Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LbD4All-käyttöopas. Projekti- ja tiimityö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LbD4All-käyttöopas. Projekti- ja tiimityö"

Transkriptio

1 Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LbD4All-käyttöopas Projekti- ja tiimityö

2 Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Kannen kuva: Päivi Mantere ISBN

3 Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LbD4All-käyttöopas Projekti- ja tiimityö

4 PROJEKTI- JA TIIMITYÖ Tämä lehtinen on osa LbD4All-käyttöopasta. Käyttöopas koostuu kahdeksasta lehtisestä, jotka esittelevät viittä LbD4All-toimintamallin ulottuvuutta. Ulottuvuudet ovat autenttisuus, tutkimuksellisuus, kumppanuus, kokemuksellisuus ja luovuus. Lisäksi esitellään arviointia, projekti- ja tiimityötä sekä e-oppimista. Tämän ohella käyttöopas koostuu viidestä edellä mainittuja ulottuvuuksia kuvaavasta videosta. toimintamalliin Learning by Developing (LbD). LbD4All on LeTeEm-hankkeen aikana Laureassa kehitetty toimintamalli peruskouluun ja toiselle asteelle. Lehtiset ja videot on tehty osana LeTeEm-hanketta (Learners, Teachers and Employers). Tässä lehtisessä kuvataan projekti- ja tiimityötä. Lehtisen tavoitteena on antaa konkreettisia esimerkkejä projekti- ja tiimityön mahdollisuuksista LbD4All toimintamallissa. Käyttöoppaassa kuvataan LbD4All-toimintamallia (Learning by Developing peruskouluille sovitettuna). LbD4All-toimintamalli perustuu Laurea-ammattikorkeakoulun kehittämään 4 LbD4All käyttöopas

5 Laaja-alaiset perusvalmiudet Tulevaisuusorientaatio Opiskelun aitous Yritysyhteistyö TETin mahdollisuus Lähiyhteisön merkitys Uteliaisuus Luottamus Tilan antaminen luovuus Kyky kuvitella Kehittävät työtavat Rohkeus Kokonaisuuksien hahmottaminen Projektityöskentely Suunnitelmallisuus tutkimuksellisuus Systemaattisuus Kriittinen tiedonhankinta ja käyttö Teknologian mahdollisuudet yhteisön oppiminen autenttisuus yksilön oppiminen LbD 4All uuden osaamisen rakentaminen kumppanuus kokemuksellisuus Oppilaiden osallistaminen Kokemukset jakoon Uudet yhteistyömuodot Vuorovaikutus Vastuullisuus Yhteistyö Paikalliset yritykset Tasavertaiset roolit Kumppanuudet Käsitys itsestä Palaute Kokemukset kasvattajana Kuvio 1. Peruskoulusovelluksena tuotettu LbD4All-malli. Mitä projektityöskentely on? Aito yhteistyö edellyttää kaikkien toimijoiden sitoutumista projektin suunnittelusta projektin päättöarviointiin. LbD4All-toimintamallissa oppija voi turvallisesti harjoitella yhteistyötä eri ryhmien kesken. Tietojen ja taitojen lisäksi opitaan vuorovaikutusta ja tiimityötaitoja. Oppimisen tapahtuessa autenttisissa, aidoissa projekteissa, oppija saa kokemuksia yhteistyöstä työelämän toimijoiden ja ympäröivän yhteisön kanssa. Luovuus lisääntyy, koska oppijan tehtävänä on aktiivisesti etsiä tietoa sekä kehittää omia tiedonhankinta- ja ajattelun taitoja. Vastuun ottaminen näyttäytyy oppijan valmiutena sitoutua työskentelyyn ja edistää omaa ja muiden oppimista. Luovuuden käyttäminen kannustaa ja yhteistyöskentely motivoi. Oppijoiden tulee kyetä valitsemaan, arvioimaan ja perustelemaan löytämäänsä tietoa. Oman työn jatkuva arviointi auttaa sisäistämään kriteereitä, joiden avulla tehdään perusteltuja arvioita eri osapuolten työskentelystä. Projekti toimii oppimisprojektina eri toimijoille. Projekti edustaa aitoa oppimisympäristöä ja kuvastaa ympäröivän työelämän ja yhteiskunnan aitoa tilannetta. Erilaista viestintä- ja tietotekniikkaa voidaan sitoa osaksi oppimisympäristöä. Uudenlaiset virtuaaliset oppimisympäristöt tukevat oppimista ja työskentelyä projektissa. Oppimisprojekteissa voi hyödyntää esimerkiksi Google docsia tai Twitteriä työkaluina. Kieli- ja muita välineopintoja voidaan hyvin yhdistää muihin oppiaineisiin projektien avulla. Projekti - ja tiimityö 5

6 Projektit voivat olla laajoja ja niissä voi toimia useita luokkia tai koko koulu ja kestää pidemmän ajanjakson. Toisaalta projektit voivat olla myös hyvin pieniäkin, joissa työskentelee vain osa luokasta lyhyemmän ajan. On tärkeätä ymmärtää, että projektien toteuttamiseen ei ole yhtä ainoata toimintatapaa. Tärkeämpää on ymmärtää, että kaikki projektit luovat erilaisen oppimisympäristön eri oppiaineille ja ulkoisille yhteistyökumppaneille. Miten projekti- ja tiimityö näyttäytyy? jatkuvana toimintana oppimisympäristönä oppilaille, opettajille sekä organisaatioille tavoitteina, rakenteina, erilaisina organisaatioina, vastuina ja tekoina, aikataulutettuina ratkaisuina, tuloksina, tuotoksina uudistuksia uusia kokemuksia oikeita työelämän kokemuksia uutta tuotantoa kehitettyjä tuotteita käyttäjien kokemuksen mukaista tietoa, erityisesti sellaisten tuotteiden ja palvelujen kohdalla, joita lapset käyttävät uusia ideoita ja uusia projekteja Projekti- ja tiimityön toteutuminen: Kuinka toteuttaa projekti? Projekti on joukko toimintoja, joka alkaa tiettynä aikana ja päättyy tiettyyn aikaan. Siiinä on monia toimijoita, jotka toimivat aikataulun mukaan ja joilla on asetetuissa tavoitteissa toimiva organisaatio. Keneen tai mihin projekti- ja tiimityö vaikuttaa? kaikkiin sen osallistujiin opiskeluyhteisöön kouluun, yhteisöllisesti toimien sisältäen opettajat, johto ja muut toimijat yrityksiin, mukana oleviin organisaatioihin suoraan tai epäsuorasti ympäristöön Miten projekti- ja tiimityö toteutetaan? Monia vaihtoehtoja opettajat luovat uusia ideoita, toimivat yrityksen kanssa, lähtökohtana on, että yrityksellä on oltava autenttinen tapaus tai kysymys opettajat, oppilaat ja yritykset ovat yhteydessä toisiinsa yritys voi tavata oppilaiden kanssa keskustellakseen tutkittavasta asiasta, oppilaat mukana tutkimustiimeissä opettajilta saadaan ohjausta eri vaiheiden arvioinneissa yritys kannattaa olla paikalla sisältäen erilaisia yhdistelmiä eri kouluaineisiin toimintaa mahdollisuuksien mukaan yrityksen tai organisaation tiloissa Mitä projekti- ja tiimityö tuottaa? monenlaisia tuotoksia: raportteja, esityksiä, portfolioita, lauluja, näytelmiä, musikaaleja, asuja, menuja, aterioita ja ruokalajeja, laskelmia, satoa uutta tietoa Suunnittelu Projekti tarvitsee selkeän alkamispisteen. Projektin kattava suunnittelu on opettajien vastuulla. Suunnitelmassa määritellään jaetut oppiaineet, toimijat, oppimistavoitteet, projektin alku- ja loppuvaiheet, aikataulut ja tavoitteiden määrittely. Opettaja määrittelee edellytykset, kuten tiimien koon, etukäteen sovittujen yhteistyökumppaneiden roolin, oppimisprosessien todellisen muodon, arvioinnin perusteet sekä metodit, tarvittavat opintomateriaalit ja välineet. Oppilaat voivat osallistua projektiin kuitenkin jo ideointivaiheessa. Yhteistyökumppanit ovat myös mukana jo projektin alussa. Oppilaat suunnittelevat oman tiiminsä työt projektin ajalle ja tekevät projektisuunnitelman. Opettajat tukevat ja valvovat työtä. Oppilaat tuovat suunnitelmaan omia tavoitteita, metodeja, materiaaleja, aikatauluja. Suunnitelmassa määritellään myös roolit, vastuualueet sekä toiminnot, tiimin säännöt, tuotokset ja ideat yhteistoiminnasta yhteistyökumppaneiden kanssa. Tärkeätä on dokumentoida tarkoituksenmukaisesti tapaamiset. Toimintavaihe Toimintavaihe pitää sisällään projektin toteuttamisen, toiminnot sekä teot. Opettajat ja yhteistyökumppanit tukevat oppilaita heidän työskentelyssään. Ohjaaminen sekä luennot tukevat oppimisprosessia. Opettajat ja yhteistyökumppanit oppivat myös projektin toteuttamisen aikana. Projektisuunnitelmia päivitetään tarvittaessa. Projektityö sisältää tiedon etsintää, tiedon omaksumista, e-oppimista ja 6 LbD4All käyttöopas

7 tuotoksien luomista. Kehitys esitetään tuotoksissa, yhdessä tekeminen on tärkeää. Arviointia suoritetaan koko projektin ajalta itse- ja vertaisarvioinneilla sekä kehityskeskusteluilla, joita voidaan käydä ohjauskeskusteluissa. Arviointi Arviointia tapahtuu koko projektin ajan. Yhteistyökumppanit otetaan mukaan toimintojen arviointiin ja oppimistulokset heijastetaan tavoitteisiin. Tuotokset esitellään ja niiden levittäminen toteutetaan suunnitellusti. Seuraavaksi suunnitellaan tulevia kehittämisprosesseja tai projekteja. Alkuperäinen projekti kannattaa päättää virallisesti, vaikka aiheen parissa työskentelyä jatkettaisiinkin muissa projekteissa. Opastusta ja opetusta tarjotaan koko projektin ajan oppimisprosessin tueksi. Tiimityö Tiimin täytyy asettaa yhteiset tavoitteet projektille ja suunnitella projektisuunnitelma. Tiimi suunnittelee tiimisäännöt, henkilöiden roolit, vastuualueet, työtehtävät ja aikataulun. He oppivat tuntemaan toisensa ammattimaisesti työskennellessään tiiminä. Nämä asiat vaativat projektin johtamistaitoja, kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä muita tiimityötaitoja. Tiimi tukee oppilaiden oppimista, joka syntyy vertaisten kesken. Tiimien välillä ja sisällä roolit voivat vaihdella. Joskus projektit vaativat, että tiimillä on johtaja. Se riippuu täysin projektin laajuudesta. Monet projektit pystyvät toimimaan tiimeillä, joissa roolit vaihtuvat, kuten esimerkiksi puheenjohtajan ja sihteerin roolit voivat kiertää. Mikäli projekti tarvitsee johtajan, roolit ja vastuualueet on määriteltävä selkeästi. Tärkeintä on varmistaa, että oppilaat työskentelevät yhdessä ja että työmäärä jakautuu oikeudenmukaisesti. Ongelmien esiintyessä tiimitöissä, opettajien on joskus puututtava niihin tai autettava tiimiä ratkaisemaan ongelmansa. Joskus ongelmat ovat ihmisten välisiä, joskus ne liittyvät ajankäyttöön, joskus ongelma liittyy opiskelun sisältöön. Opettajilla on lopullinen vastuu valvoa, että tiimin jäsenet saavat oppia uutta. Tiimi toimii itsenäisesti sekä yhdessä opettajien ja ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa. Tiimin ja sen jäsenten työprosessit ovat määritelty projektin aikataulun sekä työaikataulun mukaan, jotka opettajat ovat suunnitelleet jo projektin ennakkovaiheessa. Ennakkosuunnittelu on se vaihe, jolloin opettajat kokoavat kattavan suunnitelman. Tiimityö tukee oppilaiden oppimisprosessia. Se parantaa yhteistyötaitoja. Kokemusten jakaminen ja tehtävät tekevät vastuun ottamisesta myös luonnollisen osan työtä. Vertaisarviointi auttaa oppimaan enemmän itse aiheesta, omista työtavoista sekä auttaa oppilaita ymmärtämään arviointikriteerejä. Nykyaikaisessa työelämässä on oltava tiimityötaitoja täyttääkseen töiden vaatimat odotukset. Projekti- ja tiimityö 7

8 KIRJOITTAJAT Kristina Henriksson lehtori Laurea-ammattikorkeakoulu Päivi Mantere lehtori Laurea-ammattikorkorkeakoulu Irma Mänty kehityspäällikkö, eoppiminen Laurea-ammattikorkeakoulu 8 LbD4All käyttöopas

9 Projekti- ja tiimityö 9

10 Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LbD4All-käyttöopas Projekti- ja tiimityö Tämä lehtinen on osa LbD4All-käyttöopasta. Käyttöopas koostuu kahdeksasta lehtisestä, jotka esittelevät viittä LbD4All-toimintamallin ulottuvuutta. Ulottuvuudet ovat autenttisuus, tutkimuksellisuus, kumppanuus, kokemuksellisuus ja luovuus. Lisäksi esitellään arviointia, projekti- ja tiimityötä sekä e-oppimista. Tämän ohella käyttöopas koostuu viidestä edellä mainittuja ulottuvuuksia kuvaavasta videosta. Käyttöoppaassa kuvataan LbD4All-toimintamallia (Learning by Developing peruskouluille sovitettuna). LbD4All-toimintamalli perustuu Laurea-ammattikorkeakoulun kehittämään toimintamalliin Learning by Developing (LbD). LbD4All on LeTeEm-hankkeen aikana Laureassa kehitetty toimintamalli peruskouluun ja toiselle asteelle. Tässä lehtisessä kuvataan projekti- ja tiimityötä. Lehtisen tavoitteena on antaa konkreettisia esimerkkejä projektitiimityön mahdollisuuksista LbD4All-toimintamallissa.

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LbD4All-käyttöopas. Kumppanuus

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LbD4All-käyttöopas. Kumppanuus Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LbD4All-käyttöopas Kumppanuus Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisua on rahoitettu Euroopan

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LbD4All-käyttöopas. Tutkimuksellisuus

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LbD4All-käyttöopas. Tutkimuksellisuus Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LbD4All-käyttöopas Tutkimuksellisuus Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisua on rahoitettu Euroopan

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LbD4All-käyttöopas. Luovuus

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LbD4All-käyttöopas. Luovuus Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LbD4All-käyttöopas Luovuus Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista innovative vocational training approaches in small and micro enterprises Glossary Arviointihaastattelu Arviointihaastattelu on työkalu työntekijöiden opastamista ja arviointi varten. Heidän motivaatiotansa,

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

P a g e 1. Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta

P a g e 1. Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta P a g e 1 Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta P a g e 2 Sisällys Johdanto... 3 Organisationaalinen oppiminen... 4 Tiedon luomisen prosessi... 4 Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta (Co-operative

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ SUMMARY 1 JOHDANTO...4 1.1 Projektin lähtötilanne...4 1.2 Tutkimuspaja-menetelmä...6 1.3 Teoreettinen viitekehys...8

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille.

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille. 1 1. Yrittäjyyskasvatus Petäjäveden strategioissa Sisällys 1. YRITTÄJYYSKASVATUS PETÄJÄVEDEN STRATEGIOISSA 1 1.1 Kuntastrategia 2020 1 1.2 Aktiivisen yrittämisen ja hyvän työllisyyden kunta 1 1.3 Opetustoimen

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä hyväksymispäivä arvosana 29.5.2001 Magna Cum Laude Approbatur arvostelijat Jaakko Kurhila & Jorma Tarhio Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä Antti Karvonen sähköposti: kantti@iki.fi

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot