OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET (alle 65-vuotiaat) ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET (alle 65-vuotiaat) 1.9.2008 ALKAEN"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA Stl , Liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET (alle 65-vuotiaat) ALKAEN Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perusja erityispalveluineen. Omaishoidon tuen tavoitteena on välttää vanhuksen, vammaisen tai sairaan joutuminen laitoshoitoon. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoitajan tekemää hoitotyötä tukevat sosiaalihuollon palvelut kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, myös muita tukimuotoja voidaan hyödyntää. Sopimus omaishoidon tuesta laaditaan toistaiseksi ja vain erityisestä syystä määräaikaisena. Sopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa. Omaishoidon tuen myöntäminen on kuitenkin kunnan harkinnanvaraista toimintaa, joka myönnetään määrärahojen puitteissa. Omaishoidontukea voidaan myöntää, mikäli henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. Lisäedellytyksenä on, että tämä hoito tai muu huolenpito on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla hoidosta hänen hyväksymänsä omaisen tai muun läheisen henkilön kanssa. Hoitajaksi voidaan ottaa vain täysi-ikäinen henkilö, joka kuntonsa ja terveydentilansa puolesta kykenee huolehtimaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovituista hoidettavan tarpeista. Em. koskee myös omaishoitajan sijaista. Omaishoidon tukea ei makseta sellaisen henkilön osalta, joka saa tapaturma- tai liikennevakuutuksesta hoitotukea tai kodinhoitokustannusten korvausta. Tarvittaessa hoitajan toimintakykyä arvioidaan RAVA-toimintakykymittarilla ja omaishoidon tuesta päättävä voi edellyttää hakijaa tarvittaessa toimittamaan asiantuntijan lausunnon siitä, että on kykenevä toimimaan kyseisen asiakkaan hoitajana. Hoidettavan kodin on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan oltava hoidolle sopiva. Kokonaisuutena ottaen omaishoidon tuen on oltava hoidettavan edun mukaista. Hoito voidaan erityisistä syistä järjestää myös hoitajan kotona mikäli omaishoito on muuten tarkoituksenmukainen hoitomuoto. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi hoitajan ja hoidettavan asuessa lähellä toisiaan ja omaishoito on tarkoituksenmukaista järjestää hoitajan kotona, jotta hoitaja voi antamansa omaishoidon ohella huolehtia omien pienten lastensa hoidosta. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitoisuusarviointi tehdään kotikäynnin perusteella, arvioinnin tukena käytetään mm Rava toimintakykymittaria. Tarvittaessa

2 2 käytetään myös dementia- ja/tai mielialatestejä. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Pääasiassa esim. siivouksessa, ruoan valmistuksessa ja kodin ulkopuolisessa asioinnissa tarvittava apu ei vielä oikeuta omaishoidon tukeen. Päätös omaishoidon tuesta annetaan hoidettavalle. Jos hoitajalle järjestetään omaishoitoa tukevia sosiaalipalveluja, myös hänelle annetaan palveluista päätös. Asiakas siirtyy vanhustyön puolelle sitä seuraavan vuoden alusta, jona hän täyttää 65 vuotta. Omaishoidontuessa on käytössä jatkuva hakumenettely. Omaishoidon tukea voidaan myöntää vain Kiimingissä asuville, kiiminkiläisille henkilöille. Omaishoidontukea myönnetään pääsääntöisesti hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy omaishoitolain mukaan kuukauden kuluttua. Hoitopalkkion maksaminen hoitajasta johtuvissa äkillisissä keskeytyksissä (esim. sairausloma), keskeytyy 5 vrk:n jälkeen keskeytyksestä. Hoidon keskeytyessä muusta hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä, hoitopalkkion maksaminen päättyy heti keskeytyksen alkaessa. Hoitaja on velvollinen ilmoittamaan mikäli hoitosuhteessa tapahtuu muutoksia esim. hoidettava joutuu sairaalaan. Jos hoidettava on sovitusti (hoito- ja palvelusuunnitelma) intervallihoidossa siten, että hoitojaksot ja kotonaolo vaihtelevat säännöllisesti, ei hoitopalkkion maksamien keskeydy. Jos hoitojakso jostain syystä pitenee suunnitellusta, hoitopalkkio pienenee ylimenevien päivien osalta. Myöskään laissa säädettyjen omaishoitajalle järjestettävien vapaiden pitäminen ei keskeytä hoitopalkkion maksamista. Tuen maksaminen ei keskeydy ajalta, jolloin hoidettava on ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa. Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kunnan välillä sopimus, joka on ns. toimeksiantosopimus, jolloin hoitajalla ei ole työehtosopimuksen mukaisia loma-, päiväraha-, työaika- ym. etuuksia. Hoitaja ei ole työsopimuslain (320/70) tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai huoltajaan. Kunta on velvollinen järjestämään omaishoitajille tapaturmavakuutuslain (608/1948) 57 :n 1 momentin mukaisen vakuutuksen eli niin kutsutun vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Omaishoidontuki maksetaan hoitajalle. Tuki on veronalaista tuloa, josta kunta on velvollinen suorittamaan ennakkopidätyksen ja eläkevakuutusmaksut muttei sosiaaliturvamaksua (KHO:n päätös n:o 561). Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain hoitopalkkion alimman määrän. Muutoin kunta voi itse määritellä korvauksen suuruuden. Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä alinta määrää pienemmäksi silloin, kun hoidon sitovuus tai hoidon tarve on vähäistä tai tilapäistä tai siihen on 2

3 3 hoitajan esittämä erityinen syy. Pääsääntöisesti alinta palkkiota ei saa pienentää. Omaishoidon palkkiosta ei peritä asiakasmaksua. Muista palveluista peritään hoidettavalta asiakasmaksulain mukaiset sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat asiakasmaksut. OMAISHOIDON VAPAAT Omaishoitajan lakisääteinen vapaa Hoitajalle järjestettävän vapaan tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista ja samalla pyrkiä varmistamaan, että hoidon laatu säilyy moitteettomana. Omaishoidontuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä henkilöllä on oikeus pitää vapaata vähintään kolme (3) vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Hoidettavan asiakkaan täytyy kuulua sitovuudeltaan I tai II asiakasryhmiin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja. Tämä tarkoittaa, että hoidettava voi olla poissa kotoa keskimäärin 5-7 tuntia arkipäivää kohti. Sidonnaisuus ei väisty, jos hoitaja itse silloin tällöin järjestää hoidettavan tilapäisen hoidon esimerkiksi perheenjäsenen tai naapurin avulla. Jos hoidettava on poissa kotoa kalenterikuukauden aikana enempi kuin puolet kuukaudesta, hoitajalle ei kerry vapaata siltä kuukaudelta. Hoitaja voi käyttää kertyneet vapaapäivät jälkikäteen kuukausittain tai puolivuosittain, kuitenkin sen kalenterivuoden aikana, kun oikeus vapaaseen on syntynyt. Joulukuun vapaapäivät ovat käytettävä joulukuun aikana. Omaishoitajan sijaiselle omaishoidontuen maksamiseksi on toimitettava kuntaan seuraavan kuukauden aikana valtakirja, työtuntilista ja työsopimus. Kuukautta myöhemmin toimitettuja tositteita ei oteta huomioon. Vapaasta ja sen järjestämisestä sovitaan omaishoidon tukea koskevassa sopimuksessa. Hoito- ja palvelusuunnitelmasta tulee ilmetä, kuinka hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan aikana. Tavoitteena on, että vapaa järjestetään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti ottaen huomioon erityisesti hoitajan yksilölliset tarpeet ja toivomukset. Vapaan ajankohtaa ja jaksottamista ratkaistaessa otetaan kuitenkin huomioon kunnan mahdollisuudet järjestää korvaava hoito tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Niistä palveluista, jotka kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään asiakasmaksu asiakasmaksulain mukaisesti. Myös palvelusetelillä järjestettävät kotipalvelut kuuluvat saman lain piiriin. 3

4 4 ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN ERITYISMYÖNTÄMISPERUSTEET Kohderyhmänä vammaispalvelun hakijat sekä mielenterveyskuntoutujat. Omaishoidon tuen ulkopuolelle jäävät kotihoidontukea saavat alle 3-vuotiaat lapset. Lisäksi omaishoidon tukea ei makseta sellaisen henkilön osalta, joka saa tapaturma- ja / tai liikennevakuutuksesta hoitotukea tai kodinhoito kustannusten korvausta. Ensimmäistä kertaa tuesta päätettäessä tai hoidettavan terveydentilan muuttuessa omaishoidontukihakemuksen liitteenä tulee olla uusi lääkärintodistus. Omaishoidon myöntämiseen liittyen tehdään kotikäynti, jossa arvioidaan hoidettavan tilannetta ja toimintakykyä. Arvioinnin tukena käytetään lasten toimintakykymittaria ja / tai rava- indeksiä tai muita valtakunnallisia mittareita tarkoituksenmukaisin osin. Omaishoidontukihakemus käsitellään omaishoidontukiryhmässä, johon kuuluvat lääkäri, fysioterapeutti sekä sosiaalityöntekijä ja tarvittaessa muu asiantuntija. Omaishoidontukityöryhmän lausunnon perusteella sosiaalityöntekijä päättää asiasta. OMAISHOIDON TUEN ASIAKASRYHMÄT ALLE 65-VUOTIAIDEN OSALTA Erityisryhmä 1002,26 Omaishoidon tukea voidaan maksaa tilapäisesti silloin, kun omaishoitaja jää työstään palkattomalle vapaalle omaisensa äkillisesti vaikean sairauden tai saattohoidon vuoksi. Erityisryhmän omaishoidontukea ei voida maksaa, jos omaishoitaja on eläkkeellä, päivärahalla, opiskelijana tai hän saa muuta säännöllistä tuloa. Lääketieteellisen arvion saattohoidon tarpeesta tekee hoitava lääkäri. Tukea maksetaan enintään 3 kuukauden ajalta. I asiakasryhmä 582,78 Asiakas tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa. Ei suoriudu itsenäisesti arkitoimistaan. Hoidettavuus on lähes samaa tasoa kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalla. Asiakas vuoteeseen hoidettava tai pyörätuolissa oleva. Hoitotyö edellyttää ympärivuorokautista hoitajan työpanosta ja hoitovastuuta. Hoidettavan yksin asuminen ei näin ollen ole mahdollista. Asiakkaalle on myönnetty Kelan erityishoitotuki. 4

5 5 Mikäli omaishoitaja hoitaa hoitotyön sitovuudelta I asiakasryhmään kuuluvaa asiakasta ja asiakas saa runsaasti kunnallisia hoito- tai avopalveluja tai hoitaja tekee omaishoidon ohella ansiotyötä, omaishoidon tuki maksetaan II asiakasryhmän mukaan. Omaishoidontukityöryhmä harkitsee tarvittaessa (sidonnaisuuteen liittyen) kotoa poissaolon määrää laajemmaksi kuin 5 7 h vrk alaikäisten vaikeavammaisten lasten osalta, huomioiden vanhempien mahdollinen työssäkäynti. Runsailla kunnallisilla palveluilla tarkoitetaan: päivässä 4-5 kertaa viikossa tai päivässä 1-3 kertaa viikossa ja saa lisäksi kotihoitoa tai palvelua tuntia kuukaudessa tai - Asiakas saa säännöllisesti kotihoitoa tai palvelua 30 tuntia tai enemmän kuukaudessa. - Oppivelvollisuuskoulun käyminen rinnastetaan kunnalliseen palveluun, joka vaikuttaa maksuluokkaa alentavasti. II asiakasryhmä 345,26 Asiakas tarvitsee paljon tukea ja ohjausta arkitoimissaan, mutta selviytyy osittain itsenäisesti. Huolenpito kohdistuu päivittäisiin toimiin, kuten peseytymiseen, pukeutumiseen, syömiseen ja wc-käynteihin. Asiakkaan toimintakyky on huonontunut esim. fyysisesti tai muistin huononemisen vuoksi. Asiakas liikkuu usein apuvälinein tai taluttajan avulla. Asiakkaalle on myönnetty Kelan korotettu hoito- tai vammaistuki. Mikäli omaishoitaja hoitaa hoitotyön sitovuudeltaan II asiakasryhmään kuuluvaa asiakasta ja asiakas saa runsaasti kunnallisia hoito- tai avopalveluja, omaishoidon tuki maksetaan III asiakasryhmän mukaan. 5

6 6 Runsailla kunnallisilla palveluilla tarkoitetaan: päivässä 4-5 kertaa viikossa tai päivässä 1-3 kertaa viikossa ja saa lisäksi kotihoitoa tai palvelua tuntia kuukaudessa tai - Asiakas saa säännöllisesti kotihoitoa tai palvelua 30 tuntia tai enemmän kuukaudessa. - Oppivelvollisuuskoulun käyminen rinnastetaan kunnalliseen palveluun, joka vaikuttaa maksuluokkaa alentavasti. III asiakasryhmä 317,22 /kk Asiakkaat tarvitsevat kotona säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja palvelua päivittäisissä toiminnoissa, mutta eivät yleensä tarvitse huolenpitoa öiseen aikaan. Asiakas voi olla joko osan vuorokaudesta yksin ja/tai hän voi asua yksin. Hän voi olla osan vuorokaudesta muullakin kuin kotona. Omaishoitaja voi olla joko koko- tai osapäivätyössä. Asiakkaalle on myönnetty Kelan korotettu hoito- tai vammaistuki. Pääasiassa esim. siivouksessa, ruoan valmistuksessa ja kodin ulkopuolisessa asioinnissa tarvittava apu ei vielä oikeuta omaishoidon tukeen. Mikäli omaishoitaja hoitaa hoitotyön sitovuudeltaan III asiakasryhmään kuuluvaa asiakasta ja asiakas saa runsaasti kunnallisia hoito- tai avopalveluja (4 kertaa tai enemmän viikossa), niin hoitopalkkiota ei makseta. Omaishoidontukityöryhmä harkitsee tarvittaessa(sidonnaisuuteen liittyen) kotoa poissaolon määrää laajemmaksi kuin 5 7 h/vrk. Alaikäisten vaikeavammaisten lasten osalta huomioidaan vanhempien mahdollinen työssäkäynti. 6

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 1 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidon tuen tavoitteena on mahdollistaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1, Faksi 08 4591 334, www.haapavesi.fi OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaali-

Lisätiedot

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / 08.02.2006 Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka

Lisätiedot

ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN

ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.4.2015 30 2 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) ja lain muutoksiin

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Omaishoidontuen hakeminen, sopimus ja palkkio

Omaishoidontuen hakeminen, sopimus ja palkkio Vammaispalvelut - Selänne Omaishoidontuen myöntäminen Yhteiset kriteerit 1.1.2014 Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE TUUSULAN KUNTA SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE Pysyväisohje 1.5.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2012 41 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOIDON TUEN MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 3. Palvelutarpeen arviointi... 2 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1 2 Sisällys 1 OMAISHOITO 3 1.1 Omaishoidon tuki 3 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1.4.Omaishoidon tuen hakeminen 6 1.5. Omaishoitosopimus 6 1.6. Hoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Hoiva- ja hoitotyön palvelut OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen soveltamisohjeet Vahvistettu STL 25.4.2006 30/2006 Muutos STL 29.8.2006 44/2006 Päivitys

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki 1(6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2014 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET

Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET SISÄLTÖ 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja määritelmät...3 2. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset...3 3. Omaishoitajaa koskevat ohjeet...4

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontuen toimintaohje Omaishoidontuen toimintaohje 1/2015 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 2. Omaishoidontuen myöntämisedellytykset... 2 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 2 4. Päätös omaishoidontuesta sekä

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 10.12.2012 173 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2013 ALKAEN

Hyväksytty johtokunta 10.12.2012 173 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2013 ALKAEN Hyväksytty johtokunta 10.12.2012 173 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2013 ALKAEN Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 3. Palvelutarpeen arviointi...

Lisätiedot

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN Versio 1 19.3.2015 Sisällysluettelo Omaishoitajat Huittisissa... 2 Mitä on omaishoidontuki?... 2 Omaishoidon tuki... 2 Omaishoidon tuen hakeminen... 2 Tuen myöntämisedellytykset...

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015

IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 2015 1 2 Sisällysluettelo 1.Perhehoito 3 1.1 Toimeksiantosuhteinen perhehoito 3 1.2 Perhehoidettavan asema 3 1.2.1 Hoito- ja palvelusuunnitelma 3

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Työversio 3 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely... 5 1.2 Ikäihmisten perhehoidon tarkoitus ja asiakasryhmät...

Lisätiedot

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1/20 VANHUSTEN PERHEHOIDON VOIMA -HANKE VANHUSTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Pohjois-Savo 2014 1/26 2/20 Alkusanat... 3 1 VANHUSTEN PERHEHOITO... 4 1.1 Toimeksiantosuhteinen perhehoito... 4 1.2 Perhehoidettavan

Lisätiedot

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville 2008-2009 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Turvallisemmin portaissa Stannah-porrashissit

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta 10.6.2015 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Ammatillinen perhehoito... 5 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu

Lisätiedot