Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014"

Transkriptio

1 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014

2

3 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 HSL Helsingin seudun liikenne

4 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, HSL puhelin (09) Lisätietoja: Marko Vihervuori, (09) Copyright: Kartat, graafit / HSL 2015 Kansikuva: HSL/ Lauri Eriksson Helsinki 2015

5 Esipuhe Tämä julkaisu sisältää runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla syksyllä 2014 tehdyn lippulajitutkimuksen keskeiset tulokset ja menetelmäkuvauksen. Keravan seutulinjoilla lippulajitutkimus tehtiin viimeksi vuonna 2012 yhdessä U-bussiliikenteen kanssa. Tutkimuksen raportti Lippulajitukimus U- bussiliikenteessä 2012 on julkaistu HSL:n verkkosivulla Runkolinjalla 550 tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Lippulajitutkimuksen avulla saadaan arvokasta tietoa matkustuskäyttäytymisestä, kuten matkojen pituuksista ja käytetyistä lippulajeista. Tuloksia hyödynnetään joukkoliikenteen kehittämisessä ja HSL:n taloudellisissa tarkasteluissa. Lippulajitutkimuksesta on vastannut HSL:n Liikennetutkimukset ja -ennusteet -ryhmän liikennetutkija Matleena Lindeqvist. Tutkimuksen suunnitteluun osallistuivat myös liikennetutkija Jukka Tarkiainen ja tutkimusavustaja Iituliina Hyyrynen. Suunnittelua tehtiin tiiviissä yhteistyössä Matkalippujen tarkastusyksikön kanssa. Kenttätyöt tehtiin HSL:n matkalipuntarkastajien voimin ja tutkimusaineiston käsittelystä vastasi liikennetutkija Sampo Kantele. Tutkimusraportin on laatinut Matleena Lindeqvist ja taittanut Iituliina Hyyrynen.

6

7 Tiivistelmäsivu Julkaisija: HSL Helsingin seudun liikenne Tekijät: Matleena Lindeqvist, Sampo Kantele, Jukka Tarkiainen ja Iituliina Hyyrynen Päivämäärä Julkaisun nimi: Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 Rahoittaja / Toimeksiantaja: HSL Helsingin seudun liikenne Tiivistelmä: Syksyllä 2014 lippulajitutkimus tehtiin runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla (linjat 633, 738 ja 973). Tutkimuksen avulla kerättiin tietoa matkustajien käyttämistä lipputyypeistä, asuinkunnista, matkojen pituuksista ja liityntäkulkutavoista. Tämä raportti sisältää tutkimuksen keskeiset tulokset ja kuvauksen tutkimusmenetelmästä. Runkolinjalta 550 kerättiin ja Keravan seutulinjoilta matkustajan näytteet. Havainnot laajennettiin tilastollisin menetelmin kuvaamaan koko vuoden liikennettä. Vuonna 2014 runkolinjalla 550 tehtiin yhteensä 11,5 miljoonaa ja Keravan seutulinjoilla 1,2 miljoonaa matkaa. Runkolinjalla tehtyjen matkojen keskimääräinen pituus oli 6,1 kilometriä, kun taas Keravan seutulinjoilla keskimääräinen pituus vaihteli 973-linjan 3,5 kilometristä 633-linjan 13,0 kilometriin. Matkustajien lipputyyppijakauma (%) oli seuraava: Lipun tyyppi Runkolinja 550 Keravan seutulinjat HSL matkakortti, kausi 78,0 61,9 HSL matkakortti, arvo 14,5 17,3 HSL kertalippu 4,6 12,8 HSL vuorokausilippu (1-7 vrk) 0,1 0,1 Oikeus matkustaa liputta 2,7 8,0 Yhteensä 100,0 100,0 Matkustajien asuinkuntajakauma (%) oli seuraava: Asuinkunta Runkolinja 550 Keravan seutulinjat Espoo 25,8 0,9 Helsinki 66,6 15,6 Kauniainen 0,1 - Kerava 0,5 32,9 Kirkkonummi 0,5 - Sipoo 0,2 0,2 Vantaa 4,9 48,1 Muu Helsingin seutu 0,6 1,5 Muu Suomi tai ulkomaat 0,9 0,7 Yhteensä 100,0 100,0 Avainsanat: lippulaji, lipputyyppi, keskimatka, matkustajakilometrit Sarjan nimi ja numero: HSL:n julkaisuja 17/2015 ISSN (nid.) ISBN (nid.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100, HSL, puhelin (09) Kieli: Suomi Sivuja: 54

8 Sammandragssida Utgivare: HRT Helsingforsregionens trafik Författare: Matleena Lindeqvist, Sampo Kantele, Jukka Tarkiainen och Iituliina Hyyrynen Datum Publikationens titel: Biljettslagsundersökningen på stomlinjen 550 och på regionlinjerna i Kervo 2014 Finansiär / Uppdragsgivare: HRT Helsingforsregionens trafik Sammandrag: På hösten 2014 genomfördes biljettslagsundersökningen på stomlinjen 550 och på regionlinjerna i Kervo (linjerna 633, 738 och 973). Med hjälp av undersökningen samlades in information om biljettslag, passagerarnas hemkommuner, resans längd och om anslutningsfärdsätt. Denna rapport sammanfattar de centrala resultaten i undersökningen och beskrivningen av undersökningsmetoden. Undersökningen gav ett sampel på passagerare på stomlinjen 550 och på passagerare på regionlinjerna i Kervo. Samplet utvidgades med statistiska metoder till en beskrivning av trafiken under ett helt år. År 2014 gjordes sammanlagt 11,5 miljoner resor på stomlinjen 550 och 1,2 miljoner resor på regionlinjerna i Kervo. Den genomsnittliga längden på passagerarnas resor på stomlinjen var 6,1 kilometer, medan den genomsnittliga längden på regionlinjerna i Kervo varierade mellan 3,5 kilometer på linje 973 och 13,0 kilometer på linje 633. Fördelningen av biljettyper (%) var följande: Biljettyp Stomlinje 550 Regionlinjerna i Kervo HRT resekort, period 78,0 61,9 HRT resekort, värde 14,5 17,3 HRT enkelbiljett 4,6 12,8 HRT dygnsbiljett (1 7 dygn) 0,1 0,1 Rätt att resa utan biljett 2,7 8,0 Sammanlagt 100,0 100,0 Fördelningen av hemkommuner (%) var följande: Hemkommun Stomlinje 550 Regionlinjerna i Kervo Esbo 25,8 0,9 Helsingfors 66,6 15,6 Grankulla 0,1 - Kervo 0,5 32,9 Kyrkslätt 0,5 - Sibbo 0,2 0,2 Vanda 4,9 48,1 Övriga Helsingforsregionen 0,6 1,5 Övriga Finland eller utomlands 0,9 0,7 Sammanlagt 100,0 100,0 Nyckelord: biljettslag, biljettyp, medelresa, passagerarkilometer Publikationsseriens titel och nummer: HRT publikationer 17/2015 ISSN (häft.) ISBN (häft.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) HRT Helsingforsregionens trafik, PB 100, HRT, tfn. (09) Språk: finska Sidantal: 54

9 Abstract page Published by: HSL Helsinki Region Transport Author: Matleena Lindeqvist, Sampo Kantele, Jukka Tarkiainen and Iituliina Hyyrynen Date of publication Title of publication: Ticket survey on trunk route 550 and regional bus routes to/from Kerava 2014 Financed by / Commissioned by: HSL Helsinki Region Transport Abstract: A ticket survey was conducted on trunk route 550 and regional bus routes to/from Kerava (routes 633, 738 and 973) in autumn The survey was conducted to collect information about the ticket types used, passengers home municipalities, journey lengths and feeder modes. This report presents the key results of the survey and describes the research method. The survey included a sample of 5,100 passengers on trunk route 550 and 2,500 passengers on the regional routes to/from Kerava. The sample was extrapolated using statistical methods to represent the services over the whole year. In 2014, a total of 11.5 million journeys were made on trunk route 550. On the regional routes to/from Kerava the figure was 1.2 million. The average length of journeys on the trunk route was 6.1 kilometers, while on the regional routes to/from Kerava the average journey length varied from 3.5 kilometers on route 973 to 13 kilometers on route 633. The distribution of ticket types (%) was as follows: Ticket type Trunk route 550 Regional routes to/from Kerava HSL Travel Card, season ticket 78,0 61,9 HSL Travel Card, value 14,5 17,3 HSL single ticket 4,6 12,8 HSL day ticket (1-7 days) 0,1 0,1 Right to free travel 2,7 8,0 Total 100,0 100,0 The distribution of passengers municipality of residence (%) was as follows: Municipality of residence Trunk route 550 Regional routes to/from Kerava Espoo 25,8 0,9 Helsinki 66,6 15,6 Kauniainen 0,1 - Kerava 0,5 32,9 Kirkkonummi 0,5 - Sipoo 0,2 0,2 Vantaa 4,9 48,1 The rest of the Helsinki region 0,6 1,5 The rest of Finland or other countries 0,9 0,7 Total 100,0 100,0 Keywords: ticket type, average journey, passenger kilometers Publication series title and number: HSL Publications 17/2015 ISSN (Print) ISBN (Print) Language: Finnish ISSN (PDF) ISBN (PDF) HSL Helsinki Region Transport, PO Box 100, HSL, Tel Pages:54

10

11 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tutkimuksen kuvaus Tutkimusmenetelmä ja -aikataulu Näytetavoite ja tutkimussuunnitelmat Tutkimusaineiston käsittely Tutkimusaineiston laajennus Tutkimuksen tulokset Tulosten tarkastelussa huomioitavaa Matkustajien lipputyyppijakauma Matkustajien asuinkuntajakauma Matkojen keskipituudet ja matkustajakilometrit asuinkunnittain Lipputyyppijakauma asuinkunnittain Liityntäkulkutavat Keravan seutulinjojen tulosten vertailu vuosien 2012 ja 2014 välillä Tulosten vertailussa huomioitavaa Muutokset lipputyypeittäin Muutokset asuinkunnittain Liitteet Kuvaluettelo Kuva 1. Lipputyyppijakauma runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Kuva 2. Matkustajien jakauma lipun kelpoisuusalueittain runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Kuva 3. Matkustajien asuinkuntajakauma runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Kuva 4. Matkustajakilometrien jakauma asuinkunnittain runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Kuva 5. Liityntäkulkutavat runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Kuva 6. Liityntäkulkutavat pysäkeittäin runkolinjalla Kuva 7. Keravan seutulinjojen matkustajien lipputyyppijakauma vuosina 2012 ja Kuva 8. Keravan seutulinjojen matkustajien asuinkuntajakauma vuosina 2012 ja Kuva 9. Matkustajakilometrien jakautuminen asuinkunnittain Keravan seutulinjoilla vuosina 2012 ja

12 Taulukkoluettelo Taulukko 1. Tutkimuspäivät linjoittain Taulukko 2. Tutkittujen lähtöjen määrä ja osuus kaikista arkipäivän lähdöistä syksyllä Taulukko 3. Tutkimuksessa kerätty näytemäärä (hyväksytyt havainnot) ja sen osuus tutkimusjakson keskimääräisen arkipäivän matkustajamääristä linjoittain, suunnittain ja aikaryhmittäin Taulukko 4. Matkustajamäärät lipputyypeittäin runkolinjalla 550 vuonna Taulukko 5. Matkustajien prosentuaalinen lipputyyppijakauma runkolinjalla 550 vuonna Taulukko 6. Matkustajamäärät lipputyypeittäin Keravan seutulinjoilla vuonna Taulukko 7. Matkustajien prosentuaalinen lipputyyppijakauma Keravan seutulinjoilla vuonna Taulukko 8. Matkustajamäärät lipun kelpoisuusalueittain runkolinjalla 550 vuonna Taulukko 9. Matkustajien jakauma lipun kelpoisuusalueittain runkolinjalla 550 vuonna Taulukko 10. Matkustajamäärät lipun kelpoisuusalueittain Keravan seutulinjoilla vuonna Taulukko 11. Matkustajien jakauma lipun kelpoisuusalueittain Keravan seutulinjoilla vuonna Taulukko 12. Matkustajamäärät asuinkunnittain runkolinjalla 550 vuonna Taulukko 13. Matkustajien asuinkuntajakauma runkolinjalla 550 vuonna Taulukko 14. Matkustajamäärät asuinkunnittain Keravan seutulinjoilla vuonna Taulukko 15. Matkustajien asuinkuntajakauma Keravan seutulinjoilla vuonna Taulukko 16. Matkan keskipituudet asuinkunnittain runkolinjalla 550 vuonna Taulukko 17. Matkustajakilometrit asuinkunnittain runkolinjalla 550 vuonna Taulukko 18. Matkustajakilometrien jakauma asuinkunnittain runkolinjalla 550 vuonna Taulukko 19. Matkan keskipituudet asuinkunnittain Keravan seutulinjoilla vuonna Taulukko 20. Matkustajakilometrit asuinkunnittain Keravan seutulinjoilla vuonna Taulukko 21. Matkustajakilometrien jakauma asuinkunnittain Keravan seutulinjoilla vuonna Taulukko 22. Runkolinjan 550 matkustajamäärät lipputyypeittäin ja asuinkunnittain vuonna Taulukko 23. Runkolinjan 550 lipputyyppijakauma asuinkunnittain vuonna Taulukko 24. Keravan seutulinjojen matkustajamäärät lipputyypeittäin ja asuinkunnittain vuonna Taulukko 25. Keravan seutulinjojen lipputyyppijakauma asuinkunnittain vuonna Taulukko 26. Liityntäkulkutavat runkolinjalla Taulukko 27. Liityntäkulkutavat Keravan seutulinjoilla vuonna Taulukko 28. Runkolinjalla 550 matkustaneiden liityntäkulkutavat pysäkeittäin vuonna Taulukko 29. Runkolinjalla 550 matkustaneiden liityntäkulkutapaosuudet pysäkeittäin vuonna Taulukko 30. Keravan seutulinjojen havaintomäärien vertailu vuosilta 2012 ja Taulukko 31. Keravan seutulinjojen matkustajat lipputyypeittäin vuosina 2012 ja Taulukko 32. Keravan seutulinjojen matkustajat asuinkunnittain vuosina 2012 ja Taulukko 33. Matkojen keskipituudet asuinkunnittain vuosina 2012 ja Taulukko 34. Matkustajakilometrit asuinkunnittain vuosina 2012 ja

13 Liiteluettelo Kuva 1. Lipputyyppijakauma runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Kuva 2. Matkustajien jakauma lipun kelpoisuusalueittain runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Kuva 3. Matkustajien asuinkuntajakauma runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Kuva 4. Matkustajakilometrien jakauma asuinkunnittain runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Kuva 5. Liityntäkulkutavat runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Kuva 6. Liityntäkulkutavat pysäkeittäin runkolinjalla Kuva 7. Keravan seutulinjojen matkustajien lipputyyppijakauma vuosina 2012 ja Kuva 8. Keravan seutulinjojen matkustajien asuinkuntajakauma vuosina 2012 ja Kuva 9. Matkustajakilometrien jakautuminen asuinkunnittain Keravan seutulinjoilla vuosina 2012 ja

14 Termit Helsingin seutu Helsingin seutuun kuuluu 14 kuntaa. Näistä seitsemän on HSL:n jäseniä ja muodostavat HSL-alueen. Kunnat on lueteltu alla kohdissa HSL-alue ja Muu Helsingin seutu. HSL-alue Vuonna 2014 HSL-alueen muodostivat seitsemän jäsenkuntaa eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. Lippulaji Lippulaji kuvaa yhtä tiettyä lippua. Esimerkkinä: Helsingin sisäinen paperinen aikuisten kertalippu, joka on voimassa 60 minuuttia. Lipputyyppi Lipputyypillä tarkoitetaan tietyntyyppisten lippujen (lippulajien) muodostamaa ryhmää. Esimerkkeinä lipputyypeistä ovat HSL:n matkakortin arvoliput ja HSL:n kertaliput. Matkustajakilometri Yksi matkustajakilometri on yhden matkustajan kulkema yhden kilometrin matka. Matkustajamäärä Matkustajamäärien lähteenä on HSL:n matkustajamäärätilasto, jossa tilastoidaan joukkoliikennevälineeseen nousevia matkustajia eli ns. nousijoita. Nousijamäärän sijaan raportissa käytetään yleistajuisuuden vuoksi termiä matkustajamäärä. Muu Helsingin seutu Muulla Helsingin seudulla tarkoitetaan HSL-alueeseen kuulumattomia Helsingin seudun kuntia. Vuonna 2014 näitä olivat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vihti.

15 13 1 Johdanto Lippulajitutkimuksella hankitaan tietoa matkustuskäyttäytymisestä selvittämällä, millaisia lippuja matkustajat käyttävät, missä kunnassa he asuvat, minkä pituisia matkoja he tekevät ja mitä liityntäkulkutapoja he käyttävät. Tietoja tarvitaan joukkoliikenteen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä HSL:n taloudellisissa tarkasteluissa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tiedot liikenteen operoinnista koituvan alijäämän jakamiseksi HSL:n jäsenkuntien kesken. Syksyllä 2014 HSL toteutti tutkimuksen lähijunissa sekä linja-autoliikenteen osalta runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 633, 738 ja 973 (linjojen reittikartat ovat liitteinä 3 8). Tämä raportti käsittelee edellä mainittujen bussilinjojen tutkimusta ja sen keskeisiä tuloksia. Lähijunaliikenteen lippulajitutkimuksesta on julkaistu erillinen raportti Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 HSL:n verkkosivulla Lippulajitutkimus tehtiin Keravan seutulinjoilla edellisen kerran vuonna Runkolinjalla 550 tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Runkolinjalla on muusta bussiliikenteestä poiketen käytössä avorahastus, mikä tarkoittaa, ettei matkalippua tarvitse näyttää kuljettajalle eikä kausilippua leimata kortinlukijalla. Siten runkolinjalla 550 matkustavien lippulajijakaumasta saadaan tietoa vain lippulajitutkimuksella. 2 Tutkimuksen kuvaus 2.1 Tutkimusmenetelmä ja -aikataulu Tutkimus koostui kahdesta vaiheesta: matkustajahaastatteluista sekä kerätyn aineiston käsittelystä ja analysoinnista. Matkustajahaastatteluista vastasivat HSL:n matkalipuntarkastajat. He kulkivat tutkimussuunnitelman mukaisesti bussireittejä päästä päähän haastatellen tasaisesti jokaiselta pysäkiltä nousevia matkustajia. Tutkimussuunnitelmasta ja näytteen edustavuudesta on kerrottu tarkemmin seuraavassa luvussa. Haastattelun aluksi tarkastaja tarkasti haastateltavan matkalipun lippulajin selvittämiseksi. Tämän jälkeen kysyttiin asuinkuntaa, matkan nousu- ja poistumispysäkkiä sekä liityntäkulkutapoja, eli miten haastateltava oli tullut nousupysäkille ja miten hän aikoi jatkaa poistumispysäkiltä eteenpäin. Vastaukset kirjattiin tarkastajalaitteella. Tarkastajien osallistuminen tutkimuksen kenttätöihin oli välttämätöntä, sillä vain heillä on oikeus tarkastaa matkaliput. Tutkimusta tehtiin 12 arkipäivänä syys lokakuussa klo 6 23 välillä (taulukko 1). Koska busseja tutkittiin samanaikaisesti lähijunien kanssa, bussien tutkimuspäivät valikoituivat tarkastajaresurssien riittävyyden mukaan. Lisäksi autottoman päivän sekä JHL:n työnseisauksen pysäyttämän metro- ja raitiovaunuliikenteen takia tutkimusta ei voitu tehdä

16 14 Taulukko 1. Tutkimuspäivät linjoittain. Linja Tutkimuspäivä ke x x x x to x x x x pe x x ti x x x x ke x x x to x x x x ma x x x x ti x x x ke x x x to x x ma 6.10 x x x ti x x x x 2.2 Näytetavoite ja tutkimussuunnitelmat Tutkimuksessa pyrittiin keräämään mahdollisimman edustava näyte joka linjalta, suunnalta ja aikaryhmästä. Koska tutkittavat linjat olivat vuoro- ja matkustajamääriltään hyvin erilaisia, myös näytteen keräämisen vaatimukset erosivat toisistaan. Itäkeskuksesta Westendin asemalle liikennöivä runkolinja 550 palveli koko päivän tiheällä vuorovälillä (ruuhka-aikoina noin 5 minuutin välein), ja yhtä vuoroa kohden linjalla matkusti keskimäärin lähes 130 matkustajaa. Keravan seutulinjoilla vuoroväli oli parhaimmillaan noin puoli tuntia ja matkustajamäärä keskimäärin noin 30 henkilöä yhtä lähtöä kohden. Edelliset tekijät huomioon ottaen runkolinjan 550 lähdöistä päätettiin tutkia noin viidennes. Vuoroja tutkittiin tasaisesti koko päivän ajalta, ja tavoitteena oli kerätä vähintään kymmenen prosentin näyte kunkin aikaryhmän ja suunnan matkustajamääristä. Aikaryhmät olivat klo , , , ja Keravan seutulinjoilla matkustajamäärät ovat niin paljon pienempiä, ettei 10 prosentin osuus matkustajista olisi riittänyt edustavaksi näytemääräksi. Suunnitteluvaiheessa arvioitiinkin, että kunkin linjan, suunnan ja aikaryhmän vuoroista pitäisi tutkia vähintään puolet ja usein tätä enemmän. Lisäksi aamu- ja iltapäivän aikaryhmät päätettiin Keravan seutulinjojen osalta yhdistää yhdeksi aikaryhmäksi (klo ) vähäisten lähtöjen ja pienten matkustajamäärien takia. Tutkittujen vuorojen määrä ja niiden osuus kaikista arkipäivän lähdöistä on esitetty linjoittain, suunnittain ja aikaryhmittäin taulukossa 2.

17 15 Taulukko 2. Tutkittujen lähtöjen määrä ja osuus kaikista arkipäivän lähdöistä syksyllä Tutkittujen lähtöjen määrä Tutkittujen lähtöjen osuus kaikista arkipäivän lähdöistä Linja Aikaryhmä Suunta 1 Suunta 2 Yhteensä Suunta 1 Suunta 2 Yhteensä :00-8: % 16 % 15 % 09:00-11: % 30 % 29 % 12: % 21 % 23 % 15:00-17: % 17 % 18 % 18:00-04: % 24 % 23 % Koko päivä % 20 % 20 % :00-8: % 57 % 62 % 09:00-14: % 57 % 62 % 15:00-17: % 80 % 73 % 18:00-04: % 60 % 64 % Koko päivä % 63 % 65 % :00-8: % 67 % 70 % 09:00-14: % 60 % 63 % 15:00-17: % 75 % 70 % 18:00-04: % 100 % 100 % Koko päivä % 69 % 70 % :00-8: % 67 % 64 % 09:00-14: % 58 % 54 % 15:00-17: % 67 % 75 % 18:00-04: % 63 % 63 % Koko päivä % 63 % 62 % Kun tutkittavien lähtöjen määrä oli selvillä, tehtiin päiväkohtaiset tutkimussuunnitelmat tarkastajien muodostamille tutkijaryhmille. Suunnittelussa otettiin huomioon, että myös 738- ja 973-linjojen reittivaihtoehdot 738K ja 973L tulevat edustetusti tutkituksi. Sen sijaan 633-linjan myöhäisillan ja yön reittivaihtoehtoja A ja N ei tutkittu. Yhdessä tutkijaryhmässä oli pääasiassa 2 3 tarkastajaa. Keravan seutulinjoilla tarkastajat ehtivät pääsääntöisesti tutkimaan kaikki vuoron matkustajat, kun taas ruuhkaisimmilla runkolinjan 550 vuoroilla vain osan. Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu kerättyä näytemäärää linjoittain, suunnittain ja aikaryhmittäin. Kokonaisuudessaan kaikilla linjoilla saatiin riittävä näyte. Runkolinjalla 550 jäätiin kuitenkin hieman näytetavoitteen alle aamun ja iltapäivän ruuhkatunteina. Tähän vaikutti se, että tutkimuksen tekeminen oli varsin hankalaa täysissä ruuhkabusseissa. Lisäksi 738-linjalla yhdistettiin iltapäivän ja illan aikaryhmät, sillä linjalla oli vain yksi lähtö kumpaankin suuntaan illan aikaryhmässä eikä näistä saatu kerättyä riittävää näytemäärää.

18 16 Taulukko 3. Tutkimuksessa kerätty näytemäärä (hyväksytyt havainnot) ja sen osuus tutkimusjakson keskimääräisen arkipäivän matkustajamääristä linjoittain, suunnittain ja aikaryhmittäin. Näytemäärä (hyväksytyt havainnot) Näytteen osuus tutkimusjakson keskimääräisen arkipäivän matkustajamääristä Linja Aikaryhmä Suunta 1 Suunta 2 Yhteensä Suunta 1 Suunta 2 Yhteensä :00-8: % 10 % 9 % 09:00-11: % 21 % 17 % 12: % 15 % 15 % 15:00-17: % 8 % 10 % 18:00-04: % 15 % 16 % Koko päivä % 13 % 13 % :00-8: % 45 % 54 % 09:00-14: % 66 % 58 % 15:00-17: % 66 % 74 % 18:00-04: % 31 % 54 % Koko päivä % 52 % 60 % :00-8: % 57 % 61 % 09:00-14: % 58 % 61 % 15:00-17: % 75 % 68 % Koko päivä % 62 % 64 % :00-8: % 56 % 69 % 09:00-14: % 65 % 62 % 15:00-17: % 80 % 85 % 18:00-04: % 72 % 59 % Koko päivä % 67 % 69 % 2.3 Tutkimusaineiston käsittely Tutkimusaineiston käsittely jakaantui kahteen vaiheeseen: tutkimuksen aikaiseen seurantaan ja aineiston jatkokäsittelyyn. Aineiston jatkokäsittelyyn sisältyivät muun muassa loogisuustarkastelut ja aineiston laajentaminen koko vuoden matkustajamääriksi. Tutkimus tehtiin matkalipuntarkastajien tarkastajalaitteella, johon oli asennettu tiedonkeruusovellus lippulajitutkimusta varten. Jokaisen tutkimuspäivän jälkeen kerätty haastatteluaineisto siirrettiin tarkastajalaitteilta tutkijoiden analysoitavaksi. Matkalipuntarkastajilla oli käytössään myös sähköinen ongelmatilanneraportti, jolla he pystyivät viestimään mahdollisista ongelmista suoraan kentältä. Aineiston päivittäisen seurannan ja tarkastajien ongelmatilanneraporttien ansiosta pystyttiin jatkuvasti tarkkailemaan, kertyykö näytettä suunnitellusti, onko aineisto hyvälaatuista, tarvitaanko paikkaustutkimuksia ja pitääkö ohjeistusta muuttaa. Aineiston laatu varmistettiin loogisuustarkasteluilla. Lippulajitietojen oikeellisuuden tarkistamiseksi aineistoon liitettiin lippulajitaulukko, jossa oli tiedot tutkittavilla bussilinjoilla sallituista lippulajeista. Lisäksi tarkastettiin, oliko lippu kelvollinen matkustajan ilmoittamalla matkalla. Esimerkiksi jos

19 17 matkustajalla oli Helsingin sisäinen lippu, mutta hän ilmoitti matkustavansa Helsingin rautatieasemalta Vantaan Tammistoon eli seutulipun vaativan matkan, havainto hylättiin. Lisäämällä aineistoon työsuunnitelmien mukaiset tutkimuksen aloitusajat voitiin tarkastaa, että tutkimus oli tehty suunnitellulla tavalla. Aineistoon liitettiin myös tiedot bussipysäkkien välisistä etäisyyksistä matkojen pituuden laskemiseksi. Bussilinjoilta kerätty tutkimusaineisto sisälsi alun perin havaintoa. Näistä hylättiin jo tutkimusta tehdessä virheellisinä tallennuksina, liputtomina matkustajina tai keskeytyneinä haastatteluina. Loogisuustarkasteluissa aineistosta hylättiin 241 havaintoa, joissa käytetty lippu ei ollut kelvollinen sillä tehdyllä matkalla. Lopuksi aineistoon lisättiin 81 alle 7-vuotiasta lasta, joita ei ollut kirjattu mukaan lastenvaunullisten havaintojen yhteyteen. Aineiston käsittelyvaiheen jälkeen havaintoa sisälsi jatkotarkastelun kannalta välttämättömät ja ristiriidattomat tiedot laajennuskerrointen laskentaa ja tiedon analysointia varten. 2.4 Tutkimusaineiston laajennus Tutkimusaineiston tarkastelun ja käsittelyn jälkeen aineistolle määriteltiin laajennuskertoimet suhteuttaen havaintomäärät matkustajamääriin. Laajennus tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensin havainnot laajennettiin tutkimusjakson keskimääräisen arkipäivän matkustajamääriin linjoittain, suunnittain ja aikaryhmittäin. Toisessa vaiheessa keskimääräiseen arkipäivään laajennettu aineisto kerrottiin linjoittain koko vuoden 2014 matkustajamääriin. Tutkimusjakson keskimääräisen arkipäivän matkustajamäärät saatiin runkolinjalta 550 bussien ovissa olevien dilax-laskinten tuottamista tiedoista. Keravan seutulinjojen matkustajamäärät saatiin L-infokannasta. Vuositason laajennuksessa käytetyt matkustajamäärät ovat HSL:n virallisen matkustajamäärätilaston lukuja. Liitteissä 1 2 on esitetty havaintomäärät ja näistä laajennetut vuotuiset matkustajamäärät (nousut) lippulajeittain. Taulukoissa kuvataan myös kunkin lippulajin tyyppi ja kelpoisuusalue sekä mahdollisia lisätietoja. Lippulajikoodiin liittyvien tietojen perusteella lippulajit on voitu järjestää eri ryhmiin, esimerkiksi kerta-, arvo- ja kausilippuihin.

20 18 3 Tutkimuksen tulokset 3.1 Tulosten tarkastelussa huomioitavaa Lippulajitutkimuksessa kerätyn aineiston perusteella saadaan tietoa matkustajien asuinkuntajakaumasta, käytetyistä lippulajeista, nousu- ja poistumispysäkeistä, matkojen keskipituuksista ja matkustajakilometreistä sekä liityntäkulkutavoista pysäkeittäin. Tässä luvussa esitetään tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Näiden lisäksi tuloksista on saatavilla myös yksityiskohtaisempia tarkasteluja. Tuloksissa ei ole mainittu liputtomia, vaan on oletettu heidän jakautuvan samalla tavalla muiden matkustajien kanssa. Kaikkia lukuarvoja ei ole voitu raportin taulukoissa esittää liian pienen havaintomäärän takia tai siksi, ettei tutkimuksessa saatu yhtään havaintoa. Tällaiset kohdat on merkitty taulukoihin seuraavasti: havaintomäärä oli niissä liian pieni (..) tai tutkimuksen aikana ei saatu yhtään havaintoa (-). 3.2 Matkustajien lipputyyppijakauma Sekä runkolinjalla 550 että Keravan seutulinjoilla HSL:n matkakortille ladattu kausilippu oli selvästi käytetyin lipputyyppi. Lipputyyppien osuuksissa oli silti huomattavia eroja. Kaikkein suosituinta kausilipun käyttö oli runkolinjalla 550, jonka matkustajista 78 % matkusti kausilipulla. Matkakortille ladatulla arvolipulla matkusti vajaa 15 % ja kertalipulla hieman alle 5 % matkustajista. (taulukot 4 5). Keravan seutulinjoista Helsingin rautatieasemalle liikennöivillä 633- ja 738-linjoilla kausilipulla matkustavia oli noin kaksi kolmasosaa matkustajista, kun taas 973-linjalla vain 55 %. Linja 973 liikennöi Vantaan Päiväkummun ja Pohjois-Keravan välillä, ja sillä kulki selvästi muita enemmän liputta matkustamaan oikeutettuja lastenvaunullisia ja alle 7-vuotiaita lapsia. Arvolipulla matkustavien osuus vaihteli Keravan seutulinjoilla prosentin välillä ja kertalipulla matkustavien osuus prosentin välillä. Kertalipulla matkustavien osuus oli siis Keravan seutulinjoilla huomattavasti suurempi kuin runkolinjalla 550 (taulukot 6 7, kuva 1). Taulukko 4. Matkustajamäärät lipputyypeittäin runkolinjalla 550 vuonna Lipputyyppi Matkustajat (1 000 matkustajaa) HSL-liput yhteensä HSL matkakortti, kausi HSL matkakortti, arvo HSL kertalippu 528 HSL vuorokausilippu (1-7 vrk) 15 Oikeus matkustaa liputta 309 Alle 7-vuotias lapsi 148 Lastenvaunullinen 122 Muu (esim. poliisi tai saattaja) 40 Yhteensä

21 19 Taulukko 5. Matkustajien prosentuaalinen lipputyyppijakauma runkolinjalla 550 vuonna Lipputyyppi Osuus (%) matkustajista HSL-liput yhteensä 97,3 HSL matkakortti, kausi 78,0 HSL matkakortti, arvo 14,5 HSL kertalippu 4,6 HSL vuorokausilippu (1-7 vrk) 0,1 Oikeus matkustaa liputta 2,7 Alle 7-vuotias lapsi 1,3 Lastenvaunullinen 1,1 Muu (esim. poliisi tai saattaja) 0,3 Yhteensä 100,0 Taulukko 6. Matkustajamäärät lipputyypeittäin Keravan seutulinjoilla vuonna Matkustajat (1000 matkustajaa) Lipputyyppi Yhteensä HSL-liput yhteensä HSL matkakortti, kausi HSL matkakortti, arvo HSL kertalippu HSL vuorokausilippu (1-7 vrk) Oikeus matkustaa liputta Alle 7-vuotias lapsi Lastenvaunullinen Muu (esim. poliisi tai saattaja) Yhteensä Taulukko 7. Matkustajien prosentuaalinen lipputyyppijakauma Keravan seutulinjoilla vuonna Osuus (%) matkustajista Lipputyyppi Yhteensä HSL-liput yhteensä 94,2 96,9 86,9 92,0 HSL matkakortti, kausi 66,2 65,1 55,3 61,9 HSL matkakortti, arvo 15,4 17,9 19,1 17,3 HSL kertalippu 12,5 13,9 12,4 12,8 HSL vuorokausilippu (1-7 vrk) ,1 Oikeus matkustaa liputta 5,8 3,1 13,1 8,0 Alle 7-vuotias lapsi 3,5 1,6 7,3 4,6 Lastenvaunullinen 1,9 1,3 5,6 3,2 Muu (esim. poliisi tai saattaja) 0,3.. 0,2 0,3 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0

22 20 Kuva 1. Lipputyyppijakauma runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Westendin välillä kulkevan runkolinjan 550 matkustajista puolella oli Helsingin sisäinen lippu, vajaalla kolmanneksella seutulippu ja noin 14 prosentilla Espoon sisäinen lippu. Muulla kuin edellä mainituilla kolmella lipulla matkustavia oli vain noin neljä prosenttia matkustajista (taulukot 8 9). Keravan seutulinjoilla lippujen kelpoisuusalueissa oli huomattavia eroja linjan reitin mukaan (taulukot 10 11, kuva 2). Tuusulanväylää pitkin Helsingin ja Keravan väliä liikennöivä 633-linja palveli muun muassa Tuusulanväylän varrella asuvia ja työskenteleviä. Linjan matkustajista noin puolella olikin seutulippu. Seuraavaksi suurimmat matkustajaryhmät olivat Vantaan sisäisellä ja lähiseutu 3 -vyöhykkeen lipulla matkustavat, joiden kummankin osuus oli noin 13 prosenttia linjan matkustajista. Linjan 738 perusreitti kulki Keravan ja Helsingin rautatieaseman väliä Lahdenväylää pitkin ja pysähtyi Vantaan puolella vain muutamalla pysäkillä kaupungin koilliskulmassa. Niinpä linjalla käytettiin ylivoimaisesti eniten lähiseutu 3 -vyöhykkeen lippua. Keravan päässä linjan reitti kulki läpi kaupungin ja palveli siten myös sen sisäistä liikennettä. Linjan toiseksi suurin matkustajaryhmä olikin Keravan ja Sipoon sisäisellä lipulla matkustavat. Vantaan Päiväkummusta ja Keravan pohjoisosiin liikennöivän 973-linjan lipputyyppijakauma oli edellisiä tasaisempi. Eniten linjalla matkustettiin Vantaan sisäisellä lipulla, jonka osuus oli noin kolmannes kaikista lipputyypeistä. Seuraavaksi eniten käytettiin seutu- ja lähiseutu 3 -vyöhykkeen lippuja sekä Keravan ja Sipoon sisäistä lippua.

23 21 Taulukko 8. Matkustajamäärät lipun kelpoisuusalueittain runkolinjalla 550 vuonna Lipun kelpoisuusalue Matkustajat (1 000 matkustajaa) HSL-liput yhteensä Sisäinen Helsinki Sisäinen Espoo Seutu Lähiseutu 2 41 Lähiseutu Oikeus matkustaa liputta 309 Yhteensä Taulukko 9. Matkustajien jakauma lipun kelpoisuusalueittain runkolinjalla 550 vuonna Lipun kelpoisuusalue Osuus (%) matkustajista HSL-liput yhteensä 97,3 Sisäinen Helsinki 51,3 Sisäinen Espoo 13,5 Seutu 31,0 Lähiseutu 2 0,4 Lähiseutu 3 1,1 Oikeus matkustaa liputta 2,7 Yhteensä 100,0 Taulukko 10. Matkustajamäärät lipun kelpoisuusalueittain Keravan seutulinjoilla vuonna Matkustajat (1000 matkustajaa) Lipun kelpoisuusalue Yhteensä HSL-liput yhteensä Sisäinen Helsinki Sisäinen Vantaa Sisäinen Kerava-Sipoo Seutu Lähiseutu Lähiseutu Oikeus matkustaa liputta Yhteensä

24 22 Taulukko 11. Matkustajien jakauma lipun kelpoisuusalueittain Keravan seutulinjoilla vuonna Osuus (%) matkustajista Lipun kelpoisuusalue Yhteensä HSL-liput yhteensä 94,2 96,9 86,9 92,0 Sisäinen Helsinki 8,1 13,5-6,2 Sisäinen Vantaa 12,7.. 32,4 17,4 Sisäinen Kerava-Sipoo 2,5 16,4 13,6 9,6 Seutu 51,7 12,5 17,6 30,7 Lähiseutu 2 6,7 6,0 9,0 7,4 Lähiseutu 3 12,5 48,3 14,3 20,6 Oikeus matkustaa liputta 5,8 3,1 13,1 8,0 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 Kuva 2. Matkustajien jakauma lipun kelpoisuusalueittain runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Matkustajien asuinkuntajakauma Runkolinjan 550 matkustajista kaksi kolmasosaa oli helsinkiläisiä ja neljännes espoolaisia. Kolmanneksi eniten matkustajia oli Vantaalta, mutta sen osuus matkustajista jäi jo noin 5 prosenttiin (taulukot 12 13). Keravan seutulinjoilla asuinkuntajakauma vaihteli samalla tavoin kuin lipun kelpoisuusalueetkin (vrt. edellinen luku). Linjalla 738 matkusti selvästi eniten keravalaisia, kun taas linjoilla 633 ja 973 eniten matkustajia oli Vantaalta. Helsinkiin liikennöivillä linjoilla 633 ja 738 vajaa neljännes matkustajista oli helsinkiläisiä (taulukot 14 15, kuva 3). Muun Helsingin seudun asukkaista Keravan seutulinjat palvelivat erityisesti tuusulalaisia, joiden osuus oli 1,0 % kaikista Keravan seutulinjojen matkustajista.

25 23 Taulukko 12. Matkustajamäärät asuinkunnittain runkolinjalla 550 vuonna Asuinkunta Matkustajat (1 000 matkustajaa) Espoo Helsinki Kauniainen 11 Kerava 52 Kirkkonummi 59 Sipoo 22 Vantaa 560 HSL-kunnat yhteensä Muu Helsingin seutu 64 Muu Suomi tai ulkomaat 109 Yhteensä Taulukko 13. Matkustajien asuinkuntajakauma runkolinjalla 550 vuonna Asuinkunta Osuus (%) matkustajista Espoo 25,8 Helsinki 66,6 Kauniainen 0,1 Kerava 0,5 Kirkkonummi 0,5 Sipoo 0,2 Vantaa 4,9 HSL-kunnat yhteensä 98,5 Muu Helsingin seutu 0,6 Muu Suomi tai ulkomaat 0,9 Yhteensä 100,0

26 24 Taulukko 14. Matkustajamäärät asuinkunnittain Keravan seutulinjoilla vuonna Matkustajat (1000 matkustajaa) Asuinkunta Yhteensä Espoo Helsinki Kerava Sipoo Vantaa HSL-kunnat yhteensä Muu Helsingin seutu Muu Suomi tai ulkomaat Yhteensä Taulukko 15. Matkustajien asuinkuntajakauma Keravan seutulinjoilla vuonna Osuus (%) matkustajista Asuinkunta Yhteensä Espoo 1,7 0,6 0,2 0,9 Helsinki 24,0 23,1 2,1 15,6 Kerava 16,3 62,3 34,9 32,9 Sipoo 0,2 0,8-0,2 Vantaa 55,1 9,8 61,8 48,1 HSL-kunnat yhteensä 97,3 96,7 99,0 97,8 Muu Helsingin seutu 2,1 1,9 0,6 1,5 Muu Suomi tai ulkomaat 0,6 1,4 0,4 0,7 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0

27 25 Kuva 3. Matkustajien asuinkuntajakauma runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Matkojen keskipituudet ja matkustajakilometrit asuinkunnittain Runkolinjalla 550 tehtyjen matkojen keskipituus oli 6,1 kilometriä, kun reitin kokonaispituus oli noin 27 kilometriä. Linjalla tehtiinkin paljon suhteellisen lyhyitä matkoja keskusten välillä, kuten Otaniemestä Leppävaaraan tai Viikistä Itäkeskukseen. Espoolaisten ja helsinkiläisten tekemien matkojen pituuksissa ei ollut juuri eroa (taulukko 16). Koska matkojen keskipituudet olivat samaa suuruusluokkaa, matkustajakilometrien asuinkuntajakauma oli hyvin samankaltainen kuin matkustajamäärien mukainen jakauma (taulukot 17 18). Taulukko 16. Matkan keskipituudet asuinkunnittain runkolinjalla 550 vuonna Asuinkunta Matkan keskipituus (km) Espoo 6,0 Helsinki 6,1 Kauniainen 4,1 Kerava 4,6 Kirkkonummi 5,5 Sipoo 8,0 Vantaa 6,3 HSL-kunnat yhteensä 6,1 Muu Helsingin seutu 4,4 Muu Suomi tai ulkomaat 6,1 Yhteensä 6,1

28 26 Taulukko 17. Matkustajakilometrit asuinkunnittain runkolinjalla 550 vuonna Asuinkunta Matkustajakilometrit (1000 kilometriä) Espoo Helsinki Kauniainen 44 Kerava 239 Kirkkonummi 324 Sipoo 173 Vantaa HSL-kunnat yhteensä Muu Helsingin seutu 280 Muu Suomi tai ulkomaat 658 Yhteensä Taulukko 18. Matkustajakilometrien jakauma asuinkunnittain runkolinjalla 550 vuonna Asuinkunta Osuus (%) matkustajakilometreistä Espoo 25,7 Helsinki 66,8 Kauniainen 0,1 Kerava 0,3 Kirkkonummi 0,5 Sipoo 0,2 Vantaa 5,1 HSL-kunnat yhteensä 98,7 Muu Helsingin seutu 0,4 Muu Suomi tai ulkomaat 0,9 Yhteensä 100,0 Keravan seutulinjoista kaikkein lyhimpiä matkoja tehtiin linjalla 973. Matkojen keskipituus oli 3,5 kilometriä, kun linjan kokonaispituus oli 22 kilometriä. Linja kulki usean juna-aseman kautta ja palveli siten esimerkiksi lyhytmatkaista liityntäliikennettä asemille. Helsingin ja Keravan välillä liikennöivillä linjoilla 633 ja 738 matkojen keskipituus oli kilometriä, kun linjojen kokonaispituudet vaihtelivat kilometrin välillä. Eri kuntien asukkaat tekivät Keravan seutulinjoilla varsin eripituisia matkoja, joten matkustajakilometrien asuinkuntajakauma poikkeaa matkustajamäärien mukaisesta jakaumasta (vrt. taulukko 15). Esimerkiksi linjoilla 633 ja 738 vantaalaiset ja keravalaiset tekivät pidempiä matkoja kuin helsinkiläiset, joten vantaalaisten ja keravalaisten osuus matkustajakilometreistä oli matkustajamääriä suurempi (taulukot 19 21, kuva 4).

29 27 Taulukko 19. Matkan keskipituudet asuinkunnittain Keravan seutulinjoilla vuonna Matkan keskipituus (km) Asuinkunta Yhteensä Espoo 7,0 10,3 3,5 7,3 Helsinki 9,9 7,7 3,6 8,9 Kerava 13,8 13,1 3,8 9,6 Sipoo 11,5 19,1-16,8 Vantaa 14,2 18,9 3,3 9,2 HSL-kunnat yhteensä 12,9 12,5 3,5 9,3 Muu Helsingin seutu 15,5 5,5 4,6 11,2 Muu Suomi tai ulkomaat 16,8 12,4 2,6 12,0 Yhteensä 13,0 12,3 3,5 9,3 Taulukko 20. Matkustajakilometrit asuinkunnittain Keravan seutulinjoilla vuonna Matkustajakilometrit (1000 kilometriä) Asuinkunta Yhteensä Espoo Helsinki Kerava Sipoo Vantaa HSL-kunnat yhteensä Muu Helsingin seutu Taulukko 21. Matkustajakilometrien jakauma asuinkunnittain Keravan seutulinjoilla vuonna Osuus (%) matkustajakilometreistä Asuinkunta Yhteensä Espoo 0,9 0,5 0,2 0,7 Helsinki 18,4 14,5 2,2 15,0 Kerava 17,3 66,4 37,7 33,8 Sipoo 0,2 1,3-0,4 Vantaa 60,0 15,0 58,8 47,4 HSL-kunnat yhteensä 96,8 97,7 98,9 97,3 Muu Helsingin seutu 2,5 0,8 0,8 1,8 Muu Suomi tai ulkomaat 0,8 1,5 0,3 0,9 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0

30 28 Kuva 4. Matkustajakilometrien jakauma asuinkunnittain runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna Lipputyyppijakauma asuinkunnittain Runkolinjalla 550 suurin matkustajaryhmä oli Helsingin sisäisellä kausilipulla matkustavat helsinkiläiset, joiden osuus kaikista matkustajista oli 42 %. Seutuliikenteen kausilippua käyttävien helsinkiläisten osuus oli vajaa neljännes tästä eli 11 %. Espoolaiset matkustivat melko tasaisesti sekä seutuliikenteen (9,6 %) että Espoon sisäisen liikenteen kausilipuilla (8,6%) (taulukot 22 23). Myös vantaalaismatkustajista valtaosa oli kausilipun käyttäjiä. Arvolippujen käyttöosuudet olivat huomattavasti kausilippuja pienempiä. Kiinnostava havainto kuitenkin on, että espoolaiset käyttivät niitä suhteellisesti selvästi helsinkiläisiä enemmän: espoolaismatkustajista noin viidennes käytti arvolippua, helsinkiläisistä noin kymmenesosa.

31 Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Vantaa Muu Helsingin seutu Muu Suomi tai ulkomaat Yhteensä 29 Taulukko 22. Runkolinjan 550 matkustajamäärät lipputyypeittäin ja asuinkunnittain vuonna Lipun tyyppi Matkustajat (1000 matkustajaa) asuinkunnittain ja lipputyypeittäin HSL:n matkakortti, kausi yht Sisäinen Helsinki Sisäinen Espoo Seutu Lähiseutu Lähiseutu HSL:n matkakortti, arvo yht Sisäinen Helsinki Sisäinen Espoo Seutu Lähiseutu Lähiseutu HSL:n kertaliput (sis. vuorokausiliput) Sisäinen Helsinki Sisäinen Espoo Seutu Lähiseutu Oikeus matkustaa liputta Alle 7-vuotias lapsi Lastenvaunullinen Muu (esim. poliisi tai saattaja) Yhteensä

32 Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Vantaa Muu Helsingin seutu Muu Suomi tai ulkomaat Yhteensä 30 Taulukko 23. Runkolinjan 550 lipputyyppijakauma asuinkunnittain vuonna Lipun tyyppi Osuus (%) matkustajamäärästä asuinkunnittain ja lipputyypeittäin HSL:n matkakortti, kausi yht. 18,4 54,0 0,1 0,4 0,4 0,1 4,0 0,3 0,3 78,0 Sisäinen Helsinki 0,1 42, ,3 0,1 0,3 43,1 Sisäinen Espoo 8, ,1-8,8 Seutu 9,6 11,4 0, ,7 0,1 0,1 25,0 Lähiseutu 2 0, , ,3 Lähiseutu 3.. 0,2-0,3 0,2 0, ,9 HSL:n matkakortti, arvo yht. 5,5 7, ,1 0,1 0,6 0,2 0,4 14,5 Sisäinen Helsinki 0,1 5, ,1 0,1 0,3 0,1 0,2 6,0 Sisäinen Espoo 3,7 0, ,1 4,0 Seutu 1,7 2, ,3.. 0,1 4,4 Lähiseutu , ,1 Lähiseutu ,1 HSL:n kertaliput (sis. vuorokausiliput) 1,3 3, ,1.. 0,2 4,7 Sisäinen Helsinki.. 2, ,1.. 0,1 2,3 Sisäinen Espoo 0,6 0, ,7 Seutu 0,7 0, , ,6 Lähiseutu ,1 Oikeus matkustaa liputta 0,5 2, , ,7 Alle 7-vuotias lapsi 0,3 0, ,3 Lastenvaunullinen 0,2 0, ,1 Muu (esim. poliisi tai saattaja) 0,1 0, ,3 Yhteensä 25,8 66,6 0,1 0,5 0,5 0,2 4,9 0,6 0,9 100,0 Keravan seutulinjoilla suurimmat matkustajaryhmät olivat seutuliikenteen kausilipulla matkustavat vantaalaiset (17,8 %) ja lähiseutu 3 -vyöhykkeen kausilipulla matkustavat keravalaiset (12,7 %) (taulukot 24 25). Noin kymmenesosa kaikista matkoista oli vantaalaisten Vantaan sisäisellä kausilipulla tekemiä. Helsinkiläiset tekivät matkoja melko tasaisesti sekä seutuliikenteen että Helsingin sisäisen liikenteen kausilipuilla, joiden kummankin osuus oli noin 5 % kaikista matkoista. Muista kunnista poiketen keravalaiset tekivät kunnan sisäisiä matkoja enemmän arvo- kuin kausilipulla.

33 Espoo Helsinki Kerava Sipoo Vantaa Muu Helsingin seutu Muu Suomi tai ulkomaat Yhteensä 31 Taulukko 24. Keravan seutulinjojen matkustajamäärät lipputyypeittäin ja asuinkunnittain vuonna Lipun tyyppi Matkustajat (1000 matkustajaa) asuinkunnittain ja lipputyypeittäin HSL:n matkakortti, kausi yht Sisäinen Helsinki Sisäinen Vantaa Sisäinen Kerava-Sipoo Seutu Lähiseutu Lähiseutu HSL:n matkakortti, arvo yht Sisäinen Helsinki Sisäinen Vantaa Sisäinen Kerava-Sipoo Seutu Lähiseutu Lähiseutu HSL:n kertaliput (sis. vuorokausiliput) Sisäinen Helsinki Sisäinen Vantaa Sisäinen Kerava-Sipoo Seutu Lähiseutu Lähiseutu Oikeus matkustaa liputta Alle 7-vuotias lapsi Lastenvaunullinen Muu (esim. poliisi tai saattaja) Yhteensä

34 Espoo Helsinki Kerava Sipoo Vantaa Muu Helsingin seutu Muu Suomi tai ulkomaat Yhteensä 32 Taulukko 25. Keravan seutulinjojen lipputyyppijakauma asuinkunnittain vuonna Lipun tyyppi Osuus (%) matkustajamäärästä asuinkunnittain ja lipputyypeittäin HSL:n matkakortti, kausi yht. 0,6 11,4 18,1 0,2 30,8 0,7.. 61,9 Sisäinen Helsinki - 4, ,8 Sisäinen Vantaa 0,1 0,1 0,1-10, ,9 Sisäinen Kerava-Sipoo - - 3, ,1 Seutu 0,6 5, ,8 0,4-23,9 Lähiseutu ,3-2,1 0,1.. 4,5 Lähiseutu 3.. 1,3 12,7 0,1 0,3 0,2-14,7 HSL:n matkakortti, arvo yht. 0,2 2,6 6,7 0,1 7,2 0,3 0,1 17,3 Sisäinen Helsinki - 1, ,1 1,2 Sisäinen Vantaa - 0, , ,8 Sisäinen Kerava-Sipoo - 0,1 4, ,1.. 4,2 Seutu 0,1 1,0 0,3-3,0 0,1.. 4,6 Lähiseutu 2.. 0,1 0,9.. 0,5 0,1-1,6 Lähiseutu 3.. 0,2 1,5-0,1 0,1-1,9 HSL:n kertaliput (sis. vuorokausiliput).. 1,0 5,3-5,6 0,5 0,5 12,9 Sisäinen Helsinki - 0, ,2 Sisäinen Vantaa -.. 0,1-2, ,7 Sisäinen Kerava-Sipoo - - 2, ,1 0,1 2,3 Seutu.. 0, ,2 0,2 0,2 2,3 Lähiseutu ,8-0,3 0,1-1,2 Lähiseutu 3-0,3 2,2-1,4 0,1 0,1 4,1 Oikeus matkustaa liputta - 0,6 2,8-4,5-0,1 8,0 Alle 7-vuotias lapsi - 0,3 1,6-2, ,6 Lastenvaunullinen - 0,3 1,1-1, ,2 Muu (esim. poliisi tai saattaja) - - 0,1-0, ,3 Yhteensä 0,9 15,6 32,9 0,2 48,1 1,5 0,7 100,0

35 Liityntäkulkutavat Asuinkunnan, matkan pituuden ja lippulajin lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millä kulkutavalla matkustaja saapui nousupysäkille ja miten hän aikoi jatkaa poistumispysäkiltä eteenpäin. Esimerkiksi jos matkustaja aikoi vaihtaa toiselle bussilinjalle, liityntäkulkutavaksi kirjattiin linja-auto. Matkalipuntarkastajia oli ohjeistettu neuvomaan, että matkustajan kävellessä yli 10 minuutin tai kilometrin matkan ennen seuraavaa joukkoliikennevälinettä liityntäkulkutavaksi merkitään kävely. Runkolinjalla 550 kävelyn osuus liityntäkulkutapana oli 62 % ja joukkoliikennevaihtojen osuus 36 % (taulukko 26, kuva 5). Eniten vaihtoja tehtiin toiselle bussilinjalle, ja suhteellisesti suurimpia bussinvaihtopysäkkejä olivat Westendin asema, Tapiolansilta ja Tuusulanväylä. Junaan vaihdettiin eniten Huopalahden ja Oulunkylän asemilla, joilla nousevista tai poistuvista runkolinjan 550 matkustajista noin puolet tuli pysäkille junalla tai jatkoi sillä matkaansa. Itäkeskuksessa vastavaasti vajaa puolet vaihtoi bussista metroon tai päinvastoin (taulukot 28 29, kuva 6). Keravan seutulinjojen matkustajista useampi kuin kolme neljästä tuli pysäkille kävellen tai jatkoi matkaansa jalan (taulukko 27). Vajaa kymmesosa matkustajista vaihtoi matkalla bussista junaan tai päinvastoin. Eniten junaan vaihtajia oli linjalla 973, joka kulki Koivukylän, Korson ja Keravan asemien kautta. Myös linjaa 738 käytettiin liityntäyhteytenä Keravan asemalle, josta matka jatkui junalla tai päinvastoin. Linjalla 633 vaihdettiin puolestaan junaa useammin toiselle bussilinjalle. Eniten bussia vaihdettiin Käskynhaltijantien pysäkillä, jonka kautta kulki myös esimerkiksi runkolinja 550. Keravan seutulinjoilla pysäkkikohtaiset havaintomäärät olivat niin pieniä, ettei liityntäkulkutapoja voida luotettavasti esittää pysäkeittäin. Taulukko 26. Liityntäkulkutavat runkolinjalla 550. Liityntäkulkutapa Matkustajat (1 000 matkustajaa) Osuus (%) matkustajista Kävely ,2 Pyöräily 98 0,4 Linja-auto ,1 Metro ,5 Juna ,1 Henkilöauto 216 0,9 Muu tai ei tietoa 169 0,7 Yhteensä ,0

36 34 Taulukko 27. Liityntäkulkutavat Keravan seutulinjoilla vuonna Matkan keskipituus (km) Osuus (%) matkustajista Liityntäkulkutapa Yhteensä Yhteensä Kävely ,0 74,9 77,6 76,8 Pyöräily ,9 1,7 0,3 0,8 Linja-auto ,0 5,9 5,7 7,9 Metro ,5 3,0 0,0 2,1 Juna ,5 10,9 13,9 9,4 Raitiovaunu ,9 1,3 0,0 0,7 Henkilöauto ,4 0,6 0,1 0,8 Muu tai ei tietoa ,8 1,8 2,5 1,6 Yhteensä ,0 100,0 100,0 100,0 Kuva 5. Liityntäkulkutavat runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla vuonna 2014.

37 Kävely Pyöräily Linja-auto Metro Juna Henkilöauto Muu tai ei tietoa Yhteensä 35 Taulukko 28. Runkolinjalla 550 matkustaneiden liityntäkulkutavat pysäkeittäin vuonna Nousu- tai poistumispysäkki Matkustajat liityntäkulkutavoittain (1000 matkustajaa) Alvar Aallon puisto Huopalahden asema Hämeenlinnanväylä Ilkantie Innopoli Itäkeskus Kemisti Konemies Kontiontie Käskynhaltijantie Laajalahdenristi Latokartano Leppävaara Maarinsilta Maunula Mestarintie Myllärintie Mäkitorpantie Mäkkylä Otsolahdentie Oulunkylän asema Pirjontie Pirkkola Pitäjänmäen asema Puustellinmäki Revontulentie Roihupelto Säterinmetsä Takkatie Takomotie Tapiolansilta Turvesuontie

38 Kävely Pyöräily Linja-auto Metro Juna Henkilöauto Muu tai ei tietoa Yhteensä 36 Tuusulanväylä Valimotie Vermo Veräjämäki Westendinasema Vihdintie Viikin tiedepuisto Viikinmäki Taulukko 29. Runkolinjalla 550 matkustaneiden liityntäkulkutapaosuudet pysäkeittäin vuonna Nousu- tai poistumispysäkki Liityntäkulkutapaosuudet (%) Alvar Aallon puisto 82,3 1,3 15, ,7-100,0 Huopalahden asema 41,9 0,7 4,8-52,0 0,1 0,6 100,0 Hämeenlinnanväylä 51,6-45, ,8 1,0 100,0 Ilkantie 82,0-16, ,7 0,7 100,0 Innopoli 93,4 0,7 3, ,6 0,7 100,0 Itäkeskus 32,8 0,1 19,2 45,8-1,5 0,5 100,0 Kemisti 81,4 3,6 15, ,0 Konemies 88,8 1,2 9, ,3-100,0 Kontiontie 85,2-14, ,0 Käskynhaltijantie 82,3-16, ,4 100,0 Laajalahdenristi 69,1 5,2 23, ,5 100,0 Latokartano 50,9 0,5 46, ,6 1,2 100,0 Leppävaara 50,7 0,5 25,4-21,8 1,0 0,6 100,0 Maarinsilta 94,0 0,5 3, ,5 0,5 100,0 Maunula 72,9-26, ,2 0,6 100,0 Mestarintie 71,4 0,9 26, ,5 0,5 100,0 Myllärintie 93,3-4, ,1 100,0 Mäkitorpantie 77,7 1,2 10,2-6,9 2,1 1,8 100,0 Mäkkylä 92,8 0,7 4, ,5 1,9 100,0 Otsolahdentie 87,8-12, ,0 Oulunkylän asema 43,5 0,7 6,1-48,5 1,1 0,2 100,0 Pirjontie 63,2 0,5 35, ,0 100,0

39 37 Pirkkola 86,5-11, ,0 1,4 100,0 Pitäjänmäen asema 67,1 0,7 28,1-3,2 0,9-100,0 Puustellinmäki 90,4-8, ,4-100,0 Revontulentie 62,7 0,8 36, ,0 Roihupelto 85,9 0,5 11, ,8 1,0 100,0 Säterinmetsä 91,2 0,9 5, ,1 1,9 100,0 Takkatie 83,5-12,6-2,8 0,5 0,5 100,0 Takomotie 82,7-14, ,0 2,1 100,0 Tapiolansilta 30,9-68, ,5 100,0 Turvesuontie 95,9-4, ,0 Tuusulanväylä 28,0-68, ,2 0,5 100,0 Valimotie 85,2-11, ,5 0,5 100,0 Vermo 87,0-3,6-9, ,0 Veräjämäki 95,0-2, ,3 100,0 Westendinasema 17,5 0,2 79, ,2 1,1 100,0 Vihdintie 83,3-16, ,0 Viikin tiedepuisto 61,6 0,3 36, ,0 0,7 100,0 Viikinmäki 83,5-14, ,4 1,6 100,0

40 38 Kuva 6. Liityntäkulkutavat pysäkeittäin runkolinjalla 550.

41 39 4 Keravan seutulinjojen tulosten vertailu vuosien 2012 ja 2014 välillä Keravan seutulinjoilla lippulajitutkimus tehtiin edellisen kerran syksyllä Tässä luvussa tarkastellaan matkustuskäyttäytymisessä tapahtuneita muutoksia vuosien 2012 ja 2014 välillä. Runkolinjalla 550 tutkimusta ei ole aiemmin tehty, joten vertailutietoa aiemmilta vuosilta ei ole saatavilla. 4.1 Tulosten vertailussa huomioitavaa Vuoden 2014 aineisto on havaintomäärältään ja laajennustavaltaan selvästi vuoden 2012 aineistoa luotettavampi. Vuonna 2012 havaintojen laajennus tehtiin linjoittain ja suunnittain, kun taas vuonna 2014 tavoitteena oli saada joka aikaryhmästä niin paljon havaintoja, että laajennuksessa voidaan ottaa linjan ja suunnan lisäksi huomioon myös aikaryhmä. Tämä onnistui ja vuonna 2014 havaintoja saatiinkin kolminkertainen määrä vuoteen 2012 verrattuna (taulukko 30). Kumpanakin vuonna havainnot laajennettiin L-infokannasta saatuihin matkustajamääriin. Taulukko 30. Keravan seutulinjojen havaintomäärien vertailu vuosilta 2012 ja Havainnot Nousijat tutkimusjakson keskimääräisenä arkivuorokautena Havainnot / Nousijat Linja Suunta % 69 % % 52 % yht % 60 % % 67 % % 62 % yht % 64 % % 71 % % 67 % yht % 69 % Keravan seutulinjat yht % 64 % 4.2 Muutokset lipputyypeittäin Vuosina Keravan seutulinjojen vuosittainen matkustajamäärä on kasvanut noin matkustajalla. Tästä noin puolet on uusia kausilipun käyttäjiä. Myös kertalippujen käyttö on lisääntynyt, kun taas arvolipun suosio on selvästi laskenut. Liputta matkustamaan oikeutettujen alle 7-vuotiaiden ja lastenvaunullisten määrä näyttäisi myös huomattavasti lisääntyneen. Osittain tätä selittänee kuitenkin tutkimusmenetelmän muutos, sillä vuonna 2014 kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että myös lastenvaunuissa istuvat lapset tulivat mukaan tutkimukseen (taulukko 31, kuva 7).

42 40 Taulukko 31. Keravan seutulinjojen matkustajat lipputyypeittäin vuosina 2012 ja Matkustajat (1 000 matkustajaa) Osuus (%) matkustajista Lipun tyyppi HSL-matkakortti, kausi ,8 61,9 HSL-matkakortti, arvo ,6 17,3 HSL-kertalippu ,1 12,8 HSL-vuorokausilippu (1-7 vrk) 3 1 0,3 0,1 Ilmainen, lapsi alle 7 vuotta ,2 4,6 Ilmainen, lastenvaunullinen ,7 3,2 Muu oikeus matkustaa liputta 4 3 0,4 0,3 Yhteensä ,0 100,0 Kuva 7. Keravan seutulinjojen matkustajien lipputyyppijakauma vuosina 2012 ja Muutokset asuinkunnittain Keravalaiset tekivät vuonna 2014 huomattavasti enemmän matkoja Keravan seutulinjoilla kuin vuonna 2012 (taulukko 32, kuva 8). Myös vantaalaisten tekemät matkat lisääntyivät. Tätä selittää se, että linjoja muokattiin vuoden 2012 jälkeen paremmin vantaalaisia palveleviksi: linjan 633 kaikki vuorot siirrettiin kulkemaan Korson kautta ja linjan 738 vastaavasti Jokivarren kautta. Helsinkiläisten matkustaminen linjoilla on vähentynyt.

43 41 Taulukko 32. Keravan seutulinjojen matkustajat asuinkunnittain vuosina 2012 ja Matkustajia (1 000 matkustajaa) Osuus (%) matkustajista Asuinkunta Espoo ,3 0,9 Helsinki ,0 15,6 Kerava ,7 32,9 Sipoo 6 3 0,5 0,2 Vantaa ,8 48,1 HSL-kunnat yhteensä ,4 97,8 Muu Helsingin seutu ,8 1,5 Muu Suomi tai ulkomaat 9 8 0,8 0,7 Yhteensä ,0 100,0 Kuva 8. Keravan seutulinjojen matkustajien asuinkuntajakauma vuosina 2012 ja Keravalaiset ja helsinkiläiset tekivät Keravan seutulinjoilla keskimäärin aiempaa lyhyempiä matkoja. Sen sijaan vantaalaisten keskimääräinen matkan pituus kasvoi (taulukko 33). Koska vantaalaisia matkustajia oli linjoilla aiempaa enemmän ja heidän matkansa oliva aiempaa pidempiä, vantaalaisten matkustajakilometrit lisääntyivät huomattavasti (taulukko 34, kuva 9). Keravalaisten matkustajakilometrien kasvu oli vähäisempää, sillä vaikka matkustajamäärät lisääntyivät huomattavasti, matkustajien keskimatka lyheni.

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 14 2015 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki PL 100, 00077

Lisätiedot

Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013

Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 12 2014 Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki PL 100, 00077 HSL

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011

Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011 29 2012 Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011 Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2016 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2016 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2014-2015 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,00 0,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,50 0,0 % Yökertaseutulippu 1) 6,00 7,00 16,7 % 2 tunnin lippu, aikuinen 7,00 7,00

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1

PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 PKS:n seutulippujen hinnat 2015-2016 LIITE 1 Kertaseutulippu, aikuinen 5,00 5,50 10,0 % Kertaseutulippu, lapsi 7-16v 2,50 2,80 12,0 % Mobiililippu 5,00 5,50 10,0 % Yökertaseutulippu 1) 7,00 7,00 0,0 %

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot

Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 2015 Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot Helsingin seudun liikenteen yleiset matkaehdot 1.1.2015 Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkaehtoja sovelletaan HSL:n järjestämiin joukkoliikennematkoihin

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 7.1. - 31.5.2015 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat 2014

HSL:n lippujen hinnat 2014 HSL:n lippujen hinnat 2014 Lippujen hinnat sisältävät 10%:n arvonlisäveron. Matkakortin hinta on 5,00 euroa. Palvelupisteessä hyvityksistä perittävä käsittelymaksu on 6,00 euroa. Yötaksan voimassaoloaikana

Lisätiedot

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä

1 Yhteenveto asiakasryhmistä ja muutosesityksistä LIITE 2 1 (7) Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput sekä oikeus matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa (kaarimalli) HSL:n hallituksen kokous 10.2.2015 YHTEENVETO ASIAKASRYHMISTÄ,

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015

Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Espoon ja Kauniaisten sisäisten lippujen hinnat 2014-2015 Haltijakohtainen kausilippu, aikuinen, 14 päivän hinta 53,40 61,50 15,2 % Haltijakohtainen kausilippu, lapsi 7-16 v, 14 päivän hinta 26,70 30,80

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 16 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus Tausta PKS:n matkakorttijärjestelmä uudistetaan vuoteen 2014 mennessä. LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu HSY:n paikkatietoseminaari Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu Laura Sundell 10.3.2011 Esitelmän sisältö HSL yleisesti HSL:n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 POIKKEUSREITIT Juhlakonsertin vuoksi Senaatintorille liikennöivät linjat ajavat poikkeusreittejä pitkin klo 18.00 23.00 välisen ajan. Senaatintorin alueelle

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013

Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 17 2013 Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN YLEISKUVAUS... 3 2 MAKSULAITEVAATIMUKSET...

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Sorsakorpi - Keravan asema - Mattilanpuisto Kaskela - Kytömaa - Kervo station - Hälsocentralen

Sorsakorpi - Keravan asema - Mattilanpuisto Kaskela - Kytömaa - Kervo station - Hälsocentralen Sorsakorpi Sorsakorpi - - Kaskela - Kytömaa - Kervo station - 6.01 6.12 7.32 7.44 6.33 6.44 8.32 8.44 6.59 7.10 9.02 9.14 8.03 8.14 9.32 9.44 9.30 9.41 10.01 10.14 10.00 10.12 11.00 11.13 10.30 10.42 12.02

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 0,50 euroa KYLMÄSEN LIIKENNE OY Muhostie 26 91800 TYRNÄVÄ Puhelin (08) 545 1325 Faksi (08) 545 1141 www.kylmasenliikenne.fi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Elisa Molin 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Suositukset työsuhdelippuj suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Työsuhdelippu - työnantajan kokonaan tai osittain maksama joukkoliikenteen kausilippu vuoden 2006 alussa voimaan astuneen tuloverolain muutoksen

Lisätiedot

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN

Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN Hyvinkääläisten matkat LÄHDE: WSP FINLAND OY, HELSINGIN SEUDUN LAAJA LIIKENNETUTKIMUS, MATKAPÄIVÄKIRJATUTKIMUS 2007 2008 VIRPI PASTINEN 10.11.2010 Hyvinkääläiset tekevät syysarkena keskimäärin 3,4. Matkat

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu (färdtjänst)

Kuljetuspalvelu (färdtjänst) Kuljetuspalvelu (färdtjänst) 2016-03-24 Erityinen joukkoliikenteen muoto Voimassa 1.10.2015 alkaen TEKNISKA KONTORET 2 (6) Färdtjänst Sisältö Tervetuloa matkustajaksi 2 Matkustustavat 3 Päätöksesi saattaa

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013. Tulosraportti. HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013. Tulosraportti. HSL Helsingin seudun liikenne HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto

kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Liikkumistarpeet kaupunkiseuduilla MAL verkoston pilottikauden päätöstilaisuus 24.11.2011 Hanna Kalenoja Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 1 Liikkumistarpeet yksilön näkökulmasta

Lisätiedot

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014 KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014.. EDULLISET NÄYTTÖ- JA MATKAKORTIT VARKAUS-KORTTI Kelpaa Varkauden kaupungin alueella. Voimassa 30 päivää ensimmäisestä käytöstä. Rajaton

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

Requirements for Modelling Bicycle Traffic A project funded by Ministry of Transportation and Telecommunications (Finland)

Requirements for Modelling Bicycle Traffic A project funded by Ministry of Transportation and Telecommunications (Finland) Requirements for Modelling Bicycle Traffic A project funded by Ministry of Transportation and Telecommunications (Finland) Jukka Räsänen, Tuuli Järvi-Nykänen (Technical Research Centre of Finland) Jukka-Matti

Lisätiedot

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä!

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä! MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6. -.9. Lataa aikataulut mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kalasataman linjasto - idealuonnos

Kalasataman linjasto - idealuonnos Kalasataman linjasto idealuonnos luonnos 24.4.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä Seutufoorumi 9.6.2011, Pauli Korkiakoski Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteesta Kaakon suunta -hanke Mistä vyöhyketarkastelussa on kyse? Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014.

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014. 1 (5) Asianumero 3224/10.02.03/2013 Aluenumero 220506 Otaniemen keskus 10. kaupunginosa, Otaniemi Korttelit 10001 tontit 10 ja 11, 10016 tontti 3, 10017, 10018 tontit 3, 7 ja osa tonttia 4, 10019 tontti

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/434/2015, 20.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

Tuotetunnus Hinta Alv 0%

Tuotetunnus Hinta Alv 0% ELISA ADSL HINNASTO YRITYKSILLE 1.7.2015 ALKAEN 1/7 ELISA ADSL HINNASTO YRITYKSILLE 1.7.2015 ALKAEN HINNAT ALV 0% 1M/512k 2M/512k 8M/1M Full rate 24M/1M Full rate Helsingin seutu (sis. Helsinki, Espoo,

Lisätiedot

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142

Hallitus 142 22.10.2013. HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Hallitus 142 22.10.2013 HSL-LIIKENTEEN SEUTULIPPUJEN SEKÄ SISÄISTEN LIPPUJEN HINNAT 2014 Hallitus 142 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012 7 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 0050 Helsinki PL

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012

HLJ 2015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012 7 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HLJ 015 Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 01 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 0050 Helsinki PL

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Helsingin seudun lipunmyynnin kehittämisselvitys; Nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaviivat

Helsingin seudun lipunmyynnin kehittämisselvitys; Nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaviivat 2 2014 Helsingin seudun lipunmyynnin kehittämisselvitys; Nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaviivat Helsingin seudun lipunmyynnin kehittämisselvitys; Nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaviivat HSL Helsingin

Lisätiedot

Pyöräilykatsauksen luonnos Esimerkki seurantatiedon koostamisesta. Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle 19.12.2014

Pyöräilykatsauksen luonnos Esimerkki seurantatiedon koostamisesta. Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle 19.12.2014 Pyöräilykatsauksen luonnos Esimerkki seurantatiedon koostamisesta Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle 19.12.2014 Alkuun Tässä kalvosarjassa on kuvattu Vantaan pyöräilyn nykytilaa seurantamallin

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä 1 YLEISTÄ... 1 2 LIPPUJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Nykyiset lipputuotteet... 1 2.2 Tasataksa-alueen kaupungin tukemat lipputuotteet ja asiakashinnat

Lisätiedot

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen VR laski hintoja pysyvästi Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen Tärkeää tietoa uusista lipputuotteista matkatoimistoille Sisällysluettelo Uudet ja edulliset VR lipputuotteet Lipputuotteet matkatoimistoverkkokaupassa

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210, johtava tariffisuunnittelija Hallitus 136 27.10.2015 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2016 428/07.72.721/2015 Hallitus 136 Esittelijä Valmistelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 %

Lausuntopyyntö Päätösehdotus seutuliput pääkaupunkiseutu 3,4 % 3,4 % seutuliput lähiseutu 2 3,4 % 3,4 % Hallitus 152 21.10.2014 MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA 2015 456/07.72.721/2014 Hallitus 152 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento, p. 4766 4210,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Matkakortin kelpoisuus. Sisällys. Matkakortin kelpoisuus... 3

Matkakortin kelpoisuus. Sisällys. Matkakortin kelpoisuus... 3 Sisällys Matkakortin kelpoisuus... 3 Yksi kortti - monta tapaa maksaa matka... 5 Lippulajit... 7 Kertalippu... 7 Arvolippu... 7 Kausilippu... 9 Työmatkalippu... 9 Opiskelijalippu... 10 Koululippu... 11

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL:n toimialue Kuusi perustajakuntaa: Helsinki,Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Laajenemisvaraus

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE

ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE Hallitus 3 20.01.2015 ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPUT SEKÄ OIKEUSMATKUSTAA ILMAN LIPPUA HELSINGIN SEUDUN UUDESSA VYÖHYKEMALLISSA, LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE 1/07.72.720/2010 Hallitus 3 Esittelijä

Lisätiedot

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 HSL:n yhteistyöalue 6 perustajakuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Perustettu 17.6.2009 Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 Jyväskylässä 6.5.2013 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen

JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen HLJ 2011 JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Mikä on JULKI? 6 Palvelut

Lisätiedot

Vantaan runkolinja 570

Vantaan runkolinja 570 22 2015 Vantaan runkolinja 570 Vantaan runkolinja 570 13.11.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi yhteyden Matinkylän metroasemalle. vuoroväli 30 15 15 15 15 15 15 15 30 30 kierrosaika 50 55 60 55 55 55 60 55 50 50 vuoroväli 30 30 15 30 30 30

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot