SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA"

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaa Luonnos SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 1. Sopijapuolet Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus), joukkoliikenteen järjestämisestä vastaavana viranomaisena ja Kunta: Siikalatvan kunta (jäljempänä kunta), jonka kuntalaisia ja aluetta sopimus koskee. 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta eli sen suunnittelu-, järjestämis- ja rahoitusvastuista sekä markkinaehtoisen liikenteen asemasta. Tällä sopimuksella ei kuitenkaan muuteta joukkoliikennelain ja muun lainsäädännön mukaista sopijapuolten välistä perusvastuunjakoa. Tässä sopimuksessa sovitaan: joukkoliikenteen suunnittelun ja seurannan yhteistyöstä, periaatteista ja menettelytavoista, kunnan järjestämien henkilökuljetusten ja ELY-keskuksen järjestämien joukkoliikennepalvelujen koordinoinnista kunnan osallistumisesta kuntalaisiaan palvelevan ELY-keskuksen järjestämien joukkoliikennepalvelujen kustannuksiin, kunnan alueella käytettävästä joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja sen toteutuksesta asiakaspalvelupisteineen sekä kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen tietojen toimittamisesta valtakunnallisiin rekistereihin. Tämä sopimus koskee joukkoliikennelain (869/2009) mukaisten siirtymäajan liikennöintisopimuksien lakkaamisen jälkeen heinäkuun 2014 alusta lukien EU:n palvelusopimusasetuksen (EY-1370/2007, jäljempänä PSA) mukaisesti järjestettyä ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä. Sopimuksen piiriin tulee todennäköisesti myöhemmin ELY-keskuksen nykyisiä ostoliikennesopimuksia sekä seuraavia asiakastuloin hoidettavia siirtymäajan liikennöintisopimuksia korvaava PSA:n mukainen liikenne joko liikennöintisopimusten

2 umpeutuessa tai aiemmin, mikäli sopimusosapuolet näin erikseen sopivat tai ELY-keskus irtisanoo sopimuksen joukkoliikennelain 62 8 momentin perusteella (suluissa sopimuksen umpeutumispäivämäärä): Sopimustilanne, kesä 2014: Siirtymäajan liikennöintisopimus nro ( ) Siirtymäajan liikennöintisopimus nro ( ) Siirtymäajan liikennöintisopimus nro ( ) Siirtymäajan liikennöintisopimus nro ( ) Siirtymäajan liikennöintisopimus nro ( ) Siirtymäajan liikennöintisopimus nro ( ) Ostosopimus nro 9247 ( ) Ostosopimus nro ( ) Ostosopimus nro ( ) Käyttöoikeussopimus nro ( ) Käyttöoikeussopimus nro ( ) Kunta osallistuu kustannuksiin Käyttöoikeussopimus nro ( ) Käyttöoikeussopimus nro ( ) Lisäksi sopimuksen kohteena on yhteistyön, liikennesuunnitteluperiaatteiden, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän sekä tietojen toimittamisen osalta myös kunnan järjestämät henkilökuljetukset ja täydentävät joukkoliikenteet. 3. Joukkoliikenteen suunnittelun ja seurannan yhteistyö ELY-keskuksen vastuulla on toimialueensa joukkoliikenteen suunnittelu ja järjestäminen siten, kuin PSA, joukkoliikennelaki ja julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö edellyttävät. ELY-keskus määrittelee avoimen joukkoliikenteen palvelutason ja suunnittelee kunnan asukkaita palvelevan joukkoliikenteen yhteistyössä kunnan kanssa sekä vastaa tilaajana joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä. Hankinnoissa noudatetaan joukkoliikennelakia ja hankintalakia kun tehdään käyttöoikeussopimuksia ja pelkästään hankintalakia silloin kun tehdään liikennöintisopimuksia bruttomallilla. Joukkoliikenteen suunnittelussa tavoitteena on kunnan henkilökuljetusten sovittaminen avoimeen joukkoliikenteeseen. Hankintojen suunnittelun reunaehtoina ovat valtion ja kunnan talousarvioihin varatut määrärahat sekä ELY-keskuksen henkilöresurssit. Kunta osallistuu joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn ja joukkoliikennepalveluiden suunnitteluun. Kunta täydentää tarpeen mukaan ELY-keskuksen hankkimaa liikennettä kunnan sisäisillä liikenteillä ja vastaa tilaajana niiden henkilökuljetusten ja täydentävien joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä kunnan sisäisessä liikenteessä, joita ei järjestetä tämän sopimuksen mukaisina ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvina joukkoliikennepalveluina. Mikäli kunnan henkilökuljetuksia sovitetaan osaksi ELY-keskuksen tilaamaa liikennettä, vastaa kunta edelleenkin niiden kustannuksista.

3 ELY-keskus vastaa tilaajana sopimuksenaikaisesta yhteydenpidosta liikenteenharjoittajiin esimerkiksi mahdollisissa sopimusmuutoksissa, mutta neuvottelee aina kunnan kanssa ennen kuin päättää muutoksista, joilla on vaikutusta määriteltyyn palvelutasoon tai kustannuksiin. Kunta välittää ELY-keskukselle tiedon sopimuksen mukaista liikennettä koskevasta asiakaspalautteesta. 4. Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä 4.1 Lippu- ja maksujärjestelmä, siinä noudatettava taksajärjestelmä ja lipputuotteet Sopimuksen kohteena olevassa ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvassa liikenteessä liikenteenharjoittaja vastaa lippu- ja maksujärjestelmän toteuttamisesta liikennepalvelujen tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Liikenteenharjoittajan toteuttamassa lippu- ja maksujärjestelmässä ( liite 1) noudatetaan matkan pituuteen perustuvaa kilometritaksaa. Tämän lippu- ja maksujärjestelmän voimassa ollessa ei oteta käyttöön uusia lipputuotteita. Myös kunnan hankkimissa täydentävissä joukkoliikennepalveluissa on käytössä liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä, jonka vaatimukset määritellään kunnan kilpailuttamisasiakirjoissa. Tavoitteena on, että muutaman vuoden sisällä koko ELY-keskuksen toimivalta-alueella siirrytään vyöhykejakoon perustuvaan viranomaisten yhteiseen lippu- ja maksujärjestelmään. ELY-keskus valmistelee yhteistyössä kunnan ja alueellisen joukkoliikennetyöryhmän kanssa siirtymisen viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmään ja tätä sopimusta täydennetään myöhemmin siltä osin (liitteet 2 ja 3) Liikenteenharjoittajan toteuttamaa lippu- ja maksujärjestelmää käytetään liikennöintisopimuksissa viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönottoon saakka. Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmään liittyminen on mahdollista myös ELY-keskuksen siirtymäajan sopimusten mukaiselle liikenteelle ja markkinaehtoiselle liikenteelle, jolle voidaan korvata asiakashinnan mukainen nousukorvaus, mutta ei muuta tukea. 4.2 Lippujen hintarakenne ja hintojen tarkistukset Sopimuksen mukaisessa liikenteessä käyttöön otettavat liikenteenharjoittajan toteuttaman lippu- ja maksujärjestelmän lipputuotteet, järjestelmän käyttöönottopäivän asiakashinnat ja käyttöoikeussopimuksissa liikenteenharjoittajalle maksettavat lipputulokorvaukset ovat liitteessä 1. Liikenteenharjoittajien liikennöintisopimusten mukainen tulonmuodostus korvausten indeksitarkastuksineen sovitaan yksityiskohtaisesti ELY-keskuksen ja liikenteenharjoittajien välisissä liikennöintisopimuksissa. ELY-keskus päättää toimivalta-alueensa aikuisten kerta-,sarja-, ja kausilippujen asiakashinnat. Liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho laskuttaa peruskoululaisten koulumatkalipuilla tehdyistä nousuista suoraan kuntaa liitteen 1 mukaisin sarjalipun asiakashinnoin. Toisen asteen koulumatkatukeen oikeutettujen

4 opiskelijoiden lipuilla tehdyistä nousuista liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho voi noudattaa mahdollista voimassaolevaa sopimustaan KELAn kanssa. Nämä ELY-keskuksen vahvistamat matkalippujen asiakashinnat ja niiden perusteella määräytyvät liikenteenharjoittajan lipputulokorvaukset tarkistetaan kerran vuodessa Tilastokeskuksen laatiman linja-autoliikenteen kustannusindeksin vakiovuoroliikenteen vuosi-indeksin mukaan. 4.3 Palvelupisteet Liikenteenharjoittajan toteuttaessa lippu- ja maksujärjestelmän liikenteenharjoittaja vastaa myös asiakaspalvelu- ja myyntipisteiden järjestämisestä seuraavissa kilpailutusasiakirjoihin vaatimuksena kirjattavissa taajamissa: Pulkkila, Kestilä, Piippola, Rantsila. Lisäksi liikenteenharjoittajan toteuttamassa lippu- ja maksujärjestelmässä edellytetään, että matkakortteja voi ladata myös ajoneuvoissa. 5. Kunnan osallistuminen joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksiin 5.1 Kustannusten jakamisen periaatteet ja maksatus -Vuoden 2014 aikana päättyvien siirtymäajan sopimusten hankintakustannukset ja ELY-keskuksen ostosopimusten kustannukset jaetaan liitteessä 4 kuvatulla tavalla. ELY-keskus ja kunta maksavat liikennöintikorvaukset (käyttöoikeussopimuksissa käyttöoikeuskorvaukset) sovitun kustannusten jaon perusteella suoraan liikenteenharjoittajille. -Vuodesta 2015 alkaen kustannukset jaetaan rahoitussuunnitelman mukaisesti. -Kunnan opetustoimi ostaa peruskoululaistensa käyttöön liitteen 1 mukaisesti hinnoitellut koululaisliput ja maksaa niiden käytöstä matkustamisen mukaan. Liikenteenharjoittaja laskuttaa peruskoululaisten koulumatkakustannukset suoraan kunnalta. 5.2 Rahoitussuunnitelma ELY-keskus laatii vuosittain huhtikuun loppuun mennessä kunnalle esityksen joukkoliikenteen rahoitussuunnitelmasta seuraavalle vuodelle, jossa huomioidaan palvelutasotavoitteet, tämän sopimuksen mukaisen liikenteen arvioidut kustannukset, arvioidut siirtymäajan liikennöintisopimusten hintavelvoitteiden mukaiset kustannukset sekä henkilökuljetusten yhteissuunnittelulla tavoitellut kustannussäästöt, jotka ovat edellytyksenä yhteisrahoitteisille joukkoliikenteen palvelutason parantamisille. Liitteenä 5 on suunnitelmasta esimerkinomainen luonnos. Rahoitussuunnitelma laaditaan ensimmäisen kerran kesän 2014 aikana ja lausunto pyydetään kunnalta lomakauden jälkeen. ELY-keskus pyytää kunnalta lausunnon rahoitussuunnitelmasta ennen sen vahvistamista. Lopullisesti suunnitelma vahvistuu valtion budjetin vahvistamisen myötä. Liitteenä 5 on suunnitelmasta esimerkinomainen luonnos. Rahoitussuunnitelma on voimassa vastaavan ajan kuin ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasopäätös ja sitä tarkistetaan vuosittain. Suunnitelma liitetään sen valmistuttua osaksi tätä sopimusta (korvaa liitteen 5).

5 5.3 Rahoituksen kehittäminen Vuodesta 2014 eteenpäin ELY-keskus määrittelee rahoitusosuudet rahoitussuunnitelmassa huomioiden kunnan alueen henkilökuljetusten kokonaisrahoituksen tason ja sen kehityksen, joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet ja kuntalaisten joukkoliikenteen matkustuksen. Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton myötä voidaan kustannustenjaossa hyödyntää järjestelmän tuottamia matkustajamäärä- eli nousutietoja. Henkilökuljetusten yhteissuunnittelua ja siihen käytettävää rahoitusta kehitetään joukkoliikenteen valtionavustusasetuksen ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tähän sopimukseen tehdään tarpeelliset muutokset joukkoliikenteen valtionavustusasetuksen muuttuessa. 6. Kunnan joukkoliikenne- ja henkilökuljetustietojen toimittaminen valtakunnallisiin rekistereihin Kunta ylläpitää internet-sivuillaan joukkoliikenneaiheisia sivuja, joilla on yleisen joukkoliikennetiedotuksen lisäksi ainakin linkit matka.fi-sivulle ja viranomaisten lippuja maksujärjestelmän internet-sivuille. Kunta vastaa katualueidensa osalta linja-autopysäkkitiedoista ja toimittaa Digiroad-järjestelmään tiedot uusista, poistuneista ja muuttuneista pysäkkitiedoista. Lisäksi kunta sisällyttää tilaamansa kaikille avoimen henkilöliikenteen liikennöintisopimuksiin liikenteenharjoittajalle velvoitteen toimittaa liikenteen aikataulu- ja reittitiedot joukkoliikennelain 57 mukaisesti valtakunnalliseen joukkoliikenteen koontitietokantaan kuukausi ennen liikenteen alkamista. Kunta velvoittaa liikenteenharjoittajan toimittamaan tiedot sähköisesti joko tallentamalla ne internet-pohjaisen työkalun avulla tai tiedonsiirtona sähköisen rajapinnan kautta. Liikenteenharjoittajan tulee toimittaa aikataulu- ja reittitiedot pysäkkikohtaisine ohitusaikoineen (arvioidut ohitusajat). Liikenteen muuttuessa tiedot on päivitettävä kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Kunta valvoo tilaajana liikenteenharjoittajan velvollisuuden täyttämistä. Lisäksi kunta toimittaa tilaamastaan kutsujoukkoliikenteestä tiedot valtakunnalliseen palveluun sekä tilaamaansa avointa joukkoliikennettä koskevat sopimus- ja seurantatiedot joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallintajärjestelmään (JUKU). Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana ja sen tarkoituksena on helpottaa kuntien ja toimivaltaisten viranomaisten tilastotiedon hallintaa sekä tarjota samoille tahoille koottua ja ajantasaista tietoa. Järjestelmään toimitetaan myöhemmässä vaiheessa tietoja myös kunnan henkilökuljetuksista sitä mukaa kun järjestelmän toiminnallisuutta kehitetään. ELY-keskuksella ja Liikennevirastolla on valtakunnalliseen koontitietokantaan ja JUKU-järjestelmään tallennettuihin tietoihin täysi käyttöoikeus mukaan lukien oikeus luovuttaa niitä edelleen kolmansille osapuolille. 7. Henkilöliikennetyöryhmä

6 ELY-keskuksen toimialueen joukkoliikenneyhteistyön seurannasta ja valvonnasta vastaa ELY-keskus. Kunnan tai eri kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä varten ELY-keskus perustaa henkilöliikennetyöryhmän, johon kuuluu edustajia ELY-keskuksesta ja kunnista. ELY-keskuksen edustaja toimii ryhmän puheenjohtajana ja ryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin. Työryhmässä oleva kunnan edustaja vastaa yhteydenpidosta ja yhteistyöstä eri hallintokuntien kesken siten, että ainakin joukkoliikenteen, koulukuljetusten sekä sosiaali- ja terveystoimen kuljetusten vastuualat tulevat työryhmässä kuulluiksi. Mikäli kunnassa ei ole henkilökuljetusvastaavaa, tulee kunnan muulla tavoin varmistaa eri hallinnonalojen kuulluksi tuleminen työryhmässä. Työryhmään voidaan nimetä myös joukkoliikenteen järjestämisestä vastaavia muita viranomaisia edustavia asiantuntijajäseniä. Työryhmä kuulee tarvittaessa muitakin alan asiantuntijoita. Työryhmä voi tarvittaessa järjestäytyä alaryhmiin tai muutoin päättää tarkoituksenmukaisista toimintamuodoista esimerkiksi suhteessa siirtymäajan liikennöintisopimuksia koskeviin alueellisiin joukkoliikennetyöryhmiin. Työryhmä järjestää vähintään kerran vuodessa kokouksen tai muun tilaisuuden, jossa käsitellään ELY-keskuksen toimialueen joukkoliikenteen järjestämiseen sekä kehittämiseen ja kilpailuttamiseen liittyviä keskeisiä asioita. Tilaisuuteen kutsutaan kaikki alueen joukkoliikennelupien haltijat. Työryhmän tehtävänä on seurata ja varmistaa tämän sopimuksen toteutuminen sekä seurata joukkoliikenteen kehittymistä ja henkilökuljetusten sovittamista joukkoliikenteeseen. Työryhmässä käsitellään ja tarvittaessa valmistellaan tässä sopimuksessa sopijaosapuolille vastuutetut tehtävät. Työryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Työryhmä kokoontuu tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. 8. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet, joista sopija puolet eivät kes kinäisin neuvotteluin pääse yksimielisyyteen, jätetään Ylivieska-Raahen käräjäoikeu den ratkaista vaksi. 9. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen Tämä sopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan siitä, kun kirjallinen irtisanoutuminen on toimitettu toiselle osapuolelle. Jos ELY-keskusten väliset toimialueiden rajat muuttuvat, voi ELY-keskus siirtää tämän sopimuksen kunnan suostumuksella kokonaan tai soveltuvin osin sille ELY-keskukselle, jonka toimivaltaan liikenne siirtyy. Mikäli kunta liittyy seudullisen toimivaltaisen viranomaisen jäseneksi, siirretään sopimus kunnan suostumuksella seudulliselle toimivaltaiselle viranomaiselle noudattaen kuntien yhteistyösopimusta. 10. Sopimusmuutokset Mahdolliset muutokset sopimustekstiin tai sopimuksen liitteeseen tehdään ja vahvistetaan kirjallisesti, minkä jälkeen ne ovat osapuolia sitovia.

7 11. Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle. Oulussa kuun. päivänä 2014 Siikalatvan kunta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Timo Mäkikyrö Yksikön päällikkö Liikennejärjestelmä Ari Hoppania Joukkoliikennevastaava LIITTEET Liite 1. Lipputuotteet liikenteenharjoittajan toteuttamassa lippu- ja maksujärjestelmässä ja asiakashinnat Liite 2. Luonnos viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän kuvauksesta (sopimukseen lisätään myöhemmin kuvaus lippujärjestelmästä ja eri tahojen vastuista ELY-keskuksen ja kunnan neuvoteltua sisällöstä) Liite 3. Sopimukseen lisätään myöhemmin kuvaus viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän vyöhykkeistä ja käyttöön otettavista lipputuotteista ELY-keskuksen ja kunnan neuvoteltua sisällöstä erikseen (järjestelmän käyttöönottopäivän asiakashinnat ja käyttöoikeussopimuksen liikenteenharjoittajalle maksettavat lipputulokorvaukset) Liite 4. Kustannusten jako vuonna 2014 päättyvien siirtymäajan sopimusten ja ELY-keskuksen ostosopimusten osalta Liite 5. Esimerkki kunnan joukkoliikenteen rahoitussuunnitelmasta vuosille (esimerkki korvataan varsinaisella kuntaa koskevalla rahoitussuunnitelmalla myöhemmin suunnitelman valmistuttu

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 29.5.2011 WSP Finland Oy Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 2/64 Esipuhe Euroopan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa

TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Aika 24.03.201 5, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2.krs. Käsiteltävät asiat 25 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA

SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1 (5) SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA Sopimuksen numero : Lappeenrannan tekninen lautakunta 11.1.2012/ 1. Sopijapuolet Liikenteenharjoittaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot