Käsikirja. Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä. Julkaisuajankohta 05/2005 C / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä. Julkaisuajankohta 05/2005 C1110000 11361921 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä Julkaisuajankohta 05/ / FI C Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä ohjeita Turvallisuusohjeet ja varoitukset Turvakonsepti Sertifikaatti Turvateknisiä lisäyksiä Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Asennusta koskevat vaatimukset Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Käyttöönottoa koskevat vaatimukset Käyttöä koskevat vaatimukset Lisälaiteversiot Muutosindeksi Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 3

4 1 Tärkeitä ohjeita Turvallisuusohjeet ja varoitukset Käsikirja 1 Tärkeitä ohjeita 1.1 Turvallisuusohjeet ja varoitukset Tässä dokumentissa annettuja turvaohjeita ja varoituksia tulee ehdottomasti noudattaa! Sähkövirran aiheuttama uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: hengenmeno tai vakava vammautuminen. Uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: hengenmeno tai vakava vammautuminen. Vaarallinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: lievä tai vähäinen vammautuminen. Vahingollinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: laitteen tai ympäristön vaurioituminen. Käyttöohjeita ja hyödyllistä tietoa. Julkaisun sisältö Tässä dokumentissa on turvateknisiä täydennyksiä ja lisäyksiä, jotka koskevat standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvaorientoituneella poiskytkennällä ja standardin EN kategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistyksen eston varmistuksella varustettuja MOVIMOT -taajuusmuuttajia. Järjestelmä koostuu taajuusmuuttaja/asynkronimoottori-yhdistelmästä sekä turvatestatusta ulkoisesta katkaisujärjestelmästä. Ulkoisen katkaisujärjestelmän on oltava vähintään standardin EN kategorian 3 mukainen. Muut asiaa koskevat julkaisut Oheinen julkaisu täydentää MOVIMOT MM..C -taajuusmuuttajien käyttöohjetta rajoittaen käyttöä koskevia ohjeita seuraavassa annettujen tietojen mukaisesti. Sitä saa käyttää ainoastaan seuraavien julkaisujen yhteydessä. MOVIMOT MM03C-MM3XC -taajuusmuuttajan käyttöohje PROFIBUS-kenttäväyläliityntöjen käsikirja InterBus-kenttäväyläliityntöjen käsikirja DeviceNet/CANopen-kenttäväyläliityntöjen käsikirja Sallitut taajuusmuuttajaversiot löytyvät julkaisusta "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen" (= *MOVIMOT MM..C -sovellusten turvallinen poiskytkentä*). Turvasovelluksissa saa käyttää vain SEW-EURODRIVEn nimenomaan tällaisen käytön mukaisina versioina toimittamia komponentteja! Turvasovellusten toteutusten on ehdottomasti oltava tässä julkaisussa esitettyjen mukaisia. Tämä koskee erityisesti TÜV-koestusraporttien perusteella sovellettavia lisälaitteita. 4 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

5 Tärkeitä ohjeita Turvakonsepti Turvakonsepti Koneen potentiaaliset vaaratekijät on eliminoitava vaaratilanteissa niin pian kuin mahdollista. Vaaraa tuottavien liikkeiden suhteen vaaraton tilanne on yleensä pysähdyksissä olo, johon on yhdistetty uudelleenkäynnistymisen esto. MOVIMOT -taajuusmuuttajalle on ominaista, että laitteeseen voidaan liittää ulkoinen, vikasietoinen, mallitestattu (standardin EN kategorian 3 mukainen) turvakytkin. Kun järjestelmään liitetty käskynantolaite (esim. lukkiutuva HÄTÄ-SEISpainike) aktivoidaan, kytkee turvakytkin pois päältä eli jännitteettömään tilaan kaikki aktiiviset elimet, joiden avulla IGBT-pääteaste kykenee tuottamaan pulssijonoja (24 V -tehonsyötön katkaisu). Katkaisemalla 24 V -syöttöjännite varmistetaan, että kaikki taajuusmuuttajan toiminnan vaatimat käyttöjännitteet varmasti katkeavat eikä uudelleenkäynnistyminen itsestään ole täten mahdollista. Sen asemesta, että käyttölaite erotettaisiin verkosta kontaktorien tai kytkinten avulla, estetään taajuusmuuttajan tehopuolijohteiden ohjaus tässä kuvatun 24 V -käyttöjännitteen katkaisukytkennän avulla varmalla tavalla. Kunkin moottorin kiertokenttä katoaa sen johdosta. Yksittäinen moottori ei pysty tässä tilassa tuottamaan vääntömomenttia, vaikka käyttöjännite on edelleen päällä. Turvakytkintä koskevat vaatimukset on määritelty seuraavissa kappaleissa tarkoin ja niitä on noudatettava tiukasti. Käyttämällä sopivaa ulkoista piiriä, johon kuuluvan turvakytkimen ominaisuuksia ovat vähintään turvakategorian 3 mukainen hyväksyntä kaksikanavaisuus ristiinkytkennän tunnistus voidaan (standardissa EN määritellyn) pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla varustettua MOVIMOT -käyttölaitetta käyttää standardin EN kategorian 3 mukaiseen uudelleenkäynnistyksen eston varmistukseen. Rajoitukset Huom! Turvakonsepti soveltuu vain käyttölaitteen käyttämillä laitos- tai konekomponenteilla tehtävien mekaanisten töiden suorittamiseen. Huom! Termistorisuojaa käytettäessä ei suojaus uudelleenkäynnistymiseltä ole taattu termistorisuojan lauetessa. Tämä tosiasia on huomioitava riskianalyysissä ja sitä vastaan on tarvittaessa varauduttava sopivin toimenpitein. Huom! Laitoksen/koneen valmistajan on joka tapauksessa laadittava laitoksen tai koneen tyypin mukainen riskianalyysi ja huomioitava se MOVIMOT -käyttölaitetta soveltaessaan. Huom Hengenvaara! Katkaistaessa 24 V -käyttöjännite vallitsee taajuusmuuttajan välipiirissä edelleen verkkojännite. Huom! Käyttölaitejärjestelmän sähkölaitteisiin kohdistuvia töitä suoritettaessa on verkkojännite katkaistava ulkoisen huoltokytkimen avulla. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 5

6 1 Tärkeitä ohjeita Turvakonsepti "MOVIMOT -turvakonseptin" kaavamainen esitys MOVIMOT [1] [2] [3] [4] +5V U_O U_U [12] UZ- [8] [9] [5] [13] +24V [6] +15V UZ- [10] 0V24 +5V [11] UZ- [7] U V W +24V 0V24 Kuva 1: "MOVIMOT -turvakonseptin" kaavamainen esitys 56890AXX [1] Turvakytkin (ulkoinen); hyväksytty vähintään standardin EN mukaiseen kategoriaan 3 [2] Ohjaimen käyttöjännitteen katkaisu; tällä estetään pulssikuvion muodostus [3] Riviliittimet RS-485- ja digitaalisignaaleille [4] Ylempien tehotransistorien ohjainasteen käyttöjännitteen katkaisu [5] Alempien tehotransistorien ohjainasteen käyttöjännitteen katkaisu [6] Hakkuriteholähteen säädin [7] Potentiaalierotus [8] Ylemmän osan ohjaus [9] Tasonmuunnospiiri [10] Alemman osan ohjaus [11] Ohjauspiiri [12] Ohjain [13] Verkkojännite 6 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

7 Sertifikaatti Turvakonsepti 2 2 Sertifikaatti Standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvallisuusorientoituneella pysäytyksellä ja standardin EN kategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistyksen eston varmistuksella (luvun "Turvakonsepti" mukaan) varustetuille MOVIMOT - taajuusmuuttajille on saatavissa seuraavanlainen sertifikaatti: Rheinisch-Westfälischer Technischer Überwachungsverein e.v:n (RW TÜV) tuotesertifikaatti Kuhunkin sertifikaattiin liittyvä sertifiointiraportit tulee huomioida; lisäykset on kopioitu tähän dokumenttiin. Sertifikaatti koskee käyttölaitejärjestelmää MOVIMOT, jossa on turvaorientoitunut, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen käyttölaitteen poiskytkentä sekä standardin EN kategorian 3 mukainen uudelleenkäynnistyksen eston varmistus. Sertifikaatti edellyttää, että kappaleessa "Turvatekniset lisäykset" mainittujen määräysten ehdot täyttyvät. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 7

8 2 Sertifikaatti Turvakonsepti 54122AXX 8 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

9 Turvateknisiä lisäyksiä Turvakonsepti 3 3 Turvateknisiä lisäyksiä Asennettaessa MOVIMOT MM..C -taajuusmuuttajia turvaorientoituneella, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN turvakategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistymisen estolla varustettuihin sovelluksin ja niitä siellä käytettäessä ovat seuraavat lisäykset ehdottoman pakollisia. Lisäykset jakautuvat seuraaviin kappaleisiin: Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Asennusta koskevat vaatimukset Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Käyttöönottoa koskevat vaatimukset Käyttöä koskevat vaatimukset Käytettäessä lämpötila-antureita ja automaattista poiskytkentää ylikuumenemistapauksissa on pidettävä huolta, ettei moottorin jäähtyessä tapahdu automaattinen uudelleenkäynnistyminen. Mikäli tällainen riski on olemassa, on suoritettava lisätoimenpiteitä, joilla estetään pääsy käyttölaitteeseen liittyviin vaarakohteisiin. Pysäytyskategorioita koskeva huomautus Pysäytyskategoriassa 0 on ohjaussignaalit katkaistava samanaikaisesti 24 V -suojajännitteen katkaisun kanssa. Pysäytyskategoriassa 1 on noudatettava seuraavaa menettelyä: käyttölaite tulee pysäyttää sopivaa, ohjearvon annon kautta hallittavaa hidastusramppia noudattaen. tämän jälkeen on turvaorientoitunut 24 V -käyttöjännite katkaistava. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 9

10 3 Turvateknisiä lisäyksiä Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot 3.1 Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Vain seuraavat MOVIMOT -taajuusmuuttajaan liitettävät laiteyhdistelmät ovat sallittuja sovelluksissa, joissa on turvaorientoitunut, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen käyttölaitteen poiskytkentä sekä standardin EN kategorian 3 mukainen uudelleenkäynnistymisen eston varmistus: Sallitut lisälaiteversiot ilmenevät julkaisusta "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen". MOVIMOT digitaalisella ohjauksella (ohjaus riviliittimien kautta) MOVIMOT lisäkortilla MBG11A varustettuna MOVIMOT lisäkortilla MWA 21A varustettuna MOVIMOT kenttäväyläliityntäyksiköllä MFZ.6 varustettuna. (Liitäntä erityisesti tarkoitukseen valmistetulla kaapelilla). Seuraavat yhdistelmät ovat sallittuja: MF../Z.6./A.. MQ../Z.6./A.. Liitäntätekniikka: AF0 AF1 AF2, AF3 vain Z16F:n, Z26F:n ja Z26J:n kanssa vain Z36F:n kanssa vain Z26F:n ja Z26J:n kanssa Liitäntämoduuli: Z16F, Z26F, Z26J, Z36F Kenttäväyläliityntäyksikkö: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A sallittu vain Z16F:n kanssa sallittu vain Z26F:n ja Z26J:n kanssa sallittu vain Z36F:n kanssa 10 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

11 Turvateknisiä lisäyksiä Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot 3 MOVIMOT -taajuusmuuttaja integroituna liityntäyksikköön MFZ.7. (Kolmivaihemoottorin liitäntä erityisesti tätä varten valmistetun kaapelin avulla). Seuraavat yhdistelmät ovat sallittuja: MF../MM../Z.7. MQ../MM../Z.7. Liitäntämoduuli: Z17F, Z27F, Z37F MOVIMOT -taajuusmuuttaja: MM03C.. MM15C Kenttäväyläliityntäyksikkö: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A sallittu vain Z17F:n kanssa sallittu vain Z27F:n kanssa sallittu vain Z37F:n kanssa MOVIMOT -taajuusmuuttaja integroituna liityntäyksikköön MFZ.8. (Kolmivaihemoottorin liitäntä erityisesti tätä varten valmistetun kaapelin avulla). Seuraavat yhdistelmät ovat sallittuja: MF../MM../Z.8./A.. MQ../MM../Z.8./A.. Liitäntätekniikka: AF0 AF1, AGA, AGB AF2, AF3 vain Z18F:n, Z28F:n ja Z28J:n kanssa vain Z38F:n ja Z38G:n kanssa vain Z28F:n ja Z28J:n kanssa Liitäntämoduuli: Z18F, Z28F, Z28J, Z38F, Z38G MOVIMOT -taajuusmuuttaja: MM03C.. MM3XC Kenttäväyläliityntäyksikkö: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A sallittu vain Z18F:n kanssa sallittu vain Z28F:n ja Z28J:n kanssa sallittu vain Z38F:n ja Z38G:n kanssa Toiset, muissa julkaisuissa mainitut yhdistelmät ja lisämoduulit eivät ole sallittuja. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 11

12 3 Turvateknisiä lisäyksiä Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Käyttölaitteen jälkikäynnistä johtuva vaara On huomioitava, että käyttölaite voi mekaanisen jarrun puuttuessa tai vikaannuttua jäädä pyörimään. Huom! Mikäli jälkikäynnistä on sovelluskohtaisesti vaaraa, on ryhdyttävä lisävarotoimiin (esim. liikkuvien, kiinni pysyvien suojusten avulla, jotka peittävät vaarallisen kohteen kunnes henkilövahinkojen vaaraa ei enää ole. Lisäsuojusten on oltava toteutukseltaan vastaavalta koneelta vaadittavan turvakategorian mukaisia ja koneeseen integroituja. Kun pysäytyskäsky on annettu, on käsiksipääsy koneeseen estettävä vaara-asteesta riippuen lukitustoiminnon avulla niin pitkäksi aikaa, että käyttölaite on pysähtynyt. Vaihtoehtoisesti on selvitettävä käsiksipääsyaika siitä johtuvan turvavälin rajoissa pysymiseksi. Hätä-seiskatkaisun periaate Henkilölle selviää, että on suoritettava HÄTÄ-SEIS-katkaisu HÄTÄ-SEIS-painikkeen painaminen HÄTÄ-SEIS-painikkeen kuittaus (lukituksen avaus) Toiminta Käynnistyskäsky Seis HÄTÄ-SEIS-katkaisulla aikaansaatu tila Aika EN418 Kone voidaan käynnistää uudelleen Kuva 2: Hätä-seis-katkaisun periaate 06758AFI Jarrumoottorilla varustettujen toteutusten jarru menee automaattisesti päälle 24 V -syöttöjännitteen katketessa. 12 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

13 Turvateknisiä lisäyksiä Asennusta koskevat vaatimukset Asennusta koskevat vaatimukset Kenttäväyläliityntäisissä MOVIMOT -sovelluksissa, joissa on turvaorientoitunut, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen käyttölaitteen poiskytkentä sekä standardin EN kategorian 3 mukainen uudelleenkäynnistymisen eston varmistus, saa käyttää vain SEW-yhdistelmäkaapelia. SEW-yhdistelmäkaapeleita ei saa lyhentää. On käytettävä alkuperäisen mittaisia kaapeleita, joiden liittimet on asennettu tehtaalla. On pidettävä huolta, että kaapelit kytketään oikein. MOVIMOT -sovelluksissa, joissa on turvaorientoitunut, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen käyttölaitteen poiskytkentä sekä standardin EN kategorian 3 mukainen uudelleenkäynnistymisen eston varmistus, on verkko- ja 24 V -jännitteiden syöttökaapelivedot tehtävä erillään toisistaan. 24 V -jännitesyötön kaapelointi on toteutettava indusoituvien jännitteiden välttämiseksi seuraavasti: Käytä suojattua kaapelia, jonka häiriönvaimennusaste on vähintään 85 % (esim. LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY). Kaapelin suojasukka on maadoitettava kummastakin päästään. Johdon pituuden ollessa > 50 m on kaapeli maadoitettava myös väliltä. Kaapelin veto kaapelikanavassa tai putkessa. Johdon kokonaispituuden tulee rajoittua arvoon 100 m. Pyörimissuuntasignaaleina ja ohjearvon vaihtokytkentään (liittimet R, L, f1/f2) saa käyttää ainoastaan turvaorientoitunutta 24 V -syöttöjännitettä. 24 V -jännitelähteinä saa käyttää vain tehtävään soveltuvia laitteita, joissa on rajoitettu lähtöjännitettä (U max = 30 V DC ) ja lähtövirtaa (I 8 A) (noudata MOVIMOT - taajuusmuuttajien teknisissä tiedoissa annettuja arvoja). Asennuksen tulee EMC-kelpoisen toteutuksen osalta noudattaa seuraavissa julkaisuissa annettuja ohjeita: MOVIMOT -taajuusmuuttajien käyttöohje PROFIBUS-kenttäväyläliityntöjen käsikirja InterBus-kenttäväyläliityntöjen käsikirja DeviceNet/CANopen-kenttäväyläliityntöjen käsikirja Erityisesti on huomioitava, että 24 V -syöttöjohdon suojamaa on kytkettävä molemmista päistä kotelon runkoon. Kaikkien kenttäväylään liitettyjen asemien on oltava standardin EN mukaan testattuja, kenttäväylän tehonsyöttöyksikkö mukaan lukien. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 13

14 3 Turvateknisiä lisäyksiä Asennusta koskevat vaatimukset Standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN turvakategorian 3 mukaisella vikasietoisella uudelleenkäynnistyksen estolla varustettujen sovellusten kenttäväyläliityntäyksiköiden liittimien 24V/X40 ja 24V/X29 väliset, tekstillä "Caution, remove jumper for safety Operation" varustetut siltaukset on poistettava. (ks. allaoleva kuva). for safety operation CAUTION remove jumper CAUTION remove jumper for safety operation Kuva 3: Poista siltaukset 54124AXX Kenttäväyläliityntäyksikön johdotukseen ei saa tehdä muita muutoksia. Asennuksen suunnittelussa tulee huomioida MOVIMOT MM..C -taajuusmuuttajien tekniset tiedot. 14 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

15 Turvateknisiä lisäyksiä Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Turvakytkimiä koskevat seuraavat vaatimukset: Turvakytkinten on oltava vähintään standardin EN kategorian 3 mukaisesti hyväksyttyjä. Turvakytkinten täytyy mahdollistaa kaksikanavainen liitäntä sekä poiskytkennän käynnistykseen käytettävän käskynantolaitteen ristiinkytkennän tunnistus. Käskynantolaitteen johdotus on toteutettava kaksikanavaisena ja siinä on oltava ristiinkytkennän tunnistus. Turvakytkinlaitteissa on oltava mahdollisuus ristiinkytkennän tunnistuksen ja laukaisun tunnistuksen signalointiin. Kytkennän toteutuksen osalta on ehdottomasti pitäydyttävä turvakytkimelle määritellyissä arvoissa. Turvakytkinlaitteiden on vastattava kytkentäkapasiteetiltaan vähintään 24 V -teholähteen suurinta sallittua rajoitettua lähtövirtaa. Turvakytkinten valmistajan ohjeita, jotka koskevat kosketinten sallittua kuormitusta ja turvakosketinten mahdollisesti vaatimia sulakkeita, on noudatettava. Ellei valmistajalta ole niiden suhteen ohjeita, on koskettimet varustettava sulakkeilla, joiden arvo on 0,6-kertainen valmistajan ilmoittamaan kosketinten suurimpaan sallittuun kuormitukseen nähden. Käyttölaitteen turvaorientoituneen, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisen poiskytkennän ja standardin EN kategorian 3 mukaisen uudelleenkäynnistymisen eston varmistuksen käynnistämiseen on käytettävä pakkoavautuvilla koskettimilla varustettuja (standardin EN mukaisia) käskynantolaitteita. Turvakytkinlaitteiden on oltava siten suunniteltuja ja kytkettyjä, ettei pelkkä käskynantolaitteen kuittaaminen voi johtaa uudelleenkäynnistymiseen. Tämä tarkoittaa, että uudelleenkäynnistyminen on mahdollista vasta kun turvakytkinlaite on lisäksi kuitattu erikseen. Turvapiirin katkaisun on tapahduttava kaksinapaisesti. Turvakytkinlaitteita valmistavia yhtiöitä ovat mm. Pilz ja Siemens. MOVIMOT -taajuusmuuttajien 24 V -syöttöjännitetulossa on sarjaan kytketty, väärältä napaisuudelta suojaava diodi sekä puskurikondensaattori, C = 100 µf. Tämä on huomioitava turvakytkinlaitteen suunnittelussa kuormittavana tekijänä. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 15

16 3 Turvateknisiä lisäyksiä Käyttöönottoa koskevat vaatimukset "Turvakytkimen" kytkentäesimerkki Oheinen kuva esittää MOVIMOT MM..C -käyttölaitteeseen kytkettävän (edellä mainittuja vaatimuksia vastaavan) ulkoisen turvakytkimen periaatteellista kytkentää. Liitettäessä on noudatettava kunkin valmistajan datalehdillä annettuja arvoja. Hyväksytty HÄTÄ-SEIS-painike Kaksikanavainen liitäntä ristiinkytkennän tunnistuksella Turvakytkinlaitteen valmistajan antamien tietojen mukaiset sulakkeet 24 V -syöttöjännite Vähintään standardin EN954-1 kategorian 3 mukaisesti hyväksytty turvakytkinlaite Turvallinen 24 V tehonsyöttö turvakytkinlaitteelta (esim. PNOZ...) Palautuspainike manuaalista kuittausta varten Kuva 4: Pysäytyskategorian 0 kytkentäesimerkki 57073AFI 3.4 Käyttöönottoa koskevat vaatimukset Käyttöönoton on tapahduttava dokumentoidulla tavalla ja turvatoimintojen toimivuus on todennettava. Standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN turvakategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistyksen eston varmistuksella varustetuille MOVIMOT -sovelluksille on suoritettava perusteellinen katkaisujärjestelmän ja johdotuksen oikeellisuuden käyttöönottotestaus, joka on myös dokumentoitava. Käyttöönoton / toiminnan tarkistuksen yhteydessä on mittauksen avulla tarkistettava kulloistenkin käyttöjännitteiden syötön (esim. suojajännite / X40 ja väylämoduulin käyttöjännite / X29) luokittelu. Toiminnallisen tarkastuksen on tapahduttava kaikkien potentiaalien osalta peräkkäin, ts. erillään toisistaan. 3.5 Käyttöä koskevat vaatimukset Laitteistoa saa käyttää vain datalehdillä määriteltyjen arvojen rajoissa. Tämä koskee sekä ulkoista turvakytkinlaitetta, MOVIMOT -käyttölaitetta että sallittuja lisälaitteita. Turvatoimintojen virheetön toiminta on tarkistettava säännöllisin väliajoin. Tarkastusten väli ei saa olla pidempi kuin 3 kuukautta. 16 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

17 Lisälaiteversiot Käyttöä koskevat vaatimukset 4 4 Lisälaiteversiot Sivulla sivu 10 lueteltujen, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN turvakategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistyksen eston varmistuksella varustettujen laiteyhdistelmien ja lisälaitemuunnosten sallitut lisälaiteversiot löytyvät jukaisusta "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen". Julkaisua "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen" laajennetaan uusien sovellusmahdollisuuksien osalta tarpeen mukaan; sen tarkistuslistoista on lisäapua MOVIMOT -käyttölaitteiden turvateknisten sovellusten projektisuunnittelussa, asennuksessa ja käytössä turvaorientoituneissa sovelluksissa. Kaikkien julkaisussa "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen" esitettyjen lisälaiteversioiden suhteen on ehdottomasti noudatettava kappaleessa "Turvaohjeet ja varoitukset" mainituissa julkaisuissa annettuja ohjeita. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 17

18 5 Muutosindeksi Käyttöä koskevat vaatimukset 5 Muutosindeksi Seuraavassa on lueteltu yksittäisissä tekstikappaleissa tehdyt muutokset. Turvakonsepti MOVIMOT -taajuusmuuttajien turvakonseptin kaaviollinen esitys on laadittu uudelleen. Sertifikaatti Seuraava sertifikaatti on jäänyt pois: BZG:n (Saksan ammattiyhdistysten työterveys- ja -turvallisuuskeskuksen) MHHW-valiokunnan (koneenrakennus, nostolaitteet, valimot ja valssaamot) mallikoestustodistus. Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Sallittujen laiteyhdistelmien ja lisälaiteversioiden listaa on laajennettu uusilla versioilla. Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Kappaletta "Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset" on laajennettu MOVIMOT -taajuusmuuttajan 24 V -jännitesyöttöä koskevien huomautusten osalta. 18 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

19 Osoiteluettelo Osoiteluettelo Saksa Pääkonttori Valmistus Ranska Valmistus Bruchsal Garbsen (Hannoverin lähellä) Kirchheim (Münchenin lähellä) Langenfeld (Düsseldorfin lähellä) Meerane (Zwickaun lähellä) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen Postfachadresse Postfach D Garbsen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane Lisää Saksan huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 185 F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Lisää Ranskan huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Puh Faksi Elektroniikkahuolto: Puh vaihteistot ja moottorit: Puh Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Alankomaat Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Puh Faksi Algeria Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Puh Fax Argentiina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Puh Faksi /

20 Osoiteluettelo Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Puh Faksi Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Puh Faksi Belgia Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Puh Faksi Brasilia Valmistus Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Lisää Brasilian huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Puh Faksi Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Puh Faksi Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postfachadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Puh Faksi Espanja Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Puh Faksi Etelä-Afrikka Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Puh Faksi Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Puh Faksi Teleksi Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Puh Faksi Gabun Libreville Sähköhuollot B.P Libreville Puh Faksi /2006

21 Osoiteluettelo Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Puh Faksi Intia Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Puh Faksi Tekniset toimipisteet Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Puh Faksi Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Puh Faksi Irlanti Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Puh Faksi Iso-Britannia Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West-Yorkshire WF6 1QR Puh Faksi Italia Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Puh Faksi Itävalta Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Puh Faksi Japani Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, Puh Faksi Kamerun Douala Sähköhuollot Rue Drouot Akwa B.P Douala Puh Faksi /

22 Osoiteluettelo Kanada Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Lisää Kanadan huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Kiina Valmistus Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Puh Faksi Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China Puh Faksi Kolumbia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Puh Faksi Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Puh Faksi Kreikka Athen Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Puh Faksi Kroatia Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Puh Faksi Latvia Riga SIA Gultni 21, Unijas Street LV-1039 Riga Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Liettua Alytus UAB Irseva Merkines g. 2A LT-4580 Alytus Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi /2006

Pienivälyksiset planeettavaihteet

Pienivälyksiset planeettavaihteet Pienivälyksiset planeettavaihteet Painos 10/2002 Käyttöohje 10544534 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Mekaaninen asennus... 6 3.1 Ennen aloittamista...

Lisätiedot

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus käsikirjaan MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Julkaisuajankohta 11/2013 20258267

Lisätiedot

Painos. VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet 08/2000. Käyttöohje 0922114 X / FI

Painos. VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet 08/2000. Käyttöohje 0922114 X / FI VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet Painos 08/2000 Käyttöohje 0922114 X / FI SEW-EURODRIVE 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuus... 5 3 VARIMOTin rakenne... 6 3.1 VARIMOT -variaattorin rakenne... 6 3.2

Lisätiedot

Painos. Aseptiset käyttölaitteet 11/2003. Käyttöohje 11226048 / FI

Painos. Aseptiset käyttölaitteet 11/2003. Käyttöohje 11226048 / FI Aseptiset käyttölaitteet Painos 11/2003 Käyttöohje 11226048 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Moottorin rakenne... 7 3.1 Aseptisen moottorin perusrakenne...

Lisätiedot

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Lisäykset. Julkaisuajankohta 06/ / FI

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Lisäykset. Julkaisuajankohta 06/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Lisäykset Julkaisuajankohta 06/2007 11469137 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Painos. MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) 07/2000. Käyttöohje 10504532 / FI

Painos. MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) 07/2000. Käyttöohje 10504532 / FI MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) Painos 07/2000 Käyttöohje 10504532 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 MOVI-SWITCHin turvallisuusohjeita... 4 2 MOVI-SWITCHin rakenne... 5 2.1 Tyyppimerkinnät

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Painos. Synkroniset servomoottorit CM 01/2003. Käyttöohje 10566236 / FI

Painos. Synkroniset servomoottorit CM 01/2003. Käyttöohje 10566236 / FI Synkroniset servomoottorit CM Painos 01/2003 Käyttöohje 10566236 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Moottorin rakenne... 6 3.1 Synkronisen servomoottorin

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Suomen ottelut arvokisoissa

Suomen ottelut arvokisoissa Suomen ottelut arvokisoissa Miesten MM-kilpailut 1952 NEUVOSTOLIITTO - 11. Alkulohko A 17.08.52 Puola 0-3 Moskova 19.08.52 Bulgaria 0-3 Moskova 20.08.52 Unkari 0-3 Moskova Sijat 7.-11. 23.08.52 Libanon

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminto on asiakkaan valitsema varusteluvaihtoehto jäteautoille, joissa on työtasanne (versiokoodi 3820B). Kun työtasanne aktivoidaan tämän selostuksen mukaan,

Lisätiedot

vähintään 80 C:n lämpötilan. D =kuumennuskäsittely, jonka aikana valmisteeseen käytetty liha kauttaaltaan saavuttaa

vähintään 80 C:n lämpötilan. D =kuumennuskäsittely, jonka aikana valmisteeseen käytetty liha kauttaaltaan saavuttaa 2014 N:o 741 LIITE 6 Merkkien selitykset: Käsittelyvaatimukset lueteltuina järjestyksessä tehokkaimmasta käsittelystä vähiten tehokkaaseen käsittelyyn: B = käsittely ilmatiiviissä säiliössä Fc-arvoon 3

Lisätiedot

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Belgia Belgia GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit)

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Suomen matkatoimistoalan liitto ry Association of Finnish Travel Agents Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Ero toteutumassa 2012 2011 2012 /

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittinen osallistuminen: Suomi vertailevassa tarkastelussa Heikki Paloheimo

Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittinen osallistuminen: Suomi vertailevassa tarkastelussa Heikki Paloheimo Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittinen osallistuminen: Suomi vertailevassa tarkastelussa Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittinen osallistuminen: Suomi vertailevassa tarkastelussa

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013

järjestys järjestys matkustajia osuus matkustajia osuus 2014 2013 2014 2013 Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2014 ja 2013 perustuu SMALin vuositilastoon; lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 1 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 2 MIRAPEXIN 0,088 MG, 30 TABLETTIA LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipeksolia vastaa 0,125 mg pramipeksolidihydrokloridimonohydraattia

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2011 tammikuu

Karttahuoneen karttavalikoima 2011 tammikuu www_kh_0111.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2011 tammikuu * tuote on kirja Karttahuoneen tiekartat 978-952-99811-3-7 Tiekartta Etelä-Suomi 1:500 000 978-952-99811-5-1 Tiekartta Suomi ilm. 02/2011

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21353514_1114* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC B *21331928_1014* www.sew-eurodrive.com

Korjaus MOVITRAC B *21331928_1014* www.sew-eurodrive.com Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *211928_1014* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä

Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista. 29.3.2016 Tilasto- ja tietovarastoryhmä Tilastokuvioita opintoetuuksien saajamääristä ja kustannuksista 29.3.216 Tilasto- ja tietovarastoryhmä OPINTOTUKIMENOT, OPINTOLAINAT JA TAKAUSVASTUUT Opintotukimenot 199 215 1 Milj. euroa (vuoden 215 rahana)

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

YDINENERGIAN TILANNE MAAILMALLA

YDINENERGIAN TILANNE MAAILMALLA YDINENERGIAN TILANNE MAAILMALLA Ami Rastas FinNuclear Helsinki, 12.3.2009 FinNuclear 12.3.2009 1 Esityksessä on tarkoitus antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Paljonko ydinvoimalaitoksia on käytössä

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

37. 50p 1866 2-3 17.00-38. 50p 1869 2-3 28.00-39. 50p 1871 1 lähellä 2-3 6.00-40. 50p 1871 1 kaukana 2-3 7.00 7,00 41. 50p 1874 3 3.60-42.

37. 50p 1866 2-3 17.00-38. 50p 1869 2-3 28.00-39. 50p 1871 1 lähellä 2-3 6.00-40. 50p 1871 1 kaukana 2-3 7.00 7,00 41. 50p 1874 3 3.60-42. Etelä-Pohjanmaan Numismaattinen kerho järjestää rahahuutokaupan no: 203 Lapuan Nuorisotalolla sunnuntaina 27.9. Kohteet ovat esillä klo 12.00. Huutokauppa alkaa klo 13.00. Huutokauppaa koskevat tarjoukset

Lisätiedot

Ovensuljin TS73V DORMA. x uusilla mitoilla x lisätoiminnoilla

Ovensuljin TS73V DORMA. x uusilla mitoilla x lisätoiminnoilla Ovensuljin DORMA TS73V x uusilla mitoilla x lisätoiminnoilla DORMA TS 73 V Ovensuljin Vaivaton asentaa Suljinvoima portaattomasti säädettävissä Yksinkertainen ja nopea asennus. Testattu EN1154:n mukaan.

Lisätiedot