Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Lokakuu 2010 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY

2 2

3 3 Esipuhe Tässä selvityksessä kuvataan joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämiseen liittyvät tehtävät ja henkilöresurssit Jyväskylän kaupunkiseudulla vuonna 2010 sekä esitetään alustavasti tulevaosuudessa seudulle sopiva joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten hoidon organisointimalli. Selvityksessä on laadittu muistilista siirtymäajan toimenpiteistä ja tarvittavista päätöksistä vuoden 2014 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että selvitys toimii informaatio- ja valmistelumateriaalina päättäjille. Selvitys koskee Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan joukkoliikennettä (paikallis- ja seutuliikenne) ja muita henkilökuljetuksia. Laatimistapana on ollut seudun eri hallintokunnissa kuljetuksia käytännössä järjestävien henkilöiden haastattelut, joiden pohjalta on kirjoitettu asiantuntijanäkemys ja suositukset Jyväskylän seudulla tarvittavista kehittämistoimista. Vastaava selvitys on laadittu samaan aikaan Kuopion ja Joensuun kaupunkiseuduille. Selvitys on raportoitu kahdessa osassa. Alkuosan tiivistelmä (10 sivua) sisältää keskeiset tulokset ja kehittämisehdotukset perusteluineen. Liitemateriaalissa on esitetty laajemmin haastattelujen tulokset ja kaupunkiseutujen vertailuja. Selvityksen laatimisesta on vastannut DI Henriika Weiste, WayStep Consulting.

4 4 SISÄLTÖ ESIPUHE NYKYTILA JOUKKOLIIKENNE JA HENKILÖKULJETUKSET JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Liikennepalvelujen tarjonta ja kysyntä Kustannukset JOUKKOLIIKENTEEN JA HENKILÖKULJETUSTEN HOITO Avoimen joukkoliikenteen järjestäminen Tehtävät ja käytännöt kunnissa Resurssit KEHITTÄMISTARPEET KEHITTÄMISEHDOTUKSET JA SUOSITUKSET JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN ORGANISOINTI JA HENKILÖRESURSSIT JOUKKOLIIKENTEEN HOITOMALLI VAIKUTUKSIA ETENEMISPOLKU JA MUISTILISTA... 13

5 5 1 Nykytila 1.1 Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset Jyväskylän seudulla Liikennepalvelujen tarjonta ja kysyntä Jyväskylän seudulla oli vuonna 2009 paikallisliikenteen tarjontaa noin 5,22 miljoonaa linjakilometriä. Tästä 73 prosenttia on kaupungin sisäistä liikennettä ja loput Muurameen tai Laukaaseen suuntautuvaa liikennettä. Lisäksi ajetaan pitempimatkaista vakio- ja pikavuoroliikennettä. Vuonna 2009 Jyväskylän paikallisliikenteessä tehtiin noin 6,1 miljoonaa matkaa. Paikallisliikenteen matkustajamäärä kasvoi v vajaan 1 % edellisvuoden tasosta, mutta on edelleen 10 % pienempi kuin v Jyväskylän seudulla ajetaan lähinnä vanhuksille ja liikkumisesteisille tarkoitettua palveluliikennettä yhteensä kahdeksalla autolla. Näistä kuusi liikennöi Jyväskylässä, yksi Laukaassa ja yksi Muuramessa. Kuntien koulutoimet järjestävät perusopetuslain tarkoittamia koulukuljetuksia. Kuntien maksamien kuljetusten piirissä oli vuonna 2009 yhteensä yli 3000 oppilasta, joista vajaa kaksi tuhatta Jyväskylässä. Kuntien maksamien koulukuljetusmatkojen määräksi voidaan arvioida noin 1,1 miljoonaa matkaa (joukkoliikenteessä tehdyt matkat sisältyvät yllä esitettyihin paikallisliikenteen matkamääriin). Kuntien sosiaalitoimet järjestävät asiakkailleen mm. vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain ja kehitysvammalain tarkoittamia matkoja. Vammaispalvelulain mukaisia matkaoikeuksia myönnettiin vuonna 2009 noin 2500 henkilölle ja sosiaalihuoltolain mukaisia 240 henkilölle. Toteutunut matkamäärä ei ole tiedossa, mutta kokonaismääräksi voi karkeasti arvioida noin matkaa Kustannukset Joukkoliikenteen ja koulu- ja sosiaalitoimen henkilökuljetusten järjestämiseen käytettiin seudulla vuonna 2009 kuntarahoitusta noin 11,2 miljoonaa euroa. Tästä joukko- ja palveluliikenteen valtionavustus kattoi noin 1,2 miljoonaa euroa. Kuntarahoituksesta 29 % käytettiin avoimeen joukkoliikenteeseen ja loput sosiaali- ja opetustoimen kuljetuksiin. Suurin maksaja on Jyväskylän kaupunki yhteensä noin 8,8 miljoonan euron maksuosuudella. Kuljetusten rahoitus hallintokunnittain on esitetty taulukossa 2 ja kunnittain ja hallintokunnittain liiteraportin taulukoissa 5 ja Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten hoito Avoimen joukkoliikenteen järjestäminen Nykyisin Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne on järjestetty Jyväskylän kaupungin, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä liikennöitsijöiden tiiviinä yhteistyönä. Jyväskylän kaupunki on joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen kaupungin alueella ja ELY -keskus Laukaassa ja Muuramessa. Jyväskylän kaupungilla on siirtymäajan liikennöintisopimus paikallisliikenteen hoitamisesta liikennöitsijän kanssa. Sopimukset ovat voimassa saakka. ELY -keskuksella on liikennöitsijöiden kanssa siirtymäajan liikennöintisopimukset Jyväskylän ja Laukaan sekä Jyväskylän ja Muuramen välisessä liikenteessä sekä pitempimatkaisessa liikenteessä. Jyväskylän kaupungin vastuulla on kaupunkilippujen hintavelvoitteesta eli lipputuesta sopiminen liikennöitsijöiden kanssa. Vastuu seutulippujen korvausvelvollisuudesta kuuluu ELY -keskukselle, joka sopii liikennöitsijöiden kanssa seutulippujen hintavelvoitteesta. Kunnat määrittelevät lippujen hinnat ja korvauksista vastaavat kunnat ja ELY-keskus yhdessä yhteistyösopimuksessa sovittavalla tavalla.

6 Tehtävät ja käytännöt kunnissa Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämiseen liittyviä tehtäviä ovat tarjottavan palvelutason määrittely, liikenteen suunnittelu, liikennepalvelujen hankinta ja palvelujen ylläpito kuten käytön seuranta ja maksuliikenteen hoito. Taulukossa 1 on esitetty pääpiirteittäin tehtävien hoito seudun kuntien hallintokunnissa. Tehtävien hoitoa esitellään yksityiskohtaisemmin liitemateriaalin haastattelumuistioissa (luku 4.1). Taulukko 1. Kuntien vastuulla olevat joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten hoitoon liittyvät tehtävät ja käytännöt Jyväskylän seudulla. Palvelutason määrittely Liikenteen suunnittelu Liikennepalvelujen hankinta Avoin joukkoliikenne Sosiaalitoimi Koulutoimi Aiemmin palvelutaso on määräytynyt Lain määrittelemä. Lisäksi har- Jyväskylä: Kuljetukset perusopetuslain pääosin kysynnän kinnanvaraisesti mukaan. Lisäksi 1-3 luokkien oppilaille, mukaan ja liikennöitsijän aloitteesta. Jyväskylä: palveluita järjestä- jos kävelymatka ylittää 3,5 km. Koulujen Kunnat ovat parantavät yksiköt rehtorit tekevät kuljetuspäätökset. neet kokonaispalvelutasoa lipputuen Laukaa: sosiaalityöntekijä te- Laukaa ja Muurame: Kuljetukset perusliikennelain avulla. Uuden joukkokee kuljetuspäätökset tapausopetuslain mukaan. Laukaassa lisäksi 0-2 mukaan vuodesta kohtaisesti lk oppilaille yli 3 km matkalta. Sivistystoimenjohtaja 2011 alkaen toimivaltainen viranomainen Muurame: vanhuspalveluihin, ja koulutoimen sihteeri te- määrittelee palve- vammaispalveluihin ja kotihoikevät päätökset harkinnanvaraisten kul- lutason. toon liittyvät kuljetuspäätökset jetusten osalta. Nyt uuden joukkoliikennelain tehdään sosiaalitoimessa edellyttämää määrittelyä on kussakin yksikössä valmisteltu kuntien yhteistyönä mm. liikennejärjestelmätyön yhteydessä. Tulevaisuudessa reitit ja aikataulut suunnittelee liikennöitsijä (valittavasta hoitomallista riippuen). Kunnat itsenäisesti. Jyväskylä: Palveluliikenteet kilpailutettu, liikenneinsinööri Muurame: Palveluliikenne kilpailutettu, kunnan kehitysjohtaja Laukaa: Palveluliikenne ja muutamia asiointitaksireittejä hankitaan aiempien vuosien tapaan, ei kilpailutusta Jyväskylä: kuljetusten järjestäminen on hajautunut palveluita järjestäviin yksiköihin. Kuljetusten järjestämisestä tai tilaamisesta vastaavat palveluja järjestävät laitokset. Laukaa: Taksit Muurame: Taksit suunnittelevat reitit ja mahdolliset yhdistelyt. Jyväskylä: SHL ja VPL kuljetuspalvelujen välitys ja kuljetukset ostetaan sosiaali- ja terveysltk:n päätöksen mukaisesti Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy:ltä. Kuljetukset on kilpailutettu. Laukaa: ei kilpailutusta, asiakkaille suositeltu oman kunnan taksien käyttöä ja kimppakyytiä Muurame: vanhuspalveluihin, vammaispalveluihin ja kotihoitoon liittyvät kuljetukset tilataan erikseen takseilta. Ei kilpailutusta. Jyväskylä: Sivistyspalvelujen tukipalvelujen kuljetussuunnittelija vastaa kokonaisuudesta. Reittien ja aikataulujen suunnittelu tapahtuu pääsääntöisesti kouluilla koulusihteerien, kuljetussuunnittelijan ja liikennöitsijöiden yhteistyönä. Laukaa: Reitit suunnitellaan kilpailutuksen jälkeen yhdessä voittaneitten liikennöitsijöiden kanssa. Muurame: Sivistystoimenjohtaja suunnittelee reitit alustavasti. Liikennöitsijät tarkentavat oppilaslistojen mukaan. Päivähoidon aluejohtaja suunnittelee esiopetuskuljetukset yhteistyössä koulukuljetusten kanssa. Jyväskylä: Kuljetukset on kilpailutettu keväällä Tarjouskilpailu suunniteltiin ja toteutettiin sivistyspalveluissa. Hankintatoimisto on toiminut lähinnä neuvonantajana. Laukaa: Koulutoimen sihteeri ja koulutoimenjohtaja ovat vastanneet kuljetusten kilpailutuksesta. Muurame: Sivistystoimi kilpailuttanut reittien pohjalta.

7 7 Palvelujen ylläpito Jyväskylä: Yhdyskuntatekniikan liikenneinsinööri vastaa paikallisliikenteen ylläpito- ja kehittämistoimista yhteistyössä liikennöitsijän kanssa ja liikenneteknikko vastaa joukkoliikenteen fyysisen toimintaympäristöön ja infojärjestelmiin liittyvistä tehtävistä. Laukaa ja Muurame: seutulippuseurantaa, seutuliikennetyöryhmän toimintaa ja esimerkiksi taksapäätöksiä. Tehtäviä hoitaa Laukaassa Kaavoitus- ja suunnittelutoimiston hallintosihteeri ja Muuramessa kunnan kehitysjohtaja yhdessä asuntosihteerin kanssa. Jyväskylä: palveluja järjestävät laitokset ja yksiköt Laukaa: sosiaalityöntekijä hoitaa laskujen tarkistamisen sekä esim. ilmoitukset uusista korteista tilauskeskukseen Muurame: vanhuspalvelut, vammaispalvelut ja kotihoito kukin itsenäisesti. Jyväskylä: Kuljetussuunnittelijan tehtävänä on mm. laskujen seuranta sekä yleispäätösten ja erityistapauksia koskevien päätösten sekä ohjeiden valmistelu. Kuljetussuunnittelijalle kuuluvat myös erityistapaukset ja osaltaan lautakuntavalmistelu. Laukaa, Muurame: laskujen hyväksymistä ja akuuttien kuljetustarpeiden jatkuvaa järjestelemistä, kummassakin kunnassa koulutoimen sihteeri vastaavat. Joukkoliikenteen palvelutaso määräytyy kysynnän mukaan. Lippujen hintaa alentamalla on pyritty lisäämään matkustajamäärää ja sitä kautta myös bussivuoroja. Hiljaisilla alueilla joukkoliikennepalvelut ovat vähäisiä ja kunnat ovat korjanneet puutteita ostamalla palvelu- ja asiointiliikennettä Uuden joukkoliikennelain myötä toimivaltaisen viranomaisen on otettava entistä suurempi vastuu alueensa palvelutason määrittelemisestä. Palvelutasomäärittelyt on tehtävä ensimmäisen kerran jo vuoden 2011 loppuun mennessä. Palvelutason määrittelemisessä ja toteuttamisessa seudun kunnat ovat tehneet yhteistyötä mm. liikennejärjestelmätyöhön liittyvän joukkoliikennesuunnitelman yhteydessä. Opetus- ja sosiaalitoimessa kuljetuspalvelujen palvelutason määrittely koskee kuljetusperiaatteiden määrittelyä sekä kuljetusoikeuksista päättämistä. Suuri osa päätöksistä on harkinnanvaraisia tai tapauskohtaisia ja vaatii sosiaali- tai opetussektorin osaamista. Koulutoimen kuljetukset järjestetään keskitetysti kaikissa kunnissa. Kuljetukset on kilpailutettu. Reitit suunnittelee Muuramessa kunta, Laukaassa liikennöitsijät (taksit) ja Jyväskylässä pääsääntöisesti koulut. Sosiaalitoimen kuljetusten järjestäminen erittäin hajautunutta, ja kuljetuksia tilataan jopa laitostasolla. Kuntien sisällä yhteistyö eri hallintokuntien välillä on vähäistä ja sitä tehdään pääasiassa palveluliikenteen ja esiopetuskuljetusten tiimoilta. Seudullista yhteistyötä on tehty avoimen joukkoliikenteen järjestämisessä Resurssit Seudun kuljetusjärjestelmää ylläpitää kaksi liikenteen ja kuljetusten suunnittelun ammattilaista Jyväskylän kaupungissa (liikenneinsinööri ja sivistyspalvelujen kuljetussuunnittelija). Muuten kuljetusten järjestämiseen liittyvät tehtävät hoidetaan muiden töiden ohessa. Yhteensä joukkoliikenne- ja henkilökuljetusjärjestelmän hoitoon arvioidaan käytettävän seudulla 3,5 4 henkilötyövuotta. Tehtävät jakautuvat nykyisin jopa kymmenille henkilöille kouluilla ja sosiaalitoimen yksiköissä.

8 8 Taulukko 2. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten nykyiset resurssit Jyväskylä Muurame Laukaa Kuntien kustannukset v Matkamäärä (arvio) v Avoin joukkoliikenne Sosiaalitoimi Koulutoimi 2 henkilöä yhdyskuntatekniikassa: liikenneinsinööri 12 henkilöä: Viisi vammaispalvelun so- Sivistyspalvelujen tukipalvelujen vastaa pääasiassa siaalityöntekijää ja kotihoidossa aina- kuljetussuunnittelija ja koulujen joukkoliikenteen suunnittelusta ja hallinnosta kin 7 henkilöä (kotihoito, päiväkeskuk- koulusihteerit. Työmäärä yhteensäkkijärjestelyistä. ja liikenneteknikko mm. pyset, palveluasuminen ja pitkäaikaishoisä selvästi enemmän kuin 1 henkin Työmäärä yhteensä to). Työmäärä yhteensä selvästi vähemmän kilötyövuosi. n. 1 htv. kuin 1 henkilötyövuosi. Kunnan kehitysjohtaja ja asuntosihteeri, työaika n. 1-2 vk/vuosi Kaavoitus- ja suunnittelutoimiston hallintosihteeri, työaika n. 2 vk/vuosi 4-5 henkilöä: vammaispalvelun ohjaaja ja sihteeri, päiväkeskusohjaaja, työaika yht. n. 4-5 vk/vuosi Sosiaalityöntekijä, n. 2 vk/vuosi 3,25 Milj. (lisäksi valtionapu 1,2 M ). 4,14 Milj. 3,85 Milj. 6,1 milj. matkaa n matkaa (arvio) 1,1 milj. matkaa 3 henkilöä: koulutoimen johtaja ja sihteeri, päivähoidon aluejohtaja työaika yht. n. 2,5 vk/vuosi Koulutoimen sihteeri ja koulutoimenjohtaja, työaika yht. 1,5-3kk/vuosi 1.3 Kehittämistarpeet Seuraavassa on esitetty haastatteluissa sekä Joensuun ja Kuopion kaupunkiseutujen kanssa tehdyssä kustannusvertailussa esille tulleita kehittämistarpeita. Kuljetusjärjestelmän tehostaminen yhteistyöllä ja paremmalla kokonaiskoordinoinnilla Haastatteluvastauksissa esitetyissä kehittämisehdotuksissa korostuivat puutteet yhteistyössä ja yhteistyön tehostamistarpeet. Kunnat ja hallintokunnat toimivat varsin itsenäisesti kuljetusten järjestelyssä. Erityisesti sosiaalitoimen kuljetusten järjestely on erittäin hajautunutta. Yksittäiset yksiköt ja laitokset tilaavat kuljetuksia suoraan liikennöitsijöiltä ilman kilpailutusta, jolloin kuljetusten yksikkökustannukset ovat kalliita ja kuljetuksia ei voida yhdistellä. Kuljetusten koordinaattori tai vastuuhenkilö puuttuu kaikkein kuntien sosiaalitoimista. Tämä vaikeuttaa varsinkin Jyväskylässä sosiaali- ja terveystoimen kuljetusten suunnittelua ja hoitoa sekä SOTE:n yhteistyötä koulutoimen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Henkilöliikennelogistikon palvelujen hyödyntäminen Laukaassa toimi aiemmin logistikko koordinoimassa joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten hoitoa kokonaisuudessaan. Käytäntö koettiin kunnassa hyväksi ja tarpeelliseksi. Logistikon tarve tuli esille Laukaan kaikkien hallintokuntien haastatteluvastauksissa. Logistikon palveluita tarvittaisiin erityisesti kuljetusjärjestelmän tehostamisessa ja kilpailutuksen yhteydessä. Hankintaosaamisen hyödyntäminen Muuramen koulutoimessa koettiin, että ulkopuolisesta hankintaosaamisesta olisi apua ja tarjouspyyntöjä voitaisiin pyytää ja tarjouksia analysoida yhdessä. Monipalveluliikenteen edelleen kehittäminen Sekä Laukaan että Muuramen vastauksissa nousi esille tarve kehittää kuntien monipalveluliikennettä edelleen. Laukaassa monipalveluliikenteen käyttöä tulisi lisätä ja palvelualuetta laajentaa koskemaan isoja taa-

9 9 jamia. Muuramessa olisi tarpeen ottaa sosiaalitoimen tarpeet paremmin huomioon monipalveluliikennettä suunniteltaessa. Nykyisessä muodossa monipalveluliikenne ei sovi kovinkaan hyvin esimerkiksi pyörätuoliasiakkaille. Monipalveluliikenne voisi muutenkin palvella paremmin sosiaalitoimen tarpeita, mutta se vaatisi reittimuutoksia ja joustavampaa aikataulua. Kunnassa olisi tarpeen tehdä päätös siitä, ketä halutaan monipalveluliikenteessä ensisijaisesti kuljettaa ja riittääkö yksi auto. Kuntien monipalveluliikenteiden suunnittelun tulisi tapahtua hallintokuntien yhteistyönä. Seutuyhteistyön lisääminen ja kuljetusperiaatteiden yhtenäistäminen Seutuyhteistyön lisääminen kuljetussuunnittelussa toisi synergiaetuja esimerkiksi tarjouskilpailuasiakirjojen valmistelussa ja hankintaprosesseissa. Synergiaa olisi todennäköisesti löydettävissä myös kuljetusten yhdistelystä, esimerkiksi pitkämatkaisten erityisoppilaiden kuljetuksista ja kieliopetuskuljetuksista. Kuntien kuljetusperiaatteissa on nykyisin jonkin verran eroja, joiden yhtenäistäminen tehostaisi ja helpottaisi kuljetusten yhteistä järjestämistä. Matkojenyhdistelyn kehittäminen Jyväskylän seudulla on selkeä tarve aloittaa matkojenyhdistelytoiminta, jotta sosiaalitoimen kuljetuskustannukset saadaan kohtuullistettua. Seudun sosiaalitoimen kuljetuskustannukset asukasta kohden laskettuna ovat yli kaksinkertaiset verrattuna Kuopion ja Joensuun seutujen kustannuksiin. Myönnettyjä SHL- ja VPL-matkaoikeuksia kohden kustannukset ovat yli puolitoistakertaiset (liiteosan taulukko 5). Kaikilla seuduilla välimatkat ovat pitkiä ja sosiaalitoimen asiakkaita joudutaan kuljettamaan haja-asutusalueilta keskustan palvelujen ääreen. Kustannusten suurta eroa selittää vain kuljetusten järjestämistapa. Sekä Kuopion että Joensuun seudulla on käytössä matkojenyhdistelykeskus, joka yhdistelee kuljetukset soveltuvin osin. Jyväskylän seudulla sosiaalitoimen kuljetuksia tilaavat yksittäiset laitokset jopa ilman kilpailutusta ja liikennöitsijät vastaavat reittisuunnittelusta. Jyväskylän seudulla tulee selvittää matkojenyhdistelyn käyttöönoton erilaisia mahdollisuuksia, vaikutuksia palveluihin ja kuljetusten järjestämisen kustannuksiin. 2 Kehittämisehdotukset ja suositukset 2.1 Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen Joukkoliikennelain mukaan toimivaltainen viranomainen mm. päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta ja määrittelee palvelutason toimivalta-alueellaan. Laissa velvoitetaan toimivaltaiset viranomaiset palvelutason määrittelyssä toimimaan yhteistyössä keskenään sekä kuntien ja maakuntien liittojen kanssa. Lisäksi laissa edellytetään toimivaltaisten viranomaisten suunnittelevan joukkoliikenteen palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina toimivan joukkoliikenneverkon aikaansaamiseksi. Uuden joukkoliikennelain tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisempaa joukkoliikennesuunnittelua nykyisen eri tasoilla tapahtuvan pirstaleisen suunnittelun tilalle. Liitemateriaalissa on tarkemmin esitelty erilaiset vaihtoehdot toimivaltaisen viranomaisen järjestämiseksi. Luontevinta on rajata toimivalta-alue liikenteellisen kokonaisuuden mukaiseksi. Jyväskylän seudulla selkeä liikenteellinen kokonaisuus muodostuu paikallisliikenteen alueesta. Tällä alueella syntyvät myös suurimmat matkavirrat. Toimivaltaisen viranomaisen luonteva toimialue olisi näin Jyväskylä, Laukaa ja Muurame. Joukkoliikennelain mukaan tämän alueen yhteisenä toimivaltaisena viranomaisena voi toimia ELY-keskus, Jyväskylän kaupunki isäntäkuntamallilla tai kuntayhtymä. Liitemateriaalissa esitetyin perustein toimivaltainen viranomainen esitetään organisoitavan isäntäkuntamallilla. Toteuttamistapana voisi olla Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan alaisuuteen perustettava joukkoliikennejaosto tai erillinen joukkoliikennelautakunta. Näissä olisi edustus seudun kunnista.

10 10 Valmistelu- ja täytäntöönpanoyksikkönä toimisi seudullinen joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikkö. Se valmistelisi yhdessä joko kuntien edustajista muodostuvan seutuliikennetyöryhmän tai liikennejärjestelmätyöryhmän kanssa joukkoliikennettä koskevat päätösesitykset joukkoliikennejaostolle (lautakunnalle). Palvelusopimusasetus ja joukkoliikennelaki määrittelevät pääosin toimivaltaisen viranomaisen tehtävät. Näihin kuuluvat mm. - joukkoliikenteen konkreettisten palvelutasotavoitteiden laatiminen - joukkoliikenteen järjestämistavasta päättäminen - joukkoliikenteen suunnittelu yhdessä yrittäjien ja muiden seudun joukkoliikenneviranomaisten kanssa - markkinaehtoisen liikenteen luvat - joukkoliikenteen hankinta, kilpailuttaminen ja joukkoliikennejärjestelmän ylläpitoon liittyvät tehtävät - muut joukkoliikenteen hoitoon liittyvät asiat, kuten markkinointi ja lippujärjestelmät yhteistyössä liikennöitsijän kanssa. 2.2 Organisointi ja henkilöresurssit Lisäämällä kuljetusasiantuntemusta sekä yhteistyötä kuntien sisällä sekä seudullisesti saadaan selkeitä etuja nykyiseen hajautuneeseen järjestelmään verrattuna. Keskittämällä kuljetusten hoitoa on mahdollista löytää entistä tehokkaampia toimintatapoja, uusia konkreettisia kuljetusten yhdistelymahdollisuuksia sekä yhtenäistää hankintaprosesseja. Hyvässä organisaatiossa kukin tekee sitä, minkä parhaiten osaa. Kuljetusperiaatteiden määrittely ja kuljetuksiin liittyvä päätöksenteko tulisi jatkossakin säilyttää asianomaisissa hallintokunnissa. Päätökset vaativat sosiaalitoimen tai oppilashuollon erityisosaamista. Osa päätöksistä on harkinnanvaraisia. Kuljetusten suunnittelu, kilpailuttaminen ja tilaaminen sekä kuljetusten toteutumiseen liittyvä seuranta ovat liikennesuunnittelijan ammattialaan liittyviä tehtäviä. Hankintatoimen asiantuntemusta käytetään kuljetusten kilpailuttamisessa. Jotta seudun joukkoliikenne- ja henkilökuljetusjärjestelmä toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja riittävällä palvelutasolla, tarvitaan sitä hoitamaan vähintään 4-5 joukkoliikenteestä ja henkilökuljetuksista vastaavan henkilön tiimi. Joukkoliikenteen hoito on uudistettava vuoteen 2014 mennessä ja uudistusten suunnittelu ja toimeenpano vaatii organisaation. Valittava joukkoliikenteen hoitomalli vaikuttaa oleellisesti henkilöstöresurssien ja myös joukkoliikenteen kokonaisrahoitukseen tarpeeseen. Myös mahdolliset muut järjestelmää kokonaisuudessa tehostavat uudistukset, esimerkiksi matkojenyhdistelytoiminnan aloittaminen lisäävät kuljetusten koordinoinnin resurssitarpeita. Resurssitarve seudun joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten hoitoon on tällä hetkellä kaksi henkilöä kaupunki- ja seutuliikenteen (avoimen joukkoliikenteen) tehtävien hoitoon ja vähintään kaksi henkilöä seudun koulukuljetusten ja sosiaalitoimen kuljetusten reittisuunnitteluun, kilpailuttamiseen ja ylläpitoon. Tässä järjestelmässä joukkoliikenteen fyysiseen toimintaympäristön kehittämiseen liittyvät tehtävät säilyisivät kunnissa nykyiseen malliin. Hankintatoimen asiantuntemusta hyödynnettäisiin kuljetusten kilpailuttamisessa.

11 11 Taulukko 3. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämiseen liittyvien tehtävien vastuutahot. Joukkoliikenne- ja henkilökuljetusjärjestelmän ylläpitoon liittyvä tehtävä Ratkaistavat kysymykset Vastuutaho Palvelutason määrittely Mihin ja millaisella palvelutasolla joukkoliikennepalveluita järjestetään? Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. Ketä kuljetetaan? Mihin kuljetetaan? Milloin? Kuntien sosiaalitoimet ja koulutoimet Henkilökuljetusten suunnittelu Millä kuljetetaan? Mitä reittiä? Seudullinen kuljetusyksikkö (tai jl vastaavat ja logistikot) Liikennepalveluiden hankinta Kuka kuljettaa? Mihin hintaan? Hankintatoimi Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. Liikennepalveluiden käytön ja kustannusten seuranta ja jatkuva kehittäminen Seudullinen kuljetusyksikkö (tai jl vastaavat ja logistikot). Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen Kunnittain tehtävät voisi jakaa niin, että Jyväskylässä toimisi (vähintään) kaksi avointa joukkoliikennettä hoitavaa henkilöä sekä päätoiminen koulutoimen kuljetussuunnittelija. Jyväskylän sosiaalitoimen kuljetusten suunnittelu ja koordinointi vaatii ainakin aluksi yhden henkilön (logistikon) työpanoksen. Jatkossa logistikko voisi vastata Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen sosiaalitoimien henkilökuljetuksista sekä Laukaan ja Muuramen koulukuljetusten reittisuunnittelusta ja kilpailuttamisesta. Järjestelmä toimisi tehokkaimmin jos tehtävät voidaan hoitaa samasta seudullisesta joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksiköstä. 2.3 Joukkoliikenteen hoitomalli Liikenteen järjestämistavan, mm. hoitomallin päättää joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. Päätös pohjautuu joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen näkemykseen siitä, millainen palvelutaso ja lippujen hinnoittelu on alueelle sopiva. Markkinaehtoisen liikenteen malliin voidaan päätyä, jos katsotaan, että saadaan riittävä palvelutaso ilman viranomaisen puuttumista liikenteen järjestämiseen. Muutoin on sovellettava palvelusopimusasetusta. Jyväskylän paikallisliikenne on voimakkaasti yhteiskunnan tukemaa, eikä riittävää palvelutasoa ole mahdollista saavuttaa ilman kuntien ja valtion taloudellista tukea. On sovellettava palvelusopimusasetusta, jonka mukaan vaihtoehtoiset tavat järjestää liikennepalvelut ovat 1. viranomainen määrittelee lippujen enimmäishinnat ja maksaa yrityskohtaista lippusubventiota kaikille toimialueensa liikennöitsijöille (PSA:n yleinen sääntö ) eli markkinaehtoinen liikenne, mutta viranomainen puuttuu lippujen hinnoitteluun 2. käyttöoikeussopimus 3. tilaaja-tuottajamalli 4. viranomaisen oma tuotanto Joukkoliikenteen hoidon resurssitarpeeseen vaikuttaa oleellisesti valittava liikenteen järjestämistapa. Keskisuuren kaupungin paikallisliikenteen järjestämiseen parhaiten sopivia malleja ovat käyttöoikeussopimuksiin perustuva malli ja tilaaja-tuottaja-malli. Molemmat vaativat nykyistä enemmän resursseja joukkoliikenteen hoitoon, mutta käyttöoikeussopimuksiin perustuva malli on mahdollista toteuttaa pienemmällä henkilöresurssien lisäyksellä. Tässä selvityksenä on oletettu, että Jyväskylän seudulla, samoin kuin muillakin keskisuurilla kaupunkiseuduilla otetaan käyttöön käyttöoikeussopimuksiin perustuva liikenteenhoitomalli. Jos päädytään johonkin muuhun liikenteen järjestämistapaan, on tämän selvityksen henkilöresurssien tarpeesta esitettyjä arvioita tarkistettava. Joukkoliikenteen hoitomalleja ja niihin liittyviä viranomaistehtäviä on tarkemmin tarkasteltu liitemateriaalin luvussa 2.

12 12 3 Vaikutuksia Asiakkaat Esitetyt organisaatiomuutokset eivät välittömästi vaikuta joukkoliikenteen palvelutasoon. Vähitellen kuitenkin palveluiden tarjonta ja niistä tiedottaminen selkeytyy. Kun joukkoliikenteen suunnittelua kehitetään entistä kokonaisvaltaisemmaksi nykyisen eri tasoilla tapahtuvan pirstaleisen suunnittelun sijaan, matkaketjujen sujuvuus tulee parantumaan. Palvelutason voidaan olettaa paranevan myös erityisesti hajaasutusalueitten peruspalvelutasoisessa joukkoliikenteessä. Yksi joukkoliikenneorganisaatio tarjoaa asiakkaille myös entistä paremmat mahdollisuudet palautteen antoon. Koulu- ja sosiaalitoimessa kuljetusten yhdistely lisääntyy. Asiakkaat voivat kokea yhdessä matkustamisen palvelutason heikennyksenä. Toisaalta yhteiset matkat tarjoavat mahdollisuuden uusiin sosiaalisiin kontakteihin erityisesti sosiaalitoimen asiakkailla. Liikennöitsijät Jatkossa joukkoliikenneviranomaisella on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa joukkoliikenteen palvelutasoon sekä mm. taksa- ja lippujärjestelmiin ja markkinointiin. Keskitetty organisaatio tarjoaa selkeän ja yksiselitteisen yhteistyökumppanin ja helpottaa liikennöitsijöiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Hallintokuntien kuljetusten kilpailuttamisen ja kuljetusjärjestelmän tehostamisen tavoitteena on pitää kurissa yhteiskunnan maksamien henkilökuljetusten ja taksimatkojen määrä ja kustannukset. Tämä on liikennöitsijöiden kannalta ei toivottavaa kehitystä. Kuljetusten kokonaismäärä kasvaa kuitenkin jatkuvasti väestön ikääntyessä ja koulumatkojen pidetessä, joten taksikyytejä hankitaan jatkossakin runsaasti. Lisääntyvä kilpailu pakottaa yritykset panostamaan kuljetuspalveluiden laatuun. Viranomaiset Uuden joukkoliikennelain myötä joukkoliikenteen suunnittelu- ja viranomaistehtävät lisääntyvät sekä ELYkeskuksessa että Jyväskylässä, jonka viranomaisalue voi siis jatkossa käsittää myös Laukaan ja Muuramen kunnat. Erityisen kuormittava on siirtymävaihe, jossa on luotava uusi joukkoliikenteen kunnallinen organisaatio sekä valittava ja otettava käyttöön uusi, kilpailuttamiseen perustuva joukkoliikenteen hoitomalli. Jyväskylän joukkoliikenneorganisaation vahvistaminen on välttämätöntä, jotta avoimen joukkoliikenteen hoitoon liittyvät tehtävät pystytään hoitamaan. Toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät joukkoliikenteen palvelutason ja sitoutuvat sen toteutukseen sekä tekevät liikenteen järjestämisestä sopimukset liikennöitsijöiden kanssa. Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen yhteinen toimivaltainen viranomainen mahdollistaa entistä paremmin kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen. Isäntäkuntamallissa joukkoliikenteen järjestäminen ja valtion avustusten hakeminen siirtyvät Jyväskylän kaupungille. Joukkoliikenne- ja henkilökuljetustiimin ansiosta sosiaali- ja koulutoimessa kuljetusten suunnitteluun ja hankintaan liittyvät tehtävät vähenevät ja resursseja vapautuu ydintehtävien hoitamiseen. Liikenteen hoitoon on käytetty kuitenkin varsin vähän resursseja, joten vaikutukset eivät ole kovinkaan suuria. Kustannukset Kuljetuspalveluiden hankinnan keskittäminen, kuljetusten yhdistäminen sekä seurannan kehittäminen tehostavat kuljetusjärjestelmää, joka näkyy kustannusten nousun hidastumisena. Esitetyt kehittämistoimet edellyttävät, että nykyisen henkilökuljetuslogistikon lisäksi palkataan kaksi uutta henkilöä Jyväskylän seudulle; yksi joukkoliikenneasioiden hoitoon ja yksi kuntien henkilökuljetusten hoi-

13 13 toon. Palkkakustannuksiksi sivukuluineen voisi karkeasti arvioida noin euroa/vuosi. Tämä on alle 1,5 % kuntien vuosittaisesti joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kokonaisbudjetista. Uudet henkilöt säästäisivät helposti palkkakustannukset, jos lakisääteisten kuljetusten hoitoa pystytään tehostamaan kuljetuksia kilpailuttamalla ja yhdistelemällä. Valtakunnallisten tavoitteiden saavuttaminen Valtakunnallisesti joukkoliikenteen kehittämisen tavoitteeksi on asetettu joukkoliikenteen käytön lisääminen keskeisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä sekä peruspalvelutasoisten joukkoliikennepalvelujen turvaaminen koko maassa. Liikenne- ja viestintäministeriö on ohjeistanut kaupunkiseutuja tiivistämään yhteistyötä niin, että liikennekokonaisuus on yhden toimivaltaisen viranomaisen vastuulla sekä järjestämään liikenne uuden joukkoliikennelainsäädännön tarjoamin keinoin mahdollisimman lyhyellä siirtymäajalla. Selvityksessä esitetyt joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten organisoinnin kehittämistoimet palvelevat näitä tavoitteita. Esitetyt toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta joukkoliikennettä voidaan kehittää seudullisena kokonaisuutena ja kuljetusjärjestelmää tehostaa. Seudun omien tavoitteiden saavuttaminen Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus Jyväskylän seudulla on nykyisin 5 %. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi kulkumuoto-osuuden kasvattaminen 7 %:iin. Tämä edellyttää entistä suunnitelmallisempaa joukkoliikenteen kehittämistä myös kaupungin ja kuntien taholta. Joukkoliikenteen kehittämistyöhön tulee varautua vähintään tässä selvityksessä esitetyin henkilöresurssein. 4 Etenemispolku ja muistilista Uusi joukkoliikennelaki astui voimaan Sitä ennen joukkoliikenteen lupaviranomaiset solmivat siirtymäajan liikennöintisopimukset liikennöitsijöiden kanssa. Jyväskylän seudulla siirtymäajan liikennöintisopimukset ja siirtymäaika päättyvät - Jyväskylän kaupungin alueen paikallisliikenteessä Laukaan ja Jyväskylän välisessä liikenteessä o 3 sopimusta (23 vuoroa) päättyy ja o 3 sopimusta (40 vuoroa) päättyy Muuramen ja Jyväskylän välisessä liikenteessä o kolme sopimusta (208 vuoroa) päättyy o yksi sopimus (71 vuoroa) päättyy Siirtymäajan päätyttyä on aloitettava PSA:n mukainen liikenne myös liikenteen ja/tai käyttöoikeussopimusten kilpailuttamisen osalta. Liikenne ja/tai käyttöoikeussopimukset tulee olla kilpailutettu merkittävästi ennen siirtymäajan sopimusten päättymistä. Taulukossa 4 esitettyyn etenemispolkuun on kirjattu siirtymäaikana tehtävät toimenpiteet ja tarvittavat päätökset siinä tarkkuudessa, kun asiat ovat olleet syyskuussa 2010 ennakoitavissa. Aikataulu on esimerkinomainen. Siirtymäaikana kaupunkiseudulla on tehtävä kolme välttämätöntä päätöstä: - päätös tavoiteltavasta joukkoliikenteen palvelutasosta (vuoden 2011 loppuun mennessä) - päätös toimivaltaisesta viranomaisesta (ennen palvelutasopäätöstä) - päätös valittavasta liikenteenhoitomallista (vuoden 2011 lopulla) Mikäli päätetään kaupunkiseudun yhteisestä toimivaltaisesta viranomaisesta, on samalla päätettävä viranomaisen organisointi- ja kustannustenjakotapa sekä varattava uudelle organisaatiolle riittävät resurssit.

14 14 Taulukko 4. Yksi mahdollinen etenemispolku joukkoliikenteen siirtymäaikana. Vuosi Kuukausi Toimenpide Vastuutaho Kaupungin päätös palvelusopimusasetuksen Jyväskylän kaupunki soveltamisesta mennessä Siirtymäajan seutulippua koskeva yhteistyösopimus ELY-keskus / Jyväskylä, Laukaa ja Muurame mennessä Seutulippusopimusten uusiminen ELY-keskus ja liikennöitsijät mennessä Kaupunkilippusopimuksen uusiminen (lisäasiakirja siirtymäajan liikennöintisopimuksiin) Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän Liikenne Oy Kaupungin joukkoliikenneinsinöörin rekrytointi Kaupunki / / 2011 Neuvottelut seudullisesta toimivaltaisesta viranomaisesta järjestämistapa (isäntäkunta/kuntayhtymä) kustannustenjakoperiaate, resurssit Jyväskylä, Laukaa, Muurame, ELY-keskus Virallinen palvelutasopäätös JYSELI 2025 perusteella Joukkoliikenneviranomaiset alueellaan (ELY ja kaupunki) Kuntien päätökset seudullisesta joukkoliikenneviranomaisesta. Jyväskylä, Laukaa, Muurame Esitys LVM:lle joukkoliikenneviranomaista koskevasta Jyväskylä lakimuutoksesta (jos muodostetaan) Mahdollisen seudullisen organisaation perustamiseen liittyvät toimet - joukkoliikennejaosto tai -lautakunta -toimihenkilöiden rekrytointi ym. Jyväskylä (jos isäntäkuntamalli) Kunnat yhdessä (jos kuntayhtymä) Seudullinen toimivaltainen viranomainen aloittaa Jyväskylä, Laukaa, Muurame (heti kun lainvoima). Joukkoliikennetoimi- kunta lakkautetaan Päätös liikenteen järjestämistavasta Joukkoliikenneviranomaiset alueellaan Seudullinen toimivaltainen viranomainen aloittaa Jyväskylä, Laukaa, Muurame (viimeistään) Linjasto- ja palvelutasosuunnittelu ja kustannusten arviointi ym. Palvelutasopäätös. - konsultti Toimivaltainen viranomainen alueellaan, seudun joukkoliikenneorganisaatio Kilpailuttamiskokonaisuuksien määrittely, kilpailutusaikataulun laatiminen (kilpailuttamisstrategia), Seudun joukkoliikenneorganisaatio kilpailuttamisasiakirjojen valmistelu - konsultti Ennakkoilmoitus tarjouskilpailusta. Joukkoliikenneviranomaiset alueellaan Tarjouspyyntöasiakirjojen tarkentaminen Joukkoliikenneviranomainen tarjouskilpailun järjestäminen (vuonna 2014 Joukkoliikenneviranomainen päättyvät luvat, seutuliikenteessä sopimukset 4 vuodeksi) 5 Tarjouskilpailun ratkaisu Joukkoliikenneviranomainen Siirtymäaika päättyy. Kilpailutettu liikenne alkaa

15 Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys LIITEMATERIAALI KAUPUNKIKOHTAISIIN TIIVISTELMIIN

16 2 SISÄLTÖ 1 TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN TEHTÄVÄT JA ORGANISOINTI TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN TEHTÄVÄT VAIHTOEHDOT TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN ORGANISOIMISEKSI TOIMIVALTA-ALUEVAIHTOEHDOT JYVÄSKYLÄN SEUDULLA TOIMIVALTA-ALUEVAIHTOEHDOT KUOPION SEUDULLA TOIMIVALTA-ALUEVAIHTOEHDOT JOENSUUN SEUDULLA JOUKKOLIIKENTEEN HOITOMALLIT HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN KUSTANNUKSET JA VOLYYMI HAASTATTELUJEN TULOKSET JYVÄSKYLÄN SEUTU Jyväskylä Laukaa Muurame Ajankohtaista Jyväskylän seudulla Yhteenveto ja konsultin alustavia arvioita KUOPION SEUTU Kuopio Siilinjärven kunta Karttula Ajankohtaista Kuopion seudulla Yhteenveto ja konsultin alustavia arvioita JOENSUUN SEUTU Joensuu Kontiolahti Liperi Ilomantsi Outokumpu Polvijärvi Juuka Ajankohtaista Joensuun seudulla Yhteenveto ja konsultin alustavia arvioita TILANNEKATSAUS MUILLE KAUPUNKISEUDUILLE LAHDEN KAUPUNKISEUTU TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OULUN SEUTU HÄMEENLINNAN SEUTU YHTEENVETO...44

17 3 1 Toimivaltaisen viranomaisen tehtävät ja organisointi 1.1 Toimivaltaisen viranomaisen tehtävät Joukkoliikennelain mukaan toimivaltaisia viranomaisia linja-autoliikenteessä ovat yhdeksän elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta sekä 26 kunnallista viranomaista. Kunnallisista toimivaltaisista viranomaisista kolme on seudullisia: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, Lahden kaupunki ja Hämeenlinnan kaupunki sekä vuoden 2011 alusta myös Tampereen kaupunki. Toimivaltaisia viranomaisia on pyritty kannustamaan siihen, että seudullisia kunnallisia viranomaisia muodostettaisiin lisää. Kunnallisesta itsehallinnosta johtuen muutokset toimivalta-alueissa edellyttävät kaupunkiseutujen omaa tahtotilaa. Palvelusopimusasetus ja joukkoliikennelaki määrittelevät pääosin toimivaltaisen viranomaisen tehtävät. Joukkoliikennelain mukaan toimivaltainen viranomainen mm. päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta ja määrittelee palvelutason toimivalta-alueellaan. Tehtäviin kuuluvat mm. - joukkoliikenteen konkreettisten palvelutasotavoitteiden laatiminen - joukkoliikenteen järjestämistavasta päättäminen - joukkoliikenteen suunnittelu yhdessä yrittäjien ja muiden seudun joukkoliikenneviranomaisten kanssa - markkinaehtoisen liikenteen luvat - joukkoliikenteen hankinta, kilpailuttaminen ja järjestäminen - mahdollisesti muut joukkoliikenteen hoitoon liittyvät asiat, kuten markkinointi ja lippujärjestelmät Laissa velvoitetaan toimivaltaiset viranomaiset palvelutason määrittelyssä toimimaan yhteistyössä keskenään sekä kuntien ja maakuntien liittojen kanssa. Lisäksi laissa edellytetään toimivaltaisten viranomaisten suunnittelevan joukkoliikenteen palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina toimivan joukkoliikenneverkon aikaansaamiseksi. 1.2 Vaihtoehdot toimivaltaisen viranomaisen organisoimiseksi 1. ELY ja keskuskaupunki 1 Tässä nykytilannetta eniten muistuttavassa mallissa kehyskuntien alueen toimivaltaisen viranomaisena olisi elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Keskuskaupungin sisäisessä liikenteessä toimivaltainen viranomainen olisi ko. kaupunki. Tällainen malli syntyy, jollei muunlaisia päätöksiä saada aikaiseksi. Hyvänä puolena voidaan nähdä: tuttuus ja helppo ja nopea toteutus kehyskunnat ja niiden vieruskunnat kuuluvat saman toimivaltaisen viranomaisen toimivaltaalueeseen; tosin matkustajavirrat kehyskuntien ja niiden vieruskuntien välillä ovat vähäisiä verrattuina kehyskuntien ja keskuskunnan välisiin matkustajavirtoihin. Huonoina puolina mainittakoon: ei ole Paras-lainsäädännön hengen mukainen 1 lähde: Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneselvitys, selvitysmies Matti Rainio 2009

18 4 joukkoliikenteen suunnittelu ja haluttaessa hankinta kaupunkiseudun käsittävänä seudullisena kokonaisuutena ei ole helposti toteutettavissa kehyskuntien mahdollisuudet vaikuttaa joukkoliikenteeseensä ovat rajalliset. 2. ELY Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) voisi toimia toimivaltaisena viranomaisena koko kaupunkiseudulla (maakunnassa.). Tämä edellyttäisi kuitenkin sitä, että nykyisin alueellaan toimivaltaisena joukkoliikenneviranomaisena toimiva keskuskaupunki luopuisi toimivallastaan. Tässä selvityksessä mukana olevat kaupungit ovat voimakkaasti panostaneet alueensa joukkoliikenteen kehittämiseen, ja on epätodennäköistä että alueensa suurimpana joukkoliikenteen rahoittajana ne haluaisivat luopua toimivallastaan. Näin vaihtoehdon tarkastelu on lähinnä teoreettinen. Hyvänä puolena voidaan nähdä: kaikki alueen kunnat kuuluvat saman toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueeseen ELY-keskuksessa on jo valmiina tarvittavaa osaamista Paras-lainsäädännön mukainen Huonoina puolina mainittakoon: kaupungin tehtävät eivät vähenisi samassa suhteessa kuin vaikutusmahdollisuudet. Mm. rahoitusjärjestelyjä koskevat sopimukset vaatisivat työtä heikko yhteys kaupungin maankäytön ja liikenteen suunnitteluun nykyistä heikompi yhteys joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisessä keskuskaupungin vaikutusmahdollisuudet alueensa joukkoliikenteeseen heikkenisivät myös kehyskuntien mahdollisuudet vaikuttaa joukkoliikenteeseensä ovat rajalliset ELY-keskuksessa ei ole valmiina riittäviä resursseja 3. Keskuskaupunki vastuukuntana (isäntäkuntamalli) Kuntalain mukaisella vastuukuntamallilla tarkoitetaan kuntien välistä sopimusjärjestelyä, jossa toinen kunta tuottaa yhteistoimintaan osallistuvien kuntien tarvitsemat, sopimuksessa määritellyt palvelut. Usein vastuukunnaksi tai isäntäkunnaksi kutsuttu tehtävän hoitamiseen sitoutunut kunta vastaa omalla organisaatiollaan tehtävän toteutuksesta. Seudullinen toimivaltainen viranomainen olisi kevyimmin toteutettavissa vastuukuntamallilla sijoittamalla se osaksi keskuskaupungin organisaatiota. Yhtenäisen suunnittelun kannalta on eduksi, että joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alue kattaa ainakin koko työssäkäyntialueen. Näin alueen tärkeät sisäiset joukkoliikenteen yhteydet pystytään järjestämään viranomaisen toimesta ottaen huomioon kuntakohtaiset tarpeet. Samalla toteutetaan kuntarajat ylittävää yhteistyötä siten, että seutuliikenne ja kaupunkiliikenne tukevat toisiaan ja täydentävät palvelutasoa. Tämän kaupunkiseudun toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueen ulkopuolelle suuntautuva joukkoliikenne suunnitellaan ja järjestetään yhdessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Riittävän laajalla suunnittelualueella on mahdollista järjestää joukkoliikenne taloudellisesti ja tehokkaasti. Jatkossa tarpeen ja kokemusten mukaan on mahdollista harkita toimivaltaisen viranomaisen edelleen laajentamista koskemaan myös kehyskuntien joukkoliikennettä. Ainakin aluksi mutta mahdollisesti myös jatkossa keskisuurilla kaupunkiseuduilla kuitenkin työssäkäyntialueen kokoinen toimivalta-alue todennäköisesti riittäisi hyvin. Tällöin kaupunkiseutujen välinen joukkoliikenne suunniteltaisiin ja järjestettäisiin jatkossakin yhdessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa

19 5 Poliittisesti päättävä elin voisi olla seudullinen joukkoliikennelautakunta, jossa on edustus kaikista mukanaolevista kunnista (Kuten Lahden ja Tampereen seuduilla) tai jonkin jo olevan lautakunnan alaisuudessa toimiva jaosto (kuten Hämeenlinnan seudulla). Valmistelu- ja täytäntöönpanoyksikkönä toimisi nykyisinkin kaupungin joukkoliikenteestä vastaava yksikkö tarvittavilla henkilöresursseilla vahvistettuna. Se valmistelisi yhdessä esimerkiksi kuntien joukkoliikennevastaavista koostuvan ohjausryhmän tai liikennejärjestelmätyöryhmän kanssa joukkoliikennettä koskevat päätösesitykset joukkoliikennelautakunnalle. Hyviä puolia järjestettäessä toimivaltainen viranomainen keskuskaupunki vastuukuntana ovat: Paras-lainsäädännön hengen mukainen mahdollistaa joukkoliikenteen suunnittelun kaupunkiseudun käsittävänä kokonaisuutena käytetään hyväksi olemassa olevaa keskuskaupungin organisaatiota suhteellisen nopea toteuttaa antaa mahdollisuuden joustavaan omistuspohjaan; vain halukkaat kunnat lähtevät mukaan kehyskunnilla mahdollisuus vaikuttaa joukkoliikenteensä suunnitteluun hyvä yhteys kaupungin maankäytön ja liikenteen suunnitteluun hyvä yhteys joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisessä Huonona puolena mainittakoon saatetaan mieltää liian keskuskaupunkikeskeiseksi voi edellyttää naapurikunnilta nykyistä syvällisempää paneutumista joukkoliikenneasioihin vaikutusmahdollisuuksien ja vastuun kasvaessa 4. Kaupunkiseudun kuntayhtymä Kunnat voivat osoittaa puitelain mukaiset yhteistoiminta-alueen edellyttämät tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi tai perustaa tehtäviä varten uuden kuntayhtymän. Kuntayhtymät perustetaan kuntien keskinäisellä perussopimuksella (kuntalaki 78 ). Siinä sovitaan, miten jäsenkunnat järjestävät kuntayhtymän päätöksenteon. Kuntalain mukaan kuntayhtymä on jäsenkunnista erillinen, itsenäinen oikeushenkilö. Oikeushenkilönä kuntayhtymä on oikeustoimikelpoinen eli se voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä käyttää puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa. Tehtävän siirtyessä kuntayhtymälle yksittäinen kunta luopuu kuntayhtymän toimialaan kuuluvissa asioissa päätösvallastaan. Kunta voi vaikuttaa asiaan kuntayhtymään valittujen yhtymäkokousedustajien, muiden luottamushenkilöiden tai esimerkiksi palvelusopimusten kautta. Kuntalain mukaisesti ylintä päätösvaltaa voi kuntayhtymässä käyttää joko yhtymäkokous tai jokin muu perussopimuksessa mainittu toimielin, esimerkiksi yhtymävaltuusto tai yhtymähallitus. Kuntayhtymän muusta organisoinnista, esim. toimielinten jäsenten lukumäärästä ja äänivallan perusteista voidaan joustavasti sopia kuntien välisessä, valtuustojen hyväksymässä perussopimuksessa. Kuntalain mukaan näiden toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien edustavuudesta. Perussopimuksen sisältö on melko vapaasti sovittavissa ja siinä voidaan sopia varsin pitkällekin menevästä delegoinnista. Jäsenkuntien tulee tämän vuoksi kiinnittää huomiota perussopimuksessa sovittavaan delegoinnin asteeseen, eli mm. siihen mitkä asiat kuuluvat jäsenkuntien päätettäväksi ja mitkä asiat esimerkiksi kuntayhtymän toimielimelle. Perussopimus on jäsenkuntien, eli omistajien välinen sopimus, joten perussopimuksen sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättävät jäsenkunnat.

20 6 Perussopimuksesta ja yleensäkin talouteen liittyvistä asioista on syytä neuvotella jäsenkuntien kesken jo asioiden valmisteluvaiheessa. Muutoinkin sujuvan yhteistyön edellytyksenä ovat toimivat ja vuorovaikutteiset yhteistyösuhteet kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä. Tarkasteltavina olevilla kaupunkiseuduilla työssäkäyntialue on huomattavasti maakuntaa pienempi kokonaisuus. Koko maakunnan laajuiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ei joukkoliikenteessä ole mitään erityistä tarvetta. Kaupunkiseuduilla ei ole myöskään valmiina sopivan laajuista, aihepiiriltään sopivaa kuntayhtymää. Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen edellyttäisi siis todennäköisesti uuden liikennekuntayhtymän perustamista pääkaupunkiseudun tapaan. Tämä liikennekuntayhtymä vastaisi toimivaltaalueensa joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kaupunkiseudun liikennekuntayhtymän toimivalta-alueen ulkopuolelle suuntautuva joukkoliikenne suunnitellaan ja järjestetään yhdessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Hyviä puolia uuden liikennekuntayhtymän perustamisessa toimivaltaiseksi viranomaiseksi ovat: - antaa mahdollisuuden joustavaan omistuspohjaan; vain halukkaat kunnat lähtevät mukaan - mahdollistaa joukkoliikenteen suunnittelun kaupunkiseudun käsittävänä kokonaisuutena - kehyskunnilla mahdollisuus vaikuttaa joukkoliikenteensä suunnitteluun Huonona puolena mainittakoon - edellisiin verrattuna toteuttaminen vaatii aikaa - ei suoraa yhteyttä kaupunkiseudun maankäytön suunnitteluun. 4. Kunnalliset liikelaitokset 2 Kunnallisia liikennelaitoksia on ollut Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Kaikissa kaupungeissa on siirrytty ns. tilaaja-tuottajamalliin, jossa liikennelaitos on tuottajaorganisaationa mukana linja-autoliikenteen kilpailutuksessa. Helsingissä on aloittanut toimintansa Helsingin Seudun Liikenne-kuntayhtymä, joka vastaa joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä toimivalta-alueellaan pääkaupunkiseudulla. HKL hoitaa vain metro- ja raitiotieliikennettä tuottajana. Linja-autoyksiköstä on muodostettu Helsingin Bussiliikenne Oy. Tampereella ja Turussa kaupungin organisaatioon kuuluva joukkoliikennetoimisto kilpailuttaa linja-autoliikennettä siten, että suorahankinnat Tampereen liikennelaitokselta ja Turussa kaupungin omistamalta bussiyhtiöltä vähenevät vuosittain. 1.3 Toimivalta-aluevaihtoehdot Jyväskylän seudulla Jyväskylän seudulla voi joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alue rajautua perustellusti kolmella tavalla: - ELY-keskus toimii joukkoliikenneviranomaisena koko alueella (koko Keski-Suomessa) - Jyväskylä toimii joukkoliikenneviranomaisena kaupungin alueella ja ELY-keskus Laukaassa ja Muuramessa - Jyväskylä, Muurame ja Laukaa muodostavat oman toimivalta-alueensa isäntäkunta- tai kuntayhtymämallilla, ja ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen muualla Keski-Suomessa. 2 lähde: Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneselvitys, selvitysmies Matti Rainio 2009

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN

YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 28.11.2016 YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS LSJLmalli) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 1 SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET JA TARKOITUS Tämän sopimuksen sopijaosapuolia ovat Asikkalan,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Joukkoliikenteen historiaa Suomessa Perinteisesti ollut työnjako eri tahojen välillä (noin 1980-luvulle asti) Helsingin,

Lisätiedot

HE 110/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 :n muuttamisesta

HE 110/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan joukkoliikennelakia muutettavaksi siten, että Kotkan seudulla linjaautoliikenteen

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Itä-Suomen henkilöliikennestrategia Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 NELJÄ OSAPROJEKTIA ITÄ-SUOMEN HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen järjestäminen Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013/

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Liikenne- ja viestintäministeriö 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Johanna Särkijärvi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 27.10.2016 Johanna Vilkuna Sisältö Henkilöliikenteen toimintaympäristöstä Maakuntalakiluonnos

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen

Lisätiedot

TARJOUS Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT

TARJOUS Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 TARJOUS 22.4.2013 Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT Viitaten puhelinkeskusteluun 19.4.2013 Marketta Kitkiöjoki/ Timo Ahokanto, tarjoan

Lisätiedot

Jyväskylä Tuomo Kojo Linja- autoliitto

Jyväskylä Tuomo Kojo Linja- autoliitto Jyväskylä 13.2.2013 Tuomo Kojo Linja- autoliitto Saadaanko kevää ään n 2013 aikana vastaukset mm. seuraaviin asioihin? Valtion ja kuntien rahoituksen riittävyys palvelutason parantamiseen ja bussiliikenteen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA

VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA 27.6.2013 TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Nimi Jyväskylän kaupunginhallitus 2. Vastaaja

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM Vastausaika 27.2.2014 13:05:09 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kymenlaakson Liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Ulla Silmäri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA TÄMÄ KALVOSARJA ESITTÄÄ TILANNEKATSAUKSEN JA RATKAISUIHIN (MM. LIIKENNEKOKONAISUUKSIIN) VOI TULLA MUUTOKSIA. Työ valmistuu maaliskuussa

Lisätiedot

Toimintaympäristö muuttuu

Toimintaympäristö muuttuu Toimintaympäristö muuttuu Miten järjestetään liikkumispalvelut Lapin asukkaille ja alueella matkustaville? Maaseudun liikkumispalvelut -työpaja 24.10.2016 Sisältö Toimintaympäristön osatekijöitä Liikkumispalvelujen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maaseutuvirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaakko Rinne 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Leena Gunnar 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 Jyväskylässä 21.3.2012 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme

Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme Otteita LAL:n strategiatyöstä Linja-autoliitto ry on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Esisopimuksen hyväksyminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kanssa koskien lähijunaliikenteen järjestämistä välillä -Helsinki

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Laura Langer 1.11.2013 Yhteenvedon tarkoitus Yhteenveto on tarkoitettu liikenteenharjoittajien

Lisätiedot

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN Kokkolan kaupunki HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN Tämä lisäasiakirja on osa siirtymäajan liikennöintisopimusta 1 Sopijapuolet Toimivaltainen viranomainen:

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 100 773 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Elisa Molin 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta Lausuntopyyntökysely TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Padasjoen kunta Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Kristiina Laakso Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot kristiina.laakso@padasjoki.fi

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika :55: Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika :55: Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 10.3.2014 11:55:06 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kuuloliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Anniina Lavikainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä

Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä 1 Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä Kasvukäytävän toimiminen yhtenäisenä työvoimapoolina ja kansallisen kehityksen selkärankana edellyttää liikkumisen sujuvuutta. Joukkoliikenteen kokonaisuus

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TURUN KAUPUNKISEU- DULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 2.5.2011) 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN LUPAVIRAN-

Lisätiedot

Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan

Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan Page 1 of 9 Liite 1 Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan Tiivistelmä: Lautakunnalle esitetään tarkennuksia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA)

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Esittely joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tapaamisessa 16.4.2015 Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Esityksen sisältö 1. Johdanto,

Lisätiedot

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi

Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma. Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi Joensuun seudun perusasteen OPS2016, suunnitelma Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi www.oph.fi/ops2016 Olli Kauppinen 2 Suunnitteluprosessi Seudun sivistysjohtajat perustivat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Silja Mäkelä 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS

LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneselvitys luonnos 13.10.2009 LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS TIIVISTELMÄ...3 0. JOHDANTO...7 1. HENKILÖLIIKENNELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen 3.2.2016 JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen EU:N Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1.kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI vuodesta 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Raportin tausta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi. Heinäveden kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi. Riitta A.

TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi. Heinäveden kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi. Riitta A. TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Heinäveden kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Riitta A. Tilus 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Riitta A. Tilus Asema organisaatiossa

Lisätiedot

LIV NTI 1 (5) Yhdistymishallitus Kuntayhteistyön tulevat järjestelyt uuden Lahden. Teknisellä ja ympäristötoimialalla

LIV NTI 1 (5) Yhdistymishallitus Kuntayhteistyön tulevat järjestelyt uuden Lahden. Teknisellä ja ympäristötoimialalla Q n o!3n cl.l % c u LIV NTI 1 (5) Kuntayhteistyön tulevat järjestelyt uuden Lahden Teknisellä ja ympäristötoimialalla D/2536100.04.01.02.00/2015 Perusteluosa Uuden Lahden Teknisen ja ympäristötoimialan

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4.

LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4. LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4. JULKINEN 28.4.2014 seminaarin jälkeen 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämän sopimuksen

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoituksen jakoperusteita uudistetaan kohtaavatko tavoitteet ja realismi? Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy

Joukkoliikenteen rahoituksen jakoperusteita uudistetaan kohtaavatko tavoitteet ja realismi? Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Joukkoliikenteen rahoituksen jakoperusteita uudistetaan kohtaavatko tavoitteet ja realismi? Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta Esitys perustuu Liikenneviraston

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 377 12.08.2013

Kaupunginhallitus 377 12.08.2013 Kaupunginhallitus 377 12.08.2013 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle selvitysmies Paajasen selvitykseen, joka koskee julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdot suurilla kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdot suurilla kaupunkiseuduilla Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdot suurilla kaupunkiseuduilla PLL:n vuosikokousseminaari 17.3.2011 Tero Anttila 17.3.2011 Joukkoliikennelaki Tavoite: runsasväkisillä kaupunkiseuduilla palvelutaso

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuoltolain järjestämislain j i valmisteluryhmä l - väliraportti 27.6.2013 Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Uudistamisen

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen aluejohtajat

Varhaiskasvatuksen aluejohtajat Huoltajat/oppilaat Huoltaja vastaa lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta Koulukuljetus, jos koulumatka on lapselle liian pitkä tai rasittava Lapsi/oppilas on sovittuna aikana noutopisteessä Koulumatkan

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustaminen, tarjouksen ja sopimuksen hyväksyminen, liite

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustaminen, tarjouksen ja sopimuksen hyväksyminen, liite Keski-Karjalan sosiaali- ja 115 24.11.2009 terveyslautakunta Kunnanhallitus 12 11.01.2010 Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 75 10.06.2010 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustaminen,

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Kaupunkiseutu on arkitoimintojen paletti PORIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN -TAUSTASELVITYS HARJAVALTA KOKEMÄKI NAKKILA PORI

Kaupunkiseutu on arkitoimintojen paletti PORIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN -TAUSTASELVITYS HARJAVALTA KOKEMÄKI NAKKILA PORI PORIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN -TAUSTASELVITYS HARJAVALTA KOKEMÄKI NAKKILA PORI ULVILA Kaupunkiseutu on arkitoimintojen paletti ESIPUHE Tässä selvityksessä kuvataan Porin seudun

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta HE 18/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan kuntajakolakiin lisättäväksi säännökset yhdistyvän kunnan toimivallasta tilanteessa, jossa ennen

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistus

Aluehallinnon uudistus Aluehallinnon uudistus Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 15.12.2015 Itsehallintoalue Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma (s. 30): Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta

Lisätiedot