Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30.12.2011. www.hsl.fi"

Transkriptio

1 Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä

2

3 Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 HSL Helsingin seudun liikenne

4 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, HSL puhelin (09) Lisätietoja: Marko Vihervuori, (09) Kansikuva: HSL/ Lauri Eriksson Helsinki 2011

5 Esipuhe Tämä julkaisu sisältää lokakuussa 2010 Kirkkonummen bussiliikenteessä tehdyn lippulajitutkimuksen keskeisiä tuloksia. Julkaisussa kuvataan tutkimuksen menetelmä ja päävaiheet. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan Kirkkonummen bussiliikenteestä. Tuloksia käytetään joukkoliikenteen kehittämisessä ja HSL:n taloudellisissa tarkasteluissa. Arvokasta taustatietoa saadaan matkustajien asiakasprofiilien analysoimiseen ja liikkumiskäyttäytymisen arviointiin. Lippulajitutkimuksesta on vastannut Liikennetutkimukset ja -ennusteet -ryhmän päällikkö Marko Vihervuori. Tutkimuksen kenttätöiden suunnittelijoina toimivat liikennetutkija Jukka Tarkiainen ja Marko Vihervuori. Kenttätyöt tehtiin HSL:n matkalipuntarkastajien ja Taloustutkimus Oy:n yhteistyönä. Taloustutkimukselta oli mukana 6 haastattelijaa. Kenttätöistä vastasivat Taloustutkimukselta Tutkimusjohtaja Pauliina Aho ja kenttätyönohjaaja Eija Heikkilä sekä Matkalippujen tarkastusyksiköstä tarkastusesimies Sanna Hirvi ja ryhmäesimies Tarmo Kähkönen. Taloustutkimus toimitti tutkimusaineiston HSL:lle, jossa sitä käsittelivät liikennetutkija Marja Salo, IT-asiantuntija Seppo Hanste ja Jukka Tarkiainen. Tutkimusraportin ovat laatineet Jukka Tarkiainen, Marja Salo ja Marko Vihervuori ja sen on taittanut Heli Skippari.

6

7 Tiivistelmäsivu Julkaisija: HSL Helsingin seudun liikenne Tekijät: Jukka Tarkiainen, Marko Vihervuori ja Marja Salo Päivämäärä Julkaisun nimi: Lippulajitukimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 Rahoittaja / Toimeksiantaja: HSL Helsingin seudun liikenne Tiivistelmä: Tämä julkaisu sisältää lokakuussa 2010 Kirkkonummen bussiliikenteessä tehdyn lippulajitutkimuksen keskeisiä tuloksia. Julkaisussa kuvataan myös tutkimuksen menetelmä ja päävaiheet. Tutkimuksen suorittaminen ja tulosten raportointi rajattiin HSL-alueella tapahtuneisiin matkoihin, mutta tietoa saatiin myös busseissa olevista yli HSL-alueen rajan tulevista tai menevistä matkustajista. Tutkimuksessa saatiin matkustajan näyte, joka laajennettiin tilastollisin menetelmin kuvaamaan Kirkkonummen bussiliikennettä. Matkustajien keskimääräinen matkan pituus Kirkkonummen (KKN) sisällä liikennöivillä bussilinjoilla oli 10,1 km ja Kirkkonummelle suuntautuvassa seutubussiliikenteessä 24,3 km. Matkustajien lipputyyppijakauma (%) oli seuraava: KKN sisäiset linjat Seutulinjat HSL:n matkakortti, kausi 75,5 70,0 HSL:n matkakortti, arvo 16,3 16,5 HSL:n muut liput 0,6 2,2 Matkahuollon liput 1,5 4,2 Muut liput 6,1 6,8 Oikeus matkustaa liputta 0,0 0,3 Yhteensä 100,0 100,0 Matkustajien asuinkuntajakauma (%) oli seuraava: KKN sisäiset linjat Seutulinjat Helsinki 1,2 7,8 Espoo 3,1 8,6 Vantaa - 0,7 Kirkkonummi 94,2 78,6 Muu tai tuntematon 1,5 4,3 Yhteensä 100,0 100,0 Suosituimmat liityntäkulkutavat Kirkkonummen sisäisessä liikenteessä olivat kävely (87 %), toinen bussi (6 %) ja henkilöauto (6 %). Seutulinjoilla Helsingistä Kirkkonummelle päin vastaavasti kävely (58 %), toinen bussi (16 %) ja metro (15 %). Seutulinjoilla Kirkkonummelta Helsinkiin päin vastaavasti kävely (83 %), toinen bussi (6 %) ja henkilöauto (6 %). Avainsanat: Kirkkonummi, bussi, lippulaji, lipputyyppi, keskimatka, keskimatkanpituus Sarjan nimi ja numero: HSL:n julkaisuja 36/2011 ISSN (nid.) ISBN (nid.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) Kieli: Suomi Sivuja: 30 HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100, HSL, puhelin (09)

8 Sammandragssida Utgivare: HRT Helsingforsregionens trafik Författare: Jukka Tarkiainen, Marko Vihervuori ja Marja Salo Datum Publikationens titel: Biljettslagsundersökning i Kyrkslätts busstrafik inom HRT-området 2010 Finansiär / Uppdragsgivare: HRT Helsingforsregionens trafik Sammandrag: Publikationen presenterar de centrala resultaten av biljettslagsundersökningen i busstrafiken i Kyrkslätt i oktober Undersökningsmetoderna och undersökningens huvudsakliga skeden finns beskrivna i publikationen. Undersökningen och rapporteringen av resultaten avgränsades till resor inom HRT-området, men även passagerare som åkte buss över gränsen för HRT-området har gett uppgifter. Undersökningen gav ett sampel på passagerare. Samplet utvidgades med statistiska metoder till en beskrivning av busstrafiken i Kyrkslätt. Den genomsnittliga längden på passagerarnas resor på busslinjerna som trafikerar internt inom Kyrkslätt (KKN) var 10,1 km och i regionbusstrafiken till Kyrkslätt 24,3 km. Fördelningen av biljettslag (%) var följande: KKN interna linjer Regionlinjer HRT:s resekort, period 75,5 70,5 HRT: s resekort, värde 16,3 16,5 Övriga HRT-biljetter 0,6 2,2 Matkahuolto-biljetter 1,5 4,2 Övriga biljetter 6,1 6,8 Rätt att resa utan biljett 0,0 0,3 Sammanlagt 100,0 100,0 Fördelningen enligt hemkommun (%) var följande: KKN interna linjer Regionlinjer Helsingfors 1,2 7,8 Esbo 3,1 8,6 Vanda - 0,7 Kyrkslätt 94,2 78,6 Annan eller okänd 1,5 4,3 Sammanlagt 100,0 100,0 De populäraste sätten att göra anslutningsresor i den interna trafiken i Kyrkslätt var gång (87 %), en annan buss (6 %) och personbil (6 %). Populärast på regionlinjerna från Helsingfors i riktning mot Kyrkslätt var på motsvarande sätt gång (58 %), en annan buss (16 %) och metro (15 %). På regionlinjerna från Kyrkslätt mot Helsingfors på motsvarande sätt gång (83 %), en annan buss (6 %) och personbil (6 %). Nyckelord: Kyrkslätt, buss, biljettslag, biljettyp, genomsnittlig resa, medelresa, längd på genomsnittsresa Publikationsseriens titel och nummer: HRT publikationer 36/2011 ISSN (nid.) ISBN (nid.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) Språk: finska Sidantal: 30 HRT Helsingforsregionens trafik, PB 100, HRT, tfn. (09)

9 Abstract page Published by: HSL Helsinki Region Transport Author: Jukka Tarkiainen, Marko Vihervuori ja Marja Salo Date of publication Title of publication: Ticket Survey on Kirkkonummi Bus Services in the HSL Area 2010 Financed by / Commissioned by: HSL Helsinki Region Transport Abstract: This publication presents the key results of the ticket survey conducted on Kirkkonummi bus services in October The publication also describes the research methods used and the main phases of the survey. The survey and reporting of its results were limited to journeys within the HSL area, but the survey provided data also on bus passengers traveling across the HSL area boundaries. The survey included a sample of 1,500 passengers, which was extrapolated using statistical methods to represent Kirkkonummi bus services. The average length of the passengers journeys on bus routes operating within Kirkkonummi (KKN) was 10.1 km and on regional routes operating to Kirkkonummi, 24.3 km. The distribution of ticket types (%) was as follows: KKN internal bus routes Regional bus routes HSL Travel Card, season ticket HSL Travel Card, value Other HSL tickets Matkahuolto tickets Other tickets Right to free travel Total The distribution of passengers municipality of residence (%) was as follows: KKN internal routes Regional bus routes Helsinki Espoo Vantaa Kirkkonummi Other or unknown Total The most popular feeder modes in Kirkkonummi internal transport were walking (87%), another bus (6%) and car (6%). For regional routes from Helsinki to Kirkkonummi, the most popular feeder modes were walking (58%), another bus (16%) and Metro (15%), while for regional routes from Kirkkonummi to Helsinki the corresponding figures were walking (83%), another bus (6%) and car (6%). Keywords: Kirkkonummi, bus, ticket type, average journey, length of average journey Publication series title and number: HSL publications 36/2011 ISSN (nid.) ISBN (nid.) Language: Finnish Pages: 30 ISSN (pdf) ISBN (pdf) HSL Helsinki Region Transport, P.O.Box 100, HSL, tel (0)

10

11 Sisällysluettelo 1. Johdanto Tutkimuksen kuvaus Tutkimusmenetelmä Tutkimusohjelma ja -aikataulu Tutkimusaineiston käsittely Tutkimusaineiston laajennus Kehitysideoita ja huomioitavaa Tutkimuksen tulokset Yleistä Matkustajien lipputyyppijakauma Matkustajien asuinkuntajakauma Lipputyyppijakauma liikennöintialueittain Keskimatkat liikennöintialueittain Matkustajakilometrit liikennöintialueittain ja lipputyypeittäin Liityntäkulkutavat Kirkkonummen bussiliikenteessä...21

12 Kuvaluettelo Kuva 1. Asuinkuntajakauma Kirkkonummen bussiliikenteessä Kuva 2. Lipputyyppijakauma liikennöintialueittain Kuva 3. Matkustajakilometriosuudet liikennöintialueittain ja lipputyypeittäin Taulukkoluettelo Taulukko 1. Lipputyyppijakauma Kirkkonummen bussiliikenteessä...16 Taulukko 2. Asuinkuntajakauma Kirkkonummen bussiliikenteessä...18 Taulukko 3. Matkustajakilometrit ja keskimatkat asuinkunnittain Kirkkonummen bussiliikenteessä...18 Taulukko 4. Lipputyyppijakauma liikennöintialueittain matkustajamäärän (nousujen) mukaan Taulukko 5. Prosentuaalinen lipputyyppijakauma liikennöintialueittain Taulukko 6. Keskimatkat liikennöintialueittain ja lipputyypeittäin Taulukko 7. Matkustajakilometrit liikennöintialueittain ja lipputyypeittäin Taulukko 8. Matkustajakilometriosuudet liikennöintialueittain ja lipputyypeittäin Taulukko 9. Liityntäkulkutapamääriä ja -osuuksia Kirkkonummen bussiliikenteessä...22 Liiteluettelo Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Tutkimuslomake...23 Tutkimuslomake, kooditukset...25 Tutkimusajankohdat ja -määrät...26 Tiedot ja määrät tutkimusaineiston lippulajeista...28 Havainnot aikaryhmittäin ja suunnittain...29

13 11 Termit Bussilinja/linja Linjaan kuuluvat reitit, joilla on sama linjatunnus, esim Bussireitti/reitti HSL-alue Liityntäkulkutapa Linjaryhmä Lippulaji Lipputyyppi Seutuliikenne Sisäinen liikenne Tarkoittaa yksilöllistä reittiä, jota tietyn reittitunnuksen omaavat bussit ajavat, esim. Kirkkonummen sisäinen reitti 22SE ja sisäinen reitti 22M. Vuonna 2010 HSL-alue muodostui kuuden kunnan alueesta: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi. Tässä raportissa liityntäkulkutavalla tarkoitetaan kulkutapaa, jota käytetään siirtyessä pysäkille, jolta noustaan bussin kyytiin. Linjaryhmään kuuluvat linjatunnuksessa HSL:n joukkoliikennerekisterissä saman ensimmäisen numeron omaavat. Kirkkonummen bussiliikenteessä on kaksi linjaryhmää 6-alkuiset (sisäiset linjat) ja 7-alkuiset (seutulinjat). Lippulajitermi kuvaa yhtä tietyn tyyppistä lippua. Esimerkkinä: lähiseutu 3 kausilippu (matkakortti) aikuinen. Lipputyypillä tarkoitetaan tietyntyyppisten lippujen (lippulajien) muodostamaa ryhmää. Puhutaan lipun tyypistä. Esimerkkeinä lipputyypistä ovat HSL:n matkakortin arvoliput ja Matkahuollon matkakortit. Tässä raportissa seutuliikenteellä tarkoitetaan muualta HSL-alueelta Kirkkonummelle liikennöivien linjojen liikennettä sisältäen myös HSL-alueen ulkopuolelle saakka liikennöivät U-linjat. Tässä raportissa sisäisellä liikenteellä tarkoitetaan Kirkkonummen sisälle rajoittuvia linjoja.

14 12

15 13 1. Johdanto HSL-alue muodostui vuonna 2010 kuudesta kunnasta: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi. Tässä tutkimuksessa käsitellään vain yhtä osaa HSL:n bussiliikenteestä: Kirkkonummen bussiliikennettä. Kirkkonummen bussiliikenne jakaantuu Kirkkonummen sisäiseen ja seudulliseen bussiliikenteeseen. Osa Helsingistä lähtevistä bussilinjoista ajaa Kirkkonummen läpi HSL-alueen ulkopuolelle. Seutulinjat kulkevat valtaosin Helsingin keskustasta sekä eteläiseen että pohjoiseen Kirkkonummeen. Kirkkonummen bussiliikenne palvelee pääasiassa kirkkonummelaisia ja siellä liikkuvia. Liikennöintialue koostuu HSL-alueella myös Helsingistä, Espoosta ja Kauniaisista, mikä mahdollistaa myös matkoja näiden kuntien välillä tai sisällä. Kirkkonummen bussiliikenne ei ole vielä HSL:n tilaamaa, joten vaikka HSL:n matkalippuja on mahdollista käyttää, voi matkustaja ostaa myös muita, esim. Matkahuollon lippuja. Lippulajitutkimuksella hankitaan tietoa liikkumiskäyttäytymisestä selvittämällä millaisia lippuja matkustajat käyttävät, minkä pituisia matkoja he tekevät ja missä matkustajat asuvat. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tiedot HSL-alueen bussiliikenteen alijäämän jakamiseksi eri kuntien kesken sekä tuottaa tietoa Kirkkonummen bussilinjaston suunnittelijoille. Tätä varten on selvitettävä Kirkkonummen bussiliikenteen eri kuntien asukkaiden erityyppisillä lipuilla kulkemien matkojen määrät ja pituudet sekä matkasuoritteet matkustajakilometreinä. Tutkimus on rajattu HSL-alueen sisällä suoritettavaksi. Tämä on ensimmäinen Kirkkonummen bussiliikenteen lippulajitutkimus HSL:ssä. Kirkkonummen bussiliikenteestä ei ole aikaisemmin tehty kattavaa lippulajitutkimusta. 2. Tutkimuksen kuvaus 2.1 Tutkimusmenetelmä Lippulajitutkimus koostui kahdesta vaiheesta: kenttätutkimuksesta sekä siitä saatavan aineiston käsittelystä ja analysoinnista. Kenttätutkimuksessa tietoa kerättiin haastattelemalla matkustajia bussimatkan aikana. Haastattelun aluksi HSL:n lipuntarkastaja tarkasti haastateltavan matkalipun tarkoituksena selvittää lippulaji. Tarkastus tehtiin joko tarkastajalaitteella tai silmämääräisesti riippuen lipusta (matkakortti tai paperilippu). Haastattelussa kysyttiin kokonaisuudessaan: lippulaji (tarkastettiin) asuinkunta nousupaikka poistumispaikka liityntäkulkutapa nousupysäkillä liityntäkulkutapa poistumispysäkiltä. Tiedot kirjattiin tutkimuslomakkeille (liite 1.). Lisäksi kirjattiin: haastattelijan nimi päivämäärä reittitunnus suunta bussin joko (1) lähtöaika Helsingistä tai tuloaika Helsinkiin (Kirkkonummelle liikennöivillä seutulinjoilla) tai (2) lähtöaika Kirkkonummen keskustasta tai tuloaika Kirkkonummen keskustaan (sisäisillä linjoilla).

16 14 Tutkimusalue rajattiin HSL-alueeseen ja tutkimus koski ainoastaan arkipäiviä. Tutkimuksen näytetavoitteeksi päätettiin kaikkiaan näytettä viikossa syyskuun 2010 ensimmäisen viikon arkipäivien (maanantai perjantai) matkustajamäärän oltua Näytetavoitteeseen ei laskettu mukaan matkoja, jotka suuntautuvat tutkimusalueen ulkopuolelle tai ovat lähteneet kauempaa, mutta nämäkin matkat kirjattiin ylös kokonaisuuden hahmottamista varten ja suunnittelun taustatiedoiksi. Kirkkonummen monimutkaisen linjastorakenteen vuoksi tutkimustavoitteet yksilöitiin linjoittain, ei reiteittäin. Jokaiselle linjalle laskettiin tutkittavien vuorojen määrä arkivuorokauden matkustajamäärän keskiarvon ja lähtöjen määrän perusteella. Tutkimussuunnitelmaa tehtäessä jokaiselle linjalle pyrittiin saamaan tavoitteen mukainen määrä tutkittavia lähtöjä. Kenttätutkimusta tehtiin yhtäaikaisesti kahden tutkimusryhmän voimin, jotka liikkuivat eri busseissa suunnitelman mukaisesti. Tutkimusryhmä koostui yhdestä Taloustutkimus Oy:n haastattelijasta ja kahdesta HSL:n tarkastajasta. Tutkimuksen yhteydessä määrättiin myös tarkastusmaksuja liputtomille matkustajille. Tarkastajien osallistuminen tutkimuksen tekoon oli välttämätöntä, sillä vain heillä on oikeus tarkastaa matkaliput. 2.2 Tutkimusohjelma ja -aikataulu Kenttätutkimus tehtiin (viikko 43). Liitteessä 2. esitetään tutkitut linjat ja reitit tutkimuspäivämäärineen ja tutkittujen vuorojen määrä. Tutkimuksen aikana kenttätutkimuksen tiedonkeruusta vastannut Taloustutkimus Oy keräsi jatkuvasti tietoa tutkimuksen edistymisestä, minkä perusteella suunniteltiin paikkaustutkimuksia. Päiväkohtaisen tutkimustiedon raportointi Taloustutkimus Oy:stä HSL:ään kesti noin kaksi työpäivää, mikä oli otettava huomioon tutkimuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tutkimusta ei suunniteltu yhdellä kertaa, vaan suunnitelmat olivat päiväkohtaisia, ja ne lähettiin kenttätutkijoille ja tarkastajille päivää kahta ennen kutakin tutkimuspäivää. Päivittäinen tutkimus oli suunniteltu huomioiden siirtymisajan seuraavaan bussiin sekä kenttätutkijoiden ja tarkastajien tauot ja ruokatunnit. Päivä oli jaettu kahteen vuoroon. Tutkimusta tehtiin kaiken kaikkiaan aikavälillä klo 05:30 24:00. Päivittäin tutkimusaikaväli vaihteli riippuen tutkittavista bussivuoroista. Perjantaina tutkimusta tehtiin ainoastaan aamupäivällä tarkastajien koulutuksesta johtuen. 2.3 Tutkimusaineiston käsittely Taloustutkimus Oy lähetti kenttätutkimuksen jälkeen tallentamansa aineiston HSL:ään, jossa siihen tehtiin tarkasteluja SAS- ja Excel-ohjelmilla. Tarkastelussa verrattiin aineistoa työsuunnitelmien tietoihin pyrkien löytämään mahdollisia kenttätöiden kirjaamisvirheitä ja koodausvirheitä kuten virheellisiä linja- ja reittitunnuksia, päivämääriä tai kellonaikoja. Tällöin huomattiin korjaustarpeita, joita myöhemmin korjattiin Taloustutkimuksen ja HSL:n toimesta. Korjausten jälkeen Excelissä lisättiin aineistoon nousu- ja poistumispysäkkien nimet sekä pysäkkien välinen etäisyys eli matkan pituus. Pysäkit tunnistettiin nousu- ja poistumispaikkojen avulla katsomalla lähin paikan nimeä vastaava pysäkki reittioppaan reittikartalta. Pysäkkien väliset etäisyydet saatiin laskettua joukkoliikennerekisterin (JORE) etäisyystiedoista. Mikäli virheellistä tietoa ei pystytty korjaamaan, havainto jätettiin pois laajennuskerrointen laskennasta ja aineiston tarkastelusta. Samassa yhteydessä tarkastelusta jätettiin pois havainnot, joissa nousu- tai poistumispysäkkiä ei ollut ilmoitettu tai tieto oli liian epätarkka matkan pituuden laskemiseksi. HSL-alueen ulkopuolelta alkaneita tai ulkopuolelle päättyneitä matkoja ei sisällytetty lopulliseen aineistoon. Lisäksi pois jätettiin matkat, joiden lippulajia ei ollut ilmoitettu tai jotka oli tehty lippu-

17 15 lajin salliman alueen ulkopuolella. Taloustutkimuksen toimittamassa korjatussa aineistossa oli haastatteluhavaintoa, joista sisälsi välttämättömät ja ristiriidattomat tiedot aineiston jatkokäsittelyä varten. Analyysistä hylättyjä havaintoja oli 552 kpl. Yleisin syy hylkäykseen oli matkan ulottuminen HSL-alueen ulkopuolelle (367 havaintoa), jotka hylättiin, koska tutkimus oli rajattu vain HSL-alueen sisäisiin matkoihin. Lopuista 185 havainnosta matkan pituutta ei ollut mahdollista laskea 143 matkalle, koska nousu- tai poistumispysäkki ei ollut tiedossa. Lisäksi 31 matkaa oli tehty lippulajin salliman alueen ulkopuolella ja 11 havainnon lippulajin koodi oli kirjattu virheellisesti eikä koodia ollut mahdollista luotettavasti korjata jälkikäteen. 2.4 Tutkimusaineiston laajennus Laajennusta varten havainnot ryhmiteltiin 16 luokkaan linjan (seutu- ja Kirkkonummen sisäiset linjat erikseen), suunnan ja aikaryhmän mukaan. Aikaryhmiä oli neljä kappaletta. Jokaiselle lähdölle määriteltiin yksi kellonaika, eli suunnan mukaan joko lähtöaika Helsingistä/Kirkkonummen keskustasta tai saapumisaika Helsinkiin/Kirkkonummen keskustaan (seutulinjat/sisäiset linjat). Aikaryhmät muodostettiin siten, että jos aika oli välillä 5:00 8:59, aikaryhmä oli 1 eli aamuruuhka. Aikaryhmään 2 kuului päiväliikenne eli klo 9:00 14:59 välinen liikenne. Iltaruuhkaan eli ryhmään 3 kuului klo 15:00 17:59 välinen liikenne. Kello 18:00 alkaen tai myöhemmin illalla liikennöivät bussit kuuluivat aikaryhmään 4. Laajennuspohjana käytettiin L-infokannan tutkimusviikon keskimääräisen arkipäivän nousijamääriä vastaavissa aika-, linja-, ja suuntaryhmissä. Laajennetussa aineistossa on matkustajaa. Liitteessä 3. on esitetty tiedot ja määrät tausta-aineiston lippulajeista sekä liitteessä 4. on eritelty havainnot aikaryhmittäin ja suunnittain. 2.5 Kehitysideoita ja huomioitavaa Pysäkkien määrittäminen tehtiin manuaalisesti etsimällä nousu- tai poistumispaikka kartalta ja paikantamalla lähin pysäkki reittioppaan kartalta. Työhön kului huomattavasti aikaa. Jatkossa olisi parempi, että kenttätutkijoilla olisi mukana linjojen reittikartat, joihin on merkitty pysäkit esim. koodeilla. Näitä koodeja kirjoitettaisiin haastattelulomakkeeseen osoittamaan nousu- tai poistumispysäkkiä. Matkustaja siis pyrkisi tunnistamaan nousu- ja poistumispaikkansa kartalta, jolloin valittaisiin lähin tai viereinen pysäkki. Ongelmana lienee jatkossakin Kirkkonummen linjaston suuri reittimäärä. Edelleen kaikkien linjojen reittien jokainen pysäkki tulisi merkitä koodilla (koodit nopeuttavat kenttätoimintaa). Ratkaisu voisi olla joukkoliikennerekisterin valmiit pysäkkikoodit. Karttoja pitäisi kuitenkin tehdä useita erilaisia johtuen reittien suuresta määrästä. Toiseksi ongelmaksi muodostuvat Kirkkonummen länsipuolelle jatkavat bussilinjat, joiden HSL-alueen ulkopuolisista pysäkeistä ei ole tietoa. Ratkaisuna tähän voisi olla tutkimukseen mukaan otettavan matkahavainnon päättäminen kuntarajalle. 3. Tutkimuksen tulokset 3.1 Yleistä Tässä raportissa esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset ja matkustajien taustatiedot, joiden lisäksi aineistosta on tehty erilaisia ristiintaulukointeja. Aineiston perusteella saadaan tietoa matkustajien asuinkuntajakaumasta, käytetyistä lippulajeista, matkan nousu- ja poistumispysäkeistä, liityntäkulkutavoista sekä matkasuoritteesta ja keskimatkan pituuksista. Luvut, joita tarkastellaan, ovat vuoden 2010 kokonaisnousijamääriä. Lippulajitutkimuksessa tuotettiin alun perin matkustajien asuinkunnan mukaan lokakuun arkivuorokauden luvut erilaisten lipputyyppi-

18 16 en kesken. Vuotuiset luvut on laskettu niiden pohjalta käyttäen korotuskerrointa. Se määriteltiin jakamalla Kirkkonummen sisäisten linjojen ja Kirkkonummelle liikennöivien seutulinjojen L-infokannasta saatu vuoden 2010 kokonaisnousijamäärä lippulajitutkimuksen lokakuun arkivuorokauden nousijamäärällä (ilman Matkahuollon lipuilla tehtyjä nousuja). Korotuskertoimella kerrottiin kaikki lokakuun arkivuorokauden aikana tehdyt nousut. Lippulajitutkimus on tehty rajoitetulla näytemäärällä tietyllä aikavälillä tietyissä linjavuoroissa, joten sen luvut eivät täydellisesti kuvasta reaalitilannetta. Raportin tuloksissa ei ole mainittu liputtomia, vaan on oletettu heidän jakautuvan samalla tavalla kuin muiden matkustajien. Raportissa käydään läpi ensiksi taustatietoina matkustajien lipputyyppi- ja asuinkuntajakauma. Linjakohtaisesti tuloksia ei käsitellä linjojen suuresta määrästä ja siten pienestä linjakohtaisesta havaintomäärästä johtuen, vaan tuloksia tarkastellaan alueittain. Kirkkonummen sisäistä liikennettä käsitellään omana alueena ja Kirkkonummelle liikennöitävä seutuliikenne jaetaan kahteen eri alueeseen: Länsiväylän ja Veikkolan suuntaan. Kumpaankin näihin alueisiin on sisällytetty kaikki niissä kulkevat linjat. Kyseinen jako on tehty, koska seutulinjoilla on selkeä kahtiajako eteläiseen ja pohjoiseen Kirkkonummeen kulkevaan bussiliikenteeseen. 3.2 Matkustajien lipputyyppijakauma Taulukossa 1. esitetään Kirkkonummen bussiliikenteen lipputyyppijakauma. Kirkkonummen bussiliikenteessä käytetyin lipputyyppi oli HSL:n matkakortin kausi (71,7 %). Matkakortin arvolippuja käytti 16,4 % matkustajista. HSL:n matkakortin käytössä ei ole huomattavia eroja sisäisen ja seutuliikenteen välillä. Muihin lippuihin (6,6 % yhteensä) kuuluvat kaikki muut liput, jotka eivät ole HSL:n tai Matkahuollon lippuja, esimerkiksi bussiliikennöitsijän omat liput. Matkahuollon lippuja käytettiin enemmän Kirkkonummelle liikennöitävässä seutuliikenteessä kuin Kirkkonummen sisäisessä liikenteessä. Määrät eivät kuitenkaan ole huomattavia niiden yhteisosuuden oltua 3,4 %. Osaa taulukon 1. kohdista on merkitty viivalla (-), koska näistä lipputyypeistä ei ole saatu havaintoa. Taulukko 1. Lipputyyppijakauma Kirkkonummen bussiliikenteessä. Nousijaa vuonna 2010 (1 000 nousua) Prosenttia nousuista vuonna 2010 Lipun tyyppi Sisäinen Seutu Yhteensä Sisäinen Seutu Yhteensä HSL matkakortti, kausi ,5 70,0 71,7 HSL matkakortti, arvo ,3 16,5 16,4 HSL:n paperiset kertaliput ,6 2,2 1,7 Matkahuollon matkakortit ,6 2,5 1,9 Matkahuollon muut liput ,9 1,7 1,5 Muut liput ,1 6,8 6,6 Lapsi, ilmainen ,1 0,1 Muu oikeus matkustaa liputta ,2 0,1 Yhteensä ,0 100,0 100,0 HSL:n liput ,4 88,7 89,8 Matkahuollon liput ,5 4,2 3,4 Muut liput ,1 6,8 6,6 Oikeus matkustaa liputta ,3 0,2 Yhteensä ,0 100,0 100,0

19 17 Lipputyyppijakauman lisäksi on tarkasteltu matkustajien ikä- ja asiakasryhmätietoja. Tarkempaa erittelyä on voitu tehdä vain HSL:n matkakorttia käyttäneistä matkustajista. HSL:n matkakorttia käyttävät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: aikuiset, alennusryhmään kuuluvat (aikuisia) ja lapset (7 16-vuotiaita). Alennusryhmään kuuluvat opiskelijat, eläkeläiset ja invalidit. Kokonaisuudessaan Kirkkonummen bussiliikenteessä HSL:n matkakorttia käyttäviä aikuisia oli 40,9 %, alennusryhmäläisiä 17,2 % ja HSL:n matkakorttia käyttäviä lapsia 30,0 %. Kirkkonummen sisäisillä linjoilla HSL:n matkakorttia käyttäneiden lasten osuus matkustajista oli 65,3 % (aikuisten 14,4 %), kun Kirkkonummelle liikennöivien seutulinjojen matkustajista 14,3 % oli HSL:n matkakorttia käyttäviä lapsia (aikuisia 52,7 %). Alennusryhmään kuuluvia matkustajia oli jonkin verran enemmän seutulinjoilla (19,5 %) kuin sisäisillä linjoilla (12,0 %). Matkustajia, joilla on oikeus matkustaa ilman lippua (0,2 %), oli vain Kirkkonummelle liikennöivillä seutulinjoilla. Näillä seutulinjoilla liputta saavat matkustaa alle 7-vuotiaat lapset, jos heillä mukana aikuinen, jolla on HSL:n matkakortti sekä esim. virkapukuiset poliisit ja vammaisten saattajat. Mikäli lapsella ei ollut mukana HSL:n matkakortilla matkustavaa aikuista, tarkoittaa tämä, että lapset olivat alle 4-vuotiaita U-linjojen sääntöjen mukaisesti. 3.3 Matkustajien asuinkuntajakauma Asuinkunta kysyttiin tutkimuksen aikana jokaiselta matkustajalta, joten asuinkuntajakauma kuvastaa kaikkia matkustajia lipputyypistä riippumatta. Kuvasta 1. ja taulukosta 2. nähdään, että kokonaisuudessaan Kirkkonummen bussiliikenteen matkustajista yli 80 % oli Kirkkonummella asuvia. Kirkkonummen sisäistä bussiliikennettä käyttivät pääosin Kirkkonummella asuvat. Kirkkonummelle liikennöivillä seutulinjoilla matkustajista oli Espoosta 8,6 % ja Helsingistä 7,8 %. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Tuntematon Muu Kirkkonummi Kerava Vantaa Kauniainen Espoo Helsinki 0 % Sisäinen Seutu Yhteensä Kuva 1. Asuinkuntajakauma Kirkkonummen bussiliikenteessä.

20 18 Taulukko 2. Asuinkuntajakauma Kirkkonummen bussiliikenteessä. Nousua vuonna 2010 Prosenttia nousuista vuonna 2010 (1 000 nousua) Asuinkunta Sisäinen Seutu Yhteensä Sisäinen Seutu Yhteensä Helsinki ,2 7,8 5,8 Espoo ,1 8,6 6,9 Vantaa ,7 0,5 Kirkkonummi ,2 78,6 83,4 Muu ,5 4,0 3,2 Tuntematon ,3 0,2 Yhteensä ,0 100,0 100,0 Kerava ja Kauniainen on jätetty pois taulukosta, koska näiden kuntien asukkaita ei ollut näytteessä. Samoin Kirkkonummen sisäisestä liikenteestä ei saatu havaintoja vantaalaisten osalta, joten taulukon kyseistä kohtaa on merkitty viivalla (-). Taulukko 3. Matkustajakilometrit ja keskimatkat asuinkunnittain Kirkkonummen bussiliikenteessä. Matkustajakilometrit (1 000 km) ja keskimatkat (km) vuonna 2010 Prosenttia matkustajakilometreistä vuonna 2010 Asuinkunta Sisäinen Seutu Yhteensä Matkustajakm Keskimatka Matkustajakm Keskimatka Matkustajakm Keskimatka Sisäinen Seutu Yhteensä Helsinki 54 11, , ,6 1,4 7,5 6,6 Espoo 98 8, , ,2 2,5 5,8 5,2 Vantaa , ,9-1,0 0,8 Kirkkonummi , , ,9 94,1 81,1 83,2 Muu 80 13, , ,5 2,0 4,5 4,1 Tuntematon ,0 22 8,0-0,1 0,1 Yhteensä , , ,9 100,0 100,0 100,0 3.4 Lipputyyppijakauma liikennöintialueittain Taulukoita 3. ja 4. sekä kuvaa 2. tarkastelemalla huomataan, että jokaisella liikennöintialueella käytettiin eniten HSL:n matkakortin kausilippua. Eniten sitä käytettiin Kirkkonummen sisäisillä linjoilla (75,5 %) ja vähiten Veikkolaan kulkevilla seutulinjoilla (60,5 %). Yhteensä HSL:n matkalippuja käytetään jokaisella alueella selkeästi eniten verrattuna muihin lipputyyppeihin. Matkahuollon lippujen osuus vaihtelee 3,5 7,6 % riippuen alueesta. Muita lippuja käytettiin selkeästi eniten Veikkolaan johtavilla seutulinjoilla (13,3 %). Kirkkonummen sisäisillä linjoilla ei saatu tarpeeksi havaintoja muu lippu -kategoriaan, joten kohtaa on merkitty viivalla (-). Myös muita kohtia, joista ei saatu tarpeeksi näytteitä, on merkitty samoin.

21 19 Taulukko 4. Lipputyyppijakauma liikennöintialueittain matkustajamäärän (nousujen) mukaan. Vuoden 2010 nousut (1 000 nousua) HSL matkakortti Matkahuollon lippu Alue Kausi Arvo HSL kertalippu (sis vrk liput) HSL-matkaliput yhteensä Kausi Muu Matkahuollon liput yhteensä Muu lippu Oikeus matkustaa ilman lippua Kaikki yhteensä Sisäinen Seutu (Länsiväylä) Seutu (Veikkola) Seutu yhteensä Yhteensä Taulukko 5. Prosentuaalinen lipputyyppijakauma liikennöintialueittain. Prosenttia alueellisesta nousumäärästä lipputyypeittäin, vuosi 2010 HSL matkakortti Alue Kausi Arvo HSL kertalippu (sis vrk liput) Matkahuollon lippu HSL-matkaliput yhteensä Kausi Muu Matkahuollon liput yhteensä Muu Oikeus matkustaa ilman lippu lippua Kaikki yhteensä Sisäinen 75,5 16,3 0,6 92,4 1,5 6,1 7, ,0 Seutu 72,2 15,9 2,8 90,9 3,5-3,5 5,4 0,2 100,0 (Länsiväylä) Seutu (Veikkola) 60,5 18,7-79,2 6,7-6,7 13,3 0,8 100,0 Seutu yhteensä 69,6 16,5 2,2 88,3 4,2-4,2 7,2 0,3 100,0 Kaikki linjat 71,4 16,4 1,7 89,5 3,4 1,9 5,3 5,0 0,2 100,0 100 % Osuudet matkustajamääristä (nousuista) 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Oikeus matkustaa ilman lippua Muu lippu Matkahuolto, muu Matkahuolto, kausi HSL kertalippu HSL-matkakortti, arvo HSL-matkakortti, kausi 0 % Sisäinen Seutu Seutu Seutu Kaikki linjat (Länsiväylä) (Veikkola) yhteensä Kuva 2. Lipputyyppijakauma liikennöintialueittain.

22 Keskimatkat liikennöintialueittain Matkustajien tekemien matkojen keskipituuksien erot Kirkkonummen sisäisten ja seutumatkojen välillä käyvät ilmi taulukosta 5. Keskimatkat lipputyypeittäin olivat pääosin samansuuruisia, mutta erojakin on. Kirkkonummen sisäisillä linjoilla HSL:n kertalipuilla tehtiin lyhyitä matkoja. Vastaavasti Matkahuollon muita kuin kausilippua käyttävät tekivät pisimmät matkat Kirkkonummen sisäisillä linjoilla. Länsiväylän seutulinjoilla matkojen keskipituudet olivat lähes samansuuruisia lipputyypistä riippumatta. Veikkolaan kulkevilla seutulinjoilla havaitaan, että Matkahuollon kautta käyttävät tekivät pisimpiä matkoja. Kaikkiin kohtiin ei ole saatu tarpeeksi havaintoja (-). Taulukko 6. Keskimatkat liikennöintialueittain ja lipputyypeittäin. Vuoden 2010 keskimatkat (km) HSL matkakortti Matkahuollon lippu Alue Kausi Arvo HSL kertalippu (sis vrk liput) Kausi Muu Muu lippu Oikeus matkustaa ilman lippua Kaikki yhteensä Sisäinen 10,0 9,4 2,1 8,3 14, ,1 Seutu 24,4 22,0 24,6 22,9-23,0 21,0 23,9 (Länsiväylä) Seutu (Veikkola) 24,9 25,9-30,1-27,2 26,3 25,8 Seutu yhteensä 24,5 23,0 24,6 25,5-24,7 23,9 24,3 Yhteensä 19,8 18,8 22,1 23,1 14,4 24,7 23,9 19,9 3.6 Matkustajakilometrit liikennöintialueittain ja lipputyypeittäin Verrattaessa kuvaa 3. kuvaan 2. nähdään lippulajien osuuksien olevan pääosin samankaltaiset riippumatta siitä, tarkastellaanko matkustajamääriä tai -kilometrejä. Varsinkin Länsiväylän seutulinjoilla matkustajakilometriosuudet muistuttavat matkustajamääräosuuksia johtuen samansuuruisista keskimatkoista lipputyypeittäin. Kirkkonummen sisäisillä linjoilla suurin eroavuus matkustajakilometrien ja matkustajamäärien osuuksissa oli Matkahuollon muissa lipuissa. Näillä lipuilla tehdään Kirkkonummen sisäisessä liikenteessä pidempiä matkoja kuin muilla lipputyypeillä. Veikkolaan johtavilla seutulinjoilla lippulajien jakaumat matkustajakilometrien ja matkustajamäärän suhteen erosivat selvimmin Matkahuollon kausilippujen kohdalla, joilla tehtävät matkat olivat keskimatkoiltaan pidempiä verrattuna muihin lipputyyppeihin. Matkustajakilometritaulukon tiedot ovat osittain puutteelliset (-), koska havaintoja ei saatu tarpeeksi jokaiseen kategoriaan. Taulukko 7. Matkustajakilometrit liikennöintialueittain ja lipputyypeittäin. Vuoden 2010 matkustajakilometrit (1 000 matkustaja-km) HSL matkakortti Matkahuollon lippu HSL HSLmatkaliput Oikeus kertalippu Matkahuollon Muu matkustaa Kaikki Alue Kausi Arvo (sis vrk liput) yhteensä Kausi Muu liput yhteensä lippu ilman lippua yhteensä Sisäinen Seutu (Länsiväylä) Seutu (Veikkola) Seutu yhteensä Yhteensä

23 21 Taulukko 8. Matkustajakilometriosuudet liikennöintialueittain ja lipputyypeittäin. Prosenttia alueellisesta matkustajakilometreistä, vuosi 2010 HSL matkakortti Matkahuollon lippu Alue Kausi Arvo HSL kertalippu (sis vrk liput) HSLmatkaliput yhteensä Kausi Muu Matkahuollon liput yhteensä Muu lippu Oikeus matkustaa ilman lippua Kaikki yhteensä Sisäinen 74,9 15,0 0,1 90,1 1,2 8,7 9, ,0 Seutu 73,7 14,6 2,9 91,2 3,4-3,4 5,3 0,2 100,0 (Länsiväylä) Seutu (Veikkola) 58,6 18,8-77,3 7,8-7,8 14,0 0,8 100,0 Seutu yhteensä 70,1 15,6 2,2 88,0 4,4-4,4 7,3 0,3 100,0 Kaikki linjat 70,9 15,5 1,9 88,3 3,9 1,4 5,3 6,2 0,3 100,0 100 % Osuudet matkustajakilometreistä 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Oikeus matkustaa ilman lippua Muu lippu Matkahuolto, muu Matkahuolto, kausi HSL kertalippu HSL-matkakortti, arvo HSL-matkakortti, kausi 0 % Sisäinen Seutu Seutu Seutu Kaikki linjat (Länsiväylä) (Veikkola) yhteensä Kuva 3. Matkustajakilometriosuudet liikennöintialueittain ja lipputyypeittäin. 3.7 Liityntäkulkutavat Kirkkonummen bussiliikenteessä Tässä raportissa tarkastellaan tutkimusaineiston liityntäkulkutapatietoja seuraavasti: Kirkkonummen sisäisten linjojen liityntäkulkutavat sekä seutulinjojen Helsingistä Kirkkonummelle ja Kirkkonummelta Helsinkiin liityntäkulkutavat. Taulukoissa viivalla (-) on merkitty kohtia, joista ei ole tarpeeksi havaintoja luvun esittämiseksi ja tyhjäksi on jätetty kohdat, joista ei ole ollut mahdollista saada tietoa, esim. metro liityntäkulkutapana Kirkkonummen sisäisessä liikenteessä. Taulukkoa 8. tarkasteltaessa nähdään, että kävely oli yleisin liityntäkulkutapa (87,1 %) Kirkkonummen sisäisillä bussilinjoilla. Se sai myös suurimman osuuden (57,8 %) seutulinjoilla kulkusuunnan ollessa Helsingistä Kirkkonummelle. Seutulinjoilla Helsingistä Kirkkonummelle toiseksi yleisin oli linja-auto (15,9 %) ja sitä seuraava metro (14,6 %). Kun seutulinjojen kulkusuunta on Kirkkonummelta Helsinkiin, liityntäkulkutapana suurin oli kävely (82,5 %).

24 22 Taulukko 9. Liityntäkulkutapamääriä ja -osuuksia Kirkkonummen bussiliikenteessä. Liityntäkulkutapa Sisäiset linjat Kirkkonummen bussiliikenne vuonna 2010 Liityntäkulkumäärät (1 000 nousua) Osuudet (%) Seutulinjat, suunta: Helsingistä Kirkkonummelle Seutulinjat, suunta: Kirkkonummelta Helsinkiin Sisäiset linjat Seutulinjat, suunta: Helsingistä Kirkkonummelle Seutulinjat, suunta: Kirkkonummelta Helsinkiin Kävely ,1 57,8 82,5 Polkupyörä ,6 0,9 Juna ,9 2,5 3,2 Linja-auto ,0 15,9 6,4 Metro ,6 0,0 Raitiovaunu ,3 0,0 Henkilöauto ,7 2,5 5,7 Muu ,6 Ei tiedossa ,2 0,9 0,7 Yhteensä ,0 100,0 100,0

25 23 Liitteet Liite 1. Tutkimuslomake. Liite 1. Tutkimuslomake. HSL / Lippulajitutkimus 2010 / Kirkkonumen bussit T3960/Pah Haastattelija pvm linjatunnus lähtöaika hgistä/tuloaika hkiin suunta lippulaji asuinkunta nousupaikka poistumispaikka nousupysäkillä liityntäkulkumuoto poistumispysäkillä liityntäkulkumuoto

26 24 Liite 1. Tutkimuslomake. lippulaji asuinkunta nousupaikka poistumispaikka nousupysäkillä liityntäkulkumuoto poistumispysäkillä liityntäkulkumuoto

27 25 Liite 2. Tutkimuslomake, kooditukset. Koodit Matkan nousupaikka ja poistumispaikka pyritään saamaan matkustajalta riittävän tarkka nousu- ja poistumispaikka Vastaukseksi kelpaa Helsingin ja Espoon puoleisesta päästä mm. Helsingin keskusta Kamppi Ruoholahti Lauttasaari Tapiola Niittykumpu Olari Matinkylä Kivenlahti jne. Vastaukseksi kelpaa Kirkkonummen puoleisesta päästä mm. Kirkkonummen keskusta Gesterby Ravals Masala Jorvas Ericsson Kartanonranta Luoma Veikkola Kylmälä Kantvik Upiniemi Porkkala jne. "kylän" nimi myös tarkka osoite voidaan haluttaessa kirjata Lippulajit Tähän bussiin liittyvät Liityntäkulkutavat Matkakorteille saadaan 4-numeroinen koodi tarkastajalaitteelta. Kävely 1 Muut liput luokitellaan seuraavasti: Pyöräily 2 Muu moottoroimaton 3 HSL:n paperiliput ja kertakortit, esim. kerta- ja matkailijaliput: Juna 4 Sisäinen 0 lipussa on HSL:n logo Bussi 5 Seutu 1 lipussa on HSL:n logo Metro 6 Lähiseutu 2 2 lipussa on HSL:n logo Raitiovaunu 7 Lähiseutu 3 3 lipussa on HSL:n logo Henkilöauto 8 Moottoripyörä/mopo 9 Muu 10 Matkahuollon liput MH:n matkakortit 4 MH:n muut liput 5 Muut liput 20 Oikeus matkustaa ilman lippua Lapsi alle 4 v 31 Muu 33

28 26 Liite 3. Tutkimusajankohdat ja -määrät. Liite 2. BUSSILINJOJEN TUTKIMUSAJANKOHDAT JA -MÄÄRÄT Sisäiset linjat Tutkittujen bussilähtöjen määrä Linja Reitti YHT G R S X M SE LA X V A AT AV AT KC AT M K 1 1

29 27 Liite 2. Seutulinjat K T M X XK MV M MK X XE MT MK L LE M MK SK X XK M SE M MK XK MV XK L S X

30 28 Liite 3. Tiedot ja määrät tutkimusaineiston lippulajeista. Liite 4. Tiedot ja määrät tutkimusaineiston lippulajeista. Lippulajikoodi Lipun tyyppi Lipun tyyppi Kelpoisuusalue Lisätiedot Havaintomäärä Nousut (lokakuun arkipäivä) 0 HSL kerta Omakust. Kirkkonummi HSL kerta Omakust. Lähiseutu HSL kerta Omakust. Lähiseutu Matkahuolto, kausi Omakust Matkahuolto, muut Omakust Muut Omakust Ilmainen Oikeus matkustaa liputta Lapsi alle 7v Ilmainen Oikeus matkustaa liputta Esim. virka-asuinen poliisi HSL arvo Omakust. Helsinki Aikuinen HSL arvo Omakust. Helsinki Aikuinen HSL kausi Tuettu Helsinki Lapsi HSL kausi Tuettu Helsinki Aikuinen, aleryhmä HSL kausi Tuettu Helsinki Lapsi, koululainen HSL arvo Omakust. Espoo Aikuinen HSL arvo Omakust. Espoo Lapsi HSL arvo Tuettu Espoo Aikuinen, aleryhmä HSL kausi Tuettu Espoo Aikuinen HSL kausi Tuettu Espoo Lapsi, koululainen HSL arvo Omakust. Seutu Aikuinen HSL arvo Omakust. Seutu Aikuinen HSL arvo Omakust. Seutu Lapsi HSL kausi Tuettu Seutu Aikuinen HSL kausi Tuettu Seutu Lapsi HSL kausi Tuettu Seutu Aikuinen, aleryhmä HSL kausi Omakust. Seutu Aikuinen HSL kausi Omakust. Seutu Aikuinen HSL kausi Omakust. Seutu Aikuinen HSL kausi Tuettu Seutu Aikuinen, suoravelvoitus HSL arvo Omakust. Kirkkonummi Aikuinen HSL arvo Omakust. Kirkkonummi Lapsi HSL arvo Tuettu Kirkkonummi Erityisryhmät HSL arvo Tuettu Kirkkonummi Erityisryhmät HSL arvo Omakust. Kirkkonummi Aikuinen HSL arvo Omakust. Kirkkonummi Lapsi HSL kausi Tuettu Kirkkonummi Aikuinen HSL kausi Tuettu Kirkkonummi Lapsi HSL kausi Tuettu Kirkkonummi Erityisryhmät HSL kausi Tuettu Kirkkonummi Eriyisryhmät HSL kausi Tuettu Kirkkonummi Lapsi, koululainen HSL arvo Omakust. Lähiseutu 2 Aikuinen HSL arvo Omakust. Lähiseutu 2 Lapsi HSL arvo Tuettu Lähiseutu 2 Aikuinen, aleryhmä HSL arvo Tuettu Lähiseutu 2 Aikuinen, aleryhmä HSL arvo Omakust. Lähiseutu 2 Aikuinen HSL arvo Omakust. Lähiseutu 2 Lapsi HSL kausi Tuettu Lähiseutu 2 Aikuinen HSL kausi Tuettu Lähiseutu 2 Lapsi HSL kausi Tuettu Lähiseutu 2 Aikuinen, aleryhmä HSL kausi Omakust. Lähiseutu 2 Aikuinen HSL kausi Omakust. Lähiseutu 2 Lapsi HSL arvo Omakust. Lähiseutu 3 Aikuinen HSL arvo Omakust. Lähiseutu 3 Lapsi HSL arvo Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen, aleryhmä HSL arvo Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen, aleryhmä HSL arvo Omakust. Lähiseutu 3 Aikuinen HSL arvo Omakust. Lähiseutu 3 Lapsi HSL kausi Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen HSL kausi Tuettu Lähiseutu 3 Lapsi HSL kausi Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen, aleryhmä HSL kausi Omakust. Lähiseutu 3 Aikuinen HSL kausi Omakust. Lähiseutu 3 Lapsi HSL kausi Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen, suoraveloitus HSL kausi Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen, vapaalippu HSL kausi Tuettu Lähiseutu 3 Aikuinen, suoraveloitus Yhteensä

31 Liite 4. Havainnot aikaryhmittäin ja suunnittain. 29 Liite 5. Havainnot aikaryhmittäin ja suunnittain. Kirkkonummen Aikaryhmä sisäiset linjat :00-8:59 9:00-14:59 15:00-17:59 18:00-4:59 Koko päivä Bussiasemalta* Bussiasemalle* Kirkkonummelle liikennöivät seutulinjat Aikaryhmä :00-8:59 9:00-14:59 15:00-17:59 18:00-4:59 Koko päivä Helsingistä Helsinkiin Näytteitä yhteensä 1467 * Sisäisessä liikenteessä suurimmalla osalla linjoista toinen päätepysäkki on bussiasemalla, jonka mukaan aika on otettu. Mikäli linja ei kulkenut bussiasemalle, on aika otettu pääte-/poistumispysäkillä, joka on lähempänä Kirkkonummen keskustaa.

32 30

33

34 HSL:n julkaisuja 36/2011 ISSN (pdf) ISBN (pdf) HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6A, Helsinki PL 100, HSL puh. (09) HRT Helsingforsregionens trafik Semaforbron 6 A, Helsingfors PB 100, HRT tfn (09)

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 17 2015 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013

Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 12 2014 Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki PL 100, 00077 HSL

Lisätiedot

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 14 2015 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki PL 100, 00077

Lisätiedot

Lippulajitutkimus runkolinjalla 560

Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 9 2017 Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09)

Lisätiedot

Lippulajitutkimus U-bussiliikenteessä 2012

Lippulajitutkimus U-bussiliikenteessä 2012 25 2013 Lippulajitutkimus U-bussiliikenteessä 2012 Lippulajitutkimus U-bussiliikenteessä 2012 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL 00520 Helsinki

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011

Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011 29 2012 Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011 Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio

Helsinki, Espoo Kauniainen, Vantaa, Kerava Sipoo Tuusula tai Kirkkonummi Siuntio Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän hinnasta seuraavilta 15 366

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

Raitioliikenteen lippulajitutkimus 2015

Raitioliikenteen lippulajitutkimus 2015 12 2016 Raitioliikenteen lippulajitutkimus 2015 1 Raitioliikenteen lippulajitutkimus 2015 HSL Helsingin seudun liikenne 2 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki

Lisätiedot

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2016

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2016 10 2017 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2016 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2016 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Tidtabeller - Aikataulut. Från och med/alkaen

Tidtabeller - Aikataulut. Från och med/alkaen Tidtabeller - Aikataulut Från och med/alkaen 12.8.2019 1 Ingå/Inkoo - Helsingfors/Helsinki Helsingfors/Helsinki - Ingå/Inkoo Kyrkslätt Kirkkonummi Kyrkslätt (tåg) Kirkkonummi (juna) Helsingfors Helsinki

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 7.1. - 31.5.2015 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

SUOMI. Lippujen hinnat

SUOMI. Lippujen hinnat SUOMI Lippujen hinnat Kausiliput HSL-kuntien asukkaille HSL-sovelluksella liput aikuisille ja opiskelijoille B B C D B C C D B C D B C D 30 vrk kertaosto 59,70 107,50 98,00 115,80 156,40 30 vrk jatkuva

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2016 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2016 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

35 29.12.2011 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä HSL-alueella 2010 www.hsl.fi Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä HSL-alueella 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

HSL-joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät Liikennejärjestelmä ja tutkimukset/liikennetutkimukset

HSL-joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät Liikennejärjestelmä ja tutkimukset/liikennetutkimukset HSL-joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2018 Asiakastyytyväisyystutkimus Kevään 2018 tutkimusjakso 15.1. 18.5.2018 Noin 29 000 tutkimuslomaketta Kyselyt liikennevälineissä arkisin klo 6

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ ALKAEN 1 HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2017 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 18.6. - 12.8.2018 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2018 Kulkutapojen käyttö Helsingin seudulla

Liikkumistutkimus 2018 Kulkutapojen käyttö Helsingin seudulla Lisätietoja Liikkumistutkimuksesta: 21.3.2019 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osasto Erikoistutkija Pekka Räty pekka.raty@hsl.fi 040 738 6559 Liikennetutkija

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 1.1. - 5.6.2016 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 16 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 14.8.2017-3.6.2018 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 19.6. - 13.8.2017 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 17.6.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuusanalyysin (MASA)

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN Kesäkuussa 2014 bussit liikennöivät viime kesän aikataulujen mukaan. Heinäkuun alussa bussivuorojen määrä vähenee. Bussit liikennöivät 1.7. - 10.8.2014 alla olevien aikataulujen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2018

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2018 8 2018 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2018 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2018 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Matkanopeudet HSL-alueella 2011

Matkanopeudet HSL-alueella 2011 Matkanopeudet HSL-alueella Matkanopeudet HSL-alueella HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta A PL HSL puhelin (9) 4 www.hsl.fi Lisätietoja: Marko Vihervuori puhelin 9

Lisätiedot

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä LIITE 2 1 (7) Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa (kaarimalli) HSL:n hallituksen kokous 10.2.2015 YHTEENVETO ASIAKASRYHMISTÄ,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2015 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2015 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot

Kirkkonummen linjat Kyrkslätts linjer

Kirkkonummen linjat Kyrkslätts linjer Kirkkonummen linjat Kyrkslätts linjer Linjojen 175-189 merkkien selityksiä Teckenförklaring för linjerna 175-189 M-P = maanantai-perjantai / måndag-fredag L = lauantaisin / lördagar S = sunnuntaisin ja

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7 % 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

HSL-lippujen hinnat 2017

HSL-lippujen hinnat 2017 HSL-lippujen hinnat 2017 Kaikkien lippujen hinnat sisältävät 10 prosentin arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana klo 2.00 4.30 liput ovat

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p Hallitus 150 25.10.2011 HSL-LIIKENTEEN LIPPUJEN HINNAT 2012 62/07/72/720/2010 hall 150 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070, vastaava taloussuunnittelija

Lisätiedot

SUOMI. Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

SUOMI. Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2018 SUOMI Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2018 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

Sorsakorpi - Keravan asema - Mattilanpuisto Kaskela - Kytömaa - Kervo station - Hälsocentralen

Sorsakorpi - Keravan asema - Mattilanpuisto Kaskela - Kytömaa - Kervo station - Hälsocentralen Sorsakorpi Sorsakorpi - - Kaskela - Kytömaa - Kervo station - 6.01 6.12 7.32 7.44 6.33 6.44 8.32 8.44 6.59 7.10 9.02 9.14 8.03 8.14 9.32 9.44 9.30 9.41 10.01 10.14 10.00 10.12 11.00 11.13 10.30 10.42 12.02

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens trafik

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Ohjeita julkaisun tekijälle 2017 HSL viestintä

Ohjeita julkaisun tekijälle 2017 HSL viestintä Ohjeita julkaisun tekijälle 2017 HSL viestintä Sisällys 1. Johdanto...3 2. Ohjeita julkaisun tekijälle...4 3. Taittopohjat InDesign ja Word -muodoissa...4 4. Kannet...4 6. Sivujärjestys...5 6.1 Sisäkansi...5

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 3/ (6) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 3/ (6) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Ote pöytäkirjasta 3/2018 1 (6) 37 Kirkkonummen kunnan arviointi- ja toimenpidekehotus Helsingin seudun liikenne kuntayhtymälle KIRDno-2017-433 Valmistelija / lisätiedot: Anna-Kaisa Kauppinen

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013

Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 17 2013 Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,50 10,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,80 12,0 % Mobiililippu 5,00 5,50 10,0 % Yökertaseutulippu 1) 7,00 7,00 0,0 %

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelu Kirkkonummen kunnanhallitus 17.12.2018 2 Esittäjän nimi Kirkkonummen kunnanhallitus 17.12.2018 1. Projektin esittely & tilannekatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 0,50 euroa KYLMÄSEN LIIKENNE OY Muhostie 26 91800 TYRNÄVÄ Puhelin (08) 545 1325 Faksi (08) 545 1141 www.kylmasenliikenne.fi

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ Hallitus 59 25.03.2014 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ 457/00.01.013/2013, 16/07.72.721/2014 Hallitus

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 16.6.2014 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 MASA-päivitys... 1 LIITE: Vuosien 2012 ja 2013 vyöhykekohtaisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia

Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia Helsingin kaupunkiseudun joukkoliikenteen taksaja lippujärjestelmä 2014 HKL:n esittämän mallin keskeisimpiä ominaisuuksia 1 Reunaehtoja Taksa- ja lippujärjestelmä ei voi olla samanaikaisesti sekä kuntatalouden

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä!

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä! MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6. -.9. Lataa aikataulut mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Syyt joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvulle HSL alueella

Syyt joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvulle HSL alueella Syyt joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvulle HSL alueella Marko Vihervuori PLL vuosikokousseminaari Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Liikkumistutkimuksen esittely 2. Liikkumisen

Lisätiedot

Laajenevan seudun tarpeisiin

Laajenevan seudun tarpeisiin Laajenevan seudun tarpeisiin Helsingin seutu kasvaa ja laajenee kovaa vauhtia. Vyöhykeuudistuksella vastataan väestön liikkumisen tarpeisiin ja varmistetaan julkisen liikenteen toimivuus nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010 16 3.9.2010 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010 www.hsl.fi Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu

TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu TLJ 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu 23.11.2010 Tausta HSL:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle Helsingin seudulle toteutettavan matkakorttijärjestelmän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä 1 YLEISTÄ... 1 2 LIPPUJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Nykyiset lipputuotteet... 1 2.2 Tasataksa-alueen kaupungin tukemat lipputuotteet ja asiakashinnat

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Helsingin seudun lipunmyynnin kehittämisselvitys; Nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaviivat

Helsingin seudun lipunmyynnin kehittämisselvitys; Nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaviivat 2 2014 Helsingin seudun lipunmyynnin kehittämisselvitys; Nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaviivat Helsingin seudun lipunmyynnin kehittämisselvitys; Nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaviivat HSL Helsingin

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENNE KESÄAIKATAULUT

HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENNE KESÄAIKATAULUT HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENNE KESÄAIKATAULUT 4.6.-9.8.2017 Merkkien selitykset: PE = ajetaan vain perjantaisin z = ajaa pysäkin kautta Bussilinjat muuttuvat 4.6.2017 Kädessäsi on Hämeenlinnan kaupunkilinjojen

Lisätiedot

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 POIKKEUSREITIT Juhlakonsertin vuoksi Senaatintorille liikennöivät linjat ajavat poikkeusreittejä pitkin klo 18.00 23.00 välisen ajan. Senaatintorin alueelle

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Kalasataman linjasto - idealuonnos

Kalasataman linjasto - idealuonnos Kalasataman linjasto idealuonnos luonnos 24.4.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2014 HSLH 31.5.2011 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n strategia 2018 Toimintamenot v. 2012, yhteensä 554,8 milj. euroa Muut palvelujen ostot 4,4

Lisätiedot