YHDENVERTAISUUSSUUNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDENVERTAISUUSSUUNITELMA 2014-2016"

Transkriptio

1 2013 YHDENVERTAISUUSSUUNITELMA Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus

2 SUUNNITELMA 1 (8) Dnro PRH/2013/04/2013 SISÄLLYSLUETTELO YHDENVERTAISUUSSUUNITELMA Johdanto Suunnitelmaprosessin kuvaus Tilannekartoitus Toimenpiteet Seuranta ja arviointi... 7 LIITELUETTELO Liite 1 Liite 2 Liite 3 PRH:n henkilöstön yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia Yhdenvertaisuus työyhteisössä: toiminta, tavoitteita ja esimerkkejä käytännöistä Yhdenvertaisuus palveluissa ja muussa toiminnassa: toiminta, tavoitteita ja esimerkkejä käytännöistä Patentti- ja rekisterihallitus Hallinto/Henkilöstöhallinto Yhdenvertaisuustoimikunta

3

4 SUUNNITELMA 3 (8) Dnro PRH/2013/04/ Johdanto Patentti- ja rekisterihallitus Hallinto/Henkilöstöhallinto Yhdenvertaisuustoimikunta Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on laatinut ja päivittänyt yhdenvertaisuussuunnitelman (myöhemmin yv- ) yhdenvertaisuuslakiin perustuen, koska kaikilla viranomaisilla on tähän lakiin perustuen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti tehdyllä päätöksellä asetettiin yv-suunnittelun työryhmä, jonka tehtäväksi tuli yv-lain 4 :n mukaan laatia suunnitelma etnisen yv:n edistämiseksi siinä laajuudessa kuin PRH:n toiminnan luonne sitä vaatii. Työryhmän tuli samalla selvittää tarve suunnitelman laajentamiseksi siten, että se kattaisi lisäksi myös muita kiellettyjä syrjintäperusteita. Suunnitelmassa tuli määritellä viraston yhdenvertaisuustyön tavoitteet, sisällöt, keinot ja tulosten seuranta. PRH:n ensimmäinen erillinen yv-suunnitelma valmistui ja vahvistettiin käyttöön vuosille Tämä toinen suunnitelma kattaa seuraavat kolme vuotta eli vuodet Suunnitelmassa on käsitelty seuraavia syrjintäperusteita: ikä, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, etninen alkuperä tai muut henkilöön liittyvät syyt. Suunnitelmassa on tarkasteltu erikseen 1) yhdenvertaisuutta työyhteisössä sekä 2) yhdenvertaisuutta palveluissa ja muussa toiminnassa. 1) Käsiteltäessä syrjimättömyyttä työyhteisössä on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, onko henkilö asetettu muita huonompaan asemaan palvelussuhteen ehtojen kuten palkkauksen tai työolojen järjestelyjen osalta tai onko tapahtunut häirintää, kuten nimittelyä, uhkailua tai sosiaalista eristämistä. Edelleen työyhteisössä korostuu syrjimättömyys henkilön ikään, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muihin henkilöön liittyviin syihin (esim. ylipaino, ulkonäköasiat, puhevaikeudet jne.). 2) Palveluissa ja erityisesti ulkoisessa asiakaspalvelussa on otettava huomioon yhdenvertainen kohtelu riippumatta asiakkaan etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vammaisuudesta/liikuntarajoitteisuudesta tai muuhun henkilöön liittyvistä syistä kuten edellä. Tässä yv -suunnitelmassa ei käsitellä naisten ja miesten välistä syrjimättömyyttä, koska siitä on oma tasa-arvosuunnitelmansa, jota päivitetään ja jonka toteutumista seurataan vuosittain. Suunnitelman laatimisesta, sen mukaisesta toiminnasta ja seurannasta on huomattavaa hyötyä PRH:lle virastona sekä sen henkilöstölle ja asiakkaille. Palautetta kerättäessä kuluneelta kolmelta vuodelta on voitu uudestaan paneutua

5 SUUNNITELMA 4 (8) Dnro PRH/2013/04/2013 vallitsevaan tilanteeseen ja siinä yhteydessä on jo voitu puuttua mahdollisiin epäkohtiin. Henkilöstölle syksyllä 2013 suunnattu toinen ja edellisen kyselyn kanssa lähes samansisältöinen kysely ja siitä julkaistu analysoitu palaute on jo osaltaan edesauttanut havaitsemaan ei-toivottavaa toimintaa ja pannut kunkin miettimään asioita yv-kohtelun kannalta. Samalla henkilöstö tuntee, että sen hyvinvoinnista ollaan kiinnostuneita ja mahdollisiin epäkohtiin on puututtu ja tullaan puuttumaan. Tämä suunnitelma tulee jalkauttaa käytäntöön niin esimieskoulutuksessa kuin käytännön tapauksissa. Samalla edesautetaan PRH:n julkisuuskuvaa hyvänä työnantajana ja asiakaspalveluun panostavana viranomaisena. Yv-suunnitelma liittyy organisaation muuhun toimintaan yhdessä tasaarvosuunnitelman kanssa henkilöstöstrategian (HESTRA) toteutusta. Yvsuunnitelma tukee myös PRH:n arvojen mukaista toimintaa. Vuonna 2004 vahvistettiin PRH:n arvot seuraaviksi: 1) palvelu, 2) tuloksellisuus, 3) vaikuttavuus ja hyvinvointi, 4) yhteistyö, 5) vastuullisuus ja 6) kehittyminen. Näihin kaikkiin liittyy yhdenvertaisuusasioita. Esimerkiksi yhteistyö-arvoa avataan mm. seuraavasti: Kunnioitamme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja toistemme työtä. Vastuullisuusarvon sisältä löytyvät puolestaan seuraavat alakohdat: Asiakkaat voivat luottaa toimintamme tasapuolisuuteen ja oikeusvarmuuteen sekä Toimintamme on puolueetonta ja riippumatonta. Olemme lahjomattomia ja oikeudenmukaisia. Palvelu-arvossa todetaan mm.: Palvelumme ja neuvontamme on luotettavaa, monipuolista ja helposti saatavilla. 2. Suunnitelmaprosessin kuvaus Tällä toisella suunnittelukierroksella voitiin hyödyntää ensimmäistä suunnitelmaa, joka perustui paljolti yv-lain soveltamisen ohella sisäasianministeriön (SM) sekä työja elinkeinoministeriön (TEM) tuottamaan aineistoon. Erityisesti tukeuduttiin SM:n asiakirjaan (SM003:00/2009) Yleiset suositukset yv-suunnitelman sisällöksi sekä SM:n julkaisuun (10/2010) Yv-suunnittelun opas. PRH:n yv-suunnitelman rakenne noudattaa paljolti viime mainittua opasta. Yv-suunnitelman laatimisesta vastasi yhdenvertaisuustoimikunta, jossa on työnantajan ja henkilöstön sekä erityisesti asiakaspalvelutehtävien edustajia seuraavasti: Henkilöstöjohtaja Esko Inkinen Pj; Henkilöstöhallinto/HAL Kirjastonhoitaja Riitta Autere Työsuojelutoimikunnan edustaja/pai Asiakaspalvelupäällikkö Marja Hakkarainen Asiakaspalvelu/VIA Apulaistarkastaja Riitta Leikas Henkilöstöjärjestöjen edustaja/ysrek Neuvontalakimies Anna Hilli Asiakaspalveluyksikkö/YYL Apulaisjohtaja Tapio Priia Asiakas- ja markkinointiprosessi/tml Henkilöstösihteeri Päivi Herttuainen Sihteeri; Henkilöstöhallinto/HAL Patentti- ja rekisterihallitus Hallinto/Henkilöstöhallinto Yhdenvertaisuustoimikunta

6 SUUNNITELMA 5 (8) Dnro PRH/2013/04/ Tilannekartoitus Kyselyaineistojen käsittelyssä ryhmää avusti merkittävällä työpanoksella myös viestintäasiantuntija Olli Ilmarinen. Toimikunnan kokoonpano on osoittautunut erittäin onnistuneeksi, koska jäsenistö kattaa riittävän hyvin koko viraston henkilöstörakenteen. Pienuutensa johdosta toimikunta kykeni avoimeen ja joustavaan työskentelytapaan, jolla saavutettiin tehokas kokouskäytäntö ja kaikkien aito osallistuminen. Ryhmä kokoontui yhdessä neljä kertaa kahden tunnin kokouksiin. Selvittely- ja valmistelutyötä tapahtui myös kokousten väleillä. Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua se esiteltiin ja käsiteltiin PRH:n johtoryhmän ja YT-toimikunnan kokouksessa Luonnos oli jaettu hyvissä ajoin ennalta em. ryhmien jäsenille tutustuttavaksi. Näissä käsittelyissä esiin tulleet pienehköt tarkistukset otettiin huomioon lopullisessa suunnitelmassa. Pääjohtaja vahvisti yvsuunnitelman otettavaksi käyttöön vuosille Yv-suunnitelman valmistelusta tiedotettiin seuraavasti: Elokuussa 2013 laitettiin yvtoimikunnan päivitetty asettamispäätös henkilöstön nähtäville Innonettiin. Elosyyskuun vaihteessa järjestettiin koko henkilöstölle yv-suunnitteluoppaan mallista räätälöity verkkokysely. Kyselyn tulokset ja analyysit niin taulukkoina kuin teksteinä julkaistiin yv-toimikunnan käsittelemällä tavalla Innonetissä pian Jory-/YT-käsittelyn jälkeen. Samassa yhteydessä informoitiin henkilöstöä myös siitä, että tulosalueiden johtajat tulevat saamaan tarkemmat tulokset omalta osaltaan ml. avovastaukset. Ylin johto saa myös käyttöönsä avovastausten yhdistelmät tiedoksi ja kehittämistoimenpiteitä varten. Vahvistettu suunnitelma on laitettu pysyvästi omiin paikkoihinsa niin Innonettiin kuin ulkoisille web-sivustoille. Patentti- ja rekisterihallitus Hallinto/Henkilöstöhallinto Yhdenvertaisuustoimikunta Toiminnan yhdenvertaisuuden arvioimiseksi järjestetty henkilöstökysely antoi hyvän kuvan tilanteesta niin yleisesti kuin tietyistä yksityiskohdistakin. Yhdenvertaisuuskyselyyn saatiin 162 vastausta eli noin 38 % prh:laisista vastasi kyselyyn. Tuloksia voi verrata VMBaro -työtyytyväisyyskyselyyn indeksikeskiarvon asettuessa erinomaiselle tasolle 3,9:än (asteikolla 1 5). Kyselytulosten kooste analyyseineen on ohessa liitteenä 1, joten sen sisältöä ei toisteta tässä yhteydessä. Kyselyssä oli myös asiakkaiden tasapuolista kohtelua koskeva kysymys prh:laisten arvioimana. Myöhemmin tehtävä asiakaskysely tulee osoittamaan, ovatko asiakkaat kokeneet saaneensa tasapuolista kohtelua asioidessaan PRH:ssa henkilökohtaisesti tai esim. puhelin- tai sähköpostineuvonnan välityksellä. Pääsääntöisesti kaikista syrjintäperusteista saatiin tietoa. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ei tässä yhteydessä pyrittykään hankkimaan syvällisempää tietoa, koska PRH:ssa on erillinen tasa-arvosuunnitelma, johon liittyy aina kolmen vuoden välein samanlaisena toistettava tasa-arvokysely. Seuraava tasa-arvokysely järjestetään syksyllä 2014.

7 SUUNNITELMA 6 (8) Dnro PRH/2013/04/ Toimenpiteet Eri ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjintään puuttumiseksi on PRH:ssa jo olemassa seuraavia toimintoja ja/tai suunnitelmia: Tasaarvosuunnitelma, Varhaisen tuen ohje ja Ohje huonon kohtelun varalle. Lisäksi on kiinnitetty huomiota erikielisten palveluun ja esteetöntä liikkumista edistäviin toimenpiteisiin. Tutkittaessa ja arvioitaessa sitä, millä toiminnan osa-alueilla yhdenvertaisuuskysymykset ovat PRH:ssa merkittäviä, nousee esille mm. seuraavaa: Työyhteisön sisällä: epäasiallinen kielenkäyttö (erityisesti henkilökohtaiset ominaisuudet) eri-ikäisten syrjivä/ei tasapuolinen kohtelu liikuntarajoitteisten huomioon ottaminen (muut kuin asiakaspalvelutilat) ergonomia kuulo- ja näkörajoitteiset (usein ikääntymiseen liittyen) esimiesten ja työtovereiden osuus syrjinnässä Ulkoisten asiakkaiden kohtelussa: etnisyydestä johtuvien seikkojen huomioonottaminen erikielisten kohtelu liikuntarajoitteiset kuulo- ja näkörajoitteiset Em. alueen asiat nähdään myös tärkeäksi nostaa esille tilannekartoituksen tuloksena. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi työyhteisössä on ohessa liitteenä 2 taulukko, jossa on nostettu esiin yhdeksän (9) eri toimintaa: 1) johtaminen 2) rekrytointi 3) perehdyttäminen 4) henkilöstökoulutus 5) henkilöstön palkkaus, uralla eteneminen ja tehtäväjärjestelyt 6) työhyvinvointi ja työolojen kehittäminen 7) työsuojelu 8) työntekijöiden osallisuuden lisääminen sekä 9) tiedottaminen ja viestintä. Kunkin toiminnan kohdalla on asetettu tavoitteita entistä parempaan yhdenvertaisuuteen pääsemiseksi sekä esimerkkejä käytännön toimenpiteiksi. Eräitä konkreettisia keinoja syrjinnän tunnistamiseksi, siihen puuttumiseksi ja vastuuttamiseksi ovat mm. seuraavat: Patentti- ja rekisterihallitus Hallinto/Henkilöstöhallinto Yhdenvertaisuustoimikunta

8 SUUNNITELMA 7 (8) Dnro PRH/2013/04/2013 Epäkunnioittavaan käyttäytymiseen puututaan (huomautetaan ao. henkilölle) välittömästi ja tarvittaessa ilmoitetaan asiasta ylöspäin tilanteen vaatiessa esimiehen esimiehelle saakka. Määräaikaisten yhdenvertainen kohtelu esim. koulutukseen, etätöihin ja TYKYtilaisuuksiin pääsemiseksi (pl. kesälomaharjoittelijat ja alle 40%:n työaikaa tekevät) Eri-ikäisten yhdenvertainen kohtelu (esim. jaksaminen, koulutuksiin pääseminen) Oikeudenmukaisuus lomien ja muiden vapaiden myöntämisessä, kuitenkin ensisijaisesti työnjohdolliset tarpeet huomioon ottaen. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi palveluissa ja muussa toiminnassa on ohessa liitteenä 3 taulukko, jossa on nostettu esiin yhdeksän (9) eri toimintaa: 1) palvelustrategian kehittäminen 2) asiakaspalvelu 3) neuvonta ja palveluohjaus 4) asiakaspalaute 5) syrjinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen palveluiden osalta 6) tiedottaminen 7) esteettömyystoiminta 8) ohjeistuksen valmistelu 9) hankintojen kehittäminen Kunkin toiminnan kohdalla on asetettu tässäkin tavoitteita entistä parempaan yhdenvertaisuuteen pääsemiseksi sekä esimerkkejä käytännön toimenpiteiksi. Jollei taulukkojen kohdissa Esimerkkejä käytännöistä erikseen mainita vastuuhenkilöitä, -ryhmiä tai muita tahoja, on vastuu yksiselitteisesti esimiehillä. Tätä täydentää - etenkin ennakoivassa tarkoituksessa - yhteisvastuu työtovereista. Suurin osa liitteissä 2 ja 3 esitetyistä käytännön parannustoimenpiteistä ei vaadi ylimääräisiä taloudellisia resursseja. Kiinteistöihin, apulaitteisiin, koulutuksiin ja valmennuksiin sekä tiedotemateriaaleihin jne. kohdistuvat hankinnat tulee budjetoida normaalin viraston talousarvioesityksen yhteydessä. Mikäli tällä alueella ilmenisi äkillisesti esim. joitain työsuojelullisesti erittäin hankalia tai vaarallisia seikkoja, on niihin kohdennettava korjausmäärärahat välittömästi. 5. Seuranta ja arviointi Vaikka itse yv-suunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään kolmen vuoden väliajoin, tulee suunnitelman toimeenpanon vaikutuksia arvioida vuosittain esim. henkilöstötilinpäätöksen (HTP) ja jatkossa henkilöstökertomuksen (HeKe) laatimisen ja tasa-arvosuunnitelman päivittämisen yhteydessä, koska molemmat valmistuvat vuosittain alkukeväästä. Patentti- ja rekisterihallitus Hallinto/Henkilöstöhallinto Yhdenvertaisuustoimikunta

9 SUUNNITELMA 8 (8) Dnro PRH/2013/04/2013 Erityisiä indikaattoreita tai uusia tunnuslukuja ei nähdä tarpeen ottaa käyttöön, sillä niitä on henkilöstön osalta jo nykyisellään riittävästi. Näitä ovat HTP:ssä seurattavat tunnusluvut ja niissä erityisesti VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn indeksit sekä HESTRAssa ja Inhimillisen pääoman (IPO) -suunnitelmassa seurattavat henkilöstöstrategiset tunnusluvut ja mittarit sekä tasa-arvosuunnitelman palkkakartoitukset ja muut tilastot. Vastuu seurannan ja arvioinnin toteuttamisesta on kaikilla esimiehillä ja erityisesti johdolla. Tarvittavat aineistot päätöksen teon tueksi tuottaa ensisijaisesti henkilöstöhallinto yhteistyössä alan työryhmien ja toimikuntien kanssa. Tämä yv-toimikunta jatkaa toimintaa nykyisessä kokoonpanossa seuraten suunnitelmaan sisällytettyjen tavoitteiden toteutumista omien työtehtäviensä ohella. Toimikunta voi kokoontua tarvittaessa ja viimeistään kolmen vuoden väliajoin päivittämään suunnitelmaa. Mahdolliset yksittäiset henkilövaihdot vahvistetaan erikseen ottaen huomioon työryhmän nykyinen edustuksellisuus. Patentti- ja rekisterihallitus Hallinto/Henkilöstöhallinto Yhdenvertaisuustoimikunta

10 1(9) Yhdenvertaisuuskysely 2013 LIITE 1 Yhdenvertaisuustilanteen kartoittamiseksi järjestettiin ajalla henkilökysely, johon vastasi 162 prh:laista 430:stä tosiasiallisesti tuolloin paikalla olleesta. Vastausprosentiksi tuli täten hieman vajaa 38. Kolme vuotta aikaisemmin järjestetyn ja lähes samansisältöisen kyselyn vastausprosentti oli 37. Taustakysymykset Alla olevassa kuvassa 1 on esitetty em. 162 vastaajan jakautuminen prosentuaalisesti tulosalueittain. Hallinto, Viestintä ja asiakaspalvelu sekä Tietohallinto on tässä tarkastelussa yhdistetty Tukipalveluiksi yhden tulosalueen pienen vastaajamäärän vuoksi. Kuva 1 Kuva 2 näyttää osallistumisprosentit tulosalueittain. Henkilömääriltään pienemmät tulosalueet vastasivat aktiivisemmin kuin kaksi suurinta. Kuva 2

11 2(9) Kuvassa 3 on esitetty vastaajien sukupuolijakauma. On mielenkiintoista todeta, että pienehköstä osallistujamäärästä huolimatta vastanneiden prosentuaalinen jakauma on kokonaisluvuiksi pyöristettynä täsmälleen sama kuin nykyinen PRH:n henkilöjakauma (62,2 % naisia vs. 37,8 % miehiä). Vastaajat sukupuolittain (%) Miehiä 38 Naisia 62 Naisia Miehiä % Kuva 3 Sen sijaan henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna edellisen kuvan korrelaatio ei toteutunut yhtä hyvin. Kuvan 4 mukaisesti johto ja esimiehet (11,4 % koko henkilöstöstä) sekä asiantuntijat (44,9 %) osallistuivat aktiivisemmin kyselyyn kuin toteuttajat, joita on koko henkilöstöstä 43,7 %. Kuva 4 VMBarosta tutulla asteikolla 1-5 saatiin yleisindeksiksi lähes kiitettävä 3,89 eli pyöristettynä 3,9. Koko PRH:n yleisindeksi oli vuonna ,5:n luokkaa. Em. myönteinen kehitystrendi on nähtävissä kuvassa 5 ikäryhmittäin ja kuvassa 6 henkilöstöryhmittäin vertailtuna.

12 3(9) Kuva 5 Avoimista vastauksista heijastui mm. se, että eräät pidempään virastossa palvelleet kokivat nuorempien nopean urakehityksen virkaiältään vanhempia syrjivänä. Toisaalta virkaiältään nuorempien palautteessa ilmeni sitä, että he kyvyistään huolimatta jäävät mielestään palkkakehityksessä jälkeen vanhemmista. Näihin otaksumiin voi PRH vastata parhaiten avoimilla ja läpinäkyvillä työurien kehittämismenetelmillä esimerkiksi tehtävien sisäisellä haulla tai halukkuusilmoittautumismenettelyllä tehtäväjärjestelyissä sekä palkkausjärjestelmän soveltamisella objektiivisesti tehtävän vaativuuteen ja henkilön suoriutumiseen. Kuva 6 Kuvassa 7 on miesten ja naisten arvio yhdenvertaisuustilanteesta. 0,4 pisteen erosta huolimatta on naistenkin arvio erittäin hyvä. Todettakoon vertailun vuoksi, että vuoden 2012 VMBaron palautteessa sukupuolten välisestä tasaarvosta antoivat miehet indeksiarvon 3,75 ja naiset 3,54.

13 4(9) Kuva 7 Seuraavissa kuvissa on käytetty pääsääntöisesti prosenttivertailua (%), jolloin ko. ryhmän vastanneiden (palkkien) summaksi tulee aina 100 %. Tällä menettelyllä on voitu verrata kehitystä kolmen vuoden takaiseen kyselyyn. Mikäli tarkastelu on tapauskohtaista, silloin otsikossa on maininta lukumääräisestä (lkm) vertailusta. Kuva 8 Tähän kuvan 8 kysymykseen antoi 80 vastaajaa palautetta kokemistaan vaikeuksista työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa. Viikon ja kuukauden sisällä vaikeuksia kokeneiden määrässä oli pientä kasvua. Toisaalta suurimmalla osalla vastanneista ei ollut ongelmia tai niitä esiintyi korkeintaan kerran tai pari vuodessa. Yhteensovittamisen vaikeuksien syitä sai halutessaan antaa useampiakin. Selkeästi yleisimmäksi nousi edellisen kyselykerran tapaan palaute työkiireistä. Saatu avoin palaute oli pääosin positiivista ja tämä onkin edelleen yksi PRH:n vahvuuksista.

14 5(9) Kuvassa 9 todetaan syrjintäkokemusten yleisesti tarkasteltuna pysyneen prosentuaalisessa vertailussa lähes kolmen vuoden takaisina tai syrjimättömyystilanteen jossain määrin jopa parantuneen. Palautteessa syrjinnän havaitsemisesta, kokemisesta ja sen syistä nousivat selvimmin esille seuraavat seikat eri perusteluineen: - palkkausjärjestelmän soveltamisen epäyhtenäisyys; - epävarmuus työn jatkuvuudesta; - työtehtävien jakautuminen epätasaisesti; - henkilökohtaisiin ominaisuuksiin puuttuminen; - eräät kokivat häiritseväksi sen, että jollain tuntuu olevan aikaa kierrellä huoneesta toiseen juttelemassa muistakin kuin työasioista. Enimmäkseen saatu avoin palaute oli kuitenkin hyvää ja myönteistä. Kuva 9 On huomattava, että eri henkilöt saattavat kokea samanlaisen tilanteen toisistaan poikkeavasti. Joillain saattaa subjektiivisena tuntemuksena sietoraja ylittyä tilanteessa, jossa joku toinen ei vastaavasti koe mitään syrjivää. Oleellista on myös rajata selkeät työnjohdolliset määräykset syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun ulkopuolelle, vaikka kaikki tehtävät eivät aina miellyttäviltä tuntuisikaan. Seuraavissa kuvissa 10 ja11 tätä samaa asiaa on avattu vielä erikseen sukupuolittain ja henkilöstöryhmittäin.

15 6(9) Kuva 10 Kuvan 10 mukaan vastanneiden enemmistö (etenkin miehet) ei havainnut tai kokenut syrjintää. Kuva 11 Virka-asema korreloi edelleen selvästi syrjinnän havaitsemista tai kokemista. Kysymykseen: Oletko havainnut tai kokenut epäasiallista kielenkäyttöä tai muuta epäasiallista viestintää työyhteisössäsi viimeisen 12 kk:n aikana? saatiin kanta yhteensä 115 vastaajalta lukumäärinä seuraavasti: Kyllä, olen havainnut 26 kpl Kyllä, olen joutunut kohteeksi 6 kpl Kyllä, olen havainnut ja joutunut kohteeksi 5 kpl Ei, en ole havainnut tai joutunut kohteeksi 78 kpl

16 7(9) Seuraavissa kuvissa 12 ja 13 tarkastellaan samaa asiaa prosenttijakaumina kehitystrendeittäin sekä koko henkilöstön osalta että erikseen sukupuolittain. Myönteistä kehitystä on tälläkin alueella tapahtunut, mutta vielä on parannettavaa. Kuva 12 Epäasiallista kielenkäyttöä ei tule sietää eikä sallia! Prh:laiset arvostavat avoimessa palautteessaan erityisesti asiallista kielenkäyttöä ja aikuismaista käyttäytymistä työtovereita kohtaan. Kuvassa 13 on esitetty vastaava kolmen vuoden kehitystrendi sukupuolittain tarkasteltuna. Kehityslinja on kautta linjan myönteinen. Kuva 13

17 8(9) Kuvissa 14 ja 15 on tarkastelu tapauskohtaista tiedusteltaessa epäasiallisen kielenkäytön ja muun viestinnän kohdistumista. Kuva 14 Tässä vastaaja sai valita useamman vaihtoehdon. Koska osallistuneiden kokonaismäärät vastaavat hyvin toisiaan, voidaan tästä epäasiallisen kielenkäytön tai viestinnän aiheiden ja kohtien määrissä todeta tapahtuneen myönteistä kehitystä prh:laisia kohtaan. Ulkoisiin asiakkaisiin ei epäasiallista suhtautumista ole juurikaan havaittu. Kuva 15 Havainnot: vuonna havaintoa / 162 vastaajaa vuonna havaintoa / 172 vastaajaa

18 9(9) Myös kuvan 15 mukaisessa tarkastelussa sai valita useamman vaihtoehdon. Koska osallistuneiden kokonaismäärät vastaavat hyvin toisiaan, voidaan tässäkin syrjivien tahojen määrissä todeta tapahtuneen myönteistä kehitystä etenkin esimiesten suunnalta. Kehittämistarpeina nähtiin mm. yhdenmukaisten sääntöjen merkitys ja samat tai samanlaiset käytännöt tulosalueiden ja yksiköiden kesken.

19 Yhdenvertaisuus työyhteisössä; *) merkityt painopistealueita LIITE 2 Toiminta Tavoitteita Esimerkkejä käytännöistä / henkilökysely 3 v. välein Johtaminen *) Johtamisessa otetaan huomioon työpaikan henkilöstön erilaisuudet Johto ja esimiehet tukevat työyhteisön normiston ja asenneilmapiirin kehittymistä Yhdenvertaisuuden edistäminen sisällytetään strategisiin tavoitteisiin Yhdenvertaisuusasioiden koordinaatio annetaan tehtävää varten perustetulle ryhmälle Rekrytointi Kaikilla päteville hakijoille on yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla valituksi Henkilöstön osaaminen monipuolistuu Perehdyttäminen Erilaisten työntekijöiden perehdyttäminen ja ohjaus ovat tehokasta, monipuolista ja joustavaa Henkilöstökoulutus *) Henkilöstön osaaminen yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymyksissä paranee Kielteisiä asenteita puretaan Henkilöstön palkkaus, uralla eteneminen ja tehtävä-järjestelyt Työhyvinvointi ja työolojen kehittäminen *) Palkkaus ja työehdot ovat oikeudenmukaisia Henkilöstön uralla etenemisen ja esim. koulutuksiin pääsyn mahdollisuudet ovat tasapuolisia kaikille Tehtäväjärjestelyt vastaavat henkilöstön osaamista Työssä jaksaminen ja avoimuus lisääntyvät Sairauspoissaolot vähenevät Hyvän työilmapiirin edistäminen Henkilöstön toimintaedellytyksiä parannetaan tarvittaessa apuvälineillä Työsuojelu Syrjintätapaukset osataan tunnistaa Syrjintä- ja kiusaamistapauksiin puututaan tehokkaasti Työntekijöiden välinen yhteistyö paranee Työtekijöiden osallisuuden lisääminen Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet yhteisten asioiden valmistelussa paranevat Työyhteisön avoimuus ja luottamus lisääntyvät Työntekijöiden koko osaamispotentiaali käytössä Tiedottaminen ja viestintä Organisaation sisäinen viestintä on avointa, toimivaa ja tavoittaa kaikki työntekijät Henkilöstö on tietoinen organisaation sitoutumisesta yhdenvertaisuuden edistämiseen Rekrytointiprosessin avoimuuden ja esteettömyyden varmistaminen Henkilökohtaisen perehdyttäjän nimeäminen virkasuhteen alkuvaiheessa Perehdytysohjelmassa otetaan huomioon erilaisten työntekijöiden tarpeet Vuorovaikutteinen perehdytys Yhdenvertaisuutta ja syrjintää käsittelevät kurssit Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset Vuorovaikutustaitoja vahvistava koulutus Tehtävien vaatimustasojen käsittelyt VPJ:n arviointi- ja seurantaryhmässä eettisten periaatteiden mukaisesti Kehittämiskeskustelut Töiden yksilöllinen suunnittelu (esim. työaikajärjestelyt) Mentorointi Tehtäväjärjestelyjen säännöllinen läpikäynti Työhyvinvointitoiminta sisältäen työterveyshuollon sekä tyky- ja virkistystoiminnan Joustavat työaika- ja paikkajärjestelyt Erilaisten perhemuotojen ja huoltosuhteiden tasavertainen kohtelu Kuulolaitteet, valaistus, sähköiset ja tekniset työvälineet, esteettömyyskartoitukset jne. Työsuojelu- ja muut erillisohjeet huonon kohtelun ja syrjintätilanteiden varalta; ohjeet syrjintään ja häirintään puuttumiseksi Työsuojeluviranomaisten ja luottamusmiesten valvonta Yhteistoimintaryhmät: PRH:n YT-toimikunta, tulosalueiden YT-/johtoryhmät, yksikkö- ja tiimikokoukset, tasa-arvotoimikunta, työsuojelutoimikunta, luottamusmiestoiminta, aloitetoiminta, projekteihin osallistaminen Viestinnän esteettömyyden huomioiminen Monipuolinen tiedottaminen; Innonet, Ikiliikkuja, henkilöstöinfot, toimistokokoukset ja vastaavat Yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedottaminen

20 Yhdenvertaisuus palveluissa ja muussa toiminnassa; *) merkityt painopistealueita LIITE 3 Toiminta Tavoitteita Esimerkkejä käytännöistä / henkilökysely 3 v. välein Palvelustrategian Palvelut ovat yhdenvertaisia kaikille Pyritään ottamaan huomioon asiakkaiden erilaiset kehittäminen Palveluiden käyttäjien erityistarpeet tunnistetaan tarpeet Eri ryhmille suunnatut erityispalvelut: itsepalvelu/tuki asiakkaalle Asiakaspalvelu *) Organisaatio on ja koetaan helposti lähestyttäväksi Palvelutilanteissa ei esiinny syrjintää Neuvonta ja palveluohjaus *) Neuvonta ja palveluohjaus helpottavat kaikkien ryhmien pääsyä palveluihin Asiakkaan ohjaaminen oikealle asiantuntijalle Asiakaspalaute Kaikilla asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta saamastaan palvelusta Syrjinnän ehkäiseminen ja Asiakaspalvelusta vastaavat henkilöt eivät syrji siihen puuttuminen Asiakkaat voivat valittaa kokiessaan tulleensa palveluiden osalta syrjityksi Tiedottaminen Toiminnasta tiedottaminen on tehokasta, läpinäkyvää ja saavuttaa kaikki asiakasryhmät Viestintä on kielellisesti selkeää ja ymmärrettävää Esteettömyystoiminta *) Toimitilat, asiakaspalveluvälineet ja tiedottaminen ovat esteettömiä Tulosohjaus ja resurssien kohdentaminen Henkilöstökoulutus palvelutehtävissä oleville Ennakkoasenteen välttäminen Eri kieliä osaavan henkilökunnan rekrytoiminen Palveluiden saavutettavuuden seuraaminen ja tavoite yhdenmukaisiin käytäntöihin linjojen kesken Palvellaan asiakkaita kotimaisten kielten lisäksi englanniksi sekä mahdollisuuksien mukaan muilla kielillä Asiakaspalautteen kerääminen määräajoin asiakaskyselyin ja jatkuvasti (ASPA) Asiakaspalvelusta vastaavien henkilöiden kehityskeskusteluissa käsitellään syrjimättömyyttä Valitustie tehdään tarvittaessa asiakkaille tunnetuksi Suomen, ruotsin ja englannin kielillä tehdyt tiedotusmateriaalit, kuvamateriaalien käyttö (ei tulkkauspalveluja PRH:n taholta) Monipuolisten tiedotuskanavien käyttö (verkkosivut, painotuotteet, radio, TV, Some) Esteettömät tiedotuskanavat Puututaan yksipuoliseen tai väärään vähemmistöjä koskevaan tiedottamiseen Työsuojelu- ja TTH-henkilöstön kanssa yhteistyössä tehdyt esteettömyyskartoitukset Ohjeistuksen valmistelu Yhdenvertaisuusvaikutukset otetaan huomioon viraston ohjeistuksen valmistelussa Ohjeistuksien seurauksena ei synny suoraan tai välillisesti syrjiviä rakenteita tai käytäntöjä Hankintojen kehittäminen Julkisten hankintojen yhdenvertaisuusvaikutukset paranevat Ohjeistuksia laadittaessa arvioidaan niiden vaikutukset eri vähemmistöryhmiin Kilpailuttamiskriteereissä otetaan huomioon toiminnan yhdenvertaisuusvaikutukset

Patentti- ja rekisterihallitus Yhdenvertaisuussuunnitelma 2011-2013

Patentti- ja rekisterihallitus Yhdenvertaisuussuunnitelma 2011-2013 Patentti- ja rekisterihallitus Yhdenvertaisuussuunnitelma 2011-2013 Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on vajaan 500 hengen nettobudjetoitu keskusvirasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla.

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus Sisällys Yhdenvertaisuussuunnitelma... 1 1 Johdanto... 1 2 Sisältö ja tavoitteet... 1 3 Positiivinen erityiskohtelu...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuskysely

Yhdenvertaisuuskysely Yhdenvertaisuuskysely Koonti kamppailulajien vastauksista Judoliitto Miekkailu- ja 5-otteluliitto Painiliitto Taekwondoliitto Nyrkkeilyliitto Karateliitto Aikidoliitto Vastausmäärät Judo Miekkailu ja 5-ottelu

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma LUONNOS 2.6.2016 Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 2018 Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 Maakuntahallitus xx.x.2016 1. Johdanto Pohjois-Pohjanmaan liitto on työyhteisö,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341 Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA 2011 2013 Kh 21.12.2010 / 341 1(6) SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Tasa-arvon nykytilan selvitys 2.1. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 2.2. Naisten ja miesten

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma LAPIN PELASTUSLAITOS Lapland Rescue Department Työsuojeluorganisaatio Yhdenvertaisuussuunnitelma Laatiminen: 19.12.2016/ Työsuojeluorganisaatio Käsittelyt: 23.1.2017/ YT-toimikunta Pelastuslautakunta 3.3.2017

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTAN 14.11.2016 liite nro 5 HEINÄVEDEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta / 2016 Kunnanhallitus / 2016 Valtuusto / 2016 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma Raahen lukion tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Johdanto Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017 2021 Yhteistyöryhmä 17.11.2016 14 Kunnanhallitus 28.11.2016 214 Valtuusto 12.12.2016 51 liite nro 4 1 1. Johdanto Sonkajärven kunnan henkilöstöpolitiikassa

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu 1

Tasa-arvosuunnittelu 1 Tasa-arvosuunnittelu 1 Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot tasaarvosuunnitteluun Miksi tehdään, mitä tehdään ja miten tehdään? Tasa-arvosuunnitelma - Näin se onnistuu (julkaisu 2007) 2 Naiset ja

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 2 15.4.2015 3 15.4.2015 4 Syrjintä työelämässä Tietoa monesta lähteestä: viranomaisaineistot, kyselytutkimukset,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain 1.6.2005 voimaan tullut uudistus velvoittaa kaikkia vähintään 30 työntekijää työllistäviä työpaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Mustasaaren

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma Tervolan kunta Yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 Henkilöstötoimikunta 17.11.2016 40 Kunnanhallitus 28.11.2016 331 1 Sisällys Tervolan kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma v. 2017... 2 1. Saatteeksi... 2 2.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Kvalt. 8.12.2014 x SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 1.2 Lainsäädännön edellytykset...

Lisätiedot

Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma

Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2017 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään,

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 YT-tmk 28.11.2016 XX Henkjaos 28.11.2016 XX Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo-

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä Voinko olla oma itseni työssä? Sukupuoli ja seksuaalisuus halutaan yleensä sulkea työpaikan ovien ulkopuolelle. Sinänsä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Syrjintä työelämässä ja yhdenvertaisuuden edistäminen. OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Syrjintä työelämässä ja yhdenvertaisuuden edistäminen. OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Syrjintä työelämässä ja yhdenvertaisuuden edistäminen OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Kuopio 23.4.2015 Nexhat Beqiri, OM/DKY 1 Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Eija Leinonen ja Marja-Leena Haataja 12.9.2017 Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli selvitellä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Julkaistu 15.3.2011 Lasten ja nuorten kokemaa syrjintää ehkäistävä ja vähennettävä

Lisätiedot

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan?

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, OM Yhdenvertaisuuslaki on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (7) 13 Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet HEL 2016-013324 T 01 00 00 03 Päätös päätti henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Askolan lukion yhdenvertaisuussuunnitelma

Askolan lukion yhdenvertaisuussuunnitelma Askolan lukion yhdenvertaisuussuunnitelma 28. helmikuuta 2017 Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan,

Lisätiedot

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Johtaja Johanna Suurpää Oikeusministeriö

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Johtaja Johanna Suurpää Oikeusministeriö Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä Johtaja Johanna Suurpää Oikeusministeriö 1 Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Demokratia ja kansalaisvaikuttaminen ETNO, KANE, sähköiset

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Nuorisoasiainkeskus monenlaista toimintaa nuorille Helsingissä Noin 90 nuorisotaloa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman

LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman LAPIN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2012-2014 Yliopiston rehtori on hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman 22.12.2011 Sisällysluettelo 1. YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MITÄ ON

Lisätiedot

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS PÄLKÄNEEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2018 Sisältö 1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet...

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Liperin kunta 2013 2016 Tyhy-toimikunta 18.12.2012 Henkilöstöjaosto 14.1.2013 3 Kunnanhallitus 21.1.2013 42 sisältö 1. Miksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma?...

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Henkilöstö- ja hyvinvointistrategian osa Yhteistyötoimikunta 18.10.2016 ja 14.11.2016 Yhtymähallitus 15.12.2016

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-2017

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-2017 yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-2017 yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 2017 yhdenvertaisuussuunnitelman taustaa Savon koulutuskuntayhtymän yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu yhdenvertaisuuslakiin ja lakiin

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1. 1 ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta 3.10.2007 8 Liite B 2 Yt-toimikunta 30.11.2007 12 Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.2008 33 Liite A 8 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 1 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012 PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 2 SISÄLLYS Kunnanvaltuusto 61/2012 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA... 3 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSELVITYS...

Lisätiedot

Pohjanmaan liitto Tasa-arvo työryhmä

Pohjanmaan liitto Tasa-arvo työryhmä Pohjanmaan liitto 16.05.2017 Tasa-arvo työryhmä 1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma osana kaupungin toimintaa Kaupunginhallitus asetti toimikunnnan 21.3.2016 ( 106) valmistelemaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu... 22. Yhdenvertaisuuden haasteita... 24. Uskonto ja vakaumus... 28. Vammaisuus... 29. Etnisyys...

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu... 22. Yhdenvertaisuuden haasteita... 24. Uskonto ja vakaumus... 28. Vammaisuus... 29. Etnisyys... Kalvosarjan sisältö: Mahmoud, Mertsi ja Maija: Monimuotoinen työyhteisö ja syrjimätön työn arki Koulutusaineisto työpaikoille yhdenvertaisuuden edistämiseksi työelämässä... 1 Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

Rääkkylän kunta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Rääkkylän kunta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Rääkkylän kunta Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2018 Hyväksytty kunnanhallituksessa _._.2017 2 Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tausta ja tarkoitus... 3 2. Oikeudellinen

Lisätiedot

LAUKAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LAUKAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LAUKAAN KANSALAISOPISTON TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 LAUKAAN KANSALAISOPISTO... 2 KYSELYN ARVIOINNIN YHTEENVETO... 3 OPINTO-OHJELMAN ARVIOINTI... 5

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta liite nro 1 Kunnanhallitus liite nro 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhteistyötoimikunta liite nro 1 Kunnanhallitus liite nro 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 12 liite nro 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 43 liite nro 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2017 2 Sisällys: 1. Tasa-arvosuunnitelma 1.1. Tasa-arvon edistämisestä

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 4 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto Lahden Rudolf Steiner -lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt koulun opettajainkokous. Päiväys: 26.5.2016 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu

Yhdenvertaisuussuunnittelu Yhdenvertaisuussuunnittelu Mistä yhdenvertaisuudessa on kysymys? Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 31.5.2013 Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 01 Johdanto miksi tasa-arvosuunnitelma? Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Yhdenvertaisuus on perusoikeus

Lisätiedot

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistäen

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistäen Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistäen Uskomme, että monimuotoisuus ja ihmisten erilaisuus työyhteisössä lisää organisaation suorituskykyä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. 1. Päämääränämme on lisätä

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot