TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA"

Transkriptio

1 TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA DIPLOMITYÖ Janne Kivelä

2

3

4

5 TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA Janne Kivelä 63133T AALTO-YLIOPISTO Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos Rakennussuunnittelu A-9 VALVOJA Professori Hannu Hirsi OHJAAJA Arkkitehti Marko Rajala

6 ESIPUHE

7 Tämä diplomityö on tehty vuoden 2013 aikana Tietoa Finland Oy:ssä opinnäytetyöksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitokselle. Diplomityön aihevalintaan ovat vaikuttaneet omat pyrkimykseni laajentaa osaamistani tietomallintamisen saralla. Lisäksi kiinnostus tiedon havainnollistamiseen ja nykyisen rakennusprosessin ongelmakenttään vaikuttivat aiheen valintaan. Haluan kiittää työni valvojaa professori Hannu Hirsiä sekä ohjaajaa arkkitehti Marko Rajalaa kaikesta saamastani opastuksesta tämän diplomityön tekemisessä. Kommenttinne olivat erinomaisia ja veivät työtä valtavasti eteenpäin. Lisäksi erityiskiitokset arkkitehti Miika Lemposelle saamistani arvokkaista neuvoista diplomityöprosessin aikana. Suuret kiitokset ansaitsee myös Tietoa Finland Oy:n lämminhenkinen ilmapiiri ja rento työyhteisö. Kiitos myös kärsivälliselle perhepiirille, että olette jaksaneet olla kannnustavia ja uskoneet minuun valitsemallani tiellä vaikka opinnot ovatkin venyneet. Lopuksi haluan kiittää rakasta vaimoani Liisaa kaikesta siitä tuesta jota olet tarjonnut kaikkien näiden vuosien aikana. Helsingissä Janne Kivelä

8 8 TIIVISTELMÄ Rakennusala pirstaloituu yhä enemmän ja hankkeeseen osallistuvien osapuolien määrä kasvaa. Tämä korostaa tehokkaan ja havainnollisen viestinnän merkitystä. Samaan aikaan kiristyvät aikataulut luovat omalta osaltaan tarpeen tuottaa mahdollisimman selkeää materiaalia. Lisäksi osapuolien tuottaman tiedon määrä rakennusprosessissa kasvaa. Havainnollisen materiaalin avulla on mahdollista vähentää virhetulkintojen määrää ja parantaa hankkeen osallisten ymmärrystä hankekokonaisuudesta. Suunniteltavan rakennuksen suorituskykyä eri osa-alueilla pystytään nykyään arvioimaan monipuolisesti. Työn tavoitteena oli selvittää miten erilaisia havainnollistusmenetelmiä hyödynnetään tietomallintavassa rakennushankkeessa. Samalla tutkittiin mikä havainnollistamisen merkitys on hankkeen viestinnässä sekä suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä. Käytetty metodologia on yhdistelmä kirjallisuustutkimusta, case-tapausten analysointia ja kokemusperäistä tietoa. Työ on osa RYM Oy:n PRE-tutkimushankkeen Model Nova-työpakettia, jossa on ensimmäistä kertaa sovellettu solmutyöskentelyn työtapoja rakennusprosessiin. Oma osuuteni oli solmujen aikana tuotetun suunnitelmatiedon havainnollistusmenetelmien arviointi ja kehittäminen. Case-tapauksen solmuissa työskenneltiin ehdotussuunnitteluvaiheen suunnitelmien parissa. Niissä seurattiin suunniteltavan rakennuksen suorituskykyä mittaristolla, joka koostui useiden eri osa-alueiden mittareista. Näille mittareille oli asetettu tavoite- ja vaatimustasot ennen solmutyöskentelyn aloittamista. Kaikkien mittareiden arvot koottiin yhteen ja niistä tuotettiin yhtenäiset havainnollistukset. Case-tapauksen yhteydessä vahvistui oletus, että lähtötiedot on tärkeää määrittää alusta asti mahdollisimman hyvin. Tavoitteiden ja vaatimusten asetta-

9 Tiedon havainnollistaminen osana tietomallintavaa rakennushanketta 9 misessa tulee hyödyntää suunnittelijoiden asiantuntemusta, jotta ne saadaan realistisesti saavutettavalle tasolle. Havainnollisesta mittaristosta on hyötyä useille eri rakennushankkeen osapuolille. Sen avulla pystytään hahmottamaan nykyistä paremmin rakennushanke kokonaisuutena, erityisesti rakennusalaan perehtymättömille osapuolille havainnollistamisesta on hyötyä. Tilaajalle ja käyttäjälle havainnollistettu mittaristo tarjoaa nykyistä paremmat mahdollisuudet ymmärtää monimutkaisia hankekokonaisuuksia ja asioiden riippuvuussuhteita. Suunnittelijoiden taas on helpompi hahmottaa tekemiensä suunnittelupäätösten vaikutusta kokonaisuuteen. Mittaristo myös helpottaa suunnittelunohjausta ja hyödyttää siten esimerkiksi pääsuunnittelijaa. Case-tapauksesta saatujen positiivisten kokemusten perusteella suunniteltavan rakennuksen suorituskykyä suositellaan havainnollistusten tuottamista suunnittelun aikana kaikkien osapuolien käyttöön. Yhtenäiset havainnollistukset mahdollistivat eri vaihtoehtojen ja versioiden vertailun keskenään sekä muutosten seuraamisen. Mittaristosta saadaan suurin hyöty irti kun se on esillä koko suunnittelun ajan. On myös tärkeää huolehtia sen jatkuvasta päivittämisestä, jotta sen kautta saatava tieto on yhtenäistä suunnitelmatilanteen kanssa. Case-tapauksessa havainnollistusten päivittäminen oli vielä paljon käsityötä vaativaa. Tulevaisuudessa havainnollistamisen toimintatapojen vakiintuminen kuitenkin mahdollistaa niiden laajemman hyödyntämisen sekä tuottamisen pienemmällä vaivalla.

10 10 ABSTRACT The fragmentation of the building industry and the number of participants in a project increases all the time. This calls for effective and illustrative communication. At the same time tightening project schedules create the need to produce material as clear as possible. Furthermore the amount of data produced by the design team increases. With illustrative material it is possible to reduce the number of misunderstandings and improve the project participants understanding of the project as a whole. Nowadays it is possible to estimate the performance of many different sectors of a building design. The goal of the thesis was to find out how different visualization methods are utilized in a building information modelling based building process. At the same time the importance of visualization in communication and as a tool for designing and decision making was studied. Used methodology is a combination of literature review, analysis of case-studies and empirical information. This thesis is part of RYM Oy PRE-research projects Model Nova work package, in which knotworking is applied to a building process for the first time. My part was the analysis and development of the visualization methods of building data produced. The case-studies focused on the proposal phase designs. During knotworking the performance of the building design was evaluated with a variety of metrics, which consisted of indicators representing different building performance aspects. A target and requirement value was set for each indicator beforehand. In the course of the case-studies the hypothesis of the need to determine the source information as early as possible was confirmed. It is suggested that for the setting of targets

11 Tiedon havainnollistaminen osana tietomallintavaa rakennushanketta 11 and requirements of indicators, the expertise of designers should be utilized so that they can be set on a level that is realistically achievable. Visualized metrics are useful for multiple participants of the building process. Especially for participants coming from outside the building industry, visualizations enable better understanding of the project as a whole. For clients and users visualizations offer better chances to understand complex projects and the dependencies between different aspects of the project. Visualizations are useful for designers as well, because they helps to assess the effects of designers decisions to all project fields. They additionally help in guiding the design, thus benefitting amongst others the principal designer. With the positive experiences from the case-studies it is suggested that the performance metrics of building designs be visualized for the use of all process participants. Consistent visualizations enable the comparison of different design alternatives and versions and the monitoring of changes. To get the most out of the visualized metrics, they should be displayed all the time during working. It is also necessary to take care of updating the visualizations so that the overview provided by them is consistent with the actual design. Updating the visualizations during the case-studies was somewhat laborious. Establishing the visualization methods and practices enable broader utilization and more efficient generation of them.

12 SISÄLLYSLUETTELO

13 Kuvaluettelo Johdanto Tietomallintava rakennushanke Tietomallintaminen ja tietomallipohjainen prosessi Tietomallintaminen Suomessa Tiedon lähteet ja siirtotavat Tiedon havainnollistaminen Tiedon havainnollistamisen merkitys rakennusprosessissa Tiedon havainnollistamistavat Kaksiulotteiset esitystavat Piirustukset Valokuvamaiset visualisoinnit Diagrammit Kartat Kolmiulotteiset tiedon esitystavat Virtuaalitodellisuus Lisätty todellisuus Visualisointiominaisuudet suunnitteluohjelmistoissa Tiedon havainnollistamisen tasot Havainnollistaminen uudessa rakennusprosessissa Uusi rakennusprosessi Solmutyöskentely Soveltaminen rakennushankkeeseen Havainnollistaminen Case-tapaus ja havainnollistaminen Vaatimusten ja tavoitteiden asettaminen Tavoitteiden seuranta ja suunnittelun ohjaus Tiedon käsittely havainnollistamista varten Tietomallien sisältö ja tarkkuustaso Tuotetun tiedon laatu ja käsittely Case: Jyväskylän Onerva Mäen koulu Ensimmäinen solmu Toinen solmu Päätelmät Päätelmät Jatkotutkimus Lähteet Lähdeluettelo Kuvalähteet

14 KUVALUETTELO

15 Tiedon havainnollistaminen osana tietomallintavaa rakennushanketta 15 Nro 1 Ivan Sutherlandin vuonna 1963 kehittämä Sketchpad on yksi ensimmäisistä tietokoneavusteisista suunnittelujärjestelmistä. 2 Matti Hannuksen Island of Automation in Construction kuvaa rakennusalan automaation eri osa-alueita ja tarvetta rakentaa siltoja niiden välille samalla kun koko ajan paljastuu uusia mahdollisuuksia. 3 Succarin määrittämät 4 eri tietokoneavusteisen suunnittelun tasoa. Vuonna 2011 Ruotsissa 45% suunnittelutyöhön käytetystä ajasta oli BIM tason 1 mukaista objektipohjaista mallinnusta. 4 ProIT-hankkeen julkaisema kaavio kuvaa tietomalliin tallennetun tiedon lisääntymistä jatkuvasti läpi prosessin. 5 Alvar Aallon luonnos Villa Maireasta on tyypillinen esimerkki luonnospiirustuksesta, joita suunnittelijat hyödyntävät prosessin aikana. 6 Yhteenveto tiedon visualisointiin tyypillisesti käytetyistä diagrammeista. 7 Prosessikaavio, joka kuvaa rakennusprosessissa tapahtuvaa laadunvalvontaa. 8 Pohjapiirustus on tyypillinen suunnittelijan luoma dokumentti. 9 Space Syntax-analyysi, joka pyrkii ennustamaan ihmisvirtoja liiketilassa. 10 Ruutukaappaus Google Maps-karttapalvelusta, jolla voi virtuaalisesti tutkia ympäristöä. 11 Ruutukaappaus Helsingin kaupungin paikkatietopalvelusta, jonka avulla voi perehtyä esimerkiksi kaavoitustilanteeseen haluamallaan alueella. 12 Ruutukaappaus Solibri Model Checker-ohjelmistossa tehdystä tietomallitarkistuksesta, joka hyödyntää kolmiulotteisuutta virhepaikkojen esittämisessä.

16 16 Kuvaluettelo 13 Peliympäristöjä hyödyntävät reaaliaikaiset visualisoinnit ovat nykyään lähes valokuvatarkkuuteen yltäviä. 14 Virtuaalinen rakennus upotettuna todelliseen ympäristöön matkapuhelinsovelluksessa. 15 Solibri Model Checker-tarkastusohjelmistolla voidaan luoda myös havainnollistuksia. Kuvassa A on väritetty eri rakennusosat ja kuvassa B on havainnollistettu inventointimallin rakennusosien lähtötiedon tarkkuus värein. Väritys tapahtuu automaattisesti mallin osiin liitetyn tiedon ansiosta. 16 Tietoa on mahdollista havainnollistaa useilla eri tasoilla. Tässä kuvattuna kolme tasoa, joista ensimmäisellä ei esitetä arvoja lukuina, toisella tasolla näytetään vain suhteellinen asteikko ja vasta kolmannella tasolla esitetään tarkat arvot. 17 Julkisen rakentamisen rakentamisprosessissa on havaittu monia haasteita. Samoja elementtejä voidaan nähdä myös muissa kuin julkisen rakentamisen hankkeissa. 18 Perinteisessä rakennusprosessissa osapuolet työskentelevät usein eri lähtötietojen pohjalta ja toimittavat päätöksentekoon erilliset dokumentit. Uuden prosessin solmukohdissa kaikki työskentelevät samoilla lähtötiedoilla yhteisen pöydän ääressä. Tietojen havainnollistaminen osapuolille ja päätöksentekijöille nousee olennaiseen rooliin. 19 Rakennusprosessissa tunnistettuja solmukohtia. Prosessin aikana solmuja voidaan järjestää eri tasoisina ja eri kokoonpanoilla aina kun sellaiseen koetaan olevan tarvetta. 20 Solmutyöskentelyn aikana hankkeen mittaristo on jatkuvasti päivittyvänä esillä. Siten se auttaa hahmottamaan osapuolien suunnittelupäätösten vaikutusta kokonaiskuvaan ja helpottaa suunnittelun ohjaamista oikeaan suuntaan. 21 Esimerkki rakennushankkeessa mitattavista ominaisuuksista.

17 Tiedon havainnollistaminen osana tietomallintavaa rakennushanketta Asemakaavan avulla asetetaan rajoituksia esimerkiksi rakennuksen laajuudelle, sijainnille ja kerrosluvulle. 23 Ensimmäisessä vaiheessa pohditaan millainen rakennus halutaan. Tämän jälkeen asetetaan mittarit, joilla haluttuja ominaisuuksia mitataan. Lopuksi valitaan tärkeimmät mittarit, jotka muodostavat rakennukselle avainmittarit. 24 Suunnitelmavaihtoehtojen osa-alueiden vertailu. 25 Solmujen aikana osapuolet siirtävät tietoa toisille osapuolille monissa eri muodoissa kuten tietomallien, taulukoiden, tekstin, kuvien, viestin ja puheen avulla. Tarpeellisen tiedon erottaminen tallennettavaksi ja havainnollistettavaksi vaatii asiantuntemusta. 26 Tyypillinen rakennushankkeessa tuotettava taulukkomuotoinen tieto. 27 Mittareiden arvojen esittämisen yhteydessä on hyvä esittää tulosten tarkkuusarvo. 28 Solmutyöskentelyn aikana täydennetty seurantataulukko havainnollistuksineen. 29 Jokaisen vaihtoehdon tärkeimpien mittareiden, avainmittareiden arvot koottiin yhteen omalle sivulleen. 30 Osa toisen solmun seurantataulukosta havainnollistuksineen. 31 Energiatehokkuuden esittäminen yhdellä kuvaajalla, jolloin sen painoarvo on sama kuin muidenkin seurattujen arvojen. 32 Valokuva solmutyöskentelystä.

18 1. JOHDANTO

19 Tiedon havainnollistaminen osana tietomallintavaa rakennushanketta 19 Nykypäivän rakennushankkeessa on mukana suuri määrä eri osapuolia. Sisäisen viestinnän laadun merkitys korostuu mitä useammalle tietoa joudutaan välittämään. Tiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja yhä enemmän aikaa joudutaan käyttämään merkittävän tiedon seulomiseen tietovirrasta. Samaan aikaan suunnitteluun käytettävä aika on vähentynyt. Rakennushankkeissa joudutaan siis tekemään päätöksiä aiempaa nopeammin ja aiempaa suuremman tietomäärän pohjalta. Onnistuneella tiedon havainnollistamisella voidaan edesauttaa parempien päätösten tekemistä. Prosessin alussa tehdyillä päätöksillä on suuri vaikutus rakennuksen kustannusten määräytymiseen 1 ja tietomallintamisesta on mahdollista saada huomattavia hyötyjä erityisesti alkuvaiheen suunnitteluun 2. Tietomallintamiseen liittyvää tutkimusta on tehty paljon erityisesti alkuvaiheen suunnittelun kehittämiseen liittyen. Jotta tietomalleja on voitu hyödyntää, on jo alkuvaiheessa niihin jouduttu syöttämään suuri määrä tietoa, jolle ei ole ollut välitöntä tarvetta. Tämä on aiheuttanut ongelmia mallien käytössä tai jopa tehnyt niistä erittäin raskaita ja monasti käyttökelvottomia. Tietomallintamisen yleistyminen rakennusten suunnittelussa on mahdollistanut suunnitelmatiedon käsittelyn tietotekniikkaa hyödyntäen alusta asti. Tietomalleja voidaan käyttää uuden tiedon tuottamiseen hyödyntämällä simulaatioita ja analyysejä jo suunittelutyön alkuvaiheessa. Nykyään suunnitelmia havainnollistetaan pääosin suunnittelualakohtaisilla rakennuspiirustuksilla. Rakennuksen suorituskykyä tutkittaessa on toistaiseksi keskitytty lähinnä energiatehokkuuden, talotekniikan ja laajuustietojen arviointiin. Päätöksenteon kannalta merkittävää suunnitelmatietoa ei ole koottu yhteen ja esitetty yhtenäisellä tavalla. Nykyään rakennuksen sopivuutta käyttäjille, toiminnallisia ominaisuuksia ja käyttäjien asettamia tavoitteita arvioidaan vain joidenkin asioiden osalta tietyissä pisteissä rakennusprosessia. 1 Eastman Penttilä 2007

20 20 Johdanto Suunnitelmien eri osa-alueiden suorituskyvyn arviointi ja visualisointi siten, että kaikki hankkeen osapuolet ymmärtävät eri osatekijöiden vaikutuksen kokonaisuuteen, voi eräänä keinona auttaa parempien päätöksen tekemisessä. Yhtenäinen tunnuslukujen visualisointi mahdollistaa suunnitelman muutosten seurannan prosessin edetessä. Diplomityössä käytetty metodologia on yhdistelmä kirjallisuustutkimusta, case-tapausten analysointia ja kokemusperäistä tietoa. Työn tavoitteena on selvittää miten havainnollistamista hyödynnetään ja mikä sen merkitys on rakennusprosessin sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä. Päämääränä on tuottaa suosituksia niistä havainnollistamisen menetelmistä, joita voidaan käyttää rakennusprosessille ominaisen tiedon visualisointiin. Havainnollistamisen merkitystä käsitellään case-tapauksien kautta. Erityisesti keskitytään suunnittelutilanteen kannalta merkittävän tiedon havainnollistamisesta saatuihin kokemuksiin. Lukijan odotetaan tuntevan tietomallipohjaisen rakennusprosessin nykytilaa Suomessa. Nykyisen prosessin laajempi kuvaus on rajattu tämän työn ulkopuolelle ja siihen ainoastaan viitataan. Model Novatyöpaketissa kehitettävä uusi, solmutyöskentelyä hyödyntävä rakennusprosessi kuvataan pääpiirteittäin, koska sitä hyöldynnettiin casetapauksissa. Tämän työn tausta on RYM Oy:n Built Environment Process Re-engineering (PRE)-tutkimushankkeen Model Nova-työpaketissa tehdyssä työssä. Työpaketin tavoitteena on tuottaa tietomallintamista hyödyntävä ja kestävää kehitystä tukeva rakennetun ympäristön liiketoimintamalli ja toimintakulttuuri. Työpaketissa on sovellettu solmutyöskentelyn työtapoja rakennusprosessiin. Oma osuuteni hankkeessa on ollut solmutyöskentelyn aikana tapahtuva suunnitelmatiedon visualisointimentelmien arvioiminen ja kehittäminen. Työn aluksi kuvataan lyhyesti tietomallipohjaisen prosessin nykytila Suomessa sekä siinä tuotetun tiedon laatu ja määrä. Tämän jälkeen

21 Tiedon havainnollistaminen osana tietomallintavaa rakennushanketta 21 käsitellään yleisiä havainnollistamisen menetelmiä ja kehityssuuntia tulevaisuudessa. Neljännessä luvussa kuvataan uutta rakennusprosessia lyhyesti ja kuvataan miten siinä pyritään hyödyntämään havainnollistamista rakennusprosessin sisäisen viestinnän ja päätöksenteon tukena. Lopuksi arvioidaan case-tapauksista saadut kokemukset havainnollistamisesta.

22 2. TIETOMALLINTAVA RAKENNUSHANKE

23 Tiedon havainnollistaminen osana tietomallintavaa rakennushanketta Tietomallintaminen ja tietomallipohjainen prosessi Tietomallintamiseen liittyvien käsitteiden tarkat määritelmät vaihtelevat niiden käyttäjästä riippuen. Tietomallintaminen on menetelmä, jolla tuotetaan tietomalleja. Sekä tietomallintamiseen että tietomalleihin viitataan kirjallisuudessa lyhenteellä BIM (building information modeling ja building information model). Penttilän määritelmän mukaan tietomallintaminen on metodologia, jonka avulla keskeistä suunnittelu- ja projektitietoa hallitaan digitaalisessa muodossa koko rakennuksen elinkaaren ajan 1. Tähän tarvitaan vuorovaikutteisia menettelytapoja, prosesseja ja teknologioita 2. Tietomallipohjaisella prosessilla tarkoitetaan rakennusprosessia, jossa hyödynnetään tietomallintamista kattavasti koko prosessin ajan Tietomallintaminen Suomessa Katsaus historiaan Rakennusten virtuaalisista malleista esitettiin ensimmäisiä ajatuksia jo 1960-luvulla, mutta tietokoneiden rajoitettu laskentakapasiteetti esti visioiden toteuttamisen tuohon aikaan. Tietokoneavusteisen suunnittelun voidaan katsoa alkaneen toden teolla Ivan Sutherlandin vuonna 1962 kehittämästä Sketchpadistä 3. Tietokoneavusteinen piirtäminen, CAD (computer-aided design) alkoi yleistyä rakennusten suunnittelussa todella 1980-luvulla. Suomessa vuonna 1985 alkaneessa RATAShankkeessa keskeisenä tuloksena tunnistettiin tietomallintamisen merkitys IT:n tehokkaan käytön edistämisessä rakennusalalla 4. Hankkeessa alettiin määritellä CAD-työskentelyn standardeja. Hitaasti CAD vakiinnutti asemansa välttämättömänä työkaluna suunnittelu- 1 Penttilä Succar Sutherland Björk 2009

24 24 Tietomallintava rakennushanke Kuva 1: Ivan Sutherlandin vuonna 1963 kehittämä Sketchpad on yksi ensimmäisistä tietokoneavusteisista suunnittelujärjestelmistä. toimistoissa 1990-luvulla syrjäyttäen käsin piirtämisen käytännöllisesti katsoen kokonaan. Tässä vaiheessa CAD-pohjainen työskentely kuitenkin lähinnä keskittyi kaksiulotteisten piirustusten digitaaliseen tuotantoon korvaten aluksi piirustuspöydän. 5 CAD ymmärrettiin aluksi enemmänkin piirustusohjelmistona kuin suunnittelutyökaluna. Kolmiulotteisia malleja rakennuksista on käytetty pitkään suunnitelmien kolmiulotteiseen havainnollistamiseen. Niiden käyttö rajoittui aluksi pääosin rakennuksen geometrisen hahmon ja ulkoasun esittä- 5 Penttilä & Weck 2006

25 Tiedon havainnollistaminen osana tietomallintavaa rakennushanketta 25 miseen. Tuotemallintamisesta alettiin puhua kun rakennuksen malleja alettiin koota virtuaalisista rakennusosista pelkän kolmiulotteisen geometrian mallintamisen sijaan. Aluksi tuotemalleja hyödynnettiin lähinnä rakennusosien määrälaskentaan, mutta vähitellen niitä alettiin käyttää esimerkiksi työmaan aikataulutukseen sekä määrälaskentaan. Tietokoneiden laskentatehon ja osaamisen lisääntyessä myös malliin sisällytettävän tiedon määrä ja tarkkuus on kasvanut jatkuvasti. Tuotemalli voidaan ymmärtää yksittäisen rakennusosan eli tuotteen tietomallina 6 eikä se siten kuvaa koko prosessikenttää riittävästi. Tuotemallintaminen käsitteenä onkin jäänyt taka-alalle ja tällä hetkellä puhutaankin yleisesti tietomallintamisesta. Tietomallintaminen (Building Information Modeling, BIM) yleistyi käsitteenä 2000-luvun alussa. Samoihin aikoihin myös suunnitteluohjelmistot olivat kehittyneet riittävästi yhä tarkempaan rakennusten mallintamiseen. Suomessa tietomallintamisen lisääntymistä on edistänyt merkittävästi Senaattikiinteistöjen päätös vaatia tietomallintamista rakennushankkeissaan vuodesta 2007 alkaen on johtanut yleisten tietomallivaatimusten kehittymiseen Tietomalliohjeet Tietomallintamisen lisääntynyt käyttö suunnittelussa on synnyttänyt tarpeen määritellä yhteisiä työskentelytapoja. Tietomalliohjeistus määrittää vakioidun toimintamallin tietomallipohjaisessa prosessissa jolloin myös tietyssä prosessin vaiheessa saatava tiedon laatu on vakioitu. Ohjeistuksissa määritetään mitä tietoa kenenkin osapuolen on tuotettava tietomalliinsa muiden käyttöön rakennusprosessin eri vaiheissa. Ohjeistuksen mukaan toimittaessa voidaan varmistaa tarpeellisen tietosisällön saatavilla olo koko hankkeen ajan. Tietomallivaatimusten tavoitteena on suunnittelun ja rakentamisen laadun, te- 6 Hietanen 2005

26 26 Tietomallintava rakennushanke Islands of Automation in Construction After the ice period years ago the land is still slowly rising and exposing new terrain never before stepped on by man. Click to edit Master title style The challenge is to build bridges between the islands while new islands are constantly appearing. XML Click to edit Master text styles Accounting & data mgt Second level Under construction: IFC GATE Third level Will be ready real soon now 60's Fourth level» Fifth Information level 70's 80's Construction Production 80's brokers EDI Quantity calculation PDM 90's Great Information Barrier Reef Product data bases Planning FM Coastline of the year 2010 building Production product model Automation 4 Building Use & 12 Nov 2000 Matti Hannus Rakennusalan ICT tutkijaseminaari, Maintenance Matti Hannus 60's 70's Structural analysis 70's Engineering Design DXF ferry 2D Draughting 80's Architectural Design 90's FEM Parametric design Internet 80's 3D visualization 90's RATAS programme, Finland 1987 Figure updated in 2000 Prefabricated component modelling CAD VR Kuva 2: Matti Hannuksen Island of Automation in Construction kuvaa rakennusalan automaation eri osa-alueita ja tarvetta rakentaa siltoja niiden välille samalla kun koko ajan paljastuu uusia mahdollisuuksia.

27 Tiedon havainnollistaminen osana tietomallintavaa rakennushanketta 27 hokkuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hanke- ja elinkaariprosessin tukeminen 7. Ohjeistuksia ja vaatimuksia tietomallien käytöstä suunnitteluprosesseissa on luotu kuluvan vuosikymmenen aikana ympäri maailman. Listauksia ohjeistuksista on useista eri lähteistä 8. Suomessa Pro IT-hanke julkaisi vuosina tuotemallisuunnittelun ohjeita. Senaattikiinteistöt julkaisi vuonna 2007 omat tietomallivaatimuksensa, joissa käsiteltiin eri suunnittelualojen malleille asetettuja vaatimuksia. Näitä tietomallivaatimuksia päivitettiin vuosina COBIMhankkeen muodossa. Työn tuloksena julkaistiin yleiset tietomallivaatimukset 2012, joka on Suomessa tärkein tietomallinnusta määrittelevä dokumentti. Rakennusprosessin eri osapuolien tehtäviä ja tuotettavan tiedon vaatimuksia on määritetty rakennushankkeen tehtäväluetteloissa. Tietomallintaminen näkyy niissä erityisinä siihen liittyvinä tehtävinä. Tehtäväluetteloissa asetetaan projektissa tehtävälle tietomallintamiselle vaatimuksia. Tehtäväluetteloissa asetetut tavoitteet tietomalleille ovat kuitenkin varsin väljiä kuten arkkitehtisuunnittelun tehtäväluetteloiden ehdotussuunnitteluosiossa tehtävä tehdään tietomallintaminen sovittuun tasoon. Tietomallipohjaisista projekteista saatujen kokemuksien pohjalta on syntynyt tarve määritellä yleisiä tietomallivaatimuksia tarkemmin tietomallien sisältöä. Kaikkia koskevat yleiset vaatimukset ovat kuitenkin aina alan viimeisintä kehitystä jäljessä ja siksi onkin tarve sopia hankekohtaisesti poikkeuksista yleisiin vaatimuksiin. Viime vuosina suuret rakennusyhtiöt, kuten Suomessa esimerkiksi Lemminkäinen Oyj ja Skanska Oy ovat alkaneet kehittää omia tietomalliohjeistuksiaan. Tällaiset ohjeistukset ovat luonteeltaan yleisiä vaatimuksia huomattavasti tarkempia ja määrittävät mallien sisällön yrityksen omien 7 YTV esim. Succar 2009

28 28 Tietomallintava rakennushanke Kuva 3: Succarin määrittämät 4 eri tietokoneavusteisen suunnittelun tasoa. Vuonna 2011 Ruotsissa 45% suunnittelutyöhön käytetystä ajasta oli BIM tason 1 mukaista objektipohjaista mallinnusta. tarpeiden suhteen. Niiden tarkoituksena on optimoida tietomallien käyttö yrityksen omissa prosesseissa Nykytilanne Pohjoismaissa tieto- ja viestintätekniikan kehitystä on seurattu barometrein 9. Tuoreimmassa, vuoden 2011 Ruotsin rakennusalan ITbarometrissa arkkitehtien suunnittelutyöhön käyttämästä ajasta 45% oli mallipohjaista työskentelyä 10. Suomessa vastaava luku vuonna 2007 oli 33% 11. Mallityöskentelyn osuus on kasvanut jatkuvasti koko 2000-luvun. Succar 12 on luonut tietomallintamisen käyttöönoton viitekehyksen, jossa tietomallintamiselle hyödyntämiselle on määritetty kolmitasoinen asteikko. Näihin tasoihin peilattuna voidaan todeta rakennusalan saavuttaneen monilta osin tietomallien hyödyntämiseessä ensimmäisen tason. Toisen tason saavuttamiseksi tapahtuvaa kehitys- 9 Kiviniemi 2007, Samuelsson Samuelsson Kiviniemi Succar 2009

29 Tiedon havainnollistaminen osana tietomallintavaa rakennushanketta 29 työtä on tehty paljon ja edelläkävijät ovatkin monilta osittain siirtyneet mallipohjaiseen yhteistoimintaan (kuva 3). Rakennusprosessin osapuolet kokevat tietomallintamisen uutena tapana toimia sekä työkaluksi, jolla hallitaan prosessia. Tällä hetkellä sitä käytetään eniten määrälaskentaan, suunnitteluun uudisrakentamisessa, simulointeihin ja analyyseihin sekä törmäystarkasteluihin, aikataulutukseen ja visualisointiin. 13 Suunnittelua lukuun ottamatta näitä käyttötapauksia suoritetaan yleensä vain ennalta määritetyissä projektivaiheissa vaatimusarvojen tarkistamiseen jolloin kaikkea niiden potentiaalia toimia suunnittelun todellisena apuvälineenä ei käytetä. Tietomallintamisen määritelmään liitetään yleensä koko rakennuksen elinkaaren aikainen tiedon hyödyntäminen. Todellisuudessa tietomallien käyttö rakennuksen valmistumisen jälkeen on toistaiseksi vähäistä. 14 Kehityssuunta on kuitenkin selkeä ja ylläpitoon liittyvät sovellukset lisääntynevät tulevaisuudessa voimakkaasti Kokemusperäinen tieto Suunnitteluprosesseihin tietomallintaminen on vaikuttanut toistaiseksi vähän. Tietomalleja ei tavallisesti käytetä esimerkiksi luonnosvaiheen suunnitelmavaihtoehtojen vertailuun siinä laajuudessa kuin se olisi mahdollista. Monet suunnittelupäätökset tehdään lähinnä suunnittelijan intuitioon ja kokemukseen pohjautuen hyödyntämättä ohjelmistoihin sisäänrakennettuja tai ulkoisia analyysityökaluja. Tietomallintamisen omaksuminen suunnittelutyökaluksi on ollut melko hidasta. Osittain kyse on osaamisen ja kokemuksen puutteesta sillä monissa suunnittelutoimistoissa täysin mallipohjaisia projekteja on tehty vähän. Varsinkin alkuinnostuksen yhteydessä tuotetaan usein geometrisesti turhan monimutkaisia ja raskaita malleja, koska 13 Kerosuo ym Kerosuo ym. 2011

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Seminaariesitelmä 28.5.-13 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö tietomallivaatimukset ja ohjeistus miten tietomallihanke toimii? tilaajan rooli tietomallihankkeessa

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Solmutyöskentely tietomalliprosessin tehostajana

Solmutyöskentely tietomalliprosessin tehostajana RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Solmutyöskentely tietomalliprosessin tehostajana Elina Mäkelä, Hannele Kerosuo, Marko Rajala, Tuomas Laine MODEL NOVA New Business Model Based on Process

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM. 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011

Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM. 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011 Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011 AIEMPIA OHJEITA JA VAATIMUKSIA 2004-2005 2007 Jne 2 COBIM 2011, VERTAILUKOHTIA JA LÄHTÖTIETOJA

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi Esitelmä 17.9.-14 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö Onnistunut rakennusinvestointi Tietomallipohjainen investointiprosessi Tietomallintamisen

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

WP3 Decision Support Technologies

WP3 Decision Support Technologies WP3 Decision Support Technologies 1 WP3 Decision Support Technologies WP Leader: Jarmo Laitinen Proposed budget: 185 000, VTT 100 000, TUT 85 000. WP3 focuses in utilizing decision support technologies

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 TOKA -projekti Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 Mikä on tietomalli? BIM = Building Information Model Rakennuksen tietomalli, (myös rakennuksen

Lisätiedot

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt 1 24.5.2010 Tietomallintamisen kehityspolku Senaatti-kiinteistöissä BIM - kehityshankkeet

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE!

LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE! LIIKENNEVIRASTO SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA TILAAJA AVAINASEMASSA TIETOMALLIEN KÄYTÖLLE! RIL 13.10.2011 Juha Noeskoski LIIKENNEVIRASTON SIIRTYY TILAAMAAN TIETOMALLEJA SILTAHANKKEISSA

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa. CADS 30 vuotta juhlaseminaari Kari Kaleva Granlund Oy

Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa. CADS 30 vuotta juhlaseminaari Kari Kaleva Granlund Oy Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa CADS 30 vuotta juhlaseminaari Granlund Oy Granlund konserni Avainlukuja 2013 >500 henkilöä, Lv ~ 40 M Kehityspanos 3,2 M, 40 hlötyövuotta

Lisätiedot

PRE tulosseminaari 14.3.2013. Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy

PRE tulosseminaari 14.3.2013. Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy PRE tulosseminaari 14.3.2013 Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy PRE Tulosseminaari 14.3.2013 mikä muuttuu, miten toimiala tai ansaintalogiikka muuttuu ja millaisia uusia toimijoita

Lisätiedot

Marko Rajala Simo Freese Hannu Penttilä

Marko Rajala Simo Freese Hannu Penttilä Arvorakennusten korjaushankkeet ja tuotemallintaminen Marko Rajala Simo Freese Hannu Penttilä TKK arkkitehtiosasto ArkIT-informaatiotekniikka 15.1.2007 taustat ja tilannekatsaus johtopäätökset jatkotoimet

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA

TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA Erikoistyö Toni Teittinen 194839 2 SISÄLLYS Sisällys... 2 1. Johdanto... 3 2. Dokumentteihin perustuva määrälaskenta... 4 3. Tietomallipohjainen määrälaskenta...

Lisätiedot

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä 3.6.2015, RAKLI Perttu Valtonen, Sweco PM Oy 1 Mitä tietoa suunnitelma sisältää?

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)?

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Kaikki vastaajat (N=1) 1 87 8 73 6 N 3 1/18 15 8 Jokin muu, mikä: Talotekniikka yleisesti (LVIS)

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus. Länsimetro Oy 13.10.2011

RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus. Länsimetro Oy 13.10.2011 RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus Länsimetro Oy 13.10.2011 Länsimetro virtuaalisesti 2 Länsimetromalli Tekes hanke 5D- Tietomalli: 3D = rakenteet ja laitteet, 4D = aika, 5D =määrätiedot,

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Prosessimuutos kohti laajamittaista tietomallintamisen hyödyntämistä Tiina Perttula Built Environment Process

Lisätiedot

Suunnittelutyökalu kustannusten ja päästöjen laskentaan

Suunnittelutyökalu kustannusten ja päästöjen laskentaan Suunnittelutyökalu kustannusten ja päästöjen laskentaan TERÄSRAKENTAMISEN T&K-PÄIVÄT 28.-29.5.2013 Mauri Laasonen Tampereen teknillinen yliopisto Tietomallin hyödyntäminen Mallissa on valmiina runsaasti

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Tietomallit ylläpidossa, periaatteita

Tietomallit ylläpidossa, periaatteita Tietomallit ylläpidossa, periaatteita TJJ / 14.01.2015 Rakennushankkeen kolme tukijalkaa Tavoitteet Luonnos Sopimus Toteutus Rakentaminen Vastaanotto Ylläpito Allianssi Yhteistoiminta Ajattelutapa Lean

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Making use of BIM in energy management

Making use of BIM in energy management BuildingEQ-Symposium in Berlin, October 1, 2009 Making use of BIM in energy management Tuomas Laine Olof Granlund Oy www.buildingeq.net Content BIM based tools for energy performance analysis and thermal

Lisätiedot

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma TkkSali600 Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Arkkitehtitoimisto A-konsultit perustettu 1961 (nimellä Adlercreutz & Aschan) Siirtyminen cad-ohjelmien käyttöön

Lisätiedot

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk ROTI 2015-arvosanat Rakennukset : 7 Liikenneverkot : 7 Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Miksi? Miten? Mitä? Mitä sitten? Kari Karstila Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com www.eurostep.com Pro IT-seminaari, 2004-01 01-1919 PROSESSIMALLINTAMISEN

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä. Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy

Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä. Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy Vianova Systems Finland Oy Liikevaihto 5,2 M 35 työntekijää AAA -luottoluokitus Pääosin henkilökunnan

Lisätiedot

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma Ehdotusvaiheessa tehdään alustava pilottisuunnitelma. Yksityiskohtainen

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Jarmo Suomisto / Helsinki Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.2.2014

Jarmo Suomisto / Helsinki Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.2.2014 3D kaupunkimallinnuksen kehitys Ennen vuotta 2000 Mallinnus manuaalisesti Tietojen käsittely ja siirto monimutkaista Mallien käsittely edellytti tehotyöasemia Aikavievää, kallista ja tehotonta Vain innokkaille

Lisätiedot

VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY

VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY 1 WP2.1 Technology review and VBE platform 2 Tavoitteet In In charge: charge: Method: Method: Jiri Jiri Hietanen, Hietanen, TUT TUT Analysis Analysis of of existing

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Infra FINBIM Pilottipäivät 24.10.2013 Jussi Heikkilä Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilotin kesto: huhtikuu/2012 lokakuu/2012 Diplomityö Tietomallipohjaisen

Lisätiedot

Ohjelman tavoitteena on

Ohjelman tavoitteena on Vera ohjelman tavoitteet ja tilanne: kaksi ensimmäistä vuotta Arto.Kiviniemi@vtt.fi Vuosiseminaari 19.11.1998 Arto Kiviniemi 06/12/2002-1 Ohjelman tavoitteena on edistää tietotekniikan ja erityisesti tietoverkkojen

Lisätiedot

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA Tomi Henttinen Arkkitehti SAFA buildingsmart Finland, puheenjohtaja buildingsmart - toiminnan tarkoitus Visio buildingsmartin tavoitteena

Lisätiedot

Tietomallintaminen Senaatti-kiinteistöjen hankkeissa

Tietomallintaminen Senaatti-kiinteistöjen hankkeissa Tietomallintaminen Senaatti-kiinteistöjen hankkeissa Auli Karjalainen, Johtava asiantuntija, arkkitehti SAFA Senaatti-kiinteistöt, Investoinnit auli.karjalainen@senaatti.fi Aurora 2 Luentosali Kuva: Voitto

Lisätiedot

Rakennustietomallien hallinta linkitettynä tietona

Rakennustietomallien hallinta linkitettynä tietona Rakennustietomallien hallinta linkitettynä tietona Seppo Törmä, Jyrki Oraskari, Nam Vu Hoang Hajautettujen järjestelmien ryhmä Tietotekniikan laitos Aalto Yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu Rakennustietomallit

Lisätiedot

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä

LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä Esri Finland LAS- ja ilmakuva-aineistojen käsittely ArcGIS:ssä November 2012 Janne Saarikko Agenda Lidar-aineistot ja ArcGIS 10.1 - Miten LAS-aineistoa voidaan hyödyntää? - Aineistojen hallinta LAS Dataset

Lisätiedot

Tietomallien hyödyntäminen toiminnallisessa suunnittelussa. 13.11.2014. Nicola Ugas, Sweco Architects Oy

Tietomallien hyödyntäminen toiminnallisessa suunnittelussa. 13.11.2014. Nicola Ugas, Sweco Architects Oy Tietomallien hyödyntäminen toiminnallisessa suunnittelussa 13.11.2014. Nicola Ugas, Sweco Architects Oy Sweco Architects Oy Kuuluu Suomen Sweco-konserniin Osa Sweco Architects Ab:ta, pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Betonipäivät 2014 Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Ilkka Romo Skanska Oy 1 Tietomallintaminen Skanskassa Skanska mallinnuttaa suunnittelijoilla pääsääntöisesti kaikki omat projektikehityshankkeensa

Lisätiedot

SoberIT Software Business and Engineering institute

SoberIT Software Business and Engineering institute T-121.700 Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu Konseptien havainnollistaminen Mika P. Nieminen mika.nieminen@hut.fi 23.3.2005 Vaihe Amount of active components Briefing Project plan User research User

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003

PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003 PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003 Ilkka Romo, Projektin tavoite Kansallinen tuotemallintamiseen perustuva tiedonhallintatapa, joka liittää yhteen suunnittelussa, tuotevalmistuksessa,

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Suunnittelun ja rakentamisen nykytila

Suunnittelun ja rakentamisen nykytila "MUUTTUVA SUUNNITTELUPROSESSI" Integroitu suunnitteluprosessi - mahdollisuus liiketoiminnan laajentamiseen? Reijo Hänninen Toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund Oy VERA - SEMINAARI Dipoli, Espoo

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

HKR-Rakennuttaja. MITÄ OPITTU PILOTOIMALLA Case: LAPINLAHDEN SAIRAALA. RIL-SEMINAARI POSTITALO 26.10.2010 Aulis Toivonen HKR-Rakennuttaja 10/26/2010

HKR-Rakennuttaja. MITÄ OPITTU PILOTOIMALLA Case: LAPINLAHDEN SAIRAALA. RIL-SEMINAARI POSTITALO 26.10.2010 Aulis Toivonen HKR-Rakennuttaja 10/26/2010 MITÄ OPITTU PILOTOIMALLA Case: LAPINLAHDEN SAIRAALA RIL-SEMINAARI POSTITALO 26.10.2010 Aulis Toivonen HKR-Rakennuttaja HKR-Rakennuttaja RAKENNUSALAN PALVELUJEN HANKINTAKESKUS OSTI VUONNA 2009 VAJAALLA

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja

Lisätiedot

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa Roope Syvälahti Manager BLM Sales & Services Vantaa 07.10.2016 Tietomallintaminen rakentamisessa ja kiinteistöalalla Rakennuksen tietomalli (Building Information

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Kohti kulttuurimuutosta Tiina Perttula Built Environment Process Innovations Reengineering Tuottavuus Infra-ala

Lisätiedot

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Kysely tehtiin huhtikuussa 2013. Kyselyn toteuttivat Rakennustietosäätiö RTS ja Suomen buildingsmart yhteistyössä RIBA Enterprises Ltd:n kanssa.

Lisätiedot

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.)

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tekla Structures vuosineljänneksen kohde Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tausta Asiakkaamme tekevät paljon Tekla Structuresilla kohteita Tavalliset Tekla projektit eivät tule ihmisten tietoisuuteen

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Vt 25 parantaminen

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm (Valmiin työn esittely) 13.9.2010 Ohjaaja: Prof. Mats Danielson Valvoja: Prof. Ahti Salo Tausta -Tukholman ohikulkutien suunnittelu

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Case: Isoisänsilta. Ville Alajoki / Aki Kopra

Case: Isoisänsilta. Ville Alajoki / Aki Kopra Isoisänsilta Case: Isoisänsilta Ville Alajoki / Aki Kopra 15.2.2017 2 Sovellettuna hankintaan - tiedonvaihtoa Suunnittelu Havainnollisuus Tarkastaminen Malli + piirustuksia Urakkatarjous Malli Määrät laskettu

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

BIM:n mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa

BIM:n mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa BIM:n mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa 1 Lean ja BIM yhdessä tuottavat lisäarvoa Design Factory, Espoo, 30.05.2012 Prof. Jarmo Laitinen BIM??? 2 Onko BIM pelkkää hypetystä, vai realismia?

Lisätiedot

Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy

Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Sisältö Mihin palosuunnittelulla pyritään? Yhteistyön osapuolet Eri toimijoiden rooleista Suunnittelusta käytön

Lisätiedot

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Asiakkuusjohtaja Tarmo Savolainen Viasys VDC Oy Agenda Viasys VDC Oy Digirakentamisen yhtälö Caseja: USA, Englanti, Ranska, Vietnam Yhteenveto 1 VIASYS VDC

Lisätiedot

Tietomallien avulla kohti parempaa rakennushankkeen tiedonhallintaa. 13.10.2012 Timo Lehtoviita. Taustaa

Tietomallien avulla kohti parempaa rakennushankkeen tiedonhallintaa. 13.10.2012 Timo Lehtoviita. Taustaa 1 TOKA-projektin (Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä- Karjalaan) aikana 2012-2015 julkaistuja blogi-kirjoituksia (www.saimia.fi/toka) Tietomallien avulla kohti parempaa rakennushankkeen

Lisätiedot

Click VISO verkostotapaaminen. edit Master title style. 8.5.2014, SimLab

Click VISO verkostotapaaminen. edit Master title style. 8.5.2014, SimLab Click VISO verkostotapaaminen edit Master title style Click Hankintojen edit Master hallinnan subtitle välineet style 8.5.2014, SimLab Päivän ohjelma Johdanto Soile Pohjonen HILMA: Alustavia tutkimustuloksia

Lisätiedot

Green Building Council Finlandin mittarit - yhteiset pelisäännöt rakennusten ympäristötehokkuudelle

Green Building Council Finlandin mittarit - yhteiset pelisäännöt rakennusten ympäristötehokkuudelle Green Building Council Finlandin mittarit - yhteiset pelisäännöt rakennusten ympäristötehokkuudelle Betonipäivät 2012 27. marraskuuta 2012 Rakentamisen ympäristövaikutukset miksi? Rakennukset ja asuminen

Lisätiedot

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä Maria Vinter 2 Taustaa Diplomityö: Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa, valmis 09/2017 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/opin_2017-03_tietomallinnuksen_hyodyntaminen_web.pdf

Lisätiedot

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata Infra FINBIM Pilottipäivä 9 Pisararata 6.2.2014 Pisararata: - Helsingin keskustan alle suunniteltava lähijunien kaupunkiratalenkki - Kolme asemaa: Töölö, Keskusta, Hakaniemi - Rata- ja rakentamissuunnittelu

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma 1 (7) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm

Lisätiedot

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Cielo on Ihme-3d Oy:n kehittämä pilvipohjainen, nettiselaimella käytettävä palvelu, jolla automatisoidaan mittatilaustyönä valmistettavien

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN

DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Diplomityö Tietotekniikan osasto 20.5.1997 Ari Korhonen WORLD WIDE WEB (WWW) TIETORAKENTEIDEN JA ALGORITMIEN TIETOKONEAVUSTEISESSA OPETUKSESSA Työn valvoja

Lisätiedot

Tutkimusraportti - tulokset

Tutkimusraportti - tulokset Department of Structural Engineering and Building Technology Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen (INPRO): Tutkimusraportti - tulokset INFRA 2010 loppuseminaari 5.11.2008 Ari-Pekka

Lisätiedot

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Tietomallinnus Infra FINBIM pilottipäivä 6.2.2014 Niklas von Schantz Juha Liukas 2 1. Hankkeen yleisesittely

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot