Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus"

Transkriptio

1 Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus ongelmia ja ratkaisuja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari Mirva Salonen Varatuomari, OTM Ava Law Oy

2 Yhdenvertaisuus Suomen perustuslaki 6.1 : yhdenvertaisuus lain edessä: Muodollinen yhdenvertaisuus (samanlaiset tapaukset kohdellaan samalla tavalla) Tosiasiallinen yhdenvertaisuus edistää eriarvoisuuden poistamista (positiivinen erityiskohtelu) Perustuslaki 6.2 : syrjintäkielto (ei saa asettaa eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta vammaisuuden, terveydentilan, iän tms. perusteella) Välitön syrjintä: erottelu ei-hyväksyttävän perusteen nojalla Välillinen syrjintä: muodollisesti samanlainen kohtelu, joka johtaa erilaisuuden takia syrjiviin vaikutuksiin. Loukkaa tosiasiallista yhdenvertaisuutta, edellyttää positiivista erityiskohtelua. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset

3 Mitä yhdenvertaisuuden ongelmia omaishoidossa on? Keskustele pari minuuttia vierustoverisi kanssa siitä, mitä ongelmia ja erityisesti yhdenvertaisuuden ongelmia omaishoidon tuessa ja sen myöntämisessä on?

4 Tuen myöntämisen ongelmat Tiedonsaannin ongelma. Osa ei tiedä edes omaishoidon tuen mahdollisuudesta. Sosiaalihuollon asiakkaan neuvontavelvollisuus (asiakaslaki 5, hallintolaki 8 ) ei toteudu nykykäytännössä. Kuntakohtaiset erot aiheuttavat eriarvoisuutta eri kuntien asukkaiden välillä. Tukipalkkioiden ja myöntämisedellytysten erot kunnittain Kuntien yleisohjeissa (myöntämiskriteerit) olevat ongelmat.

5 Ikäsyrjintä Joissakin kunnissa yleisissä myöntämisperusteissa rajattu alle 3-vuotiaat suoraan omaishoidon tuen ulkopuolelle. Omaishoidon laissa ei ikärajaa. Kouvolan Hao /0490/2: Hao viittasi perustuslain 6 :n yhdenvertaisuusperiaatteeseen ja katsoi, ettei kunta ollut voinut asettaa omaishoidon tuesta annettuun lakiin perustuvan tuen saamiselle hoidettavana olevan lapsen ikään kohdistuvaa ehtoa siitä, että lapsen pitää olla vähintään tietyn ikäinen ja asettaa kuntalaisia siten eriarvoiseen asemaan.

6 Eri palkkioluokat ja kriteerit eri ikäryhmille Joissakin kunnissa on lapsille ja aikuisille määritelty eri kriteerit, joiden mukaan aikuisen hoidon sitovuudelta ei vaadita niin paljon kuin lapselta. Joissakin kunnissa on lapsille määritelty alemmat palkkioluokat. Tälle ei löytyne mitään hyväksyttävää perustetta, vaan sitä on pidettävä ikäsyrjintänä.

7 Kotihoidontuki ja muut taloudelliset etuudet Joissakin kunnissa yleisissä myöntämisperusteissa rajattu kotihoidontukea saavat suoraan omaishoidon tuen ulkopuolelle. Turun Hao /12/0026/2: Suomen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvia sosiaaliturvaetuuksia ei voida kunnan ohjeilla määritellä toisilleen vaihtoehtoisiksi ilman lainsäädännön tukea. Tukea ei voitu hylätä sillä perusteella, että lapsen hoidosta maksettiin kotihoidon tukea. Hämeenlinnan Hao /0059/4: tapaturmavakuutuslain mukaisen haittalisän tai minkään muunkaan taloudellisen tuen tai edun saaminen ei ole este omaishoidon tuen myöntämiselle.

8 Perheen varallisuus Turun ja Porin LO TR299/2: Perheen tulot voitiin ottaa huomioon omaishoidon tuen myöntämisessä, kun kyse oli niukkojen määrärahojen kohdentamisesta, eikä tällä loukattu yhdenvertaisuusperiaatetta.

9 Kelan ylimmän vammaistuen tai hoitotuen vaatimus Joissakin myöntämiskriteereissä on edellytetty Kelan ylimmän vammaistuen tai ylimmän hoitotuen myöntämistä. Tuen saamisen edellytykseksi ei voida asettaa toisen lain perusteella saatavaa etuutta, ellei siitä ole säädetty omaishoidon tuesta annetussa laissa. Turun Hao /0429/2: KELA:n korotetun hoitotuen tai erityishoitotuen saaminen ei hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan vielä sellaisenaan osoita, että ne omaishoidon tuen hakijat, jotka ovat tällaisen tuen saaneet, täyttävät kunnan omaishoidon tuen yleiset, hoidettavan hoitoisuutta ja hoidon sitovuutta koskevat myöntämisperusteet paremmin kuin ne hakijat, joille on heidän hoidon tarpeensa perusteella myönnetty vain KELA:n hoitotuki. Uudenmaan lääninoikeus on antamissa päätöksissään (nro 953/2 ja nro 947/2) vastaavanlaisesti katsonut, että kunnan sosiaalilautakunnan on tutkittava hakemuskohtaisesti täyttyvätkö tuen saamisen edellytykset.

10 Sotainvaliditeetin vaatimus Hämeenlinnan Hao /0249/4: Hakemus oli hylätty sillä perusteella, ettei hakija ollut kunnan omaishoidon tuen yleisten myöntämisperusteiden edellyttämällä tavalla 30 prosentin sotainvalidi. Kunta ei ollut ottanut kantaa hakijan hoidon tarpeeseen tai hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen eikä esittänyt selvitystä siitä, millainen hakijan asema ja hoitoisuus verrattuna muihin mahdollisiin tuen hakijoihin oli ollut. Ottaen huomioon voimassa olleet sosiaalihuoltolain säännökset omaishoidon tuesta ja siihen oikeutetuista sekä Suomen perustuslain 6 :n yhdenvertaisuusperiaate, ei kunta ollut voinut asettaa sosiaalihuoltolakiin perustuvan omaishoidon tuen saamisen edellä selostettuja ehtoja ja siten asettaa kuntalaisia eriarvoiseen asemaan.

11 Hallinto-oikeuksien ratkaisuissa yleinen perustelu: Kunnalla ei ole erityistä velvollisuutta myöntää omaishoidon tukea, eikä kenellekään ole tukeen ehdotonta oikeutta. Kyseessä on kunnan yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva tukitoimi, jota kunta myöntää asukkailleen tarkoitukseen varattujen määrärahojen asettamissa rajoissa. Kunta voi vahvistaa yleisohjeet, joissa määritellään tarkemmin, millä perusteella ja minkä suuruisena omaishoidon tuen hoitopalkkiota maksetaan. Tavoitteena on näin kohdella kunnan asukkaita tasapuolisesti ja kunkin hakijan yksilölliset tarpeet ja olosuhteet huomioon ottaen. Vaikka kunnallinen yleisohje noudatettavista periaatteista sinänsä ohjaakin päätöksentekoa yksittäistapauksessa, ei pelkästään sen perusteella voida rajoittaa henkilön oikeutta omaishoidon tukeen. Tuesta päätettäessä tulee tutkia, täyttääkö hoidettava laissa säädetyt edellytykset tuen saamiselle ja onko hänen avun ja hoidon tarpeensa kokonaisuutena arvioiden ja muihin hakijoihin verrattuna sellainen, että hänelle määrärahojen puitteissa voidaan tuki myöntää.

12 Tapauskohtainen harkinta Yleisohjeet eivät saa aiheuttaa automaattiratkaisuja, vaan aina pitää tutkia täyttyykö omaishoitolain edellytykset arvioida hoidettavan avun ja hoidon tarve ja sitovuus tehdä vertailu muihin tuen hakijoihin tarkistaa riittääkö määrärahat.

13 Hakijan hoitoisuuden arviointi Useita tapauksia, joissa on katsottu, että hakija täyttää lain vähimmäisedellytykset mutta ei kunnan tiukempia kriteerejä, jolloin tukihakemus kunnassa on hylätty, vaikka on määrärahoja ollut jäljellä. Muun muassa Hämeenlinnan Hao /0251/4 ja /0265/4: Hallinto-oikeus on katsonut, että hakemusta ei ole voitu kunnan soveltamiskriteereihin perustuen hylätä, jos määrärahoja on jäljellä. Asiat palautettu lautakunnille uudelleen käsiteltäviksi. Jälkimmäisessä ratkaisussa todettu vielä, että myöntämisperusteet täydentävät lain säännöksiä ja ovat soveltamisapuvälineenä tilanteessa, jossa kaikille lain asettamat edellytykset täyttäville henkilöille ei voida myöntää omaishoidon tukea määrärahojen vähäisyyden vuoksi.

14 Menettelyllisiä ongelmia Yleisen järjestämisvelvollisuuden mukaisten määrärahojen varaaminen kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti jätetään tekemättä. Määrärahojen varaaminen eri suuruisena eri ryhmille (esim. vanhukset, kehitysvammaiset, alaikäiset). Hoidon sitovuuden arvioinnin ja vertailun tekemättä jättäminen Kotikäynnin tekemättä jättäminen Päätöksen tekemättä jättäminen (HL 7 luku 43 : kirjallinen päätös muutoksenhakuohjeineen ja 5 luku 23 : viivytyksetön käsittely) ja Pöytälaatikkojono mahdollistavat tietoisen ja laittoman alibudjetoinnin.

15 Palvelujen saaminen Tukipalvelujen saannin erot kunnittain ja kunnan sisällä. Palvelusuunnitelmaan kirjattujen tukipalvelujen antamatta jättäminen. Tukipalveluiden saamisen vähentävä vaikutus omaishoidon tukeen: Rovaniemen Hao /0126/1: Hoitopalkkiota ei voitu alentaa kaavamaisesti sen johdosta, että hlö saa kunnallista palvelua tietyn määrän kuukaudessa selvittämättä tarkemmin, miten palvelujen saaminen tosiasiallisesti vaikuttaa hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen kuukausittain. Oppivelvollisuuden suorittamisen on katsottu olevan tukipalkkiota vähentävää kunnan palvelua. Koululaisilta alennettu tukipalkkiota myös koulun loma-aikojen osalta, vaikka lapsi voi olla esim. kesäaikana omaishoidettavana 2,5 kk ympärivuorokautisesti. Joissakin kunnissa on omaishoidon tuki lakkautettu sen jälkeen, kun on myönnetty henkilökohtainen apu. Perusteltu hoidon sitovuuden vähentymisellä.

16 Omaishoitajan vapaat Omaishoitajan vapaiden (3 vrk) pitämisen mahdollisuus järjestetty vaihtelevasti. Oman ongelmansa luo se, että joissakin kunnissa pitää hakea vapaat 3-6 kk etukäteen ja ne voidaan vahvistaa vasta viime tipassa. Helsingin Hao /0500/6: Hoidettavalle oli järjestetty hoitoa vapaan ajaksi kuukaudessa 3 x 6 tuntia. Kki ei ollut huolehtinut hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan vapaan aikana.

17 Hoidettavan hoidon järjestäminen Hoidettavan hoidon järjestäminen kunnan päättämällä tavalla luo ongelmia ja johtaa siihen, ettei vapaita pidetä. KHO T1195: Hoidettava ei ollut osoittanut, ettei hänen hoitoaan olisi järjestetty omaishoidon tuen laissa tarkoitetulla tarkoituksenmukaisella tavalla hoitajan vapaa aikana kun otettiin huomioon vaikeavammaisen henkilön sairaudet. Asiassa ei riittävästi ilmennyt, että hoidettava ei olisi terveydentilansa vuoksi voinut tarvittaessa olla kunnan järjestämässä hoitopaikassa. Helsingin Hao /1271/6: Hoidettavalla tai omaishoitajalla ei ole oikeutta vaatia esimerkiksi maksusitoumusta johonkin tiettyyn omaishoitajan hoitoa korvaavaan paikkaan omaishoitajan loman ajaksi. Onko oikeudenmukaista ja yhdenvertaista, että huostaanotettuja lapsia ei sijoiteta enää laitoshuoltoon kuin poikkeuksellisesti (LSL 50 ), mutta alaikäisen omaishoidettavan voi?

18 Muutoksenhaun ongelmat Muutoksenhaussa lautakuntavaihe turha ja aikaa vievä. Käytännössä ei tehdä muutoksia virkamiespäätöksiin. Eriarvoisuutta hallintotuomioistuinten eripituisissa käsittelyajoissa. Käytännössä käsittelyaika useissa tuomioistuimissa yli vuosi. Hallintotuomioistuimen päätös palauttaa asia lautakunnalle vie lisää aikaa. Joissakin tapauksissa lautakunta ei ole suostunut ottamaan uudelleen käsiteltäväksi asiaa. Joissakin tapauksissa valittaja joutuu valittamaan uudelleen. Ongelmana myös se, että ei muutoksenhakuoikeutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, paitsi hallintoriitaasioissa.

19 Ratkaisuja Mieti vierustoveri kanssa, mitä ratkaisuja keksitte edellä mainittuihin ongelmiin?

20 Isompia ratkaisuja: Tiedonsaannin osalta tiedottamista ja neuvontaa. Miten varmistaa, että kaikki saavat tiedon? Omaishoidon tuen Kelaan siirto lisäisi kansalaisten yhdenvertaisuutta, vaikka osalta tuki tulisi päättymään, mutta toisessa kunnassa sen tarpeessa oleva sen saisi. Muutoksenhaun ongelmat: -muutoksenhakumenettelyn muutos: lautakuntavaiheen poisjättäminen? -oikeusapua hoidettavalle ja hoitajalle -nopeampia päätöksiä -velvoittavuus kuntia kohtaan

21 KIITOS JA HYVÄÄ JATKOA! MIRVA SALONEN

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiluonnos ei ole vielä kestävällä perustalla

Vanhuspalvelulakiluonnos ei ole vielä kestävällä perustalla Vanhuspalvelulakiluonnos ei ole vielä kestävällä perustalla Timo Karjalainen Vanhuspalvelulakia on valmisteltu Suomessa noin 30 vuotta. Vuonna 2011 sosiaali- ja terveysministeriö julkisti lakiluonnoksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot