Sastamalan kaupunki Khall Irtaimisto-ohje voimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Irtaimisto-ohje voimaan 1.1.2015"

Transkriptio

1 Irtaimisto-ohje: Irtaimiston luettelointi/rekisteröinti sekä poistetun tai käyttöä vailla olevan irtaimiston käsittely Yleistä Kaupungin prosessien ja yksiköiden on pidettävä luetteloa tai atk-rekisteriä kaupungin omistamasta irtaimesta omaisuudesta. Luetteloinnin tarkoituksena on edistää irtaimen omaisuuden tehokasta käyttöä, huoltoa, korjausta ja uusimistarpeen määrittelyä sekä estää irtaimiston katoaminen ja luvaton käyttö. Jos irtaimiston hankintaan on saatu rahoitusosuutta (valtionosuutta), on näiden ohjeiden lisäksi huomioitava myös rahoituspäätökseen liittyvät ohjeet. Ydinprosessit huolehtivat osaltaan irtaimiston rekisteröinnin toteuttamisesta ja ajantasaisuudesta. Ydinprosessien on nimettävä irtaimistoluettelon ylläpitäjät. Luetteloitava irtaimisto Luetteloitavaa irtaimistoa ovat esineet, joiden käyttöaika on enemmän kuin 3 vuotta ja/tai arvo yli 500. Euromääräinen raja koskee myös hankintoja, jotka koostuvat useammasta osasta ja jotka muodostavat yhdessä tarvittavan kalustekokonaisuuden (esim. pöytäryhmä). Luetteloitavaa irtaimistoa ovat lisäksi edellä mainitut rajat alittavat kaupungin omistuksessa olevat atk-laitteet ja sellaiset atk - ohjelmistot, työkoneet, kalusteet, toimistotekniset ym. laitteet, jotka on tarkoituksenmukaista luetteloida huolellisen omaisuudenhoidon kannalta. Käyttöomaisuuskirjanpidosta kokonaan poistettu, mutta vielä käytössä oleva kalusto tulee vastaavalla tavalla tallentaa irtaimistoluetteloon. Irtaimistoluetteloon omaisuuden arvo merkitään arvonlisäverottomana. Irtaimistoluetteloon rekisteröitävän esineen vuosikuluksi kirjattava hankintameno kirjataan kirjanpidossa omalle menotililleen, jonka kautta hankintatiedot siirretään irtaimistoluetteloon Tällaisia kirjanpidon menotilejä ovat mm opetusvälineet atk-tarvikkeet kalusto atk-kalusto liikuntavälineet 4600 muu materiaali, ulkoinen muu materiaali, sisäiset ostot Leasing-rahoituksella prosessin käyttöön hankittu irtaimisto luetteloidaan kaupungin omistuksessa olevan irtaimiston tapaan omana omaisuusryhmänään (ryhmä vuokratut ja 1

2 sijoitetut). Irtaimistokorttiin tulee lisätä maininta leasing-rahoituksen voimassaoloajasta. Sastamalan Tukipalvelu Oy ylläpitää luetteloa leasing-rahoituksella kaupungin käyttöön hankkimistaan atk- ja monitoimilaitteista, joten näitä laitteita ei tarvitse erikseen luetteloida prosesseissa. Irtaimistoluetteloon ei merkitä - varastokirjanpidon alaista tavaraa, josta pidetään varastokirjanpitoa - kulutustavaraa, tarve- ja raaka-aineita eikä puolivalmisteita - rakennuksiin rakentamisvaiheessa kiinteästi kuuluvia koneita ja kalusteita - koneisiin ja laitteisiin kuuluvia osia - ruuanvalmistus- ja ruokailuvälineitä (paitsi koneet) eikä tekstiilejä - sellaisia kulutustavaroita, tarve- ja raaka-aineita sekä puolivalmisteita, jotka menettävät lyhyessä ajassa käyttöarvonsa tai joiden laatu muuttuu niitä käytettäessä - museotavaroita eikä taide-esineitä, joista on erillinen luettelo - Sastamalan Tukipalvelu Oy:n kautta leasing-rahoituksella kaupungin käyttöön hankittuja atk- ja monitoimilaitteita - Sastamalan Tukipalvelu Oy:n ylläpitämään rekisteriin tallennettuja kaupungin omistuksessa olevia atk-laitteita. Irtaimistoluettelo Luetteloitava irtaimisto ryhmitellään omaisuusryhmiin ja alaryhmiin tämän ohjeen liitteen mukaisesti. Ryhmittelyn pääluokat ovat - Tietotekniset laitteet - AV-laitteet ja -välineet - Kiinteistövalvonnan koneet ja laitteet - Kuljetusvälineet - Toimistokoneet - Muut koneet ja -laitteet - Muut välineet - Pöydät ja istuimet - Säilytyskalusteet - Muut kalusteet - Taideteokset ja muu irtaimisto - Vuokratut ja sijoitetut Alkuperäiset luettelo-/rekisteritiedot on säilytettävä turvaavin tavoin työyksiköissä tai irtaimistorekisterin ylläpitoon tarkoitetulla ohjelmistolla. Irtaimistoluettelon, inventointipöytäkirjojen ja poistoluetteloiden säilytys on järjestettävä arkistointimääräysten mukaisesti. Excel-muotoiset luettelot tallennetaan palvelimelle kullekin ydinprosessille tarkoitusta varten avattuun tiedostokansioon (H:/Yhteiset/Irtaimistoluettelot/xxxx ydinprosessi). Koulujen Primus-ohjelmistolla ylläpidettävät irtaimistoluettelot tallennetaan ohjelman oman tallennusjärjestelmän mukaisesti. 2

3 Irtaimistoluetteloon merkittyihin esineisiin on tehtävä tunnistusmerkinnät eli kaupungin omistusmerkintä, irtaimistotarra tai muu merkintä, mikäli se on mahdollista esineen käyttötarkoitusta tai käyttöarvoa vähentämättä ja kohtuullisin kustannuksin. Omistusmerkintä on irtaimistoesinettä ulkopuolisille myytäessä poistettava tai mitätöitävä. Valvontaa varten omistusmerkintä voidaan tehdä myös sellaisiin esineisiin, joita ei merkitä irtaimistoluetteloon. Museotavaroiden ja taide-esineiden osalta luettelot pitää tehdä vähintään kerran vuodessa. Taide-esineet pitää olla varustettu esinenumerolla, tekijän nimellä, työn nimellä ja maalaustekniikalla. Taide-esineet pitää olla lisäksi valokuvattu. Taide-esineiden osalta pitää huomioida lisäksi oikeat säilytysolosuhteet. Taide-esineistä, kuten mm. veistoksista, kokoelmaesineistä ja tauluista vastaa ja luetteloa pitää kulttuuritoimi Irtaimistoluetteloon merkitään esineestä seuraavat tiedot: - esineen tunnistetieto Tunnistetieto annetaan juoksevana numerointina ja vastaava tunnistetieto tulee merkitä myös esineeseen - omaisuusryhmä - esineen nimike - irtaimiston sijoitus-/säilytyspaikka (= toimintayksikkö ja siellä huone, missä tavara on ) - hankintahinta ilman arvonlisäveroa - hankinta-ajankohta - tavaran toimittaja, merkki ja yksilöintitunnus (etenkin koneista ja laitteista) - kappalemäärä - käytöstä poistoajankohta - poistotapa - lisätietosarakkeella ilmoitetaan mm. siirtoa koskeva tieto, mahdolliset lisäykset ja muut tarpeelliset lisätiedot Irtaimistoluettelo on tarkastettava ja allekirjoitettava vuosittain. Irtaimiston poisto ja poistetun irtaimiston luovutus Irtaimistoluettelosta on poistettava rikkoutuneet tai hävinneet esineet sekä esineet, joilla ei enää ole käyttö- tai vaihtoarvoa. Irtaimistoluetteloon merkitään kunkin esineen kohdalle poistoajankohta ja poistotapa. Irtaimiston poistoesitykset on tehtävä vähintään kerran vuodessa Poistotavat: myynti hävittäminen lahjoitus tms. luovutus hävinnyt/kadonnut varkaus-/katoamistapauksista yksiköiden tulee tehdä välittömästi ilmoitus osaprosessin johtajalle 3

4 Tarpeeton käyttökelpoinen irtaimisto on tarjottava ensisijaisesti kaupungin omien toimintayksiköiden käyttöön vastikkeetta. Luovutuksesta voidaan sopia suoraan prosessien välillä tai ilmoittaa vapautuneesta irtaimistosta kaupungin intranet-sivuilla. Irtaimen omaisuuden sisäinen siirto hallinnonalalta toiseen merkitään irtaimistoluetteloon. Vastaanottava prosessi huolehtii irtaimiston luetteloinnista siirtoajankohdasta alkaen. Julkisesta myynnistä on tiedotettava riittävän laajasti joko paikallisissa tiedotusvälineissä tai alan lehdissä. Mikäli irtaimistoa on tarkoitus poistaa myymällä, poistoesityksessä kerrotaan, kuinka myyntihinta määritellään ja miten myynnistä tiedotetaan. Irtaimisto myydään etukäteen hinnoiteltuina ja erikoistavarat myös julkisten ostotarjousten perusteella. Irtaimistoa voidaan myydä myös huutokaupassa. Ennen myyntiä esineet kunnostetaan siinä määrin kuin se on mahdollista ja kannattavaa. Myyntiä odottavan irtaimiston väliaikaisesta varastoinnista prosessien tulee tarvittaessa sopia Tilakeskuksen kanssa. Irtaimistoluetteloiden/-rekisterien vastuuhenkilöt Ydinprosessin johtaja vastaa hallintosäännön mukaan - vastaa ydinprosessin irtaimiston luetteloinnin järjestämisestä - hyväksyy irtaimiston poistoluettelot (hallintosääntö 30 ) - päättää poistetun, mutta käyttökelpoisen irtaimiston myynnistä (hallintosääntö 30 ) - voi tarvittaessa delegoida irtaimiston poistamista ja myyntiä koskevaa päätösvaltaansa Osaprosessin johtaja - vastaa osaprosessinsa irtaimiston luetteloinnin järjestämisestä - tekee irtaimiston poistoa koskevan esityksen ydinprosessin johtajalle - nimeää oman osaprosessinsa irtaimistoluetteloiden ylläpitäjät - päättää tietojärjestelmällä pidettävien irtaimistoluetteloiden ajantasaisista tallennus- ja lukuoikeuksista Irtaimistoluettelon ylläpitäjä - vastaa irtaimiston oikeasta ja ajantasaisesta luetteloinnista ja merkinnöistä irtaimisto-ohjeen ja prosessin oman täsmentävän ohjeen mukaisesti - tarkistaa ja allekirjoittaa irtaimistoluettelon vuosittain - valmistelee irtaimiston poistoesityksen oman yksikkönsä osalta Irtaimiston käyttäjä - vastaa irtaimiston huolellisesta ja turvallisesta käytöstä - ilmoittaa irtaimiston rikkoutumisesta tai häviämisestä välittömästi osaprosessin johtajalle ja irtaimistoluettelon ylläpitäjälle 4

5 Toimintaohjeen voimaantulo jälkeen hankittu ja käyttöomaisuuskirjanpidosta poistettu irtaimisto ja muu kiinteä omaisuus luetteloidaan tämän ohjeen mukaisesti. Ennen vuotta 2015 hankitun irtaimen omaisuuden osalta voidaan edelleen käyttää jo laadittuja irtaimistokortteja ja luetteloita. Myös nämä irtaimistokortit ja luettelot tallennetaan irtaimistoluetteloiden tiedostokansioon (H:/Yhteiset/Irtaimistoluettelot/xxxx ydinprosessi) skannattuna tai excel/word-muodossa. Ennen vuotta 2015 hankittu käytössä oleva, mutta luetteloimaton irtaimisto selvitetään vuoden 2015 loppuun mennessä. Selvitystyö koskee myös käyttöomaisuuskirjanpidosta poistettua, mutta edelleen käytössä olevaa irtaimistoa ja muuta kiinteää omaisuutta. Tämä toimintaohje korvaa johtoryhmän ohjeellisena hyväksymän irtaimisto-ohjeen. 5

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1 Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus ESPOON KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN KIRJANPITO-OHJE Sisällysluettelo 1 Yleiset periaatteet ja käsitteet 1.1 Pysyvät vastaavat 1.2 Pienhankinnat ja vuosikulut 1.3 Perusparannus 1.4 Taloudellinen pitoaika

Lisätiedot

26.2.2014. Kunkin yksikön irtaimistoluettelon ja irtaimiston poistot hyväksyy omaisuuden hankintaan oikeutettu viranhaltija.

26.2.2014. Kunkin yksikön irtaimistoluettelon ja irtaimiston poistot hyväksyy omaisuuden hankintaan oikeutettu viranhaltija. KUOPION KAUPUNKI OHJE 26.2.2014 IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJE 1. Yleistä Irtaimistoluetteloinnin tarkoituksena on olla perustana irtaimiston säilyttämisen valvonnassa. Lisäksi luetteloinnilla

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE Siikalatvan kunta Hallintopalvelut 2011.03.09 SISÄISEN VALVONNAN OHJE KHALL 14.03.2011 88, Liite 16 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. SOVELTAMISALA... 5 3. KUNNAN VALVONTA....

Lisätiedot

1. TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN. 1 Taloussäännön tarkoitus

1. TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN. 1 Taloussäännön tarkoitus Johtosääntöjen työvaliokunta 23.10.2008 Johtosääntöjen työryhmä 30.10.2008 Johtosääntöjen työvaliokunta 3.11.2008 Johtosääntöjen työryhmä 19.11.2008 Järjestelytoimikunta 24.11.2008 Työyhteisön kehittämisryhmä

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä.

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. RUOVEDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksyttävänä kunnanvaltuusto 15.12.2014 XX Voimaan 15.12.2014 Kuntaliitto on 9.12.2013 julkaissut päivitetyn ohjeistuksen koskien kuntalain sisäistä valvontaa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE 23.5.2008/PARAS -Johtoryhmä SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. SOVELTAMISALA... 1 3. KUNNAN VALVONTA... 1 4. ULKOINEN

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN VALVONTA. sivut Yleistä 1. 1 Suunnittelujärjestelmä 2. 2 Seurantajärjestelmä 2-3

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN VALVONTA. sivut Yleistä 1. 1 Suunnittelujärjestelmä 2. 2 Seurantajärjestelmä 2-3 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN VALVONTA sivut Yleistä 1 1 Suunnittelujärjestelmä 2 2 Seurantajärjestelmä 2-3 3 Laskentajärjestelmä 3-5 4 Organisointi valvonnan toteuttajana 5-6 5

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 22.10.2012 135. Asiakirjahallinnon ohje

Hyväksytty johtokunta 22.10.2012 135. Asiakirjahallinnon ohje Hyväksytty johtokunta 22.10.2012 135 Asiakirjahallinnon ohje Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne... 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen... 2 1.3 Arkistotoimen hoito... 2 1.4 Arkistotoimen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ 1.1.2006 alkaen Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 14.12.2005 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Taloussäännön soveltamisala... 3 1.2 Yliopiston päättämät muut ohjesäännöt,

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I Yleisiä määräyksiä ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Jokaisella seurakunnalla tulee olla oma taloussääntö (OKJ 122 ). Taloussääntöä käydään läpi tarvittaessa ja tehdään tarvittaessa myös

Lisätiedot

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013. 1. Yleiset periaatteet. 1.1. Pysyvät vastaavat. 1.2. Pienhankinnat. 1.3. Pysyvien vastaavien ryhmät. 1.4.

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013. 1. Yleiset periaatteet. 1.1. Pysyvät vastaavat. 1.2. Pienhankinnat. 1.3. Pysyvien vastaavien ryhmät. 1.4. 1 POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013 Karkkilan kaupungin pysyvien vastaavien kirjanpidossa ja poistolaskennassa noudatetaan kirjanpitolakia, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston yleisohjeita (15.11.2011)

Lisätiedot