Tl LA S T O T I ED O T U S Statistisk rapport 1969

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tl LA S T O T I ED O T U S Statistisk rapport 1969"

Transkriptio

1 Tl LA S T O T I ED O T U S Statistisk rapp 1969 TILASTOLLINEN PAATOIMISTO, Helsinki Arklstn STATISTISKA CETRA LBYRA N, Helsingfrs laatija-referent Pvm-Datum N A k t. J y r k i L a u r i n m ä k i / P A 1969s2 6 M aalaiskuntien viranhaltijiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja timihenkilöiden palkat m arrask u u ssa 1968 Tilastllinen päätimist surittaa vusittain tiedustelun maalaiskuntien p alvelu k sessa m arraskuu ssa lleiden henkilöiden p alk ista. Tiedt pyydetään jkaisesta kunnan palveluksessa lleesta viran h altijasta sekä kuukausipalkkaisesta työntekijästä ja tim ihenkilöstä, jka n saanut palkkaa kk m arraskuulta. Tiedustelu ei kske tuntipalkalla työskennelleitä, ppilaita, h arj ittelij ita, vain salta m arraskuulta palkkaa saan eita, eikä alle 18 vu tiaita. T ilastn sisä lty vie n pää- ja kkpäivätim isten palkansaajien lukumäär ä t vat vusina 1967 ja 1968 llee t seu raavat Lukumäärä Lukumäärän Ansitasn muuts % muuts % Sivutim iset palkansaajat er te ttiin tietjen k ä sitte ly ssä muista palkans a a jis ta. H enkilöt; jiden viikktyöaika li a lle 25 tuntia sekä n e, j i den viikktyöaikaa ei llut m erkitty ja jiden kknaisansi li alle 300mk, m erkittiin tietjen käsittelyvaiheessa sapäivätim isiksi. Tuntipettajat, /PV-70 JAKAJA: Valtin painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin /275 DISTRIBUT0R: Statens tryckerlcentral, Annegatan 44, Helsingfrs 10. Telefn /275

2 f p t : ir.nc i -. ^.:< A : y «j h,1 ï 3 3. i; f 1 ' V. ; f.*! 1 -. V 1 T i I '«-if;.';."!.. 1 ;v < í,

3 2 jiden petusvelvllisuuden mukainen ppituntien m äärä li alle 5 tuntia viik ssa m erkittiin sivutim isik si. Sivu tim isiksi ilm itettujen, s e lla i siksi sekä sapäivätim isiksi tietjen käsittelyvaiheessa ryhm iteltyjen palkansaajien lukum äärä li Kunkin henkilön salta tied u steltiin syntym ävusi, sukupuli, p a lv e lu s suhde, palkkauslukka, työhöntulvusi, tai millin se ei llut tiedssa ik ä lisä ä n ikeuttavien p alvelusvusien lukum äärä, k u lu sivistys tai suritettu tutkint, viikktyöaika, ammatti, palkkatekijöistä erikseen perus palkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen, e rila ise t palkanlisät ja lisäpalkkit sekä ylityökrvaukset. Taulukissa käytetty käsite keskiansi n laskettu aritm eettisena keskiarvna (palkkasumma/henkilöiden lukumäärä) palkkasummasta, mikä s i sä ltä ä kaikki edellä lu etellu t p alkkatekijät. Keskiansiita ei le julkaistu alle 10 henkeä käsittävistä ryhm istä. Tau lukissa n käytetty kahta pistettä (.. ) näillä khden. Taulukssa E käytetty kuntien suuruus lukkajak n tehty ryhmittämällä kunnat vuden 1967 alu ssa henkikirjitetun väestön lukumäärän mukaan. O rganisaatiryhm ät n p yritty mudstamaan v irk a - tai timiaseman ja vastuun mukaan hm geenisista p alk an saajista.

4 - 3 T aulukkluettel: A. M aalaiskuntien viran h altij id en ja kuukausipalkkaisten työ n tek ijö i den ja timihenkilöiden lukum äärät ja palkkasummat h allinnnalittain m arraskuussa B. M aalaiskuntien viran h altij id en ja kuukausipalkkaisten työ n tekijö i den ja timihenkilöiden lukumäärät ja kknaisansit tilastalu eittain m arraskuussa C. M aalaiskuntien viran h altij id en lukum äärät palkkaus lukittain m arraskuussa D. M aalaiskuntien viran h altij id en ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja timihenkilöiden lukum äärät ja k eskian sit ammatin ja sukupulen mukaan m arraskuussa E. M aalaiskuntien viran h altij id en.ja kuukausipalkkaisten ja työntekijöiden ja timihenkilöiden lukum äärät ja keskiansit kunnan su uruu s lukan ja ammatin mukaan m arraskuussa F. M aalaiskuntien viran h altij id en ja kuukausipalkkaisten työn tekijöiden ja timihenkilöiden lukum äärät ja keskiansit tutkinnn ja sukupulen mukaan m arraskuussa G. M aalaiskuntien viran h altij id en ja kuukausipalkkaisten työn tekijöiden ja timihenkilöiden keskiansit tutkinnittain ja ikäryhmittäin m arraskuussa H. M aalaiskuntien viran h altij id en ja kuukausipalkkaisten työ n tekijö i den ja timihenkilöiden lukum äärät tullukittain m arrask u u ssa I. M aalaiskuntien viran h altij id en ja kuukausipalkkaisten työn tekijöiden ja timihenkilöiden lukum äärät ikäryhm ittäin m arrask u u ssa \

5 H Maalaiskuntien viranhaltijiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja timihenkilöiden lukumäärät ja p a l k k a s u m m a t hallinnnalittain m a r r a s k u u s s a 1968 i 0) ed O fr fr i k O x O fr S H t í r i> * f r i <*(0 Cd V) fr fr. X X r* l aenci» fr : Sh :ed S X Ci fr ed fr in vt cmr- esi ui CM CM CO O v t Mt i ñ c m ' i 0. 0 m m «* CM O H CM CM Cm rh rh m e CO Mt CO rh CO Mt O n c c.m tn CM rh CO i cm c en Mt" r-h O MtCO c m CO CO CM in O CM rh in n cm CO 10 m - O C T ic O H n cm MO rh CM m Mt th O M O C M c c r i (N n»h CM «-n i n e m e rh m CM Mt CM r-'* in in MO CO rh e n in CM MO MO O m c m p " MO t"- CO en m Mt m cm m - en Mt Mt rh m m rh MO m rm rh ' CM CM Mt en m n IM -fh CO Mt O rh CM OO MO in MO 00 CO M) e n c i fh v t MO rhooco r cm M to rh en rh en c c t-h eon COMO CO Mt cm en CO CO CM Ml" MO CO r-h CO (M c c CO c th C O M h c in m c CO rh S r 10 Mt ( n n i Mt CO C M I/ IH M tm CO i n MO CM MO CM Mt CM MO CM m c CO CO MO '" i~hmo CM i i c n Mt Mt n rh CM m i- M r - llo O CM O IM IMMO c en CO th m e n in MO m m MO rh CM Mt CO CO On en c m cm CM rh rh CM CM i n in COCO rh CM CM Mt MO cm en c in CO IM H O O CM IM O Mt CM CM IM O rh CM O O rh rh m H O vtmooo Mt M to 00 CO MO O rh 00 On-rH c n m m n cm en en cm cm cm O rh rh m tm rh CO CM +- fr led r l fr ed CJ en M :0 td rh rh._d M Cd -ph ^ Td fr Ci X X ^ - H 0) ed (ti H r i k> P< <u fr fr -H-H 2 ph > f r I I1 e t U <0 -H 0) P fr H 2 H CO H P* 6»H +H en Ci -t-» CU 04 fr eno 3 frs en en rh r H p"h cu H CU en fr O+-> ph «S S Ofr. i i ^ :0 fr fr en : (U i O c/ó>s MtMO en CO CM ed en ; en en cu CU s i fr ed ed fr S O MO : en CU CU +-> fr

6 - 5 - B. M aalaiskuntien viran h altij id en ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lukum äärät ja kknaisansit tilast alu eittain m arrask u u ssa 1968 T ilastalu e Lukumäärä K knaisansi % % Uusimaa V arsin ais - Sumi Ahvenanmaa Satakunta Etelä-Häme T ammermaa Kaakkis - Sumi K eski-sum i E telä-s av P hjis-sav Phjis - K arjala Etelä - P h janmaa K eski-phjanm aa Phjis-Phjanm aa Kainuu Lappi \ Yhteensä

7 - 6 - C. M aalaiskuntien viran haltijid en lukum äärät palkkaus lukittain m a rra s kuussa 1968 Palkkauslukka Henkilöiden lukumäärä % A A A A A A A A A A A A A A '2.4 A A A A A A A A A A A A A A A A A 1 - A B B B B 4 3.c.. B 5. B 6 B 7 B 8 B 1 - B i Ei kuulu palkkauslukkaan Yhteensä f

8 - 7 - D. M aalaiskuntien viran h altij id en ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lukumäär ä t ja keskiansit ammatin ja sukupulen mukaan m arrask u u ssa 1968 Ammatti Ammattiaineiden pettaja Apuhitaja, sairaala Apuhitaja Apukulun jhtajapettaja Apukulun pettaja A pulaiskanslisti A pulaiskirjanpitäjä A rkistn hitaja A rkis tnhit. - tim. apul. Arkkitehti A sk aelu n hjaaja Asuntlanhitaja A sutusneuvja Autnkul j että j a E läin lääkäri Emäntä E rityispettaja Hammashitapulainen Hitapulainen Insinööri Kansakulun jhtaja Kansakulun pettaja Kansakululautakunnan sih t. Kansalaiskulun jhtaja Kansalaiskulun pettaja K anslisti Karjakk K arjanhitaja K assanhitaja Keittiöapulainen K eittlan hit. - talnmies K eittäjä K eittäjän apulainen K eittäjän apul. - siivja K eittäjä-siivja, v -! talnmies K eittaia-su via- K eittäjä-leip ja K eittäjä-siiv ja-läm m ittäjä K irjanpitäjä K irjastapulainen K irjastnhitaja Kdinhitaja Kneenhitaja K n ekirjittaja Kuluhamm aslääkäri Kuluttani. h it. - kuluttani. las tenh. Vanhainkdin 7., ^. Kunnalliskdin.) -* a-*a Kunnaninsinööri Kunnanjhtaja Lukumäärä Keskiansi, mk Miehet Naiset yhteensä Miehet Naiset Yhteensä » « _ l * « u 'VO _ , H l

9 - 8 - D. (jatka) Ammatti Lukumäärä K esk ian si, mk Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Y hteensä Kunnankam reeri Kunnankätilö _ Kunnanlääkäri Kunnansihteeri K äsityöneuvja-käsityönpettaja K äsityönhjaaja L abratriapulainen La bratrihita ja Labratritekninen apulainen Laitsapulainen _ L aitskätilö _ L astenhitaja _ L as t enhitapulainen _ Lastenkdin jhtaja L astentarhan jhtaja Las tentarhanpetta ja L asten valv ja # L eh tri 363 6S L iin avaatevarast n hitaja Lämmittäjä L äm m ittäjä-keittäjä _ L ääkintävim istelija , # M aatalustyön jhtaja- etumies _ 795 Maatalus ty önt eki jä - puutarha - äpul M etsäteknikk M et s äty ön j hta j a * 937 M ielisairaan h itaja N uris-hj. -nurissiht. - u rheilu h j N uris-hj. -ra ittiu s h j O ppilasasuntlanhitaja _ O ppilasasuntlanhit. apul « O sastapulainen O sastnhitaja « P alkkakir j anpitä jä P alesim ies P alkrp raali- palmies - päivystäjä » 952 P al m estari P alpäällikkö P altarkastaja P esijä-p esu la-ap u lain en P esulanhitaja P iiä jä P räs sää jä -silittä jä-m ankelija P u h elin välittäjä P uuseppä-krjausm ies Raittius neuvja- ra ittiu s s ih t Raittiusn. -n u ris -u rh. h j Rakennusm estari R akennusm estari-rakennus t a r k R akennustarkastaja «1 463 R eh tri,

10 D. (jatka) Ammatti Lukumäärä Miehet Naiset «K esk ian si, mk Yhteensä Miehet Naiset Y hteensä Röntgenhitaja _ a ir aala - apulainen S a ira a la lä ä k ä ri Sairaanhitaja « S iiv ja Siiv ja-läm m ittäjä Ssiaalijhtaja S siaalisih teeri S siaalisih t. -lastenvalvja S siaalitark k ailija s. tark k ailija-lasten valvja T alnmies Talnmies - palpäällikkö T aln m ies-keittäjä Talnmies - lämmittäjä Talnmies - siiv ja Talnm ies-vahtim estari T aluspetta ja T alussihteeri T eknikk T e rveyssisa r-k ä tilö T e rv e y s s is a r T erveystark astaja T iem estari T ilanhitaja T im istapulainen ' Timistnhitaja «905 T im istsih teeri Tisen ktim.tai v ie r.k ie le n pettaja Kaivinkneen, trak t rin k u lj Tuntipettaja Työnjhtaja Urheilulaitksen hitaja V ahtim estari Varastnhitaja V astaanttapulainen V astaava hitaja V im istelunpettaja Ylihitaja 2 93' 95 «« Y öhitaja

11 10 - E. M aalaiskuntien viran h altij id en ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden keskiansit kunnan suuruuslukan ja ammatin mukaan m arrask u u ssa 1968 Suuruuslukka (asukkaiden lukum äärä) Ammatti keskiansi, mk Alle Y li Ammattiaineiden pettaja Ammattikulun re h t ri A puhitaja, sa ira a la Apuhitaja Apukulun jhtajapettaja Apukulun pettaja Apul. kirjanpitäjä A rkistnhitaja Asutusneuvja Autnkuljettaja E läin lääkäri Emäntä Hammashitapulainen Hitapulainen Insinööri Kansakulun jhtaja Kansakulun pettaja Kansakululautakunnan sihte e ri m# K ansalaiskulun ihtaja Kansalaiskulun pettaja K an slisti K arjakk K e itti öapulainen K eittäjä K eittäjän apulainen Keittäjän ap u l.-siiv ja 436 K eittäjä-leipja K eittäjä-siivja 1talnmies K eittäjä- siiv ja ^ ajitim astar Keittä jä- siiv ja- lämmittä jä Kirjanpitäjä Kirjastnhitaja Kdinhitaja Knekirjittaja K uluhamma s lääkäri Kuluttamatn hitaja Vanhainkdin 1.,.. Kunnalliskdin! -* a^a Kunnaninsinööri Kunnanjhtaja Kunnan kätilö Kunnanlääkäri-kuluhamma s - lääkäri Kunnansihteeri Käsityönhjaaja Käsityönpettaja-käsityöneuvja Labratriapulainen

12 ; 11 E. (jatka) Suuruuslukka (asukkaiden lukum äärä) Ammatti K eskiansi, mk Alle Y li Laitsapulainen L aitskätilö L astenhitaja _ Lastenhitapulainen 733 Lastenkdin jhtaja L astentarhan pettaja 989 L eh tri Lämmittäjä _ L ääkintävim istelija M ielis a ir aanhita ja _ N uris-hj. -nurissihte e ri-u rh e il. h j N uris-hj. - raittiu shj O ppilasasuntlan hitaja Oppilasasuntlan hit.apul O sastapulainen O s a s t nhita ja, s a ir aal a Palm estari _ P alpäällikkö P altarkastaja P esijä-pesula-apulainen P iiä jä. 727 P uh elin välittäjä a Raittius -n uris-u rh eilu hj Rakennusm estari Rakennusmest. -rak en n u stark R akennustarkastaja S a ir aala - apulainen Sairaanhitaja * Siivja Siivja-läm m ittäjä S siaalisih teeri S sia a lisih teeri-la ste n valv Ssiaalitark k ailija S siaalitark. -lasten valv Talnmies T alnmies -k eittä jä 590 _ T alnmies - lämmittäjä T alnmies - siiv ja T aluspettaja T alus sih teeri _, c T eknikk T erveystark asta ja T e rv e y ssisa r Tiem estari _ T ilanhitaja « T imistapulainen T im istsiht. - timitus sih t Tisen ktim. tai v ie r. k iel. * pettaja Työnjhtaja Tuntipettaja

13 12 - E. (jatka) Suuruuslukka (asukkaiden lukumäärä) Ammatti K eskian si, mk A lle Y li V ahtim estari V arastn h itaja _ V astaanttapulainen V astaava hitaja * V im istelunpetta ja Y lih itaja Yöhitaja 658 «

14 13 - F. M aalaiskuntien viran h altij id en ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lukumäär ä t ja keskiansit tutkinnn ja, sukupulen mukaan m arrask u u ssa 1968 T utkint Lukumäärä K eskiansi, mk Viehet haiset Yhteensä Miehet N aiset Y hteensä K ansa- ja kansalaiskulu Keskikulu Y lippila s tutkint M lk:n Liitn yleisen timist t.k u rssi « M lk:n Liitn k irjan p.p eru s- k u rs si L astentarhanpettaja Kansak. pettaja, kansalaisk. pettaja Am m atinpettaja, taluspetta ja ja käsityönpettaja Laulun, musiikin ja kuvaamataidn pettaja Hum.kand., lunnntiet. kand ja vim istelunpettaja F il.kan d., kasva tus ti et. kand., te l.k a n d F i l. l i s., k a s v a tu s t.lis., t e l.lis K irja s t - ja sanmalehtitutkint (Tam pereen Y lipist) Yhteiskunnallinen ja k unnallistutk. (Tam pereen Y lipist) S siaalihultajatutkint (Tam pereen Y lipist) 38' Nuris - h jaa jatutkint (Tam pereen Y lipist) H allint-pin kand. ja v a lti tie t. virkatutkint V aiti tiet. kand., yhteiskuntatie t. kand Alempi ja ylem pi hallinttutk., alempi ja ylem pi ikeustutkint O ikeustiet.kand. ja vast.aik ais i tutk Kauppakulu tai sitä v a sta a va Kauppapist tai sitä vastaava E knm ikirjeenvaihtaja (akateeminen sih teeri) (KKK) E rilaiset m aatal.- ja metsäalan kul. E rilaiset m aatal.- ja metsäalan p ist Agrnmi ' vutinen ammattikulu tai v a s t T eknillinen kulu tai sitä v a s t Teknillinen pist D ipl. ins., arkkitehti e A puhitaja, lasten h itaja, mielisa ira a n h ita ja

15 14 - F. (jatka) T utkint Lukumäärä K eskian si, mk Miehet Naiset Y hteensä Miehet N aiset Y hteensä Sairaan hitaja, te rv e y s s is a r, lääkintävim istelija, k ätilö, diakn L ääk etiet.k an d., dnt.kand L ääketiet. l i s., dnt. lis Liikuntaneuvjat ja muut lä h.vast.ta s ise n kul.saaneet E läinlääketieteen kand E läinlääketieteen l i s. ' «1 069

16 :<d e U Ai M fö r > M M +-* O r*! +-» CO CO <u PM OI 'Td :0 f» Ai +-> 4) p :0? 0) +-> 10 Ai Ai f (Ö CU I-Í «3 (d Ai? 0 Ai id i» P! ft) Td td s 2 VO > 00 p! ' QJ td T «d t J tn as h t td td d S «S O : A i T u n t e m a t n s f u n i n v s f i n i n r s i t i! i i u n r s s f CM u n v s f CM CM e s 1 * * I u n r H 00 e s * 5 a 1 i n v r s f CO L O «i n r H i H t H s t c m n CO t s s t CM s f O s f c m m CM r H C M i n c r s v t» i n e s C O 1 C O rh CO rh i n C O CO CO CM c m t H r-h r H e 1 r H CM CM r H t H t H t H OO r H s f [ S r H u n i n «OO en C O s f r H CM C O CO r s r H CM V O CO c r s 1 CO rh < un VO CO c s f t H t H m s t r f v " i r H r H r H CM t H r H r H t H s í O C A VO s f CM O CO m en cp n s t CO 00 CO OO «O r H en» rh ser e s. r H i r-\ CO O tn CO CO r s s f S f v t T----1 r H r H t H i H CM CM r H t H t H en VO CO rh r H s f. CO s t e s OO u n s f un m CO CM LOCO e s CO r H c r H CO un CO c s f C s 1 CO Ö 0 r H CO VO CO O ) 00 CO CO t 1 r H i H t H CM CM t H r H r H t H s t CO rh O m CO i 1 CM r s CO c en c CO rh rh f ''* OO 1 CO s f e s CO CM VO CO CO r H S i s f O CM H c CO G 0 O e n O un VO n th OO CO ih > i O en CO» r H r H r H r H t H CM rh t H r H CM rh en CM CO O 00 rh r s co CM CM r s CO s f min s f CM CO r-t CM in c CO n r H VO CM e s CM CO CM 1 CO CO CM s f s f c en m r H CO OO c m CM r H 1 1 r H r H t H th th S t th r s 00 cc S f CO s t s f VO CM CO r s en en c c CM rh C O O LO v rh 00 en un r s CO CO e s VO CO rh s f 1 CO e s CM e s CO CO CO CO CO CM n CO (S C O e s 1-4 CM r H th r H th r H t H r H r H r H r H CM O V O O e s O ) e th CO CO CO CO a c e s c CU O C O rh CO VO c VO rh c a [V th s f r*"* COCO rh CO i s CM CM CO t H n c e s CO r 4 < 1 1 H r H» r H r H a a t í t í -H -M td td k tu g

17 16 T u n t e m a t n j i * l i! v t rh «T t i i I «rh O v t. i 1 e n O UO m rh CO I LO v t VO CM m 1 VO v t e n c 1 VO c i n rh rh rh CM rh e n c CO O'! <H q v t «* v t i n c v t 1 VO O CO CO O m v t rh rh rh rh rh 0 0 VO CO» e n i n t v v v t OO «v c v t v t VO 1 VO VO CM CO O'! O *"H v t rh rh ( S rh rh rh rh rh e n v t VO V t CO c rh V t i n v r CO CO e n c t v CO CO i n rh I VO O LO i l e n CO t 1 O -H i n CO rh rh rh CM rh CM rh rh.. v t i n CO * 1 VO LO VO CM 0 0 CO v t «cm i n CO tv rh VO VO 1 rh v t O e n cm i n e n CO rh <H CM rh rh rh <T l m MO O H V t i n c CO C ) (N t v m i n c v e n t> rh 1 rh c r n t v CO rh VO e n i n CM rh rh rh rh CS rh rh rh v t m t v CM CO O CM VH CM CM rh VO CM v t. t v VO 0 0 t v \ CM e n cm i n CO O VO c e n rh CM rh rh rh rh rh rh CM VO CM rh V t CO ;» l (U i n e s V t O e n 1 r v rh c O t v r*h < rh rh (jatka) 6 - H A +-< '3 H Ä i t O r-* (d h <d s +-j ; CO 1 1 p ^ I * w :<d +-> tn t M td I 0 CO O CiA Cu A! O H r I A 2 Ä^i O u H O ^ ö v r-* +J Af-*- ^r i «S. O: «j 5 S d 2 -h ; S -S tn H 3 :td g tri > r-4 i H -m O " "Ti (3 01 h tn tn p Cd r. :0 [ 1 PH : - r t m b> CO ai, ficc s 2 h i > +3 O A A M ai ö - A i ä m tn _C +-> +j h S tn > -H 6 ~ S - > tn r t - r t -h i ^ +j t J ~ O ~ i> tn j 3 g. r t <y tn CO H r 1 a; a +-> ai 4-> ai A 2 CO H : > A.h O* S ^ ' J tf) ^. A 1U J j : T * l (y.h CU-n.li.2 : :-td = -h : 2 a. M *H : tn W

18 17 - H. Maalaiskuntien, viran h altiiid en ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lukumäärä t tullukittain palvelussuhteen mukaan m arrask u u ssa 1968 T ullukat 100 mk Virkasuhde (vakinainen ylim ääräinen tilapäinen) P alvelussuhde Työ- tai työspim ussuhde Henkilöiden lukumäärä 1 Lukumäärä % Lukumäärä % % ' ' l Yhteensä

19 18-1 M aalaiskuntien viran h altij id en ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja timihenkilöiden lukum äärät ikäryhm ittäin m arrask u u ssa Ikäryhmä Lukumäärä % A lle tuntematn Yhteensä

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 10/7b

NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 10/7b I RAUTARUUKKI Oy I RAUTUVAARAN YlVlPÄ.RISTi-)N ALUEELLI- MALMINETSINTÄ NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 0/7b I 3.2. - 30.4.976 osa II -- TUTKIMUSALUE LAATIJA I JAKELU KUNTA LAAT.PVM HYV. SlVlOY OU ma KARTTALEHTI

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja

Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja iillh Tilastokeskus W Statistikcentralen S VT Rahoitus 1997:27 Finansiering Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja Finansmarknadens mänadsserier Tilastokeskus Tilastoarkisto 1997,-heinäkuu - juli Joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VI C :106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa V Del V V o

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Luottovirrat. Kreditströmmar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet. Ulkomailta Suomeen myönnetyt pitkäaikaiset luotot

Luottovirrat. Kreditströmmar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet. Ulkomailta Suomeen myönnetyt pitkäaikaiset luotot Tilastkeskus fjl tatistikcentralen T (F VT Rahitus 1992:25 Finansiering Luttvirrat Kreditströar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet 18.7.1992 Ulkailta ueen yönnetyt pitkäaikaiset lutt 1 0 0 rd k 80 60 40

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Ko onnut. pianon my ö tstilyks eli e A - A - B O K J E N X T J S. S S A v II. E. /Johnin kus/mumksella. s o li / 11 a n // / o M M S I!

Ko onnut. pianon my ö tstilyks eli e A - A - B O K J E N X T J S. S S A v II. E. /Johnin kus/mumksella. s o li / 11 a n // / o M M S I! \ o - i ^ / S s s / S i s i Ko onnut A - A - B O K J E N X T J S pianon my ö tstilyks eli e s o li / 11 a n // / o M M S I! M i v i h k o S S A v. 1880. II. E. /Johnin kus/mumksella. m i 11 Lev. 2 81 Lji.

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Määräys STUK SY/1/ (34)

Määräys STUK SY/1/ (34) Määräys SY/1/2018 4 (34) LIITE 1 Taulukko 1. Vapaarajat ja vapauttamisrajat, joita voidaan soveltaa kiinteiden materiaalien vapauttamiseen määrästä riippumatta. Osa1. Keinotekoiset radionuklidit Radionuklidi

Lisätiedot

RIIHIMÄEN MELUSELVITYS 2008

RIIHIMÄEN MELUSELVITYS 2008 S rj v Pljärv Pä väylly Rj Rjr R T Päväv v Oj Lä öyälä äää j Prj Sr rä v rj I vä Vh Sj U Rääyää hh rj P J Pl rä Ar rvj Al-A Pr löyrä l Th Plr Pä Plä h Uh Tv Tl Oj Slä Rj Al v Prä-r Tl Ojrä Rää Läj Vjh

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004 Tutkimus/JS TAMMIKUU 2005 Työttömistä diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä kaksi viidesosaa yli 50- vuotiaita Työttömien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta 1 (33) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK SY/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain ( / ) 49 :n 3

Lisätiedot

Asiakasmaksulain muutosten vaikutuksia mikro s i mul o intim e netel mäll ä arvi o ituna

Asiakasmaksulain muutosten vaikutuksia mikro s i mul o intim e netel mäll ä arvi o ituna 1 (s) Asiakasmaksulain muutsten vaikutuksia mikr s i mul intim e netel mäll ä arvi ituna Liite THL:n lausunt nthl/164/4.00.02/2079 asìakasmaksulaista HE 3t0 /2018 Sisälys L. Hallituksen esityksen kknaisvaikutukset

Lisätiedot

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille?

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? 2 2004 Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Maakuntien erikoisuuksia. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? Ruokakori.fi -tilausjärjestelmä tarjoaa elintarvikeyritykselle nopean ja

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Taulu N:o 221. Torille tuotujen tavarain keskihinnat Helsingissä vuosina

Taulu N:o 221. Torille tuotujen tavarain keskihinnat Helsingissä vuosina Taulu N:. Trille tutujen tavarain keskihinnat Helsingissä vusina 9. * T a v a r a l a j i Yksikkö Vunna Vunna 9 Vunna 9 Mnf Naudanliha, ture kg 6 6 6 palvattu 78 7 Lampaanliha, ture 8 8 8 99 9 palvattu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle Tekninen lautakunta 93 22.11.2016 Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden kumppanuussopimus ajalle 1.1.2017-31.12.2019 Tekninen lautakunta 22.11.2016 93 Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 11.11.2016:

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Sanna Hartman Toimialapäällikkö

Sosiaalipalvelut. Sanna Hartman Toimialapäällikkö Ssiaalipalvelut Sanna Hartman Timialapäällikkö 20.11.2012 Esityksen sisältö Timialan kehityksestä Timialan kannattavuus tunnuslukujen valssa Timintaympäristö nyt Menestymisen mahdllisuudet TOL 2008 87

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.01.2019 klo 07:30-10:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 TEK Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 Tutkimus/HT 05.08.2003 Työttömyydessä tyypillistä kasvua keväästä kesään Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=."fl: ä; E!, \ ins:" qgg ;._ EE üg.

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=.fl: ä; E!, \ ins: qgg ;._ EE üg. t AJ 1., t4 t4 \J : h J \) (.) \ ( J r ) tḡr (u (1) m * t *h& r( t{ L.C g :LA( g9; p ö m. gr iop ö O t : U 0J (U.p JJ! ä; >

Lisätiedot

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi Krstuks syntymän klnd krekk 1 F G7 7 G7 K ln es pe Hrs tu n th Hrsts j n U r n rn, n r hn des, j n n rn gl ln de n n he, p, V, r, n ne rs n p strhn Vthem he r ks ms k p ss, ss. l, 9 7. 8. F G7 7 G7 En

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=... Sivu /43 # $ % ( ) *+,*$ ##$% # # ()*+)),+)./ 0 0 (,* % 0, 2*+)),(..2 300%../ *+,*$ 300% () 300% 2(/ +** $%3 $$%3$ 3+)), 4)5 $3%3+)), (* /)5 (4)5 6 %0*,(4()+.+2)/ # 8*+)),(4.+ # 949+4:: 3+++,9((+8: Sivu

Lisätiedot

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962

Viisi työn vuotta. N : o 4 1962 N : o 4 1962 P ä ä to im itta ja C h efred ak tö r: E rk k i V u o rii p u h. tel. 19 575 T o im itu ssih teeri R e d a k tio n sse k re te ra re : O sm o Jo k in en, p u h. tel. 29 594 T alo u d e n h

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

sim.exe DLL DLL ISO 639 sim.exe DLL ISO 639

sim.exe DLL DLL ISO 639 sim.exe DLL ISO 639 DLL sim.exe DLL DLL ISO 639 sim.exe DLL ISO 639 *************************** ISO 639 *************************** () ab aa af sq am ar hy as ay az ba eu bn dz bh bi br bg my be 299 ( ) ( ) () () km ca zh

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005 Tutkimus/JS TOUKOKUU 2005 Vastavalmistuneet työllistyivät parhaiten kahteen vuoteen Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä.

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä. KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä Askon jutustelu GPS:n 1 vaihe 2000-2007 Mittaukset maastossa tallentimeen; DGPS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) Ssiaali- ja terveyslautakunta Step/14 381 Oikaisuvaatimus viranhaltijan siirtämisestä Hyvösen lastenkdin jhtajan virkaan HEL 2013-012495 T 01 01 00 Päätös Perustelut:

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 3. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus 30.10.2009 TYÖLLISYYSKATSAUSIII/2009 Sivu1(1) Diplomi-insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynyt

Lisätiedot

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä!SWIA 0 \ S-ZSOTOOP DZDATA S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA SÄVIÄN S-ISOTOOPPIDATA ANALYYSITULOSTEN SELITYKSET VASEMMALTA OIKEALLE LABORATORIOKOODI

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

4 AVililco. c- 1c o o i i n ix t. vonf. S g h a n ^t z. moni - ääni siksi "" s avittanut ( Toin en p a i n o s. HELSINGISSÄ,

4 AVililco. c- 1c o o i i n ix t. vonf. S g h a n ^t z. moni - ääni siksi  s avittanut ( Toin en p a i n o s. HELSINGISSÄ, jy t / 5r/ 4 AVililco c- 1c o o i i n ix t vonf. S g h a n ^t z M a n a i a n u k a * s o i a ia a l i e moni - ääni siksi "" s avittanut ( Toin en p a i n o s. HELSINGISSÄ, 1871. G.W.Edlundin k u stan

Lisätiedot

ääexgäl*ääääe ääg I ä*fre3 I äee iäa ää-äälgü il leääö ää; i ääs äei:ä ä+ i* äfä g u ;; + EF'Hi: 2 ä ; s i r E:;g 8ää-i iää: Ffärg',

ääexgäl*ääääe ääg I ä*fre3 I äee iäa ää-äälgü il leääö ää; i ääs äei:ä ä+ i* äfä g u ;; + EF'Hi: 2 ä ; s i r E:;g 8ää-i iää: Ffärg', !P9) (?trtrr('l rl 9< l ( r,r^iüfl.l ltrt ;ä r!! (r, t 6 t, rti 'le )( ö O RRZöF;ä x öö 1 74ö 9 jii\rtr lrl l jipäp. ldrrr_.^!. 9r. i P.^vä P. t!! v 7 ' '.ä e.q i >6l( t (p C ] ä il; ', +t n l ( e iei

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

ASEMAPIIRUSTUS JA PITUUSLEIKKAUS, PLV

ASEMAPIIRUSTUS JA PITUUSLEIKKAUS, PLV HÄMEENKATU ÄHÄ HÄMEENKATU TUOMIOKIRKKOSILTA S= S=.................... S= S= Betii Tä/S SILTA TYYPPIPOIKKILEIKKAUS D-D Pysäöiti. Ritivist J Pysäöiti,, TYYPPIPOIKKILEIKKAUS C-C. Ritiv- j bssiist,, Aji.......................

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

SU01\1JEL\I MAINJ[ OY

SU01\1JEL\I MAINJ[ OY KAIRAREIÄN NO 44 SIVUSUUNAMIAUS HYVELÄSSÄ MARRASKUUSSA 98 SU0\JEL\I MAINJ[ OY FlNNEXPLORAlON & ESPOO 27..98 HANNU SILVENNOINEN,. Dl 2 KAIRAREIÄN NO 44 SIVUSUUNAMIAUS HYVELÄSSÄ MARRASKUUSSA 98. s I s Ä

Lisätiedot

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M F I S K A R S E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 3 S is ä lly s Tuotantoa *, ' T ie to ja o s a k k e e n o m is ta jille... 2 Y h tiö k o k o u s... 2 K o n s e rn in a v a in lu k u

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus/PirkkaJalasjoki 11.8.2009 Sivu1(2) Diplomi insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynyt

Lisätiedot

Koutaniemi-Vuoreslahti-Sarvivaara

Koutaniemi-Vuoreslahti-Sarvivaara Koutaniemi-Vuoreslahti-Sarvivaara 5 7 6 8 12 15 13 17 4 14 3 2 11 9 10 1 16 MA/4 MA/4 MY/vm MY/vm AT-3/4 1:248 1:248 1:248 1:185 1:185 1:167 1:167 1:171 1:185 15:4 1:248 1:171 AT-3/4 AT-3/4 AT-3/4 1:185

Lisätiedot

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Tutkimus/tm 7.5.2003 Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä maaliskuun 2003 lopussa oli 1217 henkilöä ja työttömyysaste 2,6 prosenttia. Vuoden aikana

Lisätiedot