Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen"

Transkriptio

1 Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

2 1. Johdanto Olemme keränneet tähän oppaaseen tärkeitä näkökulmia yrityksen IT-toimintojen ulkoistamisesta. Kunkin yrityksen tilanne on tietenkin aina yksilöllinen ja siten tämä opas toimii ensisijaisesti ulkoistamisen apuvälineenä ja pohdinnan tukena. Tiedot tähän oppaaseen on kerätty eri lähteistä ja yhdistetty omiin kokemuksiimme. Oppaan toimittaja, Otaverkko Oy on vuonna 1997 perustettu IT-alan asiantuntija ja palveluyritys. Otaverkko tarjoaa kokonaisvaltaista teknistä osaamista ja laadukkaita yksilöllisiä ratkaisuja, joilla varmistetaan yrityksen tietoteknisen ympäristön toimivuus, korkea käytettävyys sekä tietoturva kaikissa olosuhteissa. 2

3 1. Johdanto Mitä ulkoistaminen on? Ulkoistamisen pohjatyö Mitä kannatta ulkoistaa...5 Yrityksen ulkoistamisstrategia...5 Kriittiset kysymykset Ulkoistamisprosessi... 7 Päätös ulkoistamisesta... 7 Tarjousprosessi... 7 Kumppanuus... 8 Sopimusneuvottelut... 8 Käyttöönotto... 8 Hallinnointi ja kehittäminen Vältä karikot, onnistu ulkoistuksessa! Ulkoistamisen hyödyt

4 2. Mitä ulkoistaminen on? Ulkoistaminen tarkoittaa yrityksen osan tai tietyn osatoiminnon ostamista ulkopuoliselta yritykseltä. Useat menestyvät yritykset ovat ulkoistaneet tukitoimintonsa voidakseen keskittyä ydintoimintoihinsa. Ulkoistamisen perusteena ovat organisaation strategiset tavoitteet, jotka määrittelevät pitkälti sen, mitä ulkoistamiselta odotetaan. Ulkoistaminen on lähes mahdotonta, mikäli yrityksen nykytoimintaa ei tunneta. Onnistunut ulkoistaminen edellyttää siis, että nykyiset toiminnot ja prosessit on kuvattu ja nykyinen kustannustaso on tiedossa. Näiden tietojen pohjalta on helpompi määritellä myös keskeiset kehitystavoitteet, eli miten toiminnan tulisi muuttua ja kehittyä ulkoistamisen myötä. Harva yritys ulkoistaa yksinomaan kustannussäästöjen takia, mutta taloudellinen näkökulma on yksi merkittävimmistä päätöksenteon kriteereistä. Taloudellisia vaikutuksia tarkasteltaessa kannattaa ottaa huomioon yhteismitallisuus; keskenään tulee verrata samaa palvelukokonaisuutta ja samaa palvelutasoa. Toimittajan valinnassa hintaa olennaisempia kriteereitä ovat toimittajan osaaminen ja resurssit, kokemus ulkoistamisesta sekä kyky ja halu kehittää toimintaa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Näiden lisäksi kannattaa tarkastella myös palvelutarjonnan laajuutta; mahdollistavatko toimittajan osaaminen ja palvelut jatkossa ulkoistamisen laajentamisen uusille osa-alueille? IT-Barometri 2007:n mukaan keskimäärin 39 % suomalaisyritysten IT:stä on ulkoistettu ja pyrkimys ulkoistamiseen kasvaa edelleen. IT-johdon keskuudessa 37 % on sitä mieltä, että IT-toiminnoista suurin osa tulisi ulkoistaa ja liiketoiminnan johdostakin 54 % kannattaa ulkoistamisen lisäämistä. 4

5 3. Ulkoistamisen pohjatyö Pohjatyön tekeminen ennen IT-palveluiden ulkoistamispäätöstä on oleellista ulkoistamisen kannalta. Pohjatyön tekeminen on pääosin sisäistä työtä, jossa yritys kartoittaa nykytilanteensa, vertaa asemaansa muihin toimijoihin ja markkinoihin yleensä sekä valitsee toimittajat. Jos selvitystyön antamat tulokset viittaavat siihen, että ulkoistaminen on kannattavaa, neuvottelut toimittajien kanssa aloitetaan. Pohjatyön tekeminen kannattaa, koska Gartnerin (2004,6) tutkimuksen mukaan yritys, joka tekee pohjatyön huolellisesti ennen neuvottelujen aloittamista, saavuttaa neuvotteluissa prosenttia paremman hinnoittelun kuin yritykset, jotka eivät panosta pohjatyöhön. 4. Mitä kannattaa ulkoistaa Tärkeimmät syyt ulkoistamiseen ovat halu erikoistua, keskittyä omaan ydintoimintaan ja ydinosaamiseen sekä toimintojen tehostaminen. Jos tavoitteena ovat pelkät kustannussäästöt, päädytään usein huonoon lopputulokseen. Ydintoimintaan keskittymisen myötä resurssit pystytään suuntaamaan täsmällisemmin sinne, missä tuotetaan eniten lisäarvoa asiakkaille, ja samalla tehottomat toiminnot poistuvat rasittamasta sisäistä tehokkuutta. Yrityksen ulkoistamisstrategia Ennen ulkoistamispäätöstä on yrityksen selvitettävä oma ulkoistamisstrategiansa, eli suoritettava strateginen asemointi, johon kuuluvat seuraavat keskeiset kysymykset: Missä bisneksessä olemme? Mitä tuotamme ja kenelle? Millä kilpailemme? Strategisen asemoinnin avulla voidaan näin selvittää yrityksen ydinliiketoiminta,, joka voidaan määritellä seuraavasti: Toiminnot, joita varten yritys on olemassa, joita on vaikea jäljittää ja jotka tekevät yrityksestä omalla tavallaan ylivoimaisen, eli sellaiset toiminnot, jotka tuovat asiakkaille lisäarvoa, jotka ovat kilpailuaseman ja kilpailukyvyn perusta. Näitä toimintoja tulee pitää itsellään, suojata ja vahvistaa. Strategisen asemoinnin yhteydessä selvitetään myös ydintoimintaa tukevat toiminnot, eli ne toiminnot, jotka kokonaan tai osittain voidaan uskoa ulkopuolisen hoitoon. Perusedellytyksenä on kuitenkin se, että hyödyt ovat haittoja/riskejä suuremmat ja sopivan kumppanin etsintään sekä yhteistyöneuvotteluihin on resursseja. 5

6 Kriittiset kysymykset Kun halutaan selvittää onko mielekästä ulkoistaa jokin toiminto, on seuraavista kriittisistä kysymyksistä apua. ulkoistettava toiminto ydinosaamistamme? Ei olemassa useita vaihtoehtoisia toimittajia? toiminto kriittinen yrityskuvamme kannalta? Ei meille etua tuottaa toiminto itse? Ei ulkoistettava toiminto asiakkaallemme kriittinen? Kyllä Ei ulkoistettava toiminto nopeasti kehittyvä avainteknologia ja toiminnallemme tärkeä? Ei toiminnon takaisinotto mahdollista? Kyllä kumppanilla resursseja ja aitoa halua kehittää palveluitaan? Kyllä ulkoistaminen taloudellisesti järkevää? Kyllä Käynnistä ulkoistamisprosessi! 6

7 5. Ulkoistamisprosessi Päätös ulkoistamisesta Ulkoistamispäätöksessä on tarkoin mietittävä, mitä halutaan ulkoistaa, missä laajuudessa ja mitä ulkoistamisella halutaan saavuttaa. Nykytilan huolellinen kartoitus on ensiarvoisen tärkeää ulkoistettavan kokonaisuuden määrittelemiseksi. Tarjousprosessi Kun ulkoistamispäätös on tehty, käynnistetään tarjousprosessi, joka sisältää seuraavat vaiheet: Toimittajien esivalinta Toimittajan valinta on tehtävä huolellisesti ja samalla arvioitava, onko orastavan yhteistyön lopputuloksena todellinen kumppanuus. Arvosteluperusteita toimittajaa valittaessa ovat muun muassa: yrityksen koko oman yrityksen kokoon nähden yrityksen maine, tausta ja taloudellinen tila referenssit ja osaaminen halu kehittyä sitoutumisvalmius hankkeeseen henkilösuhteet Tarjouspyynnön laatiminen Hyvän tarjouspyynnön laatiminen on usein varsin vaativa ja tärkeä tehtävä. Tarjouspyynnön laadintaan kannattaa käyttää aikaa, jotta tarjouspyynnön sisältö on tarpeeksi laadukas. Huolellisesti laadittu ja selkeä tarjouspyyntö helpottaa sekä tarjouksen tekemistä, että saatujen tarjousten vertailua. Tarjouspyynnön pituus kannattaa pitää lyhyenä ja sisältö selkeänä. Lisätiedot kannattaa laittaa liitteisiin ja itse tarjouspyyntöön keskittää vain ydinasiat. Tarjouspyynnön liitteenä kannattaa esittää kattava kuvaus oman yrityksen nykytilasta. Usein nimittäin vain osa toiminnosta ulkoistetaan ja palvelun tuottajan on hyvä tietää, miten kokonaisuus toimii. Toimittajalle on myös annettava tarpeeksi pitkä aika tarjouksen laadintaan: hankinnan laajuudesta riippuen viikosta neljään viikkoon. Hyvät ohjeet tarjouspyynnön laatimiseksi löytyvät osoitteesta Tarjousten vertaileminen Tarjousten vertaileminen edellyttää, että tarjouspyyntö tuottaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjousten vertailemiseksi on hyvä poimia joitakin mahdollisimman yhteismitallisia kohtia tarkasteltavaksi. Toimittajan valinta Toimittajan valinta (ehdotus valinnasta) saatetaan usein loppuun valintatyöryhmässä. Tavoitteena on yksimielinen päätös, jonka tukena käytetään informaatiota tarjouksista tehdyistä pisteytyksistä, toimittajien vahvuuksista ja heikkouksista, mahdollisesti tarkennettuja tarjouksia, sekä valintaryhmässä syntyneitä mieli- 7

8 kuvia toimittajista. Valinnasta on tiedotettava niin valitulle, kuin valitsematta jääneillekin toimittajille. Kaikille ulkopuolelle jääneille on kerrottava valintakriteerit, miksei tarkemmin vaikka puhelimitse tai lyhyellä tapaamisellakin, jos näin toivotaan. Toimittajat seuraavat jokaista kilpailutusprosessia tarkkaan ja haluavat luonnollisestikin oppia ja kehittyä, jotta pärjäisivät paremmin tulevissa tarjouskilpailuissa. Kumppanuus Kumppanuudella tarkoitetaan palveluiden ostajan ja myyjän välistä yhteistyöhön perustuvaa liikesuhdetta, jossa keskeisiä piirteitä ovat: luottamukseen perustuva pitkäaikainen yhteistyö laaja keskinäinen informaation vaihto sekä yhteiset kehittämistavoitteet, jatkuva kehittäminen ja kehittyminen yhdessä. Kumppanuus ei synny hetkessä, vaan vaatii pitkäaikaista yhteistyötä, samanveroiset osapuolet, molemminpuolisen luottamuksen ja halua kehittää yhteistyöstä kumppanuus. Toimittajan valinta onkin tehtävä huolellisesti ja samalla arvioitava, onko orastavan yhteistyön lopputuloksena todellinen kumppanuus. Sopimusneuvottelut Sopimusneuvotteluissa viimeistellään kaikki suunnittelun aikana avoimeksi jääneet yksityiskohdat ja tehdään aikataulutettu haltuunottosuunnitelma. Sopimusneuvotteluiden lopputulos on haltuunottosuunnitelma ja viimeistelty sopimus. Yhteistyön perustana on asiakkaan ja palvelutoimittajan välinen palvelusopimus. Osana sopimusta on oltava riittävän tarkalla tasolla määritelty palvelukuvaus, josta käy selkeästi ilmi palvelun sisältö sekä osapuolten roolit ja vastuut. Sopimuksessa kuvataan myös palvelutasokriteerit ja niistä poikkeamiseen mahdollisesti liittyvät sanktiot sekä ns. hallintomalli. Tässä vaiheessa on mahdollista sopia myös sopimuksen irtautumisehdoista siltä varalta, että kaikki ei menekään suunnitelmien mukaisesti, ja palvelu halutaan siirtää toiselle toimittajalle tai toiminta halutaan kotiuttaa. Käyttöönotto Onnistunut käyttöönotto, migraatio, edellyttää hyvän kirjallisen haltuunottosuunnitelman tekemistä. Kaikkien osapuolten on oltava tietoisia sopimuksen sisällöstä. Kaikkien on myös hyväksyttävä sopimus ja sitouduttava siihen. Käyttöönoton aikataulutus kannattaa tehdä huolella ja realistisesti. Erityisen tärkeää on vastuurajapintojen selvä määrittely ja osapuolten välinen avoin kommunikaatio. On tärkeää myös pitää yrityksen henkilökunta tilanteen tasalla. 8

9 Hallinnointi ja kehittäminen Ulkoistaminen ei suinkaan pääty siihen, että käyttöönotto on onnistuneesti tehty ja palvelu toimii. Ulkoistaminen ei ole kertasuoritus, vaan palvelun laadun kehittäminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä ja seurantaa palvelun toimimisesta. Palvelua pitää myös voida kehittää, jotta se vastaa kasvavan yrityksen muuttuvia tarpeita. Tätä varten pitää päättää hallintomallista. Toimiva hallintomalli on edellytys hyvälle yhteistyölle asiakkaan ja palvelutuottajan välillä. Hallintomalli määrittelee, millä tasoilla yhteistyötä tehdään ja ketkä ovat kontaktihenkilöt eri asioissa. IT-palveluissa on todettu hyväksi malli, jossa perustetaan molemmista osapuolista koostuva ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Ohjausryhmätyöskentely antaa hyvät edellytykset avoimeen kommunikaatioon ja hyvään tilaaja-toimittaja-suhteeseen, joihin on hyvä perustaa aloitettu yhteistyö ja myöhemmin kumppanuus. 6. Vältä karikot, onnistu ulkoistuksessa! Ulkoistus on organisaatiolle aina iso muutos, joka vaatii hyvin organisoitua toimintaa ja molemminpuolista yhteistyötä sekä tilaajalta, että toteuttajalta. Seuraavaksi potentiaalisia karikoita huomioitaviksi. Ulkoistamisen piilotetut kustannukset Yritykset eivät aina ota huomioon toimittajan vaihdon aiheuttamia piilotettuja kustannuksia. Kun yritys etsii uutta kumppania, pyritään tietenkin mahdollisimman pieniin kuluihin. Usein kunnollinen suunnittelutyö ja kartoitus jäävät kuitenkin tekemättä. Hyvällä esityöllä saataisiin muun muassa piilotetut kustannukset selville. Siirtymävaiheen kustannuksia on vaikea määritellä tarkkaan, koska niitä syntyy koko prosessin ajan, kunnes uusi toimittaja vastaa täysin sovitusta kokonaisuudesta. Oman organisaation työpanos, eli käytetty aika esim. erilaisissa ulkoistamiseen liittyvissä kokouksissa ja sopimusneuvotteluissa, on myös huomioitava. Ulkopuolisen konsultin palkkaaminen on usein varteenotettava vaihtoehto. Sopimuksen päättymiseen liittyvät kustannukset on myös hyvä huomioida. Jos toimittajaa halutaan vaihtaa tai ottaa ulkoistettu toiminto takaisin, syntyy näistäkin kustannuksia. Sopimukseen on siis syytä kirjata, miten tällaisissa tapauksissa toimitaan. 9

10 Sitoutumisen puute Jos ulkoistamisprosessiin osallistuvat henkilöt eivät ole tarpeeksi sitoutuneita hankkeeseen, vaan kokevat ulkoistamisen ainoastaan ongelman poistamisena, on suuri riski, että ulkoistaminen epäonnistuu. Heikko viestintä omalle organisaatiolle ulkoistamisprosessista On tärkeää pitää oma organisaatio tietoisena ulkoistamisesta, sen syistä ja aikataulusta. Oikealla tiedottamisella muutosvastarinta vähenee. Ulkoistamista ei ymmärretä riittävän hyvin Ennen kuin ulkoistamisprosessiin ryhdytään, on syytä hankkia tarvittavat tiedot ulkoistamisprosessista sekä sen hyödyistä ja riskeistä. Ulkoistamiseen liittyviä riskejä ei ole huomioitu tarpeeksi Tämän voi välttää alkuvaiheen huolellisella kartoituksella. Pohjatyön merkitystä ei tässäkään voi vähätellä! Ulkoisten asiantuntijoiden käyttö vähäistä Joskus ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen ulkoistamisessa on edullisempaa kuin oman organisaation resurssien käyttäminen. Ulkopuolisen konsultin tarpeellisuus voidaan usein arvioida alkuvaiheen huolellisessa kartoituksessa. Oman organisaation osaajat jäävät ulkoistamisprosessin ulkopuolelle On tärkeää, että oman organisaation osaajat otetaan mukaan ulkoistamisprosessiin, koska heillä on usein korvaamatonta tietoa ruohonjuuritasolta kuten myös organisaatiokulttuurista, markkinoista jne. Liian tiukka aikataulu Projektin läpiviemisen suhteen ollaan usein liian optimistisia, mikä voi johtaa siihen, että tärkeille päätöksille ei anneta riittävästi aikaa. Kulttuurierojen vaikutus ulkoistamisprosessiiin Varsinkin offshore-ulkoistamisessa, eli silloin kun toiminta ulkoistetaan ulkomaille, on erityisesti huomioitava ne ongelmat, joita kulttuurierot saattavat aiheuttaa. Ulkoistamisesta vastaavan ohjausryhmän puuttuminen Ohjausryhmän tärkein tehtävä on hallinnoida ja valvoa tehtyä sopimusta, sekä kehittää palveluita vastaamaan ulkoistavan yrityksen muuttuvia tarpeita. 10

11 7. Ulkoistamisen hyödyt Onnistunut ulkoistus edellyttää siis huolellista suunnittelua, paljon työtä ja asiaan perehtymistä sekä ulkoistajalta että toimittajalta. Onnistunut ulkoistus tuo mukanaan ilmeisiä hyötyjä: Yritys voi keskittyä ydinosaamiseensa ja samalla hyötyä kumppanin IT-osaamisesta. Tehokkuus paranee ydinosaamiseen keskittymällä. Yritys voi ulkoistamisella hankkia sellaista osaamista ja teknologiaa, jota ei muutoin ole helposti saatavissa. Hyvillä kumppanuuksilla yritys voi saada lisää uskottavuutta ja luotettavuutta. Vähentämällä investointeja vapautuu resursseja muuhun käyttöön. Kiinteät kustannukset tulevat muuttuviksi. Kuten jo todettiin, ulkoistaminen ei ole kertasuoritus, vaan se vaatii tehokasta hallinnointia ja jatkuvaa yhteistyötä. Ulkoistamispalvelua pitää myös kehittää siten, että se vastaa yrityksen ajan kanssa muuttuvia tarpeita. Otaverkko on IT-alan asiantuntija- ja palveluyritys. Autamme mielellämme ulkoistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tiedot tähän oppaaseen on kerätty mm. seuraavista lähteistä: The ten outsourcing traps to avoid: Journal of Business Strategy 2/2004 Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry (www.tieke.fi) VTT Risto Suominen 2005 IT-Barometri 2007 M. Kallio tutkielma 5/2008 puh

12 Metsänneidonkuja 12 FI ESPOO p f

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUJEN ULKOISTAMINEN

Lisätiedot

Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN

Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN Tuomas Timonen Opinnäytetyö

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi IT-PALVELUIDEN ULKOISTAMINEN TRANSAKTIOKUSTANNUSTEOREETTINEN TAPAUSTUTKIMUS Tarkastajat: Professori Jaana Sandström Professori

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun pienyritysten ITpalvelut ja niiden ulkoistaminen

Pääkaupunkiseudun pienyritysten ITpalvelut ja niiden ulkoistaminen Pääkaupunkiseudun pienyritysten ITpalvelut ja niiden ulkoistaminen Rivanti, Laura 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Pääkaupunkiseudun pienyritysten IT-palvelut ja niiden

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset Laskentatoimi, Pro gradu seminaarin tutkimustyö Toukokuu

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2.tarkastaja:

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Case: Maris Multilingual LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2015 Sini Olkanen

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot