Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja."

Transkriptio

1 1 SÄÄNNÖT NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on valtakunnallinen järjestö. Tarkoitus ja toiminta 2 Liiton tarkoituksena on - herättää naisten tietoisuus arjen turvallisuuteen liittyvän tietotaidon tarpeellisuudesta - edistää suomalaisten naisten mahdollisuuksia osallistua kokonaismaanpuolustukseen liittyvien tehtävien suorittamiseen sekä kehittää ja ylläpitää naisten valmiuksia edellä mainittuihin tehtäviin - kehittää yksilöllisten valmiuksien kautta perheen ja yhteiskunnan varautumiskykyä - edistää jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä valtakunnallisella ja alueellisella tasolla - ylläpitää ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä vastaavien järjestöjen kanssa. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto - tekee esityksiä ja antaa lausuntoja - järjestää koulutus-, opetus- ja esitelmätilaisuuksia - harjoittaa valtakunnallista julkaisu- ja tiedotustoimintaa - osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön Toimintansa tukemiseksi liitto voi asianmukaisella luvalla panna toimeen rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia, myyjäisiä, konsertteja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia. Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Liitto ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan. Liiton jäsenet 4 Liiton jäsenyhdistykseksi voivat liittyä sen tarkoitusperien mukaisesti toimivat valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset, jotka liiton hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäsenyhdistykset maksavat liitolle jäsenmaksua, jonka suuruuden syyskokous seuraavaksi toimintavuodeksi vahvistaa.

2 2 Liiton kokous voi kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi liiton tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai ilmoitettava eroamisesta liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroava jäsen suorittaa kuitenkin kulumassa olevan kalenterivuoden jäsenmaksun. Liiton kokous voi erottaa jäsenyhdistyksen, joka ei toimi liiton tavoitteiden mukaisesti tai joka laiminlyö sääntöjen määräämät velvollisuudet. Liiton toimielimet 5 Liiton päätösvaltaa käyttävät liiton kokoukset. Toimeenpanevana elimenä on liiton hallitus. Jäsenyhdistysten edustus 6 Kullakin jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liiton kokouksiin yksi (1) virallinen edustaja. Liiton kokous 7 Liiton varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään viimeistään toukokuussa, ja syyskokous, joka pidetään viimeistään marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä. Liiton ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin 1/5 liiton jäsenistä sitä hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kutsu kokoukseen lähetetään kirjallisesti postitse tai sähköpostitse liiton jokaiselle jäsenyhdistykselle sekä kunniapuheenjohtajalle ja kunniajäsenelle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kokouskutsun liitteenä tulee olla kokouksen esityslista. Kokouksessa voidaan päätöstä tekemättä käsitellä asioita, joita ei ole mainittu kokouskutsussa. 8 Liiton kevätkokouksessa 1. esitetään liiton toimintakertomus 2. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tai toimenpiteistä, joihin ryhdytään, jos vastuuvapautta ei voida myöntää

3 3 5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Liiton syyskokouksessa 1. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 2. määrätään jäsenyhdistysten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi 3. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio 4. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi 5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 6. valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 7. valitaan liiton tilejä ja hallintoa tarkastamaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla KHT-tilintarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa, joista toisen tulee olla HTM-tilintarkastaja 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Jäsenyhdistyksen, joka haluaa liiton kokouksen käsiteltäväksi asian, on tehtävä siitä kirjallinen esitys perusteluineen hallitukselle viimeistään 60 päivää ennen sitä kokousta, jossa toivoo asian käsiteltäväksi. 9 Liiton kokouksissa on jäsenyhdistyksen virallisella edustajalla äänioikeus. Äänestyksessä on jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Virallisen edustajan tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen. Valtakirjan antaminen toiselle jäsenyhdistykselle ei ole mahdollista. Liiton kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus liiton hallituksen jäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä. Kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille kokoukseen kutsutuille henkilöille. 10 Liiton puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien toimikausikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus 11 Liiton hallitus huolehtii liiton toiminnasta ja sen hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu liiton puheenjohtaja ja 8-14 muuta jäsentä sekä 8-14 henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden määrää arpa, sen jälkeen erovuoroisuus tapahtuu vuoroittain. Puheenjohtaja ja jäsenet voidaan valita enintään neljäksi toimikaudeksi peräkkäin.

4 4 Hallituksen jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien saa enintään kaksi edustaa samaa jäsenyhdistystä. Puheenjohtaja voidaan valita myös jäsenyhdistysten ulkopuolelta. Hallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2-4 jäsentä. Työvaliokunta voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita. Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokousasiat ja hoitaa hallitukselle vastuuvelvollisena hallituksen sille uskomat tehtävät. Hallitus voi asettaa myös toimikuntia ja projektiryhmiä erityistehtäviä varten. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa muut tarpeelliset toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuolelta. Liiton puheenjohtaja ei toimikaudellaan saa kuulua minkään jäsenyhdistyksen hallitukseen tai johtokuntaan. 12 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on kutsuttava koolle, milloin puolet hallituksen jäsenistä sitä tietyn asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Nimenkirjoittajat 13 Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä liiton pääsihteerin kanssa. Toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastus 14 Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilit edelliseltä tilikaudelta on annettava tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 1. päivänä ja tilintarkastajien tulee antaa lausunto kahden viikon kuluessa. Päätöksenteko 15 Liiton toimielinten kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muuten puheenjohtajan ääni.

5 5 Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 16 Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton kokouksessa. Päätös on tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös liiton purkamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä kuin edellä sääntömuutoksesta on määrätty. Jos liitto puretaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin Suomen kokonaismaanpuolustusta edistävään tarkoitukseen viimeisen kokouksen lähemmin päättämällä tavalla. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 17 Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT Hyväksytty PRH 2.10.2013 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry ja sen kotipaikka Turku. 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen MS-yhdistys

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TURUN WEIKOT RY:N SÄÄNNÖT

TURUN WEIKOT RY:N SÄÄNNÖT TURUN WEIKOT RY:N SÄÄNNÖT 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Turun Weikot ry. Seuran kotipaikka on Turku. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seura toimii

Lisätiedot

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka 1/6 Säännöt Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Delegationen för stiftelser och fonder rf. Yhdistys on

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot