa olevien ohjelmien hyödyntämistä hallinnon prosesseissa (esim. asianhallintajärjestelmän tehokkaampi käyttö). sitoumuksen, jossa kaupunki on sitoutunut edistämään hallinnon avoimuutta ja vuorovaikutusta myös verkkoviestinnän keinoin. KH on siirtynyt vuoden 2014 aikana osittain sähköisen kokousmateriaalin käyttöön ja jakeluun. HR-työpöytä ohjelmisto on tuotantokäytössä kaikilla toimialoilla ja sen kehittäminen jatkuu. Sähköiseen arkistoinnin edellytyksenä oleva TOS tiedonohjaussuunnitelman tekemisen kartoittaminen toteutetaan vuonna Tilavarausjärjestelmän kehittäminen/ tilavarausjärjestelmän vaihtotarpeen arviointi tehdään yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen sekä kaupungin tilahallinnon ja rahatoimiston kanssa. Langaton työympäristö on valmis teknisten välineiden ja infran osalta, mutta ohjelmistopuolella on vielä kehitettävää. Toimistokäytössä kannettavien työasemien määrää on kasvatettu korvaamalla vanhat työasemat kannettavilla työasemilla. Verkkoinfraa on kehitetty vastaamaan mobiililaitteiden tarpeita mm. siten, että kaupungin kiinteistöihin on rakennettu Graniopen wifi-verkko. Vuoden 2015 itbudjettiin on varattu määrärahaa sähköisen työpöytäalustan kehittämiseen, joka mahdollistaisi yhteisiin tietoihin pääsyn myös työpisteen ulkopuolelta ja asiakirjojen yhtäaikaisen työstämisen. Taloushallinto on ollut edelläkävijä avoimen tiedon edistämisessä avaamalla taloustietoja avoimena datana. Taloushallinnon ohjelmistot on pidetty ajantasaisina. Dynasty -asianhallintajärjestelmä päivitettiin uuteen versioon vuoden 2014 alussa. Uuden version käyttöönoton yhteydessä järjestettiin laajat koulutukset eri käyttäjäryhmille järjestelmän tehokkaasta käytöstä. Sopimusten siirtämistä sähköiseen sopimusjärjestelmään ja seurantavelvoitetta on kehotettu tehostamaan kaikilla toimialoilla. Tiedonohjaussuunnitelman (ent. arkistonmuodostussuunnitelma) laadinnan laajuutta ja menettelyä selvitetään vuoden 2015 aikana. Tilavarausjärjestelmään liittyen selvitetään 2015 Outlookin käytön tehostamista ja myös läsnäolotietojen hyödyntämistä esim. puhelunvälityksessä asiakaspalvelun parantamiseksi. Sähköisen työpöytäalustan käyttöönottosuunnitelma kevään 2015 aikana, it:n asiantuntija selvittää erityyppisiä ratkaisuja. Tavoite käyttöönotolle ennen k-talon saneerauksen käynnistymistä. Tavoitteena on lisätä laskujen automatisointia. Asianhallintajärjestelmän päivittämistä uusiin versioihin jatketaan säännöllisesti. 3

4 Tuetaan henkilökunnan IT-osaamista tarjoamalla aktiivisesti monipuolista koulutusta henkilöstölle. It-koulutusten pääpaino on ollut uusien järjestelmien käyttöönottokoulutuksissa. Henkilöstön it-koulutustarpeiden selvittämistä yksilötasolla toteutetaan jatkossa systemaattisesti kehityskeskustelujen yhteydessä. Toimialat vastaavat it-koulutuksen järjestämisestä. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, Tietohallintostrategia , tilanne toukokuu 2015 Tavoite Tulokset Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu Osallistutaan Apotti-tietojärjestelmän hankintaan olemalla mukana hankkeen ohjaus- ja kehittämistyöryhmissä. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tarpeita tuodaan esiin niin, että varmistetaan näiden osa-alueiden toiminnallisuudet tulevassa hankinnassa. Apotti-hanke on käynnissä, ja Kauniaisten edustajat ovat mukana ohjaus- hankehallinnon ja eri kehittämisryhmissä sekä osallistuneet mm. Apotin toiminnallisten vaatimusten määrittämiseen. Apotin tarjouspyyntö on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Käyttöönoton valmistelu on aloitettu hankkeen osaprojektissa. Suunnitellun käyttöönottojärjestyksen mukaisesti apotti otetaan Kauniaisissa käyttöön vuoden 2020 alkupuolella. Kehitetään omia toimintaprosesseja yhteneväisiksi osana valtakunnallista ja pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen kokonaisarkkitehtuurityötä. Jatketaan sähköisen potilastiedon arkiston (KanTa -(ja KanSa)palveluiden) käyttöönottoa valtakunnallisessa aikataulussa. Kehitetään sähköisiä palveluita osana PKSyhteistyötä (palveluseteli, sähköiset hakemukset). Toteutuu Apotin ja esimerkiksi KanTa-hankkeen yhteydessä. earkisto otetaan käyttöön huhtikuussa 2015 Sähköisten palvelujen kartoitusta on tehty v aikana, ja tavoitteet on kirjattu sähköisten palvelujen kehittämisohjelmaan. Ohjelman mukaisesti sähköisen palvelusetelin käyttöönoton teknisten edellytysten valtakunnallista kehitystä seurataan ja omaishoidon tuen sähköisen hakemuksen, terveysaseman sähköisen ajanvarauksen ja Marevan-tekstiviestien käyttöönotto 4 selvitetään vuoden 2015 aikana. Sähköinen terveystarkastus- ja valmennusohjelma ja niihin liittyvä Apotin käyttöönotto ja siihen liittyvän muutoksen valmistelu on aloitettu hankkeen osaprojektissa keväällä earkiston tavoitteellinen käyttöönottopäivä on Käyttöönoton aikataulu riippuu potilastietojärjestelmän liittymisvalmiudesta. Mikäli käyttöönotto ei onnistu ennen , se siirtyy syksyyn. Pks-soster-johtajien kokouksessa on keskusteltu yhteisen sähköisen palvelusetelialustan hankinnasta. Asiaa selvitetään. Terveysaseman sähköisestä ajanvarauksesta on saatu tarjous palveluntuottajalta. Asiaan palataan

5 Mediatrin ja Effican edelleen kehittäminen ja laajempi hyödyntäminen. Vanhusten arjen turvallisuuden parantaminen tietoteknisten välineiden avulla ja kotihoidon mobiilijärjestelmän käyttöönotto strategiakaudella. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön ja johdon osaamisen kehittäminen tietotekniikan ja tietojärjestelmien osalta. hoitoonohjausportaali otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Apotti-hankkeen ensisijaisuudesta johtuen nykyisten järjestelmien kehittäminen on rajattu pääosin välttämättömiin toimenpiteisiin. Kotihoidon mobiilijärjestelmän käyttöönotto selvitetään v.2015 aikana. Mobiilijärjestelmään voisi sisältyä esimerkiksi toiminnanohjaus, Mediatri-intergraatio, sähkölukkojärjestelmä ja omaisportaali. Henkilöstön kouluttaminen on keskittynyt pääosin käynnissä oleviin hankkeisiin (Esim. earkisto) syksyllä vuonna 2015 kun esimerkiksi earkistoon liittyvät muutokset on toteutettu. Marevan-tekstiviestipalvelun hankkimisesta on keskusteltu HUSLABin kanssa. Asia valmistellaan syksyllä Sähköisen terveystarkastus- ja valmennusohjelman koulutukset ovat huhti-toukokuussa Käyttöönotto toukokuussa Mediatria on vuonna 2015 kehitetty lähinnä earkistoon liittymisvalmiuden toteuttamiseksi. Merkittäviä kehityshankkeita ei vuodelle 2015 ole tämän lisäksi suunniteltu. Sosiaali-Effican osalta tavoitteena on saada ohjelman raportointi- ja tilastointitoiminnallisuudet entistä paremmin käyttöön. Mobiilijärjestelmän käyttöönotto on selvitetty, ja potilastietojärjestelmä Mediatri ei tällä hetkellä tue mobiilijärjestelmää. Muita, suppeampia vaihtoehtoja kartoitetaan ja arvioidaan vuoden 2015 aikana. earkistoon ja sähköiseen terveystarkastukseen liittyvät koulutukset on pidetty/pidetään huhtitoukokuussa

6 Tietoturvallisuudesta huolehtiminen: tietoturvaohjelman laadinta sekä tietoturvavastaavan ja tietosuojavastaavien nimeäminen. Tietosuojavastaava on nimetty. Henkilöstölle on pidetty tietosuojakoulutus syksyllä Tietoturvapolitiikka ja tietosuojaohje on hyväksytty lautakunnassa Tietoturvan omavalvontasuunnitelma on laadittu keväällä Ohjeiden jalkauttaminen kevään 2015 aikana. SIVISTYSTOIMI, Tietohallintostrategia , tilanne toukokuu 2015 Tavoite Tulokset Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu Jokaiselle oppilaalle tulee taata mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Tätä varten tehdään kouluja osallistava selvitys eri tieto- ja viestintäteknillisten ratkaisujen kustannustehokkuudesta ja toimivuudesta opetuksessa. Selvitetään myös tietotekninen saatavuus (oppilaat/laite kouluittain) ja opettajien TVT-osaamistaso, sekä varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintätekniikan tarpeet. Selvitysten perusteella suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Tietohallintostrategian toimeenpano on hankkeistettu. Koko Hela Grani- hanke aloitettu , oppimisympäristöjen kehittäjän virka perustettu koskien v Hankkeen ohjausryhmä (siv jory) ja verkosto nimetty 3/2014. Koko Hela Grani hankkeella on ollut kaksi henkilöstötilaisuutta. Viestintä on toteutettu kahdella sähköisellä alustalla (Basecamp ja Seepra.) Hankkeen toimintasuunnitelma ja mittaristo tehty 10/2014. Nettisivut avattu 11/2014: Alkaen Kaunis Grani lehden numerosta 3/2015, jokaiseen numeroon kirjoitetaan artikkeli Koko Hela Grani hankkeen toiminnasta Koko Hela Grani-verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja ohjausryhmä kerran viikossa. Toimeksiannot pilotteihin ja yksikköjen muuhun hanketoimintaan jatkuvat verkkoalustoilla. Opettajien digiosaamisen kartoitus tehty 11/2014, analyysi Laitekartoitus sekä kartoitus laitteiden käytöstä tehty 11/2014. Opettajien digiosaamisen analyysi tehdään Kartoitus eri järjestelmien kustannuksesta työn alla, ja jatkuu Aineistoa analysoidaan ja jaetaan henkilöstön kesken käyttäen Tableau datan analyysi- ja visualisointipalvelua. Kauniainen on ollut aktiivinen, jopa edelläkävijä, kansallisessa ja kansainvälisessä verkostoinnissa. Keskeisiä toimintoja Kehittämiskouluverkoston toimintaan osallistuminen, sekä apulaisoikeusasiamiehen vierailu oppilaitoksissa keväällä Tarpeellisia linjauksia tehdään v

7 IT-pedagogisen tuen ja täydennyskoulutuksen saatavuus taataan tarpeiden mukaan sivistystoimen kaikissa yksiköissä. Kokemuksia ja oivalluksia jaetaan aktiivisesti yksikköjen ja naapurikuntien kesken. Opettajien digiosaamisen kartoituksen tulokset analysoidaan. Benchmarking-toiminnassa toimenpiteinä ovat olleet työpajat, ITvastuuhenkilöiden kokoontumiset ja ryhmähaastattelut, sekä suomenja ruotsinkielisten oppilaitosten välinen yhteistyö. Ensimmäinen yhteistyöprojekti oli helmikuussa toteutettu 6.lk:n oppilasvaihto. Koko Hela Grani-hankkeen pilotit valittu 11/2014: 1) henkilökunnan yhteinen työalusta Seepra on otettu sivistystoimen johtoryhmän käyttöön. Koulutusta järjestetty. 2) Kansallisen Pilviväylän kehittämisaikataulua ja etenemistä seurataan lähinnä mahdollisen, kansallisen käyttäjätunnistusjärjestelmän käyttöönoton osalta. 3) Unelmakoulualustan pitkäaikaisilta käyttäjiltä on kerätty palaute, ja sen pohjalta palvelua on täydennetty ja kehitetty eteenpäin. Palveluun mahdollisesti integroitavan arviointityökalun kehittämiseen on koottu työryhmä. 4) Varhaiskasvatuksen tablettien testauksessa on luotu käyttöönottosuunnitelma, joka keskittyy arvioinnin tukena tehtävään dokumentointiin. Viestintään on kehitetty yksikköjen älypuhelimia hyödyntävä järjestelmä. 5) Pohjoismainen hanke Biophilia järjesti työpajan Koulutuksia ja IT-pedagogista tukea (esim. workshop, benchmarking, itpedagogisia tukihenkilöitä) järjestetään kartoituksen tulosten perusteella Yksikköjen välistä yhteistyötä tehdään näkyväksi ja tuetaan uusin TVTratkaisuin. Kevään 2015 aikana jatketaan oppilaitoisten, sekä kirjastopalveluiden yhteistoimintana mm. lisätyn todellisuuden työvälineiden pilotointia. Ensimmäinen tapahtuma Grani päivä ) Seepra alustaa käytetään esiops2016-prosessin työvälineenä, jonka lisäksi pilotointiin osallistuu ruotsinkielisen koulutoimen IT-ryhmä. 3) Arviointityökalun kehittämistyöryhmän toiminta käynnistetään toukokuussa ) Dokumentointikäytänteitä kehitetään ja jaetaan workshopeissa keväästä 2015 alkaen, sekä benchmarkataan mm. VKK-metro verkoston toiminnassa. 5) Biophilia-toiminta laajentuu myös suomenkielisiin oppilaitoksiin syksyllä Workshoppeja järjestetään: - kokemukset kohdista muusta kehittämistyöstä (varhaiskasvatuksen "Läsnä" ja peruopetuksen "Wilma" järjestelmät, robotiikka, 3D, ohjelmointi jne)

8 Kiinteistöjen langattomia verkkoja kehitetään vastaamaan lisääntyvästä käytöstä johtuvia tarpeita ja valmistaudutaan sähköisen ylioppilaskokeen käyttöönottoon Tavoitellaan henkilökohtainen työväline perusopetuksessa ja taataan lukio-opiskelijoille henkilökohtainen työväline viimeistään Lukulaitteiden ja e-kirjojen pedagogista käyttöä tulee tutkia ja kehittää. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut osallistuvat muiden kuntien yhteisiin tietohallintoratkaisuihin. Sosiaalisen median ja nettisivujen käyttöä kehitetään viestinnässä. Mobiilipalveluita kehitetään ja pilvipalveluita otetaan käyttöön. Seurataan säännöllisesti kuntalaisten tarpeita laitteiden, ohjelmien ja opastuksen suhteen asiakaskyselyissä ja kehitetään sähköisiä palveluita, mm liikuntatoimen ilmoittautumisjärjestelmä. Kirjaston e-kirjavalikoimaa laajennetaan. Verkkomuseon kehittämistä jatketaan. Laitekartoituksen tuloksia analysoidaan ja käydään keskustelua henkilöstön, esimiesten ja tietohallinnon kanssa. Lukioiden tvt-strategiat annettiin tiedoksi lautakunnille 8/2014. Digabitestaus tehty lukioissa (sähköiset ylioppilastutkinnot) keväällä Tarvittavia investointeja on hyväksytty opetuslautakunnassa. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014. Paikallishistoriallisen arkiston sähköistämisen kehittäminen aloitettu 12/2013. Sähköisiä tauluja hankittu kirjastoon 12/2014. Kirjaston järjestämät tablettien käyttöopastukset ovat olleet suosittuja. Kirjastolle on hankittu lisää tabletteja Koko Hela Grani -hankkeeseen liittyen. Kokemuksia jaetaan: -sivuilla Johtopäätöksiä tehdään mm. langattoman verkon kapasiteetistä, ylläpidosta, laite- ja järjestelmävalinnoista. Yksiköissä langattomien verkkojen kuuluvuutta nostetaan mm. USBlaajakaista-adapterien avulla. Sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen siirrytään lukioissa vaiheittain Muuten työ etenee lukioiden ITstrategioiden mukaisesti. Oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä teknologiaratkaisujen (gpspaikannus ja lisätyn todellisuuden työkalut) testaamiseksi. Lisätyn todellisuuden ulottuvuuksia hyödynnetään jatkossa lisääntyvässä määrin. Työkaluja hyödynnetään Granipäivässä sekä oppilaitosten kanssa tehtävässä yhteistyössä syksyllä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden oma tarkempi IT-strategia laaditaan 2015-, koskien esim. asiakkaiden palautetta ja ilmoittautumisjärjestelmää. 8

9 YHDYSKUNTATOIMI, Tietohallintostrategia , tilanne toukokuu 2015 Tavoite Tulokset Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu Paikkatietojärjestelmää laajennetaan ja kehitettään ilmenevien tarpeiden mukaan. Hankitaan BlomSTREET -katunäkymäohjelma ja siihen vaadittavat katunäkymäkuvaukset. Ohjelma integroidaan Tekla GIS:iin ja WebMap:iin. Kauniaisten kaupungin paikkatietojärjestelmä Trimble Locus (ent. Tekla GIS, ent. Xcity) otettiin tuotantokäyttöön vuoden 2007 alussa. Järjestelmän hankinnan ensisijaisena tarkoituksena oli saada yhdyskuntatoimen tuottamat ja ylläpitämät kartat ja kuntarekisterit yhteiseen tietokantaan, jolloin tietoja voidaan hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti ja lisäksi päästään eroon saman tiedon päivittämisestä useaan eri paikkaan. Aluksi hankittiin yhdyskuntatoimen käyttöön järjestelmän työasemaversio (Xcity) karttojen ja rekisterien tuottamiseen ja ylläpitoon sekä selainpohjainen versio (Xcity WebMap) katselu- ja tulostuskäyttöön. Vuoden 2015 aikana Internet karttapalveluun lisätään kaupungin maanomistus ja vuonna 2016 ns. kiinteistön perustietoikkuna. Vuoden 2015 aikana kaupunki osallistuu rakennusvalvonnan sähköisen palvelun pilotointiin Lupapiste.fi -palvelun kautta. Myöhemmin mukaan tulee myös yleisten alueiden lupien (sijoitus- ja kaivuluvat) pilotointi. INSPIRE-direktiivin mukaisesti toteutetaan rajapintapalveluna paikkatietojen katselu- ja latauspalvelut. Vuoden 2010 alussa otettiin osana kaupungin kotisivuja käyttöön internet-karttapalvelu (IKP, Karttapalvelu sisälsi alkuvaiheessa kaupungin opaskartan ja ilmakuvan. Keväällä 2012 IKP:n tietosisältöä laajennettiin lisäämällä siihen kiinteistökartta eli virastokartta ja ajantasa-asemakaavakartta kaavamääräyksineen. Syksyllä 2013 mukaan saatiin myös ilmakuvat vuosilta 2001, 2005 ja 2007 sekä rakentajille tarpeelliset kiintopistetiedot ja syksyllä 2014 viimeisimpänä laajennuksena asemakaavojen muutosalueet ja tiedot asemakaavamuutosten vaiheista.. Keväällä 2015 saatiin IKP:stä käyttöön myös mobiililaitteissa toimiva versio. Syksyllä 2014 Trimble Locus -paikkatietojärjestelmää laajennettiin hankkimalla siihen BlomSTREET-katunäkymäkuvat. Samassa yhteydessä liikennemerkit inventoitiin ja liitettiin Locukseen. Paikkatietoaineistojen käytön tehostamiseen, viranomaisten yhteistyön lisäämiseen ja monipuolisten kansalaispalvelujen syntymiseen tähtäävä EU:n INSPIRE-direktiivi (Infrastructure for Spatial Information in the European Community 2007/2/EY) velvoittaa kuntia tuottamaan INSPIRE:n piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen metatiedot (kuvailut ja määrittelyt), katselu- ja latauspalvelut sekä aineistojen käytön 9 Vuoden 2015 aikana toteutetaan WFSlatauspalvelut (Web Feature Service: verkorikartat).

10 Jatketaan kaupungin kiinteistöjen maanalaisten johtojen kartoitusta ja paikkatietojärjestelmään tallentamista tavoitteena 100 %:n kattavuus. Varaudutaan valtakunnallisen pysyvän rakennustunnuksen käyttöön ottoon ja toteutetaan käyttöön oton vaatimat toimenpiteet. Varaudutaan valtakunnallisen kiinteistötunnusjärjestelmän uudistamisen vaatimiin toimenpiteisiin. Uusi kiinteistötietojärjestelmä (uusi tavoite) Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotoiminnan tehostaminen sekä em. toimintoihin liittyvän tiedonsiirron parantaminen osapuolten välillä. seurantatiedot. Direktiivin myötä monet paikkatietoaineistot tulevat vuoteen 2019 mennessä saataville yhtenäisessä muodossa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Palveluiden toteuttamisessa hyödynnetään Kuntaliiton ja paikkatietojärjestelmätoimittajien yhdessä toteuttamaa standardirajapintojen määrittelyn sisältävää KuntaGML-hanketta sekä sen jatkoprojektina toteutettua Kuntien Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut (KRYSP) -hanketta. KRYSP-hanke tekee mahdolliseksi ottaa käyttöön selainpohjaisia sähköisiä asiointipalveluita. Kauniaisissa on jo toteutettu paikkatietoaineistojen metatiedot (www.paikkatietohakemisto.fi) ja rajapintapalveluista WMSkatselupalvelut (Web Map Service: rasterikartat). Jatkuva toiminta tavoitteen mukaisesti tietojen täydentyessä. Haahtela RES (Real Estate System) on Internet pohjainen huoltokirjajärjestelmä, joka toimii kiinteistön ylläpitoa tukevana tietovarastona sekä eri osapuolten välisenä tiedonjakelukanavana. RES on kiinteistöjen huoltotoimen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla voidaan toteuttaa suunnitelmallinen kiinteistöjen ylläpito. Järjestelmässä kootaan kiinteistön ylläpidon lähtötiedot asiakirjoineen, asetetaan tavoitteet ohjeineen, kirjataan tapahtumat ja kuitataan tehtävät sekä seurataan toteutumista. Kauniaisten kaupungilla Haahtela RES sisältää kiinteistön perustiedot, vikailmoitukset ja huolto-ohjelma -osiot. RES:iin on saatavana myös mm. kulutustieto-, budjetointi- ja vuokralaishallinnan moduulit, joita ohjelmamme ei sisällä. Kulutustietojen seuranta hoidetaan Enerkey- 10 Pysyvä rakennustunnus otetaan käyttöön Locuksen seuraavan versiopäivityksen yhteydessä Uusi kiinteistötunnusjärjestelmä käyttöön Locuksen seuraavan versiopäivityksen yhteydessä Tuotantokäytössä.

11 ohjelman avulla. Kiinteistön perustieto -moduuli sisältää osapuoli- ja toimijatiedot eli henkilöt ja yritykset, jotka kiinteistön ylläpitoon liittyviä asioita hoitavat. Perustietoihin on tallennettu myös kiinteistön piirustuksia, asiakirjoja sekä mm. viranomaisraportteja. Vikailmoitukset -moduulin avulla hallitaan huolto- ja ylläpitotoimintaan liittyviä vikailmoituksia. Kiinteistön toimijat ja käyttäjät voivat kirjata erilaisia vikailmoituksia järjestelmään ja osoittaa ne järjestelmän kautta esim. kiinteistönhoitajalle hoidettavaksi. Vikailmoituksista tulee sähköpostilla ilmoitus vastaanottajan sähköpostiin, että uusi vikailmoitus on kirjattu järjestelmään. Vikailmoituksien tilaa (ei korjattu, vastaanotettu, välitetty, korjattu) voi seurata järjestelmän kautta. Vikailmoitukset tallentuvat järjestelmään. Kiinteistöjen käyttäjät pääsevät ilmoittamaan viat kaupungin Intranet-sivujen kautta. Huolto-ohjelma -moduuli sisältää kiinteistöjen päivittäiset, viikoittaiset, kuukausittaiset sekä vuositason huolto- ja ylläpitotehtävät. Jokaiseen kiinteistöön on oma kiinteistökohtainen huolto-ohjelma. Kiinteistönhoitaja tekee ohjelman mukaiset tehtävät ja kirjaa järjestelmään tehtävät tehdyiksi. Huolto-ohjelman mukaiset työt tallentuvat myös järjestelmään. Kiinteistön huolto-ohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan mm. saneerausten jälkeistä tilaa vastaavaksi. 11

TIETOHALLINTOSTRAGIAN TOIMENPIDEOHJELMA

TIETOHALLINTOSTRAGIAN TOIMENPIDEOHJELMA TIETOHALLINTOSTRAGIAN TOIMENPIDEOHJELMA Toimialojen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet strategiakaudella SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveystoimen tietohallinnon tulevaisuusstrategiaan vaikuttavat

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017 Toimialojen listaukset olemassa olevista ja kehitettävistä sähköisistä palveluista on koottu liitteeseen 1. Toimialojen valmistelun pohjalta IT-johtoryhmä

Lisätiedot

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014 Liite: Edelläkävijyys KokoHelaGrani Hanke toimeenpanee vuosina 2014-16 valtuuston vuonna 2013 hyväksytyn tietohallintostrategian sivistystoimen osalta. Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014 Lukioiden

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Haahtela RES huoltokirja

Haahtela RES huoltokirja Haahtela RES huoltokirja Katri Korpela 15.5.2014 Haahtela RES Real Estate System Toiminnanohjausjärjestelmä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotehtävien hallinnointiin Selainpohjainen Helppokäyttöinen Voidaan

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Tietohallintostrategia 2013-2016

Tietohallintostrategia 2013-2016 Tietohallintostrategia 2013-2016 KV hyväksynyt xx.xx.2013 KV godkänt xx.xx.2013 2 Sisältö 1. Strategian tausta... 2 2. Tietohallintostrategian yleiset painopistealueet... 5 2.1 Painopistealue 1: Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Juha A. Karhu, Ilmatieteen laitos (IL) fmi.fi/cccrp Juha A. Karhu, IL: Climate Change Community Response 1 Esityksen sisältö 1. Perustietoja hankkeesta 2.

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 4415/02.08.00/2014 102 Valtuustoaloite koululaisten taulutietokoneiden hankintaedellytysten selvittämisestä (Kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Asko Lippo, puh.

Lisätiedot

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi Paikkatietoinsinööri Asko Harinen Case: Nurmijärvi Sisältö Nurmijärven kunta Paikkatieto-ohjelma Metatiedot Rajapintapalvelun käyttöönotto Rajapintapalvelu Palvelun järjestäminen Aineistot paikkatieto-ohjelmassa

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 23.-24.11.2011 Kuntatalossa. Reijo Korhonen, Vantaan kaupunki

KRYSP-seminaari 23.-24.11.2011 Kuntatalossa. Reijo Korhonen, Vantaan kaupunki KRYSP-seminaari 23.-24.11.2011 Kuntatalossa Reijo Korhonen, Vantaan kaupunki Rakennusvalvonnan rajapintojen käyttöönotto ja toteutuksessa olevat palvelut Historiaa: Seudullinen perusrekisteriyhteistyö

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleistä Sähköiset lupapalvelut Palautejärjestelmä

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Hankkeiden tavoitteet Toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla kansalaiset, julkishallinto ja yritykset voivat tehokkaasti

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Geodesian päivä 10.9.2014 Verkosto-toimintamalli tavoitteena? - alkuperäinen tiedon tuottaja järjestää rajapinnan - tarvitsija noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedot rajapinnasta PROSESSI + RAJAPINTA

Lisätiedot

Tietohallintostrategia 2012-2015

Tietohallintostrategia 2012-2015 Tietohallintostrategia 2012-2015 KV hyväksynyt xx.xx.2012 KV godkänt xx.xx.2012 2 Sisältö 1. Strategian tausta... 3 2. Tietohallintostrategian yleiset painopistealueet... 4 2.1 Painopistealue 1: Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin

Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin Toimialat ja projektikokonaisuudet palvelusetelihankkeessa Palvelusetelihankkeessa on tällä hetkellä neljä toimialaa Hammashoito Terveyspalvelut Vanhuspalvelut

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Tuusulan uusi intranet Kaiku. Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri

Tuusulan uusi intranet Kaiku. Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri Tuusulan uusi intranet Kaiku Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri Intranet-projekti Tuusulassa Projekti käynnistyi elokuussa 2014 ja intranet julkaistiin huhtikuussa 2015 pääkäyttäjien ja ylläpitäjien koulutuksia

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Khall. 29.3.2016 125 Paikkatieto-ohjelman tekeminen käynnistettiin paikkatietokoordinaattorin toimesta maaliskuussa 2015. Paikkatieto-ohjelmaa työstettiin

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGISSM Online Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGIS Online on yhteisöllinen, pilvipohjainen alusta karttojen, sovellusten ja paikkatietoaineistojen tekemiseen ja jakamiseen. ArcGIS Online on Esrin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC JulkICTLab Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Siilinjärven kunta Aromi-yhteiskäytön politiikan liite 1 24.11.2014 Savon koulutuskuntayhtymä Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Rooli

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Yhteinen sähköinen arkistointi

Yhteinen sähköinen arkistointi Yhteinen sähköinen arkistointi 17.5.2016 Jari Kallela ValtioExpo JulkICT Sisältö Taustaa Arkistoinnin palvelukokonaisuus Lainsäädäntö Mitä seuraavaksi? Sähköisten viranomaisjen arkistoinnin ja säilytyksen

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Vuoden 2012 toiminnan arviointi

Vuoden 2012 toiminnan arviointi Vuoden 2012 toiminnan arviointi Alatyöryhmien toiminnalliset tavoitteet Liikenneturvallisuus-alatyöryhmän erityistavoitteet Seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan saattaminen loppuun ja

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014

KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset. Jari Torvinen 12.2.2014 KRYSP-rajapintojen suorituskykytestaukset Jari Torvinen 12.2.2014 1 Esityksen sisältö Rajapintojen käyttöönoton tilanne Kuopiossa Miksi suorituskykytestaus? Suorituskykytestauksen toteuttaminen Testaustulosten

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Viitekehys hallinnossa

Viitekehys hallinnossa JulkICTLab Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen julkishallinnon eri projektien

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE 7.11.2007 Projektipäällikkö Heli Sahala Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa hanke 2004-2007 Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke

Lisätiedot

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Oskari/arttaliittymäinfo 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / ehittämiskeskus Paikkatietoinfrastruktuuri INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Palveluväylä Sovellukset ja paikkatietoportaalit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS Järvenpää 25.4.2006 Projektipäällikkö Jarmo Kärki Tikesos-hanke Sosiaalialan tietoteknologiahanke tukee sosiaalialan omista tarpeista lähtevää tietoteknologian

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu Hankekoordinointi infran substanssiosaaminen asennemuokkaus, viestintä Infra TM -hanke Teknologia-asiantuntija tuotemalliosaaminen kv-standardointiin vaikuttaminen Lähtötiedot Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot