Eläkeläisten taitettu itsetunto - Seniorikansalaisena nyky-suomessa. Kirjalla embargo klo 13 tapahtuvaan julkistukseen saakka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläkeläisten taitettu itsetunto - Seniorikansalaisena nyky-suomessa. Kirjalla embargo 4.2.2015 klo 13 tapahtuvaan julkistukseen saakka"

Transkriptio

1 Kimmo Kiljunen Eläkeläisten taitettu itsetunto - Seniorikansalaisena nyky-suomessa Minerva, Helsinki 2015 Kirjalla embargo klo 13 tapahtuvaan julkistukseen saakka YHTEENVETO 1. Ikäihmisten syrjäytyminen Suomen historia ei tunne toista väestöryhmää, jolta olisi yhtä systemaattisesti heikennetty etuuksia kuin eläkkeensaajilta viimeisen parin vuosikymmenen aikana. 1. Harjoitetun politiikan tuloksena Suomessa koetaan outo ilmiö: ikääntyminen korreloi suoraan suhteellisen köyhtymisen kanssa. Yli 90-vuotiaista lähes 30 % elää kansainvälisesti määritellyn köyhyysrajan alla ja pysyvästi! (Kaavio 15, s. 196) Tällaista tilannetta ei ole muissa Länsi-Euroopan maissa. 2. Yksinäisyys on mittavin ja vakavin kansantautimme. Yksin asuvien köyhyys Suomessa on EU-maiden toiseksi suurinta Bulgarian jälkeen. Yksin asumisella on kasvot vanhuksen kasvot. (Kaavio 20, s. 307) Suurin sinkkuryhmä Suomessa ovat yli 65-vuotiaat naiset. Heidän osuutensa kaikista yksinelävistä on 25 %. Leipäjonoissa seisovista 40 % on eläkeläisiä. (Kaavio 21, s. 317) Jok'ikinen ruokaavussa eläkeläiselle jaettu reikäleipä kertoo karua kieltä eläkejärjestelmämme epäonnistumisesta. 3. Sen sijaan, että kantaisimme vastuumme vanhemmasta sukupolvesta, olemme ottaneet käyttöön heitä leimaavia nimityksiä. Puhumme passiiviväestöstä, ikääntymisen aiheuttamista uhista, huoltosuhteen heikkenemisestä, eläkepommista ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Yli 75-vuotiaista 90 % asuu edelleen omassa kodissaan ja vain joka neljäs on säännöllisten vanhuspalvelujen piirissä. (Taulukko 8, s. 62) Valtaenemmistö ikäihmisistä tulee toimeen omin voimin. 4. Syyllistämme ikäihmisiä sosiaali- ja terveydenhuollon karkaavista kustannuksista ja julkisen talouden kestävyysvajeesta. Terveysmenot asukasta kohden nousevat ikääntymisen myötä, ja hyvin voimakkaasti 80 ikävuoden jälkeen. Samasta iästä eteenpäin vanhusväestön aiheuttamat terveyshuollon kokonaismenot kuitenkin laskevat, ja lopulta hyvin jyrkästi. (Kaaviot 4 ja 6, s. 43 ja 52) 5. Lapset (alle 15-vuotiaat) vievät Suomen terveysmenoista 8 %, työikäinen aikuisväestö (elinkaaren seuraavat 50 vuotta) 46 % ja ikäihmiset (viimeiset 45

2 vuotta) samoin 46 %. Yli 65-vuotiaiden väestöosuus on kuitenkin vain 19 %, joten terveysmenojen osalta epäsuhta vaikuttaa ilmeiseltä. 6. Terveyskuluihin luetaan vanhusten laitoshoito, kotihoito ja omaishoito, mutta ei vammaispalveluja, päihdehuoltoa, lastensuojelua ja päivähoitoa. Miksi terveydenhuollon tilastoinnissa vanhuutta pidetään sairautena? Jos kaikki sosiaalija terveyspalvelut huomioidaan, niin ikäihmisten osuus kuluista on enää 34 %. Jos tähän lisätään vielä koulutusmenot, putoaa yli 65-vuotiaiden osuus kaikista kuluista 23 %:iin, eli vastaten heidän väestöosuuttaan. (Taulukot 6 ja 7, s. 54 ja 55) 7. Enemmistö (60 %) sopimusomaishoitajista on eläkeläisiä. Omaishoidon tukeen kunnat käyttävät vajaan 200 miljoonaa euroa ja erilaiset tukipalvelut mukaan luettuna 450 miljoonaa euroa. Jos omaishoidon tukea ei olisi käytössä, kunnat olisivat joutuneet maksamaan erilaisesta korvaavasta laitos- ja muusta hoidosta 1,7 miljardia euroa. Jos kaikki omaishoitoon rinnastettava työ huomioidaan, niin vaihtoehtoisten palvelujen kustannukset olisivat 3,4 miljardia euroa. "Passiiviväestön" antama työpanos on enemmän kuin mitä kunnat käyttävät vuodessa ikäihmisten kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluihin (2,8 miljardia euroa) yhteensä. 8. Ikäsyrjintä näkyy sekä arkielämän käytänteinä, jotka eivät huomioi ikääntyvien toimintakykyä, että eräinä ikäsidonnaisina palveluina. Tilastokeskus ja Eurostat eivät kerää monissa kysymyksissä tilastotietoja yli 75-vuotilaista. Gallupeissa ei kysytä heidän mielipiteitään. Kelan kuntoutustuissa on 65 vuoden yläikäraja. Samoin vakuutusyhtiöillä on yläikärajat jatkuvissa matkavakuutuksissa sekä henki-, tapaturma- ja sairasvakuutuksissa. (Taulukko 29, s. 301) 2. Taitetusta indeksistä luopuminen Työeläkeindeksi on ansiosidonnainen etuus, joten ainoa perusteltu tapa ylläpitää eläkkeen arvo on sitoa se palkkaindeksiin. Perusteet: 1. Alun perin työeläkkeissä oli käytössä puhdas ansiotasoindeksi. Eläkemenojen kasvun hillitsemiseksi siirryttiin ensin puoliväli-indeksiin ja sitten taitettuun indeksiin. (Taulukko 16, s. 170) 2. Lopputuloksena on järjestelmä, jossa keskimääräinen eläke pienenee eläkeläisen vanhetessa. Ikäluokasta toiseen suhteelliset tulot laskevat. Yli 90- vuotiaana keskimääräinen eläke on kolmasosan alle eläkkeelle siirtyvän eläkkeen. Tilanne on rakenteellinen taitetusta indeksistä johtuen. (Kaavio 11, s. 181)

3 3. Neljässä EU-maassa on lakisääteisissä työeläkkeissä täysi palkkaindeksi ja useimmissa palkkapainotteinen indeksi. Kuudessa maassa on puhdas hintaindeksi. Suomi on heikoin niistä EU-maista, joissa palkkakehitys otetaan huomioon. (Taulukko 19, s. 209) 4. Eläkkeet ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 1995 vuoteen 2013 ollen nyt 26 miljardia euroa. Eläkerahastot ovat yli nelinkertaistuneet samana aikana ylittäen 2014 jo 170 miljardia euroa, lähes bruttokansantuotteen suuruinen varanto. (Kaavio 17, s. 281) Rahastojen tuotto oli 11,8 miljardia euroa Alun perin tavoitteena oli rahastoida muutaman vuoden eläkemeno ja sittemmin varauduttiin suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymiseen. Nyt eläkevaroja on seitsenkertaisesti suhteessa vuoden eläkemenoihin ja suuret ikäluokat ovat jo eläkkeellä. On aika alkaa hillitä eläkkeiden sijasta eläkerahastojen kasvua. 6. Indeksitarkistuksilla on suuri merkitys eläketurvassa. Vuonna 2014 maksetussa eläkkeessä, joka on alkanut 30 vuotta aikaisemmin, indeksin osuus on kaksi kolmannesta ja vain kolmas osa on alkuperäistä eläkettä. (Kaavio 8, s. 165) 7. Palkkakehitykseen sidottu indeksiuudistus maksaisi vuositasolla 294 miljoonaa euroa ja puoliväli-indeksi 110 miljoonaa euroa, jos reaalipalkat kasvavat 1,6 % vuodessa, kuten viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Palkkaindeksin kumulatiivinen hinta 30 vuoden kuluttua on miljardia euroa ja puoliväliindeksin hinta miljardia euroa. (Taulukko 20, s. 225) Edellinen on 31 % ja jälkimmäinen 12 % eläkerahastojen tuotoista vuonna Mutta eläkkeiden tavoin myös palkat, kansantuote, eläkerahastot ja niiden tuotot kasvavat korkoa korolle kumulatiivisesti. Jos ne eivät nouse reaalisesti, eivät nouse indeksillä palkkoihin sidotut eläkkeetkään. Toisin sanoen varat, joista eläkkeet maksetaan kasvavat vähintään samaa rataa kuin itse eläkkeet. 9. Eläkerahastojen tuotto on viimeisen 15 vuoden aikana ollut keskimäärin 5,5 % vuodessa. Samalla kasvulla rahastot ovat 30 vuoden kuluttua paisuneet yli 800 miljardin euron jättikeskittymäksi. Niiden pelkkä tuotto olisi silloin 44,5 miljardia euroa. Tästä summasta palkkaindeksin hinta on 8 %. Nykyeläkkeensaajat eivät ole eläkkeidensä korotusvaatimuksilla syömässä pikkulasten pöydästä, kuten elinkeinoelämän edustajat niin herkästi väittävät. 10. Taitetusta indeksistä luopuminen paikkaisi valtion kassaa eläkkeensaajien asumis- ja toimeentulotukien vähentyessä. Vuonna 2013 eläkeläisten asumistukeen käytettiin 445 miljoonaa euroa ja toimeentulotukeen 15 miljoonaa euroa (summa olisi huomattavasti suurempi, jos kaikki 11. oikeutetut vanhukset sitä hakisivat). Verotuloissa valtio hyötyisi

4 palkkaindeksistä vuositasolla lähemmäs 100 miljoonaa euroa 30 vuoden päässä verotulojen lisäys olisi miljardin euron verran. 11. Taitetun indeksin purku voidaan maksaa eläkerahastojen tuotoista nipistämällä. Ei tarvitse koskea eläkevarantoihin tai nostaa eläkemaksuja. 3. Uudistusehdotuksia Useimmat kirjassa ehdotetut ikäihmisten elinoloja parantavat uudistusehdotukset eivät edellytä määrärahojen kasvattamista, vaan olemassa olevien voimavarojen käyttöä toisin. Sitä paitsi ennaltaehkäisy on aina kaikkien halvinta. (Taulukko 34, s. 329) 1. Suomessa tarvitaan valtakunnallista vanhusasiavaltuutettua ikäihmisten puolestapuhujana aivan samoin kuin meillä on lapsiasiavaltuutettu, tasaarvovaltuutettu ja vähemmistövaltuutettu. 2. Ikäihmisten neuvola on yhtä tarpeellinen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon väline kuin äitiysneuvola. Kaikille ikäihmisille tarjottaisiin määräaikainen, vähintään kerran viidessä vuodessa tehtävä terveyden ja elämäntilanteen seuranta. 3. Kaikille yli 85-vuotiaille olisi taattava subjektiivinen oikeus viikoittaiseen kotipalveluun, samalla tavoin kuin lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon. 4. Vanhusten hoivabisnestä tehdään sosiaali- ja terveyspalveluissa julkisin varoin, mutta veroparatiiseissa operoivien kansainvälisten pääomasijoittajien omistamien yritysten toimesta. Olisi perustettava eettinen rekisteri, johon hyväksytyistä yrityksistä julkinen sektori voi ainoastaan hankkia sotepalveluja. 5. Työeläke on ansiosidonnainen etuus, joten ainoa perusteltu tapa ylläpitää eläkkeen arvo on sitoa se palkkaindeksiin. 6. Eläkerahastojen tavoitellessa maksimituottoja ovat riskit kasvaneet ja sijoituksia on kasvavassa määrin tehty osakkeisiin ja jopa julkisuutta ja valvontaa karttaviin hedge-rahastoihin. Eläkerahastoille olisi luotava vastuullisen sijoittamisen säännöstö. 7. Työeläkkeet pitäisi antaa yhden julkisen eläkeyhtiön hoidettavaksi. Sen ei kuitenkaan pitäisi toimia osana valtionhallintoa. Eläkevarat ovat työntekijöiden säästöön pistettyä palkkaa eivätkä valtion budjetin osia tai muuhun kuin eläkkeisiin tarkoitettuja.

5

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas

Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas Yhteistä ja yksityistä varautumista vanhusten hoivan tulevaisuus Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas Yhteistä

Lisätiedot

VAUVASTA SENIORIKSI FINANSSIALAN PALVELUT IKÄÄNTYVÄSSÄ SUOMESSA

VAUVASTA SENIORIKSI FINANSSIALAN PALVELUT IKÄÄNTYVÄSSÄ SUOMESSA VAUVASTA SENIORIKSI FINANSSIALAN PALVELUT IKÄÄNTYVÄSSÄ SUOMESSA 2013 FINANSSIALAN PALVELUT IKÄÄNTYVÄSSÄ SUOMESSA 1 LUKIJALLE KESTÄVYYSVAJE ON RATKAISTAVISSA Yksilön ja kotitalouden arkipäivä on jatkuvaa

Lisätiedot

Olli Savela, yliaktuaari, Tilastokeskus Miksi rikkaassa maassa on nälkäisiä ja hyvinvointivaltion rakenteita puretaan?

Olli Savela, yliaktuaari, Tilastokeskus Miksi rikkaassa maassa on nälkäisiä ja hyvinvointivaltion rakenteita puretaan? Yhteenveto Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän 1.10.2010 pidetyn työelämäverkoston seminaarin alustuksista. Tekstin on alustajien diaesitysten pohjalta kirjoittanut Ritva Pitkänen/ V2 13.3.2011 Liitteenä

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SOSIAALITURVAN SUUNTA 1999-2000 ASIANTUNTIJAT... 5 TIIVISTELMÄ... 7 1. SOSIAALIMENOT JA NIIDEN RAHOITUS...

ESIPUHE... 3 SOSIAALITURVAN SUUNTA 1999-2000 ASIANTUNTIJAT... 5 TIIVISTELMÄ... 7 1. SOSIAALIMENOT JA NIIDEN RAHOITUS... 1 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SOSIAALITURVAN SUUNTA 1999-2000 ASIANTUNTIJAT... 5 TIIVISTELMÄ... 7 1. SOSIAALIMENOT JA NIIDEN RAHOITUS... 13 1.1. Sosiaalimenojen kehitys... 13 Etuuksien saajamäärät laskussa...

Lisätiedot

Palvelustelin kysynnän kehittyminen vanhusten palveluasumisessa Helsingissä vuoteen 2020 mennessä

Palvelustelin kysynnän kehittyminen vanhusten palveluasumisessa Helsingissä vuoteen 2020 mennessä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2009:1 Palvelustelin kysynnän kehittyminen vanhusten palveluasumisessa Helsingissä vuoteen 2020 mennessä Arja Peiponen HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet

Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet Joonas Pekkanen Tutkija Mika Vaihekoski Rahoitusinstituutin johtaja 2002 LTT-Tutkimus Oy Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 00100 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

Working Paper Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lassila,

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

1 Lakisääteisen eläketurvan varhaishistoria

1 Lakisääteisen eläketurvan varhaishistoria Eläketurvan historia 1 Lakisääteisen eläketurvan varhaishistoria Virkaeläkkeet harvojen etuoikeutena Nykyaikaisella lakisääteisellä eläketurvalla on merkittävin juurensa virkamiesten eläkkeissä. Vielä

Lisätiedot

Julkisen talouden. rahoituksellinen kestävyys Suomessa. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1237. Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** 11.1.

Julkisen talouden. rahoituksellinen kestävyys Suomessa. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1237. Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** 11.1. Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys Suomessa I Keskusteluaiheita Discussion Papers 11.1. 2011 No 1237 Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys Suomessa Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** *

Lisätiedot

VANHALLE VARAKSI, TURVAKSI TUTISEVALLE

VANHALLE VARAKSI, TURVAKSI TUTISEVALLE VANHALLE VARAKSI, TURVAKSI TUTISEVALLE Hyvinvointivaltiota täydentämässä Jukka Lassila Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva: www.freephotos.com

Lisätiedot

TYÖELÄKE 5 2011. Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin. Ratkaisuja ei voi Enää lykätä

TYÖELÄKE 5 2011. Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin. Ratkaisuja ei voi Enää lykätä TYÖELÄKE 5 2011 Ministeri Paula risikko odottaa vaihtoehtoja eläkekysymyksiin Ratkaisuja ei voi Enää lykätä Pääkirjoitus Perusidealtaan yksinkertainen ja pitävä Yhdeksänvuotias Lauri sanoo tässä lehdessä

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen I ETLA Raportit ETLA Reports 17.6.2013 No 13 Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Tarmo Valkonen * Jukka Lassila

Lisätiedot

Mistä rahat kuntien palveluihin?

Mistä rahat kuntien palveluihin? Olli Savela Kirjoittaja on Tilastokeskuksen yliaktuaari ja hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu. Mistä rahat kuntien palveluihin? Kuntien palveluiden turvaaminen edellyttää ennen kaikkea kuntien rahoituksen

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

SEDU ry VETOOMUS 1(5) 17.01.20008

SEDU ry VETOOMUS 1(5) 17.01.20008 SEDU ry VETOOMUS 1(5) VALTIONEUVOSTOLLE VETOOMUS YHTEISKUNNAN KEHITTÄMISEKSI JA ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI Positiivinen tulevaisuuden kuva Yhteiskunnan kehittämisen ja kehittymisen kannalta on ensiarvoisen

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle Petri Paju Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle LLNB kaikki erät Ruokahuolto Huolto/siivous Tilatoimi Liikunta Nuorisotyö Kirjasto Kansanterveystyö Lukio Esi-

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa VEROILLA JA VAROILLA LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa B Esipuhe MINKÄLAISIIN JULKISIIN TERVEYSPALVELUIHIN meillä

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT PIENI VAALI- SARJA Pekka Myrskylä Topias Pyykkönen TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa YHTEENVETO Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot