Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset"

Transkriptio

1 Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka järjestämisestä vastaa kunta määrärahojen puitteissa. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen kokonaisuus laajenee hoitopalkkion ja hoidettavalle annettavien palvelujen lisäksi myös omaishoitajalle annettaviin sosiaalipalveluihin. Alin hoitopalkkio nousee 300 euroon kuukaudessa. Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, hoitopalkkio on vähintään 600 euroa kuukaudessa. Lainsäädännön tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Sopimus omaishoidontuesta laaditaan toistaiseksi ja vain erityisesti syystä määräaikaisena. Omaishoidontuki on edelleen määrärahasidonnainen palvelu. Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Tuen myöntämisedellytykset säädetään omaishoitolain 3 :ssä. Kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos 1) henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa 2) hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla 3) hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia 4) omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävä 5) hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja 6) tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. Omaishoitolain perusteluissa katsotaan, että kaikkien edellä mainittujen myöntämisedellytysten tuli täyttyä, jotta omaishoidon tukea voidaan myöntää. Omaishoidon tuki maksetaan hoitajalle. Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnan tulee olla Sodankylä.

2 Hoitoisuuden arviointi Asiakkaan hoitoisuuden arvioinnissa käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemusta ja tarvittaessa toimintakykymittareita (mm. Rava, MMSE). Yhtenä kriteerinä arvioinnissa on, että omaishoito vähentää tai korvaa laitoshoidon tai kotihoidon palveluja. Pääsääntöisesti edellytetään, että hoidettavalla on Kansaneläkelaitoksen myöntämä lapsen tai eläkkeensaajan hoitotuki. Lasten hoitoisuutta arvioitaessa verrataan vammaisen tai sairaan lapsen hoitoisuutta samanikäisen terveen lapsen hoidon tarpeeseen. Omaishoitoa ei myönnetä samasta lapsesta, josta perhe saa kotihoidontukea. Kehitysvammaisten hoidon arvioinnissa käytetään kehitysvammahuollon asiantuntemusta. Hoitoisuusryhmät ja hoitopalkkiot Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän palkkaindeksin mukaan. Omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin ehdotetaan tarkennusta seuraavasti: Tarkennetut kriteerit I Hoitoisuusryhmä Hoitopalkkio 600 euroa (vuonna 2006) Hoitopalkkio on 5 :n 2 momentin mukaan vähintään 600 euroa kuukaudessa (korotettu hoitopalkkio), jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä. Edellytyksenä on, että hoitajalla ei ole tältä ajalta; 1. vähäistä suurempia työtuloa, 2. oikeutta sairausvakuutuslain 10 luvun mukaiseen erityishoitorahaan eikä 3. oikeutta vuorotteluvapaalain 13 :n mukaiseen vuorottelukorvaukseen Hoidollisesti raskas siirtymävaihe voi olla esimerkiksi saattohoitotilanne tai siirtyminen hoitomuodosta toiseen, jona aikana hoidettava tarvitsee lyhytaikaisesti normaalia enemmän hoivaa tai huolenpitoa. Rava-indeksi yli 3,5. Jos hoidettava käy säännöllisessä jaksohoidossa yli 5 pv/kuukaudessa, hoitopalkkio on 2. hoitoisuusryhmän mukainen.

3 II Hoitoisuusryhmä Hoitopalkkio 507 euroa (vuonna 2006) Henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa tai seurantaa ympäri vuorokauden, jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa. He tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa myös yöaikaan. Hoito edellyttää omaishoitajalta pääsääntöisesti kokopäivätoimista työpanosta ja on fyysisesti ja /tai psyykkisesti raskasta Rava-indeksi 3, Jos hoidettava käy säännöllisessä jaksohoidossa yli 5 päivää kuukaudessa, hoitopalkkion suuruus 3. hoitoisuusryhmän mukainen. Alle 16-vuotiaiden osalta arvioinnissa käytetään erillistä hoitoisuudenarviointi lomaketta (liite) Hoitoisuuspisteet vähintään 41 p., kehitysvammaisten osalta vähintään 50 p. III Hoitoisuusryhmä Hoitopalkkio 364 euroa (vuonna 2006) Henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa ja huolenpitoa. He tarvitsevat jatkuvasti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa, mutta heillä ei ole yöllistä avun tarvetta tai avun tarve öisin on vähäistä. Rava-indeksi 2,30-2,99 Jos hoidettava käy säännöllisessä jaksohoidossa yli 5 päivää kuukaudessa, hoitopalkkion suuruus 4. hoitoisuusryhmän mukainen. Alle 16- vuotiaiden osalta arvioinnissa käytetään erillistä hoitoisuusarviointilomaketta (liite) Hoitoisuuspisteet vähintään 30 p, Kehitysvammaisten osalta 45 p. IV Hoitoisuusryhmä Hoitopalkkio 300 (vuonna 2006) Henkilöt, jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja huolenpitoa. Hoidettava on riippuvainen muiden avusta. Omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Hän voi olla poissa hoitajan luota joitakin aikoja vuorokaudesta, esim. vaikeasti kehitysvammainen koulussa tai vanhus päiväsairaalassa, keskimäärin 7 tuntia arkipäivässä muun kuin omaishoitajan hoidettavana. Rava-indeksi 1,80-2,29. Jos hoidettava käy säännöllisessä jaksoittaishoidossa, hoitopalkkion määrää voidaan vähentää. Hoitopalkkion määrää voidaan alentaa ja sopia alinta määrää pienemmän hoitopalkkion maksamisesta omaishoitajan omasta pyynnöstä. Lisäksi määrää voidaan alittaa kahden edellytyksen täyttyessä yhtä aikaa. Hoidon sitovuus on vähäisempää kuin mitä oikeus lakisääteisen vapaan pitämiseen edellyttää, lisäksi hoidon ja huolenpidon tarpeen tulee olla vähäistä.

4 Omaishoitaja Hoitajaksi voidaan ottaa vain henkilö, jonka hoidettava ja kunta hyväksyy hoitajaksi ja joka oman ikänsä, kuntonsa ja elämäntilanteensa puolesta soveltuu tähän tehtävään. Hoitajan tulee olla täysi-ikäinen, joka kuntonsa ja terveydentilansa puolesta kykenee huolehtimaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovituista hoidettavan tarpeista. Hoitaja voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Hoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä hoidettavaan (työsopimuslaki 55/2001). Hoitajan eläketurvavasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa. Omaishoitajat ovat tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 momentin mukaisen tapaturmavakuutuksen piirissä Hoitopalkkio suoritetaan omaishoitajalle, ja se on verotettavaa tuloa. Hoitopalkkiot tarkistetaan vuosittain vahvistettavalla työntekijäin eläkelaissa tarkoitetulla palkkakertoimella Hoito- ja palvelusuunnitelma Omaishoidon tuesta ja palveluista laaditaan yhdessä hoidettavan ja hoitajan ja hoitoon osallistuvien muiden tahojen kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelma sisältää omaishoitajan antaman hoidon lisäksi muut välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut kuten kotihoidon, sairaanhoidon, vammaispalvelun ja erityishuollon palvelut ja niiden määrät. Kunnan on huolehdittava hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi. Omaishoitosopimus Omaishoidon tuesta laaditaan kunnan ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus, jonka liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma: - hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja sen suorittamistavasta - hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyksen ajalta - hoitajalle järjestettävästä vapaasta - määräaikaisen sopimuksen kestosta. Pääsääntöisesti sopimukset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi - sopimuksen irtisanomisesta sekä - muista hoitoa koskevista seikoista Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena, jolloin sopimuksen kesto on mainittava sopimuksessa. Sopimus voidaan tarkistaa tarvittaessa. Sopimusta tarkistetaan hoidon sisällön tai sopimusaikaa koskevien muutosten osalta tarvittaessa.

5 Hoitopalkkion maksaminen omaishoidon keskeytyksen ajalta Jos hoidettavan hoitoon kuuluu muuta kuin omaishoitajan kotona antamaa hoitoa, on hoito merkittävä hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoidettava voi olla esimerkiksi intervallihoidossa siten, että laitoshoitojaksot ja kotonaolo vaihtelevat kahden viikon välein. Omaishoitajan antaman hoidon keskeytyminen ei tällaisissa tilanteissa keskeytä hoitopalkkion maksamista. Myöskään laissa säädettyjen omaishoitajalle järjestettävien vapaiden pitäminen ei keskeytä hoitopalkkion maksamista. Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua (9.2 ). Hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä tulee sopia omaishoitosopimuksessa (8.2 ) Hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta muusta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä keskeytyy 5 vuorokauden kuluttua. Omaishoitajan vapaapäivät Hoitajalla on omaishoitolain 4 :n 1 momentin mukaan oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi ja hoitajalla säilyy oikeus vapaaseen siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokautta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Hoidettavan voidaan katsoa viettävän vähäisen osan vuorokaudesta kotinsa ulkopuolella, jos hänen säännöllinen poissaolonsa kestää keskimäärin enintään 5-7 tuntia arkipäivää kohti. Vähäiset keskeytykset omaishoidossa eivät poista sitovaa hoitotyötä tekevän omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen. Jos keskeytyksiä on kalenterikuukauden aikana yli viisi päivää kuukaudessa, hoitajalle ei kerry vapaapäiviä siltä kuukaudelta, koska tuolloin omaishoitaja ei ole yhtäjaksoisesti sidottu hoidettavan hoitoon. Lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää. Lisäksi alle vuorokauden pituiset virkistysvapaat eivät vähennä sitovaa hoitotyötä tekevien eikä muidenkaan omaishoitajien hoitopalkkion määrää. Hoitajan lakisääteiset vapaat pidetään pääsääntöisesti kuukausittain. Hoitaja voi myös säästää vapaapäiviä ja pitää vapaata pidemmän jakson kerralla. Vapaapäiviä kertyy hoitajalle enintään 24 päivää vuodessa.

6 Kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan korvaavat palvelut ja hoitopaikat kunnan omissa laitoksissa ja toimintayksiköissä ja tilapäisen kotipalvelun turvin. KOHO-projektin avulla järjestetään kokeiluna omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämistä siten, että kunta palkkaa sinne ystävän, sukulaisen tai muun läheisen omaishoitajan vapaapäivien ajaksi. Tuolloin kyseiselle henkilölle maksetaan palkkiona 50 euroa/vrk (mak.x2vrk/kk). Lakisääteisen vapaan aikana annettavien palvelujen maksut ja omavastuu Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 6 b :n 1 momentti muuttui lukien. Palveluista, jotka kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 9 euroa sen estämättä, mitä muualla laissa tai asetuksessa säädetään. Asiakasmaksulain muutos tarkoittaa, että myös palvelusetelillä järjestettävät kotipalvelut tulevat pykälän soveltamisen piiriin. Jos kunta järjestää palvelusetelillä lakisääteisen vapaapäivän ajaksi kotipalveluja tai tukipalveluja, hoidettavan omavastuuosuus on enintään 9 euroa vapaapäivältä. Lakisääteisen vapaan aikana omaishoitajan hoitoa korvaavien palvelujen maksut ovat kokonaan maksukaton ulkopuolella. Muista omaishoidontukeen sisältyvistä palveluista, omaishoitajan virkistysvapaiden ja muiden kuin lakisääteisten vapaapäivien ajaksi annettavista palveluista peritään samat maksut kuin vastaavista muista sosiaali- ja terveyspalveluista. Omaishoitosopimuksen irtisanominen ja purkaminen Omaishoitosopimuksen irtisanomisaika on kunnan puolelta kaksi kuukautta ja hoitajan puolelta yksi kuukausi. Sopimuksen irtisanominen perustuu kunnan ja omaishoitajan harkintaan Jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden, sopijapuolet voivat purkaa sopimuksen välittömästi. Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi.

7 Lisäksi Hoidettavalla ei ole subjektiivista oikeutta omaishoidontuen saamiseen eikä tällaista oikeutta synny sillä, että hoidettavalle on aiemmin myönnetty omaishoidon tukea. Omaishoidon tukihakemuksia voidaan jättää koko vuoden. Mikäli määrärahoja ei ole käytettävissä uusien omaishoidon tukien maksuun ja omaishoitajan hoidettavan hoitoisuus oikeuttaa hoitajan saamaan tukea, asetetaan hakijat hoitoisuuden perusteella jonoon. Omaishoidon tukimäärärahojen vapautuessa etusijalla ovat eniten hoitoa ja huolenpitoa vaativat henkilöiden omaishoitajat. Jonottajan oikeus omaishoidon tukeen alkaa viranhaltijapäätöksestä seuraavan kuukauden alusta.

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Hoiva- ja hoitotyön palvelut OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen soveltamisohjeet Vahvistettu STL 25.4.2006 30/2006 Muutos STL 29.8.2006 44/2006 Päivitys

Lisätiedot

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE TUUSULAN KUNTA SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE Pysyväisohje 1.5.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2012 41 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOIDON TUEN MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1, Faksi 08 4591 334, www.haapavesi.fi OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaali-

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1 2 Sisällys 1 OMAISHOITO 3 1.1 Omaishoidon tuki 3 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1.4.Omaishoidon tuen hakeminen 6 1.5. Omaishoitosopimus 6 1.6. Hoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN Versio 1 19.3.2015 Sisällysluettelo Omaishoitajat Huittisissa... 2 Mitä on omaishoidontuki?... 2 Omaishoidon tuki... 2 Omaishoidon tuen hakeminen... 2 Tuen myöntämisedellytykset...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki 1(6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2014 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 19.1.2012, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Onnenkoti Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville 2008-2009 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Turvallisemmin portaissa Stannah-porrashissit

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Työryhmä Armi Lehtinen, Jämsä Anne Mari Koukka, Laukaa Eira Ohvo, Konnevesi Liisa Mustonen, Muurame Emmi Hanhikoski, Jyväskylä Jaana

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Pohjana Keski-Suomen vammaisten toimintaohje: Työryhmä Armi Lehtinen Jämsä Anne Mari Koukka Laukaa Eira Ohvo Konnevesi Liisa Mustonen Muurame

Lisätiedot

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Omaishoitajan hoitovapaa

Omaishoitajan hoitovapaa Omaishoitajan hoitovapaa Työryhmän loppuraportti Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriölle Yli 120 kansanedustajaa on allekirjoittanut kansanedustaja Arto Satosen (kok.) lakialoitteen

Lisätiedot

Perhehoidon toimintaohje

Perhehoidon toimintaohje Perhehoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.1.2014 Sisällys 1.PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot