Ympäristöalan muuttuvat osaamistarpeet Euroopassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöalan muuttuvat osaamistarpeet Euroopassa"

Transkriptio

1 Working in the European Environmental System Ympäristöalan muuttuvat osaamistarpeet Euroopassa (Leonardo da Vinci Projekti 2004 IT/04/C/F/RF-81505) Portfolio of the Environmental Careers 1. The portfolio is a vehicle for driving environmental careers by making skills and qualifications clearly and easily understood overall Europe. 2. The portfolio is a visual representation of skills and competences supported by European standard documents on qualifications and competences (Europass CV, Europass Language Passport, Europass Certificate Supplement, Europass Diploma Supplement, Europass Mobility). 3.The portfolio helps professionals in search of a new job to meet the demand of specific profiles and enterprises, public authorities and other organisation searching for new competences to find new human resources 4. The portfolio helps also to update competences, skills, abilities AND career goals and objectives. A well-prepared portfolio provides "evidence" to an employer of your accomplishments, skills, abilities and it documents the scope and quality of your experience and training. It is an organized collection of documentation that presents both your personal and professional achievements in a concrete way. The Portfolio is inclusive of a GAP analysis system and a European Database of the environmental professional profiles. - JOB SEEKER - How to Perform the Gap Analysis - EMPLOYER - How to look for Job Offer WEES - Working in the European Environmental System - (Sopimus C 2004 IT/04/C/F/RF-81505) on saanut rahoitusta Leonardo da Vinci ohjelmasta (Viiteaineisto). Projekti toteutettiin välillä

2 Raportti haastatteluista Suomessa

3 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Tutkimuksen taustat ja tavoitteet 1.2. Toteutustapa 2. SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 3. HAASTATELTUJEN AMMATILLISET PROFIILIT: KÄYTÄNNÖN TAITOJEN ANALYYSI 3.1. Kuvaus ammattialoista ja ympäristöammattien sisältö (tehtävät ja tarvittavat taidot) Ympäristökonsultti Jätehuolto Vesihuolto Ympäristönsuojelu Energia tekniikka Informaatio- ja mittaustekniikka Kaupunki ja maisema suunnittelu Ympäristöjohtaminen Riskinarviointi Markkinointi ja ympäristökouluttaminen 4. AMMATILLISET KEHITYSSUUNNAT 4.1 Lainsäädännöllisiin ja teknillisiin muutoksiin sopeutuminen 4.2 Uusiin ympäristötoimenpiteisiin sopeutuminen 4.3 Uusien ammattilaisten tarve 4.4 Tasa-arvo ympäristöalalla 5. FORMAALI, NON-FORMAALI JA INFORMAALI OPPIMINEN YMPÄRISTÖALALLA 5.1 Opetus ja koulutus 5.2 Kokemuksen tuoman oppimisen yleisyys 5.3 Elinikäinen oppiminen ja päivityskurssit 5.4 Etäoppimisen merkitys tutkituissa ammattikategorioissa 5.5 Ilmaistut ja tiedostamattomat opiskelutarpeet 5.6 Mobilisuuden merkitys ympäristöalalla 6. JOHTOPÄÄTÖKSET 7. LIITTEET

4 1. JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet WEES (Working in the European Environmental System) on Leonardo - ohjelman pilottihanke. Sen tarkoitus on kehittää ympäristöalan ammatillista koulutusta tulevaisuudessa. Hankkeen vetäjänä toimii Villa Montesca Italiasta. Partnereita on 11 eri organisaatiota kuudesta EU maasta. Suomessa vastuussa projektista on ECO ONE ja Suomen ympäristöopisto SYKLI yhdessä kansallisen verkoston kanssa Lassila Tikanoja Oyj, Hamk, Suomen ympäristöinstituutti, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto ja RTO ympäristö Oy (liite 1). Hanke toteutettiin pääasiallisesti syvähaastattelujen avulla. Projektin tarkoituksena on selvittää: - Ympäristöosaamisen ammatilliset profiilit eri EU - maissa - Tutkitaan ammatilliseen kehittymiseen johtaneet työ- ja toimintaprosessit organisaatiossa - Haastateltavien päätehtävät ja velvollisuudet - Selvittää taitojen ja osaamisen historiaa ja rakennetta - Selvittää koulutuksellisia taustoja - Selvittää virallisen (ammatillinen koulutus) ja epävirallisen (kurssit) oppimisen taustoja sekä työssä oppimisen ja arkioppimisen taustoja - Selvittää kuinka paljon on liikkumista yhteistyömaiden välillä Hankkeen avulla pyritään selvittämää työelämän vaatimuksia ympäristöalan osaajalta ja ammattilaiselta. Näin voidaan luoda tulevaisuudessa parempia ympäristöalan koulutusohjelmia ja ammattitutkintoja, jotka valmistaisivat paremmin opiskelijaa tulevaisuutta varten ja takaisi heille paremman ammattitaidon. Tutkimus pyrittiin suorittamaan tutkimuksen koordinaattorin antamien ohjeiden mukaisesti. Kaikki kohderyhmät valittiin koordinaattorin valitsemien ammattialojen ja ammattien perusteella (Kuva 1).

5 Kuva 1. Haastatteluiden kohderyhmät. SEKTORIT Vertikaalit sektorit PROFESSIONAL PROFILES Ympäristökonsultti (Emas, ISO 14000, VAS, VIA, etc.) Haastateltavat 5 Jätehuolto 5 Vesihuolto 5 Ympäristönsuojelu 5 Enregiatekniikka 5 Transversaalit sektorit Ympäristö mittaus ja informaatiotekniikka (gis, Sit, etc) Kaupunki ja maisema hallinnointi 4 5 Ympäristöjohtaminen 5 Riskien hallinnointi 3 Ympäristö markkinointi ja kouluttaminen 5 Yhteensä 47 Tutkimukseen valitut henkilöt eri kohderyhmistä olivat asiantuntijoita, työnantajia ja esimiehiä, jotta heillä olisi mahdollisimman laaja-alainen näkemys. Kriteerit täyttävät henkilöt valittiin sattumanvaraisesti. Kohdehenkilöitä etsittiin internetin, alan lehtien ja vanhojen kontaktien avulla. Heidän oma mielenkiinto koettiin tärkeimmäksi tekijäksi, kun valitsimme haastateltavia henkilöitä. Näin saimme hyviä ja totuuden mukaisia vastauksia, joista oli paljon apua tutkimukselle. Haastateltavien organisaatiot myös valittiin sattumanvaraisesti. Kohdehenkilöt työskentelevät julkisista sektoreista aina yksityiseen pienyrittäjään asti. Näin saimme

6 aina laajemman kuvan eri alasta. Kohde henkilöiden ikäluokka ja kokemus alalla vaihteli hyvin paljon. Heitä oli työharjoittelijasta aina melkein eläkkeelle jäävään henkilöön asti. Tämän avulla saimme selville kuinka eri aloilla järjestettävä koulutus on kehittynyt ajan saatossa. Tutkimuksen taustaksi pyritään vielä tekemään kartoitus olemassa olevista virallisista ympäristöammattikoulutuksista kuten esimerkiksi ympäristöhuollon (Liite 2) ja ympäristötekniikan ammattitutkinto. Ympäristötekniikan ammattitutkinnon tavoitteena on, että ympäristötekniikan opiskelija saa vahvan luonnontieteellisen, yleisteknillisen ja ympäristöteknisen peruskoulutuksen siten, että hän pystyy toimimaan alan erilaisissa hallinnollisissa ja teknisissä tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Opinnoissa painotetaan erityisesti jätehuoltoon, kierrätykseen ja uusiokäyttöön sekä ympäristön suojaukseen, kunnostustekniikkaan ja näihin kuuluvan analytiikan opintoja. (Lamk ops ) 1.2 Toteutustapa Tutkimus aloitettiin etsimällä sopivia kohdehenkilöitä internetin, ympäristöalan julkaisujen ja luotujen kontaktien avulla. Heitä lähestyttiin aluksi sähköpostilla, jossa esittelin heille WEES projektin tarkoitusperää. Lähetetystä sähköpostiviestistä löytyy tietoa liitetiedostosta (Liite 1). Viestin lähettämisestä odotettiin noin viikko vastausta, jonka jälkeen lähetettiin uusi viesti, jos vastausta ei tullut. Näin saimme tietää henkilöiden mielenkiinnosta projektiin. Henkilöt jotka ottivat yhteyttä heti, olivat huomattavasti avoimempia kysymyksille ja heidän mielenkiintonsa projektiin oli merkittävämpi. Saimme vastauksia yhteensä 47 kappaletta. Tutkimus toteutettiin pääasiassa syvähaastatteluiden avulla joita oli yhteensä 41 kappaletta. Haastattelimme kohdehenkilöitä henkilökohtaisesti tapaamisilla (25 kappaletta) tai sovimme soittoajan riippuen kohdehenkilön työpaikan sijainnista ja hänen kiireellisyydestään, jolloin haastattelu tapahtui puhelimen avulla (16 kappaletta). Saimme myös muutamia vastauksia sähköpostin avulla (yhteensä 6

7 kappaletta), mutta niistä saamamme vastaukset eivät valitettavasti olleet tarpeeksi laadukkaita, meidän käyttöömme. Todennäköisesti vastanneet eivät ole ymmärtäneet kysymyksiä oikein. Tästä huomasimme syvähaastattelun merkityksen projektin kannalta. 2. SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Suomi on ollut aktiivisesti edistämässä ympäristöasioiden sisällyttämistä muihin politiikan alueisiin, kuten liikenne- ja maatalouspolitiikkaan. Sen sijaan yksittäisissä asioissa Suomi toimii selvityksen mukaan passiivisemmin ja huolehtii ensisijaisesti omista eduistaan eli siitä, ettei uusi säädös aiheuta Suomelle taloudellisia kustannuksia eikä hallinnollisia tai pohjoisiin olosuhteisiin liittyviä ongelmia. (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=66860&lan=fi) Luonnon monimuotoisuutta koskevan poliittisen päätöksenteon ja lainsäädännön tavoitteena on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys, joka turvaa myös tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet. Poliittisia päätöksiä tehdään sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=134615&lan=fi) Suomi on sitoutunut edistämään biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä hyväksymällä YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (1992). Sopimuksen velvoitteiden toteuttamiseksi Suomi on laatinut biologista monimuotoisuutta koskevan kansallisen toimintaohjelman vuosille (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=134424&lan=fi) Ohjelman taakse haluttiin laaja edustus yhteiskunnan eri alueilta, joten ohjelman laatineessa kansallisessa biodiversiteettitoimikunnassa olivat mukana kaikki ministeriöt, keskeiset elinkeinosektorit sekä tutkimus-, etu- ja ympäristöjärjestöt. Ohjelma perustuu hallinnonalakohtaisiin ohjelmiin ja sektoreiden toimialavastuuseen. Sen tarkoituksena on turvata biodiversiteetin säilyminen ja biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen velvoitteiden toteutuminen Suomessa. Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelman mukaan

8 uusi kansallinen toimintaohjelma laaditaan vuonna (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=134615&lan=fi) Sopimuksen tavoitteena on maapallon ekosysteemien, kasvi- ja eläinlajien sekä niiden sisältämien perintötekijöiden monimuotoisuuden suojelu, kestävä käyttö sekä biologisten luonnonvarojen käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako. (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=134615&lan=fi) Ympäristöongelmat ovat usein kansainvälisiä. Esimerkkejä ongelmista ovat ilmastonmuutoksen uhka, Itämeren saastuminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Ongelmien ratkaisemiseksi Suomen ympäristöhallinto toimii yhdessä muiden valtioiden kanssa. (http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=94&lan=fi) Ympäristöministeriö edustaa Suomea kansainvälisissä ympäristösopimuksissa. Maamme on jäsen yli sadassa kansainvälisessä ympäristösopimuksessa. Suomi osallistuu myös kansainvälisiin ympäristöpoliittisiin prosesseihin, joiden tavoitteena on muun muassa edistää kestävää kehitystä. Suomi painottaa ympäristön huomioon ottamista kaikessa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Lisäksi Suomi edistää ympäristöasioita kansainvälisissä järjestöissä. (http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=94&lan=fi) Ympäristöpolitiikan suunnittelu perustuu tutkimuksesta saatuun ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon. Ympäristöpolitiikalla vaikutetaan siihen, että ympäristönäkökohdat sisältyvät kaikkeen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. (http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=88&lan=fi) 3. HAASTATELTUJEN AMMATILLISET PROFIILIT: KÄYTÄNNÖN TAITOJEN ANALYYSI

9 Seuraavat johtopäätökset on raportti haastattelujen analysoinnista ja ammatillisista portfolioista. Tässä kappaleessa on pieni kuvaus jokaisesta tutkittavasta ammattialasta sekä taulukoissa kuvataan erilaisia ammattitaitovaatimuksia joita haastateltavien mielestä tarvitaan kyseisellä alalla. 3.1 Kuvaus ammattialoista ja ympäristöammattien sisältö (tehtävät ja tarvittavat taidot) Ympäristökonsultti Ympäristökonsultoinnissa niin kuin lähes kaikissa ympäristöalan ammatissa joutuu seuraamaan muutoksia koko ajan. Konsultti joutuu usein toimimaan täysin vieraassa organisaatiossa asiantuntijana. Tämä vaatii oman spesifisen osaamisen lisäksi paljon hyviä ihmissuhde taitoja koska joudutaan toimimaan koko ajan vieraiden organisaatioiden kanssa. Ympäristökonsultilla täytyy olla ammattitaitoa, tietämystä ja laaja-alaista näkemystä, joka vaatii alalla työskentelevältä jatkuvaa oppimista. Tiedon ja kokemuksen avulla kyetään näkemään organisaatioiden puutteita ja korjaamaan niitä. Tiedon täytyy olla myös ajankohtaista ja lainsäädännöllisesti ajan tasalla, jotta ratkaisut olisivat lainsäädännön mukaisia ja hyödyttäisivät organisaatiota eniten. Taulukko 1. Ympäristökonsultoinnissa yleisimmin tarvittuja taitoja Perustietovaatimukset Käytännön taidot Teoriataidot - Tuntemusta alasta jossa toimitaan - Lainsäädännöstä - Osata markkinoida realistista ympäristötoimintaa - Prosessi tuntemus - Lainsäädäntö soveltaminen - Analytiikan tuntemus - Tulla ihmisten kanssa toimeen - Prosessi tuntemus - Lainsäädäntö - Ympäristöjärjestelmistä - Ympäristövaikutuksista - Ympäristötoimista Ympäristökonsultin toiminnassa pitää ymmärtää pääsääntöisesti syy ja seuraussuhteita. Minkä takia tässä on käynyt näin ja kuinka se korjataan.

10 Lainsäädännön tietämys on myös hyvin tärkeätä, jotta korjaukset ovat lainsäädännön mukaisia. Ympäristöjärjestelmät ovat työkaluja näiden asioiden hoitamiseen Jätehuolto Jätehuolto on Suomessa hyvin nopeasti kehittyvä ala. Se vaati alalla työskenteleviltä henkilöiltä jatkuvaa tarkkaavaisuutta ja seurantaa, koska muutoksia tulee jatkuvasti etenkin lainsäädännössä ja mikä taas usein pakottaa teknillisiin muutoksiin. Työtaidon ylläpito vaatii jatkuvaa kouluttautumista non-formaali ja informaali oppimisen tasolla, jotta organisaatio pystyttäisiin pitämään kilpailukykyisenä. Jätehuollossa työskentelevien mielestä Suomessa järjestetään hyvää pohjakoulutusta, mutta, kaivattaisiin koulutukseen enemmän käytännön esimerkkejä. Heidän mielestään ympäristöhuollon ammattitutkinnosta on silti ollut suunnatonta apua. Koulusta on saanut hyvän pohjatiedon ja ajattelumallin, mutta työelämään astuessaan, he ovat huomanneet kuinka teoria poikkeaa käytännöstä. Jokainen haastateltava henkilö koki joutuneensa työelämässään opiskelemaan koko alan uudestaan, mutta he kaikki olivat myös sitä mieltä, että he eivät olisi pystyneet kehittämään itseään ilman ammatillisen koulutuksen tuomaa pohjaa. Taulukko 2. Jätealalla yleisimpiä tarpeellisia taitoja. Perustieto vaatimukset Käytännön taidot Teoria taidot Käytännön osaamista jätehuollosta, ympäristötekniikasta ja rakentamisesta - Jätehuolto - Rakentaminen - Soveltaa lakia - Teknillinen osaaminen - Spesifinen osaaminen omalta osa-alueelta - Lainsäädäntö - Ympäristönsuojelu - Spesifinen tietämys omasta osa-alueesta - Teknillinen tietämys - Ymmärtää kuormittavista tekijöistä Jokainen alalla työskentelevä henkilö koki lainsäädännön hallitsemisen tärkeimmäksi, koska se vaikuttaa teknillisiin toimenpiteisiin joita toteutetaan. Sen lisäksi koettiin tärkeäksi hallita oma spesifinen osa-alue teoriassa ja etenkin käytännössä. Yleistä tietämystä jätehuollosta koettiin enemmänkin sellaisena hyvä

11 tietää asiana, paitsi jätehuollon kouluttajalla täytyy olla laaja teoreettinen- ja käytännönosaaminen jätehuollosta Vesihuolto Vesihuollon tavoitteena on taata laadultaan moitteettoman talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus. Vesihuoltoon kuuluu vedenhankinta ja jakelu, viemäröinti ja jätevesien käsittely. Vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä ovat vastuussa kunnat. Vesihuoltolaitokset vastaavat toiminta-alueensa vesihuollon järjestämisestä. (http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=155&lan=fi) Vesihuollon parissa työskentelevien mielestä ala kehittyy koko ajan ja jätevedenpuhdistuksen taso nousee koko ajan. Osana tähän on syynä alueellisten ympäristökeskuksien järjestämä tuki ja ohjaus, sekä Suomen ympäristökeskuksen tuottamat julkaisut, oppaat ja tietopalvelut Suomessa on tehty päätös vesihuoltoalan ammattitutkinnosta, jonka sisällystä valmistellaan tällä hetkellä. Koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää työskentelemään vesihuollon parissa. Taulukko 3. Vesihuollossa yleisimmin tarvittuja taitoja Perustieto vaatimukset Käytännön taidot Teoria taidot - Käsitys vesihuollosta - Hyvä käsitys jätevedenpuhdistamisesta - Kokemusta prosessiteollisuudesta - Erilaisten laitteiden asennustaidot - Kokemusta kokonaiskuvasta - Teknisten prosessien tuntemus - Lainsäädäntö - Kemia - Biologia - Ympäristövaikutukset Alalla työskentelevät tärkeimpänä hallita vesihuoltoprosesseihin liittyvien laitteiden asennus ja korjaaminen sekä ymmärtää jätevedenpuhdistamisen prosessitoiminnasta ja kemikaalien ympäristövaikutuksista. Lainsäädäntö koettiin myös tärkeäksi, mutta sen tunteminen ei ole välttämätöntä aloittaessa työskentelemään alalla, koska ympäristökeskuksilta saatava tieto on niin kattavaa.

12 3.2.4 Ympäristön suojelu Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Ympäristönsuojelussa painotetaan haittojen ennalta ehkäisyä. Keinoina ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot sekä ympäristötietoisuuden lisääminen. (http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=88&lan=fi) Ympäristönsuojelua ohjaavia yleisiä periaatteita ovat ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoimisen periaate, varovaisuus- ja huolellisuusperiaate, parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate, ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate ja aiheuttamisperiaate. (http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=88&lan=fi) Suomessa ympäristönsuojelusta vastaa julkinen sektori. Suomeen on perustettu alueellisia ympäristökeskuksia, jotka auttavat sekä valvovat yrityksiä ympäristöasioissa. Kaupungit ja kunnat taas hoitavat ja valvovat oman alueensa ympäristöasioita sekä valvovat pienien ja keskisuurten yrityksien toimintaa. Taulukko 4. Ympäristönsuojelussa yleisimmin tarvittuja taitoja Perustieto vaatimukset Käytännön taidot Teoria taidot - Korkeakoulututkinto - perehtyneisyys ympäristönsuojeluun - Ymp. lainsäädäntö - Ymmärtää kunnallista organisaatiota. - Jätehuolto - Vesihuolto - Ympäristönsuojelu käytännössä - Ymp. lainsäädäntö - Tietämystä luonnontieteistä - Teknillinen tietämys -. Kiinteistörakentamisen perusteet Ympäristönsuojelussa koettiin ympäristölainsäädännön hallitseminen hyvin tärkeäksi, koska suurin osa ympäristöön liittyvistä tehtävistä perustuvat lainsäädäntöön. Oikeiden kontaktien löytäminen koettiin myös tärkeäksi. Monissa tilanteissa joudutaan turvautumaan sen alan asiantuntijoiden apuun ja on tärkeää löytää sopivat asiantuntijat kyseisiin tilanteisiin.

13 3.2.5 Energia tekniikka Energiateollisuuden toimialana ovat sähkön sekä kaukolämmityksen ja kaukojäähdytyksen tuotanto ja hankinta, siirto, myynti sekä verkkojen ja voimalaitosten suunnittelu, toteutus, käyttö sekä kunnossapito ja rakentaminen sekä muut alan palvelut. Taulukko 5. Energia-alalla yleisimmin tarvittuja taitoja Perustieto vaatimukset Käytännön taidot Teoria taidot - Teknillinen koulupohja - Osata soveltaa ympäristöasioita energiatekniikkaan - Energia prosessit - Energia tekniikan käyttö ja huolto - Kaukolämpöputkien käyttäytyminen - Ympäristö toimenpiteiden soveltaminen - Tietoa päästökaupasta - Energiaprosessit - Energiatekniikka - Matemaattiset taidot - Fysiikka - Päästökauppa Energia alalla koettiin tärkeimmäksi energiaprosessien hallinta, jotta kyettäisiin soveltamaan ympäristötoimenpiteitä käytännön tasolla. Heidän mielestään pelkkä ympäristöosaaminen ei yksinään riitä kehittämään toimintaa, tulevien vaatimuksien ja muutoksien tasolle. Teknillinen tuntemus alasta on välttämätöntä, jotta pystytään elämään muutoksissa ja täyttämään ympäristövaatimukset, jotka tiukentuvat lujaa vauhtia päästökaupan myötä Mittaus ja informaatiotekniikka Mittaus ja informaatiotekniikassa pyritään kehittämään teknisiä menetelmiä ja menettelytapoja, joilla kyetään mittaamaan tai vähentämään jonkun tietyn toiminnan ympäristövaikutuksia. Mittaukset ja niistä saatava informaatio ovat keskeisessä asemassa kaikessa teknisen toiminnan päätöksenteossa. Sen takia mittauksen informaatiosisällön ja datan luotettavuuden arviointi on keskeistä mittausinformaatiotekniikassa. Tämän arvioinnin perusteella voidaan valita, miten mittausdataa jalostetaan niin, että saatu informaatio tukee parhaiten päätöksentekoprosessia. (http://www.mit.tut.fi/mit_0405.htm)

14 Taulukko 6. Mittaus- ja informaatiotekniikassa yleisimpiä tarvittuja taitoja. Perustieto vaatimukset Käytännön taidot Teoria taidot - Laboratorioalan tai mittaus ja informaatiotekniikan tutkinto - Kokemus analytiikasta - Laboratorio ja mittauslaitteiden huolto - Teknillinen osaaminen - Ongelmien ratkaisukykyä - Osata tulkita tuloksia - Ympäristökemia - Orgaaninen kemia - Epäorgaaninen kemia - Teknillinen tietämys - Luonnontieteet - Prosessi tietämystä Mittaus ja informaatiotekniikassa koettiin tärkeäksi tuntea laboratorio- ja mittauslaitteiden käyttö sekä osata huoltaa niitä tarvittaessa. Laitteiden toiminnan kannalta koettiin tärkeäksi hallita kemian tietämys jotta tiedettäisiin mitä laitteessa tapahtuu. Haasteena alalla koettiin joskus vaikeasti tulkittavat tulokset sekä kyky tulkita laitteiden tai mittaustavan aiheuttamaa virhettä Kaupunki ja maisema suunnittelu Maisemoinnissa pyritään sovittamaan ihmisen ja luonnon suhdetta toisiinsa, luomaan uutta maisemaa ja hoitamaan vanhaa. Maisema-arkkitehtuurissa tarkastelun kohteena on ihmisen ympäristön kokonaisuus ulottuen ympäristönsuojelun ja maan käytön kysymyksistä aina kaupunkiaukioiden ja katujen suunnitteluun asti. (http://www.tkk.fi/yksikot/osastot/a/oppituolit/ma/index.htm) Taulukko 7. Kaupunki ja maisema suunnittelussa yleisimmin tarvittuja taitoja. Perustieto vaatimukset Käytännön taidot Teoria taidot - Perus ymmärrys ympäristösuunnittelusta - Puutarharakentaminen - Viherrakentaminen - Arkkitehtuuri - Osata käyttää alan ohjelmia - Ympäristövaikutuksien arviointi - Maisema suunnittelu - Tietoa viherrakentamisesta - Tietoa rakennus suunnittelusta - Ekologian alkeet - Ympäristölainsäädännön perusteet Kaupunki ja maisema suunnittelu koettiin ympäristöön liittyväksi taiteeksi ja arkkitehtuuriksi, jossa alaa täytyy seurata tiiviisti kuin muotialalla. Alalla tulee

15 erilaisia muotivirtauksia jotka koettiin erittäin hyvänä asiana. Haastateltavat kokivat myös tärkeänä ymmärtää omien toimiensa ympäristövaikutuksia. Ratkaisut pitää kyetä tekemään siten, että luonnontasapino ei järkkyisi Ympäristöjohtaminen Ympäristöjohtaminen on toiminnan hallintaa niin, että ympäristönsuojelulliset tavoitteet otetaan huomioon kaikessa yrityksen ja yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöjohtamisen tavoitteena on edistää toiminnan ekotehokkuutta ja palvelujen ja tuotteiden koko elinkaaren aikaisia ympäristöhaittoja. Ympäristöjohtamisessa niin kuin monessa muussakin ympäristöalan ammatissa joutuu seuraamaan muutoksia koko ajan. Ympäristöasioiden järjestelmällinen hoitaminen on tarpeellista jatkuvasti kehittyvän ympäristölainsäädännön vaatimuksien täyttämistä. Ympäristöasioiden hoito on hyödyllistä toiminnan kehittämisessä. Ympäristöjohtamisen apuvälineitä ovat erilaiset ympäristöjärjestelmät, -standardit, -indikaattorit ja laskenta. Juuri näiden apuvälineiden käytön osalta koettiin koulutuksen ja kokemuksen yhteys tärkeäksi. Moni perusteli asian siten, että nämä voi osata kaikki ulkoa, mutta jos niitä ei osaa soveltaa käytännössä ne ovat aika turhia. Myös osan mielestä ne eivät olleet välttämättömiä ollenkaan vaan kokemuksien mukana tulleet ratkaisut olivat tärkeämpiä. Niistä oppi soveltamaan ratkaisuja muihin organisaatioihin ja omien erehdyksien kautta oli oppinut välttämään vääriä ratkaisuja. Taulukko 8. Ympäristöjohtamisessa yleisimmin tarvittuja taitoja Perustieto vaatimukset Käytännön taidot Teoria taidot Tuntemusta: - Prosessin tuntemus - Prosessin tuntemus

16 organisaatiosta - Lainsäädännöstä - Ympäristövaikutuksista - Ympäristöjärjestelmistä - Lainsäädäntö soveltaminen - Analytiikan tuntemus - Lainsäädäntö - Analytiikan tuntemus - ympäristövaikutuksista - Ympäristötoimista Jonkun tietyn organisaation ympäristöjohtamiseen oli kaksi lähestymistapaa. Joko on pitkä kokemus organisaatiosta ja sen toimintaprosesseista, jonka jälkeen hankitaan ympäristöosaaminen erilaisten kurssien ja seminaarien kautta. Toisena vaihtoehtona on hallita taulukossa kuvatut taitovaatimukset ja harjoitella organisaation toimintatapa Riskinarviointi Ympäristöriskien arvioinnin ennalta ehkäisemisen perustana on suojella yhteiskuntaa ja luontoa, sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia, joiden tapahtuessa voisi aiheutua korvaamattomia vahinkoja. Esimerkiksi pohjavesien suojelulla toteutetaan molempia periaatteita. (http://www.pk-rh.com/show_doc.asp?id=320) Ympäristöriskien hallinnan tavoitteena on jatkuvan tuotannon turvaaminen sekä ympäristöstä huolehtiminen siten, että se säilyy turvallisena ja terveellisenä. Tätä toteutetaan mm. erilaisten riskien hallinta mallien kuten ympäristöriskikartta ja tutkimusten ja mittausten avulla. Taulukko 9. Riskienhallinnassa yleisimmin tarvittuja taitoja Perustieto vaatimukset Käytännön taidot Teoria taidot - Ylempi korkeakoulututkinto mieluiten ympäristöala - Kemian analytiikan työkokemus - Tuntemus yrityksen toiminta prosesseista jolle tehdään riskien arviointia - Projektin hallintaa - Soveltaa teoria tietoa - Kemia - Geologia ja vesistöt - Ihmisen Biologia - Luonnon ekologia - Lääketieteen perusteet - Teknillinen tietämys Ympäristöriskienarvioinnissa koettiin tärkeimmäksi olla laaja-alainen tietämys ympäristöasioista ja tutkittavan yrityksen prosessitekniikasta. Siinä pitää kyetä näkemään kaikki potentiaaliset mahdollisuudet joita voi tapahtua. Sen takia on ymmärrettävä tutkittavan alan toiminnasta jotta näkee ja ymmärtää, mitä voisi

17 mahdollisesti tapahtua. Ihmisen biologia ja lääketiede on myös tärkeää jotta voidaan ymmärtää kuinka kemikaali käyttäytyy ihmisen kehossa altistuksen sattuessa ja kuinka isot konsentraatiot ovat vaarallisia Markkinointi ja ympäristökouluttaminen Ympäristömarkkinoinnilla pyritään tarjoamaan tietoa, joita voidaan yritykset ja organisaatiot voiva käyttää hyväkseen jokapäiväisessä toiminnassaan. Kuntien ympäristöviranomaiset ja julkisia palveluja tarjoavat organisaatiot jakavat kuluttajille ja elinkeinoelämälle ympäristötietoutta, jotta jokainen pystyisi omalla toiminnallaan vähentämään ympäristöä kuormittavia tekijöitä. Ympäristöön liittyvää kouluttamista pyritään lisäämään koko ajan niin julkisella sektorilla kuin elinkeinoelämässä. Suomen opetusministeriö koordinoi Baltic 21E ohjelmaa, jossa pyritään kokoamaan ja kehittämään kestävänkehityksen sisällyttämistä ammatillistenkoulutuksien opetukseen sekä eri oppilaitosten toimintaan aina, jotta kestävä kehitys nähtäisiin kaikilla toimialoilla yhteisenä painotuksena niin elinkeinoelämässä kuin julkishallinnon piirissä toimivissa organisaatioissa. (Kestävän kehityksen opas) Suomessa ympäristömarkkinointi on osa tuotemarkkinointia ja asiakasmarkkinointia. Yritykset ovat velvollisia kertomaan kuluttajille tuotteensa tai palvelunsa ympäristövaikutuksista. Taulukko 10. Markkinoinnissa ja ympäristökouluttamisessa yleisimmin tarvittuja taitoja. Perustieto vaatimukset Käytännön taidot Teoria taidot

18 - Koulutus pohja joka liittyy ympäristötekniikkaan - Käytännön kokemusta alasta jolla työskennellään - Esiintyminen - Vuorovaikutustaidot - Ilmaisutaidot - Pitää olla selkeä kuva aiheesta - Lainsäädäntö - Tekniikka Markkinoinnissa ja ympäristökouluttamisessa koettiin tärkeimmäksi kanssakäymistaidot, koska tässä työssä joudutaan hyvin pitkälti toimimaan monien ihmisten kanssa joilla ei ole välttämättä ymmärrystä ympäristöasioista. Työnkuvan perusta on antaa ihmisille ympäristöön liittyvää tietoa esimerkiksi kouluttamisen tai puhelinkeskustelujen avulla. Jaettava informaatio perustuu faktatietoihin joten alalla työskentelevällä pitää olla vahva tietämys alasta josta jakaa informaatiota ihmisille. 4. AMMATILLISET KEHITYSSUUNNAT 4.1 Lainsäädännöllisiin ja teknillisiin muutoksiin sopeutuminen Ympäristöalalla lainsäädännölliset ja teknilliset muutokset vaikuttavat työhön paljon, mutta ne eivät vaikuta juurikaan yksittäisen henkilön työnsisältöön juurikaan, mutta muutokset vaikuttavat hyvin paljon organisaatioiden toiminnan sisältöön. Työstä suuri osa on seurata lainsäädännöllisiä ja teknillisiä muutoksia, koska muutoksia tapahtuu koko ajan. Usein lainsäädännölliset muutokset vaikuttavat teknillisiin muutoksiin. Lainsäädännölliset muutokset pakottavat välillä organisaatiota muuttamaan omaa teknillistä toimitapaa. Teknillistä toimitapaa harvemmin muutetaan organisaatioissa ilman lainsäädännön tuomaa muutosta, ellei uudella tekniikalla ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Monella alalla vaatimukset tiukentuvat koko ajan, mikä pakottaa yritykset seuraamaan teknillisiä muutoksia, jotta he voisivat löytää itselleen sopivaa tekniikkaa. Hyvin kehittyvät organisaatiot antavat hyvät resurssit työntekijöilleen seurata teknillisiä ja lainsäädännöllisiä muutoksia. 4.2 Uusiin ympäristötoimenpiteisiin sopeutuminen

19 Suurissa yrityksissä ja julkisenhallinnon alaisissa organisaatioissa uusiin ympäristötoimenpiteisiin sopeutuminen tapahtuu helpommin kuin pienemmissä yrityksissä. Useimmiten julkishallinnossa ja suurissa organisaatioissa löytyy edelläkävijöitä uusissa ympäristötoimenpiteissä. Tämä johtuu näiden organisaatioiden hyvistä resursseista mukautua uusiin ympäristötoimenpiteisiin. Monella alalla vaatimukset tiukentuvat koko ajan, mikä pakottaa organisaatioita seuraamaan uusia toimenpiteitä. Taas julkishallinnoissa niistä pitää olla tietoisia uusista toimenpiteistä, jotta he voivat opastaa yrityksiä niissä ja seurata yrityksen toimintaa ympäristötoimenpiteiden osalta. 4.3 Uusien ammattilaisten tarve Julkishallinnossa työskentelevistä haastateltavista monien mielestä ei ollut juurikaan tarvetta uudelle henkilöstölle, mutta tähänkin oli syynä useimmiten määrärahan puute. Usein vastaus oli olisihan ihan kiva saada joku lisää, mutta ei ole määrärahoja. Näissä organisaatioissa usein työntekijä koki, ettei pystynyt pitämään itseään ajan hermoilla, koska ei ollut kouluttautumiselle enää aikaa. Ympäristösektorilla yleisesti mutta varsinkin Jätehuollon kiivas kehittyminen näkyi uuden henkilöstön tarpeena. Tällä alalla oli useimmiten tarvetta uudelle henkilöstölle. Jätteen lajittelu tarkentuu Suomessa koko ajan, mikä pakottaa jätehuoltoyhtiöitä rekrytoimaan uutta henkilöstöä. Suomessa on suuret ikäluokat jäämässä eläkkeelle kymmenen vuoden sisällä, joka tapahduttuaan pakottaa organisaatiot rekrytoimaan uusia ympäristöalan ammattilaisia. Olisi hyvä, jos organisaatiot osaisivat ennakoida rekrytoidessaan uutta henkilöstöä, jotta he kerkeisivät saada oppia kokeneilta ympäristöalan ammattilaisilta. Näin säästyttäisiin turhilta virheiden kautta oppimiselta ja ympäristöala jatkaisi kiivasta kehittymistään Suomessa. Taulukko 11. Yleisimmät vaatimukset uudelta henkilökunnalta julkishallinnossa

20 Uuden henkilöstön määrä vastaajan työtehtävien jakamiseksi Minkälaiset vaatimukset uuden henkilöstön tulee täyttää Vaadittavat taidot ja pätevyydet Keskimäärin noin 1 Henkilökohtaisesti kiinnostuneita alasta, hyvät vuorovaikutustaidot Olla korkeakoulututkinto liittyen alaan ja käytännön kokemusta alasta. 4.4 Tasa-arvo ympäristöalalla Suomessa ympäristöalalla tasa-arvo toteutuu muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta hyvin. Ikärasismi oli huomattavasti selkeämpää. Moni nuorempi ammatillisesti pätevä henkilö koki, ettei heitä otettu tosissaan, koska he olivat niin nuoria. Kaavio 1. %-luku henkilöistä jotka ovat kohdanneet ikärasismia uransa aikana. Ikärasismin yleisyys 4 % 96 % Ei Kokenut Koki Kaavio 1 kuvaa kuinka suuri osa haastatelluista oli kokenut ikärasismia uransa aikana. Luku ei välttämättä ole realistinen, koska kyselyssä tutkittiin sukupuolien välistä tasa-arvoa ja 4 % haastateltavista otti asian itse esille. Ympäristöalalta löytyi joitain ammattiryhmiä, joissa ei ollut juurikaan naisia, mutta tämä on tapahtunut lähinnä heidän omasta tahdostaan. Vesihuollossa jätevesipuolella ja energiaprosesseissa suorittavanhenkilöstön puolella oli selkeästi mies voittoisia

THE FUTURE SKILLS AND COMPETENCIES OF THE EUROPEAN ENVIRONMENTAL PROFESSIONS YMPÄRISTÖALAN MUUTTUVAT OSAAMIS TARPEET EUROOPASSA

THE FUTURE SKILLS AND COMPETENCIES OF THE EUROPEAN ENVIRONMENTAL PROFESSIONS YMPÄRISTÖALAN MUUTTUVAT OSAAMIS TARPEET EUROOPASSA THE FUTURE SKILLS AND COMPETENCIES OF THE EUROPEAN ENVIRONMENTAL PROFESSIONS YMPÄRISTÖALAN MUUTTUVAT OSAAMIS TARPEET EUROOPASSA WEES - Working in the European Environmental System Kestävän kehityksen haasteeseen

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöosaaminen suurhankkeissa Jukka Matero Ilari Alatalo Veli-Pekka Raatikka Ammatillinen toinen aste Toteuttamissuunnitelma, ohje opettajalle Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto

Lisätiedot

Ympäristöosaamisen merkitys tulevaisuudessa

Ympäristöosaamisen merkitys tulevaisuudessa Ympäristöosaamisen merkitys tulevaisuudessa Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät OPH 13.11.2012 Kati Lundgren, Savon koulutuskuntayhtymä Osaamistarpeisiin vaikuttavia muutosvoimia

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin ANU LAUKKANEN TOENPERÄN KIRJASTO/ JUVAN KIRJASTO Pohjaa opinnäytetyön toteuttamiselle theseus.fi --> Oulun ammattikorkeakoulu --> Kirjasto-

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

Ympäristöosaamisen tarpeet tulevaisuudessa

Ympäristöosaamisen tarpeet tulevaisuudessa Ympäristöosaamisen tarpeet tulevaisuudessa Ammattilaisen ympäristöosaamisen kehittäminen Työseminaari 29.11.2011 Kati Lundgren Suomen ympäristöopisto SYKLI Ympäristöosaajat2025 mitä ja miten Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen

Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Leonardo da Vinci ohjelma Mahdollisuudet alakohtaisen osaamisen kehittämiseen Hannele Nevalampi etunimi.sukunimi@cimo.fi Ammatillinen koulutus, CIMO Innovaation siirto hankkeet (Transfer of Innovation)

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

Millaista ympäristöosaamista Suomessa tarvitaan 2025? Kestävän kehityksen polkua ammattilaiseksi 20.9.2012 Kati Lundgren, Savon koulutuskuntayhtymä

Millaista ympäristöosaamista Suomessa tarvitaan 2025? Kestävän kehityksen polkua ammattilaiseksi 20.9.2012 Kati Lundgren, Savon koulutuskuntayhtymä Millaista ympäristöosaamista Suomessa tarvitaan 2025? Kestävän kehityksen polkua ammattilaiseksi 20.9.2012 Kati Lundgren, Savon koulutuskuntayhtymä Ennakointiprosessi Ympäristöalojen määrittely Asiantuntijapaneelin

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014 TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 7..4 Sisällys Toimialojen vertailu keskiarvoittain Asiantuntijapalvelut Kauppa ja matkailu Kiinteistö- ja jätehuolto Prosessiteollisuus ja automaatio Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Metsätieteet yliopistoissa Yliopiston tehtävät Tutkimus, uuden tiedon tuottaminen Opetus, uuden tiedon

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 42,4 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet 1. Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

BIOS 1 ja OPS 2016 OPS Biologian opetussuunnitelma Opetuksen tavoitteet

BIOS 1 ja OPS 2016 OPS Biologian opetussuunnitelma Opetuksen tavoitteet BIOS 1 ja OPS 2016 Biologian opetussuunnitelma 2016 Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Opetus lisää ymmärrystä biologian merkityksestä osana

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Pro gradu -tutkielma TtM Jaana Luostarinen TtM Silja Ässämäki 11.05.2004 Tampere Luostarinen & Ässämäki 1 Miksi tämä aihe? Käyttöönottoprojekteissa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE 2016 Vastausprosentti: 50 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Kansainväliset koulutusskenaariot

Kansainväliset koulutusskenaariot seminaari, Vanajanlinna 14-15.2.2006 Kansainväliset koulutusskenaariot Johdatus iltapäivän ryhmätöihin Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus Ohjelma 1. Palautetaan mieliin.

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Ulla Koivusaari 29.11.2007 Studia Generalia - luentotilaisuus Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla 1 Sisältö Kestävä kehitys ja sen uhkatekijät

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 7. 8.11.2012 Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä Живи и учись. Век живи - век учись Mitä on Venäjä-osaaminen?

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 1: Perusteet

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 1: Perusteet YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 1: Perusteet Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa: Jätehuolto

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut 11.12.2017 TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Helsinki 11.12.2017 Työhönvalmennuspäivät VATES pauliina.lampinen@vamlas.fi Lyhyesti

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivilla kohti kestävää autoalaa Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivin tekijät Suomen ympäristöopisto SYKLI HELTECH Helsingin tekniikan alan oppilaitos HYRIA koulutus Oy

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

Tarvitseeko työelämä kansainvälistä osaajaa?

Tarvitseeko työelämä kansainvälistä osaajaa? Tarvitseeko työelämä kansainvälistä osaajaa? Mika Saarinen Ykiskön päällikkö Ammatillinen koulutus CIMO Sisältö Hieman taustaa Mitä kansainvälisyys työelämässä on nyt? Mitä kansainvälinen osaaminen on

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Mitä on standardisointi? > Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Toisen asteen tutkinto Opetusministeriön vahvistamat tutkintovaatimukset Jatkokoulutusmahdollisuus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Koulutusta ohjaavat ajatukset ja tavoitteet Ministeriö Työnantaja Määrälliset tavoitteet Valmiudet Opiskelija Yliopisto Asiantuntija

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAN KOMPETENSSIT. KARTOITTAVA SURVEY-TUTKIMUS

AMMATILLISEN OPETTAJAN KOMPETENSSIT. KARTOITTAVA SURVEY-TUTKIMUS AMMATILLISEN OPETTAJAN KOMPETENSSIT. KARTOITTAVA SURVEY-TUTKIMUS ELINTARVIKEALAN AMMATILLISTEN AINEIDEN OPETTAJIEN TIEDOLLISISTA, TAIDOLLISISTA JA ASENTEELLISISTA VALMIUKSISTA SEKÄ TYÖ- JA KOULUTUSTAUSTOISTA.

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen osana yhdistettyä toimintajärjestelmää, johon kuuluu laatu, ympäristö sekä työterveys ja turvallisuus, Yrkeshögskolan Noviassa

Ympäristöjohtaminen osana yhdistettyä toimintajärjestelmää, johon kuuluu laatu, ympäristö sekä työterveys ja turvallisuus, Yrkeshögskolan Noviassa Ympäristöjohtaminen osana yhdistettyä toimintajärjestelmää, johon kuuluu laatu, ympäristö sekä työterveys ja turvallisuus, Yrkeshögskolan Noviassa Tove Holm, Ympäristövastaava Kestävä kehitys Turun alueen

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 LÄHTÖKOHTA: - Rovaniemen TYP:n työllistämisvaiheen asiakkaista kiinteistönhoitajia

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu

Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämän ja koulutuksen vuorottelu Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä 15.6.2011 Helsinki Marjo Pääkkö KM, VTK HRD Manager Siemens IT Solutions and Services Oy

Lisätiedot