4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja."

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti. Jokainen hankintayksikkö tekee oman päätöksen sopimukseen liittymisestä. Tarjouspyynnön tekstissä hankintayksiköt = tilaaja. Myöhemmin tekstissä tarjoaja = toimittaja. 2. Hankintamenettely Hankinta suoritetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) sekä Raahen kaupungin internet sivuilla kohdassa Viralliset ilmoitukset. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 348/ Sopimuskausi Sopimuskausi on ajalle Hankintayksiköt varaavat mahdollisuuden option käyttöön ajalle Optiolla tarkoitetaan tilaajan mahdollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin. Optiokaudesta tehdään erillinen hankintapäätös ennen sopimuskauden päättymistä. 4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 5. Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan tulee olla rekisteröitynä sijoittumismaansa ammatti- ja elinkeinorekisteriin (kaupparekisteriin). Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, tai vastaaviin sijoittumismaansa rekistereihin. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa: 1. todistus verojen maksamisesta/verovelkatodistus taikka todistus siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 2. todistus lakisääteisen sosiaalimaksujen (esim. eläkevakuutusmaksujen) suorittamisesta Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksenjättöpäivästä laskettuna.

2 6. Tarjouspyynnön sisältö mukaisuus Tarjouksen hintatiedot on esitettävä liitteenä olevassa taulukossa (liite xx) kuljetusaikataulujen ja ajoreittien mukaisesti (liite xx). Tarjous tulee tehdä kaikilta osin suomen kielellä. Tarjouksen tulee olla muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Muussa tapauksessa tarjous suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena Osa- ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 8. Toimitusehto Tarjoukset tulee laatia toimitusehdolla vapaasti tilaajalla osoitteisiin toimitettuna. Kuljetuksesta, vakuutuksesta ja rahdista vastaa tavaran lähettäjä. Toimitusehto koskee koko sopimuskautta. 9. Maksuehdot Maksuehto 21 päivää netto. Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittely- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. 11. Laatu- ja ympäristövaatimukset Tarjottavien tuotteiden oltava käyttötarkoitukseensa sopivia. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen antaessaan siihen, että yrityksen toiminta täyttää Suomessa ja EU-alueella voimassa olevat säädökset ja viranomaismääräykset. Edellytämme tarjoajaa huolehtimaan jätelain 1072/ velvoitteiden täyttymisestä tarjoamiensa tuotteiden osalta. Tarjoajalla on oltava omavalvontasuunnitelma, joka on lisättävä tarjouksen liitteeksi. 12. Vähimmäisvaatimukset Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen kopio voimassaolevasta liikenne- tai taksiluvasta. Tarjoajan tulee liittää terveystarkastajan lausunto auton/autojen sopivuudesta ruoankuljetukseen.

3 3 13. Muut ehdot Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten toimitusehtojen liittäminen tarjoukseen voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä esitetyt ehdot. Tarjoaja huolehtii, että kuljetukset toimivat sovittuina aikoina. Kalustorikon sattuessa tarjoaja vastaa kuljetuksen toimimisesta ajallaan. Reitti- ja toimintapäivämuutokset ovat mahdollisia. Tilaaja ilmoittaa asiasta ennakkoon. Kuljetukset suoritetaan tilaajan lämpöastioilla. Tarjoaja huolehtii kalustonsa suojauksesta mahdollisilta roiskeilta. Toimittaja vastaa alihankkijansa soveltuvuutta koskevista vaatimuksista. Hankintayksiköllä on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli sopimuskumppani muuttaa kuljetuksen laatua, hintoja tai kaupallisia ehtoja sopimuksen vastaisesti. Kuljetuksen laadun on pysyttävä vähintään sopimuksen tekohetken mukaisena koko sopimuskauden ajan. 14. Tarjoushinta Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Arvonlisäverottomat (alv 0%) hinnat on annettava liitteellä 1. Hinnoitteluliitettä ei saa muuttaa. HUOM! kaikille pyydetyille riveille tieto (sininen kenttä). Muussa muodossa hinnoiteltuja tarjouksia ei käsitellä. Tarjoaja vastaa hinnoitteluliitteellä annettujen tietojen oikeellisuudesta. Hintojen on sisällettävä kaikki palvelun tuottamisesta ja tämän tarjouspyynnön ehdoista tarjoajalle aiheutuvat kustannukset, jotka tarjoaja haluaa ostajalta sopimuskauden aikana veloittaa. Mitään erillisiä maksuja/veloituksia ei hyväksytä. Hintojen tulee olla kiinteät sopimuskaudella kahdentoista (12) kuukauden jaksoissa, ensimmäinen jakso Sen jälkeen toimittaja voi ehdottaa hintojen muuttamista seuraavalle jaksolle. Muutosehdotukset hinnanmuutoksista toimitetaan perusteluineen kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kulumassa olevan jakson päättymistä. Hinnanmuutoksen voimaantulo uuden jakson alusta edellyttää tilaajan hyväksyntää

4 4 15. Tarjouksen sisältö Tarjouksen hintatiedot tulee esittää liitteellä 1. Tarjouksen pitää olla tarjouspyynnön mukainen, esitystavaltaan selkeä ja tiedot pitää esittää tarjouspyynnön mukaisessa järjestyksessä. Tarjoukseen on liitettävä palvelun ja palveluorganisaation lyhyt kuvaus. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen lyhyt kuvaus toimintavarmuudesta ja miten toimintavarmuus määritellään. Tarjouksesta kokonaisuudessaan vastaavan henkilön ja tämän varahenkilön yhteystiedot tulee mainita tarjouksessa. (Liite 2, perustietolomake) 16. Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: - Tarjousten avaaminen - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailu - Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksen tiedoksianto - Päätöksen lainvoimaiseksi tulemisen odottaminen - Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella 17. Vertailu Tarjoajille ja tarjouksille yleisesti asetetut ja vähimmäisvaatimukset täyttävien tarjousten kesken suoritetaan hintavertailu osioittain. Edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt tarjoaja on kyseessä olevan tarjouskilpailun voittaja. 18. Laskutus Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskutuksella, kuukausittain koontilaskulla toteutuneiden toimitusten mukaisesti toimitusosoitteittain. Pyydämme ilmoittamaan tarjouksessa, mikäli tarjoajalla ei ole verkkolaskutus mahdollisuutta. 19. Raportointi Toimittajalla tulee olla valmius toimittaa pyydettäessä raportit ostoista myös toimitusosoitteittain. 21. Sopimus Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön kun se on saanut lainvoiman. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua, siitä kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoitteen tiedoksi. Valitun toimittajan kanssa laaditaan sopimus, joka päättyy sopimuskauden loppuun ilman erillistä irtisanomista. Sopimus on sitova vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tulkintajärjestyksessä:

5 1. sopimus 2. hankintapäätös 3. tarjouspyyntö liitteineen 4. julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 TAVARAT 5. tarjous liitteineen Asiakirjojen julkisuus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet voivat halutessaan tutustua asiakirjoihin päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mahdolliset liike- ja ammattisalaisuudet on merkittävä erilliselle liitteelle. Hankintayksikön päätösten jälkeen alkuperäiset tarjousasiakirjat ovat asianosaisten nähtävissä Raahen kaupungin hankintapalveluissa, osoitteessa Brahenkatu 2, Raahe. Asiakirjoihin tutustumisesta on sovittava ennakkoon: toimistonhoitaja Maire Ylisirniö, puhelin tai sähköpostilla osoitteella 23. Tarjousten jättäminen ja voimassaoloaika Toimivaltaisen henkilön/-henkilöiden allekirjoituksella vahvistettu tarjous ja tarjousliitteet, joiden tulee olla voimassa saakka, tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteella: Raahen kaupunki Hankintapalvelut Brahenkatu Raahe Tarjouskuoreen on merkittävä lähettäjän yhteystiedot ja tunnus Ruoankuljetus. Tarjoukset on oltava perillä viimeistään klo Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen tarjousasiakirjat liitteineen muistitikulla. Kirjallinen tarjous liitteineen on ainoa pätevä asiakirja tarjousten käsittelyssä. Myöhästyneet tarjoukset tullaan hylkäämään. Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. 24. Lisätiedot Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee esittää ainoastaan sähköpostilla osoitteella Sähköpostin otsikko Ruoankuljetus.

6 6 Kysymykset on esitettävä viimeistään Esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin on nähtävillä viimeistään Raahen kaupungin internet-sivuilla (www.raahe.fi) kohdassa Viralliset ilmoitukset. HUOM! Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. 25. Päätös Päätös toimitetaan asianosaisille sähköpostilla. Pyydämme ilmoittamaan tarjouksessa sähköpostiosoitteen, johon tarjoaja haluaa päätöksen toimitettavaksi Maire Ylisirniö toimistonhoitaja LIITTEET: Liite 1, hintaliite ajoreitteineen Liite 2, Tarjoajan perustietolomake Liite 3, JYSE 2009 TAVARAT

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: ATERIA- JA TAVARAKULJETUS

TARJOUSPYYNTÖ: ATERIA- JA TAVARAKULJETUS u C H A L L I N T O K E S K U S TARJOUSPYYNTÖ: ATERIA- JA TAVARAKULJETUS Vihdin kunta pyytää tarjoustanne ateria-, posti-, tavarakuljetuksista sopimuskaudelle 1.1.2013-31.12.2015 + mahdolliset optiovuodet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 19.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 1. Hankinnan kuvaus Hankinta koskee Lapin Jätehuolto kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA

TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA MATERIAALIHALLINTO 29.10.2013 13234 Henkilökuljetukset TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot