1(45) Laatijat. Virtuaaliammattikorkeakoulu AMK-verkosto, ESR-kokonaishanke LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(45) Laatijat. Virtuaaliammattikorkeakoulu AMK-verkosto, ESR-kokonaishanke 2004-2007 LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 1(45) VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU - AMK-VERKOSTO ESR-KOKONAISHANKE Laatijat Tekstit: VirtuaaliAMK kehittämisyksikön henkilökunta sekä Leena Vainio, HAMK; Irja Leppisaari, KPAMK; Birgitta Varjonen, HAMK ja Jarmo Levonen; HAMK, toimittanut Annina Korpela pvm Viitteet VirtuaaliAMK:n strategia v.1.1

2 2(45) SISÄLLYS 1. JOHDANTO Taustaa AMK-verkostohankkeen vaikutuksia ja tärkeimpiä tuloksia HANKKEEN ORGANISAATIO JA YHTEISTYÖ Tehtävät ja yhteistyö Hankkeen ohjausryhmä HANKKEEN TOIMENPITEET JA TULOKSET Portaalipalvelujen kehittäminen Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus ja tulokset Koulutus Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus ja tulokset Oppimateriaalituotanto aihioita hyödyntäen Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus ja tulokset Tuotteistaminen Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus ja tulokset Avoimen korkeakouluopetuksen palveluportaalin kehittäminen osaksi amk.fi-portaalia Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus ja tulokset AMK-verkosto sähköinen asiointi II Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus ja tulokset Verkkopedagoginen tutkimus ja kehittäminen, Mentorointiprojekti Hankkeen tavoitteet Hankkeen tulokset Ylemmän AMK:n verkkomateriaali opinnäytetyön ohjaukseen Hankkeen tavoitteet Hankkeen toteutus ja tulokset... 43

3 3(45) 1. JOHDANTO 1.1 Taustaa Virtuaaliammattikorkeakoulutoimintaa ohjaa strategiassa 1 määritelty visio: Virtuaaliammattikorkeakoulu on ammattikorkeakoulujen muodostama yhteistyöverkosto, joka tuottaa, kehittää ja tarjoaa kansainvälisesti korkeatasoisia ja kilpailukykyisiä koulutuspalveluita ja koulutustarjontaa. Koulutuspalvelut hyödyntävät joustavasti tieto- ja viestintätekniikkaa. VirtuaaliAMK-toiminta lähti käyntiin, kun ESR-rahoitteiset hankkeet käynnistyivät vuonna Kaikki ammattikorkeakoulut saatiin mukaan käynnistämällä kolme erillisen rahoituslähteen hanketta (ESR 3 -tukialue sekä ESR 1 -alueet: Lappi ja Itä-Suomi). Verkostoyhteistyö vakiinnutettiin marraskuussa 2001 allekirjoitetulla Virtuaaliammattikorkeakoulun verkostosopimuksella, jossa ovat mukana Suomen ammattikorkeakoulut. Edellä mainituissa kolmessa ESR-hankkeessa on rakennettu perustaa koko VirtuaaliAMK-toiminnalle. Virtuaaliammattikorkeakoulu on vakiintunut merkittäväksi osaksi suomalaista korkeakoulujärjestelmää sekä yksittäisten ammattikorkeakoulujen toimintaa ja verkostoyhteistyötä. Ammattikorkeakoulujen keskinäinen yhteistyö sekä kehittämisyksikön ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö on menneiden vuosien aikana ollut tiivistä. Voidaankin puhua koko valtakunnan kattavasta AMKverkostotoiminnasta ja VirtuaaliAMK:sta verkostojen verkostona. Virtuaaliammattikorkeakoulun yhtenä keskeisenä tehtävänä on välittää ja markkinoida ammattikorkeakoulujen järjestämää koulutusta, ei tarjota itse koulutusta. VirtuaaliAMK-toimintaa koordinoi johtoryhmän alaisuudessa toimiva kehittämisyksikkö, joka on sijoitettu Tampereen ammattikorkeakoululle (TAMK) Tampereelle. AMK-verkosto-hankkeessa on vuosina jatkettu vuosien ESR-rahoitteisissa hankkeissa tehtyä työtä sekä laajennettu kehitystyötä uusille alueille. Hanke on myös edistänyt VirtuaaliAMK-toiminnan jatkuvuutta ja vakiinnuttamista. Hankkeiden projektipäälliköt ovat työskennelleet tiiviissä yhteistyössä kehittämisyksikön kanssa edistäen hankkeen kattavan alueen kehitystä. 1.2 AMK-verkostohankkeen vaikutuksia ja tärkeimpiä tuloksia Tietoyhteiskuntakehityksen myötä syntyvien uusien teknologioiden käyttöönotossa ja työelämältä vaadittavien uusien taitojen opettamisessa on yksittäisillä ammattikorkeakouluilla tärkeä tehtävänsä. AMK-verkosto -hankkeessa on tartuttu haasteisiin, joita ovat olleet muun muassa korkeatasoisen oppimateriaalin tuottaminen ja tarjoaminen sekä sähköisen palveluympäristön kehittäminen niin materiaalin tuottamiseen kuin verkko-oppimiseen. Hankkeessa tehdyn tutkimuksen ja tuotekehityksen ansiosta ammattikorkeakoulut voivat varmistaa kotimaista ja kansainvälistä kilpailukykyään hankkeen jälkeen. Hankkeella on myös lukuisia tietoyhteiskuntavaikutuksia: Virtuaaliammattikorkeakoulu ja AMKverkosto ovat edistäneet ja tulevat edistämään muun muassa monimuoto-opetuksen yleistymistä ja elinikäistä oppimista, joustavan opiskeluoikeuden toteutumista ja opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknologisten taitojen oppimista. AMK-verkosto -hankkeen kokonaisvaikutukset ovat nähtävissä muutaman vuoden aikajänteellä, kun hankkeen tulokset saadaan laajaan hyötykäyttöön. Hankkeessa saavutetut tulokset ovat hyödynnettävissä sekä hankkeiden tukialueilla että koko valtakunnan tasolla ja kaikissa ammattikorkeakouluissa. 1 VirtuaaliAMK:n strategia , v.1.0

4 4(45) 1. Portaalipalvelujen kehittämisen hankkeessa kehitettiin edelleen amk.fi-portaalin sähköistä palveluympäristöä laadukkaan oppimisaihiolähtöisen koulutustuotannon varmistamiseksi. Hankkeessa kehitettiin etuotantoympäristön työkaluja sekä rakennettiin metatietovaranto DIGMA materiaalien kuvailua ja jakelua varten. Portaalipalveluiden kehittäminen varmistaa hankkeen jälkeen joustavan verkkopohjaisen koulutuksen tuottamisen, tarjoamisen ja opiskelijoiden sähköisen asioinnin portaalin kautta. 2. Koulutus-hankkeessa järjestettiin henkilöstökoulutuksia ja tuotettiin verkkopohjaisia koulutusmateriaaleja. Näin varmistettiin koulutustuotantoon osallistuvien osaaminen ja edistettiin asiantuntemuksen lisääntymistä verkkotuottamisen prosessissa, verkkokäsikirjoittamisessa ja verkkopedagogiikassa. Koulutuksilla varmistettiin myös ammattikorkeakoulujen henkilöstön sähköisen asioinnin taitoja, mm. avoinamk.fi-portaalin sähköisessä asioinnissa. 3. Oppimateriaalituotanto oppimisaihioita hyödyntäen -hankkeessa tuotettiin noin 780 opintopisteen arvosta koulutusala- ja teemakohtaisia oppimisaihioita, opintojaksoja ja - kokonaisuuksia, jotka ovat portaaliin kehitetyn DIGMA-metatietovarannon kautta saatavilla ja kaikkien ammattikorkeakoulujen käytettävissä. Koulutustuotteet ovat laadultaan hyviä. Tuotetut oppimisaihiot ja muut verkko-oppimateriaalit sekä aihioihin liittyvä tuotekehitys palvelevat ammattikorkeakoulujen opetusta ja opettajia. Hankkeessa lujitettiin myös koulutusalakohtaisen AMK-verkoston toimintaa. 4. Tuotteistamisen hankkeessa lopputuloksena syntyi malli, jolla uusia koulutussisältöjä jatkossa tuotteistetaan. Osa syntyneistä oppimisaihioista tuotteistettiin ja viimeisteltiin monimediaisiksi ja monia jakelukanavia hyödyntäviksi. Laadunvarmistuksella ja -arvioinnilla VirtuaaliAMK:n koulutustuotteista ja -palveluista saatiin laatusertifoituja ja käyttäjäystävällisiä. 5. Avoimen korkeakouluopetuksen palveluportaalin kehittäminen osaksi amk.fi-portaalia - hankkeessa kehitettiin avoimen ammattikorkeakoulun toimintaa varten yksi yhteinen valtakunnallinen portaali, avoinamk.fi, osaksi amk.fi portaalia. Lisäksi tarjottiin sähköiset asiointipalvelut opiskelijoille ja virkailijoille. Hankkeessa edistettiin siten merkittävästi avoimen korkeakouluopetuksen joustavaa toteutumista. 6. AMK-verkosto sähköinen asiointi II -hankkeessa kehitettiin sähköisen asiointijärjestelmän toiminnallisuuksia (mm. työkalut tilastointiin ja laskutukseen), opiskelijan personoituja palveluja sekä määriteltiin uusia ominaisuuksia asioinnissa hyödynnettäväksi. Opintojaksojen tiedonsiirtoa määriteltiin ja pilotoitiin onnistuneesti. Vahvaa tunnistamista opiskelijoiden ja henkilökunnan portaaliin kirjautumisessa on testattu Shibboleth-autentikoinnilla tätä varten rakennetuissa testiympäristöissä. Shibboleth-autentikointi saadaan tuotantokäyttöön kesällä Verkkopedagoginen tutkimus ja kehittäminen -hankkeessa toteutettiin mentorointipilotti sisällöntuotantorenkaiden pedagogisessa tukemisessa sekä verkkoaineistojen pedagogisen laadun arvioinnissa. Hankkeessa kehitettiin oppimisaihioiden ja opintojaksojen arviointikriteerit, joita jatkossa voidaan hyödyntää jo sisällöntuotannon suunnitteluvaiheessa. Lisäksi koottiin toimintatutkimuksen menetelmin tutkimusaineistoa piloteista sekä julkaistiin tutkimustuloksia konferensseissa ja seminaareissa sekä tehtiin artikkeleita mentorointia käsitteleviin julkaisuihin. 8. Ylempi AMK -hankkeessa tuotettiin Wikityöskentely-ympäristöön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön orientoivaa materiaalia sekä kehitettiin yhteisöllisesti tuotettavan oppimateriaalin työskentelyprosessia verkkoympäristössä. Tiedottaminen: tapahtumat ja julkaisut VirtuaaliAMK on tiedottanut AMK-verkostohankkeesta ja siihen kuuluvista osahankkeista amk.fiportaalissa, etuotantoympäristön ja portaalin sähköisten viestintätyökalujen avulla, sekä säännöllisin sähköpostitiedottein. Hankkeet ovat olleet esillä myös vuosittaisilla VirtuaaliAMK-yhteyshenkilöpäivillä

5 ja VirtuaaliAMK-seminaareissa. Lisäksi hankkeiden toimintaa ja tuloksia on esitelty lukuisissa muissa tapahtumissa, mm. Virtuaaliyliopistopäivillä, VEHA-seminaarissa, Kumppanuudella tuloksiin - seminaarissa sekä vuosittaisissa ITK-konferensseissa. Vuonna 2004 hankkeita esiteltiin myös IT-alan suurimmassa kansainvälisessä tapahtumassa, Online Educa Berlin -konferenssissa Saksassa. AMK-verkostohankkeesta on kirjoitettu artikkeli työministeriön toimittamaan ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan julkaisuun ESF paves the road to the future - good practices (http://www2.amk.fi/hanke04_06/esr_julkaisu_2006.pdf), jossa esitellään ESR-rahoitteisia ohjelmia Suomessa. AMK-verkostohanketta esitellään myös OPM:n Verkostoista voimaa -julkaisussa: (http://www.minedu.fi/export/sites/default/opm/julkaisut/2007/liitteet/opm1.pdf?lang=fi). Osahankkeiden, mm. mentorointiprojektin, vastuuhenkilöt ovat esitelleet hankkeita myös muissa kansallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa ja julkaisseet useita artikkeleita ja tutkimustuloksia. 5(45) 2. HANKKEEN ORGANISAATIO JA YHTEISTYÖ 2.1 Tehtävät ja yhteistyö Hankkeeseen osallistuivat VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö ja Suomen kaikki ammattikorkeakoulut. Muita merkittäviä yhteistyökumppaneita olivat amk.fi-portaalin toimittaja Abako Media Oy ja sähköisen asiointijärjestelmän toimittaja IT Moon Oy (nykyinen Uoma Oy), jotka vastaavat myös järjestelmien ylläpidosta. AMK-verkostohankkeen projektipäällikkönä vuosina toimi Marja Rautajoki VirtuaaliAMK:n kehittämisyksiköstä. Projektihenkilöstöön kuului Rautajoen lisäksi Ari Vesikko, Outi Vahtila ja Tuula Jaskari-Malinen. Tämän lisäksi kehittämisyksikön muuta henkilöstöä on ollut mukana osahankkeiden toteuttamisessa. VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikön tehtävänä oli koko hankkeen koordinointi. Erillisissä osahankkeissa kehittämisyksikön tehtävät olivat seuraavat: koulutustuotantohankkeen koordinointi ja johtaminen portaalipalveluiden kehittäminen avoin amk -opetuksen oman portaalinäkymän (www.avoinamk.fi) ja sähköisen asioinnin toteuttaminen osaksi amk-fi-portaalin sähköisen asioinnin kehittäminen: mm. opiskelijoiden personoidut palvelut amk.fi- ja avoinamk.fi portaalien sähköisten asiointien automaattisen tiedonsiirron määrittely, suunnittelu ja toteuttaminen pilottiammattikorkeakoulujen kanssa koulutussuunnitelman tekeminen ja koulutusten organisointi tuotteistamiseen liittyvien toimenpiteiden kehittäminen, pedagogisen laadun varmistaminen ja laadunarviointi sekä tutkimus- ja kehitystoiminta osana tuotteistamista. Ammattikorkeakoulujen tehtävinä hankkeessa oli: hankkeen toteuttajana oleminen, tuotantorenkaiden koordinointi tai tuotantorenkaassa mukana oleminen, suunnittelu ja toteuttaminen avoimen kk-opetuksen portaalin ja sähköisen asioinnin määrittely avoimen amk-opetuksen portaalin ja sähköisen asioinnin käyttöönotto avoimen amk-opetuksen tarjoaminen keskitetysti avoimen amk:n portaalisivuston kautta virtuaaliopetuksen kehittäminen virtuaaliopetukseen soveltuvan koulutuksen ja siihen liittyvien oppimisaihioiden tuottaminen yhteistyöverkoston luominen AMK:jen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 2.2 Hankkeen ohjausryhmä Ohjausryhmän kokoonpano vuosina oli seuraava:

6 puheenjohtaja Markku Lahtinen, TAMK Tore Ståhl, Arcada AMK Irja Leppisaari, Keski-Pohjanmaan AMK Jari Uimonen, Pohjois-Karjalan AMK Sinikka Luokkanen, AMK-kirjastot Hannu Peltola, Virtuaaliyliopiston palveluyksikkö Jukka Saarimäki (2004), Arto Hiltunen ( ), Sini-Meri Lehtinen (2007), SAMOK Esa Rahiala, SAMK / Avoin AMK Ari Vesikko, VirtuaaliAMK, kehittämisyksikkö Outi Vahtila, VirtuaaliAMK, kehittämisyksikkö Marja Rautajoki, VirtuaaliAMK, kehittämisyksikkö Tuula Jaskari-Malinen, sihteeri, VirtuaaliAMK kehittämisyksikkö. 6(45) Etelä-Suomen lääninhallituksen edustajat, Asko Jaakkola ( ) ja Pia Niemikotka (2007) ovat olleet hankkeen EU-valvojina. 3. HANKKEEN TOIMENPITEET JA TULOKSET Seuraavassa esitellään AMK-verkostohankkeen muodostavien osahankkeiden toimenpiteet ja saavutetut tulokset Portaalipalvelujen kehittäminen Hankkeen tavoitteet Portaalipalveluiden kehittämisen hankkeessa oli tavoitteena VirtuaaliAMK:n portaalin jatkokehittäminen verkkotuotantoa palvelevaksi ympäristöksi. Amk.fi-portaalin etuotantoympäristö mahdollistaa tuotantorenkaiden yhteistyön sisällöntuotannossa. Ympäristö rakennettiin vuonna Tässä hankkeessa tavoitteena oli jatkokehittää etuotantoympäristön tuotantotyökaluja, mm. materiaalipankkia ja opintojaksoeditoria, sekä metatietovarantoa vastaamaan oppimisaihiolähtöisen koulutustuotannon vaatimuksia. Sähköisen palvelukokonaisuuden kehittäminen oli hankkeen keskeisiä haasteita Hankkeen toteutus ja tulokset Hankkeessa kehitettiin portaaliin integroidun etuotantoympäristön työkaluja siten, että niiden avulla tuottajat pystyvät vaivattomasti tuottamaan oppimisaihioita ja muuta verkko-oppimateriaalia. Hankkeessa luotiin materiaalien päivitysmalli, kehitettiin etuotantoympäristön työkaluja, (mm. opintojaksoeditori uusittiin), rakennettiin metatietovaranto DIGMA materiaalien kuvailua ja jakelua varten sekä kehitettiin malleja oppimateriaalien vaivattomaan siirtämiseen eri oppimisalustoille ja -ympäristöihin. Kaikki tuottajille tarjotut palvelut ovat saatavilla keskitetysti amk.fi-portaalista. Hanketta koordinoitiin kehittämisyksiköstä. etuotantoympäristö etuotantoympäristön työkalut tarjoavat monia hyötyjä ja etuja ammattikorkeakouluille. Työkaluilla tuotetut koulutustuotteet viestivät vahvasta imagosta ja amk-konseptista. Sisältö tuotetaan etuotantoympäristössä, jossa on valikoitu määrä sisältökomponentteja. Tieto päivitetään yhdessä paikassa, dokumenttipankissa, mikä lisää helppokäyttöisyyttä. Sisältösivuihin voi liittää asiakirjoja myös muussa muodossa (excel, word, flash sekä kuva- ja äänitiedostot). Kaikkiin tuotantoympäristössä tuotettuihin sisältösivuihin ja opintojaksoihin tallentuu metatietoa, jota materiaalintuottajan on mahdollista täydentää. Myös kieliversioiden teko on mahdollista. Opintojaksoeditorilla koostetut materiaalit ovat

7 käytettäviä: sivupohjissa on selkeä grafiikka ja niihin tulee automaattinen, vakioitu navigaatio ja sisällysluettelo. Sivupohjat sisältävät myös sivukartan, palautteenantomahdollisuuden ja tekijöiden yhteystiedot. Opintojaksot ovat käytettävissä eri oppimisalustoille ja erityyppisiin koulutuksiin. etuotantoympäristön avulla opintojaksoille on mahdollista kiinnittää julkiseen verkkoon helposti muistettava aliasosoite (esim. Ympäristöön tuotetuista opintojaksoista voi myös tehdä zip- tai pdf-tiedoston, jolloin opintojakson materiaali ei ole sidoksissa mahdollisuuteen käyttää verkkoa. etuotantoympäristö tarjosi välineet myös tuotantorenkaiden väliseen yhteistyöhön ja toiminnan läpinäkyväksi tekemiseen: jokaisen tuotantorenkaan sisällöntuottajalla oli mahdollisuus selailla, kopioida ja linkittää toisen tuotantorenkaan materiaalia omaan renkaaseensa. 7(45) Kuva 1. Vasemmalla: dokumentin tuottaminen editorilla, oikealla: dokumentin linkittäminen opintojakson materiaaliin Materiaaleja työstettäessä ei tarvita html osaamista. Tuottaja voi valita kahdesta eri sivupohjavaihtoehdosta itselleen mieluisemman. Rajoittuminen tiettyihin sivupohjiin takaa kaikille opintojaksoille yhtäläisen käytettävyyden ja helposti tunnistettavan ulkoasun. Kuva 2. Sivupohjat Materiaalin tekninen päivitysmalli etuotantoympäristön opintojaksoeditorilla tehdään oppimateriaalisivujen rakenne ja linkitykset. Opintojaksojen variaatiota on helppo toteuttaa esimerkiksi tehtäviä muuttamalla (nuoriso- /aikuiskoulutus). Jos materiaalien sisältöä päivitetään dokumenttipankissa, tiedot päivittyvät materiaalin käyttäjälle heti.

8 8(45) Kuva 3. Oppimateriaalin päivittäminen, tekninen malli. DIGMA-metatietovaranto Projektissa tuotettuja opintojaksoja ja oppimisaihioita on tuotu esille amk.fi portaalissa sijaitsevaan DIGMA-metatietovarantoon, jonka kautta ne ovat ammattikorkeakoulujen käytettävissä. DIGMA koostuu kansiorakenteesta, johon eri materiaaleja koskevat metatieto- ja käyttöehtokuvailut on upotettu, sekä hakutoiminnoista. Materiaalien kuvailu sisältää linkin kyseisen aineiston URL-osoitteeseen. Opintojaksojen osalta on ollut myös mahdollista liittää metatietovarantoon linkki opintojaksosta muodostettuun zip-tiedostoon. Metatiedon tuoman lisäarvon ymmärtäminen oli hankkeessa oleellista, ja metatiedon kehittäminen tulee jatkossa olemaan suuri lisäarvo kaikille materiaalivarannoille. Kuva 4. DIGMA:n päänäkymä DIGMA-metatietovarantoon voidaan kuvailla sekä etuotantoympäristössä sijaitsevaa materiaalia että missä tahansa muualla julkisessa verkossa saatavilla olevaa aineistoa. Näin saadaan kuvattua esimerkiksi yksittäisten AMK:jen omissa Moodle-ympäristöissä sijaitseva materiaali samaan paikkaan etuotantoympäristön materiaalien kanssa.

9 Materiaalin kuvailu tapahtuu tähän tarkoitukseen tehtyä metatietolomaketta käyttämällä. Metatietolomakkeen kentät perustuvat alun perin LOM-metatietomalliin, mutta ovat helposti muokattavissa projektin loppupuolella valmistuneen Dublin Core -pohjaisen FinnEduMeta-metatietomallin mukaisiksi. Lisäksi materiaaleille voidaan metatietolomakkeella antaa sellaisia mm. pedagogiikkaan liittyviä tietoja, jotka jäävät edellä mainittujen kuvailumallien ulkopuolelle. Materiaalien tarkka kuvailu mahdollistaa metatietovarantoon hyvät hakuominaisuudet ja varmistaa näin aineistojen löydettävyyden. 9(45) Kuva 5. Metatiedon liittäminen koulutustuotteeseen syöttö- ja selailulomake

10 Etätyövälineet ohjauksessa ja seminaareissa 10(45) Hankkeen aikana otettiin käyttöön muutamia verkkokokoustyökaluja. Niitä hyödyntämällä matkusteluun kuluvaa aika- ja raharesurssia pystyttiin säästämään huomattavasti. Esimerkkeinä: TeamSpeak: TeamSpeak sisältää audioyhteyden sekä chatin keskusteluja varten. Ohjelma soveltuu hyvin suurten ja pienten verkkotapaamisten työkaluksi. TeamSpeakia käytettiin mm. hankkeen viimeisen ristiarviointiseminaarin työkaluna. Verkkoseminaari sai hyvän palautteen. Skype: Skype on pienimuotoisten tapaamisten työkalu. Skypessä käyttäjä näkee vastapuolen tavoitettavuuden. Ominaisuuksia ohjelmassa ovat ääni, chat, kuva ja tiedoston lähetys. TeamViewer ja DynGate: TeamViewer ja DynGate ovat koulutuksiin soveltuvia työkaluja. Kouluttajan työpöytä voidaan jakaa koulutettaville ja koulutettava näkee selaimella kouluttajan työpöydän. Ääniyhteys voidaan järjestää toisella ohjelmalla, esim. TeamSpeakilla, kuten hankkeessa tehtiin. Adobe ConnectPro: Projektin loppuvaiheessa saatiin koekäyttöön Adobe ConnectPro -ohjelmisto. Ohjelmassa yhdistyvät kaikkien edellä mainittujen työkalujen ominaisuudet. Ohjelmisto on selainkäyttöinen ja selkeä. Ammattikorkeakoulut ovatkin ottaneet ohjelmistoa tai vastaavaa ohjelmistoa tehokkaasti käyttöön opetuksessa ja palavereissa. Kuva 6. Ohjauksessa ja koulutuksessa käytettyjä verkkotyökaluja

11 11(45) Kuva 7. Verkkokokous Connect Pro -ohjelmassa Oppimateriaalin tuottaminen oppimisalustalla: Moodle html-export etuotantoympäristön lisäksi osa materiaaleista tuotettiin Moodle-oppimisalustalla. (Moodle-alusta on käytetössä lähes 20 ammattikorkeakoulussa). Hankkeessa kehitettiin HTML-export-toiminto, jolla oppimateriaali saadaan Moodlesta ulos. Toiminto tuottaa selattavan html-sivuston materiaalipankkiin. Html-paketin lisäksi materiaalipankissa voidaan tarjota valmis Moodle-toteutus ladattavaksi omaan Moodleen. Html-export -moduuli on annettu Moodle-yhteisön jaettavaksi ja päivitettäväksi. Kuva 8. Vasemmalla Moodle-toteutus ja oikealla HTML-export -toiminnolla tuotettu, materiaalipankissa selattava materiaalipaketti

12 12(45) Rahoitus Osahankkeen rahoitus oli , Koulutus Hankkeen tavoitteet Koulutus-hankkeessa tavoitteena oli tukea verkko-oppimateriaalituotantoa ja lisätä tuotantorenkaiden asiantuntemusta sisältöjen tuottamisesta oppimisaihiolähtöisesti. Tavoitteena oli tuottaa koulutuksia mm. verkkotuottamisen prosessista, verkkokäsikirjoittamisesta ja verkkopedagogiikasta. Tavoitteena oli myös tuottaa pedagogisia malleja oppimisaihiolähtöiselle tuotannolle ja tehdä koulutustuotantoa tukevaa tutkimusta. Koulutusta tarvittiin lisäksi hankkeessa syntyvien pedagogisten mallien ja tutkimustulosten hyödyntämiseen. Kunkin osahankkeen tehtävänä oli vastata oman alueensa henkilöstön koulutuksesta siten, että koulutukset suunnitellaan yhdessä kehittämisyksikön kanssa. Hankkeessa tehtiin oheinen koulutussuunnitelma: Aihe Kohderyhmä Tavoite Kouluttaja Oppimisaihiokoulutus AMK-kohtaiset tukihenkilöt Oppimisaihio osana Pasi silander oppimisprosessia Starttikoulutus Koordinaattorit Renkaiden muodostaminen VirtAMK ja niiden re- surssit Ristiinarviointiseminaarit Koordinaattorit Arvioinnista oppiminen VirtAMK + konsultit Tuotantotyökalukoulutukset Koordinaattorit ja tuottajat Työkalujen hallinta VirtAMK Online-klinikka Koordinaattorit ja tuottajanen Tuotannon tukemi- VirtAMK Tuotannon koordinointi tuotantoaloittain Tuotantoalakoordinaattorit Prosessin ymmärtäminen ja työkalujen hallinta VirtAMK Hankkeen toteutus ja tulokset Koulutustuotantorenkaiden jäseniä ja opettajia koulutettiin hankkeessa verkkosisältöjen ja oppimisaihioiden tuottamiseen. Hankkeessa järjestetyt koulutukset toteutettiin tutoroituna verkkoopetuksena sekä lähikoulutuspäivinä. Koulutukset sisällytettiin kaikkiin alueellisiin hankkeisiin. etuotantoympäristön käytöstä järjestettiin valtakunnallinen koulutus, tehtiin koulutussuunnitelma ja tuotettiin koulutusmateriaali sekä vastaussetti usein kysyttyihin kysymyksiin. Lappi-hankkeen sisällöntuottajille järjestettiin erillinen etuotantoympäristökoulutus. Lisäksi ammattikorkeakouluille tarjottiin metatietokoulutusta. Vuonna 2005 järjestettiin 38 etuotantoympäristökoulutusta TeamSpeak-etäkokousvälineen avulla. Etäkoulutuksissa käytettiin myös kouluttajan kuvaruudun jako-ohjelmaa (VNC) VoIP-puhelun kanssa. Itseopiskeluun tuotettiin koulutusaineistoja, mm. tuotantorenkaiden toimintaoppaat: ja oppimisaihiovideo: tarjot-

13 tiin ammattikorkeakoulujen vapaaseen käyttöön amk.fi-portaalin kautta. Materiaalien esittelyä varten kehitettiin mallikehys: Vuonna 2006 jatkettiin koulutuksia, joiden aiheina olivat muun muassa etuotantoympäristö, koulutustuotteiden laadun parantaminen, yleiskäyttöiset tuotteet ja kouluttajan kuvaruudun jako-ohjelman (Teamviewr+Dyngate) käyttäminen. Tuotannon tueksi perustettiin verkkoklinikkapäivystys etuotantoympäristön käyttöön ja oppimisaihioiden rakentamiseen. Tämä online-tukipalvelu oli saatavilla kolmena päivänä viikossa. Ohjausta annettiin myös sähköpostilla. Lisäksi VirtuaaliAMK-portaalin sekä avoimen materiaalipankin käyttöön annettiin koulutusta informaatikoille. Avoimen korkeakouluopetuksen keskitetyn opintotarjonnan ja sähköisen asioinnin koulutusta järjestettiin ammattikorkeakoulujen opintotoimistovirkailijoille syksyllä 2007: avoinamk.fi-portaalin ja sen palveluiden käyttö- ja ylläpitokoulutus järjestettiin lähikoulutuksena. Lisäksi virkailijoille oli tarjolla käytön tukea Connect Pro -etäohjelman välityksellä muutamana päivänä viikossa. Käytössä oli myös online-tukipuhelin ja -sähköposti. Koulutusta järjestettiin myös mentorointiin ja koulutustuotteiden arviointiin liittyen, osana verkkopedagogista tutkimusta ja kehittämistä. Tuottajille tarjottiin tuotantokäsikirjan kautta itseopiskelumateriaalia sekä ohjeita ja malleja useimmin tuotannossa vastaan tuleviin kysymyksiin. Käsikirjaan koottiin tuotettuja koulutuspaketteja mm. verkkotekniikoista ja -teknologioista, ongelmalähtöisestä oppimisesta, verkkopedagogiikasta sekä äänen ja videon käytöstä verkossa. Ohessa on esimerkkejä hankkeessa tuotetuista koulutusmateriaaleista ja ohjeistuksista: 13(45) Kuva 9. Tuotantorenkaiden avuksi kootut ohjausmateriaalit

14 14(45) Kuva 10. Kalanruotokaavio oppimisprosessin suunnitteluun

15 15(45) Kuva 11. Hankkeessa tuotettu sivusto verkkopedagogiikasta (esim. itseopiskelua varten) Renkaiden ohjaus Renkaita ohjeistettiin ja esimerkkejä annettiin renkaiden ohjaussivuston kautta. Perusmateriaalin lisäksi www-sivuilla oli tarjolla kuukausikohtaista ohjausta ja tietoa meneillään ja tulossa olevista asioista ja aikatauluista:

16 16(45) Kuva 12. Tuotantorenkaiden ohjaussivu huhtikuulta 2006

17 Laadunvarmistus 17(45) Aihioiden laadunvarmistus hoidettiin suunnittelu- ja tuotantoprosessin aikaisella arvioinnilla. Alla esimerkki erään aihion version 0.5 teknisestä ja ja pegagogisesta käytettävyydestä. Koulutustuotteiden ja -palveluiden laadunvarmistusta tehtiin myös tuotteistamisen hankkeessa sekä verkkopedagogisen tutkimus- ja kehittämishankkeen Mentorointi II -projektissa. Kuva 13. Oppimisaihion laadunarvioitityökalu Rahoitus Osahankkeen rahoitus oli ,00.

18 18(45) 3.3 Oppimateriaalituotanto aihioita hyödyntäen Hankkeen tavoitteet VirtuaaliAMK:n oppimateriaalituotanto perustuu uudelleenkäytettäviin oppimisaihioihin, jotka ovat uudelleenkäytettäviä, siirrettäviä ja joustavasti hyödynnettäviä erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppimateriaalituotannon hankkeessa tavoitteena oli kehittää ja tuottaa pedagogisesti ja teknisesti laadukkaita tietoverkkopohjaisia oppimisaihioita, joista koostetaan erilaisia opintojaksoja ja koulutuskokonaisuuksia amk.fi-portaalin tuotantotyökaluilla. Oppimateriaalituotantohankkeen määrällisenä tavoitteena oli tuottaa uudelleenkäytettäviä oppimisaihioita ja muuta verkko-oppimateriaalia 780 opintopisteen verran, laajasti ja kattavasti eri kohderyhmille. Oppimisaihioiden ja niistä koostettujen koulutustuotteiden varastoimista, jakelua ja päivittämistä oli tavoitteena suunnitella ja kehittää. Tuloksena syntyi mm. metatietovaranto DIGMA, jota esiteltiin portaalipalveluiden kehittämishankkeen tuloksissa. Lisäksi hankkeessa oli tarkoitus kytkeä kirjasto- ja tietopalvelut joustavasti virtuaaliopetukseen. Oppimisaihiopohjainen ajattelu vaatii tutkimus- ja tuotekehitystä. Tämän vuoksi hankkeessa oli tavoitteena nimetä koulutusalakohtaiset koordinaattorit kartoittamaan eri koulutusalojen tuotantotarpeita siten, että oppimisaihioista saatava hyöty olisi mahdollisimman hyvä ja päällekkäistä työtä voitaisiin minimoida Hankkeen toteutus ja tulokset Hankkeessa tuotannon koordinointi ja prosessin ohjaus hoidettiin kehittämisyksiköstä käsin. Koulutustuotanto tapahtui koulutusaloittain muodostetuissa tuotantorenkaissa. Koulutustuotantorenkaat ovat kehittyvä, ammattikorkeakouluympäristöön soveltuva koulutuksen tuotantomalli, joka kehitettiin ESR-hankkeessa. Malli pohjautuu valtakunnalliseen, laajaan asiantuntijuuteen perustuvaan verkostoyhteistyöhön. Tuotantorenkaissa oli mukana usean eri ammattikorkeakoulun opettajia, informaatikkoja muita asiantuntijoita, yhteensä noin 800 henkilöä. Asiantuntijaverkosto koottiin amk.fi portaalin keskusteluryhmätyökalulla. Toimintamallia markkinoitiin verkoston yhteyshenkilöiden kautta. Näin verkostoon tulivat mukaan aihealueensa oppimateriaalin kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt. Renkaat saivat halutessaan pedagogista tukea mentoreilta. Lisäksi jokaisella renkaalla oli mahdollisuus amkinformaatikon tukeen. Oppimateriaalituotannon määrällinen tavoite toteutui: valmiita koulutustuotteita on amk.fi-portaalin kautta saatavilla 550 materiaaliyksikköä (oppimisaihioita, opintojaksoja ja -kokonaisuuksia tai niiden osia), mikä vastaa vähintäänkin 780 opintopistettä. Tuotetut oppimateriaalit kävivät läpi laadunarviointiprosessin. etuotantoympäristöön rakennetut sähköisen projektinhallinnan työkalut edistivät hankkeen sujuvuutta ja laaditut tekijänoikeussopimukset turvasivat tuotettujen materiaalien saatavuuden ja tuottajien edut.

19 19(45) Kuva 14. Oppimisaihiopohjaisen tuotannon osatekijät Määrälliset tulokset Oppimateriaalituotannon määrällinen tavoite saavutettiin. Tuotetut oppimateriaalit ovat saatavilla amk.fi-portaalin DIGMA-metatietovarannon kautta. Tällä hetkellä DIGMAssa on kuvailtuna noin 550 materiaaliyksikköä: oppimisaihiota, opintojaksoa tai opintokokonaisuutta. Oppimateriaalin absoluuttinen mittaaminen on vaikeata, koska materiaali jossain kontekstissa voidaan määritellä esimerkiksi 0,5 opintopisteen arvoiseksi, mutta jonkun toisen mielestä se voi olla arvokkaampi. Valmiiden koulutustuotteiden lisäksi etuotantoympäristön materiaalipankissa on runsaasti suunnittelvaiheen materiaaleja. Tuotantoon osallistui noin 800 eri henkilöä, joille tehtiin etuotantoympäristöön rooliensa mukaiset käyttäjätunnukset. Koulutustuotantorenkaat tuottivat hankkeessa uusia, opiskeluun tarkoitettuja verkkotuotteita, joissa verkkopedagogiikan vaatimukset on huomioitu. Renkaat tuottivat myös yhteis- ja yleiskäyttöisiä materiaaleja, joita voidaan yhdistellä eri opintokokonaisuuksiin. Lisäksi tuotettiin demonstraatioympäristöjä, jotka auttavat oppimistehtävien rakentamisessa (mm. Virtuaalikylä). Hankkeessa syntyneitä oppimisaihioita hyödynnetään jatkossa tuottamalla opintojaksototeutuksia mm. ylempi AMK - tutkinto-opintoihin, amk.fi-portaalin kautta tarjottavaksi. Tiedonhankinnan tuotantorenkaassa tuotettiin kolmen opintopisteen laajuinen tiedonhankinnan perusteet -opintojakso, joka sisältää 29 oppimisaihiota. Aihioiden avulla voi mitata taitojaan mm. tiedonhaun tekniikassa tai internetin käytössä. Aineisto on kaikkien ammattikorkeakoulujen käytettävissä DIGMAn kautta sekä osoitteessa Näin saatiin kirjasto- ja tietopalvelut sekä informaatikkojen asiantuntemus hyödynnettyä osaksi virtuaaliopetusta. Osa tuotetuista materiaaleista käännettiin ruotsin ja englannin kielille.

20 20(45) Kuva 15. Oppimisaihion elinkaari Kuva 16. Energiakasvien viljelysimulaattorin avulla voi harjoitella viljelyä virtuaalisesti

VirtuaaliAMK ajankohtaista Yhteyshenkilöpäiv

VirtuaaliAMK ajankohtaista Yhteyshenkilöpäiv VirtuaaliAMK ajankohtaista Yhteyshenkilöpäiv ivät t Kouvolassa 19.3.2007 Marja Rautajoki marja.rautajoki@amk.fi 1 Tekninen kehittäminen vuonna 2007 eopintopalvelut 2.0:n ylläpito AMK-sähköinen asiointi

Lisätiedot

VirtuaaliAMK (AMK-verkosto) TIETO KASVAA VERKOSTOSSA, VERK- KOKOULUTUKSEN LAADUN TEKIJÄT KOKONAISHANKE. Valmistumisaika 30.12.2006

VirtuaaliAMK (AMK-verkosto) TIETO KASVAA VERKOSTOSSA, VERK- KOKOULUTUKSEN LAADUN TEKIJÄT KOKONAISHANKE. Valmistumisaika 30.12.2006 HANKEKUVAUS LIITE 1 1 (5) VirtuaaliAMK Hanke tallennus: www.amk.fi / Kehitys > ESR-HANKE 04-06 > Tietoa hankkeesta www.amk.fi / Koulutus > ESR-HANKE 04-06 > Tietoa hankkeesta PVM 15.12.2003, hyväksytty

Lisätiedot

VirtuaaliAMK verkoston rakentajana Luonnonvara-alan alan yhteistyö seminaari

VirtuaaliAMK verkoston rakentajana Luonnonvara-alan alan yhteistyö seminaari VirtuaaliAMK verkoston rakentajana Luonnonvara-alan alan yhteistyö seminaari 8.12.2005 Outi Vahtila, outi.vahtila@amk.fi wwww.amk.fi www.virtualyh.fi 1 Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mukana kaikki

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu

Virtuaaliammattikorkeakoulu Virtuaaliammattikorkeakoulu Muutama sana tuotantorenkaista Huhtikuu 2004 Outi Vahtila outi.vahtila@amk.fi 1 Ajankohtaista VirtuaaliAMK-kouluttajakoulutus oli maaliskuulla > Kevään infopäivät > järjestetään

Lisätiedot

VirtuaaliAMK 2004: palvelut ja välineet

VirtuaaliAMK 2004: palvelut ja välineet VirtuaaliAMK 2004: palvelut ja välineet www.amk.fi www.virtualyh.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@amk.fi 1 Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu On ammattikorkeakoulujen muodostama verkostomainen yhteistyöorganisaatio

Lisätiedot

Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksik. misyksikön n toiminta 2004-2005 wwww.amk.fi

Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksik. misyksikön n toiminta 2004-2005 wwww.amk.fi Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisyksik misyksikön n toiminta 2004-2005 wwww.amk.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@amk.fi 1 Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu, vuosi 2004 Koulutustuotanto

Lisätiedot

Koulutustuotanto 2004 2006

Koulutustuotanto 2004 2006 Koulutustuotanto 2004 2006 VirtuaaliAMK-päivä 30.10.2003, Tampere Outi Vahtila outi.vahtila@virtuaaliamk.fi 1 Kehittämisalueet: Virtuaalikirjasto (Lappi) Koulutuspalveluiden ja tuotteiden laadunvarmistus

Lisätiedot

Virtuaaliorganisaation ruusut ja horsmat VirtuaaliAMK 2001-2005

Virtuaaliorganisaation ruusut ja horsmat VirtuaaliAMK 2001-2005 Virtuaaliorganisaation ruusut ja horsmat VirtuaaliAMK 2001-2005 VirtuaaliAMK-seminaari - Verkko-oppimisen visiot ja käytäntö 9.11.2005 Marja Rautajoki, marja.rautajoki@amk.fi Kaisa Rissanen, kaisa.rissanen@amk.fi

Lisätiedot

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Sisältö Virtuaaliammattikorkeakoulu Tieto kasvaa verkossa hanke epeda-hanke 2

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu - Vuoden 2004 projektit www.amk.fi www.virtualyh.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@virtuaaliamk.fi

Virtuaaliammattikorkeakoulu - Vuoden 2004 projektit www.amk.fi www.virtualyh.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@virtuaaliamk.fi Virtuaaliammattikorkeakoulu - Vuoden 2004 projektit www.amk.fi www.virtualyh.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@virtuaaliamk.fi 1 www.amk.fi -elämän laajuinen portaali oncampus.fi, continuingeducation.fi,

Lisätiedot

VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö. Hyväksytty VirtuaaliAMK:n johtoryhmässä. pvm 25.11.2004

VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö. Hyväksytty VirtuaaliAMK:n johtoryhmässä. pvm 25.11.2004 SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU KEHITTÄMISYKSIKÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2005 Laatija Asiakirjan tila VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö Hyväksytty VirtuaaliAMK:n johtoryhmässä pvm 25.11.2004

Lisätiedot

Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu - Ajankohtaista

Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu - Ajankohtaista SVA-Suomen Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu - Ajankohtaista Marja Rautajoki marja.rautajoki@virtuaaliamk.fi 1 www.amk.fi -elämän laajuinen portaali oncampus.fi, continuingeducation.fi, avoinamk.fi tutkimus-

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-verkosto Verkostojen verkosto

VirtuaaliAMK-verkosto Verkostojen verkosto VirtuaaliAMK-verkosto Verkostojen verkosto Arene 15.4.2010 Marja Rautajoki www.amk.fi virtuaaliamk.fi www.avoinamk.fi oncapus.fi virtualyh.fi Toimijat VirtuaaliAMK-verkostossa verkostosopimuksessa mukana

Lisätiedot

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät, Rovaniemi 30.9.2010 Marja Rautajoki www.amk.fi virtuaaliamk.fi www.avoinamk.fi oncapus.fi virtualyh.fi Copyright Marja

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Laadukasta opintotarjontaa Virtuaaliammattikorkeakoulun portaaliin

Laadukasta opintotarjontaa Virtuaaliammattikorkeakoulun portaaliin Laadukasta opintotarjontaa Virtuaaliammattikorkeakoulun portaaliin www.amk.fi 29.1.2010 Copyright VirtuaaliAMK 11 VirtuaaliAMK-verkosto Aloittanut varsinaisesti toimintansa vuonna 2001 VirtuaaliAMK-verkostoon

Lisätiedot

Ajankohtaista VirtuaaliAMK:sta, Marja Rautajoki Aineisto SVA-Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu: Ajankohtaista on portaalissa

Ajankohtaista VirtuaaliAMK:sta, Marja Rautajoki Aineisto SVA-Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu: Ajankohtaista on portaalissa MUISTIO 1 Tuula Jaskari-Malinen YHTEYSHENKILÖPÄIVÄT 27.-28.4.2004 Tiistai 27.4.2004 Diakonia-amk Ajankohtaista VirtuaaliAMK:sta, Marja Rautajoki Aineisto SVA-Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu: Ajankohtaista

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot

VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö

VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU TOIMINTAKERTOMUS 2007 Laatija VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö Asiakirjan tila Versio 1.1, hyväksytty johtoryhmässä 15.4.2008 seuraavin muutoksin: - Muutamia tarkennuksia

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1. Verkostotoiminta alkoi vuonna 2001. Verkoston kehittämisyksikkö toimii Tampereen ammattikorkeakoulussa.

LOPPURAPORTTI 1. Verkostotoiminta alkoi vuonna 2001. Verkoston kehittämisyksikkö toimii Tampereen ammattikorkeakoulussa. LOPPURAPORTTI 1 TYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLLON KOULUTUSAINEISTO VirtuaaliAMK-verkosto (amk.fi, oncampus.fi) Suomen Virtuaaliammattikorkeakouluverkosto (VirtuaaliAMK-verkosto) on ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Ajatuksia uuden koulutustuotantoprojektin tiimoilta

Ajatuksia uuden koulutustuotantoprojektin tiimoilta Ajatuksia uuden koulutustuotantoprojektin tiimoilta Outi Vahtila outi.vahtila@virtuaaliamk.fi 1 Ajatuksia hankkeen 04 06 tiimoilta (koulutustuotanto): Rahoitusmalli kuten TE-hankkeissa Toiminta jaetaan

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa

Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Ylempien amk-tutkintojen toteuttaminen verkossa Heli Mattila Ylemmät amk-tutkinnot Samkissa Business Management and Entrepreneurship (BME) Automaatioteknologia Hyvinvointiteknologia Kuntoutus (Turkuamkin

Lisätiedot

VirtuaaliAMK verkostojen verkosto

VirtuaaliAMK verkostojen verkosto VirtuaaliAMK verkostojen verkosto Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu Marja Rautajoki 15.11.2007 Copyright Marja Rautajoki 1 Virtuaalinen organisaatio Kiinteät organisaatiomuodot ylittävä toiminnan organisoitumisen

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Yleiset periaatteet. Sisällöntuotantorenkaat. Tuotantorenkaan organisointi (mahdollisia rooleja) Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Yleiset periaatteet. Sisällöntuotantorenkaat. Tuotantorenkaan organisointi (mahdollisia rooleja) Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu. taustaa. Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu Tuotantorenkaat VirtuaaliAMK:ssa toimintamalli, tuotetut sisällöt, esimerkkejä ja kokemuksia TieVie-asiantuntijakoulutus 13.8.004 Outi Vahtila outi.vahtila@amk.fi

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA TALOKS www.taloks.fi TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA 2008 Hankkeen tavoitteet Kehittää alan koulutustarjontaa siten että pystytään vastaaman työelämän osaamistarpeisiin riippumatta siitä missä päin Suomea

Lisätiedot

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille 1.10.2009 30.4.2012 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Seija Karjalainen Hanketiedot Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteishanke Budjetti

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Verkkopedagogiikka ja tutkimus projekti Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulussa 2005-2006

Verkkopedagogiikka ja tutkimus projekti Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulussa 2005-2006 VirtuaaliAMK - Verkkopedagogiikka ja tutkimus- projekti 1 Verkkopedagogiikka ja tutkimus projekti Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulussa 2005-2006 I Perustiedot projektista Projektin nimi: Verkkopedagogiikka

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää 2 Näistä asioista puhumme tänään Hankkeen lähtökohdat Hankkeen tavoitteet ja toimintavaiheet

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin

Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin HANKESUUNNITELMA Anttinen, A., Huttunen, J. & Paaso, L. Esitelty Master-tutkintojen yhteistoiminnallisessa työpajassa

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Koulutusvaihtoa verohallinnon kanssa

Koulutusvaihtoa verohallinnon kanssa Koulutusvaihtoa verohallinnon kanssa VirtuaaliAMK-seminaari 1.11.2006 Tampere Vero-opisto 1 Verohallinto pähkinänkuoressa Työ: tietojen käsittelyä veron oikean määrän selvittämiseksi Asiakkaat: veronsaajat,

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke

Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke Verkko-opetuksen laadunhallinta ja - laatupalvelu -hanke 2004-2007 Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto VirtuaaliAMK-seminaari 11.11. 2004 Ulla Ritvanen, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Taustaa Toukokuussa 2013 VirtuaaliAMK:n strategiatyöryhmä toteutti kyselyn, jossa kartoitettiin, miten ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

tavoitteista tuloksiksi

tavoitteista tuloksiksi AMK-verkosto tavoitteista tuloksiksi Tampere, 1.11.2006 Annika Michelson ja Ari Vesikko 6/11/06 Copyright VirtuaaliAMK 1 AMK-verkosto 04-06: 06: Projektin tavoitteet Koulutus Sisältöjen tuottaminen oppimisaihiolähtöisesti

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko. Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto PYRY II -hanke Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.fi Rahoittajat: Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi

Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa. 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Verkko-opetuksen laadun arvioinnin kehittäminen Kuopion yliopiston Avoimessa yliopistossa 12.10.2006 Tiina Pyrstöjärvi Pilotin tavoitteena edistää opiskelijan oppimista verkko-opetuksen laadunhallintaa

Lisätiedot

Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista

Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista Yläkoulujen VESO-päivä 18.11.2006, Kouvola KymiPro/ Osku Kiri & Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke/ Maria

Lisätiedot

yhteyshenkilö ihmeidentekijä?

yhteyshenkilö ihmeidentekijä? eedu 2004/NRO6 VirtuaaliAMK-yhteyshenkil yhteyshenkilö ihmeidentekijä? - Ketä AMKista tarvitaan - tytti.thuren thuren@tamk.fi 1 AMKin toimijat - Opiskelija Läsnäolevana tutkinto-opiskelijana AMKissa (perus-

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 19.8.2004 Sivu 1/5 KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 OPTIMA OPPIMISYMPÄRISTÖ -KOULUTUSOHJELMA II Tavoite Hankkeen tavoitteena on edelleen aktivoida ja tukea verkko-opetuksen käynnistämistä

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit

Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit Verkkotyöskentelyn eri tasot Sisältö Toimijat Prosessit Jarmo Pulkkinen, toimitusjohtaja, HtM Web Fellows Oy 1. Web Fellows Oy lyhyesti Web Fellows Oy tarjoaa asiakaslähtöisesti räätälöityjä www-sovelluksia

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 2. Yhteenveto osaprojektin toteutuksesta ja tuloksista

LOPPURAPORTTI. 2. Yhteenveto osaprojektin toteutuksesta ja tuloksista LOPPURAPORTTI 1. Tiedot osaprojektista ESR-osahanke Ylemmän amkin verkkomateriaali opinnäytetyön ohjaukseen Projektin kestoaika: 1.1.2007 15.10.2007 Projektin vetäjät: Birgitta Varjonen, Jarmo Levonen

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila

Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Virtuaaliamk liikkuvuus Case Turun AMK Yhteyshenkilöpäivät 5.2.2008 - Juha Knuuttila Liikkuvuus tavoite vai keino? Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä -2006 Kokemuksia liikkuvuuden edistämisestä 2007

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Verkko-oppimateriaalin oppimateriaalin laatu näkyviin

Verkko-oppimateriaalin oppimateriaalin laatu näkyviin Verkko-oppimateriaalin oppimateriaalin laatu näkyviin www.vy.fi/vomyke Kristiina Karjalainen ja Annikka Nurkka Lappeenrannan teknillinen yliopisto etunimi.sukunimi@lut.fi VOPLAn sadonkorjuujuhla 24.10.2007

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Ala-Tommola, Sirpa: OPM-liikkuvuusrahan käyttö, wwwartikkeli,

Ala-Tommola, Sirpa: OPM-liikkuvuusrahan käyttö, wwwartikkeli, SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU TOIMINTAKERTOMUS 2008 Laatija Asiakirjan tila VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö Versio 1.0, hyväksytty VirtuaaliAMK:n johtoryhmän kokouksessa 17.4.2009 pienin muutoksin

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 Yhdessä olemme enemmän Musiikki elämään -hankkeen aloitusseminaari Lahden ammattikorkeakoulu 26.9.2011 Jere Laukkanen, koulutuspäällikkö,

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Koulu 3.0. Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa

Koulu 3.0. Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa Koulu 3.0 Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa Tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on etsiä ja löytää pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja sosiaalisen median välineiden ja ohjelmistojen hyödyntämiseen

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY

Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki Annikka Nurkka, LTY Verkko-opetuksen laadusta TieVie-koulutus, Helsinki 29.10.2004 Annikka Nurkka, LTY Helsingin yliopisto Kuopion yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Alustuksen sisältö Miksi verkko-opetuksen laadunhallinta

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto

IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto 3.12.2012 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Suomen Verkko-Opisto -hanke Suomen Verkko-Opisto 1 19.05.2011-31.12.2012 Taustojen selvitys,

Lisätiedot

Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa

Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa Malleja tvt:n opetuskäytön koulutuksista Itä-Suomessa ja Kuopiossa VY- päivät 22.-23.3.05 Ulla Ritvanen Kuopion yliopisto / Oppimiskeskus Esityksen sisältö Hankkeen esittely Koulutusten suunnittelu ja

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu 1.10.2009 Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaamisen kehittämisen organisointi Koulutustarpeet ja koulutus Tulevaisuus

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Opiskelu ja opettaminen tänään ja tulevaisuudessa - virtuaalistako?

Opiskelu ja opettaminen tänään ja tulevaisuudessa - virtuaalistako? Opiskelu ja opettaminen tänään ja tulevaisuudessa - virtuaalistako? Marja Rautajoki marja.rautajoki@amk.fi wwww.amk.fi 1 Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mukana kaikki Suomen ammattikorkeakoulut (31)

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Yhtenäinen puuhuollon opetusmateriaali Metsämiesten Säätiön rahoittama koulutushanke ALOITUSSEMINAARI

Yhtenäinen puuhuollon opetusmateriaali Metsämiesten Säätiön rahoittama koulutushanke ALOITUSSEMINAARI Yhtenäinen puuhuollon opetusmateriaali Metsämiesten Säätiön rahoittama koulutushanke ALOITUSSEMINAARI Metsätehon metsäopettajapäivät Jämsänkoski 4.-5.6.2013 Tausta Varmistetaan eri koulutustasojen tuottaman

Lisätiedot

AMK-TUTKINNON JÄLKEINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. 12.9.2012 kello 10.00 16.00 Hämeenlinna

AMK-TUTKINNON JÄLKEINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. 12.9.2012 kello 10.00 16.00 Hämeenlinna AMK-TUTKINNON JÄLKEINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 12.9.2012 kello 10.00 16.00 Hämeenlinna Futurex - Future Experts 2010-2013 http://futurex.utu.fi/ Korkeakoulutuksen jälkeiset laajat osaamiskokonaisuudet

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot