Käsikirja. Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä. Julkaisuajankohta 05/2005 C / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä. Julkaisuajankohta 05/2005 C1110000 11361921 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä Julkaisuajankohta 05/ / FI C Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä ohjeita Turvallisuusohjeet ja varoitukset Turvakonsepti Sertifikaatti Turvateknisiä lisäyksiä Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Asennusta koskevat vaatimukset Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Käyttöönottoa koskevat vaatimukset Käyttöä koskevat vaatimukset Lisälaiteversiot Muutosindeksi Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 3

4 1 Tärkeitä ohjeita Turvallisuusohjeet ja varoitukset Käsikirja 1 Tärkeitä ohjeita 1.1 Turvallisuusohjeet ja varoitukset Tässä dokumentissa annettuja turvaohjeita ja varoituksia tulee ehdottomasti noudattaa! Sähkövirran aiheuttama uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: hengenmeno tai vakava vammautuminen. Uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: hengenmeno tai vakava vammautuminen. Vaarallinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: lievä tai vähäinen vammautuminen. Vahingollinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: laitteen tai ympäristön vaurioituminen. Käyttöohjeita ja hyödyllistä tietoa. Julkaisun sisältö Tässä dokumentissa on turvateknisiä täydennyksiä ja lisäyksiä, jotka koskevat standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvaorientoituneella poiskytkennällä ja standardin EN kategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistyksen eston varmistuksella varustettuja MOVIMOT -taajuusmuuttajia. Järjestelmä koostuu taajuusmuuttaja/asynkronimoottori-yhdistelmästä sekä turvatestatusta ulkoisesta katkaisujärjestelmästä. Ulkoisen katkaisujärjestelmän on oltava vähintään standardin EN kategorian 3 mukainen. Muut asiaa koskevat julkaisut Oheinen julkaisu täydentää MOVIMOT MM..C -taajuusmuuttajien käyttöohjetta rajoittaen käyttöä koskevia ohjeita seuraavassa annettujen tietojen mukaisesti. Sitä saa käyttää ainoastaan seuraavien julkaisujen yhteydessä. MOVIMOT MM03C-MM3XC -taajuusmuuttajan käyttöohje PROFIBUS-kenttäväyläliityntöjen käsikirja InterBus-kenttäväyläliityntöjen käsikirja DeviceNet/CANopen-kenttäväyläliityntöjen käsikirja Sallitut taajuusmuuttajaversiot löytyvät julkaisusta "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen" (= *MOVIMOT MM..C -sovellusten turvallinen poiskytkentä*). Turvasovelluksissa saa käyttää vain SEW-EURODRIVEn nimenomaan tällaisen käytön mukaisina versioina toimittamia komponentteja! Turvasovellusten toteutusten on ehdottomasti oltava tässä julkaisussa esitettyjen mukaisia. Tämä koskee erityisesti TÜV-koestusraporttien perusteella sovellettavia lisälaitteita. 4 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

5 Tärkeitä ohjeita Turvakonsepti Turvakonsepti Koneen potentiaaliset vaaratekijät on eliminoitava vaaratilanteissa niin pian kuin mahdollista. Vaaraa tuottavien liikkeiden suhteen vaaraton tilanne on yleensä pysähdyksissä olo, johon on yhdistetty uudelleenkäynnistymisen esto. MOVIMOT -taajuusmuuttajalle on ominaista, että laitteeseen voidaan liittää ulkoinen, vikasietoinen, mallitestattu (standardin EN kategorian 3 mukainen) turvakytkin. Kun järjestelmään liitetty käskynantolaite (esim. lukkiutuva HÄTÄ-SEISpainike) aktivoidaan, kytkee turvakytkin pois päältä eli jännitteettömään tilaan kaikki aktiiviset elimet, joiden avulla IGBT-pääteaste kykenee tuottamaan pulssijonoja (24 V -tehonsyötön katkaisu). Katkaisemalla 24 V -syöttöjännite varmistetaan, että kaikki taajuusmuuttajan toiminnan vaatimat käyttöjännitteet varmasti katkeavat eikä uudelleenkäynnistyminen itsestään ole täten mahdollista. Sen asemesta, että käyttölaite erotettaisiin verkosta kontaktorien tai kytkinten avulla, estetään taajuusmuuttajan tehopuolijohteiden ohjaus tässä kuvatun 24 V -käyttöjännitteen katkaisukytkennän avulla varmalla tavalla. Kunkin moottorin kiertokenttä katoaa sen johdosta. Yksittäinen moottori ei pysty tässä tilassa tuottamaan vääntömomenttia, vaikka käyttöjännite on edelleen päällä. Turvakytkintä koskevat vaatimukset on määritelty seuraavissa kappaleissa tarkoin ja niitä on noudatettava tiukasti. Käyttämällä sopivaa ulkoista piiriä, johon kuuluvan turvakytkimen ominaisuuksia ovat vähintään turvakategorian 3 mukainen hyväksyntä kaksikanavaisuus ristiinkytkennän tunnistus voidaan (standardissa EN määritellyn) pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla varustettua MOVIMOT -käyttölaitetta käyttää standardin EN kategorian 3 mukaiseen uudelleenkäynnistyksen eston varmistukseen. Rajoitukset Huom! Turvakonsepti soveltuu vain käyttölaitteen käyttämillä laitos- tai konekomponenteilla tehtävien mekaanisten töiden suorittamiseen. Huom! Termistorisuojaa käytettäessä ei suojaus uudelleenkäynnistymiseltä ole taattu termistorisuojan lauetessa. Tämä tosiasia on huomioitava riskianalyysissä ja sitä vastaan on tarvittaessa varauduttava sopivin toimenpitein. Huom! Laitoksen/koneen valmistajan on joka tapauksessa laadittava laitoksen tai koneen tyypin mukainen riskianalyysi ja huomioitava se MOVIMOT -käyttölaitetta soveltaessaan. Huom Hengenvaara! Katkaistaessa 24 V -käyttöjännite vallitsee taajuusmuuttajan välipiirissä edelleen verkkojännite. Huom! Käyttölaitejärjestelmän sähkölaitteisiin kohdistuvia töitä suoritettaessa on verkkojännite katkaistava ulkoisen huoltokytkimen avulla. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 5

6 1 Tärkeitä ohjeita Turvakonsepti "MOVIMOT -turvakonseptin" kaavamainen esitys MOVIMOT [1] [2] [3] [4] +5V U_O U_U [12] UZ- [8] [9] [5] [13] +24V [6] +15V UZ- [10] 0V24 +5V [11] UZ- [7] U V W +24V 0V24 Kuva 1: "MOVIMOT -turvakonseptin" kaavamainen esitys 56890AXX [1] Turvakytkin (ulkoinen); hyväksytty vähintään standardin EN mukaiseen kategoriaan 3 [2] Ohjaimen käyttöjännitteen katkaisu; tällä estetään pulssikuvion muodostus [3] Riviliittimet RS-485- ja digitaalisignaaleille [4] Ylempien tehotransistorien ohjainasteen käyttöjännitteen katkaisu [5] Alempien tehotransistorien ohjainasteen käyttöjännitteen katkaisu [6] Hakkuriteholähteen säädin [7] Potentiaalierotus [8] Ylemmän osan ohjaus [9] Tasonmuunnospiiri [10] Alemman osan ohjaus [11] Ohjauspiiri [12] Ohjain [13] Verkkojännite 6 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

7 Sertifikaatti Turvakonsepti 2 2 Sertifikaatti Standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvallisuusorientoituneella pysäytyksellä ja standardin EN kategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistyksen eston varmistuksella (luvun "Turvakonsepti" mukaan) varustetuille MOVIMOT - taajuusmuuttajille on saatavissa seuraavanlainen sertifikaatti: Rheinisch-Westfälischer Technischer Überwachungsverein e.v:n (RW TÜV) tuotesertifikaatti Kuhunkin sertifikaattiin liittyvä sertifiointiraportit tulee huomioida; lisäykset on kopioitu tähän dokumenttiin. Sertifikaatti koskee käyttölaitejärjestelmää MOVIMOT, jossa on turvaorientoitunut, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen käyttölaitteen poiskytkentä sekä standardin EN kategorian 3 mukainen uudelleenkäynnistyksen eston varmistus. Sertifikaatti edellyttää, että kappaleessa "Turvatekniset lisäykset" mainittujen määräysten ehdot täyttyvät. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 7

8 2 Sertifikaatti Turvakonsepti 54122AXX 8 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

9 Turvateknisiä lisäyksiä Turvakonsepti 3 3 Turvateknisiä lisäyksiä Asennettaessa MOVIMOT MM..C -taajuusmuuttajia turvaorientoituneella, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN turvakategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistymisen estolla varustettuihin sovelluksin ja niitä siellä käytettäessä ovat seuraavat lisäykset ehdottoman pakollisia. Lisäykset jakautuvat seuraaviin kappaleisiin: Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Asennusta koskevat vaatimukset Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Käyttöönottoa koskevat vaatimukset Käyttöä koskevat vaatimukset Käytettäessä lämpötila-antureita ja automaattista poiskytkentää ylikuumenemistapauksissa on pidettävä huolta, ettei moottorin jäähtyessä tapahdu automaattinen uudelleenkäynnistyminen. Mikäli tällainen riski on olemassa, on suoritettava lisätoimenpiteitä, joilla estetään pääsy käyttölaitteeseen liittyviin vaarakohteisiin. Pysäytyskategorioita koskeva huomautus Pysäytyskategoriassa 0 on ohjaussignaalit katkaistava samanaikaisesti 24 V -suojajännitteen katkaisun kanssa. Pysäytyskategoriassa 1 on noudatettava seuraavaa menettelyä: käyttölaite tulee pysäyttää sopivaa, ohjearvon annon kautta hallittavaa hidastusramppia noudattaen. tämän jälkeen on turvaorientoitunut 24 V -käyttöjännite katkaistava. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 9

10 3 Turvateknisiä lisäyksiä Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot 3.1 Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Vain seuraavat MOVIMOT -taajuusmuuttajaan liitettävät laiteyhdistelmät ovat sallittuja sovelluksissa, joissa on turvaorientoitunut, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen käyttölaitteen poiskytkentä sekä standardin EN kategorian 3 mukainen uudelleenkäynnistymisen eston varmistus: Sallitut lisälaiteversiot ilmenevät julkaisusta "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen". MOVIMOT digitaalisella ohjauksella (ohjaus riviliittimien kautta) MOVIMOT lisäkortilla MBG11A varustettuna MOVIMOT lisäkortilla MWA 21A varustettuna MOVIMOT kenttäväyläliityntäyksiköllä MFZ.6 varustettuna. (Liitäntä erityisesti tarkoitukseen valmistetulla kaapelilla). Seuraavat yhdistelmät ovat sallittuja: MF../Z.6./A.. MQ../Z.6./A.. Liitäntätekniikka: AF0 AF1 AF2, AF3 vain Z16F:n, Z26F:n ja Z26J:n kanssa vain Z36F:n kanssa vain Z26F:n ja Z26J:n kanssa Liitäntämoduuli: Z16F, Z26F, Z26J, Z36F Kenttäväyläliityntäyksikkö: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A sallittu vain Z16F:n kanssa sallittu vain Z26F:n ja Z26J:n kanssa sallittu vain Z36F:n kanssa 10 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

11 Turvateknisiä lisäyksiä Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot 3 MOVIMOT -taajuusmuuttaja integroituna liityntäyksikköön MFZ.7. (Kolmivaihemoottorin liitäntä erityisesti tätä varten valmistetun kaapelin avulla). Seuraavat yhdistelmät ovat sallittuja: MF../MM../Z.7. MQ../MM../Z.7. Liitäntämoduuli: Z17F, Z27F, Z37F MOVIMOT -taajuusmuuttaja: MM03C.. MM15C Kenttäväyläliityntäyksikkö: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A sallittu vain Z17F:n kanssa sallittu vain Z27F:n kanssa sallittu vain Z37F:n kanssa MOVIMOT -taajuusmuuttaja integroituna liityntäyksikköön MFZ.8. (Kolmivaihemoottorin liitäntä erityisesti tätä varten valmistetun kaapelin avulla). Seuraavat yhdistelmät ovat sallittuja: MF../MM../Z.8./A.. MQ../MM../Z.8./A.. Liitäntätekniikka: AF0 AF1, AGA, AGB AF2, AF3 vain Z18F:n, Z28F:n ja Z28J:n kanssa vain Z38F:n ja Z38G:n kanssa vain Z28F:n ja Z28J:n kanssa Liitäntämoduuli: Z18F, Z28F, Z28J, Z38F, Z38G MOVIMOT -taajuusmuuttaja: MM03C.. MM3XC Kenttäväyläliityntäyksikkö: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A sallittu vain Z18F:n kanssa sallittu vain Z28F:n ja Z28J:n kanssa sallittu vain Z38F:n ja Z38G:n kanssa Toiset, muissa julkaisuissa mainitut yhdistelmät ja lisämoduulit eivät ole sallittuja. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 11

12 3 Turvateknisiä lisäyksiä Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Käyttölaitteen jälkikäynnistä johtuva vaara On huomioitava, että käyttölaite voi mekaanisen jarrun puuttuessa tai vikaannuttua jäädä pyörimään. Huom! Mikäli jälkikäynnistä on sovelluskohtaisesti vaaraa, on ryhdyttävä lisävarotoimiin (esim. liikkuvien, kiinni pysyvien suojusten avulla, jotka peittävät vaarallisen kohteen kunnes henkilövahinkojen vaaraa ei enää ole. Lisäsuojusten on oltava toteutukseltaan vastaavalta koneelta vaadittavan turvakategorian mukaisia ja koneeseen integroituja. Kun pysäytyskäsky on annettu, on käsiksipääsy koneeseen estettävä vaara-asteesta riippuen lukitustoiminnon avulla niin pitkäksi aikaa, että käyttölaite on pysähtynyt. Vaihtoehtoisesti on selvitettävä käsiksipääsyaika siitä johtuvan turvavälin rajoissa pysymiseksi. Hätä-seiskatkaisun periaate Henkilölle selviää, että on suoritettava HÄTÄ-SEIS-katkaisu HÄTÄ-SEIS-painikkeen painaminen HÄTÄ-SEIS-painikkeen kuittaus (lukituksen avaus) Toiminta Käynnistyskäsky Seis HÄTÄ-SEIS-katkaisulla aikaansaatu tila Aika EN418 Kone voidaan käynnistää uudelleen Kuva 2: Hätä-seis-katkaisun periaate 06758AFI Jarrumoottorilla varustettujen toteutusten jarru menee automaattisesti päälle 24 V -syöttöjännitteen katketessa. 12 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

13 Turvateknisiä lisäyksiä Asennusta koskevat vaatimukset Asennusta koskevat vaatimukset Kenttäväyläliityntäisissä MOVIMOT -sovelluksissa, joissa on turvaorientoitunut, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen käyttölaitteen poiskytkentä sekä standardin EN kategorian 3 mukainen uudelleenkäynnistymisen eston varmistus, saa käyttää vain SEW-yhdistelmäkaapelia. SEW-yhdistelmäkaapeleita ei saa lyhentää. On käytettävä alkuperäisen mittaisia kaapeleita, joiden liittimet on asennettu tehtaalla. On pidettävä huolta, että kaapelit kytketään oikein. MOVIMOT -sovelluksissa, joissa on turvaorientoitunut, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen käyttölaitteen poiskytkentä sekä standardin EN kategorian 3 mukainen uudelleenkäynnistymisen eston varmistus, on verkko- ja 24 V -jännitteiden syöttökaapelivedot tehtävä erillään toisistaan. 24 V -jännitesyötön kaapelointi on toteutettava indusoituvien jännitteiden välttämiseksi seuraavasti: Käytä suojattua kaapelia, jonka häiriönvaimennusaste on vähintään 85 % (esim. LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY). Kaapelin suojasukka on maadoitettava kummastakin päästään. Johdon pituuden ollessa > 50 m on kaapeli maadoitettava myös väliltä. Kaapelin veto kaapelikanavassa tai putkessa. Johdon kokonaispituuden tulee rajoittua arvoon 100 m. Pyörimissuuntasignaaleina ja ohjearvon vaihtokytkentään (liittimet R, L, f1/f2) saa käyttää ainoastaan turvaorientoitunutta 24 V -syöttöjännitettä. 24 V -jännitelähteinä saa käyttää vain tehtävään soveltuvia laitteita, joissa on rajoitettu lähtöjännitettä (U max = 30 V DC ) ja lähtövirtaa (I 8 A) (noudata MOVIMOT - taajuusmuuttajien teknisissä tiedoissa annettuja arvoja). Asennuksen tulee EMC-kelpoisen toteutuksen osalta noudattaa seuraavissa julkaisuissa annettuja ohjeita: MOVIMOT -taajuusmuuttajien käyttöohje PROFIBUS-kenttäväyläliityntöjen käsikirja InterBus-kenttäväyläliityntöjen käsikirja DeviceNet/CANopen-kenttäväyläliityntöjen käsikirja Erityisesti on huomioitava, että 24 V -syöttöjohdon suojamaa on kytkettävä molemmista päistä kotelon runkoon. Kaikkien kenttäväylään liitettyjen asemien on oltava standardin EN mukaan testattuja, kenttäväylän tehonsyöttöyksikkö mukaan lukien. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 13

14 3 Turvateknisiä lisäyksiä Asennusta koskevat vaatimukset Standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN turvakategorian 3 mukaisella vikasietoisella uudelleenkäynnistyksen estolla varustettujen sovellusten kenttäväyläliityntäyksiköiden liittimien 24V/X40 ja 24V/X29 väliset, tekstillä "Caution, remove jumper for safety Operation" varustetut siltaukset on poistettava. (ks. allaoleva kuva). for safety operation CAUTION remove jumper CAUTION remove jumper for safety operation Kuva 3: Poista siltaukset 54124AXX Kenttäväyläliityntäyksikön johdotukseen ei saa tehdä muita muutoksia. Asennuksen suunnittelussa tulee huomioida MOVIMOT MM..C -taajuusmuuttajien tekniset tiedot. 14 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

15 Turvateknisiä lisäyksiä Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Turvakytkimiä koskevat seuraavat vaatimukset: Turvakytkinten on oltava vähintään standardin EN kategorian 3 mukaisesti hyväksyttyjä. Turvakytkinten täytyy mahdollistaa kaksikanavainen liitäntä sekä poiskytkennän käynnistykseen käytettävän käskynantolaitteen ristiinkytkennän tunnistus. Käskynantolaitteen johdotus on toteutettava kaksikanavaisena ja siinä on oltava ristiinkytkennän tunnistus. Turvakytkinlaitteissa on oltava mahdollisuus ristiinkytkennän tunnistuksen ja laukaisun tunnistuksen signalointiin. Kytkennän toteutuksen osalta on ehdottomasti pitäydyttävä turvakytkimelle määritellyissä arvoissa. Turvakytkinlaitteiden on vastattava kytkentäkapasiteetiltaan vähintään 24 V -teholähteen suurinta sallittua rajoitettua lähtövirtaa. Turvakytkinten valmistajan ohjeita, jotka koskevat kosketinten sallittua kuormitusta ja turvakosketinten mahdollisesti vaatimia sulakkeita, on noudatettava. Ellei valmistajalta ole niiden suhteen ohjeita, on koskettimet varustettava sulakkeilla, joiden arvo on 0,6-kertainen valmistajan ilmoittamaan kosketinten suurimpaan sallittuun kuormitukseen nähden. Käyttölaitteen turvaorientoituneen, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisen poiskytkennän ja standardin EN kategorian 3 mukaisen uudelleenkäynnistymisen eston varmistuksen käynnistämiseen on käytettävä pakkoavautuvilla koskettimilla varustettuja (standardin EN mukaisia) käskynantolaitteita. Turvakytkinlaitteiden on oltava siten suunniteltuja ja kytkettyjä, ettei pelkkä käskynantolaitteen kuittaaminen voi johtaa uudelleenkäynnistymiseen. Tämä tarkoittaa, että uudelleenkäynnistyminen on mahdollista vasta kun turvakytkinlaite on lisäksi kuitattu erikseen. Turvapiirin katkaisun on tapahduttava kaksinapaisesti. Turvakytkinlaitteita valmistavia yhtiöitä ovat mm. Pilz ja Siemens. MOVIMOT -taajuusmuuttajien 24 V -syöttöjännitetulossa on sarjaan kytketty, väärältä napaisuudelta suojaava diodi sekä puskurikondensaattori, C = 100 µf. Tämä on huomioitava turvakytkinlaitteen suunnittelussa kuormittavana tekijänä. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 15

16 3 Turvateknisiä lisäyksiä Käyttöönottoa koskevat vaatimukset "Turvakytkimen" kytkentäesimerkki Oheinen kuva esittää MOVIMOT MM..C -käyttölaitteeseen kytkettävän (edellä mainittuja vaatimuksia vastaavan) ulkoisen turvakytkimen periaatteellista kytkentää. Liitettäessä on noudatettava kunkin valmistajan datalehdillä annettuja arvoja. Hyväksytty HÄTÄ-SEIS-painike Kaksikanavainen liitäntä ristiinkytkennän tunnistuksella Turvakytkinlaitteen valmistajan antamien tietojen mukaiset sulakkeet 24 V -syöttöjännite Vähintään standardin EN954-1 kategorian 3 mukaisesti hyväksytty turvakytkinlaite Turvallinen 24 V tehonsyöttö turvakytkinlaitteelta (esim. PNOZ...) Palautuspainike manuaalista kuittausta varten Kuva 4: Pysäytyskategorian 0 kytkentäesimerkki 57073AFI 3.4 Käyttöönottoa koskevat vaatimukset Käyttöönoton on tapahduttava dokumentoidulla tavalla ja turvatoimintojen toimivuus on todennettava. Standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN turvakategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistyksen eston varmistuksella varustetuille MOVIMOT -sovelluksille on suoritettava perusteellinen katkaisujärjestelmän ja johdotuksen oikeellisuuden käyttöönottotestaus, joka on myös dokumentoitava. Käyttöönoton / toiminnan tarkistuksen yhteydessä on mittauksen avulla tarkistettava kulloistenkin käyttöjännitteiden syötön (esim. suojajännite / X40 ja väylämoduulin käyttöjännite / X29) luokittelu. Toiminnallisen tarkastuksen on tapahduttava kaikkien potentiaalien osalta peräkkäin, ts. erillään toisistaan. 3.5 Käyttöä koskevat vaatimukset Laitteistoa saa käyttää vain datalehdillä määriteltyjen arvojen rajoissa. Tämä koskee sekä ulkoista turvakytkinlaitetta, MOVIMOT -käyttölaitetta että sallittuja lisälaitteita. Turvatoimintojen virheetön toiminta on tarkistettava säännöllisin väliajoin. Tarkastusten väli ei saa olla pidempi kuin 3 kuukautta. 16 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

17 Lisälaiteversiot Käyttöä koskevat vaatimukset 4 4 Lisälaiteversiot Sivulla sivu 10 lueteltujen, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN turvakategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistyksen eston varmistuksella varustettujen laiteyhdistelmien ja lisälaitemuunnosten sallitut lisälaiteversiot löytyvät jukaisusta "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen". Julkaisua "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen" laajennetaan uusien sovellusmahdollisuuksien osalta tarpeen mukaan; sen tarkistuslistoista on lisäapua MOVIMOT -käyttölaitteiden turvateknisten sovellusten projektisuunnittelussa, asennuksessa ja käytössä turvaorientoituneissa sovelluksissa. Kaikkien julkaisussa "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen" esitettyjen lisälaiteversioiden suhteen on ehdottomasti noudatettava kappaleessa "Turvaohjeet ja varoitukset" mainituissa julkaisuissa annettuja ohjeita. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 17

18 5 Muutosindeksi Käyttöä koskevat vaatimukset 5 Muutosindeksi Seuraavassa on lueteltu yksittäisissä tekstikappaleissa tehdyt muutokset. Turvakonsepti MOVIMOT -taajuusmuuttajien turvakonseptin kaaviollinen esitys on laadittu uudelleen. Sertifikaatti Seuraava sertifikaatti on jäänyt pois: BZG:n (Saksan ammattiyhdistysten työterveys- ja -turvallisuuskeskuksen) MHHW-valiokunnan (koneenrakennus, nostolaitteet, valimot ja valssaamot) mallikoestustodistus. Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Sallittujen laiteyhdistelmien ja lisälaiteversioiden listaa on laajennettu uusilla versioilla. Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Kappaletta "Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset" on laajennettu MOVIMOT -taajuusmuuttajan 24 V -jännitesyöttöä koskevien huomautusten osalta. 18 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

19 Osoiteluettelo Osoiteluettelo Saksa Pääkonttori Valmistus Ranska Valmistus Bruchsal Garbsen (Hannoverin lähellä) Kirchheim (Münchenin lähellä) Langenfeld (Düsseldorfin lähellä) Meerane (Zwickaun lähellä) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen Postfachadresse Postfach D Garbsen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane Lisää Saksan huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 185 F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Lisää Ranskan huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Puh Faksi Elektroniikkahuolto: Puh vaihteistot ja moottorit: Puh Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Alankomaat Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Puh Faksi Algeria Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Puh Fax Argentiina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Puh Faksi /

20 Osoiteluettelo Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Puh Faksi Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Puh Faksi Belgia Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Puh Faksi Brasilia Valmistus Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Lisää Brasilian huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Puh Faksi Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Puh Faksi Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postfachadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Puh Faksi Espanja Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Puh Faksi Etelä-Afrikka Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Puh Faksi Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Puh Faksi Teleksi Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Puh Faksi Gabun Libreville Sähköhuollot B.P Libreville Puh Faksi /2006

21 Osoiteluettelo Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Puh Faksi Intia Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Puh Faksi Tekniset toimipisteet Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Puh Faksi Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Puh Faksi Irlanti Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Puh Faksi Iso-Britannia Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West-Yorkshire WF6 1QR Puh Faksi Italia Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Puh Faksi Itävalta Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Puh Faksi Japani Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, Puh Faksi Kamerun Douala Sähköhuollot Rue Drouot Akwa B.P Douala Puh Faksi /

22 Osoiteluettelo Kanada Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Lisää Kanadan huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Kiina Valmistus Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Puh Faksi Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China Puh Faksi Kolumbia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Puh Faksi Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Puh Faksi Kreikka Athen Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Puh Faksi Kroatia Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Puh Faksi Latvia Riga SIA Gultni 21, Unijas Street LV-1039 Riga Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Liettua Alytus UAB Irseva Merkines g. 2A LT-4580 Alytus Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi /2006

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Servo-planeettavaihteet PS.C.. Julkaisuajankohta 12/2007 11621532 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Painos. Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. 12/2002. Käyttöohje 1055 3037 / FI

Painos. Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. 12/2002. Käyttöohje 1055 3037 / FI Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. Painos 12/2002 Käyttöohje 1055 3037 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 2.1 Pitkäaikainen varastointi...

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 L. Asennus- ja käyttöohjeet ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 L. Asennus- ja käyttöohjeet ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 L Asennus- ja käyttöohjeet ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote GRUNDFOS

Lisätiedot

TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet

TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TPE Sarja 2, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TM1 TM2 674 1138 1897 61 Vastaavuusvakuutus Me GRUNDFOS vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet TPE Sarja 2, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/27 11586346 / F Käyttöohje SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

GRUNDFOS MAGNA Series 2000

GRUNDFOS MAGNA Series 2000 GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 MAGNA 32-120, 40-120, 50-120, 65-120, 50-60, 65-60 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Quick Start Guide 00056 C 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories ATTIX 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option / Optional

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SP Asennus- ja käyttöohjeet Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/98074911 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäiset asennus- ja käyttöohjeet. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG ATEX-approved pumps Installation and operating instructions NK, NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDXB Tahdistuskortti DRSB Julkaisuajankohta 0/2007 73 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI auto auto auto auto auto 17415 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB -H/5-H/7-H INSTRUCCIONES DE USO IVB -H 11 14 9 auto IVB -H 1 1 4 5 8 6 1

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3

Käyttäjän opas. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3 Käyttäjän opas Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3 Tervetuloa BT-200:aan Tämä on itsenäisesti toimiva tuote, läpinäkyvät mobiilikatselulasit

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 / SAR 07.1 - SAR 30.1 Käyttöohje Tämän ohjeen laajuus: Tämä ohje koskee sähkötoimilaitteita ohjaustehtäviin,

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B FA361771 Julkaisuajankohta 01/2006 11413131

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Soikeakehyksinen Allas TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

KÄYTTÖOHJE. Soikeakehyksinen Allas TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA () OVAL FRAME POOL DANISH 7.5 X 0.3 PANTONE 95U 06//00 KÄYTTÖOHJE Suomi Dansk TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Soikeakehyksinen

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

AIRFLOWCONTROL. Suunnitteluopas. Ilmanjakelujärjestelmien komponentit. The art of handling air

AIRFLOWCONTROL. Suunnitteluopas. Ilmanjakelujärjestelmien komponentit. The art of handling air AIRFLOWCONTROL Suunnitteluopas Ilmanjakelujärjestelmien komponentit The art of handling air Suunnitteluopas Ilmavirtausten hallinta Sisällysluettelo Kokemukset ja innovaatiot 3 Ilman jakelu 4 Tilavuusvirran

Lisätiedot

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Operointipaneelit DOP11A EE41 Julkaisuajankohta 5/26 11424346 / F Järjestelmäkäsikirja SEW-EURODRVE

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e GARDENA Art. 1820 GB S NL D Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e Bruksanvisning Bevattningstimer electronic C 14 e Instructies voor gebruik Elektronische watertimer C 14 e Betriebsanleitung

Lisätiedot

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS OHJT, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) sennus- ja käyttöohjeet 2 Suomi (FI) sennus- ja käyttöohjeet lkuperäisen englanninkielisen version käännös.

Lisätiedot