VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet Hyväksytty: Perusturvalautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44"

Transkriptio

1 VALTIMON KUNTA Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet Hyväksytty: Perusturvalautakunta

2 SISÄLTÖ Visio 3 Toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Arvot ja eettiset periaatteet 3 Kotihoidon palvelut 5 Kotipalvelu 6 Kotisairaanhoito 7 Kotihoidon tukipalvelut 7 Muut kotihoitoa tukevat palvelut 7 Ennaltaehkäisevät palvelut 7 Kotihoitoa tukevat perusturvan muut palvelut 8 Omaishoito 8 Kotihoidon myöntämisen perusteet 8 Milloin kotihoitoa ei voida myöntää? 9 Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisen perusteet 10 Milloin kotihoitopalvelua ei voida antaa tai jatkaa? 11 Kotihoidosta edelleen ohjaamisen myöntämisen perusteet 11 Työsuojelulliset vaatimukset kotihoidolle Kotihoidon palvelun päättäminen 12 Kotihoidon laatu, arviointi ja vaikuttavuus 12 Liite 1: Kotihoidon palvelujen sisältö

3 KOTIHOIDON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Visio Ikääntyneillä ja toimintakyvyltään heikentyneillä ihmisillä on mahdollisuus asua kodissaan niin pitkään kuin se on fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn puolesta mahdollista. He saavat palvelutarpeensa mukaista yksilöllistä apua ja kuntoutusta toimintakykynsä, terveytensä ja sosiaalisen hyvinvointinsa tueksi. Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monipuolisia kotihoidon palveluja silloin, kun he alentuneen toimintakykynsä tai elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat ohjausta, tukea, hoivaa tai hoitoa. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ammattitaitoisella ja riittävällä henkilöstöllä. Kotona annettavilla palveluilla ennaltaehkäistään sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia sekä edistetään kuntalaisten hyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kotona annettavia palveluita kehitetään niin, että kuntalainen voi asua kotonaan tai kodin omaisissa olosuhteissa koko elämänsä ajan. Toiminta-ajatus ja tavoitteet Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan yhteistyönä, kuntouttavan toimintatavan avulla edistetään ikääntyneiden mahdollisuuksia asua itsenäisesti kotona. Valtimon kunnan perusturvaosaston toiminta-ajatuksena on järjestää kunnan asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut joustavasti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Asiakkaiden yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastataan monimuotoisilla ja joustavilla palveluilla yhteistyössä omaisten, läheisten ja eri toimijoiden kanssa. Lähtökohtana ovat asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Palvelujen avulla edistetään asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta. Kotihoidon tavoitteena on tukea ikäihmisten tai muuten toimintakyvyltään heikentyneiden ihmisten kotona asumista niin pitkälle kun mahdollista. Kaikkia avohuollon ja lyhytaikaisen laitoshuollon palveluja käytetään tukemaan tätä mahdollisuutta. Arvot ja eettiset periaatteet Kotihoidon toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyyden arvostaminen. Palveluiden sisällöllisenä tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden oman elämänsä merkityksellisyyden kokemusta ja omien voimavarojen hyödyntämistä ohjauksen, neuvonnan ja tukemisen keinoin. Palvelussa arvot välittyvät asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen, voimavaralähtöiseen palveluun ja asiakkaan turvallisuudesta huolehtimiseen. Ihmisarvon kunnioittaminen tarkoittaa asiakkaan huomaavaista kohtelua yksityisyyden kunnioittamista henkilökohtaisen vakaumuksen kunnioittamista kulttuurisen erilaisuuden kunnioittamista Vastuullisuus tarkoittaa asiakaspalvelussa asiakkaan oikeutta nimettyyn omahoitajaan, joka huolehtii ajantasaisesti tiedonkulusta sekä hoito -ja palvelusuunnitelmasta 3

4 vastuun ottamista kunnanvaltuuston toiminnalle osoittamien tavoitteiden ja voimavarojen tehokkaasta käyttämisestä vastuun ottamista työyhteisön hyvästä ilmapiiristä ja toiminnan sujumisesta vastuun ottamista sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden ja potilaiden hyvästä palvelusta ja hoidosta Oikeudenmukaisuus tarkoittaa asiakkaiden kohtaamista tasa-arvoisesti kaikkien asiakkaiden kohtelua heidän tarpeidensa mukaisesti samoja periaatteita noudattaen kaikkien työntekijöiden hyvää ja oikeudenmukaista kohtelua asiakkaiden oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon työntekijöiden oikeutta osallistua itseään ja työtään koskevaan toiminnan kehittämiseen Asiakaslähtöisyys ja taloudellinen vastuu Asiakaslähtöisyys ja toiminnan taloudellisuus ovat Valtimon kunnan kotipalvelun toiminnan lähtökohtia. Taloudellisesti vastuullinen toiminta on edellytys toiminnan muulle vastuullisuudelle ja sen eettisyydelle. Toimintamme perustana ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset, jotka osoittavat suunnan palveluidemme kehittämiselle. Selvitämme asiakkaidemme käsitykset onnistumisestamme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Avoimuus Toimimme avoimesti ja reilun sopimisen ja puheeksi ottamisen periaatteiden mukaisesti. Emme käytä epäeettisiä palvelu- tai vuorovaikutustapoja. Kunnioitamme tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia. Edellytämme sitä myös yhteistyöosapuoliltamme. Ammatillisuus Toimimme kotipalveluasiakkaittemme edun mukaisesti. Asettamalla asiakkaamme intressin omamme edelle, noudamme korkeimpia ammatillisuuden periaatteita kaikessa toiminnassamme. Suoritamme tehtävämme osaavasti, tehokkaasti ja asiakkaan omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta tukevasti.. Luottamuksellisuus Pidämme kaiken asiakasta koskevan tiedon luottamuksellisena ja tiedämme vaitiolovelvollisuutemme jatkuvan palvelusuhteen päättymisen jälkeenkin. Palveluperiaatteet Palvelemme asiakastamme kuten hän haluaa itseään palveltavan. Keräämme aktiivisesti tietoa asiakkaamme toiveista, mieltymyksistä ja preferensseistä. 4

5 Työnantaja- ja työntekijäperiaatteet Valtimon kunnassa kaikkia kohdellaan tasavertaisesti. Arviointi tehdään suoriutumisen perusteella. Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden, kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Työnantajan ja työntekijän välinen suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Pyrimme jatkuvasti kehittymään sekä ammatillisesti että ihmisenä. Kehitämme palvelutaitojamme ja - tietojamme kouluttautumalla ja jakamalla tietoa ja osaamista. Kunnioitus ja tasavertaisuus Kunnioitamme asiakkaita, työtovereita ja muita sidosryhmiä. Kohtelemme ihmisiä arvostavasti ja syrjimättä tai kiusaamatta ketään rodun, uskonnon, sukupuolen, poliittisten mielipiteiden, iän, kansallisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, vammaisuuden tmv. syyn takia. Ympäristövastuu Päivittäisessä työssämme edistämme Valtimon kunnan ympäristötavoitteiden toteutumista noudattamalla annettuja ympäristöohjeita ja -suosituksia kuten kierrätyksestä, energiansäästöstä ja taloudellisesta ajotavasta sekä muista vastaavista asioista annettuja toimintaohjeita. Kotihoidon palvelut Kotihoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotihoidon tukipalvelut ja kotihoidon perhetyö. Kotisairaanhoitoa ns. virka-aikana pääasiassa tuottaa Valtimon ja Nurmeksen kansanterveystyön kuntayhtymän kotisairaanhoitajat. Valtimon kunnan avopalvelun sairaanhoitajat tuottavat ne ympärivuorokautiset sairaanhoidolliset palvelut, joita ei terveydenhuollon kuntayhtymä kotona asuville asiakkaille kykene esim. vuorokauden eri aikoina tuottamaan. Myös palvelutarpeen arviointi ja omaisten tukeminen kuuluu kotihoidon henkilöstön työtehtäviin. Kotihoidon palveluja tarjotaan tilapäiseen ja säännölliseen tarpeeseen. Tilapäisiä palveluja ovat alle 14 vrk järjestettävä tilapäinen kotihoito tai harvemmin kuin kerran viikossa järjestettävä kotihoito. Säännöllinen kotihoito on säännöllistä ja jatkuvaluontoista, vähintään kerran viikossa annettavaa apua. Tukipalveluilla (ateria-, turvapuhelin- kauppa-, jne.) ennaltaehkäistään myös vaativimpien kotihoito- ja muiden palvelujen tarvetta. Kotihoidon palvelujen ja kotipalvelun piiriin ottamisesta päättää avopalvelun johtaja ja/tai avopalvelun vastaava sairaanhoitaja. Kotihoidon palveluista peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukainen (734/1992 ja 912/1992) käyntikertamaksu tai tuloihin ja käyntiaikaan perustuva kuukausimaksu. Pitkäaikaissairaiden ja vanhusten kotihoidossa järjestetään ensisijaisesti palvelua ja hoitoa päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa selviytymisessä, omatoimisuuden ja fyysisen kuntoisuuden ylläpitämisessä sekä toiminnoissa, joilla edistetään psyykkistä ja 5

6 sosiaalista hyvinvointia. Kotihoidon palvelut sisältävät asiakkaan hoivaan ja hoitoon liittyviä tehtäviä sekä kodin siisteydestä ja muusta asianmukaisesta toimivuudesta huolehtimisen (esim. ravitsemus-, terveydentilan seuranta-, kotisairaanhoito-, hygienia-, henkilökohtainen hoiva- ja huolenpito- sekä asiointi). Kotihoitoon kuuluvilla palveluilla helpotetaan kotona selviytymistä, autetaan sairaalasta kotiutumisessa ja tuetaan omaisia kotihoidossa. Uusien asiakkaiden palvelutarpeiden (palvelujen määrä, laatu ja tarve) arviointia tehdään kahden viikon ajan ennen säännöllisen kotihoidon aloittamista tai hoito- ja palvelu-suunnitelman tekemistä. Asiakkaan luokse tehdään kotikäynti tai hoito- ja palvelusuunnitelmasta sovitaan hoitoneuvottelussa, jolloin kartoitetaan ja sovitaan asiakkaan tarvitsemat palvelut. Asiakas voidaan ohjata tällöin myös muiden palvelujen piiriin. Kotihoidon palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa on käytössä Rava- ja RAItoimintakyvyn arviointimittarit, joita käytetään ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden aikuisasiakkaiden toimintakyvyn, yksilöllisten tarpeiden monipuoliseen arviointiin ja palvelu- ja hoitosuunnitelman laadinnan apuna sekä hoidon seurannan tukena. Asiakasvalinnoissa otetaan huomioon aina myös asiakkaan kokonaistilanne. Palvelutarpeen arviointi Kotihoidon kotipalvelut kuuluvat kunnan myöntämiin sosiaalipalveluihin. Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeen arviointi on aina vuorovaikutuksellinen tilanne. Palvelutarpeen arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kotihoidon palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan toimintakyky, elämäntilanne ja palvelutarve. Kiireellisissä tapauksissa palveluiden tarve arvioidaan aina välittömästi. Kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä palvelutarpeen arviointiin määräajassa 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta kuntaan (Sosiaalihuoltolaki 40 a). Palvelutarpeen arviointi sisältää neljä toimintakyvyn ulottuvuutta, joita ovat fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen. Lisäksi arvioidaan toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. Näiden lisäksi arvioidaan asiakkaan taloudellisen tilanteen vakaus, asumisympäristöön liittyvät puutteet ja vaaratekijät. Henkilön omat ja läheisten voimavarat huomioidaan arviointia tehdessä. Asiakkaan palveluntarpeen arviointi on kokonaisvaltainen ja monipuolinen tilanne. Arvioinnissa käytetään RAI ja Rava toimintakykymittaristoa, keskustelua ja havainnointia. Kotipalvelu Sosiaalihuoltolain 17 mukaisia kotipalveluja kohdennetaan eri-ikäisille kuntalaisille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat tukea kotona selviytymisessä. Kotipalveluja annetaan sosiaalihuoltolain 21 mukaan niille, jotka alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella tarvitsevat apua suoriutuakseen päivittäisistä tehtävistä ja toiminnoista. Sosiaalihuoltolain 20 :n mukaan kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Kotipalvelun henkilökunta on koulutukseltaan pääosin lähihoitajia. 6

7 Kotihoitopalvelu on tilapäistä tai säännöllistä. Säännöllinen kotihoito perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Asiakkaan palvelujen ja hoidon jatkuvuus varmennetaan hoitavien tahojen moniammatillisella yhteistyöllä. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Kotisairaanhoito Valvotun kotisairaanhoidon palveluiden piiriin ottamisesta päättää lääkäri ja kotisairaanhoitoa säätelee kansanterveyslaki (14 / 1972). Kotisairaanhoito huolehtii asiakkaan kotona lääkärin määräämistä sairaanhoidollisista toimenpiteistä, näytteiden otosta, lääkehoidon toteutumisesta ja asiakkaan voinnin seurannasta. Vaativaa sairaanhoitoa, esim. saattohoitoa voidaan myös toteuttaa kotona asuvalle asiakkaalle. Omaisten tukeminen ja palvelutarpeen arviointi sisältyy kotisairaanhoidon asiakkaan palveluun. Kotisairaanhoitajat työskentelevät terveydenhuollon kuntayhtymän alaisuudessa lukuun ottamatta Valtimon kunnan avopalveluyksikön omia sairaanhoitajia. Kotisairaanhoitajat ovat koulutukseltaan sairaanhoitajia, terveydenhoitajia tai erikoissairaanhoitajia. Valvottua kotisairaanhoitoa saavat ne asiakkaat, joiden sairaanhoidollinen tarve on jatkuvaa sekä säännöllistä. Valvotun kotisairaanhoidon asiakkaaksi tullaan hoitavan lääkärin lähettämänä. Tilapäinen kotisairaanhoito on lyhytkestoista ja tilapäistä, usein akuuttiin tarpeeseen perustuvaa. Hoitotarvikkeita annetaan hoitavan lääkärin suosituksen mukaan yleensä noin 3 kk:n tarvikkeet kerrallaan pitkäkestoisessa hoidossa. Kotihoidon tukipalvelut Kotihoidon tukipalveluita ovat ateriapalvelu kauppa/ostospalvelu turvapalvelu saunapalvelu sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu (ShA 9 2 mom) Muut kotihoitoa tukevat palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevänä palveluna kotihoidon palveluissa järjestetään asiakkaalle kuntouttavaa hoitoa, jolla ehkäistään asiakkaan kunnon ja toimintakyvyn huonontumista. Kuntouttavaa palvelua ja hoitoa voivat olla esimerkiksi kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmaan laadittavat asiakkaan säännöllisen arkiliikunnan ja päivittäistoimintojen kuntouttavat tavoitteet. Kotihoidon ennaltaehkäiseviä palveluja järjestetään yhdessä verkostokumppaneiden kanssa. Kotona asumisen tueksi tarvitaan erilaisten tahojen yhteistyötä myös ikäihmisten 7

8 terveyden edistämiseksi ja liikunta- ja toimintakyvyn säilyttämiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenä tavoitteena on, että kunnat ja yhteistyötahot luovat hyviä käytäntöjä ja malleja ikääntyneiden liikunnan tukemiseen ja terveyden edistämiseen eri hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Toimintamuotoja ovat muun muassa ennaltaehkäisevät ja hyvinvointia tukevat kotikäynnit, vanhusten kerhot ja päivätoiminta, vanhusasiakkaiden kuntoliikuntaryhmät ja vapaaehtoistyön kanssa järjestetyt ulkoilutempaukset sekä muut teematapahtumat. Kotihoitoa tukevat perusturvan muut palvelut Kotihoitoa voidaan tukea ikäihmisille suunnatulla päivähoidolla ja tilapäisellä tai jaksottaisella lyhytaikaisella laitoshoidolla. Päivähoitopalvelun aloittamisen peruste voi olla sosiaalisen, fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn tukeminen sekä yksinäisyys ja omaishoidon tukeminen. Lyhytaikaisella laitoshoidolla tuetaan omaishoitoa ja itsenäistä tuen ja avun turvin tapahtuvaa kotona asumista sekä asiakkaan kuntoutumista ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Lisäksi tehdään asiakkaan toimintakyvyn arviointia. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja koko palveluketjussa huomioidaan hänen lähiverkostonsa, kuten omaisten ja läheisten antama apu sekä vapaaehtoistyön osuus. Omaishoito Omaishoidon tuella turvataan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoito ja muu huolenpito, mikä on mahdollista järjestää kotona. Siitä on säädetty laissa omaishoidon tuesta. Omaishoidon tuen myöntämisessä noudatetaan perusturvalautakunnan vuosittain hyväksymiä omaishoidon tuen myöntämisen perusteita. Kotihoidon myöntämisen perusteet Kotihoitoon ja tukipalvelujen piiriin voidaan ottaa eri-ikäisiä asiakkaita, joilla fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on selkeästi alentunut. Asiakas tarvitsee apua päivittäisissä perustoiminnoissa, joita ovat mm. ruokailut, peseytyminen, wc käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus. jotka tarvitsevat sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eivätkä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveys-palveluita. jotka ovat omaistensa hoidossa. Omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön ja oman jaksamisensa tueksi kotihoitoa. jotka, tarvitsevat ennaltaehkäisevää kotihoitoa ja toimintakykyä tukevaa palvelua kotiin. Palveluilla tuetaan asiakkaan kotona selviytymistä ja ehkäistään laitoshoidon tarvetta henkilö ei sairauden tai muuten alentuneen toimintakyvyn takia selviydy joka päi-väisistä toimista itsenäisesti tai omaisten avulla. Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona neuvonnan, ohjauksen, hoidon toteutuksen sekä toimintakykyä tukevan työotteen avulla. Palveluilla turvataan omassa kodissaan asuvan asiakkaan tarvitsema hoiva- ja hoitopalvelut kunnan resurssien puitteissa. 8

9 palveluntarve on toistuvaa, vähintään kerran viikossa tapahtuvaa hoivaa ja/tai hoitoa. Sairaanhoidollinen tarve voi perustellusta syystä olla harvemmin esim. terveydellisistä syistä, muisti- tai mielenterveysongelmista johtuva seuranta. Pelkästään esim. lääkkeenjakoa dosettiin ei ole mahdollista myöntää kotihoidon palveluna. sairaanhoidollinen palvelu kohdistuu henkilöille, jotka eivät kykene käyttämään itsenäi-sesti tai omaisen avustamana avoterveydenhuollon palveluja. omaishoidettavan asiakkaan hoidosta vastaa omaishoitaja ja kunnan palvelut tarvitaan omaishoidon tukemiseen. Tilapäiseen hoivan palvelutarpeeseen vastataan tapauskohtaisesti kotihoidoin palveluilla, palvelusetelillä tai ohjataan asiakas yksityisten palvelujen piiriin (esim. pelkkä vaatehuolto, kodinhoidolliset tehtävät). lapsiperheessä on erityistä hoidon tarvetta, johon tarvitaan terveydenhuollon ammatillista osaamista. Apu järjestetään normaalina kotihoidon sairaanhoidon palveluna. Lapsiperheiden kotipalvelu järjestetään yhteistyönä lasten päivähoidon, sosiaalityön tai lastensuojelun kanssa. Kotihoidon palveluiden myöntämisen arvioinnissa käytettään apuna mittareita esim. RAI, MMSE (raja-arvo 24/30), Rava (raja-arvo 1.5 tai yli). Raja-arvot ovat suuntaa antavia kokonaisarvioinnin yhteydessä käytettynä. Kotihoidon palvelut eivät ole mahdollisia silloin, kun asiakas pystyy itse tai omaisen avulla hakemaan palvelut kodin ulkopuolelta, esim. avoterveydenhuollosta. kotihoidon käynnit eivät riitä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen. Asiakas ei pärjää omatoimisesti tai omaisen avulla kotihoidon käyntien välillä. asiakas ei halua tai toistuvasti ottaa vastaan palvelua. asiakas ei anna lupaa tietojensa katseluun ja/tai kirjaamiseen asiakastietojärjestelmään. asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai hän ei suostu yhteistyöhön, vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen oman hoitonsa kannalta. kotihoidon työntekijöiden koskemattomuutta ei voida turvata. asiakkaan avuntarve pelkästään kodinhoidollinen (esim. siivous). Kotihoidon palveluja ei voida myöntää silloin, kun kunnan kotihoidon myöntämisen perusteet eivät täyty. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun asiakkaan toimintakyky on RAI- arviointimittareilla mitattuna alle MAPLe 1 tai Rava indeksi alle 1.5 eikä mitkään poikkeustilanteen ehdot muuta edellytä. 9

10 RAI- arviointi tehdään uusien asiakkaiden kohdalla 14 vrk:n kuluessa palvelujen aloittamisesta, jotta arviointia voidaan hyödyntää myös hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa ennen säännöllisen palvelun aloittamista. Kotihoitopalvelu on tilapäistä palvelua 14 vrk asti, mutta sen jälkeen palvelu muuttuu säännölliseksi palveluksi. RAI- arvot kotihoitoon myöntämisen perusteena: MAPLe 2+ (kaksi tai enemmän) MAPLe 1 poikkeustapauksissa, joita voivat olla esim. asiakkaan turvallisuuden vaarantavat tekijät kuten sairaus tai alentunut/ epävakaa terveydentila, terveydenhoidon ja lääkityksen aloitus sekä hoitovasteen seuranta, sairaanhoidollinen palvelutarve (jonka hoitaminen on kotona tarkoituksenmukaisempaa kuin terveyskeskuksessa), kodin puutteelliset asuinolosuhteet tai hankala elämäntilanne/ äkillinen elämänkriisi, sosiaalinen tai psyykkinen turvattomuus. Tällainen poikkeustilanne (MAPLe 1)voi olla myös silloin, kun uuden asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan ja seurataan ennen palvelupäätöstä, tai kun asiakkaan palvelutarve on muuttumassa, tai silloin kun asiakkaalle järjestetään kuntouttavaa kotihoitoa, jolla ehkäistään vaativampaa palvelutarvetta. Tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää seuraavia ohjearvoja: ADL vähintään 2 (Päivittäiset toiminnot ADL, 1-6) IADL vähintään 14 ( Välinetoiminnot IADL, 0-21) CPS vähintään 3 (Aivojen vajaatoiminnan mittari CPS, 0-6) CAPS ongelma-alueita fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn alueilla vähintään 10/ 30 Rava indeksin arvot kotihoitoon myöntämisen perusteena: tilapäinen kotihoidon asiakkuus säännöllinen kotipalvelu tehostettu kotihoito (sis. mm yökäynnit tai useampi krt/vrk) tehostettu ympärivuorokautinen kotihoito (mm. osittain-/täysin autettava, saattohoito, jatkuvat sairaanhoitopalvelut), tehostettu palveluasuminen vierihoito tehostetussa palveluasumisessa palvelutalossa tai omassa kodissa (täysin autettava) Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisen perusteet Asiointi apu ja kauppapalvelut asiakas ei pysty itse tai omatoimisesti asiointiin esim. käymään kaupassa tai tekemään ostoksia tai suorittamaan tilausta, eikä hänellä ole käytettävissä omaisia tai läheisiä tai henkilökohtaista apua avustamiseen 10

11 Ateriapalvelu asiakas, jolla on erityisruokavalio ja joka ei pysty itse valmistamaan erityisruokavalioaterioita asiakas, joka ei pysty itse omatoimisesti liikkumaan kodin ulkopuolella ja tekemään ruokaostoksia ja/tai valmistamaan aterioitaan asiakas, joka tarvitsee ohjausta ja valvontaa ruokailussa ja ravitsemustilan seurannassa veteraaniasiakas, jonka toimintakyky on pysyvästi alentunut ja joka ei pysty itse omatoimisesti liikkumaan kodin ulkopuolella ja tekemään ruokaostoksia ja/ tai valmistamaan aterioitaan. asiakas, jolle on myönnetty muita kotihoidon palveluja asiakas ei pienten tulojensa ja vähävaraisuutensa takia pysty käyttämään hyväkseen muiden ateriapalveluita tuottavien yritysten palveluita Turvapalvelu asiakas, jolla on kaatumisriski turvattomuus epävakaa terveydentila Sauna- ja kylvetyspalvelu asiakas, jonka kodin peseytymistilat ovat puutteelliset tai peseytymisen järjestäminen on epätarkoituksenmukaista ja hankalaa Saattoapu ja kuljetuspalvelut Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Asiakas ei ole vammaispalvelulain mukainen vaikeavammainen ja täyttää perusturvalautakunnan palvelun myöntämi-selle asetetut tulo- ja varallisuuskriteerit. Asiakas, joka ei huonokuntoisuutensa ja liikkumisvaikeuksiensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia, asiointiliikenne taksia, palvelubussia tai ajamaan itse autoa. Milloin kotihoitopalvelua ei voida antaa tai jatkaa Kotihoidosta edelleen ohjaamisen myöntämisen perusteet Kotona selviytymistä tullaan arvioimaan silloin, kun asiakkaan terveyden tilanne tai muu syy ja hoidon tarve niin vaatii eli seuraavasti: 1. kotihoitokäyntien tarve on yli 8 kertaa/ vrk 2. avuntarve on jatkuvaa, ei tilapäistä 3. lääkäri on tarkistanut tilanteen eikä asiakkaan kunnossa ole nähtävissä lääketieteellisesti kohenemista 4. RAI- arvioinnissa ei esiinny kohennettavissa olevia tekijöitä 5. Rava indeksissä ei esiinny kohennettavissa olevia osa-alueita 6. asunnonmuutostyöt ja kotiin annettavat palvelut eivät korjaa tilannetta 7. haettavissa olevat taloudelliset tuet on käytetty 8. henkilön lähipiirissä ei ole sellaista avustavaa tukihenkilöä, joka tarvittaessa voisi lisätä omaa työpanostaan 11

12 9. kotihoidon palveluilla ja tukipalveluilla ei voida turvata asiakkaan kotona selviytymistä vuorokauden eri aikoina Työsuojelulliset vaatimukset kotona hoitamiselle 1. Voimakkaasti päihteiden vaikutuksen alaisena olevan asiakkaan yleistila tarkistetaan ja suunnitellut hoitotoimenpiteet toteutetaan asiakkaan selvittyä seuraavan sovitun käynnin ajankohtana 2. Hoitajan läsnä ollessa asiakkaan ei pidä tupakoida 3. Apuvälineiden käytöllä taataan työntekijöiden työturvallisuus 4. Oletettavasti aggressiivisen asiakkaan kotiin mentäessä tulee olla kaksi työntekijää 5. Omaiset/asiakkaan lähipiiri ei saa olla uhka työntekijän turvallisuudelle. 6. Asiakkaan kotona olevat, hoitajien työvälineinään käyttämät/tarvitsemat vialliset sähkölaitteet tulee korjauttaa. 7. Kaikkien tarvittavien työvälineiden tulee olla käyttökunnossa ja turvallisuus seikat huomioitu. Kotihoidon palvelun päättäminen 1. Kotihoidon palvelu päättyy asiakkaan palvelutarpeen päättyessä 2. Kotihoidon palveluja voidaan harkita lopetettavaksi, jos asiakas ei halua tai toistuvasti ei ota vastaan palveluja 3. Kotihoidon palvelu päättyy, kun asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai jos hän ei suostu yhteistyöhön, vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen oman hoitonsa kannalta. Kotihoidon työntekijöiden koskemattomuutta ei voida turvata. Tarvittaessa kotihoitoa toteutetaan parityönä. Palvelujen lopettamisesta tehdään aina päätös, josta asiakas voi halutessaan tehdä oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnalle. Ennen palvelujen lopettamista asiakasta tai hänen laillista edustajaansa on kuultava. Kotihoidon laatu, arviointi ja vaikuttavuus Kotihoidon palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Palveluja annetaan asianmukaisesti, sovitussa ajassa ja niiden kokonaisuutta arvioidaan. Palvelu- ja hoitosuunnitelma kirjataan selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä. Palvelu- ja hoitosuunnitelma päivitetään palvelutarpeen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Ikääntyneiden palveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia ja ohjeita hyvästä palvelusta ja palvelutarpeen arvioinnista (STM 2008 ja STM 2013). Kotihoidon palvelujen ja tukipalvelujen laatua seurataan asiakaspalautteiden avulla. Palveluja järjestetään yhteistyössä erilaisten tahojen kanssa, joten myös näiden palvelujen laatua ja asiakaspalautetta seurataan säännöllisesti. Palvelujen suunnittelun tueksi kerätään valtakunnallista tutkimustietoa kotihoidon toimialueelta. 12

13 Kotihoidon vaikuttavuutta ja laatua seurataan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottamien RAI -arviointien palauteraporttien ja vertailutietokannan avulla. Kotihoidon palvelujen vaikuttavuutta arvioidaan tarkistamalla asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat säännöllisesti kuuden (6) kuukauden välein sekä RAIarviointiraportteja hyödyntämällä vähintään kerran vuodessa. Vaikuttavuutta arvioidaan myös sen perusteella, millaisiin lopputuloksiin asiakkaan tuen, hoivan ja hoidon sovituissa tavoitteissa päästään. 13

14 Liite 1 Kotihoidon palvelujen sisältö Asiakkaan saamat palvelut määritellään yksilöllisesti ja kuntouttavan työotteen periaatteita noudattaen kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Palveluiden myöntämisen tulee perustua asiakkaan tosiasialliseen palvelun tarpeeseen. 1. Henkilökohtainen hygienia Henkilökohtaiseen hygieniaan sisältyy seuraavat toimenpiteet ja niissä avustaminen: Asiakkaan avustaminen suihkussa kerran viikossa, erityistapauksissa esim. lääkityksen vuoksi runsas hikoilu, suihku useammin Cystofixin juuren (suprapubisen-katetrin) hoito tarvittaessa suihkutuksen yhteydessä Avustaminen päivittäisissä pikkupesuissa asiakkaan tarpeen mukaan Hampaiden pesu ym. suuhygienia Ihon kunnon huomiointi, rasvaus Kynsien leikkaus, parran ajo WC-käynneillä, portatiivillä tai alusastialla avustaminen. Opastaminen vaippojen käytössä, avustaminen vaippojen vaihdossa Asiakkaan kestokatetrin vaihto tai kertakatetrointi ohjeen mukaan. Suihkupäivät ajoitetaan arkipäiviksi. Saunotukset omassa saunassa vain erikseen harkiten, turvallisuustekijät ja kotihoidon resurssit huomioiden. 2. Ravitsemus Ravitsemukseen sisältyy seuraavat toimenpiteet ja niissä avustaminen: Asiakkaiden aamu-, väli- ja iltapalan laitto sekä aterioiden lämmittäminen Aterioiden tilaaminen ateriapalvelusta, mikäli asiakas ei itse pysty huolehtimaan aterioiden valmistamisesta tai niiden tilaamisesta Valmis-/einesruokien hankkiminen tarvittaessa Opastus terveellisestä ja monipuolisesta ruokavaliosta sekä erityisruokavalioiden noudattamisesta Asiakkaan ravitsemustilanteen kokonaisvaltainen seuranta Muistiongelmaisten kohdalla erityisesti riittävän energian ja nesteen saannin huomioiminen. Poikkeustilanteissa voidaan käyttää harkintaa ja tarvittaessa valmistaa ruokaa asiakkaan kotona, esim. kuntouttava työote, saattohoito. 14

15 3. Sairaanhoidolliset tehtävät Kokonaisvaltainen kotihoito sisältää myös sairaanhoidollisia tehtäviä, ohjausta ja seurantaa. Asiakkaan hoito toteutetaan lääkärin antamien määräysten mukaisesti. Lääkehoitosuunnitelmassa on määritelty koulutukseen perustuvat vastuut, tarvittavat luvat jne. lääkehoidon toteutuksen osalta. Asiakkaalle voidaan myöntää tilapäiset tai säännölliset sairaanhoidon palvelut. Sairaanhoidollisia tehtäviä ovat esimerkiksi: Lääkehoito Dosettijakoa tarvitsevat asiakkaat ohjataan ensisijaisesti apteekin koneelliseen annosjakeluun. Koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun siirtyvät kaikki kotihoidon asiakkaat, joilla on jaettavia lääkkeitä vähintään kaksi. Erikseen sovittavissa poikkeustapauksissa lääkkeiden dosettijako voi jäädä kotihoidon tehtäväksi. Kaikki lääkkeet eivät sovellu koneelliseen annosjakeluun esim. Marevanlääkitys, lääkeliuokset, antibiootit kuuriluonteisina sekä solunsalpaajat. Näitä lääkkeitä ei voi toimittaa annospusseissa, vaan ne on jaettava erikseen. Niiden jaosta vastaa tarvittaessa kotihoidon hoitohenkilöstö tai terveyskeskuksen kotisairaanhoito. Asiakas tekee apteekin kanssa sopimuksen koneellisesta lääkkeenjaosta ja vastaa kustannuksista tai maksaa Valtimon kunnan vuosittain sosiaalipalvelumaksuissa vahvistaman lääkehoidon maksun, jos koneellinen annosjakelu tai apteekkijakelu ei sovellu. Muut sairaanhoidolliset tehtävät: kokonaisarvio asiakkaan kotona pärjäämisestä ja tarvittaessa lisähoidon tarpeesta lääkelistojen päivitykset ja reseptien uusintaan liittyvät tehtävät haavahoito avannehoito ja katetrointi verinäytteet ym. laboratorionäytteet kipuhoito ja iv-hoidot terveydentilan seuranta ja arviointi toteutetun hoidon vaikutusten seuranta muistihäiriöiden alkututkimukset antikoagulantti (verenohennus) hoidon jatkomääritykset hoitavan lääkärin ohjeen mukaan 4. Siistiminen Kotihoito huolehtii kodin riittävästä hygieniatasosta siltä osin kun asiakkaalla ei ole terveydentilasta johtuen muita mahdollisuuksia järjestää sen toteuttamista, esim. omaisten tai yksityisen palveluntuottajan avulla. Riittävä hygieniataso sisältää mm. WC:n pesu tiskaaminen 15

16 keittiön pöydät ja tasot jääkaapin siistiminen roskapussien vieminen vuodevaatteiden vaihtaminen pölyjen pyyhkiminen sähkö- ja hallintalaitteista paloturvallisuuden lisäämiseksi Toimet tehdään asiakkaan kanssa yhteistyössä huomioiden toimintakykyä ylläpitävä työote, ja asiakas osallistuu tehtäviin mahdollisuuksiensa mukaan. Kotihoidon avusta sovitaan yksilöllisessä hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Poikkeustilanteissa voidaan imurointi järjestää kotihoidon toimesta (asiakkaan käyttämät tilat), silloin kun se asiakkaan kokonaistilanne huomioiden on välttämätöntä. Pelkkään siistimiseen ja siivoamiseen ei kotihoidosta voi saada apua. Jos kotona asuminen tai sairaalasta kotiutuminen edellyttää kodin perussiivousta tai hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevaa asiakasta uhkaa häätö siivottomuuden takia eikä hänellä ole mahdollisuutta hankkia siivousta omin varoin, sovitaan sosiaalijohtajan kanssa siivouksen järjestämisestä yksityiseltä palveluntuottajalta. 5. Tekstiilihuolto Asiakkaan käyttövaatteista koostuvat pyykit pestään hoito- ja palvelusuunnitelmassa suunniteltujen käyntien yhteydessä, asiakkaan omalla koneella, mikäli asiakas ei itse pysty eikä pyykinpesua ole mahdollista järjestää omaisten toimesta tai pesulapalvelut eivät ole mahdollisia. Vuodevaatteet vaihdetaan kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Silitys, mankelointi, vaatteiden käsin pesu, mattojen, verhojen yms. pesut ohjataan lähipiirille ja omaisille tai yksityiselle palveluntuottajalle. 6. Ulkoilu Kotihoito avustaa ulkoilussa, huomioiden kuntouttavan työotteen, työtilanteet ja tasapuolisuuden asiakkaiden kesken. Ulkoilua järjestettäessä/toteutettaessa otetaan huomioon olosuhteet ja turvallisuustekijät. 7. Saattoapu Ensisijaisesti saattoapu järjestetään omaisten, lähipiirin tai vapaaehtoistyön turvin. Kotihoito avustaa tarvittaessa vapaaehtoisen saattajan tilaamisessa. Mikäli asiakkaan jatkohoidon kannalta on välttämätöntä, eikä em. saattoapua ole käytettävissä, hoitaa kotihoito asiakkaan lääkäriin saattamisen. 8. Ilta- ja viikonlopputyöt Kotihoidon palveluita on mahdollisuus saada myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tuona aikana toteutetaan vain välttämättömät palvelut. 16

17 Vuodepotilaan hoito toteutetaan asiakkaan kotona edellyttäen, että hänen hoitonsa on turvattu myös käyntien välillä, tai kotihoidon käynnit riittävät takaamaan turvalliseen kotihoidon. 9. Yöhoito Kotihoidon yöavun piiriin otetaan asiakas, jonka kotona selviytyminen sitä välttämättä edellyttää. Yöhoidon tarpeellisuutta ja määrää arvioidaan säännöllisesti. Kotihoidon yöapua voidaan antaa tilapäisesti esim. sairaalasta kotiutumisen yhteydessä ja saattohoitotilanteessa tai pysyväisluontoisesti jatkuen, mikäli kotihoidon yöapu on se toiminto jolla mahdollistetaan asiakkaan kotona asuminen vuorokauden eri aikoina. Yöhoidon tehtävät asiakkaan turvallisuuden varmistaminen wc-käynneissä avustaminen vaipanvaihto katetrointi asentohoito kivun hoito, nesteytykset ymv voinnin seuranta ja arviointi. 10. Asiointi Kauppa-asiat (ruoka ym. päivittäistavarat) hoidetaan ensisijaisesti asiakkaan, hänen omaisten, lähipiirin tai kauppaliikkeen oman kauppapalvelun toimesta. Pankkiasiointi Kotihoito hoitaa pankkiasiat vain poikkeustapauksissa. Kotihoidon henkilöstö ei hoida muuten asiakkaan raha-asioita eikä käsittele käteistä rahaa sovittuja käyttörahoja lukuun ottamatta. Kotihoito ei käytä asiakkaan pankkikorttia. Apteekkiasiat Tarvittaessa kotihoito huolehtii asiakkaan apteekkiasioista. Kotihoidon asiakkaiden tulee sopia apteekin kanssa tiliasiakkuudesta. Kotihoidon työntekijät eivät käsittele rahaa lääkehankintoja tehtäessä. Muu asiointi Mikäli asiakkaalla ei ole omaisia, läheisiä tai muuta tahoa, joka voisi hänen kanssaan käydä vaateostoksilla, voi kotihoidon työntekijä auttaa asiakasta välttämättömissä vaatehankinnoissa. Kotihoidon henkilöstö ei kuljeta asiakkaita omilla autoillaan. Asiakkaan kanssa asioitaessa, tulee käyttää taksia (asiakas vastaa kustannuksista), tai erikseen harkitusti asiakkaan kokonaistilanne huomioiden, kotihoidon autoa, mikäli se on käytettävissä.. 17

18 11. Sosiaalinen kanssakäyminen Kotihoito pyrkii edesauttamaan asiakkaan yhteydenpitoa omaisiin ja ystäviin sekä kannustaa häntä osallistumaan päivä-, kerho- ymv.. toimintaan sekä avustaa mahdollisuuksien mukaan osallistumisessa. 12. Muut tehtävät Asiakkaan postit haetaan laatikosta, jos asiakas siihen kykenemätön tai lähipiiri ei hoida. Lumet luodaan rappusilta ja kulkuväylältä siltä osin kuin se on välttämätön liikkumisen kannalta Puiden kantaminen ja puilla lämmittäminen tehdään, jos se on ainoa talon ja ruuan lämmityskeino Kotihoidon työntekijä testaa kerran kuukaudessa, että palovaroitin on toimintakunnossa Asiakasta avustetaan sellaisten teknisten apuvälineiden käytössä, jotka turvaavat kotona selviytymistä Asiakasta avustetaan ja opastetaan apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden hankinnassa ja käytössä. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä fysioterapian kanssa. 18

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 VALTIMON KUNTA Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 1 SISÄLTÖ Visio... 3 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 3 Arvot ja eettiset periaatteet...

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (4) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella

VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella Seija Karukannas, vs. hoito- ja hoivapalvelujen johtaja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 SISÄLTÖ Sivu 1. KOTIHOITO POSIOLLA 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 4 3. KOTIHOITOPALVELUIDEN LAATU 6 4. KOTIHOIDON TOTEUTUS 6 4.1. Palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen Liite 1. Perusturvalautakunta 9.11.2016 65 1 Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet 1.12.2016 alkaen Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen myöntämisen perusteet ja sisältö Polvijärvellä

Vanhuspalvelujen myöntämisen perusteet ja sisältö Polvijärvellä Vanhuspalvelujen myöntämisen perusteet ja sisältö Polvijärvellä Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11 2014 109 Sisällys 1 KOTIHOIDON MÄÄRITTELY... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon palvelut... 4 2 KOTIHOIDON

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET Oheisliite PETULTK 26.1.2012 14 Oheisliite kh 6.2.2012 32 KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2012 alkaen Hankasalmen kunta 1 Sisältö 1 Kotihoidon toiminnan tavoitteet... 2 2 Kotihoidon käsitteet... 2 3

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito Kotihoidon palvelukuvaus Kotihoidon toimintaperiaatteena on tukea asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa ja huolenpitoa kotihoidon kriteerit

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON KRITEERIT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON KRITEERIT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON KRITEERIT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 KOTIHOITO... 3 2 KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN... 3 2.1 Arviointijakso... 3 2.2 Kotihoidon myöntämiskriteerit...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON KRITEERIT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON KRITEERIT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON KRITEERIT Alajärvi, Vimpeli 1 KOTIHOITO... 3 2 KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN... 3 2.1 Arviointijakso... 3 2.2 Kotihoidon myöntämiskriteerit...

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016

KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016 KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016 Kotihoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta ohjataan tekemään mahdollisimman omatoimisesti

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN. Kotihoidonjohtaja. Päivi Joensuu JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA ASIAKKAAKSI OTTAMISEN KRITEERIT 1.8.2009 ALKAEN Kotihoidonjohtaja Päivi Joensuu 23.4.2009 SISÄLLYS 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ 2. KOTIHOIDON TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 2.1

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Vanhusten palvelut 1 (8) IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN id: 404395 2 (8) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Versio 2, päivitys 12.6.2013/Hyväks. R Hjelm Peruspalvelulautakunta 15.12.10 113 Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Päivitetty 21.5.2013/VK Helli-liikelaitoksen johtokunta 27.3.2012 55 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN

PALVELUSETELI HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN PALVELUSETELI TÄMÄ ESITE KERTOO PALVELUSETELIS- TÄ SÄÄNNÖLLISEEN JA TILAPÄISEEN KOTIHOITOON JA OMAISHOIDON LOMITTAMISEEN OPAS ASIAKKAILLE L TAMMIKUU 2012 PALVELUSETELI JIK ky johtokunta on päättänyt palvelusetelin

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kotihoito Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Kotihoito Laatija: Hanna Jokinen Hyväksyjä: Sisällys 1 SÄÄDÖKSET... 2 1.1 Ohjaava säädökset...

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN Hakemus on saapunut Hakemus on käsitelty SAS-ryhmässä Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti ja täydellisesti. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: (alleviivatkaa kutsumanimi) Nykyinen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö Koonnut Päivi Niiranen Projektikoordinaattori Väli-Suomen IKÄKASTE Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus-hanke Kesäkuu 2010 SISÄLLYS

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Asumispaikan myöntämisen yleiset kriteerit... 4 3. Dementiayksikön paikan myöntämiskriteerit... 4 4. RAI-arviointi... 5

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03.

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03. Perusturvalautakunta 33 17.03.2016 Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013 Perusturvalautakunta 17.03.2016 33 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille Yksilövastuinen hoitotyö opas omahoitajille JOHDANTO... 3 YKSILÖVASTUINEN HOITOTYÖ... 4 OMAHOITAJUUS... 5 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN... 6 OMAHOITAJAN TEHTÄVÄT... 7 HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMA... 9 HOITOTUKI...

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot