TIETOHALLINTOSTRAGIAN TOIMENPIDEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOHALLINTOSTRAGIAN TOIMENPIDEOHJELMA"

Transkriptio

1 TIETOHALLINTOSTRAGIAN TOIMENPIDEOHJELMA Toimialojen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet strategiakaudella SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveystoimen tietohallinnon tulevaisuusstrategiaan vaikuttavat keskeisesti valtakunnallisten ja seudullisten tietohallintojärjestelmien kehittämishankkeiden eteneminen. Sähköinen resepti, kansallinen Lääketietokanta, sähköinen potilastiedon arkisto ja tiedonhallintopalvelu sekä kansalaisten Omien tietojen katselu ovat uusia suomalaisia julkisia palveluja. Palveluja kutsutaan myös Kansallisen Terveysarkiston palveluiksi (KanTa-palvelut). Ne muodostavat lainsäädäntöön perustuvan ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden, joka on tullut ja tulee kansalaisten, terveydenhuollon ja apteekkien käyttöön vaiheittain vuosina Vastaavasti kansallisen sosiaalihuollon asiakastietovarannon (KanSa) kehittämistyö jatkuu STM:n käynnistämällä säädösvalmistelulla vuonna KanSaa suunnitellaan pilotoitavaksi 2015 alkaen. Kuntien tukena näissä on THL:n sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö OPER, joka on jalkautunut sairaanhoitopiireihin. Pääkaupunkiseudun yhteistyö asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeessa Pääkaupunkiseudulla on käynnissä mittava sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistietojärjestelmän kehittämistyö. Tässä asiakas- ja potilastietojärjestelmä- eli Apotti -hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi kuntalaiset ja ammattilaiset tarvitsevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän, joka muun muassa mahdollistaa nykyistä paremman sähköisen asioinnin ja palvelut, takaa tietojen reaaliaikaisen saatavuuden palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta sekä tukee ammattilaisen osaamista. Apotti on yhteistyöhanke. Siinä ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kerava ja Kauniainen sekä HUS. KL-Kuntahankinnat Oy:n mukaantulon myötä myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen. Yhteistietojärjestelmän kehittäminen on Kauniaisten kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tulevaisuuden kannalta keskeisessä asemassa. Yhtenäisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto tulee kuitenkin viemään vielä arviolta 4 5 vuotta, ennen kuin siihen voidaan siirtyä. Strategiakaudella Kauniaisten sosiaali- ja terveystoimessa jatketaan myös nykyisten järjestelmien käyttöä ja niitä kehitetään edelleen niiltä osin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti tässä vaiheessa järkevää. Kauniaisissa on käytössä terveydenhuollossa Mediatri, suun terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa Effica. PKS-yhteistyönä toteutetaan myös useita kansallisia ja alueellisia sähköisten palveluiden hankkeita sekä osallistutaan tietohallintolain mukaiseen kokonaisarkkitehtuurityöhön toimialalla. Tiedontuotanto tukee johtamista ja toiminnan suunnittelua. Yhtenäinen valtakunnallinen tietotuotanto mahdollistaa toimintojen vertailtavuuden eri kuntien välillä. Toiminnan vaikuttavuuden seurannassa jatketaan Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin kehittämistä. Sähköinen hyvinvointikertomus on käytössä Kauniaisissa. Vanhuspalveluiden osalta tietohallinnon kehittämisellä pyritään parantamaan vanhusten arjen turvallisuutta esim. hyvinvointitv:n, turvarannekkeiden, dementiahälyttimien, asiakaskutsujärjestelmien ja muun turvateknologian avulla ikääntymispoliittisen strategian, ikähoivatyöryhmän raportin ja laatusuositusten mukaisesti. Kotihoidon mobiilijärjestelmät ja vanhuspalvelujen eri yksiköiden linkitys/yhteydet toteutetaan laatusuositusten mukaisesti.

2 Tietoturvakysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä sosiaali- ja terveystoimessa. Toimialalle tulee laatia tietoturvaohjelma ja nimetä tietoturvavastaava ja tietosuojavastaavat toimintayksiköihin. Tietohallinnon asiantuntijapanosta tulee lisätä toimialalle vastaamaan laajoja ja laajenevia ohjelmistokokonaisuuksia. osallistutaan Apotti -tietojärjestelmän hankintaan olemalla mukana hankkeen ohjaus- ja kehittämistyöryhmissä. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tarpeita tuodaan esiin niin, että varmistetaan näiden osa-alueiden toiminnallisuudet tulevassa hankinnassa kehitetään omia toimintaprosesseja yhteneväisiksi osana valtakunnallista ja pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen kokonaisarkkitehtuurityötä Jatketaan KanTa (ja KanSa)palveluiden käyttöönottoa valtakunnallisessa aikataulussa Kehitetään sähköisiä palveluita osana PKS-yhteistyötä (palveluseteli, sähköiset hakemukset) Mediatrin ja Effican edelleen kehittäminen ja laajempi hyödyntäminen Vanhusten arjen turvallisuuden parantaminen tietoteknisten välineiden avulla ja kotihoidon mobiilijärjestelmän käyttöönotto strategiakaudella Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön ja johdon osaamisen kehittäminen tietotekniikan ja tietojärjestelmien osalta Tietoturvallisuudesta huolehtiminen : tietoturvaohjelman laadinta sekä tietoturvavastaavan ja tietosuojavastaavien nimeäminen SIVISTYSTOIMI Tavoitteet 2016 Sivistystoimi on edelläkävijä ja arvostettu toimija tieto- ja viestintätekniikan käytössä. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja tietojärjestelmien tulee olla luonnollinen osa nykypäivän julkisia ympäristöjä. Koko kaupunki toimii kuntalaisten elämysympäristönä ja oppilaiden oppimisympäristönä. Koulujen ajanmukainen tieto- ja viestintätekninen varustus on tasa-arvokysymys. Jokaiselle oppilaalle tulee käynnissä olevan opetussuunnitelma- ja ylioppilaskoeuudistuksen mukaisesti taata mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Sivistystoimi haluaa toteuttaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita. Sivistystoimi on edelläkävijä yhteistyön luomisessa ja kokemuksia jaetaan aktiivisesti kunnan sisällä ja ulkopuolella. Oppimisympäristöt ja tietojärjestelmät palvelevat koulujen ydintehtävää, kasvun ja oppimisen tukemista sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämistä. Sähköiseltä toimintaympäristöltä odotetaan, että käyttäjille tarjottavat palvelut ovat helppokäyttöisiä, varmatoimisia, turvallisia ja vastaavat koulujen tarpeita ja opetussuunnitelmien tavoitteita. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi kehittää sähköisten palveluiden tarjontaa, jotta palvelut ovat mahdollisimman hyvin kuntalaisten saatavissa. Kansalaisopisto ehkäisee digitaalista syrjäytymistä tarjoamalla

3 asiakastarpeista lähtevää tietoteknistä koulutusta. Kulttuuripalveluiden tarjoamat sähköiset palvelut pidetään vähintään pääkaupunkiseudun tasoisina. Henkilöstölle tarjottava tuki ja koulutus vastaa toimialojen tarpeita ja tavoitteita. Tavoite on että opetushenkilöstö pystyy pedagogisesti soveltamaan tieto- ja viestintätekniikkaa. Henkilöstöstä osa pystyy myös toimimaan kouluttajana muille opettajille ja luomaan yhteistyöverkkoja ulkopuolisten toimijoitten kanssa. Nykyinen toimintaympäristö Suomenkielinen koulutoimi hallinnoi omaa tietojärjestelmäänsä ja ostaa tarvitsemansa palvelut palveluntarjoajilta. Toimintaan liittyvät asiat on kirjattu ja tavoitteistettu jokaisen koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Lisäksi koulutoimi on laatinut oman tieto- ja viestintästrategian strategiakaudelle: Tietojärjestelmien toiminta perustuu verkko- ja palvelinkeskeisyyteen, avoimeen lähdekoodiin, sekä avoimiin standardeihin rajapintoihin järjestelmien välillä. Kouluissa on avoin langaton verkko. Koulun tarvitsemat verkkopohjaiset palvelut toimivat pääosin yhden kirjautumisen periaatteella ja ne on keskitetty pilvessä olevaan virtuaaliseen konesaliin, josta palvelut tarjotaan käyttäjille internetin yli. Oppilailla on mahdollisuus liittyä toimintaympäristöön sekä koulun tarjoamilla että omilla laitteilla. Jokaisessa luokassa on videotykki, tietokone ja kaiuttimet. Lukiossa on käytössä dokumenttikamerat ja interaktiivisia valkotauluja kokeillaan. Ruotsinkielisen koulutoimen tietoverkkoa ja laitteita hallinnoi ja ylläpitää kaupungin tietohallinto. Koulujen verkkoympäristö on MS-pohjainen ja opetustilat on varustettu tietokone-, dokumenttikamera ja projektoriratkaisuin. Kouluissa on langaton verkko. Interaktiivisia tauluja käytetään, varsinkin alakoulussa. Lukiossa järjestetään etäkursseja yhteistyössä muitten ruotsinkielisten lukioitten kanssa. Fronteropetusalustaa käytetään kaikilla vuosikursseilla. Opettajien jatkokoulutusta kehitetään naapurikuntien kanssa. Kauniaisten kaikissa kouluissa testataan tällä hetkellä eri tyyppisiä tabletteja ja kannettavia tietokoneita. Kehittämistyö on rahoitettu mm. Opetushallituksen oppimisympäristövaroilla. Lukioitten uudet opiskelijat syksynä 2013 tulevat olemaan ensimmäiset, jotka osallistuvat sähköisiin ylioppilaskokeisiin. Lukiot valmistautuvat yhdessä tähän jo nyt. Kauniaisten lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat saaneet käyttöönsä henkilökohtaiset tabletit.

4 Jokaiselle oppilaalle tulee taata mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Tätä varten tehdään kouluja osallistava selvitys eri tieto- ja viestintäteknillisten ratkaisujen kustannustehokkuudesta ja toimivuudesta opetuksessa. Selvitetään myös tietotekninen saatavuus (oppilaat/laite kouluittain) ja opettajien TVT-osaamistaso, sekä varhaiskasvatuksen tietoja viestintätekniikan tarpeet. Selvitysten perusteella suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. IT-pedagogisen tuen ja täydennyskoulutuksen saatavuus taataan tarpeiden mukaan sivistystoimen kaikissa yksiköissä. Kokemuksia ja oivalluksia jaetaan aktiivisesti yksikköjen ja naapurikuntien kesken. Kiinteistöjen langattomia verkkoja kehitetään vastaamaan lisääntyvästä käytöstä johtuvia tarpeita ja valmistaudutaan sähköisen ylioppilaskokeen käyttöönottoon Tavoitellaan henkilökohtainen työväline perusopetuksessa ja taataan lukio-opiskelijoille henkilökohtainen työväline viimeistään Lukulaitteiden ja e-kirjojen pedagogista käyttöä tulee tutkia ja kehittää. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut osallistuvat muiden kuntien yhteisiin tietohallintoratkaisuihin. Sosiaalisen median ja nettisivujen käyttöä kehitetään viestinnässä. Mobiilipalveluita kehitetään ja pilvipalveluita otetaan käyttöön. Seurataan säännöllisesti kuntalaisten tarpeita laitteiden, ohjelmien ja opastuksen suhteen asiakaskyselyissä ja kehitetään sähköisiä palveluita, mm liikuntatoimen ilmoittautumisjärjestelmä. Kirjaston e-kirjavalikoimaa laajennetaan. Verkkomuseon kehittämistä jatketaan. YHDYSKUNTATOIMI Tavoitteet Yhdyskuntatoimen keskeinen tietohallinnollinen tavoite on toimialan yhteisen, yhdyskuntatoimen kaikilla tulosalueilla käytössä olevan Tekla GIS paikkatietojärjestelmän saattaminen entistä kattavammaksi ja toimivammaksi. Tekla GIS:stä on käytössä työasemaversio karttojen ja rekisterien editointia varten ja selainversio katselu- ja tulostuskäyttöön. Lisäksi osana Tekla GIS:ä on otettu käyttöön kuntalaisia palveleva Internet Karttapalvelu, joka käsittää opaskartan, kiinteistökartan, ilmakuvan ja ajantasa-asemakaavan kaavamääräyksineen. Paikkatietoaineistojen käytön tehostamiseen, viranomaisten yhteistyön lisäämiseen ja monipuolisten kansalaispalvelujen syntymiseen tähtäävä EU:n INSPIRE-direktiivi velvoittaa lähivuosina kuntia tuottamaan INSPIRE:n piirien kuuluvien paikkatietoaineistojen metatiedot (kuvailut ja määrittelyt), katselu- ja latauspalvelut ja Maanmittauslaitoksen kautta aineistojen käytön seurantatiedot. Direktiivin myötä vuoteen 2019 mennessä monet paikkatietoaineistot tulevat saataville yhtenäisessä muodossa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. INSPIRE-direktiivin toteuttamiseen liittyen yhdyskuntatoimessa on jo tuotettu paikkatietoaineistojen metatiedot ja seuraavaksi on tarkoitus ns. rajapintapalveluna toteuttaa katselupalvelut ja myöhemmin latauspalvelut. Palveluiden toteuttamisessa hyödynnetään Kuntaliiton ja paikkatietojärjestelmätoimittajien yhdessä toteuttamaa standardirajapintojen määrittelyn sisältävää KuntaGML-hanketta. Koko kaupungin tavoitteiden mukaisesti myös yhdyskuntatoimi pyrkii lisäämään sähköisen asioinnin mahdollisuuksia palveluissaan. Tällöin asiointi voi tapahtua kuntalaisen valitsemana ja hänelle parhaiten sopivana ajankohtana. Käytännössä tämä tarkoittaa usein aluksi sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa. Samalla on kuitenkin tarkasteltava koko asiointiprosessin tarkoituksenmukaisuutta ja harkittava mitä asiointiprosesseja muutetaan kokonaan tai osittain sähköiseksi.

5 Yhdyskuntatoimen sähköisen asioinnin toteutuksessa tulee hyödyntää KuntaGML:n jatkoprojektina toteutettua Kuntien Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut (KRYSP)-hanketta. KRYSP-hanke tekee mahdolliseksi ottaa käyttöön seuraavia Tekla GIS:iin integroituja selainpohjaisia sähköisiä palveluja: Karttapohjainen palautejärjestelmä Rakennuslupien, toimenpidelupien ja ilmoitusten sekä poikkeamispäätösten sähköinen asiointi koko rakennusprojektin ajan Ympäristölupien, sijoitus- ja kaivulupien sekä yleisten alueiden lupien hakeminen Kaupungin siirtyessä sähköiseen arkistointiin on varmistettava, että hankittavan järjestelmän ja yhdyskuntatoimen paikkatietojärjestelmän välille on mahdollista toteuttaa ohjelmien välisen keskustelun mahdollistava rajapinta. Tällöin voidaan hyödyntää karttakäyttöliittymää arkistoitaessa sellaisia asiakirjoja, jotka liittyvät kartalla määriteltyyn kohteeseen. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi rakennuspiirustukset. Paikkatietojärjestelmää laajennetaan hankkimalla BlomSTREET katunäkymäohjelma ja siihen vaadittavat katunäkymäkuvaukset. Ohjelma integroidaan Tekla GIS:iin ja WebMap:iin. INSPIRE-direktiivin mukaisesti toteutetaan rajapintapalveluna paikkatietojen katselu- ja latauspalvelut. Jatketaan kaupungin kiinteistöjen maanalaisten johtojen kartoitusta ja paikkatietojärjestelmään tallentamista tavoitteena 100 %:n kattavuus. Varaudutaan valtakunnallisen pysyvän rakennustunnuksen käyttöön ottoon ja toteutetaan käyttöön oton vaatimat toimenpiteet. Varaudutaan valtakunnallisen kiinteistötunnusjärjestelmän uudistamisen vaatimiin toimenpiteisiin. YLEISHALLINTO Tavoitteet 2016 Yleishallinnon tavoitteena strategiakaudella on, että: - Kaupungin tarjoamat palvelut ovat monikanavaisesti kuntalaisten saavutettavissa ja sujuva sähköinen asiointi helppokäyttöisten sovellusten/ohjelmien avulla on laajasti käytössä jokaisella toimialalla. - Kuntalaisten ja kaupungin vuorovaikutteisesta verkkovaikuttamisesta on tullut päätöksentekoa tukeva ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia entisestään parantava arkinen toimintatapa. - Hyvän IT-osaamisen ja hyvien tietoteknisten työskentelyvälineiden ja hyvin varustetun työskentely-ympäristön avulla hallintoa on joustavoitettu ja hallintoprosesseja sekä asiakaspalvelua entisestään parannettu. - Taloushallinnon tietojärjestelmät tukevat entistä paremmin talouden ennustettavuutta ja seurantaa. - Henkilöstö kokee osaavansa käyttää sujuvasti työssään tarvitsemia tietojärjestelmiä ja tietoteknisiä välineitä. Toiminnan kehittämisen kohteet

6 Kauniaisten kaupungilla on jo nyt käytössään useita sähköisiä palveluita eri toimialojen palveluprosesseja tukemassa. Yleishallinnon tavoitteena on tukea ja kehittää sähköisten palveluiden käyttöön ottoa selvittämällä yhdessä toimialojen kanssa miten ja minkä sähköisten palveluiden avulla palveluprosesseja voidaan tehostaa ja asiakaspalvelua parantaa. Sähköisten palveluiden kehittämisen tavoitteena on luoda monikanavainen palvelutarjonta. Tehokkuuden ja todellisen hyödyn saavuttaminen järjestelmistä vaatii, että palvelut ovat käyttäjäystävällisiä ja käyttäjille maksuttomia, sekä kuntalaisten laajasti tavoitettavissa. Lisäksi sähköisten palveluiden ehdottamana vaatimuksena on palveluiden tietoturvallisuus. Internet-pohjaisten sähköisten palveluiden lisäksi erilaisten mobiilipalveluiden suosio on edelleen vahva. Kaupungin siirtyminen mobiilipuhelinjärjestelmään vuoden 2012 aikana mahdollistaa esim. kaupungin mobiilipalveluiden kehittämisen (esim. ajanvaraustietojen/-peruutusten tai hakemusten käsittelytilanteen ja päätösten välittäminen tekstiviestillä). Tiedottamisen ja asukasdemokratian kehittämisen näkökulmasta avoin ja julkinen vuorovaikutus on hyvien ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisen lähtökohtana. Hallinnon avoimuutta edistetään lisäämällä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa useiden eri kanavien kautta. Kauniaisten kaupungilla on nykyisellään jo käytössään varsin monikanavainen palveluvalikoima kuntalaisten mielipiteiden ja palautteen huomioimiseen jokapäiväisessä työssä. Esimerkiksi kuntalaisaloitteiden ja palvelupalautteen jättäminen onnistuu perinteisten tapojen (kirje, suora kontakti yms.) lisäksi kaupungin verkkosivujen kautta. Lisäksi esim. kadun kunnossapitoon liittyen on olemassa oma yhdyskuntatoimen karttatietoon perustuva palautejärjestelmä. Kaupungin tiedotusta hoidetaan printtimedian ja kaupungin kotisivujen kautta, sekä lisäksi tiedotusta tuetaan hyödyntämällä aktiivisesti sosiaalista mediaa (facebook ja twitter). Yleishallinnon tavoitteena on kehittää perinteisten vaikuttamismahdollisuuksien ja olemassa olevien sähköisten palaute- ja tiedotuskanavien käyttöä niin, että vaikutusmahdollisuudet valmistelussa ja päätöksenteossa oleviin asioihin parantuisivat entisestään. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään mm. sosiaalisen median hyödyntämistä tiedottamisen lisäksi myös asukkaiden kuulemisessa vuorovaikutteisen kanavan aikaansaamiseksi. Tavoitteena on luoda kuntalaisille uusi helppo kanava päätöksenteossa ja valmistelussa olevien asioiden kommentointiin. Kaupunki seuraa myös alueellista ja valtakunnallista kehitystä erilaisten vaikutuskanavien kehittämisessä. Kaupungin työskentelytapojen ja informaatioteknologian aiempaa tehokkaampaan hyödyntämiseen panostetaan strategiakaudella. Tavoitteena on, että hyvän IT-osaamisen ja hyvien tietoteknisten työskentelyvälineiden ja hyvin varustetun työskentely-ympäristön avulla tehostetaan hallintoa sekä joustavoitetaan hallintoprosesseja ja asiakaspalvelua. Tietoteknisesti moderni työympäristö ja laitteet mahdollistavat myös työskentelymuotojen kehittämisen ja tehostamisen. Tehokas hallinto tarvitsee mahdollisuuden työskentelyyn myös työpisteen ulkopuolella. Paikkaan sitomattomat työskentelymahdollisuudet luomalla voidaan mahdollistaa tulevaisuudessa julkisella sektorillakin yleistyvä joustava työnteko (etätyö). Kaupungin koko henkilöstön IT-osaamista kehitetään ja ylläpidetään huolehtimalla henkilöstön ITkoulutusten riittävästä resursoinnista. Kauniaisten henkilöstön tietoteknistä osaamista kehitetään kolmella pääalueella: - Tietohallinnon tietotekninen osaaminen laajenevalla ja jatkuvasti kehittyvällä toiminta-alueella. - Henkilökunnan osaaminen tietotekniikan hyödyntäjinä palvelutuotannossa. - Henkilökunnan osaaminen työasemien, perussovellusten ja tietojärjestelmien käyttäjinä.

7 Kartoitetaan toimialojen sähköisten palveluiden laajentaminen 2013 ja toteutetaan palvelutarjonnan laajennus Selvitetään mobiilipalveluiden hyödyntämistä nykyistä laajemmin kaupungin palveluissa Osallisuuden ja vaikuttamisen edistämisessä hyödynnetään uutta mediaympäristöä ja kehitetään vuorovaikutteista verkkovaikuttamista tukemaan päätöksentekoa ja avointa hallintokulttuuria (esim. kuntalaisten kyselyiden ja mielipidebarometrien toteuttaminen, valmisteilla olevien asioiden kommentointi mahdollisuuksien kehittäminen yms.) Tehostetaan hallinnon prosesseja entistä parempien ja paremmin yhteensopivien järjestelmien avulla toteuttamalla esimerkiksi seuraavat projektit: - Sähköisiin kokouksiin siirtyminen - Palkka- ja henkilöstöhallinnon prosessien yhteensovittaminen ja yksinkertaistaminen (HR-työpöytä) - Tilavarausjärjestelmän kehittäminen (laskutuksen integrointi) - Sähköiseen arkistointiin siirtyminen Toteutetaan langaton- ja mobiili työympäristö Taloushallinnon järjestelmiä kehitetään tukemaan talouden seurantaa ja ennakointia Tehostetaan olemassa olevien ohjelmien hyödyntämistä hallinnon prosesseissa (esim. asianhallintajärjestelmän tehokkaampi käyttö) Tuetaan henkilökunnan IT-osaamista tarjoamalla aktiivisesti monipuolista koulutusta henkilöstölle

Tietohallintostrategia 2012-2015

Tietohallintostrategia 2012-2015 Tietohallintostrategia 2012-2015 KV hyväksynyt xx.xx.2012 KV godkänt xx.xx.2012 2 Sisältö 1. Strategian tausta... 3 2. Tietohallintostrategian yleiset painopistealueet... 4 2.1 Painopistealue 1: Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

KH 27.5.2015, LIITE. Toteutetaan langaton ja mobiili työympäristö

KH 27.5.2015, LIITE. Toteutetaan langaton ja mobiili työympäristö TIETOHALLINTO, Tietohallintostrategia 2013 2016, tilanne toukokuu 2015 Tavoite Tulokset Suunnitellut toimenpiteet ja aikataulu Tietohallinnon perustehtävä: tietohallinto tukee tietohallinnan välineiden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma ja kehittämistoimenpiteet (2014 2017) Kaupunginhallitus 17.2.2014

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013 KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013 Keski-Suomen maakunnallisen ICT-strategian 2011 toteutuma-analyysi ja tulevaisuuden kehittämislinjaukset Kirjoittaja: Martti Lehto, Jyväskylän yliopisto Julkaisija:

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Tietoyhteiskuntastrategia 2018

Länsi-Uudenmaan Tietoyhteiskuntastrategia 2018 1 Länsi-Uudenmaan Tietoyhteiskuntastrategia 2018 Työryhmä: Kristian Lindholm, Puhti Lea Blomberg, Kirkkonummi Markku Heinonen, Siuntio Carl-Johan Backman, Inkoo Thomas Kalander, Raasepori Pertti Kiiski,

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015 2015 2017 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTEKNIIKKAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1. EDELLISEN OHJELMAKAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve VISIO 2015 Mikkelin opetustoimen oppimispolkuverkostosta valmistuu monitoimisia tietoyhteiskunnan taitajia, jotka ovat sisäistäneet elinikäisen opiskelun merkityksen Tieto- ja viestintästrategiasuunnitelma

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016

Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016 Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016 MAANMITTAUSLAITOS 2012 26.1.2012 Kuvailulehti Tekijä(t) Matti Lisitsin, työn kestäessä kuultu ja pyydetty kommentteja prosessitiimiltä ja joiltakin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Salon kaupungin tietotekniset linjat 2005-2008

Salon kaupungin tietotekniset linjat 2005-2008 Salon kaupungin tietotekniset linjat 2005-2008 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 1.1 Saate...2 1.2 Lähtökohdat...2 1.2.1 Organisaatio...2 1.2.2 Tietotekninen palvelutuotanto...3 1.2.3 Palvelimet...4

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Suomi kansainvälisissä vertailuissa Nykytila ja kehitys 3. Arjen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot