Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu"

Transkriptio

1 o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Vili Koitincn Diana Juola Marko Määttä Liisa Väisänen Lotta Savola Ville Siikaluoma Sami Sovio Taru Torssonen (este) (este) (este) (puheenjohtaja) Lisäksi: PS Manninen (sihteeri) SA Toiviainen KVJA Juntura KAMäättä Kokouksen avaus HVPJ Torssonen avasi kokouksen klo Laittisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätö5valtainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Väisänen ja Lotta Savola. 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. pj 1 Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, oulu. PUH: , TOIr WVvW.OYY.FI

2 4) o \\VIA\VII OULUN 7 YLIOPISTON Päytäkirja HaLlituksen kokouksen 39/2014 III III YLIOPPILASKUNTA 5 ILm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: OYY:n International Forum Toimintasuunnitelma-workshop aine- ja harrastejärjestöille KVJA Juntura tapasi ohjaus- ja työelämäpalveluiden Kaisa Karhun ja Elina Koskisen HJ Määttä, HJ Siikaluoma ja KVJA Juntura tapasivat Business Oulun Jukka OlUn HJ Määttä ja KVJA Juntura tapasivat University of the Arctic -verkoston Kari Laineen ja Kirsi Latolan PJ-klubi Valivalipäivä HJ Jusola opintojakson suunnitte[y työryhmässä HJ Määttä, HJ Jusola ja KA Määttä tapasivat ESR-työelämähankkeen edustajia Ehdokaspaneeli Olkkarissa ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2015 pyrkiville HVPJ Torssonen ja PS Manninen tapasivat Janne Seppäsen (sähköinen äänestys) Kysy reksiltä -tilaisuus salissa PR1O4, paikalla rehtorit Niinimäki ja Silvn Oulun yliopiston varainhankintakampanjan avajaistilaisuus Saalastinsalissa (suojelijaksi paljastettiin Paavo Lipponen) Päätös: Esityksen mukaan. KA Määttä saapui kokoukseen klo Kannanotto kesäyliopiston toiminta-avustuksista Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee. Esittelijä: KA Määttä Liite: Ylioppilaskunnan kannanotto kesäyliopiston toiminta-avustuksista Päätösesitys: Merkitään tiedoksi annettu kannanotto. Päätös: Esityksen mukaan. VastuuhenkiLö: KA Määttä 7 Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän opiskelijajäsenen valinta Hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan Haku tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän jäseneksi aukaistiin ja haku oli auki saakka. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti Taru Torssonen. EsitteLijä: KA Määttä Liite: Taru Torssosen hakemus Päätösesitys: Valitaan tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän opiskelijajäseneksi Taru Torssonen. Päätös: Esityksen mukaan. VastuuhenkiLö: KA Määttä 4.-5iht Pkt Pkt L v- 5-- OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE. PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl lvi, 2. KR5, OULU. PUH: , l.fi

3 4) o OULUN W IW YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 39/ Varajäsenen valinta YTHS:n valtuuskuntaan OYY:n hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. YTHS:n valtuuskunta pidetään Helsingissä., THS:n valtuuskunnassa Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa edustaa Tapani Lintula. Lintula on kuitenkin estynyt osallistumaan valtuuskunnan kokoukseen, joten Suomen ylioppilaskuntien liitosta on pyydetty ylioppilaskuntaa nimeämään varajäsen Lintulan tilalle. OYY:n hallituksen jäsen Lotta Savola on ilmoittanut halukkuudestaan osallistua valtuuskunnan kokoukseen. Esittetijä: SA Toiviainen Päätösesitys: Valitaan Lotta Savola edustamaan Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa YTHS:n valtuuskunnan kokoukseen Päätös: Esityksen mukaan. 9 5 Terveystyöryhmän opiskelijajäsenet vuodelle 2015 OYY:n hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston vai ittavaksi määrätyt. YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön terve ystyöryhmään kuuluu asiantuntijajäsenenä OYY:n sos iaalipoliittinen asiantuntija sekä kolme opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on yksi kai enterivuosi. Paikallisen YTHS:n toimipisteen terve ystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terve ysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terve ystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä työryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopisto yhteisölle. Vuonna 2013 otettiin käyttöön toimintatapa jossa OYY:n hallitus nimeää kaksi opiskelijajäsentä avoimen haun kautta sekä tammikuussa keskuudestaan kolmannen opiskelijajäsenen. Liite: Hakukuulutus terveystyöryhmän opiskelijajäseniksi vuodelle 2015 Esittelijä: SA Toiviainen Päätösesitys: Avataan haku YTHS:n terveystyöryhmän opiskelijajäsenistä vuodelle Päätös: Päätettiin avata haku YTHS:n terveystyöryhmään vuodelle Hakuaika päättyy klo VastuuhenkiLö: SA Toiviainen PJ 4 iht Pkt Pkt (. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WvVV.OYYFI

4 2) 0 O T A\v OULUN t( LKUNrA Hallituksen kokoukse 10 Edustajiston kokouksessa 10/2014 käsiteltävät asiat Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on -- asiat KeskusvaatiLautakunnan valinta vuodelle 2015 valmistella edustajiston kaiteltävät OYYE on hyväksynyt kokouksessaan 9/2014 yl ioppilaskunnalle uuden hallintosäännön. Hali intosäännön mukaan hallintosääntö tulee voimaan Sääntöä sovelletaan välittömästi hallituksen toimeenpanopäätöksen jälkeen niissä edustajiston tekemissä luottamushenkilövalinnoissa, joiden toimikausi alkaa tai myöhemmin. Ylioppilaskunnan hal lintosäännön 32 5 mukaan keskusvaalilautakuntaan kuuluu keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta varsinaista jäsentä ja tarpeellinen määrä yleisvarajäseniä. Varajäsenet asetetaan sijaantulojärjestykseen. Keskusvaalilautakunnan toimikausi on kalenterivuosi. Esityksen uudeksi keskusvaalilautakunnaksi tulee sisältää keskusvaal ilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kolmen varsinaisen jäsenen ja kaikkien varajäsenten nimet. Esitykset on laadittava siten, että 1) esitys noudattaa lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986);ja 2) esityksen varsinaiset jäsenet ja korkeimmilla varasijoil la olevat varajäsenet edustavat mahdollisuuksiensa mukaan edellisissä edustajistovaaleissa esiintyneitä eri mielipideryhmiä. Jos esitystä ei laadittu edellä mainituilla periaatteilla, on kokouksen puheenjohtajalla velvollisuus todeta esitys rauenneeksi. Jos tehdään useita esityksiä keskusvaalilautakunnaksi ja kokouksen puheenjohtaja toteaa näiden esitysten täyttävän tämän johtosäännön määräykset, äänestetään siten kuten asiakysymyksistä päätettäessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kuitenkin arpa. Jos äänestetään keskusvaalilautakunnan valitsemisen ja hylkäysesityksen välillä ja äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se esitys,jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalikelpoinen keskusvaalilautakuntaan on jokainen ylioppilaskunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä vaalirenkaan ja vaaliliiton vaaliasiamiehet ovat esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnan jäseninä tai varajäseninä. EsitteLijä: PS N lanninen Päätösesitys: Esitetään edustajistol.le, että se valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä kolme varsinaista jäsentä ja tarpeellisen määrän varajäseniä vuodelle Päätös: Esityksen mukaan TaLousvaLiokunnan jäsenten valinta kaudelle OYYE on hyväksynyt kokouksessaan 9/2014 ylioppilaskunnalle uuden hallintosäännön. Hallintosäännön mukaan hallintosääntö tulee voimaan Sääntöä sovelletaan välittömästi hallituksen toimeenpano päätöksen jälkeen niissä edustajiston tekemissä luottamushenkilövalinnoissa, joiden toimikausi alkaa tai myöhemmin. Ylioppilaskunnan hallintosäännön 28 mukaan talousvaliokuntaan kuuluu talousvaliokunnan puheenjohtaja ja kuusi muuta talousvalio kunnan jäsentä. Talousvaliokunnan jäsenistä enintään kolme (3), ei kuitenkaan puheenjohtaja, voidaan valita ylioppilaskunnan jäsenistön ulko puolisista, talouselämään perehtyneistä henkilöistä. Vaalikelpoisia talo usvaliokuntaan eivät kuitenkaan ole ylioppilaskunnan hallituksen jäsen tai toimihenkilö, eikä heidän hallintolain (434/2003)28 5:n 2. tai 3. momentissa mainittu läheisensä. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +358S , n.fi, Vv MN.OYY.FI 5

5 0 O A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksen 9/i4 Talousvaliokunnan ja sen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Talo usval iokunnan muun varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Talousvaliokunnan muista varsinaisista jäsenistä erovuorossa on kolme jäsentä kerrallaan. P5 Manninen avasi EPJ Marinin pyynnöstä haun talousvaliokuntaan Hakuaika päättyy klo EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että se valitsee kokouksessaan 10/2014 talousvaliokunnan puheenjohtajan vuodelle 2015 sekä kolme jäsentä kaudelle Toim intasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan hallitus on yhdessä asiantuntijoiden kanssa valmistellut to imintasuunnitelman vuodelle Edustajista kävi lähetekeskustelun asiasta kokouksessaan 9/2014. HPJ Koistinen lähetti hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi edustajista lie Liite: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015 Esittetijä: HVPJ Torssonen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen mukainen toimintasuunnitelma vuodelle Päätös: Esityksen mukaan Erityistoiminta-avustukset vuodelle 2015 Ylioppilaskunta myöntää erityistoiminta-avustusta yhdistysluetteloonsa kirjatuille kulttuurin ja liikunnan piirissä toimiville yhdistyksille. Erityistoiminta-avustusten myöntämisestä päättää Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto hallituksen esityksen pohjalta. Vuoden 2015 erityistoiminta-avustusten haku oli auki klo asti. Hallituksen esityksessä talousarvioksi vuodelle 2015 erityistoiminta-avustusten määrää on leikattu eurosta euroon. Liite: Kooste erityistoiminta-avustushakemuksista vuodelle 2015 (lähetetty hallitukselle) EsitteLijä: KVJA Juntura Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että se myöntää erityistoiminta-avustuksia vuodelle 2015 liitteen mukaisesti. HJ Siikaluoma ei osallistunut kohdan käsittelyyn esteellisyyden vuoksi. HJ Väisänen esitti, että esitetään edustajistolle, että se jakaa erityistoiminta-avustuksia liitteen mukaisesti. Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että se jakaa erityistoiminta-avustuksia liitteen mukaisesti. HJ Määttä poistui kokouksesta klo PJ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTO YLIOPPILÄSKUNTA KiRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTflLAN KATu, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVAN.O fl.fi

6 0 \\V/A\VII OULUN W W YLIOPISTON Pöytäkirja fil III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 39/ TiLintarkastajan valinta Ylioppilaskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaan 76 mukaan edustajisto valitsee aikaisintaan marraskuun 15. ja viimeistään joulukuun 15. päivänä seuraavaksi kalenterivuodeksi ylioppilaskunnan hallinnon ja taloudenhoidon tarkastamista varten kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastus yhteisö, sekä heille samat pätevyysvaatimukset täyttävät henkilökohtaiset varatilintarkastajat. Tilintarkastajalla tulee olla sellainen laskentatoimen ja taloudellisten asioiden tuntemus ja kokemu5 kuin ylioppilaskunnan toiminnan laadun ja laajuuden vuoksi on tehtävässä tarpeen. Ylioppilaskunnan edustajisto on hyväksynyt kokouksessaan 9/2014 uudet säännöt yliopp ilaskunnalle. Säännöt ovat rehtorin vahvistettavana. Uusien sääntöjen 20 mukaan ylioppilaskunnan edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle vähintään yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai HTM-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Edellisen tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin. Ylioppilaskunnan hallintosäännön 29 mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on 1) valmistella edustajiston kokousta varten: 1. ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisön valinta EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että se palauttaa asian talousvaliokunnan valmisteltavaksi. Päätös: Esityksen mukaan Inspehtorin valinta Ylioppilaskunnan hallintosäännön 36 mukaan edustajisto valitsee inspehtoriksi kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan jonkun Oulun yliopiston professoreista. lnspehtorin tehtävänä on toimia yhdyssiteenä Oulun yliopiston ja ylioppilaskunnan välillä. lnspehtorilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa ylioppilaskunnan monihenkisten toimielinten tilaisuuksissa ja kokouksissa. Ins pehtorille on toimitettava edustajiston kokouskutsujen lisäksi ne kutsut, jotka hän ilmoittaa haluavansa vastaanottaa. Ylioppilaskunnan inspehtorina on viime vuodet toiminut professori Sanna Järvelä. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan inspehtoriksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle professori Sanna Järvelän. Päätös: Esityksen mukaan. 11 Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin tulevasta tasa-arvoisen aviotiittolain äänestyksestä. Eduskunta äänestää lain muutoksesta tänään klo 13. ) Pkt Pkt j,t OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEf: PL250, OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi,

7 o \\V/ 1 OULUN W 11 YLIOPISTON Pöytäkirja II II YLIOPPILASKUNTA 12 Kokouksen päättäminen HVPJ Torssonen päätti kokouksen klo Hallituksen kokouksen 39/2014 Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa.\ OulL:a / arulorssonen Edro tv1anninen Hallituksen varapuheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi OulussaZl.t Oulussa Liisa Väisänen Pöytä kirjantarkastaja Lotta Savola Pöytäkirjantarkastaja Esitystistan Liitteet: Liite 1: Ylioppilaskunnan kannanotto kesäyliopiston toiminta-avustuksista Liite 3: Taru Torssosen hakemus Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän opiskelijajäseneksi Liite 2: Hakukuulutus terveystyöryhmän opiskelijajäseniksi vuodelle 2015 Liite 3: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015 Liite 4: Kooste erityistoiminta-avustushakemuksista vuodelle 2015 PJ Pkt Pkt LLLX OULUN YLIOPI5TN YLIOPPILA5KUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , Cf.FI,WiMN.OYY.FI

8 O j OULUN (( YLIOPISTON Kesäyliopiston toiminta-avustus on taattava! Oulun kaupungin talousarviossa vuodelle 2015 esitetään kesäyliopiston toiminta-avustuksen leikkaamista kokonaan pois. Oulun kaupungin myöntämä avustus on ollut jo lähtökohtaisesti pienempi kuin vastaavissa muissa kaupungeissa. Esimerkiksi Tampere tukee kesäyliopistonsa toimintaa lähes :lla ja tähän mennessä summa Oulussa on ollut Oulun yliopiston ylioppilaskunta ihmettelee suuresti Oulun kaupungin toimintaa. Miksi jo nyt pienestä avustuksesta leikataan? Eikö ymmärretä, että tuo pieni summa kaupungin budjetissa on ollut kesäyliopiston toiminnan laadun ja sisällön kannalta merkittävä apu? OYY muistuttaa kaupunkia ja päättäjiä kesäyliopiston merkityksestä tukea ja täydentää Oulun yliopiston toimintaa ja tavoitteita. Kesäyliopisto tuo Ouluun niitä oppiaineita, joita ei opeteta yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa esimerkiksi harvinaisten kielten tai sivuainekokonaisuuksien osalta. Näin kesäyliopisto vahvistaa suoraan val.mistuvien korkeakoulutettujen osaamista ja kilpailukykyä työmarkkinoilla. Lisäksi yhtenä tärkeimpänä elementtinä kesäyliopisto mahdollistaa opetuksen myös nimensä mukaisesti kesän ajaksi. Kesäopintojen tärkeyttä ei voi juuri liikaa korostaa kaupungissa, jossa nuorisotyöttömyys kukoistaa ja kesätöiden löytyminen on monelle korkeakouluopiskelijalle täysi mahdottomuus. OYY näkee kesäyliopiston toiminnan tärkeänä ja olennaisena osana kaupungin toimintaa. Toimintaa ei ole pelkästään korkeakouluopiskelijoill.e, vaan kaikille ikäluoki[le vauvasta vaariin. Kaupungin omassa strategiassa lapset ja nuoret tunnistetaan kaupungin voimavarana ja heille koulutus on keskeisessä asemassa tulevaisuuden kannalta. Strategiassa myös todetaan, että Oulu pyrkii olemaan Suomen paras paikka opiskella. Nämä strategiset tavoitteet eivät tule toteutumaan toiminta-avustuksista ja koulutuksesta leikkaamalla. OYY:n mielestä kaupunki on toiminut erittäin hätiköidysti. Asiaa ei ole arvioitu koko kaupungin ja sen korkeakoulutoiminnan näkökulmasta, kuten olisi tullut tehdä. Toivomme, että tämä virhe ymmärretään ja toiminta-avustuksen määrään tulee muutos. Oulussa Eero Manninen Pääsihteeri Vili Koistinen Hallituksen puheenjohtaja Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO.VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi,w\nwoyy.fi

9 0_y\y OULUN [(( Jf ( YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA OYY hakee opiskel.ijajäseniä YTHS:n terveystyöryhmään Oletko kiinnostunut terveydenedistämisestä? Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on ter veyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilas kunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opis kelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyö ryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle. Ou[un y[iopiston ytioppi[askunta hakee nyt terveystyöryhmään kahta (2) varsinaista opisketijajäsentä vuodelle Terveystyöryhmä kokoontuu syys- ja kevätlukukauden aikana, pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina klo Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilas kunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä. Hae terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen klo mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen so posi hteeri oyy.fi. OYY:n hallitus valitsee kaksi opiskelijajäsentä avoimen haun kautta. Kolmas opiskelijajäsen valitaan OYY:n vuoden 2015 hallituksen jäsenten keskuudesta. Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteerkoyy.fi ja ) O u LU N YLIOPISTON YLIO PPI LASKU NTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTOOYY.FI, WvVN.O (YFI

10 Hakemus tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittärnistyöryhmän opiskelijajäseneksi Haen tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän opiskelijaj äseneksi. Opiskelen kolmatta vuotta luokanopettajaksi Oulun yliopistolla. Olen aina ollut kiinnostunut tieto ja viestintätekniikasta. Parhaiten tämä heijastuu siinä että olen opettanut yliopistolla tieto- ja viestintätekniikan peruskurssin harj oituskertoj a varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Kyseiseen tehtävään minut valittiin oman tietoteknisen aktiivisuuteni vuoksi. Aion myös myöhemmässä vaiheessa hakea kansainväliseen Master s Degree Programme in Learning, Education and Technology (LET) maisteriohjelmaan, jossa painotetaan teknologian hyödyntämiseen koulun ja työelämän oppimisen ympäristöissä. Näen että kehittämistyöryhmän toiminta tukisi hyvin tulevaisuuden koulutuspolkuani. Opettajan roolissa tutustuin kasvatustieteiden tiedekunnan tietoteknisten järjestelmien käyttöön ja mahdollisuuksiin ja jatkaisin mielellään työtä koko yliopiston kattavaksi. Pienillä, edullisilla ratkaisuilla voitaisiin saada nykyisiä tietojärjestelmiä laajemmin käyttöön. Odotan innolla uuden innovatiivisen L2-salin valmistumista. Mielenkiintoista tulee olla nähdä kuinka saha todellisuudessa hyödynnetään, käyttö jää vain perinteisen luentosalin asteelle. Salin toirnivuus täytyy varmistaa siten että luennoitsijalla on mahdollisimman matala kynnys ottaa kaikki salin tarjoamat herkut käyttöönsä. L2-salin esittelytilaisuudessa kuulin myös että tämä on pilotointi ja mahdollisuuksien mukaan vastaavia ratkaisuja kehitetään muihinkin saleihin. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää kerätä dataa salin hyödyllisyyden todentamisen tueksi, ettei kehitys jää vain puheen asteelle. Yliopiston luentosalien käyttöaste on tällä hetkellä j oissain saleissa huolestuttavan matala ja olisi mielenkiintoista perehtyä syihin sen takana. Onko vika itse saleissa, niiden laitteissa vai hallinnoirmissa? Olen varma että tähänkin on kehitettävissä uusia luovia ratkaisuja. Arvostan sitä että Oulun yliopisto haluaa panostaa tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen käyttöön työryhmän voimin. Kehittämisohjelman avulla pystytään tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille tiedekunnille ja olemassa olevan yhteistyöverkostoni avulla löydän varmasti oikeat opiskelijat jokaisesta tiedekunnasta kehittäm i sohj elmaa suunnittelemaan ja kommentoimaan. Aktiivinen yhteydenpito tiedekuntien opiskelijoiden kanssa on tärkeää, sillä kaikki teknologiset sovellukset eivät sovi jokaisen tiedekunnan käyttöön. Täytyy perehtyä siihen miten missäkin tiedekunnassa toimitaan ja keksiä kehitysratkaisuja sitä kautta. Nykyinen roolini OYY:n hallituksen jäsenenä on vuoden aikana opettanut minulle sen että uskallan avata tarvittaessa suuni ja vaatia opiskelijan etuja. Uskon olevani hyvä valinta ryhmän opiskelijajäseneksi. Liitteenä CV. Ystävällisin terveisin, Taru Torssonen

11 1 OULUN 0 y(( YLIOPISTON fl 2 YLioppiLaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle Johdanto 5 Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 6 yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä Oli pyydetty myös valiokunnilta. 7 Toimintasuunnitelman vahvistaa edustajisto. 8 9 Vuonna 2015 tapahtuu paljon isoja asioita ylioppilaskunnassa, yliopistolla sekä 10 valtakunnan tasolla. OYY:n isot vuosijuhlat, kevään eduskuntavaalit, Vulcanalia 20 v., 11 hallinto- ja edustajistovaalit syksyllä sekä ylioppilaskunnan tärkeimpien ohjaavien 12 asiakirjojen päivittäminen kuormittavat koko toimistoa. Ylioppilaskunta haluaa olla myös 13 vahvasti mukana Oulun yliopiston varainhankintakampanjassa sekä yrittäjyyden 14 teemavuodessa yhdessä alueen yrittäjäjärjestöjen muiden alan toimijoiden kanssa YlioppiLaskunnan tärkeimpien ohjaavien asiakirjojen päivittäminen Ylioppilaskunnan strategia 20 Ylioppilaskunnan strategiakausi päättyy vuoden 2015 lopussa. OYY on vuoden 2014 aikana 21 arvioinut edellisen strategian toteutusta sekä toimivuutta. Vuoden 2015 aikana OYY 22 muodostaa edellisen vuoden analyysien pohjalta ylioppilaskunnan uuden strategian. 23 Strategiassa määritellään ylioppilaskunnan uuden strategiakauden arvot, keskeiset 24 tavoitteet, haasteet ja mahdollisuudet. Liitämme strategian osaksi myös kuvauksen siitä, 25 miten sen toteutumista mitataan. Strategiaprosessia varten muodostetaan tarvittaessa 26 pääsihteerin vetämä strategiatyöryhmä Ylioppilaskunnan edustajisto osallistuu aktiivisesti strategiaprosessin eri vaiheisiin, jotta 29 strategia saadaan muodostettua mahdollisimman jouhevasti L.injapaperi 32 Ylioppilaskunnan linjapaperin kausi päättyy vuonna Teemme linjapaperista 33 jatkuvasti voimassa olevan dokumentin, jota päivitetään tarvittaessa. Vuonna käydään ylioppilaskunnassa perusteellista linjakeskustelua, johon osallistetaan koko 35 edustajisto Viestintästrategia 38 Viestintästrategian päivittäminen on keskeinen viestintäsektorin tehtävä ensi vuonna. 39 Päivitetyllä viestintästrategialla ohjataan ylioppilaskunnan sisäistä ja ulkoista viestintää 40 sekä sitä kautta ylioppilaskunnan vaikuttavuutta ja ammattimaisuutta. Päivitystyöhön 41 osallistetaan tiivisti myös ylioppilaskunnan pääsektori ja koko toimiston väki. 42 Viestintästrategian päivittäminen kytkeytyy kiinteästi myös strategiatyöhön OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. Dliii.. 2C0 Cfl Afl7 QZ) TflIP,AICTfl,flWCl iaftafl*iflwci

12 N OULUN «YLIOPISTON Eduskuntavaalit Teemme aktiivista eduskuntavaalivaikuttamista heti alkuvuodesta alkaen yhdessä 53 OSAKOn kanssa ja SYL:n koordinoimana. Viestimme vaaleista näkyvästi ja opiskelijoita 54 osall.istavasti. Jatkamme vuonna 2014 ehdokkaille lähetetyn tervehdyskirjeen teemojen 55 muistuttamista sekä aktiivista vuoropuhelua ehdokkaiden ja puolueiden kanssa Järjestämme vaalitilaisuuksia yliopistolla ja keskustassa. Pyrimme tukemaan alueemme 58 nuoria/korkeakoututaustaisia ehdokkaita Jatkamme vaikutustyötä myös vaalien jälkeen ja luomme suhteita paikallisiin 61 kansanedustajiin EdustajistovaaLit ja hallintovaalit 64 Järjestämme vaalit mahdollisuuksien mukaan sähköistä äänestystä käyttäen. Luomme 65 erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, jotta opiskelijat tietävät edustajisto- ja 66 haliintovaaleista. Viestimme vaaleista selkeästi, jotta opiskelijat tiedostavat niiden eron 67 sekä mitä niissä päätetään. Panostamme aktiivisten ehdokkaiden hankintaan 68 hallintovaal.eihin, jotta kollegiossa, yliopiston hallituksessa ja tiedekuntien päättävissä 69 elimissä olisi jatkossa mahdollisimman tolkut ja aktiiviset opiskelijaedustajat Tapahtumien juhlavuosi Annos Ylioppilaskunnan Annos 55 -vuosijuhla järjestetään Kalevalanpäivänä Oulun 75 yliopiston Saalastinsalissa. Vuosijuhlien valmistelut on aloitettu jo vuonna Vuosijuhlien valmistelu ja toteutus vaatii tiivistä panostusta myös 77 viestintäsektorilta, jotta kokonaisuus on juhlallinen ja antoisa tapahtuma Vulcanalia 20 vuotta 80 Vulcanalia täyttää 20 vuotta vuonna Järjestelyt mm. tilan osalta on aloitettu jo 81 vuonna Myös sponsoreiden ja yhteistyökumppanien hankinta aloitetaan hyvissä 82 ajoin sekä koordinoitusti. Pyöreitä täyttävä juhla edellyttää suurta viestinnällistä 83 panostusta, joten järjestö- ja kulttuurisektorin lisäksi viestintäsektori on tiiviisti mukana 84 järjestämässä näkyvää elämystä yliopistoyhteisölle TyöeLämäedunvalvonnan kartoitus 87 OYY kartoittaa vuonna 2015 työelämäedunvalvonnan vaikuttamiskentän. OYY selvittää ja 88 ajaa opintojen työelämärelevanssia tukevia käytäntöjä Oulun yliopistossa. Tämän lisäksi 89 OYY kehittää alueellista yhteistyötä esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen kanssa 90 opiskelijoiden oikeusturvan ja työssäkäyntimahdollisuuksien parantamiseksi. Projektissa 91 selvitetään Oulun yliopistolla työsuhteessa olevien opiskelijoiden asema yliopiston 92 työntekijöinä. Kartoitamme lisäksi millaista uraohjausta ja mitä tietoa suomalaisista 93 työmarkkinoista on tarjolla kansainvälisille opiskelijoille ja teemme sen pohjalta 94 suunnitelman kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT0LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. DI IU.. CO Cfl,1fl7 0Zfl rnikaicrntnw CI I*flafl*IflWCI

13 O Y(( OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Palautejärjestelmien kehittäminen 101 Oulun yliopiston palautejärjestelmät Ovat tällä hetkellä erittäin heterogeeniset. Yliopiston 102 yhteiset linjaukset, ohjeet ja mallilomakkeet palautteen keräämiseen puuttuvat ja 103 palautteen käsittely on monin paikoin puutteellista. Oulun yliopisto on valmistautumassa 104 sekä sisäiseen että ulkoiseen auditointiin, joten toimiva palautteenantojärjestelmä on yksi 105 parhaimmista tavoista yksittäiselle opiskelijalle osallistua laatutyöhön ja näin opetuksen 106 kehittämiseen Vuonna 2015 OYY vaikuttaa Oulun yliopistossa opiskelijalähtöisen laatujärjestelmän 109 kehittämiseksi tuomalla esiin hyviä ja toimivia palautekäytäntäjä sekä oman yliopiston 110 sisältä että muista yliopistoista. OYY hyödyntää tässä työssä opiskelijoita, hallopedeja, 111 ainejärjestöjä ja muiden ylioppilaskuntien tietotaitoa. Hyviä käytäntöjä viedään läpi 112 useilla eri vaikuttamisen tasoilla, jotta palautekäytännöt saavuttaisivat koko yliopiston Jatko-opiskeLijan palvelut, edunvatvonta ja rekrytointi 115 Jatko-opiskelijoiden asema ja edunvalvonnan linjat Ovat tarkentumassa niin yliopistoissa 116 kuin ylioppilaskunnissakin. Oulun yliopiston tohtorikoulutettaville toteutettiin 117 koulutuspoliittisella sektorilla vuonna 2014 selvitys, jossa kartoitettiin jatko-opiskelijan 118 erilaiset profiilit jatketaan tätä työtä ja kartoitetaan vielä tarkemmin jatko-opiskelijoille tarpeellisia 121 palveluita, edunvalvontaa ja uutena avauksena myös rekrytointia. Toimivien 122 rekrytointikäytäntöjen avulla voimme saada huomattavan määrän uusia jatko- 123 opiskelijajäseniä ylioppilaskuntaan ja näin uusia jäsenmaksuja, joita voidaan ohjata juuri 124 edunvalvonnan ja palveluiden kehittämiseen. Jatko-opiskelijoiden edunvalvontatyössä 125 voidaan myös lähestyä monia yliopiston toimijoita ja kehittää näin OYY:n 126 vaikutusmahollisuuksia, vahvistaa työelämäedunvalvontaa ja selkiyttää ylioppilaskunnan 127 asemaa ja tehtävänkuvaa suhteessa muihin jatko-opiskelijoiden kanssa toimiviin tahoihin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus ylioppilaskunnassa 130 Selvitetään, kuinka tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu ylioppilaskunnassa ja sen 131 alajärjestöissä. Selvityksessä huomioidaan mm. toiminnan saavutettavuus sekä häirintä- ja 132 kiusaamisasiat. Selvityksestä laaditaan ylioppilaskunnalle tasa-arvo- ja 133 yhdenvertaisuussuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöjen käyttöön. 134 Jatkossa epätasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ylioppilaskunnan piirissä 135 seurataan ja kehitetään järjestelmällisesti sekä suunnitelmaa päivitetään säännöllisin 136 välein Ijikuntasektorin toimenkuvan kartoitus OYY ei vuodesta 2015 lähtien enää kuulu Opiskelijoiden Liikuntaliittoon (OLL). Tästä syystä 141 OYY:n tulee pohtia oman liikuntatoimintastrategian luomisen kautta, miten 142 liikuntasektorin edunvalvontaa ja toimintaa kehitetään tulevaisuudessa. Ainejärjestöjen 143 liikuntavastaavat osallistetaan tämän liikuntatoimintastrategian työstämiseen. Lisäksi 144 ylioppilaskunta vie säännöllisen, matalan kynnyksen Keep fat -liikuntatapahtuman 145 yhteistyötä eteenpäin paikallisten liikuntatoimijoiden kanssa. Ylioppilaskunta kerää myös 146 ainejärjestöjen liikuntavastaavia ja opiskelijoita liikuttavia liikuntatuutoreita yhteiselle 147 liikuntaklubille. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO.VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. DI IU. CO Cfl Afl7 flfld rnikaicrninw CI IflflAflAIflW CI

14 N \\Vll OULUN (( YLIOPISTON Hengaituillan kehittäminen Hengailuil.lat ovat päihteettömiä, matalan kynnyksen tapahtumia, joissa voi vain hengail.l.a 152 yksin tai muiden kanssa. Hengailuill.oissa käy yl.eensä henkilöitä, jotka eivät muuten ole 153 osallistuneet ylioppilaskunnan toimintaan. Hengailuilloista onkin mahdollista kehittää 154 monipuolisia ja säännöllisiä koko ylioppilaskunnan tapahtumia yhteistyössä paikallisten 155 järjestöjen kanssa. Hengail.uiu.an kehittämiseen haetaan ideoita muista ylioppilaskunnista sekä OYY:n jäseniltä järjestämällä ideointi-workshop vapaaehtoisille. 158 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. DII,..,CD Cn An7 01r3 TflrkAIcrfl,znw CI IAfl*A*IflWCI

15 O Qff Pöytä kirjan liite () ( (( YLIOPISTON HaLlituksen kokous 39/ II YLIOPPILASKUNTA ERITYISTOIMI NTA-AVUSTUSHAKEM UKSET VUODELLE 2015 OuLun Teekkarikuoro Teeku ry Haettava summa: 1800 euroa Toiminta: Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry (TeeKu) tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden kuorolaulun harrastamiseen ja oman laulutaidon kehittämiseen. TeeKun kaikki jäsenet ovat OYY:n entisiä tai nykyisiä jäseniä. OYY:n nykyisten jäsenten osuus on noin 90 prosenttia. TeeKu tarjoaa kaikille oululaisille yliopisto-opiskelijoille matalan kynnyksen kuorolaulun harrastamiseen ja oman laulutaidon kehittämiseen. TeeKulla on tällä hetkellä 49 laulavaa jäsentä ja lisäksi yksi taiteellinen johtaja, viisi kunniajäsentä ja neljä kunnialaulunjohtajaa. Avustuksen käyttökohde: Avustus käytetään yleisesti kuoron toiminnan kulujen kattamiseen. Kuoron merkittävimmät kulut vuonna 2015 ovat kuoromatka Tampereelle, taiteellisen johtajan palkka ja harjoitusleirien järjestäminen. Aiempina vuosina myönnetyt summat: 2012: 1800 euroa 2013: 1800 euroa 2014: 1800 euroa HaLLituksen esitys vuodelle 2015: 1400 euroa OuLun ylioppilaskamerat ry Haettava summa: 1000 euroa Toiminta: Oulun ylioppilaskamerat ry tuottaa ylioppilaskunnalle merkittäviä ja arvokkaita kuvauspalveluita dokumentoimalla vuoden 2015 tapahtumia. Mikäli avustus myönnetään, Oulun ylioppilaskamerat sitoutuu järjestämään kuvaajat paikalle seuraaviin tapahtumiin ajanjaksolla : Vuosijuhlaviikko Vuosijuhlat (vuosijuhlaillallinen tai vuosijuhlakuvastudio) Amazing Oulu Vulcanalia Itsenäisyyspäivä + yksi kuvausoptio yhteen tapahtumaan (ilmoitettava viimeistään 7 vrk ennen) OULUN YLIOPISTON YLIOPPtLASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANUKAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WMN.OYY.FI

16 O OULUN Pöytäkirjan liite ((c))y(( jf YLIOPISTON HaWtuksen kokous 39/2014 j fl YLIOPPILASKUNTA Avustuksen käyttökohde: Haettava avustus käytetään ylioppilaskunnan jäseniä hyödyttävään toimintaan. Vuonna 2015 Oulun ylioppil.askamerat pyrkii tekemään toimintaansa entistä näkyvämmäksi järjestämällä val.okuvanäyttel.yn yliopistolle ja aktivoimalla jäseniä mukaan toimintaan tapahtumien, koulutusten ja kurssien kautta. Aiempina vuosina myönnetyt summat: 2012: 1000 euroa 2013: 1000 euroa 2014: 1000 euroa HaLLituksen esitys vuodelle 2015: 800 euroa Cassiopeia ry Haettava summa: enemmän kuin vuonna 2014 (>2500 euroa) Toiminta: Cassiopeia on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoro, jonka monipuoliseen ohjelmistoon kuuluu klassista musiikkia, kansanmusiikkia, akateemisia juomalauluja, popmusiikkia ja paljon erilaisia sävellyksiä Suomesta ja ulkomailta. Cassiopeia tarjoaa tasokasta kuoromusiikkia ja antaa laulamisesta innostuneille opiskelijoille mahdollisuuden päästä osalliseksi kuorolaulantaan. Tulevalla toimintakaudella Cassiopeia tulee äänittämään joululevyn sekä osallistumaan Tampereen Sävel -kuorokilpailuun. Cassiopeia osallistui Tampereen Säveleen viimeksi vuonna 2013, jolloin meille myönnettiin kaksi hopealeimaa. Tulevalla syyskaudella Cassiopeia laulaa viihteellisiä sovituksia pop-konsertissa ja järjestämme tavallista mittavamman joulukonserttikiertueen uuden levyn mark kino im is e ks i. Avustuksen käyttökohde: Kuoro harjoittelee viikoittain sekä järjestää useampia viikonloppuleirejä vuodessa, sekä Oulussa että ulkopaikkakunnilla. Varsinkin leireillä pystytään tekemään tehokasta työtä laajojen ohjelmistojen parissa, ja samalla nostatetaan ryhmähenkeä. Suurimmat kulut perustoiminnassa ovat kuoronjohtajan palkka sekä leirikulut. Kuoronjohtajan palkka on jäänyt vuosien varrella pahasti jälkeen palkkakehityksestä, ja vuonna 2014 kuoro alkoi vihdoin nostamaan palkkaa lähemmäksi asiaankuuluvaa tasoa. Nosto on vaiheittainen, ja vuonna 2015 päästään jo lähemmäksi palkkojen yleistä nykytasoa. Kuoro on päättänyt tuottaa vuonna 2015 joululevyn. Levytyksen kulut ovat suuret, mutta pitkällä tähtäimellä projekti parantaa kuoron rahallista tilannetta sekä levymyyntien että suuremman konserttimäärän kautta. Tavoitteenamme on kasvattaa Cassiopeian nimeä tasokkaiden joulukonserttien esittäjänä; vuoden 2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

17 O,X\VI,%\/ll OULUN Poytäkirjan tiite (((WV YLIOPISTON Hallituksen kokous 39/2014 fl YLIOPPILASKUNTA joulukonsertit ovat al.oitusl.aukaus projektille. Toivomme sen poikivan joulun ajan lisäesiintymisiä tulevina vuosina koko kuorolle sekä pienemmille porukoill.e pikkujouluissa, jne. Samaan aikaan kun kuoron kulut ovat (osittain pakollisen pal.kkakehityksen vuoksi) nousseet, on avustuksien määrä laskenut. Mm. Oulun kaupunki pienensi avustuksiaan vuonna 2014, eikä tilanne vuonna 2015 näytä lupaavan parannusta. Aiempina vuosina myönnetyt summat: 2012: 3000 euroa 2013: 3000 euroa 2014: 2500 euroa Hallituksen esitys vuodelle 2015: 2100 euroa Pahki ry Haettava summa: 2000 euroa Toiminta: Pahki ry tuottaa vuosittain opiskelijoille oululaisen poikkitieteellisen speksinäytelmän, PahkiSpeksin, joka järjestetään kolmatta kertaa vuonna Pahkin tavoitteena on tulevaisuudessa tulla tunnetuksi myös yleisemmin oululaisten keskuudessa teatterina, joka tuo opiskelija kulttuurin hulvattomuuden muidenkin kuin opiskelijoiden iloksi. Tätä tavoitetta edesauttaa erityisesti Pahkin lisääntynyt yhteistyö Oulun kaupunginteatterin kanssa. Vuoden 2014 speksi keräsi lähes 700 katsojaa. Toiminta on kehittynyt ja myös tekijöiden määrä on kasvanut yli 65 henkilöön. Speksiä rahoitettiin mainosmyynti- ja lipptuloilla sekä OYY:n erityistoiminta-avustuksella. Pahki ry on myös tuottanut erilaisia tilauspertormansseja, ja näitä on tarkoitus järjestää myös jatkossa. Vuonna 2015 PahkiSpeksi tekee myös vierailun Helsinkiin, jonne odotetaan 300 katsojaa. Avustuksen käyttökohde: Vuoden 2015 PahkiSpeksin järjestämiseen: tilavuokriin, lavastukseen, puvustukseen, harjoitusviikoloppujen ruokailuihin sekä mainostamiseen. Tällä kaudella erityisesti tilavuokrat ovat kasvaneet viime kaudelta merkittävästi lisääntyneiden näytösten ja useamman esityspaikan vuoksi. Rahoitamme speksiä erityisesti mainosmyynnillä, lipputuloilla sekä avustu ksilla. Aiempina vuosina myönnetyt summat: 2014: 1100 euroa Hallituksen esitys vuodelle 2015: 1100 euroa OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO.VIEPAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , Cf.FI, WWWOYYFI

18 QQff Pöytä kirjan Liite () ( (( YLIOPISTON Hallituksen kokous 39/ II YLIOPPILASKUNTA Oulun Yliopiston Urheiluseura ry Haettava summa: 3000 euroa Toiminta: Ylioppilaskunnan avustuksella mahdollistetaan opiskelijoiden mittava, monta sataa henkilöä koskeva liikuntaharrastus seitsemässä eri urheilulajissa. OYUS toteuttaa urheilutoimintaa opiskelijoiden ehdoilla ja heidän varoilleen sopivana. Tilanteessa, jossa opintotuet ovat niukkoja ja opiskelijoiden talouteen kohdistuu heikon työllisyystilanteen lisäksi muitakin uhkia, tarjoaa OYUS opiskelijoille edullisen mahdollisuuden harrasta mieleistään liikuntalajia. Opiskelijoille oma urheiluseura on välttämätön, sillä yliopiston ulkopuoliset tahot eivät ota huomioon opiskelijoiden erityistarpeita tai olosuhteita, kuten esimerkiksi tenttejä, viikonlopputöitä, paikkakunnalta poissaoloa kesätöiden johdosta ja että suuri osa opiskelijoista saapuu Ouluun syyskuun alussa. Avustuksen käyttökohde: Avustus kohdistuu Oulun yliopiston opiskelijoiden liikuntaharrastukseen ja tukee sen toteuttamista, että opiskelijat voivat harrastaa haluamaansa liikuntalajia niiden kalleudesta huolimatta. Toiminta on ollut erittäin vakiintunutta, laajaa ja monipuolista. Vuonna 2013 OYUS järjesti 1039 virallista liikuntatapahtumaa, mikä on enemmän kuin muiden opiskelijajärjestöjen tapahtumien kokonaismäärä yhteenlaskettunakin. Seurassa on n. 250 jäsentä, joiden lisäksi arviolta pari sataa muuta henkilöä on osallistunut toimintaan vapaamuotoisemmin, vieläpä usein jopa niin, että harrastamisesta ei ole tarvinnut maksaa mitään. Nämä lukumäärät ovat aivan omaa luokkaansa Oulun yliopiston opiskelijajärjestöjen parissa. Toiminta on myös avoimesti esillä ammattilaisresursseilla toteutetun yliopiston muun liikuntatiedottamisen yhteydessä ja lisäksi seuran toiminnasta saa helposti tietoa esim. seuran tai Oulun Korkeakoululiikunnan www-sivuilta. OYUS toteuttaa urheilutoimintaa myös lajiliittojen kautta, joten sen myötä on tarjolla ns. immateriaalisia oikeuksia, kuten edustusoikeuksia urheiluelinten päättävissä tilaisuuksissa (vuodelle 2014 OYUS sai opiskelijaliikunnalle paikan Oulun seuraneuvottelukunnassa, lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Liikunta sekä lajiliitot), opiskelijaurheilun perinteet sekä tietotaito urheilutoiminnan järjestämisestä (esim. viime kaudella OYUS ryhtyi järjestämään Korkeakoululiikunnan jääkiekkovuorot, parempien palveluiden myötä kävijämäärät nousivat huimiksi, ennätys 44 pelaajaa vuorolla), sarjapaikkoja eri sarjoissa sekä sarjapaikkastatusten perusteella oikeuksia hyödyntää Oulun kaupungin liikuntatiloja, joita opiskelijaliikunta ei muutoin saisi käytettäväksi. Lisäksi OYUS rakentaa myös omia liikuntatil.oja ja kesällä 2015 otetaan käyttöön kolmas OYUS:n rakentama Linnanmaan beach volley kenttä. Erityistoiminta avustukset ovat mahdollistaneet sen, että toimintaa on voitu turvallisin mielin suunnitella eteenpäin opiskelijoiden ehdoilla. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO.VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH:

19 Pöytäkirjan Ulte 0 () ( (1 YLIOPISTON Hallituksen kokous 39/2014 Q!(,ll 1 II YLIOPPILASKUNTA Aiempina vuosina myönnetyt summat: 2012: 1800 euroa 2013: 1800 euroa 2014: 2000 euroa HalLituksen esitys vuodelle 2015: 1600 euroa Rattoradio Haettava summa: 1000 euroa Toiminta: Rattoradio Oli oululainen Wappuradio, joka kuuluu ensi Wappuna jo kolmatta kertaa koko Wappuviikon 2015 Oulussa ja internetissä. Tämä radio on vielä lapsen kengissä, mutta kuitenkin yksi vakiintuneista kulttuuriteoista oululaisilta opiskelijoilta. Rattoradio on tarkoitettu perinteeksi, joka juurtuu vielä oululaiseen opi s ke 1 ij aku lttu u ri i n. Rattoradio tulee kuulumaan Wappuna taas noin 175 tuntia. Ohjelmat tulevat käsittelemään mm. opiskelijakulttuuria, Wappua ja ajankohtaisia aiheita. Radiota tekevät opiskelijat yli ainejärjestörajojen. Radion rahoittavat ja mahdollistavat tuet ja sponsorit. Avustuksen käyttökohde: Koska radion teko ei ole ilmaista, haemme Oulun yliopiston ylioppilaskunnalta 1000 (tuhat) euroa auttamaan radiota kasvukivuissaan vuonna Kehitämme toimintaamme ja ponnistamme vielä enemmän oululaisten tietoisuuteen. Raha tullaan käyttämään toteutukseen, tekniikkaan ja kaikkeen siihen mitä nuori radio tarvitsee. Radio tulee taas tarjoamaan piristystä kaikille sisäisesti opiskelijaksi itsensä tunteville entistä laadukkaampana. Aiempina vuosina myönnetyt summat: 2014: 500 euroa HaLLituksen esitys vuodelle 2015: 500 euroa Teekkaritorvet Haettu summa: 2000 euroa Toiminta: Teekkaritorvet ry:n toiminnan tarkoituksena on ylläpitää puhal.linmusiikin harrastamista erityisesti oululaisten opiskelijoiden keskuudessa sekä edistää puhallinmusiikin tuntemusta Oulun ja muun Pohjois-Suomen alueella. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, 90014OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111I.AN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +358 MMN.O (.FI

20 ii Pöytä kirjan tiite Q / ( ( YLIOPISTON Hallituksen kokous 39/ II YLIOPPILASKUNTA Avustuksen käyttökohde: Toimintavuosi 2015 on Teekkaritorvien 45 vuotisjuhl.avuosi. Orkesteri juhlistaa merkkivuottaan toteuttamalla useita julkisia konsertteja. Erityisavustuksella katetaan pääosin juhlavuoden tapahtumien kuluja, kuten nuotistohankintoja ja tilavuokria, sekä osa orkesterin harjoitusl.eirien ja kaluston ylläpidon kustannuksista ja ulkopuolisen kapellimestarin korvauksista. Perinteisen juhlakonsertin lisäksi orkesteri toteuttaa useita julkisia esiintymisiä käsittävän Ultra Bra projektin yhteistyössä musiikkikasvatuksen opiskelijoiden kanssa. Vuoden 2015 aikana on myös tarkoitus aloittaa prosessi Teekkaritorvien toisen täyspitkän äänitteen tuottamiseksi. Aiempina vuosina myönnetyt summat: 2012: 1400 euroa 2013: 1400 euroa 2014: 1400 euroa HaLLituksen esitys vuodelle 2015: 1200 euroa Oulun ylioppilasteatteri Haettu summa: 600 euroa Toiminta: Oulun Ylioppilasteatteri ry (OYT) on vuonna 1963 perustettu harrastajateatteri, joka valmistaa vuosittain 36 pitkää näytelmää ja vaihtelevan määrän lyhytnäytelmiä. Teatterin tarkoituksena on sääntöjensä mukaan herättää, ylläpitää ja edistää näyttämö ja muun esittävän taiteen harrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valmistaa yleisölle avoimia teatteriesityksiä, sekä esittää tilauksesta esityksiään yksityistilaisuuksissa. Perinteisesti olemme esitelleet toimintaamme Yliopiston lukuvuoden starttitilaisuudessa Vulcanaliassa, jossa Oulun Ylioppilasteatterili.a on oma ständi. Toimintaan on helppo tulla mukaan ja uusia jäseniä otamme sisään joka vuosi. Opiskelijat maksavat OYT:n näytelmistä alennetun lipun hinnan 5 euroa, mikä on tietoisesti haluttu pitää edullisena. Avustuksen käyttökohde: Haemme Oulun yliopiston ylioppilaskunnalta 600 (50 /kk) euroa erityistoimintaavustusta Mysterybox-nimisen kerran kuussa järjestettävän tapahtuman valmistamiseen. Mysterybox on OYT:n uusi yllätyksel.linen taideilta, joka voi sisältää mitä tahansa performanssiesityksistä musiikkiesityksiin el.okuviin tai runonlausuntaan. Mysterybox tarjoaa edullisia ja monipuolisia kulttuurielämyksiä opiskelijoille ja muille oululaisille. Apuraha käytetään matka- ja tarjoilukustannuksiin, hankintoihin ja mainontaan. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO.VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KANU1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , YY.FI

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

Tf( Ti ( YLIOPPSKUNTA

Tf( Ti ( YLIOPPSKUNTA o \V/IW OULUN Tf( Ti ( YLIOPPSKUNTA HaWtuksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 40/2014 Aika: 2.12.2014 klo 16.30 Paikka: Oulun yliopisto, luentosali LiO, Erkki Koiso-Kanttilan katu

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka:

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka: o A\v OULUN O f i f K1JNTA Hallituksen kokouksepn02 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014 Aika: 12.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2015 Aika: Torstai 10.12.2015 klo 16.30 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012 Aika: 7.11.2012 klo 12.00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2016 Aika: Torstai 1.12.2016 klo 16.30 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2017 Aika: Keskiviikko 22.11.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012 Aika: 4.10.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. Krs 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ)

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2017 Aika: Tiistaina 5.12.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja O OULUN (, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 26/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2013 Aika: 2 9.7.2013 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 Aika: 4.12.2012 klo 16.00 Paikka: Oulun yliopisto, sali TA105 Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2013 Aika: 23.5.2013 klo 10.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2017 Aika: Tiistai 10.10.2017 klo 16.30 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 Aika: 10.5.2012 klo 12:00 Paikka: Luentosali KO148, Oulun yliopiston, Linnanmaa Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja o \\V/A\VII OULUN Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 28/2013 Aika: 21.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O O ( T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2015 Aika: 23.4 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 10.1.2012 klo 9:00 Paikka: Jäsenet: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Eero Manninen (PJ) Veera Adolfsen 1 à 18 Janne Hakkarainen Jonne

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 10/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2013 Aika: 28.2.2013 klo 10.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen Laura Pistemaa Jaana Isohätälä Juuli Juntura Jaakko Mäki-Petäjä Tuija Patana Ville

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2012 Aika: 22.11.2012 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012 Aika: 17.8.2012 klo 09:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 Hattitu ksen kokouks.6 Aika: 1.9.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN

O f T( KUNTA. A\v OULUN o O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2i OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Aika: 14.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON o \\VIA\VII OULUN Y(1 Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2015. Poytäkirja Aika: 12.10.2015 klo 8.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

III III YLIOPPILASKUNTA

III III YLIOPPILASKUNTA PJ Sih j4 o Pöytäkirja ((1 Y(f YLIOPISTON HaWtuksen kokouksen III III YLIOPPILASKUNTA 4/2015 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Aika: 5.2.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8. o \\V/A\Vll OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00 o O f T( KUNTA Hallituksen kokoukse02i< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Aika: 3.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2016 Aika: Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu,

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00 O A\v OULUN O ( ( LKUNTA Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015 Aika: 1.10.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka:

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka: OYT YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016 Aika: 28.3.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi

Lisätiedot

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015.

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015. O \\V/A\VII OULUN Wf Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 21/2015 Aika: 11.9.2015 klo 12.00 Paikka: Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

TF ( fil ASKUNTA OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014. Aika: klo 12.00

TF ( fil ASKUNTA OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014. Aika: klo 12.00 o OULUN TF ( fil ASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014 HalLituksen kokouksen Aika: 20.3.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00.

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00. o A\v OULUN OY tif KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015 Aika: 17.12.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, Xl-ovi, 2.krs, Oulu 0 A\v OULUN O Y( T f( KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 Hallituksen kokouks. Aika: 11.2.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella Sivu 1/5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 27.11.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 270 Kokouksen avaus 271 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON o \\V/ II OULUN W 11 YLIOPISTON Päytäkirja II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 34/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 Aika: 5.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON O \\VIA\VII OULUN. Yli Wi YLIOPISTON fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2015 Aika: 7.7 klo 16.30 Pöytäkirja Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2015 Aika: Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 18.1 12 o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2013 Aika: 3.10.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O \VAV/! OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 16/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Esityslista

O \VAV/! OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 16/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Esityslista 6.1 O \VAV/! OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Esityslista III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 16/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2017 Aika: ke 21.6.2017 klo 16.00 Paikka:

Lisätiedot

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2 O O f T( KUNTA Hallituksen kokouks2 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika: 8.1.2016 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannita Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 36/2017 Aika: 2. marraskuuta 2017 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja (poistui kohdassa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012 Aika: 13.9.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN o A\v OULUN O f TI( KUNTA HaUituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2014 Aika: 26.6.2014 klo 12.00 Paikka: YUoppi[askunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2012 Aika: 17.4.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O \\VIA\VI/ OULUN ((1 Y(1 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2015. Pöytäkirja HaLlituksen kokouksen 35/2015 Aika: 10.12.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 Aika: 13.12.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Oifr r( o A\v OULUN Hallituksen kokouks2 < OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

O \V/A\VII OULUN Pöytäkirja

O \V/A\VII OULUN Pöytäkirja O \V/A\VII OULUN Pöytäkirja (((3))W( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 42/2013 III III OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2013 Aika: 3.12.2013 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu 0 A\v OULUN O Y ( KUNTA Hallituksen kokoukse2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 27/2015 Aika: 21.10.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 17/2015 Aika: 13. toukokuuta 2015 klo 12.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) Oulu

OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 4/2015 Aika: Keskiviikko 14.10.2015 klo 17.00 Paikka: OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) 90570

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja o \\V/A\Vll OULUN Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Aika: 19.2.2015 ko 12.00 Paikka: YlioppRaskunnan

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

O \V/AV!/ OULUN. II II YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 13/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Poytakirja

O \V/AV!/ OULUN. II II YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 13/2017. Y(( Y(f YLIOPISTON Poytakirja O \V/AV!/ OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Poytakirja II II YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 13/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2017 Aika: to 185.2017 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu o O Y( T( KUNTA Hallituksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2014 Aika: 23.1.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

o k.\\via\vii OULUN Pöytäkirja

o k.\\via\vii OULUN Pöytäkirja o k.\\via\vii OULUN Pöytäkirja (((,))Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 8/2014 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2014 Aika: Torstai 6.11.2014 klo 16.30 Paikka: Oulun

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 9/

KOKOUSKUTSU 9/ 15.10.2015 Sivu 1(6) KOKOUSKUTSU 9/2015 15.10.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.10.2015, klo 19.00 PAIKKA: 1381 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 8 0 OULUN Yli Wi YLIOPISTON Pöytäkirja fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2013 Aika: 12.9.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2012 Aika: 24.5.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B, kokoustila 2. krs Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä

Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä I LUKU - Yleistä 1 Soveltaminen Opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot