Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu"

Transkriptio

1 o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Vili Koitincn Diana Juola Marko Määttä Liisa Väisänen Lotta Savola Ville Siikaluoma Sami Sovio Taru Torssonen (este) (este) (este) (puheenjohtaja) Lisäksi: PS Manninen (sihteeri) SA Toiviainen KVJA Juntura KAMäättä Kokouksen avaus HVPJ Torssonen avasi kokouksen klo Laittisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätö5valtainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Väisänen ja Lotta Savola. 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. pj 1 Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, oulu. PUH: , TOIr WVvW.OYY.FI

2 4) o \\VIA\VII OULUN 7 YLIOPISTON Päytäkirja HaLlituksen kokouksen 39/2014 III III YLIOPPILASKUNTA 5 ILm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: OYY:n International Forum Toimintasuunnitelma-workshop aine- ja harrastejärjestöille KVJA Juntura tapasi ohjaus- ja työelämäpalveluiden Kaisa Karhun ja Elina Koskisen HJ Määttä, HJ Siikaluoma ja KVJA Juntura tapasivat Business Oulun Jukka OlUn HJ Määttä ja KVJA Juntura tapasivat University of the Arctic -verkoston Kari Laineen ja Kirsi Latolan PJ-klubi Valivalipäivä HJ Jusola opintojakson suunnitte[y työryhmässä HJ Määttä, HJ Jusola ja KA Määttä tapasivat ESR-työelämähankkeen edustajia Ehdokaspaneeli Olkkarissa ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2015 pyrkiville HVPJ Torssonen ja PS Manninen tapasivat Janne Seppäsen (sähköinen äänestys) Kysy reksiltä -tilaisuus salissa PR1O4, paikalla rehtorit Niinimäki ja Silvn Oulun yliopiston varainhankintakampanjan avajaistilaisuus Saalastinsalissa (suojelijaksi paljastettiin Paavo Lipponen) Päätös: Esityksen mukaan. KA Määttä saapui kokoukseen klo Kannanotto kesäyliopiston toiminta-avustuksista Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee. Esittelijä: KA Määttä Liite: Ylioppilaskunnan kannanotto kesäyliopiston toiminta-avustuksista Päätösesitys: Merkitään tiedoksi annettu kannanotto. Päätös: Esityksen mukaan. VastuuhenkiLö: KA Määttä 7 Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän opiskelijajäsenen valinta Hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan Haku tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän jäseneksi aukaistiin ja haku oli auki saakka. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti Taru Torssonen. EsitteLijä: KA Määttä Liite: Taru Torssosen hakemus Päätösesitys: Valitaan tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän opiskelijajäseneksi Taru Torssonen. Päätös: Esityksen mukaan. VastuuhenkiLö: KA Määttä 4.-5iht Pkt Pkt L v- 5-- OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE. PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl lvi, 2. KR5, OULU. PUH: , l.fi

3 4) o OULUN W IW YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 39/ Varajäsenen valinta YTHS:n valtuuskuntaan OYY:n hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. YTHS:n valtuuskunta pidetään Helsingissä., THS:n valtuuskunnassa Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa edustaa Tapani Lintula. Lintula on kuitenkin estynyt osallistumaan valtuuskunnan kokoukseen, joten Suomen ylioppilaskuntien liitosta on pyydetty ylioppilaskuntaa nimeämään varajäsen Lintulan tilalle. OYY:n hallituksen jäsen Lotta Savola on ilmoittanut halukkuudestaan osallistua valtuuskunnan kokoukseen. Esittetijä: SA Toiviainen Päätösesitys: Valitaan Lotta Savola edustamaan Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa YTHS:n valtuuskunnan kokoukseen Päätös: Esityksen mukaan. 9 5 Terveystyöryhmän opiskelijajäsenet vuodelle 2015 OYY:n hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus -- valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston vai ittavaksi määrätyt. YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön terve ystyöryhmään kuuluu asiantuntijajäsenenä OYY:n sos iaalipoliittinen asiantuntija sekä kolme opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on yksi kai enterivuosi. Paikallisen YTHS:n toimipisteen terve ystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terve ysaseman ja ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terve ystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä työryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopisto yhteisölle. Vuonna 2013 otettiin käyttöön toimintatapa jossa OYY:n hallitus nimeää kaksi opiskelijajäsentä avoimen haun kautta sekä tammikuussa keskuudestaan kolmannen opiskelijajäsenen. Liite: Hakukuulutus terveystyöryhmän opiskelijajäseniksi vuodelle 2015 Esittelijä: SA Toiviainen Päätösesitys: Avataan haku YTHS:n terveystyöryhmän opiskelijajäsenistä vuodelle Päätös: Päätettiin avata haku YTHS:n terveystyöryhmään vuodelle Hakuaika päättyy klo VastuuhenkiLö: SA Toiviainen PJ 4 iht Pkt Pkt (. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WvVV.OYYFI

4 2) 0 O T A\v OULUN t( LKUNrA Hallituksen kokoukse 10 Edustajiston kokouksessa 10/2014 käsiteltävät asiat Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on -- asiat KeskusvaatiLautakunnan valinta vuodelle 2015 valmistella edustajiston kaiteltävät OYYE on hyväksynyt kokouksessaan 9/2014 yl ioppilaskunnalle uuden hallintosäännön. Hali intosäännön mukaan hallintosääntö tulee voimaan Sääntöä sovelletaan välittömästi hallituksen toimeenpanopäätöksen jälkeen niissä edustajiston tekemissä luottamushenkilövalinnoissa, joiden toimikausi alkaa tai myöhemmin. Ylioppilaskunnan hal lintosäännön 32 5 mukaan keskusvaalilautakuntaan kuuluu keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta varsinaista jäsentä ja tarpeellinen määrä yleisvarajäseniä. Varajäsenet asetetaan sijaantulojärjestykseen. Keskusvaalilautakunnan toimikausi on kalenterivuosi. Esityksen uudeksi keskusvaalilautakunnaksi tulee sisältää keskusvaal ilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kolmen varsinaisen jäsenen ja kaikkien varajäsenten nimet. Esitykset on laadittava siten, että 1) esitys noudattaa lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986);ja 2) esityksen varsinaiset jäsenet ja korkeimmilla varasijoil la olevat varajäsenet edustavat mahdollisuuksiensa mukaan edellisissä edustajistovaaleissa esiintyneitä eri mielipideryhmiä. Jos esitystä ei laadittu edellä mainituilla periaatteilla, on kokouksen puheenjohtajalla velvollisuus todeta esitys rauenneeksi. Jos tehdään useita esityksiä keskusvaalilautakunnaksi ja kokouksen puheenjohtaja toteaa näiden esitysten täyttävän tämän johtosäännön määräykset, äänestetään siten kuten asiakysymyksistä päätettäessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kuitenkin arpa. Jos äänestetään keskusvaalilautakunnan valitsemisen ja hylkäysesityksen välillä ja äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se esitys,jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalikelpoinen keskusvaalilautakuntaan on jokainen ylioppilaskunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä vaalirenkaan ja vaaliliiton vaaliasiamiehet ovat esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnan jäseninä tai varajäseninä. EsitteLijä: PS N lanninen Päätösesitys: Esitetään edustajistol.le, että se valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä kolme varsinaista jäsentä ja tarpeellisen määrän varajäseniä vuodelle Päätös: Esityksen mukaan TaLousvaLiokunnan jäsenten valinta kaudelle OYYE on hyväksynyt kokouksessaan 9/2014 ylioppilaskunnalle uuden hallintosäännön. Hallintosäännön mukaan hallintosääntö tulee voimaan Sääntöä sovelletaan välittömästi hallituksen toimeenpano päätöksen jälkeen niissä edustajiston tekemissä luottamushenkilövalinnoissa, joiden toimikausi alkaa tai myöhemmin. Ylioppilaskunnan hallintosäännön 28 mukaan talousvaliokuntaan kuuluu talousvaliokunnan puheenjohtaja ja kuusi muuta talousvalio kunnan jäsentä. Talousvaliokunnan jäsenistä enintään kolme (3), ei kuitenkaan puheenjohtaja, voidaan valita ylioppilaskunnan jäsenistön ulko puolisista, talouselämään perehtyneistä henkilöistä. Vaalikelpoisia talo usvaliokuntaan eivät kuitenkaan ole ylioppilaskunnan hallituksen jäsen tai toimihenkilö, eikä heidän hallintolain (434/2003)28 5:n 2. tai 3. momentissa mainittu läheisensä. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +358S , n.fi, Vv MN.OYY.FI 5

5 0 O A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksen 9/i4 Talousvaliokunnan ja sen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Talo usval iokunnan muun varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Talousvaliokunnan muista varsinaisista jäsenistä erovuorossa on kolme jäsentä kerrallaan. P5 Manninen avasi EPJ Marinin pyynnöstä haun talousvaliokuntaan Hakuaika päättyy klo EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että se valitsee kokouksessaan 10/2014 talousvaliokunnan puheenjohtajan vuodelle 2015 sekä kolme jäsentä kaudelle Toim intasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan hallitus on yhdessä asiantuntijoiden kanssa valmistellut to imintasuunnitelman vuodelle Edustajista kävi lähetekeskustelun asiasta kokouksessaan 9/2014. HPJ Koistinen lähetti hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi edustajista lie Liite: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015 Esittetijä: HVPJ Torssonen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle hyväksyttäväksi liitteen mukainen toimintasuunnitelma vuodelle Päätös: Esityksen mukaan Erityistoiminta-avustukset vuodelle 2015 Ylioppilaskunta myöntää erityistoiminta-avustusta yhdistysluetteloonsa kirjatuille kulttuurin ja liikunnan piirissä toimiville yhdistyksille. Erityistoiminta-avustusten myöntämisestä päättää Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto hallituksen esityksen pohjalta. Vuoden 2015 erityistoiminta-avustusten haku oli auki klo asti. Hallituksen esityksessä talousarvioksi vuodelle 2015 erityistoiminta-avustusten määrää on leikattu eurosta euroon. Liite: Kooste erityistoiminta-avustushakemuksista vuodelle 2015 (lähetetty hallitukselle) EsitteLijä: KVJA Juntura Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että se myöntää erityistoiminta-avustuksia vuodelle 2015 liitteen mukaisesti. HJ Siikaluoma ei osallistunut kohdan käsittelyyn esteellisyyden vuoksi. HJ Väisänen esitti, että esitetään edustajistolle, että se jakaa erityistoiminta-avustuksia liitteen mukaisesti. Päätös: Päätettiin esittää edustajistolle, että se jakaa erityistoiminta-avustuksia liitteen mukaisesti. HJ Määttä poistui kokouksesta klo PJ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTO YLIOPPILÄSKUNTA KiRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTflLAN KATu, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVAN.O fl.fi

6 0 \\V/A\VII OULUN W W YLIOPISTON Pöytäkirja fil III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 39/ TiLintarkastajan valinta Ylioppilaskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaan 76 mukaan edustajisto valitsee aikaisintaan marraskuun 15. ja viimeistään joulukuun 15. päivänä seuraavaksi kalenterivuodeksi ylioppilaskunnan hallinnon ja taloudenhoidon tarkastamista varten kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastus yhteisö, sekä heille samat pätevyysvaatimukset täyttävät henkilökohtaiset varatilintarkastajat. Tilintarkastajalla tulee olla sellainen laskentatoimen ja taloudellisten asioiden tuntemus ja kokemu5 kuin ylioppilaskunnan toiminnan laadun ja laajuuden vuoksi on tehtävässä tarpeen. Ylioppilaskunnan edustajisto on hyväksynyt kokouksessaan 9/2014 uudet säännöt yliopp ilaskunnalle. Säännöt ovat rehtorin vahvistettavana. Uusien sääntöjen 20 mukaan ylioppilaskunnan edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle vähintään yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai HTM-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Edellisen tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin. Ylioppilaskunnan hallintosäännön 29 mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on 1) valmistella edustajiston kokousta varten: 1. ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisön valinta EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että se palauttaa asian talousvaliokunnan valmisteltavaksi. Päätös: Esityksen mukaan Inspehtorin valinta Ylioppilaskunnan hallintosäännön 36 mukaan edustajisto valitsee inspehtoriksi kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan jonkun Oulun yliopiston professoreista. lnspehtorin tehtävänä on toimia yhdyssiteenä Oulun yliopiston ja ylioppilaskunnan välillä. lnspehtorilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa ylioppilaskunnan monihenkisten toimielinten tilaisuuksissa ja kokouksissa. Ins pehtorille on toimitettava edustajiston kokouskutsujen lisäksi ne kutsut, jotka hän ilmoittaa haluavansa vastaanottaa. Ylioppilaskunnan inspehtorina on viime vuodet toiminut professori Sanna Järvelä. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Esitetään edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan inspehtoriksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle professori Sanna Järvelän. Päätös: Esityksen mukaan. 11 Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin tulevasta tasa-arvoisen aviotiittolain äänestyksestä. Eduskunta äänestää lain muutoksesta tänään klo 13. ) Pkt Pkt j,t OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEf: PL250, OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi,

7 o \\V/ 1 OULUN W 11 YLIOPISTON Pöytäkirja II II YLIOPPILASKUNTA 12 Kokouksen päättäminen HVPJ Torssonen päätti kokouksen klo Hallituksen kokouksen 39/2014 Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa.\ OulL:a / arulorssonen Edro tv1anninen Hallituksen varapuheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi OulussaZl.t Oulussa Liisa Väisänen Pöytä kirjantarkastaja Lotta Savola Pöytäkirjantarkastaja Esitystistan Liitteet: Liite 1: Ylioppilaskunnan kannanotto kesäyliopiston toiminta-avustuksista Liite 3: Taru Torssosen hakemus Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän opiskelijajäseneksi Liite 2: Hakukuulutus terveystyöryhmän opiskelijajäseniksi vuodelle 2015 Liite 3: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015 Liite 4: Kooste erityistoiminta-avustushakemuksista vuodelle 2015 PJ Pkt Pkt LLLX OULUN YLIOPI5TN YLIOPPILA5KUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , Cf.FI,WiMN.OYY.FI

8 O j OULUN (( YLIOPISTON Kesäyliopiston toiminta-avustus on taattava! Oulun kaupungin talousarviossa vuodelle 2015 esitetään kesäyliopiston toiminta-avustuksen leikkaamista kokonaan pois. Oulun kaupungin myöntämä avustus on ollut jo lähtökohtaisesti pienempi kuin vastaavissa muissa kaupungeissa. Esimerkiksi Tampere tukee kesäyliopistonsa toimintaa lähes :lla ja tähän mennessä summa Oulussa on ollut Oulun yliopiston ylioppilaskunta ihmettelee suuresti Oulun kaupungin toimintaa. Miksi jo nyt pienestä avustuksesta leikataan? Eikö ymmärretä, että tuo pieni summa kaupungin budjetissa on ollut kesäyliopiston toiminnan laadun ja sisällön kannalta merkittävä apu? OYY muistuttaa kaupunkia ja päättäjiä kesäyliopiston merkityksestä tukea ja täydentää Oulun yliopiston toimintaa ja tavoitteita. Kesäyliopisto tuo Ouluun niitä oppiaineita, joita ei opeteta yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa esimerkiksi harvinaisten kielten tai sivuainekokonaisuuksien osalta. Näin kesäyliopisto vahvistaa suoraan val.mistuvien korkeakoulutettujen osaamista ja kilpailukykyä työmarkkinoilla. Lisäksi yhtenä tärkeimpänä elementtinä kesäyliopisto mahdollistaa opetuksen myös nimensä mukaisesti kesän ajaksi. Kesäopintojen tärkeyttä ei voi juuri liikaa korostaa kaupungissa, jossa nuorisotyöttömyys kukoistaa ja kesätöiden löytyminen on monelle korkeakouluopiskelijalle täysi mahdottomuus. OYY näkee kesäyliopiston toiminnan tärkeänä ja olennaisena osana kaupungin toimintaa. Toimintaa ei ole pelkästään korkeakouluopiskelijoill.e, vaan kaikille ikäluoki[le vauvasta vaariin. Kaupungin omassa strategiassa lapset ja nuoret tunnistetaan kaupungin voimavarana ja heille koulutus on keskeisessä asemassa tulevaisuuden kannalta. Strategiassa myös todetaan, että Oulu pyrkii olemaan Suomen paras paikka opiskella. Nämä strategiset tavoitteet eivät tule toteutumaan toiminta-avustuksista ja koulutuksesta leikkaamalla. OYY:n mielestä kaupunki on toiminut erittäin hätiköidysti. Asiaa ei ole arvioitu koko kaupungin ja sen korkeakoulutoiminnan näkökulmasta, kuten olisi tullut tehdä. Toivomme, että tämä virhe ymmärretään ja toiminta-avustuksen määrään tulee muutos. Oulussa Eero Manninen Pääsihteeri Vili Koistinen Hallituksen puheenjohtaja Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO.VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi,w\nwoyy.fi

9 0_y\y OULUN [(( Jf ( YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA OYY hakee opiskel.ijajäseniä YTHS:n terveystyöryhmään Oletko kiinnostunut terveydenedistämisestä? Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on ter veyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilas kunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opis kelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyö ryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle. Ou[un y[iopiston ytioppi[askunta hakee nyt terveystyöryhmään kahta (2) varsinaista opisketijajäsentä vuodelle Terveystyöryhmä kokoontuu syys- ja kevätlukukauden aikana, pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina klo Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilas kunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä. Hae terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen klo mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen so posi hteeri oyy.fi. OYY:n hallitus valitsee kaksi opiskelijajäsentä avoimen haun kautta. Kolmas opiskelijajäsen valitaan OYY:n vuoden 2015 hallituksen jäsenten keskuudesta. Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteerkoyy.fi ja ) O u LU N YLIOPISTON YLIO PPI LASKU NTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTOOYY.FI, WvVN.O (YFI

10 Hakemus tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittärnistyöryhmän opiskelijajäseneksi Haen tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyöryhmän opiskelijaj äseneksi. Opiskelen kolmatta vuotta luokanopettajaksi Oulun yliopistolla. Olen aina ollut kiinnostunut tieto ja viestintätekniikasta. Parhaiten tämä heijastuu siinä että olen opettanut yliopistolla tieto- ja viestintätekniikan peruskurssin harj oituskertoj a varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Kyseiseen tehtävään minut valittiin oman tietoteknisen aktiivisuuteni vuoksi. Aion myös myöhemmässä vaiheessa hakea kansainväliseen Master s Degree Programme in Learning, Education and Technology (LET) maisteriohjelmaan, jossa painotetaan teknologian hyödyntämiseen koulun ja työelämän oppimisen ympäristöissä. Näen että kehittämistyöryhmän toiminta tukisi hyvin tulevaisuuden koulutuspolkuani. Opettajan roolissa tutustuin kasvatustieteiden tiedekunnan tietoteknisten järjestelmien käyttöön ja mahdollisuuksiin ja jatkaisin mielellään työtä koko yliopiston kattavaksi. Pienillä, edullisilla ratkaisuilla voitaisiin saada nykyisiä tietojärjestelmiä laajemmin käyttöön. Odotan innolla uuden innovatiivisen L2-salin valmistumista. Mielenkiintoista tulee olla nähdä kuinka saha todellisuudessa hyödynnetään, käyttö jää vain perinteisen luentosalin asteelle. Salin toirnivuus täytyy varmistaa siten että luennoitsijalla on mahdollisimman matala kynnys ottaa kaikki salin tarjoamat herkut käyttöönsä. L2-salin esittelytilaisuudessa kuulin myös että tämä on pilotointi ja mahdollisuuksien mukaan vastaavia ratkaisuja kehitetään muihinkin saleihin. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää kerätä dataa salin hyödyllisyyden todentamisen tueksi, ettei kehitys jää vain puheen asteelle. Yliopiston luentosalien käyttöaste on tällä hetkellä j oissain saleissa huolestuttavan matala ja olisi mielenkiintoista perehtyä syihin sen takana. Onko vika itse saleissa, niiden laitteissa vai hallinnoirmissa? Olen varma että tähänkin on kehitettävissä uusia luovia ratkaisuja. Arvostan sitä että Oulun yliopisto haluaa panostaa tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen käyttöön työryhmän voimin. Kehittämisohjelman avulla pystytään tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille tiedekunnille ja olemassa olevan yhteistyöverkostoni avulla löydän varmasti oikeat opiskelijat jokaisesta tiedekunnasta kehittäm i sohj elmaa suunnittelemaan ja kommentoimaan. Aktiivinen yhteydenpito tiedekuntien opiskelijoiden kanssa on tärkeää, sillä kaikki teknologiset sovellukset eivät sovi jokaisen tiedekunnan käyttöön. Täytyy perehtyä siihen miten missäkin tiedekunnassa toimitaan ja keksiä kehitysratkaisuja sitä kautta. Nykyinen roolini OYY:n hallituksen jäsenenä on vuoden aikana opettanut minulle sen että uskallan avata tarvittaessa suuni ja vaatia opiskelijan etuja. Uskon olevani hyvä valinta ryhmän opiskelijajäseneksi. Liitteenä CV. Ystävällisin terveisin, Taru Torssonen

11 1 OULUN 0 y(( YLIOPISTON fl 2 YLioppiLaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle Johdanto 5 Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 6 yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä Oli pyydetty myös valiokunnilta. 7 Toimintasuunnitelman vahvistaa edustajisto. 8 9 Vuonna 2015 tapahtuu paljon isoja asioita ylioppilaskunnassa, yliopistolla sekä 10 valtakunnan tasolla. OYY:n isot vuosijuhlat, kevään eduskuntavaalit, Vulcanalia 20 v., 11 hallinto- ja edustajistovaalit syksyllä sekä ylioppilaskunnan tärkeimpien ohjaavien 12 asiakirjojen päivittäminen kuormittavat koko toimistoa. Ylioppilaskunta haluaa olla myös 13 vahvasti mukana Oulun yliopiston varainhankintakampanjassa sekä yrittäjyyden 14 teemavuodessa yhdessä alueen yrittäjäjärjestöjen muiden alan toimijoiden kanssa YlioppiLaskunnan tärkeimpien ohjaavien asiakirjojen päivittäminen Ylioppilaskunnan strategia 20 Ylioppilaskunnan strategiakausi päättyy vuoden 2015 lopussa. OYY on vuoden 2014 aikana 21 arvioinut edellisen strategian toteutusta sekä toimivuutta. Vuoden 2015 aikana OYY 22 muodostaa edellisen vuoden analyysien pohjalta ylioppilaskunnan uuden strategian. 23 Strategiassa määritellään ylioppilaskunnan uuden strategiakauden arvot, keskeiset 24 tavoitteet, haasteet ja mahdollisuudet. Liitämme strategian osaksi myös kuvauksen siitä, 25 miten sen toteutumista mitataan. Strategiaprosessia varten muodostetaan tarvittaessa 26 pääsihteerin vetämä strategiatyöryhmä Ylioppilaskunnan edustajisto osallistuu aktiivisesti strategiaprosessin eri vaiheisiin, jotta 29 strategia saadaan muodostettua mahdollisimman jouhevasti L.injapaperi 32 Ylioppilaskunnan linjapaperin kausi päättyy vuonna Teemme linjapaperista 33 jatkuvasti voimassa olevan dokumentin, jota päivitetään tarvittaessa. Vuonna käydään ylioppilaskunnassa perusteellista linjakeskustelua, johon osallistetaan koko 35 edustajisto Viestintästrategia 38 Viestintästrategian päivittäminen on keskeinen viestintäsektorin tehtävä ensi vuonna. 39 Päivitetyllä viestintästrategialla ohjataan ylioppilaskunnan sisäistä ja ulkoista viestintää 40 sekä sitä kautta ylioppilaskunnan vaikuttavuutta ja ammattimaisuutta. Päivitystyöhön 41 osallistetaan tiivisti myös ylioppilaskunnan pääsektori ja koko toimiston väki. 42 Viestintästrategian päivittäminen kytkeytyy kiinteästi myös strategiatyöhön OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. Dliii.. 2C0 Cfl Afl7 QZ) TflIP,AICTfl,flWCl iaftafl*iflwci

12 N OULUN «YLIOPISTON Eduskuntavaalit Teemme aktiivista eduskuntavaalivaikuttamista heti alkuvuodesta alkaen yhdessä 53 OSAKOn kanssa ja SYL:n koordinoimana. Viestimme vaaleista näkyvästi ja opiskelijoita 54 osall.istavasti. Jatkamme vuonna 2014 ehdokkaille lähetetyn tervehdyskirjeen teemojen 55 muistuttamista sekä aktiivista vuoropuhelua ehdokkaiden ja puolueiden kanssa Järjestämme vaalitilaisuuksia yliopistolla ja keskustassa. Pyrimme tukemaan alueemme 58 nuoria/korkeakoututaustaisia ehdokkaita Jatkamme vaikutustyötä myös vaalien jälkeen ja luomme suhteita paikallisiin 61 kansanedustajiin EdustajistovaaLit ja hallintovaalit 64 Järjestämme vaalit mahdollisuuksien mukaan sähköistä äänestystä käyttäen. Luomme 65 erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, jotta opiskelijat tietävät edustajisto- ja 66 haliintovaaleista. Viestimme vaaleista selkeästi, jotta opiskelijat tiedostavat niiden eron 67 sekä mitä niissä päätetään. Panostamme aktiivisten ehdokkaiden hankintaan 68 hallintovaal.eihin, jotta kollegiossa, yliopiston hallituksessa ja tiedekuntien päättävissä 69 elimissä olisi jatkossa mahdollisimman tolkut ja aktiiviset opiskelijaedustajat Tapahtumien juhlavuosi Annos Ylioppilaskunnan Annos 55 -vuosijuhla järjestetään Kalevalanpäivänä Oulun 75 yliopiston Saalastinsalissa. Vuosijuhlien valmistelut on aloitettu jo vuonna Vuosijuhlien valmistelu ja toteutus vaatii tiivistä panostusta myös 77 viestintäsektorilta, jotta kokonaisuus on juhlallinen ja antoisa tapahtuma Vulcanalia 20 vuotta 80 Vulcanalia täyttää 20 vuotta vuonna Järjestelyt mm. tilan osalta on aloitettu jo 81 vuonna Myös sponsoreiden ja yhteistyökumppanien hankinta aloitetaan hyvissä 82 ajoin sekä koordinoitusti. Pyöreitä täyttävä juhla edellyttää suurta viestinnällistä 83 panostusta, joten järjestö- ja kulttuurisektorin lisäksi viestintäsektori on tiiviisti mukana 84 järjestämässä näkyvää elämystä yliopistoyhteisölle TyöeLämäedunvalvonnan kartoitus 87 OYY kartoittaa vuonna 2015 työelämäedunvalvonnan vaikuttamiskentän. OYY selvittää ja 88 ajaa opintojen työelämärelevanssia tukevia käytäntöjä Oulun yliopistossa. Tämän lisäksi 89 OYY kehittää alueellista yhteistyötä esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen kanssa 90 opiskelijoiden oikeusturvan ja työssäkäyntimahdollisuuksien parantamiseksi. Projektissa 91 selvitetään Oulun yliopistolla työsuhteessa olevien opiskelijoiden asema yliopiston 92 työntekijöinä. Kartoitamme lisäksi millaista uraohjausta ja mitä tietoa suomalaisista 93 työmarkkinoista on tarjolla kansainvälisille opiskelijoille ja teemme sen pohjalta 94 suunnitelman kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT0LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. DI IU.. CO Cfl,1fl7 0Zfl rnikaicrntnw CI I*flafl*IflWCI

13 O Y(( OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Palautejärjestelmien kehittäminen 101 Oulun yliopiston palautejärjestelmät Ovat tällä hetkellä erittäin heterogeeniset. Yliopiston 102 yhteiset linjaukset, ohjeet ja mallilomakkeet palautteen keräämiseen puuttuvat ja 103 palautteen käsittely on monin paikoin puutteellista. Oulun yliopisto on valmistautumassa 104 sekä sisäiseen että ulkoiseen auditointiin, joten toimiva palautteenantojärjestelmä on yksi 105 parhaimmista tavoista yksittäiselle opiskelijalle osallistua laatutyöhön ja näin opetuksen 106 kehittämiseen Vuonna 2015 OYY vaikuttaa Oulun yliopistossa opiskelijalähtöisen laatujärjestelmän 109 kehittämiseksi tuomalla esiin hyviä ja toimivia palautekäytäntäjä sekä oman yliopiston 110 sisältä että muista yliopistoista. OYY hyödyntää tässä työssä opiskelijoita, hallopedeja, 111 ainejärjestöjä ja muiden ylioppilaskuntien tietotaitoa. Hyviä käytäntöjä viedään läpi 112 useilla eri vaikuttamisen tasoilla, jotta palautekäytännöt saavuttaisivat koko yliopiston Jatko-opiskeLijan palvelut, edunvatvonta ja rekrytointi 115 Jatko-opiskelijoiden asema ja edunvalvonnan linjat Ovat tarkentumassa niin yliopistoissa 116 kuin ylioppilaskunnissakin. Oulun yliopiston tohtorikoulutettaville toteutettiin 117 koulutuspoliittisella sektorilla vuonna 2014 selvitys, jossa kartoitettiin jatko-opiskelijan 118 erilaiset profiilit jatketaan tätä työtä ja kartoitetaan vielä tarkemmin jatko-opiskelijoille tarpeellisia 121 palveluita, edunvalvontaa ja uutena avauksena myös rekrytointia. Toimivien 122 rekrytointikäytäntöjen avulla voimme saada huomattavan määrän uusia jatko- 123 opiskelijajäseniä ylioppilaskuntaan ja näin uusia jäsenmaksuja, joita voidaan ohjata juuri 124 edunvalvonnan ja palveluiden kehittämiseen. Jatko-opiskelijoiden edunvalvontatyössä 125 voidaan myös lähestyä monia yliopiston toimijoita ja kehittää näin OYY:n 126 vaikutusmahollisuuksia, vahvistaa työelämäedunvalvontaa ja selkiyttää ylioppilaskunnan 127 asemaa ja tehtävänkuvaa suhteessa muihin jatko-opiskelijoiden kanssa toimiviin tahoihin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus ylioppilaskunnassa 130 Selvitetään, kuinka tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu ylioppilaskunnassa ja sen 131 alajärjestöissä. Selvityksessä huomioidaan mm. toiminnan saavutettavuus sekä häirintä- ja 132 kiusaamisasiat. Selvityksestä laaditaan ylioppilaskunnalle tasa-arvo- ja 133 yhdenvertaisuussuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas järjestöjen käyttöön. 134 Jatkossa epätasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ylioppilaskunnan piirissä 135 seurataan ja kehitetään järjestelmällisesti sekä suunnitelmaa päivitetään säännöllisin 136 välein Ijikuntasektorin toimenkuvan kartoitus OYY ei vuodesta 2015 lähtien enää kuulu Opiskelijoiden Liikuntaliittoon (OLL). Tästä syystä 141 OYY:n tulee pohtia oman liikuntatoimintastrategian luomisen kautta, miten 142 liikuntasektorin edunvalvontaa ja toimintaa kehitetään tulevaisuudessa. Ainejärjestöjen 143 liikuntavastaavat osallistetaan tämän liikuntatoimintastrategian työstämiseen. Lisäksi 144 ylioppilaskunta vie säännöllisen, matalan kynnyksen Keep fat -liikuntatapahtuman 145 yhteistyötä eteenpäin paikallisten liikuntatoimijoiden kanssa. Ylioppilaskunta kerää myös 146 ainejärjestöjen liikuntavastaavia ja opiskelijoita liikuttavia liikuntatuutoreita yhteiselle 147 liikuntaklubille. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO.VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. DI IU. CO Cfl Afl7 flfld rnikaicrninw CI IflflAflAIflW CI

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00

O f T( KUNTA. k Siht Pkt Pkt. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014. Aika: 18.12.2014 klo 9.00 0 O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPI LASKUN NAN HALLITUKSEN KOKOUS 42/2014 Aika: 18.12.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Uuden. opiskelijan opas

Uuden. opiskelijan opas Uuden opiskelijan opas 2015 2 5 8 Ylioppilaskunta valvoo etujasi Äänestä edustajistovaaleissa 10 11 13 14 19 31 Opiskelijakortti TYYn palvelut kehitysyhteistyö Turun ylioppilaslehti mukaan TYYn toimintaan

Lisätiedot

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: 4.4.13 klo 12.1 13.42 paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot