VMI-TOIMINTAMALLI: VERTAILEVA TAPAUSTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VMI-TOIMINTAMALLI: VERTAILEVA TAPAUSTUTKIMUS"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto Teollisuustalouden laboratorio Jouni Kauremaa VMI-TOIMINTAMALLI: VERTAILEVA TAPAUSTUTKIMUS Lisensiaatintyö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi tekniikan lisensiaatin tutkintoa varten 15. marraskuuta Työn valvoja: Professori Kari Tanskanen Työn ohjaaja: Dosentti Jan Holmström, TkT

2

3 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto LISENSIAATINTYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Jouni Kauremaa Työn nimi: VMI-toimintamalli: vertaileva tapaustutkimus Sivumäärä: 78 + liitteet 5 s. Päiväys: Työn sijainti: TU Professuuri: Logistiikka Koodi: TU-22 Logistiikka Työn valvoja: Professori Kari Tanskanen Työn ohjaaja: Dosentti Jan Holmström, TkT VMI-mallilla tarkoitetaan toimintatavan muutosta perinteiseen tilaus-toimitus transaktioon. Asiakkaan tekemien tilausten sijaan toimittaja vastaa asiakkaan varaston täydentämisestä ja saa asiakkaalta tai kerää itse täydennyspäätöksissä tarvitsemaansa tietoa, tyypillisesti tietoja täydennettävän varaston tasosta. VMI-malli nähdään tehokkaana vaihtoehtona perinteiselle tilauspohjaiselle tilaus-toimitus transaktion järjestämisen tavalle. Keskeisenä ajatuksena on se, että toimittaja pystyy saatuaan näkyvyyden asiakkaan kysyntään VMI-mallin kautta, suunnittelemaan omaa tuotantoaan tehokkaammin ja pitämään varastossaan oikeampaa tavaraa. Asiakas hyötyy tilaustyön säästössä, saa tiheämmät toimitukset ja alemmat varastotasot. Varastoinnin pitäisi alentua koko ketjun tasolla, sillä varmuusvarastoa ei teoriassa tarvitse pitää enää kahdessa paikassa. Huolimatta VMI-mallin yleisesti hyväksytystä asemasta ja moninaisista potentiaalisista hyödyistä, systemaattisia empiirisiä tutkimuksia ja tilastointia aiheesta on vähän; on myös viitteitä siitä että VMI ei olisi aina kaikkia osapuolia hyödyttävä ratkaisu. Tässä työssä on tutkittu VMI-toimintamallia vertailevan tapaustutkimuksen keinoin. Tutkimuksen kohteena oli viisi erilaista VMI:tä käyttävää asiakas-toimittajaparia. Työlle asetettiin seuraavat tavoitteet: 1. Kuvata millä tavoin tutkitut viisi VMI-toimintamallia on toteutettu ja laatia viitekehys, jolla VMI-toteutuksia voidaan yleisesti arvioida 2. Arvioida ja vertailla VMI:n vaikutuksia valikoiduissa viidessä VMI-toteutuksessa 3. Arvioida VMI:n positiivisia vaikutuksia tukevia ja estäviä tekijöistä 4. Arvioida VMI:n tarjoaman kysyntänäkyvyyden hyödyntämisen tapoja toimittajalla 5. Laatia viitekehys keskeisistä syistä toteuttaa VMI-toimintamalli Työn tuloksena on saatu joukko kuvailevia VMI-toimintamalliin liittyviä havaintoja. Tämän lisäksi on laadittu viitekehys VMI:n toteutustavoista, jossa erotellaan palvelukeskeinen ja yhteistyökeskeinen VMI. Edelleen on rikastettu kuvaa syistä tehdä VMI-toimintaa: VMI:llä on niin operatiivisia, lisääntyneeseen kysynnän näkyvyyteen liittyviä ja liiketoimintasuhteiden tasolla näkyviä vaikutuksia. Havaitaan myös että hieman yllättäen, VMI ei näytä tämän tutkimuksen valossa olevan tapa toimittaa toimittajille tarkempaa kysyntäsignaalia, sillä kaikki tutkimuksen VMI-toteutukset on toteutettu verrattain ennustettavasti käyttäytyvien tuotteiden tapauksessa. Jatkotutkimusaiheiksi ehdotetaan tarkentavaa tutkimusta VMI-toimintamallista jatkuvan kysynnän tilanteissa, joissa kysyntäsignaali kuitenkin selvästi vääristyy ylävirtaan päin mentäessä sekä tutkimuksen tuloksia hyväksikäyttävää laajempaa tilastollista selvitystä. Avainsanat: Toimitusketjun hallinta, VMI, toimittajan Julkaisu kieli: Suomi hallinnoima varasto

4 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Industrial Engineering and Management ABSTRACT OF THE LICENTIATE S THESIS Author: Jouni Kauremaa Subject of the study: VMI-operating model: a comparative study Number of pages: 78 + appendices 5 p. Chair: Logistics Date: Location: TU Code: TU-22 Logistics Supervisor: Professor Kari Tanskanen Instructor: Docent Jan Holmström, Doctor of Technology VMI-model implies a change in operating model in the traditional order-delivery transaction. Instead the customer placing orders, the supplier is responsible for replenishments and receives or collects information typically on inventory levels needed to make the replenishment decisions. The VMImodel is seen as an efficient alternative to the traditional order-delivery transaction. The central idea is that the supplier can, having better visibility to the customer demand, plan its own production more efficiently and keep more accurate inventory positions. The customer benefits from reduced ordering work, receives more frequent deliveries, and obtains lower inventory levels. Inventory holding should decrease at total supply chain level, since safety stock is not needed in two separate places anymore. Despite the prominent status and various potential benefits of the VMI-model, there is a lack of systematic empirical studies and statistics on the topic. There are also claims that VMI would not benefit all parties involved. This study has examined the VMI-operating model using a multiple crosscase study approach. Data is collected from five different supplier-customer dyads using the VMImodel. The objectives of this study have been: 1. To describe how the five VMI-models have been realized and formulate a framework to characterize VMI-models in general 2. To evaluate and compare the impacts of the VMI-model in the selected five VMI-cases 3. Evaluate the supporting and inhibiting factors of the positive impacts of VMI 4. Evaluate the ways the suppliers utilize the demand visibility through VMI 5. Formulate a framework on the key reasons to implement a VMI-model The study has provided a range of descriptive observations on VMI-models. In addition, a framework separating service-centric and collaboration-centric VMI-models is proposed. Moreover, the study has enriched the view on reasons to implement VMI: VMI has impacts on operational, informational, and business relationship levels. A surprising observation is that VMI, in the light of this study, does not seem to be a tool to provide the suppliers with more accurate downstream demand information, since all of the five studied VMI-cases have been implemented with products with relatively predictable demand. Further studies should examine the role of VMI-models in cases of continuous and distorted demand. It is also proposed that further works utilize the findings of this case study for large-sample hypothetico-deductive inquiry. Key words: Supply chain management, VMI, vendor Language: Finnish managed inventory

5 3 ALKUSANAT Tämän lisensiaatintyön tutkimusaineistot on kerätty osana TEKESin ELOteknologiaohjelman täysin rahoittaman ELOCORE-hankkeen VMI-tutkimusta, joka toteutettiin tammi-kesäkuussa Haluan kiittää TEKESin ELO-teknologiaohjelmaa ja ELOCORE-hankkeen johtoryhmää riippumattoman tutkimusympäristön tarjoamisesta. Lisensiaatintyön valmistumista ovat merkittävällä tavalla tukeneet neljä henkilöä: professori Kari Tanskanen, tämän työn valvoja, dosentti Jan Holmström, tämän työn ohjaaja, sekä tutkijakollegani TkT Johanna Småros ja TkL Riikka Kaipia. He muodostivat kanssani VMItutkimuksen ohjausryhmän, osallistuivat tutkimuksen suunnitteluun, tarjosivat tukea tutkimuksen toteutuksessa sekä antoivat arvokkaita kommentteja työn raportoinnin eri vaiheissa. Holmströmin ja Smårosin rooli on ollut erityisen vahva, sillä he ovat merkittävästi myötävaikuttaneet ajatukseen tehdä empiirinen VMI-tutkimus; Småros vastasi myös tutkimuksen esivalmisteluvaiheessa sen suunnittelusta ennen kuin itse otin vetovastuun tutkimuksesta joulukuussa Kiitän lämpimästi kaikkia neljää. Samalla haluan kiittää muita Teknillisen korkeakoulun Logistiikan tutkimusryhmän jäseniä lämminhenkisestä toimintaympäristöstä sekä TkT Ulla Tapanista toimimisesta työn toisena tarkastajana. Työ ei olisi ollut mahdollinen ilman yhdeksän tutkimukseen osallistuneen suomalaisen yrityksen aktiivista osallistumista. Kiitän sydämellisesti heitä kaikkia. Kiitokseni kuuluvat myös Emil Aaltosen säätiölle taloudellisesta tuesta työn käsikirjoituksen valmistumiseen. Otaniemessä, 15. marraskuuta 2006 Jouni Kauremaa

6 4 VMI-TOIMINTAMALLI: VERTAILEVA TAPAUSTUTKIMUS TIIVISTELMÄ SISÄLLYSLUETTELO LISTA TAULUKOISTA LISTA KUVISTA LISTA LIITTEISTÄ 1 JOHDANTO Yleiskatsaus Työn rakenne KIRJALLISUUSKATSAUS Toimitusketjujen hallinta Käsite ja keskeiset kontribuutiot Kysynnän piiskavaikutus Yhteenveto VMI-toimintamalli Yleiskatsaus Tutkimustieto VMI-toimintamallista ja kysyntätiedon jakamisesta Käytännön haasteet VMI:n hyödyntämisessä Yhteenveto Viitekehys VMI:n vaikutusten arviointiin TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuskysymykset ja tavoitteet Tutkimusote Aineiston keruu Aineiston analyysi TUTKIMUSTULOKSET VMI-toteutusten kuvaus Tutkimuksen yritykset Yleiskatsaus VMI-toteutuksiin VMI-toteutusten kuvaukset... 39

7 5 4.2 VMI-toteutusten vertailu Taustatilanteet Toteutustavat Vaihdetut tiedot VMI-toteutusten vaikutukset Operatiiviset vaikutukset Kysyntänäkyvyyden hyödyntäminen Liiketoimintasuhdevaikutukset Yhteenveto VMI:n vaikutuksista JOHTOPÄÄTÖKSET VMI:n operatiivisten vaikutusten tilannetekijät Taustatekijät asiakkaan tilaustyömäärän muutoksiin Positiivisia operatiivisia vaikutuksia estävät tekijät Palvelu- ja yhteistyökeskeinen VMI Kysyntänäkyvyystietojen hyödyntäminen Syyt VMI:n käyttämiseen YHTEENVETO Käytännön kontribuutio Teoreettinen kontribuutio Tutkimuksen virhelähteet ja rajoitukset Jatkotutkimus...71 LÄHDEVIITTEET LIITTEET

8 6 LISTA TAULUKOISTA Taulukko 3-1: Tutkimuksen haastattelut Taulukko 4-1: Tutkimuksen yritykset Taulukko 4-2: Tutkimuksen VMI-toteutukset Taulukko 4-3: VMI-toteutusten taustatilanteet Taulukko 4-4: Perustiedot VMI-toteutuksista Taulukko 4-5: VMI-mallissa systemaattisesti vaihdetut tiedot Taulukko 4-6: VMI:n operatiiviset vaikutukset Taulukko 4-7: Arviot tilaustyömäärän muutoksesta VMI-mallissa Taulukko 4-8: VMI:n kautta saatavan kysyntänäkyvyyden hyödyntäminen Taulukko 4-9: VMI:n liiketoimintasuhdevaikutukset LISTA KUVISTA Kuva 2-1: Tilaus-toimitustransaktion uudelleenjärjestäminen VMI-toimintamallilla Kuva 2-2: Perusvaihtoehdot toimitusketjuyhteistyöhön (tiivistetty lähteestä Holweg ym. 2005) Kuva 2-3: Viitekehys VMI:n vaikutusten arviointiin Kuva 4-1: VMI-toteutusten kuvauksessa käytetyt merkinnät Kuva 4-2: VMI-toteutus 1 (Erikoistavaratukku-Käyttölaboratorio) Kuva 4-3: VMI-toteutus 2 (Elintarvikevalmistaja-Jakeluyritys) Kuva 4-4: VMI-toteutus 3 (Kuluttajatavaravalmistaja-Jakeluyritys) Kuva 4-5: VMI-toteutus 4 (Raakapaperin valmistaja-paperin jalostaja) Kuva 4-6: VMI-toteutus 5 (Kemikaalivalmistaja-Rakennustarvikevalmistaja) Kuva 5-1: Asiakkaan tilaustyön ulkoistusvaikutus Kuva 5-2: Viitekehys VMI:n toteutustavan arviointiin: tutkimusten VMI-toteutusten sijoittuminen yhteistyökeskeisyys-palvelukeskeisyys jatkumolla Kuva 5-3: Syyt VMI:n käyttämiseen LISTA LIITTEISTÄ Liite 1: Yhteenveto tutkimuksen tiedonkeruupohjista

9 7 1 JOHDANTO 1.1 Yleiskatsaus On esitetty että yrityksen materiaali-, informaatio-, ja rahavirtojen hallinta tulisi ulottaa yksittäisten yritysten sisältä yritysten välille (Stevens 1989) ja että kilpailu tapahtuu nykypäivänä yhä kasvavassa määrin yksittäisten yritysten sijasta useampien yritysten muodostamien toimitusketjujen tai verkostojen välillä (Christopher 2005). Valitettavasti tutkimus tämän ilmiön ympärillä, jota on yleisesti päädytty nimittämään toimitusketjujen hallinnaksi (SCM, supply chain management [Houlihan 1985]) on hajanaista ja ilman selkeää tieteelliset mitat täyttävää diskurssia. Tuore kirjallisuusanalyysi kertoo yhtenäisten määrittelyiden ja ohjelmallisuuden puutteesta (Burgess ym. 2006). Eräät viimeaikaiset yritykset kodifioida teoriapohjaa (Chen ja Paulraj 2004, Mentzer ym. 2004) ovat mielenkiintoinen askel, joskin näidenkin yritysten haasteena on pyrkimys kaikenkattavaan yleisyyteen toimitusketjujen hallinta on ilmiönä niin laaja ja moniulotteinen että sitä on vaikea kahlita yksittäiseen teoriaviitekehykseen. Yksi mahdollinen tapa kehittää teoriaa tällä alueella, joka kiistämättä on merkittävässä ja yhä kasvavassa roolissa kokemassamme verkostotaloudessa, on keskittyminen rajatumpiin ilmiöihin toimintakentän sisällä. Yksi tämänkaltainen tutkimuskohde on VMI-toimintamalli. VMI-mallilla tarkoitetaan yksinkertaista toimintatavan muutosta perinteiseen tilaus-toimitus transaktioon. VMI-mallissa asiakkaan tilausten sijaan toimittaja vastaa asiakkaansa varaston täydentämisestä ja saa asiakkaalta tai kerää itse täydennyspäätöksissä tarvitsemaansa tietoa, tyypillisesti tietoja täydennettävän varaston tasosta (Chopra ja Meindl 2001, 247, 370). Lyhennys VMI tulee englanninkielisistä termeistä vendor managed inventory ja se merkitsee vapaasti suomeksi käännettynä toimittajan hallinnoimaa varastoa ; vakiintunutta suomennosta termille ei ole. VMI-toimintatapaan viitataan useilla eri termeillä. Näitä ovat esimerkiksi ARP ( automatic replenishment program [Daugherty et al. 1999]), CRP ( continuous replenishment program [Clark ja Stoddard 1996]), CPR ( continuous product replenishment [Clark ja McKenney 1994]), SMI ( supplier managed inventory [Pohlen ja Goldsby 2003]), CMI ( co-managed inventory [Winters ja Lunn 1996]). Vaikka näennäinen käsitteiden määrä on suuri, käytännössä kyse on aste-eroista. Esimerkiksi Pohlen ja Goldsby (2003) määrittelevät VMI:ksi tuotevalmistajan ja vähittäiskaupan välisen toiminnan kun taas SMI:ksi he nimittävät tuotevalmistajan ja tämän toimittajan välistä toimintaa. Vaikka

10 8 periaatteellisella tasolla näin määriteltynä VMI ja SMI eroavat esimerkiksi vaihdettujen tiettyjen nimenomaisten tietojen osalta niin käsitteellisellä tasolla kyse on yhdestä ja samasta ilmiöstä. Tässä työssä viitataan termillä VMI kaikkiin sellaisiin toimitusketjun toimintamalleihin, jossa täyttyy kaksi ehtoa: (1) toimittaja vastaa asiakkaan varaston täydentämisestä ja (2) toimittaja saa asiakkaalta tai kerää itse täydennyspäätöksissä tarvittavaa tietoa. Tyypillisesti toimittajan käytettävissä ovat ainakin asiakkaan varastotasotiedot. VMI-malli nähdään tehokkaana vaihtoehtona perinteiselle tilauspohjaiselle tilaus-toimitus transaktion järjestämisen tavalle. Lee ym. (1997b) esittävät VMI:n yhdeksi tavaksi hallita kysynnän vaihtelun voimistumista toimitusketjuissa ylävirtaan päin. Vergin ja Barr (1999) listaavat joukon VMI-mallista koituvia hyötyjä asiakkaalle ja toimittajalle. Keskeisenä ajatuksena on se, että toimittaja pystyy saatuaan näkyvyyden asiakkaan kysyntään VMImallin kautta, suunnittelemaan omaa tuotantoaan tehokkaammin ja pitämään varastossaan oikeampaa tavaraa. Asiakas hyötyy tilaustyön säästössä, saa tiheämmät toimitukset ja alemmat varastotasot. Varastoinnin pitäisi alentua koko ketjun tasolla, sillä varmuusvarastoa ei teoriassa tarvitse pitää enää kahdessa paikassa. Matemaattisen mallinnustutkimuksen keinoin on voitu osoittaa VMI:n ja kysyntätiedon jaon olevan hyödyllistä koko toimitusketjun tasolla (Gavirneni ym. 1999, Chen ym. 2000, Li ym. 2005), joskin osa tutkijoista on asianmukaisesti havainnut myös että näin ei kaikissa tapauksissa ole (Cachon ja Fisher 2000, Raghunathan 2001). Huolimatta VMI-mallin yleisesti hyväksytystä asemasta ja moninaisista potentiaalisista hyödyistä, systemaattisia empiirisiä tutkimuksia ja tilastointia aiheesta on vähän; on myös viitteitä siitä että VMI ei olisi aina kaikkia osapuolia hyödyttävä ratkaisu (Cooke 1998, Vergin ja Barr 1999, Lapide 2001, Holweg ym. 2005, Zhao ym. 2006). Paljon siitä, mitä tiedämme VMI:stä perustuu moneen kertaan toistettuihin näkyviin tapausesimerkkeihin, joiden kautta VMI nousi yleiseen tietoisuuteen 1990-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa vähittäiskaupassa ja sille toimittavassa teollisuudessa; etunenässä olivat sellaiset vähittäiskaupan valmistajat kuten Campbell Soup ja Procter & Gamble ja sellaiset vähittäiskaupan ketjut kuten Wal-Mart ja Kmart (Clark ja Stoddard 1996, Bowersox ym. 2002, Simchi-Levi ym. 2003). Näiden ja muiden raportoitujen menestystapausten ohella on esitetty ristiriitaisia havaintoja VMI:n hyödyllisyydestä. Joidenkin lähteiden mukaan VMI ei olisikaan aina hyödyllinen (Cooke 1998, Zhao ym. 2006) ja että toimittajien on käytännössä

11 9 haastavaa hyödyntää VMI:n kautta tarjolla olevaa tietoa sisäisessä toiminnassa (Lapide 2001, Holweg ym. 2005). Olemassa olevan tietämyksen pohjalta jää epäselväksi, miltä osin ja missä tilanteissa VMI on hyödyllinen sekä miten hyödyt jakautuvat asiakkaan ja toimittajan kesken. Herää myös kysymys hyötyjen luonteesta: jos VMI:llä ei aina olisikaan selvästi osoitettavissa olevia mitattavia hyötyjä esimerkiksi varastopääomaan ja tuotesaatavuuteen, missä määrin VMI:n käyttämiseen liittyvät muut edut, kuten toimittajan ja asiakkaan välisen suhteen tiivistyminen? Tämä tutkimuksen pääasiallinen tavoite on kehittää tietämystä toimitusketjun hallinnan alueella tuomalla VMI-toimintamalliin lisävaloa yleisesti hyväksytyn tieteellisen tutkimusmenetelmän, tapaustutkimuksen keinoin. Työssä kerätään ja analysoidaan aineisto viidestä erilaisesta kaupan ja teollisuuden piirissä toimivasta VMI-toimintamallista. 1.2 Työn rakenne Työllä on seuraava rakenne. Luvussa kaksi luodaan katsaus kirjallisuuteen toimitusketjujen hallinnasta ja VMI-toimintamalleista sekä esitetään tutkimuksessa käytettävä VMItoimintamallien vaikutusten arvioinnin viitekehys. Luvussa kolme kuvataan tutkimuksen toteutus ja luvussa neljä tutkimuksen tulokset. Johtopäätökset tehdään luvussa viisi. Tutkimuksen merkittävyyttä teoriaan ja käytäntöön arvioidaan jatkotutkimustarpeiden ohella luvussa kuusi.

12 10 2 KIRJALLISUUSKATSAUS VMI-toimintamallia on vaikea ymmärtää ilman viittausta toimitusketjujen hallinnaksi kutsuttuun kirjallisuusalueeseen. Seuraavassa luodaan ensin katsaus toimitusketjun hallintaan ja tähän keskeisesti liittyvään kysynnän piiskavaikutukseen. Tämän jälkeen keskitytään tarkempaan katsauksen VMI-toimintamallista. 2.1 Toimitusketjujen hallinta Toimitusketjulla tarkoitetaan tyypillisesti loppuasiakkaaseen päättyvää moniportaista vaiheittaista mallia, joka alkaa raaka-aine toimittajasta ja käsittää ne toimijat, jotka osallistuvat tarkasteltavan hyödykkeen muuntamiseen lopputuotteeksi ja edelleen valmiiden tuotteiden toimittamiseen loppuasiakkaalle asti. Klassisessa näkökulmassa toimitusketjuun kuuluu tuotannollisia ja ei-tuotannollisia yrityksiä; tuotannolliset yritykset sijaitsevat toimitusketjun alkupäässä ja ei-tuotannolliset yritykset, kuten tukku ja vähittäiskauppa loppupäässä lähellä asiakasta (esimerkiksi Stevens 1989). Toisaalta nähdään kuitenkin myös se että tällainen yksinkertainen lineaarinen käsitys tarvitsee rinnalleen rikkaamman käsitekuvauksen. Toimitusketjuihin kuuluu monenlaisia toimijoita, mukaan lukien erilaiset palveluntarjoajat kuten logistiikkapalveluiden tarjoajat, hyödykkeet virtaavat joskus monimutkaistenkin verkostojen läpi ja hyödykevirtoja on sekä alavirtaan asiakkaisiin ja ylävirtaan toimittajiin päin. Tällaisessa monimutkaisessa tilanteessa osuvampi käsite olisi monien mielestä toimitusverkko (katso esimerkiksi Choi ym. 2001, Kemppainen ja Vepsäläinen 2003 ja Simchi-Levi ym. 2003). Tässä työssä viitataan käsitteellä toimitusketju niihin relevantteihin yrityksiin, jotka liittyvät tarkasteltavan hyödykkeen toimittamiseen riippumatta siitä millaiseen muodostelmaan nämä yksiköt ovat järjestyneet Käsite ja keskeiset kontribuutiot Kopzackin ja Johnsonin (2003) näkemyksen mukaan toimitusketjujen hallinnassa peruskysymyksenä on pyrkiä toimittamaan tuotteita kysyntätarpeeseen monimutkaisessa ja epävarmassa maailmassa, huomioiden koko toimitusketju. Toimitusketjun hallinnan perustavanlaatuisena tavoitteena on viime kädessä lisätä tehokkuutta ja tuotettua arvoa koko ketjun tasolla (Simchi-Levi ym. 2003). Kopzackin ja Johnsonin (2003) näkökulmaa tiivistää kaksi olennaista asiaa: (1) kysynnän täyttäminen ja (2) holistinen, yli yritysrajat ylittävä näkökulma tarjontaprosessiin. Kopzackin ja Johnsonin mukaan 1990-luvun liiketoiminnan virtaukset, kuten voimakas globalisaatio ja kilpailun kiihtyminen, loivat tarpeen tehdä

13 11 toimitusketjun hallintaa ja informaatioteknologia mahdollisuuden toteuttaa sitä. Keskeisinä toimitusketjun hallintaa ilmentäviä muutostrendejä ovat olleet sisäisestä ulkoiseen, tarjonnasta kysyntään, kustannuksista arvoon ja massatuotteista räätälöityihin tuotteisiin. Kopzackin ja Johnsonin tärkeitä huomioita on myös informaatioteknologian roolin esiintuonti. Informaatioteknologiat näyttelevät merkittävää roolia nykyaikaisessa toimitusketjun hallinnassa. Ilman niitä tieto ei liiku ja transaktiot tehtäisiin paljon hitaammin. Informaatioteknologian keskeistä roolia toimitusketjun hallinnassa ovat tarkemmin luodanneet Gunasekaran ja Ngai (2004) kattavassa kirjallisuuskatsauksessaan. Ganeshan ym. (1998) esittävät kattavan kirjallisuuskatsauksen toimitusketjun hallinnan käsitteestä. He tarjoavat historiallisen näkökulman käsitteen syntyyn ja onnistuvat tiivistämään toimitusketjun hallinnan näkökulman yhä pätevät keskeiset periaatteet. Perustavanlaatuisia ensimmäisiä kontribuutioita Ganeshan ym. (mt.) mukaan ovat olleet Forresterin (1958) toimitusketjudynamiikan simuloinnit, Bowersoxin (1969) integroidun logistiikan käsite, Heskettin (1977) logistiikan strategisen roolin korostaminen ja Houlihanin (1985) työ, jossa ensi kerran tuotiin esille käsite toimitusketjujen hallinta. Ganeshan ym. tiivistävät lopuksi että toimitusketjun hallinnan keskeinen periaate on tarkastella koko toimitusketjua yhtenä kokonaisuutena. Hallintaa toteuttaa määräävä peluri, joka käyttää hyväkseen erilaisia yhteistyömalleja. Onnistuminen toimitusketjun hallinnassa vaatii toimintojen integrointia, yhteistyötä, koordinointia ja tiedon jakamista. On syytä tarkentaa Ganeshanin ym. (1998) esitystä kolmella viimeaikaisella, keskeisesti toimitusketjun hallinnan ilmiöön yhdistetyllä kontribuutiolla. Nämä ovat Lee ym. (1997a, b) kysynnän piiskavaikutuksen uudelleen löytäminen ja nimeäminen, Fisherin (1997) tuotetoimitusketju matriisi ja Douglas Lambertiin yhdistetty toimitusketjuprosessin kuvailu (Cooper 1997, Lambert ja Cooper 2000, Croxton ym. 2001). Lee ym. (1997a, b) uudelleen löysivät Forresterin (1958) alun perin keksimän ilmiön, nimesivät sen kysynnän piiskavaikutukseksi ( bullwhip effect ) ja palauttivat ilmiön voimakkaan akateemisen mielenkiinnon kohteeksi. Lee ym. työt ovat omalta osaltaan tiivistäneet olennaisesti sitä näkökulmaa, jonka mukaan kysyntävaihteluiden kasvaminen ylävirtaan päin mentäessä on yksi keskeisimmistä ellei keskeisin toimitusketjujen toimintaan liittyvä ilmiö.

14 12 Fisherin (1997) käänteentekevä havainto oli esittää, että erilaiset tuotteet vaativat erilaisen toimitusketjun hallinnan logiikan. Funktionaaliset, pitkien tuote-elinkaarien ja alhaisten katteiden tuotteet vaativat ennen muuta tehokkaan, kustannukset minimoivan toimitusketjun kun taas innovatiiviset, lyhyiden elinkaarien ja korkeiden katteiden tuotteet vaativat ensisijaisesti vastekykyisen toimitusketjun, jossa maksimoidaan tuotesaatavuus loppukäyttäjille. Lambert ja kumppanit ovat avanneet tarkemmin mitä toimitusketjun hallinta käytännössä tarkoittaa. Lambert ja Cooper (2000) esittävät toimitusketjun hallinnan kolmena valintana: (1) ketkä ovat tarkasteltavan toimitusketjun keskeiset toimijat, (2) mitä prosesseja integroidaan (lähinnä merkityksessä: yhdistetään) näiden yritysten välillä ja (3) kuinka tiivisti integrointi eri yritysten välillä tehdään. Olennaista on huomioida, että kaikkea ei kannata integroida mahdollisimman tiiviisti, vaan integrointia eri yritysten välillä on syytä tehdä vain siellä missä siitä on todella hyötyä. Cooper ym. (1997) konseptualisoivat toimitusketjun hallinnan koostuvan kahdeksasta eri prosessista. Näitä ovat esimerkiksi asiakassuhteen hallinta, toimittajasuhteen hallinta, kysynnän hallinta ja tuotekehitys. Croxton ym. (2001) tarkentavat tätä viitekehystä kuvailemalla hyvinkin tarkalla tasolla mitä eri toimintoja kuhunkin prosessiin kuuluu. Lambertin koulukunnan ansio on ollut konkretisoida yleiskäsitettä toimitusketjun hallinta nimenomaisiksi liikkeenjohtamista vaativiksi aktiviteeteiksi Kysynnän piiskavaikutus Kysynnän piiskavaikutus on nykytietämyksen valossa keskeisin yleisesti tunnettu toimitusketjujärjestelmien toimintaa koskeva ilmiö. Vaikka ilmiö on ollut tieteellisen yhteisön tiedossa jo 1950-luvulta lähtien, ei sen merkitys tieteelle ja käytännölle ole tällä hetkellä ole yhtään sen vähäisempi kuin sen löytämisen aikoihin päinvastoin. Ilmiö on ollut kasvaneen mielenkiinnon kohteena 1990-luvun loppupuolelta lähtien toimitusketju-ajattelun yleistyttyä voimakkaasti. Seuraavassa tiivistetään eräitä olennaisia tuloksia ilmiön olemassaolosta, sen hallinnasta ja mittaamisesta. Forrester (1958) havaitsi klassisessa simulointitutkimuksissaan miten kysyntäsignaalin vaihtelu voimistui kolmiportaisessa, vähittäiskaupan, jakelijan ja valmistajan muodostamassa toimitusketjussa ylävirtaan päin mentäessä. Pieni muutos vähittäiskaupan kokemassa kuluttajien kysynnässä heijastui voimakkaina vaihteluina valmistajan tuotanto-ohjelmassa. Forresterin esittämät keskeiset syyt ilmiöille ovat tietovirran viiveet, toimijoiden ennakoivat varastonhallintapolitiikat ja rajoitettu tieto. Kukin toimija perustaa päätöksensä omista

15 13 hankinnoistaan tai tuotannostaan vain omilta asiakkailta saamiinsa tilauksiin. Vaihtelun kasvamista voimistavat Forresterin tarkastelussa kapasiteettirajoitteet, mainonta ja tilausten kasaantuminen. Forrester myös esitti ilmiön hallintaan parannuskeinoja, jotka yhä ovat keskeisesti mukana nykykäsityksen mukaisissa ilmiön hallinnan tavoissa. Forrester ehdotti nopeampaa tilausten käsittelyä (ja siten nopeampaa tiedonvälitystä), yhden portaan eliminointia, kuluttajakysyntätiedon välittämistä kaikille ketjun toimijoille ja vähemmän herkkää kysyntäennusteiden päivittämistä kysynnän muutoksen tilanteissa. MIT:ssa kehitetty olutpeli ( beer game ) on tunnettu koeasetelma kysynnän piiskavaikutuksen olemassaolon osoittamiseen. Peli noudattaa Forresterin tutkimaa tilannetta laajennettuna neliportaiseen toimitusketjuun. Olutpeli on saanut yleisen suosion pelinä, jossa pahaa-aavistamattomille pelaajille osoitetaan yksi pelaaja vastaa aina yhden portaan tilauksista ylävirtaan ja toimituksista alavirtaan miten helposti pieni loppukysynnän nousu voimistuu merkittävästi ylävirrassa ja aiheuttaa ensin mittavat varastopuutteet ja lopulta ylireagoinnista seuraat suuret ylivarastot. Sterman (1989) tutki 11 ryhmän käyttäytymistä pelissä ja totesi pelin asetelman itsessään lisäävän vaihtelun voimistumista. Stermanin keskeinen päätelmä koski kuitenkin pelaajien käyttäytymistä: nämä eivät toimineet täysin rationaalisesti, vaan jättivät tyypillisesti huomiotta jo tehdyt, mutta vielä toimittamatta olevat tilaukset. Stermanin havainto siirtää Carnegien organisaatiotutkimuksen koulukunnan rajoitetun rationaalisuuden käsitteen (March ja Simon 1993) toimitusketjuihin: ketjun eri toimijat pyrkivät olemaan rationaalisia mutta ovat vain rajoitetusti sitä. Tämä ihmisluonteelle niin keskeinen piirre vaikuttaa omalta osaltaan toimitusketjusysteemin dynamiikkaan. Modernin kysyntävaihteluiden tutkimuksen voidaan tulkita alkaneen Lee ym (a, b) töistä. Lee ym. (1997a) osoittavat neljän yksinkertaisen analyyttisen mallin kautta neljä keskeistä syytä kysyntävaihtelun voimistumiselle, ilmiölle, jonka he nimeävät kysynnän piiskavaikutukseksi ( bullwhip effect ): edelliseen portaan tilauksiin pohjautuva kysyntäsignaalin prosessointi ja tätä seuraava varmuusvarastojen päivitys, joka ilmentää suurempaa epävarmuuspuskuria mitä tosiasiallinen loppukysynnän vaihtelu edellyttäisi ( kysyntäsignaalin prosessointi ), saatavuus pelailu, jossa toimijat asettavat puutetilanteessa tarvettaan suurempia tilausmääriä pyrkimyksenään kasvattaa suhteellista osuuttaan rajoitetusta tarjonnasta ( puutepelit ), tilauskustannusten säästämisestä johtuvan tilausten keskittämisen tietyille päiville ( tilausten kasaantuminen ) ja

16 14 hintavaihteluista johtuva tosiasiallista tarvetta suurempi tai pienempi tilausmäärien asettaminen ( hintavaihtelut ). Lee ym. (1997b) täydentävät Forresterin (1958) esitystä tarjoamalla listan keinoista joilla kysynnän piiskavaikutusta voidaan välttää. Keskeisessä roolissa ovat loppuasiakkaan kysyntä- eli POS-tiedon ( point-of-sales ) jakaminen ylävirran jäsenille, informaatio- ja materiaalivirtaviiveiden vähentämiseen tähtäävä operatiivinen tehokkuus ja kanavan yhteensovittamiseen tähtäävät toimintamallit kuten kysyntäsignaalin vääristymistä estävä VMI-toimintamalli ja hintavaihtelut eliminoiva EDLP-malli ( every day low price ). Geary ym. (2006) tekevät kirjallisuuteen pohjautuen oman tuoreen yhteenvetonsa kysynnän piiskavaikutuksen syistä. Esitys nojautuu vahvasti yllä mainittuihin Forresterin (1958) ja Lee ym. (mt.) ajatuksiin. On vielä tarpeen täydentää kysynnän piiskavaikutuksen tarkastelua kahdella empiirisellä työllä, jotka tuovat tarkentavia näkökulmia ilmiön mittaamiseen ja sen olemassaoloon yleisesti. Fransoo ja Wouters (2000) tarkastelevat kysynnän piiskavaikutuksen mittaamista käytännössä. He esittävät ilmiön mittariksi kullekin portaalle sen tekemien tilausten variaatiokertoimen (keskihajonnan ja keskiarvon suhde) ja sen kokeman kokemaan kysynnän (seuraavan alavirran portaan tekemät tilaukset) variaatiokertoimen suhteen. Fransoo ja Wouters (mt.) huomauttavat myös, että kysynnän piiskavaikutuksen mittari voi saada merkittävästi eritasoisia arvoja riippuen siitä minkä kokonaisuuden osalta luku lasketaan: onko kyseessä esimerkiksi yksi tuote ja yksi varastopiste vai yksi tuoteperhe yhden toimitusketjuportaan tasolla (huomioiden kaikki varastopisteet tuossa toimitusketjuportaassa). Cachon ym. (2005) puolestaan kyseenalaistavat kansantaloudellisten tilastoaineistojen pohjalta kysynnän piiskavaikutuksen yleisen olemassaolon. Cachon ym. (mt.) käyttävät analyyseihinsa kahdesta eri Yhdysvaltalaisesta tilastolähteestä (US Census Bureau ja Bureau of Economic Analysis) kerättyjä toimiala- ja kuukausitason tuotanto-, varasto-, toimitus- ja hintatasoaineistoja. Aineistot ovat yhteensä 74 eri toimialalta jotka on jaettu valmistaviin toimialoihin, tukkukaupan toimialoihin ja vähittäiskaupan toimialoihin. Työn keskeiset tulokset ovat: Kysynnän piiskavaikutusta havaitaan tukkukaupan toimialoilla, mutta ei niinkään vähittäiskaupan tai valmistuksen toimialoilla. Toisin sanoen, tukkukaupan toimialoilla kysynnänvaihtelu voimistuu, mutta valmistuksen

17 15 ja vähittäiskaupan toimialat hillitsevät vaihtelun voimistumista. Tämä on selvästi kysynnän piiskavaikutuksen teoreettisia havaintoja vastainen havainto. Kysynnän piiskavaikutus liittyy käänteisesti ennustettavaan kausivaihteluun, eli säännönmukaisesti toistuvat kysyntävaihtelut ovat tilastollisesti yhdistettävissä kussakin toimialaryhmässä etukäteiseen varautumiseen hankinnoissa tai valmistamisessa, mikä tasaa tuon toimialaryhmän tilauksia verrattuna kysynnän vaihteluun. Kysynnän piiskavaikutus liittyy positiivisesti hintavaihteluihin, eli mitä suurempi hintavaihtelu, sitä suurempi kysyntävaihtelun voimistuminen. Tämä havainto puolestaan tukee vahvasti aiempia tutkimustuloksia kysynnän piiskavaikutuksista. Vuosina kysynnän piiskavaikutus on vähentynyt vähittäiskaupan ja tukkukaupan toimialoilla mutta pysynyt samana valmistuksen toimialoilla. Yksi mahdollinen optimistinen tulkinta tästä on se, että akateeminen ja käytännön kiinnostus aiheeseen on tuottanut tulosta. Cachon ym. (2005) selittävät keskeistä ristiriitaansa, kysyntävaihtelun voimistumisen puutetta monissa tilanteissa, klassisella ekonomistien tutkimalla ilmiöllä tuotannon tasaaminen ( production smoothing ). Cachon ym. (mt.) väittävät että ennustettava kausivaihtelu yhdistettynä kasvaviin tuotannon tai hankintojen rajakustannuksiin saa aikaan sen, että yritykset pyrkivät omassa toiminnassaan ennemminkin tasaiseen toimintaan. Tämä tulos on intuitiivisesti järkevä jos ajatellaan esimerkiksi tuotantolaitosta jolla on kiinteä kapasiteetti, ja vuosittain selvä korkean kysynnän jakso, jolloin kapasiteetti ei riitä kysynnän täyttämiseen. Jos olisi hyvin kallista investoida väliaikaiseen lisäkapasiteettiin, vuositasolla tuotantokapasiteetti riittäisi kuitenkin kysynnän täyttämiseen ja lopputuotteiden varastointi olisi taloudellisesti ja käytännöllisesti mahdollista, olisi luonnollinen vaihtoehto valmistaa osa tai kaikki sesonkiajan tuotteet etukäteen varastoon, josta tuotteet voidaan sitten sesongin aikana toimittaa. Tällaisella tuotannon tasoituksen logiikalla tuotantomäärät yli ajan vaihtelisivat vähemmän kuin kysyntämäärät. Kysyntävaihtelun voimistuminen eli kysynnän piiskavaikutus on jo pitkään tunnettu perustavanlaatuinen, toimitusketjujen dynamiikkaan liittyvä ilmiö. Cachon ym. (2005) tulokset ovat mielenkiintoinen lisä kysynnän piiskavaikutuksen tutkimukseen. Heidän tuloksiinsa on kuitenkin syytä suhtautua varauksella. Ensinnäkin karkea jako kolmeen toimialaryhmään (vähittäiskauppa, tukkukauppa, valmistajat) voi johtaa harhaan, eikä tämä tarkastelu tarkkaan ottaen heijasta oikeaa, yksittäistä toimitusketjua. Erityisesti ryhmä valmistajat pitää sisällään monenlaista, eri jalostusasteen tuotteisiin liittyvää valmistustoimintaa. Toisaalta Cachon ym. (mt.) kuukausi- ja toimialatason yleinen aineisto ei

18 16 pysty huomioimaan yksittäisen yrityksen tilannetta. Kun vielä huomioidaan Fransoon ja Woutersin (2000) tulokset aggregointitason merkityksellisyydestä kysynnän piiskavaikutuksen mittaamisessa voidaan helposti kyseenalaistaa Cachonin ym. (mt.) johtopäätökset kysynnän piiskavaikutuksen rajoitetusta olemassaolosta. Ilmiön olemassaoloa he eivät voi kiistää, mutta heidän esityksensä tuo aiheeseen yksittäisten yritystapausten ja matemaattisten mallinnustutkimusten rinnalle mielenkiintoisen, laajoihin tilastoaineistoihin pohjautuvan uuden näkökulman Yhteenveto Yllä esitetty katsaus toimitusketjun hallintaan on väistämättä kapea. Tehtyjen valintojen taustalla on ollut pyrkimys esittää valikoituja yleisesti tunnettuja kontribuutioita alueelta, ja käsittelemällä erityisesti kysynnän piiskavaikutusta, luoda pohjaa VMI-toimintamallin tarkastelulle. On huomattava että toimitusketjun hallinta ei kirjallisuudessa näyttäydy läheskään yhtä kauniissa diskursiivisessa muodossa miten yllä on annettu ymmärtää. Aavistuksen tutkimuskentän hajanaisuudesta saa Burgess ym. (2006) tuoreesta kirjallisuuskatsauksesta, jossa tutkijat ovat tilastollisia otantamenetelmiä hyväksikäyttäen valinneet tarkasteluun 100 vuosina aihealueelta julkaistua artikkelia. Kirjallisuuskatsauksen keskeisiä tuloksia on se että jo itse käsitteen toimitusketjun hallinta määrittelystä on epäyhtenäinen näkemys ja että valtaosa alueen tutkimuksista on pääasiassa kuvailevaa (verrattuna teorian kehittämisen ja testaamiseen) ja siten luonteeltaan esiparadigmaattista. On myös huomionarvoista, että 100 tarkastellusta artikkelista 39 on puhtaasti käsitteellisiä (konseptuaalisia), eli ideoita esittäviä. Burgess ym. (mt.) peräänkuuluttavatkin ohjelmallisuutta mukaan toimitusketjujen hallinnan tutkimukseen. Joskin konseptuaalisiakin kontribuutioita tarvitaan, olisi syytä myös empiirisesti koetella ideoita ja edelleen, muokata ideoita selvimmin kodifioiduiksi teoriarakenteiksi (Bacharach 1989). Pelkkä konseptuaalinen kehittely jättää tieteenalan testaamattomien ehdotelmien asteelle. Chen ja Paulraj (2004) tarjoavat yhden yrityksen kehittää teoriaa toimitusketjujen hallinnan laajalla alueella. Heidän esittämä malli tiivistää tyypillisesti esitettyjä näkökulmia kuten epävarmuus ajurina, informaatioteknologioiden rooli mahdollistajana, valikoitujen asiakastoimittajasuhteiden syvyys käytännön toimintatapana ja toimitusketjun hallinnasta seuraava parempi suorituskyky lopputulemana ja testattuja mittareita näille. On kuitenkin kyseenalaista, mitä hyödymme tieteellisenä yhteisönä tämänkaltaisista yleisistä malleista.

19 17 Toimitusketjut ja niiden hallinta universaalina nykymaailman ilmiönä voidaan nähdä niin monelta kannalta vaikkapa markkinoiden ja hierarkioiden välisenä hybridinä transaktion hallintamuotona transaktiokustannusteoriassa (Elram 1991, Rindfleisch ja Heide 1997) tai strategisena työkaluna, jonka kautta kukin toimitusverkoston jäsen keskittyy niihin toiminnan osa-alueisiin, jotka osaavat parhaiten (Hamel ja Pralahad 1990). Yksi mahdollinen vaihtoehto teorian kehittämiseen alueella onkin Chen ja Paulrajn (mt.) kaltaisten yleisten mallien sijasta keskittyä valikoituihin osa-alueisiin toimintakentän sisällä. Tällainen on esimerkiksi VMItoimintamalli, nimenomainen, formaali käytäntö, jolla pyritään useamman yrityksen saavuttaman tehokkuuden ja niiden tuottaman arvon lisäämiseen. 2.2 VMI-toimintamalli VMI-toimintamalli on yksi konkreettinen tapa toteuttaa toimitusketjun hallintaa. Seuraavassa katsauksessa tarkastellaan VMI:tä käsitteellisellä tasolla sekä arvioidaan millaisin lähestymistavoin VMI:tä on tutkittu ja mitä tuloksia näillä tutkimuksilla on saatu. Huolimatta systemaattisen tilastoinnin puutteesta voimme olettaa että VMI ilmiönä on verrattain tavanomainen tähän viittaavat VMI-toimintamallin yleinen esiintyvyys populäärijulkaisuissa ja näissä tehdyt viitteet lukuisiin käytännön toteutuksiin (katso esimerkiksi EIU Zimmerman 2000, ViewsWire 2003, Richardson 2004, Harris 2005, Cowman 2006, Nelson ja Shister 2006). Akateemisesti VMI:n yleisyyttä ei ole juurikaan tutkittu. Erään poikkeuksen muodostaa Bagchi ja Skjoett-Larsenin (2005) hiljattain raportoitu Euroopan laajuinen joskin verrattain pienen otoskoon ja alhaisen vastausasteen kyselytutkimus. Bagchi ja Skjoett-Larsen (2005) osoittavat että noin puolet vastaajista teki yhteistyötä varaston hallinnassa joko korkealla tai keskivahvalla tasolla asiakkaiden ja toimittajien suuntaan. VMI:n ollessa yksi tunnetuimmista yli yritysrajojen ulottuvista varaston hallinnan keinoista, voidaan näitä lukuja haluttaessa tulkita erittäin karkeina suuntaa-antavina lukuina sellaisten toimintatapojen yleisyydestä, joihin ainakin osittain liittyvät VMI:n periaatteet Yleiskatsaus VMI-mallilla tarkoitetaan toimintatavan muutosta perinteiseen tilaus-toimitus transaktioon. Lyhennys VMI tulee englanninkielisistä termeistä vendor managed inventory ja se merkitsee vapaasti suomeksi käännettynä toimittajan hallinnoimaa varastoa; vakiintunutta suomennosta termille ei ole. VMI-mallissa asiakkaan tilausten sijaan toimittaja vastaa asiakkaansa varaston täydentämisestä ja saa asiakkaalta tai kerää itse täydennyspäätöksissä

20 18 tarvitsemaansa tietoa, tyypillisesti tietoja täydennettävän varaston tasosta (Chopra ja Meindl 2001, 247, 370). Kuvassa 2-1 esitetään tiivistetysti VMI-toimintamallin keskeinen toimintaperiaate rinnastettuna tavanomaiseen tilaus-toimitustransaktion järjestämisen tapaan. Asiakkaan tekemä tilaus poistuu Toimittaja Tilaus Toimitus Asiakas Tilaus Toimitus Asiakkaan asiakas Toimittajan määräämä toimitus Toimittajan näkyvyys asiakkaan varastotasoon ja kysyntään (voi toteutua myös ilman VMI:tä, mutta tarvitaan aina VMI:ssä) Kuva 2-1: Tilaus-toimitustransaktion uudelleenjärjestäminen VMI-toimintamallilla Käsitteellisesti VMI-mallissa on kyse arvon tarjontapisteen (VOP, value offering point [Holmström ym. 1999]) siirtämisestä alavirtaan. Yleisesti ottaen, VOP-malli tarkastelee asiakkaan ja toimittajan välistä suhdetta erottaen tässä rajapinnassa toimitusketjun (toimittajan prosessi valmistuksesta toimitukseen) ja kysyntäketjun (asiakkaan prosessi hankintojen yleisestä suunnittelusta tilauksiin). Holmström ym. (mt.) esittävät kaksi perusstrategiaa. Ensimmäinen on arvon tarjontapisteen siirto, jossa toimittaja ei jää tavanomaiseksi tuotteiden toimittajaksi, vaan osallistuu asiakkaan kysyntäketjuun tarjoamalla tätä helpottavia palveluja. Toinen strategia on tilauksen katkaisupisteen (OPP, order penetration point ) siirto, jossa toimittaja siirtää pistettä, jossa tuote kiinnitetään tietylle nimenomaiselle asiakkaalle. Esimerkkinä tällaisesta siirrosta on aiempaa tilausohjautuvampi tuotanto: asiakastilauksia ei tehdä ennakoivasti varastoon, vaan tuotteiden valmistus aloitetaan vasta asiakastilauksen saavuttua. Holmström ym. (mt.) esittävät, että suurimpia etuja saavutetaan kun siirretään samanaikaisesti arvon tarjontapistettä ja tilauksen katkaisupistettä: saadessaan paremman näkyvyyden asiakkaan prosessiin, toimittaja voi suunnitella omaa prosessiaan ennakoivammin ja siirtää tilauksen katkaisupistettä kauemmaksi ylävirtaan.

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Alpo Karila Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Tutkimus sairaanhoitopiirien ohjausjärjestelmien toiminnasta, taloudellisista kannusteista ja kustannushallinnasta Alpo Karila 1 Miksi? - Kunnat

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen Julkishallinnon ICT-iden kustannusseurannan kehittäminen Yali Chai Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Tero Latvakangas 5.10.2016 Espoo Johdanto Työn tausta Tutkimus Tulokset Työn tausta Kustannustehokkuus

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa 17.11.2011 FinSERN1 Hannele Mäkelä Laskentatoimen tohtoriopiskelija Tampereen yliopisto hannele.makela@uta.fi Accounting

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA Diplomityön tutkimussuunnitelma LUONNOS 11.6.2014 Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010

PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010 PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010 MIKSI YRITYSTEN PAREMPI OSALLISTAMINEN LAINVALMISTELUUN ON TÄRKEÄÄ? Lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa 1 Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias Kauppa 2014 26.9.2013 Suomalaisella teknisellä kaupalla on hyvät edellytykset kasvaa ja menestyä kansainvälisesti 2 3 Tarjoamme päämiehillemme jakelukanavan

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Seuranta- ja arviointijärjestelmien rakentaminen poikkisektoraalisessa hallinnossa

Seuranta- ja arviointijärjestelmien rakentaminen poikkisektoraalisessa hallinnossa 2013 Seuranta- ja arviointijärjestelmien rakentaminen poikkisektoraalisessa hallinnossa Kolme esimerkkiä Liikunta: Liikuntalaissa (LiikuntaL1054/1998) mainitaan valtion liikuntaneuvoston tehtäväksi muun

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas LUENNOT Luento Paikka Vko Päivä Pvm Klo 1 L 304 8 Pe 21.2. 08:15-10:00 2 L 304 9 To 27.2. 12:15-14:00 3 L 304 9 Pe 28.2. 08:15-10:00 4 L 304 10 Ke 5.3.

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Ne liittyvät samaan henkilöön, paikkaan, projektiin, asiaan, asiakkaaseen, tapahtumaan tai seikkaan.

Ne liittyvät samaan henkilöön, paikkaan, projektiin, asiaan, asiakkaaseen, tapahtumaan tai seikkaan. 6. Asiakirjapalvelu 6.1 PALVELUINFORMAATIO Palvelun nimi Asiakirjapalvelu Palvelun versio 1.0 Tunnus (ks. M14.4.42) 6.2 Avainkäsitteet 6.2.1 Tarkoituksenmukainen asiakirjakoosteiden muodostaminen MoReq2010

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen 2.2.2017 Kaupungistumisen perusta taloustieteen näkökulma Jos erikoistumisesta ei ole hyötyä eikä tuotannossa ole mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 7 1 Useamman muuttujan funktion raja-arvo Palautetaan aluksi mieliin yhden muuttujan funktion g(x) raja-arvo g(x). x a Tämä raja-arvo kertoo, mitä arvoa funktio g(x)

Lisätiedot

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6. Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.2010 Johdanto Tutkimuksen taustalla ongelma siitä miten koulujen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT Mika Rekola Metsätieteiden laitos 28. 3. 2011 Sisällys Tutkijat ja ohjausryhmä Tutkimuksen tarkoitus Rahoitus Tausta Teoreettinen viitekehys

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto KOULUTUSTILAISUUS 18.9.2012 KLO 9-12 YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA THE RANGE OF WHAT WE THINK AND DO IS LIMITED BY WHAT WE FAIL

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

1 Määrittelyjä ja aputuloksia

1 Määrittelyjä ja aputuloksia 1 Määrittelyjä ja aputuloksia 1.1 Supremum ja infimum Aluksi kerrataan pienimmän ylärajan (supremum) ja suurimman alarajan (infimum) perusominaisuuksia ja esitetään muutamia myöhemmissä todistuksissa tarvittavia

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, 6.9.2016 PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA TUTKIMUSOSION TOTEUTUS Ajoittuu aikavälille heinäkuu-joulukuu

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Malleja verkostojen rakentamisesta

Malleja verkostojen rakentamisesta Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Malleja verkostojen rakentamisesta Antti Larsio, teknologiajohtaja Esityksen sisältö Pelikenttä Win-Win-Win Ansaintalogiikka Verkostot Pelikenttä YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulu 10.5.2016 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta - Julkisen tutkimuksen Tekes-hankkeet - Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (Tekes)

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Yritysverkostot ja niiden johtaminen

Yritysverkostot ja niiden johtaminen Yritysverkostot ja niiden johtaminen Tuomas Ahola Tampereen teknillinen yliopisto Kansainvälisten järjestöjen hankinnat - PKyritysten mahdollisuus menestykseen Helmikuu 17, 2016 18.2.2016 1 Tuomas Ahola

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä?

Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? Miten ymmärrykset riskeistä ohjaavat strategiaa ja yrityksen menestymistä? 26.11.2010 Pikka-Maaria Laine, Itä-Suomen yliopisto Susan Meriläinen, Lapin yliopisto Janne Tienari, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software QPR Software Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software Agenda QPR Software Oyj lyhyesti Menetelmän esittely

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot