Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset Kohteeseen tutustuminen Käyttö- ja huoltokoulutus Huolto- ja varaosapalvelut Alihankkijat Ympäristövaatimukset Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtoinen tarjous Tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset Rahoituksellisen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Vaatimus Vaatimus Vaatimus Teknilliseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Vaatimus Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset Tarjoushinnat Laskutus ja maksuehto Toimitus ja luovutus Toimitusaika ja viivästyssakko Toimitusehto Vahingonkorvausvelvollisuus Takuuaika Toimittajan oman alan ehdot Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus ja tarjousten vertailu Tarjousten käsittely Tarjoajien kelpoisuuden arviointi... 10

2 Tarjouspyyntö 2 (15) 16.3 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ja tarjouksen valinta Päätöksestä ilmoittaminen Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Asiakirjojen julkisuus Sopimus Hankintaan liittyvät kysymykset Tarjouksen toimitusosoite Liitteet Liite 1 Tarjouslomake Liite 2 Sopimusluonnos Liite _ Teknologiakiinteistöt ICT Hammastekniikka.dwg Liite _AMK Hammastekniikka_ICT_ilman kalusteita_ Liite _AMK Hammastekniikka_ICT_kalustettu_ Liite pohjat HT Liite 7 LVI Liite 8 LVI Liite 9 LVI

3 Tarjouspyyntö 3 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet 1 Hankinnan kohde 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset 2.1 Kohteeseen tutustuminen Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus pyytää Turun ammattikorkeakoulun toimeksiannosta tarjouksia opetuslaboratorioiden kalusteista ja laitteista. Turun Ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2015 hammasteknikoiden koulutusohjelma. Koulutusohjelmaa varten on tarkoitus remontoida ja kalustaa kaksi (2) uutta opetuslaboratoriota. Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnössä mainitut näiden kahden (2) uuden opetuslaboratorion kalusteet ja koulutuskäyttöön tarkoitetut laitteet sekä kipsi- ja valuhuoneiden kalusteet ja laitteet. Kaikki kalusteet ja laitteet on tarkoitus hankkia valmiina kokonaisuutena tarvikkeineen käyttövalmiiksi asennettuina käyttökohteisiin. Tarjouspyynnön liitteenä ovat opetuslaboratorioiksi suunniteltujen tilojen pohjapiirustukset sekä piirustus tilaajan suunnittelemasta kalustuksesta ja mm. laitteiden, vesipisteiden ja paineilmapisteiden sijoittelusta tiloihin. Opetuslaboratorioiden rakennus- ja muutostyöt on tarkoitus osittain suorittaa suunnitelman mukaan kalusteiden ja laitteiden hankintaprosessin aikana. Edellä mainitut rakennus- ja muutostyöt eivät kuulu hankintaan. Kalusteiden ja laitteiden tulee täyttää EU-alueella ja Suomessa voimassa olevat säädökset ja viranomaismääräykset. Tarjottavien kalusteiden ja laitteiden ehdottomat ominaisuus- ja varustevaatimukset on ilmoitettu tarjouslomakkeessa, liite 1. Kalusteet ja laitteet tulee asentaa pohjapiirustuksen, liite 3 sekä LVI-piirustuksen, liite 4 mukaisesti. Tarjoukseen tulee liittää tarjottavien kalusteiden ja laitteiden yksityiskohtaiset tekniset tiedot ja kuvat. Lisäksi tarjoukseen tulee liittää toimittajan piirustus tilojen kalustuksesta. Liitteet tulee toimittaa muistitikulla. Opetuslaboratoriotiloihin tutustuminen järjestetään klo Tarjoajan tulee ilmoittaa tutustumiseen osallistumisestaan klo mennessä osoitteeseen Kohteeseen tutustuminen on suositeltavaa asennustöiden suunnittelemisen ja toteuttamisen kannalta. Kokoontuminen on Turun Ammattikorkeakoulun ICT-talon pääsisäänkäynnin edessä osoitteessa Joukahaisenkatu 3, Turku. Kohteen tutustumisessa ei vastata tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin. Kysymykset käsitellään sähköisesti tarjouspyynnön kohdan 20 mukaisesti.

4 Tarjouspyyntö 4 (15) 2.2 Käyttö- ja huoltokoulutus 2.3 Huolto- ja varaosapalvelut Tarjoushintojen tulee sisältää perusteelliset käyttö- ja huoltokoulutukset henkilökunnalle ennen kalusteiden ja laitteiden käyttöönottoa Tilaajan toimipaikassa Turussa. Tilaajan henkilökunnalle annetaan käyttökoulutus sekä lisäksi huoltohenkilökunnalle huoltokoulutus. Tarkemmat käyttö- ja huoltokoulutusajat sovitaan sopimusyhteyshenkilöiden kanssa. Tarjoukseen on liitettävä selvitys käytönopastuksesta sekä huoltokoulutuksesta. Tarjoajan tulee osoittaa, että sillä on edustamansa laitteiden huolto-, korjaus-, ja varaosapalvelut yleisesti kaupallisesti tarjolla olevana palveluna oman organisaationsa puitteissa tai osoittamansa alihankkijan/ yhteistyökumppanin kanssa. Huoltopalvelut tulee antaa suomen kielellä Tilaajan toimitiloissa. Kaikki korjaukset suoritetaan työpäivinä huolto- ja korjauspalveluiden aukioloaikoina, ellei tapauskohtaisesti erikseen toisin sovita. Tarjouksessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot huollon järjestämisestä: - huollon nimi ja sijainti - huollon aikataulullinen toimivuus eri vuorokauden aikoina mahdollisten vikatilanteiden varalle (vähimmäisvaatimus arkisin klo 8-16) - huoltopalvelujen nopeus, kuitenkin enintään 5 työpäivää tilauksesta, erityistapaukset neuvotellaan erikseen - varaosien ja päivitysten saatavuus, kuitenkin 5 työpäivää tilauksesta, erityistapaukset neuvotellaan erikseen - voimassa oleva huolto- ja varaosahinnasto, josta selviää muun muassa määräaikaishuoltojen, päivitysten ja yleisimpien varaosien hinnat sekä mahdolliset matka ym. kulut. Valittu toimittaja voi ehdottaa huoltohintojen muuttamista vain toimittajasta itsestään riippumattomia työvoimakustannuksissa tapahtuvia olennaisia muutoksia vastaavasti. Toimittajan on huomioitava hinnoissa samojen tekijöiden mahdolliset hintoja alentavat vaikutukset. Toimittajan on ilmoitettava Tilaajalle hintojen korottamisesta vähintään neljä (4) kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Tilaajan niin vaatiessa palveluntuottajan on esitettävä Tilaajalle asianmukainen kirjallinen selvitys kustannusten kehityksestä. Kaikki muutokset hintaan on sovittava kirjallisesti toimivaltaisten edustajien toimesta. Toimittaja sitoutuu huoltamaan myymänsä tuotteet ja toimittamaan varaosia vähintään kymmenen (10) vuoden ajan hyväksytyn vastaanoton jälkeen. Tilaaja ei sitoudu hankkimaan huolto-, korjaus-, ja varaosapalveluita laitteiden toimittajalta tai hänen osoittamaltaan taholta. Huoltopalveluiden tuottajan tulee raportoida vuosittain laitteiden suoritetut huoltotoimenpiteet kustannuksineen. Huoltopalveluille tulee nimetä yhteyshenkilö.

5 Tarjouspyyntö 5 (15) 2.4 Alihankkijat 2.5 Ympäristövaatimukset 3 Hankintamenettely 4 Osatarjous Mikäli tarjoaja aikoo antaa osan sopimuksesta alihankintana kolmansille, on siitä ilmoitettava tarjouksessa, sekä ehdotetut alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaa. Turun ammattikorkeakoulu voi perustellusta syystä kieltää toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Tilaaja on hankintojensa osalta sitoutunut käyttämään luonnonvaroja viisaasti ja tehokkaasti sekä kannustamaan kestävään kulutukseen ja tuotantoon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pyrimme tekemään kestäviä hankintoja. Tarjoukseen tulee liittää lyhyt selvitys ympäristöasioiden huomioonottamisesta. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on lähetetty ilmoitus julkaistavaksi EU:n viralliseen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders Electronic Daily (TED)- tietokannassa EU:n laajuisesti. Tarjouspyyntö on julkaistu internetissä Turun kaupungin sivuilla osoitteessa Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) ja sen nojalla annettuja alemman asteisia säädöksiä sekä soveltuvin osin Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 TAVARAT (www.turku.fi/tarjouspyynnot). Osatarjoukset otetaan huomioon ja hyväksytään hankittavilla määrillä kohteittain; kohde 1, kohde 2, kohde 3. Kohde 1) Kohde 2) Kohde 3) Opetuslaboratorioiden opiskelijoiden ja opettajien pöydät keskuspölynimurilla sekä niihin tarvittavat lisälaitteet Kipsihuoneen kalusteet ja laitteet Valuhuoneen kalusteet ja laitteet 5 Vaihtoehtoinen tarjous Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

6 Tarjouspyyntö 6 (15) 6 Tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai, joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. 6.1 Rahoituksellisen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Vaatimus Vaatimus 2 Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä liitettävä tarjoukseensa mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöajasta lukien. Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava tarpeenmukaiset vaatimuksissa tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty - työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Toimittaja vastaa toiminnastaan Tilaajalle aiheutuvasta vahingosta ja huolehtii korvauksen turvaamisesta tarpeen mukaisilla vakuutuksilla. Toimittajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden. Lisäksi toimittaja vastaa edustamiensa tuotteiden tuotevastuuvakuutuksista.

7 Tarjouspyyntö 7 (15) Tarjoukseen liitettävä selvitys: - vakuutusyhtiön todistus toiminnan ja tuotevastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista Vaatimus 3 Tarjoajalla on Y-tunnus. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa tarjoajan luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Ennakkoperintärekisteriotteen tulee olla voimassa maksupäivänä. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - kaupparekisterinote - selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. 6.2 Teknilliseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Vaatimus 4 7 Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset Tarjoajalla tulee olla kokemusta vastaavista toimituksista viimeisten kolmen (3) vuoden ajalta. Tarjoukseen liitettävä selvitys: - tarjoajan referenssiluettelo vastaavista toimituksista viimeisten kolmen (3) vuoden ajalta vastaanottajatietoineen ja toimitusaikoineen. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Tarjous tulee antaa oheisella tarjouslomakkeella, liite 1. Tarjouslomake tulee täyttää kokonaisuudessaan. Tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan julkisten tavarahankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 TAVARAT (www.turku.fi/tarjouspyynnot), mikäli tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei muuta edellytetä. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 6 kk tarjousten viimeisestä jättö-

8 Tarjouspyyntö 8 (15) ajasta lukien. Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. 8 Tarjoushinnat Tarjoushinnat tulee ilmoittaa kiinteinä arvonlisäverottomina kokonaisnettohintoina tarjouslomakkeella, tarjouspyynnön liite 1. Hinnat ilmoitetaan euroina. Tarjoushintojen tulee sisältää: - esittely- ja koekäyttötilaisuus - kaikki alennukset - tarjouspyynnön mukaiset kalusteet ja laitteet tarvikkeineen käyttökuntoon asennettuna ja luovutushuollettuna Tilaajan ilmoittamassa osoitteessa - hyväksytty vastaanottotarkastus (testaus ja käyttöönotto) - kaikki kuljetukset perille ja toimituskulut - asennuksesta aiheutuneen lian ja jätteen siivoaminen - pakkauksista purkaminen ja pakkausmateriaalien poisvienti - henkilöstön käyttökoulutus Tilaajan toimitiloissa - suomen tai englanninkieliset huolto- ja käyttöohjeet, 2 x 2 kpl Sähköteknilliset työt eivät kuulu hankintaan. Tarjoukseen tulee liittää selvitys mahdollisista kalusteisiin ja laitteisiin tarjottavista erillishintaisista lisävarusteista ja -osista, jotka eivät kuulu pyydettyyn kokonaisuuteen. Hinnan varaumia ei hyväksytä. Laskutus-, toimitus-, matkustus- yms. lisiä ei hyväksytä. 9 Laskutus ja maksuehto Laskutus tapahtuu Tilaajan hyväksymän toimituksen jälkeen. Laskutusosoitetiedot annetaan sopimuksen yhteydessä. Toimittajalta edellytetään valmiuksia verkkolaskutukseen. Ellei toisin ole etukäteen kirjallisesti sovittu, laskutus tapahtuu verkkolaskutuksella. Lisätiedot laskuttamisesta Maksuaika on 30 vrk laskun saapumisesta lukien. Jos suoritus ei tapahdu määräaikana, sille maksetaan korkolain 4 1 momentin mukainen viivästyskorko. Laskutus-, yms. lisiä ei hyväksytä.

9 Tarjouspyyntö 9 (15) 10 Toimitus ja luovutus 11 Toimitusaika ja viivästyssakko 12 Toimitusehto 13 Vahingonkorvausvelvollisuus 14 Takuuaika Tuotteet toimitetaan valmiina kokonaisuutena tarvikkeineen käyttövalmiiksi asennettuna ja koekäytettynä ilmoitettuun toimitusosoitteeseen. Toimituksen yhteydessä tulee Tilaajalle toimittaa käyttö- ja huolto-ohjeet. Kaikki edellä mainitut asiakirjat on toimitettava Tilaajalle kirjallisena. Kun käyttö- ja huoltokoulutukset ovat päättyneet, toimittaja ja Tilaaja laativat yhdessä pöytäkirjan, jossa Tilaajan edustajat ilmoittavat toimituksen hyväksytysti vastaanotetuksi. Toimitusaika, jolloin tarjotut kalusteet ja laitteet ovat käyttökunnossa, luovutushuollettuna, käyttö- ja huoltokoulutus ja kaikki asiakirjat annettuina sekä vastaanottotarkastus tehtynä, tulee ilmoittaa tarjouksessa viikkoina tilauksesta. Tarjotun kokonaisuuden toimitusaika saa olla enintään 10 viikkoa. Tarjottu kokonaisuus tulee olla toimintakunnossa enintään seitsemän (7) työpäivän kuluessa toimituksesta. Tarkemmat toimituskäytännöt sovitaan sopimusyhteyshenkilöiden kanssa. Mikäli toimitus viivästyy sovitusta toimitusajasta toimittajasta tai toimittajan vastuulla olevista syistä, toimittaja on velvollinen suorittamaan viivästyssakkoa 5 % viivästyneen tuotteen hinnasta kultakin alkavalta viivästysviikolta kuitenkin enintään 15 % tuotteen hinnasta, sekä muutoin Julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE 2014 TAVARAT) mukaisesti. Toimitusehto on: DDP (toimitettuna tullattuna) Incoterms 2010: Turun ammattikorkeakoulu, ICT-City, Joukahaisenkatu 3, Turku, Suomi. Vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan Julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE 2014 TAVARAT) kohtaa 14. Takuuajan tulee olla valmistus- ja materiaalivirheistä vähintään 24 kuukautta kalusteille ja vähintään 12 kk laitteille hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien. Tarjouksessa tulee olla selvitys takuusta, sen kattavuudesta ja ehdoista. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin toimitus on hyväksytysti Tilaajan toimesta vastaanotettu. Tilaajaa ei veloiteta takuuaikana tehdyistä huolloista tai korjauksista. Toimittaja suorittaa kaikki takuunalaiset korjaukset ilman veloitusta osista tai työstä. Osat joko korjataan tai vaihdetaan uusiin.

10 Tarjouspyyntö 10 (15) 15 Toimittajan oman alan ehdot Takuu siirtyy automaattisesti mahdollisille seuraaville omistajille ilman lisäkustannuksia. Takuu ei rajoita niitä oikeuksia, jotka Tilaajalla tämän sopimuksen, tarjouspyynnön, tai Julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen, JYSE 2014 TAVARAT, kauppalain tai muun lainsäädännön mukaan on. Mikäli normaalit määräaikaishuollot ovat tarpeen takuukorjaukseen liittyvinä, ne ovat takuun alaisia. Mikäli laitteisiin asennetaan Toimittajan toimesta lisävarusteita tai varaosia (ei koske kuluvia osia), on myös niiden takuuaika sama kuin alkuperäistoimituksen takuu hyväksytystä toimituksesta. Omia sopimusehtoja (kuten esim. hinnanvaraumia tai poikkeavia maksuehtoja) ei voi esittää tarjouksessa. 16 Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus ja tarjousten vertailu 16.1 Tarjousten käsittely 16.2 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3 Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ja tarjouksen valinta Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta. Tätä arvioidaan edellä esitetyillä tarjoajalle asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta tuotteilta edellytetään. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään.

11 Tarjouspyyntö 11 (15) 16.4 Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ja tarjouksen valinta Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Annetuista tarjouksista valitaan kohteittain se tai ne, jotka ovat kokonaistaloudellisesti edullisimpia. Arviointiperusteina kohteelle 1; opetuslaboratorioiden opiskelijoiden ja opettajien pöydät keskuspölynimurilla sekä niihin liittyvät lisävarusteet, ovat hinta, mikromoottorin / turbiiniporan toimintaperiaate, huollon nopeus (vähimmäisvaatimuksen alittavilta osin) sekä toimitusaika (vähimmäisvaatimuksen alittavilta osin). Arviointiperusteina kohteelle 2; kipsihuoneen kalusteet ja laitteet sekä kohteelle 3, valuhuoneen kalusteet ja laitteet ovat hinta, huollon nopeus (vähimmäisvaatimuksen alittavilta osin) sekä toimitusaika (vähimmäisvaatimuksen alittavilta osin). Kohde 1) Opetuslaboratorioiden opiskelijoiden ja opettajien pöydät keskuspölynimurilla sekä niihin tarvittavat lisävarusteet - Hinta, enimmäispisteet 80. Vertailussa halvin kokonaishinta saa 80 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan (halvin / vertailtava hinta x 80). - Luokkahuoneen 1 mikromoottori / turbiiniporan toimintaperiaate Vertailussa kaksoistoimisella polvivastuksella varustettu mikromoottori- ja turbiinipora saa 5 pistettä. Polvivastuksella varustettu mikromoottori ja jalkavastuksella varustettu turbiini saa 0 pistettä. - Huollon nopeus (vähimmäisvaatimuksen alittavilta osin) enimmäispisteet 5. Huoltopalvelun saatavuus 2 työpäivän sisällä tilauksen tekemisestä, 5 pistettä. Huoltopalvelun saatavuus 3 työpäivän sisällä tilauksen tekemisestä, 3 pistettä. Huoltopalvelun saatavuus 4 työpäivän sisällä tilauksen tekemisestä, 1,5 pistettä. Huoltopalvelun saatavuus 5 työpäivän sisällä tilauksen tekemisestä, 0 pistettä. - Toimitusaika (vähimmäisvaatimuksen alittavilta osin), enimmäispisteet 10. Tuotteiden toimitusaika 8 viikon sisällä tilauksen tekemisestä, 10 pistettä. Toimitusaika 9 viikon sisällä tilauksen tekemisestä, 5 pistettä Tuotteiden toimitusaika 10 viikkoa tilauksen tekemisestä, 0 pistettä. Enimmäispistemäärä on 100 pistettä.

12 Tarjouspyyntö 12 (15) Kohde 2) Kipsihuoneen kalusteet ja laitteet - Hinta, enimmäispisteet 80. Vertailussa halvin kokonaishinta saa 80 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan (halvin / vertailtava hinta x 80) - Huollon nopeus (vähimmäisvaatimuksen alittavilta osin) enimmäispisteet 10. Huoltopalvelun saatavuus 2 työpäivän sisällä tilauksen tekemisestä, 10 pistettä. Huoltopalvelun saatavuus 3 työpäivän sisällä tilauksen tekemisestä, 6 pistettä. Huoltopalvelun saatavuus 4 työpäivän sisällä tilauksen tekemisestä, 3 pistettä. Huoltopalvelun saatavuus 5 työpäivän sisällä tilauksen tekemisestä, 0 pistettä. - Toimitusaika (vähimmäisvaatimuksen alittavilta osin), enimmäispisteet 10. Tuotteiden toimitusaika 8 viikon sisällä tilauksen tekemisestä, 10 pistettä. Toimitusaika 9 viikon sisällä tilauksen tekemisestä, 5 pistettä Tuotteiden toimitusaika 10 viikkoa tilauksen tekemisestä, 0 pistettä. Enimmäispistemäärä on 100 pistettä. Kohde 3) Valuhuone kalusteet ja laitteet - Hinta 80 pistettä Vertailussa halvin kokonaishinta saa 80 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan (halvin / vertailtava hinta x 80) - Huollon nopeus (vähimmäisvaatimuksen alittavilta osin) enimmäispisteet 10. Huoltopalvelun saatavuus 2 työpäivän sisällä tilauksen tekemisestä, 10 pistettä. Huoltopalvelun saatavuus 3 työpäivän sisällä tilauksen tekemisestä, 6 pistettä. Huoltopalvelun saatavuus 4 työpäivän sisällä tilauksen tekemisestä, 3 pistettä. Huoltopalvelun saatavuus 5 työpäivän sisällä tilauksen tekemisestä, 0 pistettä. - Toimitusaika (vähimmäisvaatimuksen alittavilta osin), enimmäispisteet 10. Tuotteiden toimitusaika 8 viikon sisällä tilauksen tekemisestä, 10 pistettä. Toimitusaika 9 viikon sisällä tilauksen tekemisestä, 5 pistettä Tuotteiden toimitusaika 10 viikkoa tilauksen tekemisestä, 0 pistettä.

13 Tarjouspyyntö 13 (15) 17 Päätöksestä ilmoittaminen 18 Hankinnassa noudatettavat asiakirjat 19 Asiakirjojen julkisuus 20 Sopimus Enimmäispistemäärä on 100 pistettä. Hankintapäätös toimitetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta. Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten, kuin päätöksessä mainitaan. Päätös voi muuttua tehdyn muutoshakemuksen, oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1. Sopimus / tilaus 2. Hankintapäätös 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 TAVARAT (www.turku.fi/tarjouspyynnot) 5. Tarjous liitteineen. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Siksi tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjouslomakkeella tehtyyn tarjoukseen on välttämätöntä, on ne lueteltava erillisellä, salaiseksi otsikoidulla liitteellä. Hinta ei lähtökohtaisesti ole liike- tai ammattisalaisuus. Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoajan tulee sitoutua, voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus Turun ammattikorkeakoulun ja valitun toimittajan kesken. Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

14 Tarjouspyyntö 14 (15) Sopimuksen purkamisesta on määräykset julkisten hankintojen yleisissä sopimusehdoissa (JYSE 2014 TAVARAT, Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi ensimmäisenä oikeusasteena toimivaltaiseen tuomioistuimeen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. 21 Hankintaan liittyvät kysymykset 22 Tarjouksen toimitusosoite Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa viimeistään sähköpostitse osoitteeseen tai kirjallisesti osoitteeseen Turun kaupunki, Hankinta- ja logistiikkakeskus, PL 630 (Linnankatu 55 K, 2. krs), Turku. Sähköpostiviestiin tai kuoreen merkintä Lisätietopyyntö: hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet. Kysymykset on esitettävä suomen tai englannin kielellä. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään osoitteessa Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia. Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa kirjallisena kahtena (2) kappaleena suljettuna lähetyksenä viimeistään klo (Suomen aika) osoitteeseen: Turun kaupunki Hankinta- ja logistiikkakeskus PL Turku (Käyntiosoite: Linnankatu 55 K, 2. krs, Turku) Kuoreen merkintä Tarjous: hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet. Hallintolain (434/2003) 17.1 :n mukaan asiakirja toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiselle asetetussa määräajassa. Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle ja palautetaan avaamattomina lähettäjille. Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun Tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.

15 Tarjouspyyntö 15 (15) Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan perustellusta syystä. Turun kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. Turun ammattikorkeakoulu Oy Vesa Taatila rehtori-toimitusjohtaja Liitteet Tarjouslomake, liite 1 Sopimusluonnos, liite _ Teknologiakiinteistöt ICT Hammastekniikka.dwg, liite _AMK Hammastekniikka_ICT_ilman kalusteita_150430, liite _AMK Hammastekniikka_ICT_kalustettu_150430, liite pohjat HT, liite 6 LVI , liite 7 LVI , liite 8 LVI , liite 9

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5)

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ 21.5.2014 Tilaelementtitoimittajat EHNROOSIN KOULUN TILAPÄISET LISÄLUOKAT 1. Sijoituspaikka Ehnroosin koululla Mäntsälässä

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot