VirtuaaliAMK (AMK-verkosto) TIETO KASVAA VERKOSTOSSA, VERK- KOKOULUTUKSEN LAADUN TEKIJÄT KOKONAISHANKE. Valmistumisaika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VirtuaaliAMK (AMK-verkosto) TIETO KASVAA VERKOSTOSSA, VERK- KOKOULUTUKSEN LAADUN TEKIJÄT KOKONAISHANKE. Valmistumisaika 30.12.2006"

Transkriptio

1 HANKEKUVAUS LIITE 1 1 (5) VirtuaaliAMK Hanke tallennus: / Kehitys > ESR-HANKE > Tietoa hankkeesta / Koulutus > ESR-HANKE > Tietoa hankkeesta PVM , hyväksytty johtoryhmässä , päivitetty VirtuaaliAMK (AMK-verkosto) TIETO KASVAA VERKOSTOSSA, VERK- KOKOULUTUKSEN LAADUN TEKIJÄT KOKONAISHANKE Hankkeen asettaja / rahoittaja AMK-verkosto, OPM, ESR 3 Etelä-Suomi, ESR 1 Lappi ja ESR 1 Itä-Suomi Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloittamisaika Tausta ja nykytilanne sekä kehittämistarpeet Valmistumisaika Hankepäällikkö(t) Uimonen, Vesikko, Lappi hankkeen proj. päällikkö, Kehittämisyksikkö 1. Virtuaaliammattikorkeakoulun taustaa ja nykytilanne Virtuaaliammattikorkeakoulutoimintaa ohjaa strategiassa määritelty visio: Virtuaaliammattikorkeakoulu on ammattikorkeakoulujen muodostama yhteistyöverkosto, joka tuottaa, kehittää ja tarjoaa kansainvälisesti korkeatasoisia ja kilpailukykyisiä koulutuspalveluita ja koulutustarjontaa. Koulutuspalvelut hyödyntävät joustavasti tieto- ja viestintätekniikkaa. Verkostoyhteistyö syntyi marraskuussa 2001 allekirjoitetulla Virtuaaliammattikorkeakoulun verkostosopimuksella, jossa on mukana Suomen ammattikorkeakoulut. Virtuaaliammattikorkeakoulusta on muodostunut erittäin vahva toimija Suomessa ja kansainvälisesti. Yhteistyö ammattikorkeakoulujen välillä on tiivistä. Virtuaaliammattikorkeakoulu on tullut jäädäkseen osaksi ammattikorkeakoulujen toimintaa sekä vakiintunut ammattikorkeakoulujen väliseksi verkostoyhteistyöksi. Toimintaa koordinoi kehittämisyksikkö, joka sijaitsee TAMKissa (Tampereen AMK). Kehittämisyksikön henkilöstöä on sijoitettu Tampereen ohella myös muualle Suomeen (RAMK, HAMK, LAMK). ESR-rahoituksilla toteutettavien hankkeet edistävät alueellista kehitystoimintaa ja tulokset ovat hyödynnettävissä koko AMK-verkostossa. Projektipäälliköt työskentelevät hyvin tiiviissä yhteistyössä kehittämisyksikön kanssa. Virtuaaliammattikorkeakoulutoiminta lähti liikkeelle, kun ESR-rahoitteiset hankkeet aloitettiin vuonna Kaikki ammattikorkeakoulut saatiin mukaan käynnistämällä kolme erillistä hanketta (ESR 3 tukialue, ESR 1 Lappi ja Itä-Suomen alueet). Vuosina tuotettiin n. 250 ov:n verran koulutustarjontaa ammattikorkeakoulujen käyttöön ja portaalin (www.amk.fi) kautta tarjottavaksi. ESR 3-tukialueen hankkeen rahoituksella rakennettiin myös Virtuaaliammattikorkeakoulun portaali. Lisäksi kehitettiin lukuisia palveluita, kuten ammattikorkeakoulujen opiskelijahallintojärjestelmien tietojen joustava siirtyminen portaalin kautta hyödynnettäväksi ja sähköinen asiointi, joka mahdollistaa opiskelijoiden joustavan opinto-oikeuden toteutumisen ammattikorkeakouluissa. Portaalipalvelut ovat laajasti käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Opiskelijoiden easiointi portaalin kautta on ollut erittäin aktiivista (portaali avattiin ). Virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kannalta merkittävää on, että Suomessa on haluttu myös rahoituksen osalta toimia verkostossa. Nämä kolme ESR-hanketta (Lappi, Itä ja 3-alue) ovat rakentaneet perustaa koko Virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnalle. Hankkeen tulokset ovat olleet kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä. Koulutustuotanto on tapahtunut ammattikorkeakoulujen muodostamissa alakohtaisissa tuotantorenkaissa ja opiskeluun ilmoittautuminen on rakennettu portaalin kautta joustavasti tapahtuvaksi. Yhden luukun periaate on toteutunut käytännön tasolla. VirtuaaliAMK:n koulutustuotantorenkaissa on rakennettu toimintamallia verkkokoulutustuotteiden tuottamiseen valtakunnallisesti. Toimintamallin rakentaminen on käytännössä merkinnyt suunnittelu- ja tuotantoprosessin vaiheistamisen mallintamisen, laatukäsikirjan, työkalujen kehittämisen, sopimusmallien ja lomakepohjien tekemisen.

2 2. Virtuaaliammattikorkeakoulutoiminnan kehittämisen tarpeet (hankkeen rahoituskohteet) 2 (5) Kolmen vuoden kehittäminen on osoittanut selvästi jatkokehittämistarpeita: tarvitaan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Oppimateriaalin tuotannossa siirtyminen oppimisaihiopohjaiseen tuottamiseen, merkitsee aineistojen joustavaa uudelleenkäytettävyyttä. Tekninen kehitys mahdollistaa monikanavajulkaisun, monimediasisältöjen kehittämisen ja toisaalta laadukkaiden pedagogisten sisältöjen tuottamisen. Laadunvarmistus on erittäin tärkeä osa tuotekehitystä ja tuotantoa. Tärkeätä on varmistaa opiskelijalle suunnattujen tukipalveluiden (tutor- ja tukiverkosto) luominen. Toteutunut hanke osoitti selvästi, että ilman verkkoteknologista ja pedagogista koulutusta tuotantorenkaissa ei pystytä tuottamaan laadukasta tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävää koulutustarjontaa. Myös kirjasto- ja tietopalveluiden kytkeminen osaksi Virtuaaliammattikorkeakoulun koulutustuotteiden ja palveluiden kehittämistä, tuo merkittävää lisäarvoa sekä tuottajille että koulutustuotteiden käyttäjille. Tässä hankkeessa rahoitusta on haettu em. kehittämisen alueille siten, että eri rahoituslähteiden tuki kohdennetaan tukialuetta hyödyntäviin kehittämiskohteisiin ja alueella olevien ammattikorkeakoulujen tietoverkkoja hyödyntävän opetuksen kehittämiseen. Kirjastopalveluiden osalta kehittämistyö rahoitetaan OPM:n erillishankerahoituksella. I Etäoppijan oppimisprosessin tutor-ja tukiverkoston luominen (Lappi) Hankkeessa kehitetään tutor- ja tukiverkoston toimintamalli, jonka tarkoituksena on tukea ja ohjata etäoppijan oppimisprosesseja ja niitä tukevia tekijöitä, jotka voivat olla esimerkiksi sosiaalisia, teknisiä tai oppimistaitoihin liittyviä tekijöitä. Tavoitteena on suunnitella ja kehittää tukiverkoston ohjausohjelma, jonka avulla voidaan tukiverkostoa tuottaa ja ylläpitää. II Koulutuspalveluiden ja tuotteiden laadunvarmistus (Itä-Suomi, OPM-hankerahoitus) Virtuaaliammattikorkeakoulun palveluiden laadunvarmistusta tehdään tiiviissä yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja kehittämisyksikön kanssa. Projektissa tuotettujen palveluiden ja tuotteiden laatua tutkitaan ja testataan mm. käytettävyystestauksin. Lisäksi kehitetään erilaisia soveltuvia laatumittareita, tavoitteena laatusertifioidut koulutustuotteet. Laatuhanke on osa Itä-Suomen hanketta. Laatukriteeristö ja laatujärjestelmä portaalin kautta jaettavalle aineistolle laaditaan yhteistyössä Virtuaaliyliopiston kanssa. III Portaalipalveluiden kehittäminen (Etelä-Suomi, OPM-hankerahoitus) Hankkeessa jatkokehitetään -portaalin palveluita tuotantoa ja opiskelua palvelevaksi (etuotantoympäristö ja eopiskeluympäristö). Portaaliin rakennetaan työkaluja, joiden avulla on mahdollista tuottaa opintojaksoja oppimisaihioita hyödyntäen. etuotantoympäristöä kehitetään siten, että se palvelee digitaalisten materiaalien joustavaa hallinnointia ja varastointia Amk-verkostossa. Opiskelijan eopiskelua kehitetään osaksi portaalin palveluita. IV Koulutus (Etelä-Suomi, Lappi, Itä-Suomi) Tuotantorenkaisiin tarvitaan asiantuntemusta sisältöjen tuottamisesta oppimisaihiolähtöisesti, hankkeessa syntyviä pedagogisia malleja ja tutkimustuloksia hyödyntäen. Tarvitaan koulutusta esim. verkkotuottamisen prosessista, verkkokäsikirjoittamisesta ja verkkopedagogiikasta. Kukin osahanke vastaa oman alueensa henkilöstön kouluttamisesta. Koulutukset suunnitellaan yhdessä kehittämisyksikön kanssa (sisältö ja tavoitteet ovat samanlaisia kaikkialla). Koulutus tulee tapahtumaan verkko-opiskeluna tutoroituna opiskeluna (koulutuksessa voi olla muutama lähipäivä mukana) kautta. V Pedagoginen tutkimus (Lappi) Tutkimusosio tuottaa tietoa etä ja virtuaaliopetuksen sekä opiskelumenetelmien kehittämiseen yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa, liite 1. Tavoitteena on kytkeä tutkimus luontevaksi osaksi Virtuaaliammattikorkeakoulutoimintaa. Tavoitteena on soveltavan tutkimuksen organisoiminen ja asiantuntijaverkoston luominen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla yhteistyössä kehittämisyksikön kanssa. Tutkimuksella vahvistetaan Virtuaaliammattikorkeakoulun asemaa kotimaisella ja kansainvälisellä koulutuskentällä sekä dokumentoidaan tehtyä kehitystyötä. Koska AMK-verkoston vahvuus on käytännönläheisyydessä ja tuloksellisessa toiminnassa, myös tutkimuksessa on tärkeää säilyttää käytännönläheisyys ja yhteys Virtuaaliammattikorkeakoulun toimijoihin. Ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämisen näkökulmasta keskeisiä tutkimusteemoja ovat: - Verkko-opetuksen järjestäminen korkeakoulussa (verkko-oppimiskulttuuria edistävien toimintatapojen tunnistaminen ja kehittäminen) - Työelämäyhteyksien rakentuminen verkko-opetuksessa - Verkko-opetuksen verkostoituminen (koulutusorganisaatioiden sisällä ja niiden välillä) - Toimintatutkimus sisällöntuotannossa - Erilaiset verkkopedagogiset mallit ja menetelmät - Verkko-opetuksen pedagoginen laatu - Ammattikorkeakoulupedagogiikan todentuminen verkko-opetuksessa ja koulutuksessa - Tutkimuksella lisätään tietoa ja käytetään sitä toiminnan kehittämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

3 VI Tutkimustointa ja verkkopedagoginen tuotekehitys (AMK-verkoston rahoitus) Pedagoginen tuotekehitys on merkittävä kehittämisen painopistealue ja kiinteä osa tutkimustulosten hyödyntämisessä. Ammattikorkeakoulujen kokemukset ja kehittämistarpeet työstetään uusiksi toimintamalleiksi ja teknisiksi ratkaisuiksi pedagogisen tuotekehityksen avulla. Painopistealueena on kehittää ja tuottaa erilaisia AMKpedagogiikkaan soveltuvia verkkokoulutusta tukevia innovatiivisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat esim. ongelmalähtöisten oppimistehtävien tekemisen sekä mahdollisuuden yhdistää eri alojen asiantuntemus yhteen. Pedagoginen tuotekehitys tapahtuu yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen tuotantorenkaiden kanssa tuottaen sisältöjä ja toimivia verkkopedagogisia malleja. Toiminta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Lappi-hankkeen kanssa. VII Tutkimustoiminta ja tekninen tuotekehitys (Itä-Suomi) Tutkimustoiminnan tukee vahvasti virtuaaliopetuksen tarpeita edistäen mm. monikanavaista julkaisua (DigiTV, mobiilipäätelaitteet). Lisäksi tutkimustoiminnalla tuetaan yksittäisen ammattikorkeakoulun tutkimustoimintaa (alueellinen vaikuttavuus) ja edistetään yhteistyötä sekä yliopistojen että paikallisten yritysten kanssa. VIII Oppimateriaalituotanto oppimisaihioita hyödyntäen (Etelä-Suomi, Lappi) Koulutustuotteiden toteuttaminen perustuu uudelleenkäytettäviin oppimisaihioihin. Oppimisaihioihin perustuva tuottaminen on aivan uudenlainen ja haastava tapa kehittää sisältöjä, jotka ovat uudelleenkäytettäviä, siirrettäviä ja joustavasti erilaisissa oppimisymäristöissä hyödynnettävissä. Oppimisaihiopohjainen ajattelu vaatii panostusta tutkimus- ja tuotekehitykseen. Tarvitaan alakohtaisia koordinaattoreita, jotka kartoittavat eri koulutusalojen tarpeita siten, että oppimisaihioista saatava hyöty olisi mahdollisimman hyvä (päällekkäisen työn minimointi: samoja oppimisaihioita voidaan hyödyntää useammassa verkko-opintojaksossa). Oppimisaihioita ja sitä kautta opintojaksoja tuotetaan tuotantorenkaissa. Renkaat muodostetaan ammattikorkeakoulujen henkilöistä (lähinnä opettajat, informaatikot, muut asiantuntijat). Oppimisaihioihin liittyvä tuotekehitys ja oppimateriaalituotanto jää hankkeen jälkeen palvelemaan ammattikorkeakoulujen opetusta ja opettajia. Koulutustuotanto toteutetaan strategian määrittelemien tavoitteiden mukaisesti, laaja-alaisesti ja kattavasti eri kohderyhmille. Hankkeessa tuotetaan n. 800 op:n verran koulutussisältöjä. Kehittämisyksikkö koordinoi ja ohjaa tuotantoprosessia. IX Oppimisaihioiden tuotteistaminen (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lappi) Tulevaisuudessa verkkopalveluiden ja koulutustuotteiden tuotteistamisella on suuri painoarvo. Tuotteistaminen on osa tuotekehitysprosessia. Tuotteistamisella varmistetaan hankkeessa tuotettujen koulutustuotteiden monimediaisuus, korkea laatu, käytettävyys ja monikanavajulkaisu sekä ammattikorkeakoulujen kansainvälinen koulutustarjonta (kieliversiot). Hankkeessa kehitetään tuotteistamisprosessi tulevaisuuden verkkotuotteiden tuottamiseksi ja viimeistelemiseksi. Tuotteistaminen toteutetaan tuotantorenkaiden tuotteille alueittain. Tuotteistamiseen on osoitettu rahoitusta kaikilta kolmelta ESR-rahoitusalueelta, Lappi-hankkeessa se sisältyy oppimateriaalintuotanto-osuuteen. Projektin lopputulostavoitteet Tämän hankkeen lopputulostavoitteena on Oppimisaihiotuotanto -> koulutustuotanto -> opintojaksotuotanto Hankkeessa tuotetaan koulutusala- ja teemakohtaisia oppimisaihioita, joista koostetaan koulutustarjontaa (etelä: n. 750 op, lappi: n. 60 op) portaalin kautta tarjottavaksi. Oppimisaihioissa pohjaksi otetaan pedagoginen tuotekehitys. Koulutustuotteet ovat laadultaan korkeatasoisia (monimediapohjaisia ja soveltuvat julkaistavaksi monikanavaisesti). Laadunvarmistuksella pyritään laatusertifoituihin Virtuaaliammattikorkeakoulun koulutustuotteisiin ja palveluihin. Portaalipalveluiden kehittäminen hyödyntää koko ammattikorkeakoulukenttää ja varmistaa hankkeen jälkeen joustavan verkkopohjaisen koulutuksen tuottamisen, tarjoamisen ja opiskelijoiden sähköisen asioinnin portaalin kautta. Henkilöstökoulutus varmistaa verkkopedagogisten ja tuottamiseen liittyvän tuotantoprosessin hyödyntämisen koulutustuotteissa. Tutkimus & tuotekehitys sekä sisällöllinen, pedagoginen ja tekninen tutkimustoiminta sekä tuotekehitys varmistaa toimintatapaa, jolla hankkeen jälkeen ammattikorkeakoulut voivat varmistaa kotimaista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Tutkimustoiminta antaa perustan laadullisesti korkeatasoisten koulutustuotteiden ja palveluiden toteuttamiseen hankkeen jälkeenkin. Etäoppijan oppimisprosessin tutor-ja tukiverkoston luomisella varmistetaan opiskelijalähtöisten tukipalveluiden rakentaminen. Tuotteistamisen lopputuloksena saadaan malli, jolla tulevaisuudessa uusien sisältöjen tuotteistaminen hoidetaan. Kirjastohankkeella varmistetaan, että kirjastopalvelut saadaan toimivaksi osaksi virtuaalikoulutustuotantoa ja virtuaaliopetusta. Kaikki syntyvät mallit ja toteutukset hyödynnetään ammattikorkeakoulujen virtuaalikoulutustuotantoon ja koulutuspalveluihin. Syntyneet toteutukset liitetään osaksi Virtuaaliammattikorkeakoulun portaalia 3 (5)

4 käytettäväksi ja edelleen hyödynnettäväksi ammattikorkeakoulujen koulutustuotannossa ja koulutustarjontana portaalissa. 4 (5) Projektin aikataulu Projektin aikataulu I Etäoppijan oppimisprosessin tutor-ja tukiverkoston luominen (etenee hankkeen alusta loppuun asti) II Laadunvarmistus (etenee hankkeen alusta loppuun asti) III Portaalipalveluiden kehittäminen (etenee hankkeen alusta loppuun asti) IV Henkilöstökoulutus (henkilöstökoulutusta toteutetaan painottuen hankkeen alkuun vuosille 2004, 2005) V Pedagoginentutkimus (etenee hankkeen alusta loppuun asti) VI Pedagoginen tuotekehitys ( ) VII Oppimisaihiotuotanto -> koulutustuotanto (etenee hankkeen alusta loppuun asti) VIII Oppimisaihoiden tuotteistaminen (etenee hankkeen alusta loppuun asti) IX Projektin hallinnointi (etenee hankkeen alusta loppuun asti) Arvioitu hyöty (pitkän tähtäimen tavoitteet) Hanke luo vankkaa pohjaa koko Virtuaaliammattikorkeakoulun toiminnalle Suomessa ja kansainvälisesti sekä alueellisesti kehittää alueen ammattikorkeakoulujen kilpailukykyä vastata tulevaisuuden koulutuksen haasteisiin. Toteuttamisen riskit Osa projektin tavoitteista edellyttää ammattikorkeakoulujen toimintojen uudistamista yli organisaatiorajojen. Riskinä on, että ammattikorkeakoulut eivät oivalla muutostarvetta ja toimivat liiaksi vanhojen rakenteiden ohjaamina. Rajaukset (kuuluu / ei kuulu) Projektiin ei kuulu syntyvien koulutuskokonaisuuksien toteuttaminen eli varsinainen opetus ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ammattikorkeakouluissa eikä virtuaaliympäristöjen ylläpito. Koulutuskokonaisuuksia kuitenkin testataan ja arvioidaan, joten toteuttamista tehdään jonkin verran.

5 5 (5) Liite 1: Lappi-hankkeen tutkimusosion rakenne; yhteistyö Lapin yliopiston kanssa: Kaavakuva Lapin hankkeen tutkimusosion rakenteesta.

Projektin loppuraportti 12.04.2007

Projektin loppuraportti 12.04.2007 ESRA Projektin loppuraportti 12.04.2007 1. Taustatiedot Diaarinumero ISLH-2003-03723/Ha-7 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laadun tekijät - Itä-Suomi

Lisätiedot

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Sisältö Virtuaaliammattikorkeakoulu Tieto kasvaa verkossa hanke epeda-hanke 2

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus 1 2 SISÄLTÖ KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN JOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN KOULUTUSOHJELMAT JA OPETUKSEN TAVOITTEET KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI. TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen

KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI. TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen LEKA-tutkimusyksikkötoiminnan loppuraportti Kai Kärkkäinen - 1 - Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu

Lisätiedot

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 1 FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 päivitetty 5/2008 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot