Kalasataman linjasto - idealuonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalasataman linjasto - idealuonnos"

Transkriptio

1 Kalasataman linjasto idealuonnos luonnos HSL Helsingin seudun liikenne

2 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, HSL00520 Helsinki puhelin (09) Lisätietoja: Jussi Saarinen Copyright: Kansikuva: Taitto: Kartat, graafit, ja muut kuvat HSL / kuvaajan nimi Henkilön nimi (tarvittaessa) Painopaikka Helsinki 2015

3 Esipuhe Työ on käynnistynyt syyskuussa 2014 ja idealuonnos on valmistunut huhtikuussa Tehtävänä työssä on ollut tulevaisuudessa Kalasatamaan päätettävien linjojen lukumäärän kartoittaminen ja linjojen alustava suunnittelu. Kalasataman linjastosuunnitelma on idealuonnos, jota tullaan jatkossa kehittämään. Luonnoksen jatkosuunnitteluun ja lopulta käyttöönottoon vaikuttavat useat seikat, kuten esimerkiksi Vantaan uuden joukkoliikennelinjaston käyttöönotto ja siitä saatavat kokemukset. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet: Arttu Kuukankorpi, pj. HSL Tero Anttila HSL Markku Granholm KSV Suunnittelutyön aikana on HSL:n internetsivuilla ollut avoinna blogi, jossa on kerrottu suunnittelutyön etenemisestä. Blogissa asukkaat ovat voineet esittää näkemyksiään suunnittelutyöstä. Työn tekemisestä HSL:ssä ovat vastanneet Jussi Saarinen, Miska Peura, Teija Visa, Petteri Kantokari ja Markus Elfström. Työssä on ollut konsulttina Trafix Oy, jossa työstä ovat vastanneet Mikko Suhonen ja Essi Pohjalainen.

4

5 Sisällysluettelo 1 Johdanto Työn taustaa Työn tarkoitus ja tavoitteet Työn sisältö Asukasvuorovaikutus työn aikana Suunnitteluperiaatteet Linjastosuunnitelman muodostaminen Kalasataman rakentuminen Linjastosuunnitelma Linjaston rakenne ja vuorovälit Vaikutukset liikennöintikustannuksiin Vaikutukset terminaali ja päätepysäkkikapasiteettiin Vaikutukset uusien infrajärjestelyjen tarpeeseen Liitteet Kuvaluettelo Kuva 1. Kalasataman alueen tuleva tilanne Kuva 2. Kalasataman päivälinjat Kuva 3. Kalasatamaan päättyvien linjojen yöliikenne Taulukkoluettelo Taulukko 1. Kalasataman päivälinjojen vuorovälit ja liikennöintiajat Taulukko 2. Kalasatamaan päättyvien linjojen yöliikenteen vuorovälit ja liikennöintiajat Taulukko 3. Vaikutukset liikennöintikustannuksiin Taulukko 4. Kalasataman linjojen suoritteet ja kustannukset vuodessa Taulukko 5. Kalasataman linjojen suoritteet ja kustannukset viikossa Taulukko 6. Kalasataman linjojen suoritteet arkipäivänä Taulukko 7. Kalasataman linjojen suoritteet viikonloppuna Taulukko 8. Vaikutukset terminaali ja päätepysäkkikapasiteettiin Liiteluettelo Liite 1. Linjakortit... 17

6 4 1 Johdanto 1.1 Työn taustaa Kalasataman keskus on rakentumassa ja alueelle kehittyy suuri asukas ja työpaikkakeskittymä, jonne on tarpeen luoda joukkoliikenteen yhteyksiä. Lisäksi Kalasatamaan toteutetaan laadukkaat vaihtoyhteydet bussien ja metron sekä (mahdollisesti) raitiovaunujen välillä. Tämän vuoksi Kalasatamaan kannattaa ohjata niin nykyisin keskustaan menevää seutuliikennettä kuin myös Helsingin sisäistä liikennettä. Helsingin sisäisen liikenteen osalta yhteydet erityisesti Pasilaan ovat tärkeitä. 1.2 Työn tarkoitus ja tavoitteet Tehtävänä työssä oli kartoittaa Kalasatamaan vietävien linjojen määrää ja alustavasti suunnitella Lahdenväylän sektorista Kalasatamaan ohjattava bussiliikenne sekä Kalasataman kautta keskustan suuntaan kulkeva bussiliikenne. Tavoitteena on tarjota Kalasataman kehittyvälle keskukselle joukkoliikenneyhteyksiä ja saada Rautatientorilta pois liikennettä sen kapasiteettiongelmien vuoksi. 1.3 Työn sisältö Tässä työssä on laadittu alustava idealuonnos Kalasataman joukkoliikennelinjastosta. Linjastoa on suunniteltu projektiryhmän kesken koko työn ajan. Lisäksi linjastoa on suunniteltu yhdessä työpajassa, joihin on osallistunut projektiryhmän lisäksi edustajia Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta. Tässä työssä laadittua idealuonnosta tullaan jatkossa kehittämään. Luonnoksen kehittämiseen tulevat vaikuttamaan useat asiat, kuten esimerkiksi Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 käyttöönotto ja siitä saatavat kokemukset. 1.4 Asukasvuorovaikutus työn aikana Työn aikana asukasvuorovaikutusta on tehty HSL:n ylläpitämän blogin kautta. Blogiin on pyritty kirjoittamaan säännöllisesti ja kirjoituksissa on käsitelty työn etenemistä ja esitelty ajatuksia linjastosta. Blogi on kerännyt työn aikana valtavan määrän kommentteja, joissa on ollut mielipiteitä laidasta laitaan. Pääosin keskustelu keskittyi kuitenkin samaan aikaan laadittuun KoillisHelsingin linjastosuunnitelmaan. Lisäksi työn aikana on järjestetty yhteensä kolme asukastilaisuutta, joissa painopiste on kuitenkin ollut samaan aikaan suunnitellussa KoillisHelsingin linjastossa.

7 5 2 Suunnitteluperiaatteet Työn alussa on määritetty linjaston suunnittelua ohjaavia suunnitteluperiaatteita. Nämä periaatteet on esitelty alla. Nykyinen kustannustaso säilyy Uuden linjaston myötä liikennöintikustannukset eivät nouse nykyisestä. Linjastosuunnittelulla kehitetään liityntäyhteyksiä runkoverkkoon Linjastosuunnittelussa on otettava huomioon liityntäyhteydet runkoverkon yhteyksiin, jotka ovat lähivuosina parantumassa merkittävästi Kehäradan (heinäkuu 2015) ja runkolinjan 560 (elokuu 2015) liikennöinnin alkamisen myötä. Ankkuriperiaate Suunnittelussa pyritään varmistamaan, että linjan molemmissa päissä on kysyntää lisäävät kohteet (asema, aluekeskus tms.). Kysyntään vastaaminen Suunnittelulla pyritään muodostamaan suurimman kysynnän alueille vahva tarjonta esimerkiksi linjaparin avulla. Tarvittaessa tarjontaa voidaan keskittää kävelyetäisyyksien salliessa. Tahdistettavuus Suunnitteluvaiheessa tulee varmistaa, että linjojen yhteiset reittiosuudet ovat tahdistettavissa. Terminaalien kapasiteetin huomioiminen Linjastosuunnittelussa tulee huomioida terminaalien kapasiteetti ja pyrkiä niiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen huomioiden terminaalien toiminnalliset ratkaisut.

8 6 3 Linjastosuunnitelman muodostaminen 3.1 Kalasataman rakentuminen Tässä työssä laaditun linjastosuunnitelman mukaiset muutokset on mahdollista toteuttaa hyvin todennäköisesti vasta vuonna 2018, jolloin Kalasataman keskuksen katutason ja Kalasataman liikenneverkon pitäisi olla käytössä. Tämän hetkisten suunnitelmien mukainen Kalasataman tulevaisuuden tilanne on esitetty kuvassa 1. Kalasataman keskuksen rakentaminen tulee lähivuosina aiheuttamaan isoja poikkeusjärjestelyjä alueen liikenteelle. Rakennustöiden käynnistyessä suora ajoyhteys Hermannin rantatietä pitkin katkeaa Kalasataman metroaseman kohdalla kolmen vuoden ajaksi ja myös Itäväylän liikenne siirtyy kiertoreitille. Ajoneuvoliikenne Hermannin rantatien suunnalta Itäväylän eteläpuolelle Sörnäistenniemen asuinalueelle ohjataan tällöin tilapäistä kiertotietä pitkin Capellan puistotien ja Arielinkadun kautta. Läpiajoyhteyttä ajoneuvoliikenteelle Suvilahden läpi Sörnäisten rantatien suuntaan ei ole käytettävissä vielä työmaan aikana. Hermannin rantatietä kulkevat bussilinjat 55 ja 56 ohjataan työmaan ajaksi kulkemaan Vanhan Talvitien kautta. Linjoille 56 ja 505 tulee tilapäinen päätepysäkki Panimokadulle. HSLalueella on aikaisemmin laadittu joukkoliikenteen suunnitteluohje palvelutason määrittämiseen erityyppisten alueiden ja aluekeskusten sekä Helsingin keskustan välisillä yhteyksillä. Suunnitteluohjeessa on esitetty tavoitteet kävelyetäisyyksille lähimmälle pysäkille eri palvelutasoluokissa linnuntieetäisyyksinä. Kalasataman alueella on tavoitteena alle 400 metrin kävelymatkat raideliikenteen pysäkeille ja maksimiarvo on 600 metriä. Oletuksena voidaan pitää, että todelliset kävelyetäisyydet ovat noin 1,3kertaisia linnuntieetäisyyksiin verrattuna. Sörnäistenniemen nykyiseltä asuinalueelta todellinen kävelyetäisyys Kalasataman metroasemalle on metriä. Tässä tilanteessa bussilinjojen viemistä Sörnäistenniemen alueelle ei ole vielä katsottu perustelluksi, kun liikennöinti metroaseman kautta ei tule olemaan mahdollista poikkeusreittien aikana. Alle 800 metrin kävelyetäisyyksillä metroasemilta liityntäliikenteen käyttö on käytännössä vähäistä. Itäväylän kiertoreitti tulee aiheuttamaan muutoksia kävelyreitteihin, mutta reitti metroasemalle pyritään pitämään niin suorana kuin se työmaiden puitteissa on mahdollista. Kävelyreitti alittaa Itäväylän kiertoreitin alikulkutunnelin kautta. Kaistajärjestelyjen takia Pasilan suunnan poikittaisbussilinjat 50, 58 ja 59 eivät voi käyttää Kalasataman pysäkkejä nykytilanteessa eivätkä myöskään Itäväylän tulevalla kiertoreitillä. Linjat ajavat Junatien kautta, jolloin pysäkkien käyttö edellyttäisi kahden kaistan ylittämistä noin 100 metrin matkalla, mikä ei liikenneturvallisuuden kannalta ole mahdollista. Itäväylällä olevat bussipysäkit siirtyvät lopputilanteessa hieman idemmäs ja Itäväylältä Junatielle johtavat kaistat muutetaan niin, että myös Pasilan suunnan poikittaislinjat voivat käyttää Kalasataman pysäkkejä. Tätä ennen pysäkkien toteuttaminen turvalliseen paikkaan ei ole mahdollista. Kalasataman keskuksen rakentamisen yhteydessä rakennetaan myös uudet bussipysäkit Hermannin rantatielle Kalasataman metroaseman sisäänkäynnin eteen. Pysäkit ovat käytettävissä aikaisintaan vuonna Tällöin on varauduttu pidentämään jokin Kalasatamaan liikennöivistä bussilinjoista Sompasaaren suuntaan, ennen alueen läpi suunnitellun raitiotien toteutumista. Bussiliikenteen aloittaminen on perusteltua Sompasaaren ja Nihdin alueiden rakentuessa.

9 Kuva 1. Kalasataman alueen tuleva tilanne. 7

10 8 4 Linjastosuunnitelma 4.1 Linjaston rakenne ja vuorovälit Kalasatamaan ehdotetaan päätettäväksi alustavasti yhdeksän päiväaikaan liikennöivää linjaa, jotka on esitelty tarkemmin seuraavassa sekä liitteenä 1 olevissa linjakorteissa. Päivälinjat Linja 50 liikennöi välillä Sompasaari Kalasatama Pasila Ilmala Suursuo ja tarjoaa yhteyden Sompasaaresta Kalasataman metroasemalle ja edelleen Pasilaan sekä Ilmalaan. Hoitaa Kalasataman alueen sisästä liityntäliikennettä sekä erittäin tärkeää yhteyttä Pasilaan. Yhteinen runkoosuus linjan 59 kanssa välillä Sompasaari Ilmala. Linja 55 liikennöi välillä Rautatientori Merihaka Kalasatama Kumpula Koskela. Linja tarjoaa yhteyden Rautatientorilta Merihaan kautta Kalasatamaan ja Kalasatamasta Kumpulan kampukselle. Tarjoaa Kalasataman metroasemalta liityntäyhteyksiä muun muassa Hermannin ja Kumpulan kampuksen suuntaan sekä Sörnäisten rantatien ja Merihaan suuntaan. Linja 56 liikennöi välillä Sompasaari Kalasatama Kumpula Käpylä Haaga Kannelmäki. Linja tarjoaa yhteyden Sompasaaresta Kalasataman metroasemalle ja edelleen Kustaa Vaasan tien busseille ja Kumpulan kampukselle. Linjat 55 ja 56 liikennöivät jo nykytilanteessa Kalasataman alueelle. Linjalle 55 tehdään pieni reittimuutos Kalasataman keskustan alueella Vilhonvuorenkadun jatkeen valmistuttua, jolloin linjan pysäkki voidaan sijoittaa metroaseman eteen. Linjan 56 reittiä jatketaan hieman etelämmäs Sompasaareen, jolloin Sompasaaren alueelta muodostuu yhteys myös pohjoiseen Kumpulan kampuksen ja Kustaa Vaasan tien suuntaan. Linjat 55 ja 56 yhdessä tarjoavat tiheän yhteyden Kalasataman metroasemalta Hermannin rantatietä Kumpulan kampukselle ja Intiankadulle palvellen muun muassa yhteyksiä metrolta yliopistoalueelle. Linja 59 liikennöi välillä Sompasaari Kalasatama Pasila Ilmala Pajamäki. Linja tarjoaa yhteyden Sompasaaresta Kalasataman metroasemalle ja edelleen Pasilaan ja Ilmalaan. Hoitaa Kalasataman alueen sisästä liityntäliikennettä sekä erittäin tärkeää yhteyttä Pasilaan. Yhteinen runkoosuus linjan 50 kanssa välillä Sompasaari Ilmala. Linja 722 liikennöi reitillä Kalasatama Lahdenväylä Honkanummi Havukoski. Linja tarjoaa nopean yhteyden Havukoskelta ja Honkanummelta Viikkiin, itäiseen kantakaupunkiin ja metroon. Linja 724 liikennöi reitillä Kalasatama Lahdenväylä Kuusikko Jokiniemi Havukoski Päiväkumpu. Linja tarjoaa Päiväkummun, Havukosken ja Jokiniemen alueilta yhteyden Viikkiin, itäiseen kantakaupunkiin ja metroon. Linja 731 liikennöi reitillä Kalasatama Lahdenväylä Mikkola Korso Kulomäki. Linja tarjoaa Kulomäen, Korson ja Mikkolan suunnalta nopean yhteyden Lahdenväylää pitkin Viikkiin, itäiseen kantakaupunkiin ja metroon. Linjan 731 Kreitti kulkee välillä Kehä III Mikkola Lahdentietä Lahdenväylän sijaan. Linjaa 731K liikennöidään hiljaisina aikoina aamulla ja illalla.

11 9 Linja 738 liikennöi reitillä Kalasatama Lahdenväylä Jokivarsi Sorsakorpi Keravan asema Mattilanpuisto ja se tarjoaa yhteyden Keravalta, Sorsakorvesta ja Jokivarresta Viikkiin, itäiseen kantakaupunkiin ja metroon. Linjaan 738 on esitetty muutoksia Keravan linjastosuunnitelmaluonnoksessa (linja 751). Linja 739 liikennöi reitillä Kalasatama Lahdenväylä Lahdentie Päiväkumpu Rekola Korso Leppäkorpi PohjoisNikinmäki Linja tarjoaa yhteyden PohjoisNikinmäen, Leppäkorven, Korson, Rekolan ja Päiväkummun alueilta Viikkiin, itäiseen kantakaupunkiin ja metroon. Linjojen 50 ja 59 päätepysäkki on tarpeen siirtää pois nykyiseltä paikaltaan Herttoniemestä linjan 58/58B muuttuessa runkolinjaksi 500 Herttoniemi Pasila Meilahti Munkkivuori. Muutos runkolinjaksi tapahtuu aikaisintaan vuonna Herttoniemen metroasemalla ei ole tilaa uusille linjoille, joten linjan 500 päättäminen Herttoniemeen edellyttää muun liikenteen vähentämistä terminaalissa. Kalasataman alue soveltuu linjojen 50 ja 59 korvaavaksi päätepysäkiksi hyvin, koska merkittävä osa linjojen matkustajista vaihtaa nykyisinkin metrosta. Käytännössä siis vaihtopaikka siirtyy Herttoniemestä Kalasataman metroasemalle. Laajasalon suunnasta vaihtaville matkustajille tulee välivaiheessa ylimääräinen vaihto, mutta Laajasalon raitiotieyhteyden toteutuessa arviolta 2020luvun ensimmäisellä puoliskolla laajasalolaiset voivat vaihtaa raitiovaunusta linjoille 50 ja 59 Sompasaaressa. Linjat 50 ja 59 tarjoavat tiheän yhteyden Kalasataman ja Pasilan välille ja sitovat siten Kalasataman hyvin seudun ja valtakunnan muuhun joukkoliikenneverkkoon. Vantaan ja Keravan suunnan seutulinjat 722, 724, 731, 738 ja 739 palvelevat yhteyksiä radanvarren asuinalueilta Viikkiin sekä Helsingin itäiseen ja pohjoiseen kantakaupunkiin. Yhteydet näiden linjojen palvelualueelta keskustaan ovat mahdollisia junalla tai liityntäbussista junaan Tikkurilassa, Koivukylässä, Korsossa tai Keravalla vaihtaen. Linjat palvelevat ensisijaisesti yhteyksiä Viikkiin ja kantakaupungin laidalle, muun muassa vaihtoyhteyksiä metroon. Koska linjojen päätehtävä ei ole tarjota yhteyksiä nimenomaan ydinkeskustaan, sopivat nämä linjat hyvin ohjattaviksi Hermannin rantatien kautta Kalasataman metroaseman terminaaliin. Kalasataman ja Hermannin alueen rakentuessa itäisen kantakaupungin painopiste siirtyy Hämeentieltä idemmäs. Työpaikkaalueena ja kaupallisten palveluiden keskuksena Kalasatama on tulevaisuudessa yhä useamman matkakohde. Kalasataman ja Viikin välillä seutulinjat 722, 724, 731, 738 ja 739 palvelevat myös paikallisempaa matkustusta, mikä parantaa linjojen kuormitusta reitin eteläpäässä. Kalasataman tarkemmat bussikatu ja päätepysäkkijärjestelyt voivat vielä muuttua, joten niitä ei ole tässä yhteydessä esitetty tarkemmin. Alustavasti Kalasatamaan vietäväksi suunnitellut päivälinjat on esitetty kuvassa 2. Linjojen vuorovälit ja liikennöintiajat on esitetty taulukossa 1.

12 10 Kuva 2. Kalasataman päivälinjat.

13 11 Taulukko 1. Kalasataman päivälinjojen vuorovälit ja liikennöintiajat Arki Lauantai Sunnuntai Linja K * * *yksittäisiä lähtöjä Yölinjat Kalasataman linjojen yöliikenne liikennöidään jatkossakin Rautatientorilta nykyiseen tapaan. Linja 724N (Rautatientori Lahdenväylä Jokiniemi Tikkurila Simonkylä Havukoski Päiväkumpu) tarjoaa perjantailauantai ja lauantaisunnuntai öinä yhteyden Rautatientorilta Jokiniemen, Tikkurilan, Simonkylän ja Havukosken kautta Päiväkumpuun. Linja 731N (Rautatientori Lahdenväylä Lahdentie Mikkola Korso Leppäkorpi Kulomäki) tarjoaa öisin yhteyden Rautatientorilta Lahdenväylää pitkin Kehä III:lle saakka, josta linja jatkaa Lahdentielle ja sitä kautta Mikkolan, Korson ja Leppäkorven kautta Kulomäkeen. Linja 739N (Rautatientori Lahdenväylä Lahdentie Päiväkumpu Rekola Korso Leppäkorpi PohjoisNikinmäki) tarjoaa öisin yhteyden Rautatientorilta Päiväkumpuun, Rekolaan, Korsoon, Leppäkorpeen ja PohjoisNikinmäkeen. Suunnitelmaan liittyvien yölinjojen reitit on esitetty kuvassa 3. Linjojen vuorovälit ja liikennöintiajat on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Kalasatamaan päättyvien linjojen yöliikenteen vuorovälit ja liikennöintiajat. Maanantai Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Linja N N N 60 60

14 12 Kuva 3. Kalasatamaan päättyvien linjojen yöliikenne.

15 Vaikutukset liikennöintikustannuksiin Työssä suunnitellulla linjojen päättämisellä Kalasatamaan on pieniä kustannusvaikutuksia. Päättämällä tässä suunnitelmassa esitetyt linjat Kalasatamaan ovat liikennöinnin kustannukset vuositasolla yhteensä noin suuremmat kuin nykytilanteessa. Kustannusten kasvu johtuu käytännössä yksinomaan linjalla 59 aloitettavasta viikonloppuliikenteestä. Muiden linjojen päätepysäkin muuttumisella Rautatientorilta Kalasatamaan ei ole kovin merkittäviä liikennöintikustannusvaikutuksia. Taulukko 3. Vaikutukset liikennöintikustannuksiin. Linjasto Kalasatama Vuosittaiset liikennöintikustannukset ( /a) Kalasataman linjojen liikennöintikustannukset ja suoritteet linjakohtaisesti vuosi ja viikkotasoilla on esitetty taulukoissa 4 ja 5. Lisäksi Kalasataman linjojen suoritteet arkipäivänä ja lauantaina ja sunnuntaina on esitetty taulokissa 6 ja 7. Yksittäisistä linjoista linjat 59 ja 731 ovat liikennöintikustannuksiltaan selkeästi kalleimmat. Lisäksi myös linjojen 50 ja 55 kustannukset ovat jonkin verran muita linjoja suuremmat. Näistä linjoista kaikilla paitsi linjalla 50 on myös viikonloppuliikennettä. Taulukko 4. Kalasataman linjojen suoritteet ja kustannukset vuodessa. Kalasataman linjojen suoritteet ja kustannukset vuodessa Ajosuoritteet /vuosi Kokonaiskustannukset/ Linja Linjakilometrit Ajotunnit Autopäivät vuosi N N YHTEENSÄ

16 14 Taulukko 5. Kalasataman linjojen suoritteet ja kustannukset viikossa. Kalasataman linjojen suoritteet ja kustannukset viikossa Ajosuoritteet /viikko Linja Linjakilometrit Ajotunnit Autopäivät Kustannukset/ viikko N N YHTEENSÄ Taulukko 6. Kalasataman linjojen suoritteet arkipäivänä. Kalasataman linjojen suoritteet arkipäivänä Linja Linjakilometrit Ajotunnit Autopäivät N N YHTEENSÄ

17 15 Taulukko 7. Kalasataman linjojen suoritteet viikonloppuna. Kalasataman linjojen suoritteet viikonloppuna lauantai sunnuntai Linja Linjakilometrit Ajotunnit Autopäivät Linjakilometrit Ajotunnit Autopäivät N N YHTEENSÄ

18 Vaikutukset terminaali ja päätepysäkkikapasiteettiin Laadittu linjastosuunnitelma muuttaa linjojen päätepysäkkejä ja suunnitelmalla on hieman vaikutuksia esimerkiksi Rautatientorin bussiterminaaliin kuormitukseen. Suunnitelman mukaisesti Rautatientorilta lähtisi jatkossa 13 vuoroa vähemmän ruuhkatunnissa kuin nykyisin. Kalasataman päätepysäkiltä lähtee suunnitelman mukaan yhteensä 13 vuoroa ja Sompasaaresta 15 vuoroa ruuhkatunnissa. Taulukko 8. Vaikutukset terminaali ja päätepysäkkikapasiteettiin. Terminaali/ päätepysäkki Poistuvat linjat Uudet linjat Vuoromäärän muutos /ruuhkatunti Muuta Herttoniemi (M) 50, Rautatientori 722, 724, 731(K), 738, Kalasatama , 724, 731(K), 738, Päätepysäkiltä lähtee yhteensä 13 vuoroa ruuhkatunnissa. Sompasaari 50, 56, Päätepysäkiltä lähtee yhteensä 15 vuoroa ruuhkatunnissa. 4.4 Vaikutukset uusien infrajärjestelyjen tarpeeseen Koko Kalasatama ja Sompasaari ovat vasta rakentumassa, joten uusia infrajärjestelyjä tulee paljon. Päätepysäkkitilojen riittävyys ja liikennöitävien katujen sujuvuus on varmistettava alueen suunnittelun tarkentuessa ja toteutuksen alkaessa. Hermannin rantatielle on suunnitteilla bussikaistojen rakentaminen lähitulevaisuudessa. Tämä tulee varmistaa, jotta bussiliikenteen sujuvuus Kalasatamasta voidaan taata. Lisäksi Hämeentien ja Hermannin rantatien liittymän toimivuus voi olla ongelmallista. Tilannetta tulee seurata ja liittymän toiminnan parantamiseksi olisi syytä suunnitella parannustoimenpiteitä.

19 17 Liitteet Liite 1. Linjakortit

20 LIITE 1: Linjakortit Luonnos

21 Linjakorttien sisältö Tämän liitteen linjakorteissa on esitetty seuraavat asiat: Vuoroväli, min: Kuinka tiheästi linja liikennöi eri vuorokaudenaikoina, keskimääräinen aika vuorojen välillä. Ruuhka: Aamuruuhkan aikaväli klo ja iltaruuhkan klo Päivä/ilta: Päiväaika , iltaaika Kiertelevyysindeksi: Kiertelevyysindeksi kuvaa reitin kiertelevyyttä. Lasketaan jakamalla linjapituus päätepysäkkien välisellä linnuntieetäisyydellä. Linjan kuvaus: Lyhyt kuvaus linjan reitistä, esitetty myös kuvassa. Muutokset nykytilanteeseen verrattuna: Kalasataman linjastosuunnitelman myötä linjan reittiin tai liikennöintiin tehtävät muutokset ja muutosten suunniteltu aikataulu. Reittimuutokset on esitetty myös kuvassa. Perustelut muutoksille: Miksi linjalle aiotaan tehdä muutoksia ja mitä hyötyjä tehtävistä muutoksista saadaan. Keskeiset vaihtopaikat: Pysäkit ja terminaalit, joissa linjalla matkustavan on ajateltu mahdollisesti vaihtavan kulkuvälineestä tai kulkumuodosta toiseen. Sopivat ajantasauspaikat: Alustavasti suunnitellut pysäkit tai terminaalit, jossa linjan vuoroilla on ns. ajantasauspiste, eli kyseistä pysäkkiä ei ohiteta ennen aikataulun mukaista ohitusaikaa. Ajantasauspaikat parantavat bussien liikennöinnin luotettavuutta ja aikataulunmukaisuutta. Tahdistustavoitteet: Mitä tavoitteita linjalla on tahdistamisen suhteen. Toisen linjan kanssa yhteisellä osuudella voidaan vuorovälit tahdistamalla parantaa yhteisen osuuden palvelutasoa merkittävästi. Infrastruktuuri: Korteissa on mainittu, mikäli linjan liikennöinnin aloittaminen vaatii infrastruktuuritoimenpiteitä esimerkiksi sellaisilla katuosuuksilla, joilla ei aiemmin ole ollut bussiliikennettä. Vaihtoehtoisesti kortissa voidaan myös nostaa esille reitin varrelle suunnitellut, liikennöinnin nopeuttamiseksi ja sujuvuuden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet.

22 Linja 50 Sompasaari Kalasatama Pasila Ilmala Suursuo Linja 50 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 11,1 Kiertelevyysindeksi 1,79 Linjan kuvaus Linja 50 tarjoaa yhteyden Sompasaaresta Kalasataman metroasemalle ja edelleen Pasilaan sekä Ilmalaan. Muutokset nykyiseen verrattuna Nykyisin Herttoniemestä lähtevä poikittaislinja 50 siirretään lähtemään Sompasaaresta. Perustelut muutoksille Linjan muutoksella tarjotaan palvelua tärkeälle yhteysvälille Kalasatamasta Pasilaan. Kalasatamasta tarvitaan liityntäyhteys Pasilaan.

23 Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M), Pasila Sopivat ajantasauspaikat Pasila Tahdistustavoitteet Linja 59 välillä Sompasaari Pasila. Infrastruktuuri Linja siirretään Sompasaareen kun Kalasataman keskus ja Sompasaaren katuverkko on rakennettu.

24 Linja 55 Rautatientori Merihaka Kalasatama Kumpula Koskela Linja 55 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 8,7 Kiertelevyysindeksi 1,61 Linjan kuvaus Linja tarjoaa yhteyden Rautatientorilta Merihaan kautta Kalasatamaan ja Kalasatamasta Kumpulan kampukselle. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 55 reitti pysyy muuten samana kuin se on nykyisin, mutta se linjataan kulkemaan Kalasataman keskuksen ja Vilhovuorenkadun jatkeen kautta. Perustelut muutoksille Pienelle reitin muutoksella pystytään tarjoamaan palvelua Kalasatamasta Kumpulaan ja Koskelaan.

25 Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M), Rautatientori. Sopivat ajantasauspaikat Kalasatama Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Kalasatamaan kunhan Kalasataman keskus on rakennettu.

26 Linja 56 Sompasaari Kalasatama Kumpula Käpylä Haaga Kannelmäki Linja 56 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 12,1 Kiertelevyysindeksi 1,40 Linjan kuvaus Linja tarjoaa yhteyden Sompasaaresta Kalasataman metroasemalle ja edelleen Kustaa Vaasan tien busseille ja Kumpulan kampukselle. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 56 nykyistä reittiä jatketaan Kalasataman metroasemalta Sompasaareen. Perustelut muutoksille Linjan jatkamisella Sompasaareen tarjotaan Sompasaaren asukkaille liityntäyhteys Kalasataman metroasemalle.

27 Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M), Kustaa Vaasan tie. Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Sompasaareen kun Kalasataman keskus ja Sompasaaren katuverkko on rakennettu.

28 Linja 59 Sompasaari Kalasatama Pasila Ilmala Pajamäki Linja 59 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 11,1 Kiertelevyysindeksi 1,40 Linjan kuvaus Linja tarjoaa yhteyden Sompasaaresta Kalasataman metroasemalle ja edelleen Pasilaan ja Ilmalaan sekä Pajamäkeen. Muutokset nykyiseen verrattuna Nykyisin Herttoniemestä lähtevä poikittaislinja 59 siirretään lähtemään Sompasaaresta. Lisäksi linjalla aloitetaan viikonloppuliikenne lauantaisin ja sunnuntaisin 20 minuutin vuorovälillä. Perustelut muutoksille Sompasaaresta tarvitaan liityntäyhteys Kalasataman metroasemalla sekä Pasilan junaasemalle. Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M), Pasila.

29 Sopivat ajantasauspaikat Pasila. Tahdistustavoitteet Linja 50 välillä Sompasaari Pasila. Infrastruktuuri Linja siirretään Sompasaareen kun Kalasataman keskus ja Sompasaaren katuverkko on rakennettu.

30 Linja 722 Kalasatama Lahdenväylä Honkanummi Havukoski Linja 722 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 22,2 Kiertelevyysindeksi 1,43 Linjan kuvaus Linja tarjoaa nopean yhteyden Havukoskelta ja Honkanummesta Kalasatamaan ja metroon. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 722 reitti pysyy nykyisenkaltaisena, mutta se päätetään Kalasatamaan Rautatientorin sijaan. Perustelut muutoksille Rautatientorilla ei ole tarpeeksi tilaa kaikille linjoille, joten niitä joudutaan päättämään muualle. Kalasatamassa linjoilta on erittäin hyvä vaihtoyhteys metroon. Pääradan varrelta on edelleen hyvät ja suorat junayhteydet Rautatientorille, joten linjan muutos ei aiheuta merkittäviä haittoja keskustaan matkustaville.

31 Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M). Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Kalasatamaan kunhan Kalasataman keskus on rakennettu.

32 Linja 724 Kalasatama Lahdenväylä Kuusikko Jokiniemi Havukoski Päiväkumpu Linja 724 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 23,2 Kiertelevyysindeksi 1,45 Linjan kuvaus Linja tarjoaa Päiväkummun, Havukosken ja Jokiniemen alueilta yhteyden Kalasatamaan ja metroon. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 724 reitti pysyy nykyisenkaltaisena, mutta se päätetään Kalasatamaan Rautatientorin sijaan. Perustelut muutoksille Rautatientorilla ei ole tarpeeksi tilaa kaikille linjoille, joten niitä joudutaan päättämään muualle. Kalasatamassa linjoilta on erittäin hyvä vaihtoyhteys metroon. Pääradan varrelta on edelleen hyvät ja suorat junayhteydet Rautatientorille, joten linjan muutos ei aiheuta merkittäviä haittoja keskustaan matkustaville.

33 Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M) Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Kalasatamaan kunhan Kalasataman keskus on rakennettu.

34 Linja 731(K) Kalasatama Lahdenväylä Mikkola Korso Kulomäki Linja 731 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min K Linjapituus, km 27,9 30,4 Kiertelevyysindeksi 1,51 1,65 Linjan kuvaus Linja tarjoaa Kulomäen, Korson ja Mikkolan suunnalta nopean yhteyden Lahdenväylää pitkin Kalasatamaan ja metroon. Linjan 731 Kreitti kulkee välillä Kehä III Mikkola Lahdentietä Lahdenväylän sijaan. Linjaa 731K liikennöidään hiljaisina aikoina arkisin ja viikonloppuisin. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 731 reitti pysyy nykyisenkaltaisena, mutta se päätetään Kalasatamaan Rautatientorin sijaan.

35 Perustelut muutoksille Rautatientorilla ei ole tarpeeksi tilaa kaikille linjoille, joten niitä joudutaan päättämään muualle. Kalasatamassa linjoilta on erittäin hyvä vaihtoyhteys metroon. Pääradan varrelta on edelleen hyvät ja suorat junayhteydet Rautatientorille, joten linjan muutos ei aiheuta merkittäviä haittoja keskustaan matkustaville. Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M). Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Kalasatamaan kunhan Kalasataman keskus on rakennettu.

36 Linja 738 Kalasatama Lahdenväylä Jokivarsi Sorsakorpi Keravan asema Mattilanpuisto Linja 738 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min 30 * * yksittäisiä lähtöjä Linjapituus, km 38,1 Kiertelevyysindeksi 1,52 Linjan kuvaus Linja tarjoaa yhteyden Keravalta, Sorsakorvesta ja Jokivarresta Kalasatamaan ja metroon. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 738 reitti pysyy nykyisenkaltaisena, mutta se päätetään Kalasatamaan Rautatientorin sijaan. Perustelut muutoksille Rautatientorilla ei ole tarpeeksi tilaa kaikille linjoille, joten niitä joudutaan päättämään muualle. Kalasatamassa linjoilta on erittäin hyvä vaihtoyhteys metroon. Pääradan varrelta on edelleen hyvät

37 ja suorat junayhteydet Rautatientorille, joten linjan muutos ei aiheuta merkittäviä haittoja keskustaan matkustaville. Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Keravan asema, Kalasatama (M) Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Kalasatamaan kunhan Kalasataman keskus on rakennettu.

38 Linja 739 Kalasatama Lahdenväylä Lahdentie Päiväkumpu Rekola Korso Leppäkorpi PohjoisNikinmäki Linja 739 Ruuhka Päivä/ilta La, päivä Su, päivä Vuoroväli, min Linjapituus, km 31,5 Kiertelevyysindeksi 1,48 Linjan kuvaus Linja tarjoaa yhteyden PohjoisNikinmäen, Leppäkorven, Korson, Rekolan ja Päiväkummun alueilta Kalasatamaan ja metroon. Muutokset nykyiseen verrattuna Linjan 739 reitti pysyy nykyisenkaltaisena, mutta se päätetään Kalasatamaan Rautatientorin sijaan. Perustelut muutoksille Rautatientorilla ei ole tarpeeksi tilaa kaikille linjoille, joten niitä joudutaan päättämään muualle. Kalasatamassa linjoilta on erittäin hyvä vaihtoyhteys metroon. Pääradan varrelta on edelleen hyvät

39 ja suorat junayhteydet Rautatientorille, joten linjan muutos ei aiheuta merkittäviä haittoja keskustaan matkustaville. Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella Kalasatama (M) Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri Linja siirretään Kalasatamaan kunhan Kalasataman keskus on rakennettu.

40 Linja 724N Rautatientori Lahdenväylä Jokiniemi Tikkurila Simonkylä Havukoski Päiväkumpu Pohjakartat: Openstreetmap Linja 724N arkiyö pela yö lasu yö Vuoroväli, min Linjapituus, km 29,3 Kiertelevyysindeksi 1,6 Linjan kuvaus Linja 724N tarjoaa perjantailauantai ja lauantaisunnuntai öinä yhteyden Rautatientorilta Jokiniemen, Tikkurilan, Simonkylän ja Havukosken kautta Päiväkumpuun. Muutokset nykyiseen verrattuna Ei muutoksia. Perustelut muutoksille Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella

41 Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri

42 Linja 731N Rautatientori Lahdenväylä Lahdentie Mikkola Korso Leppäkorpi Kulomäki Pohjakartat: Openstreetmap Linja 731N arkiyö pela yö lasu yö Vuoroväli, min Linjapituus, km 31,5 Kiertelevyysindeksi 1,48 Linjan kuvaus Linja 731N tarjoaa öisin yhteyden Rautatientorilta Lahdenväylää pitkin Kehä III:lle saakka, josta linja jatkaa Lahdentielle ja sitä kautta Mikkolan, Korson ja Leppäkorven kautta Kulomäkeen. Muutokset nykyiseen verrattuna Ei muutoksia. Perustelut muutoksille Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella

43 Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri

44 Linja 739N Rautatientori Lahdenväylä Lahdentie Päiväkumpu Rekola Korso Leppäkorpi PohjoisNikinmäki Pohjakartat: Openstreetmap Linja 739N arkiyö pela yö lasu yö Vuoroväli, min Linjapituus, km 33,2 Kiertelevyysindeksi 1,41 Linjan kuvaus Linjan 739N tarjoaa öisin yhteyden Rautatientorilta Päiväkumpuun, Rekolaan, Korsoon, Leppäkorpeen ja PohjoisNikinmäkeen. Muutokset nykyiseen verrattuna Ei muutoksia. Perustelut muutoksille Keskeiset vaihtopaikat reitin varrella

45 Sopivat ajantasauspaikat Tahdistustavoitteet Infrastruktuuri

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila 22-24 20-22 18-20 15-18 13:30-15 12-13:30 9-12 6:30-9 6-6:30 5-6 22-24 21-22 9-19 7-9 5-7 21-24 10-19 8-10 6-8 Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila Arki vuoroväli 30 30 20 30 30 30 20

Lisätiedot

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa.

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa. HSL kerää kommentteja liikennöintisuunnitelmasta 2014-2015 HSL laatii vuosittain seutulinjojen sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäisten linjojen sekä juna-, raitio-, metro- ja

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Kalasataman joukkoliikenne

Kalasataman joukkoliikenne Kalasataman joukkoliikenne Joukkoliikennesuunnittelija Markus Elfström Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 9.4.2014 Bussilinjat 55 ja 56 Kalasataman keskuksen kiertotiejärjestelyn aikana Hermannin

Lisätiedot

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi yhteyden Matinkylän metroasemalle. vuoroväli 30 15 15 15 15 15 15 15 30 30 kierrosaika 50 55 60 55 55 55 60 55 50 50 vuoroväli 30 30 15 30 30 30

Lisätiedot

Linja 20 Lauttasaari Katajaharju

Linja 20 Lauttasaari Katajaharju 2224 2022 1820 1518 13:3015 1213:30 912 6:309 66:30 56 2224 2122 919 79 57 2124 1019 810 68 Linja 20 Lauttasaari Katajaharju Arki vuoroväli 30 15 10 15 15 15 10 10 15 15 kierrosaika 30 30 30 30 30 30 30

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014.

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014. 1 (5) Asianumero 3224/10.02.03/2013 Aluenumero 220506 Otaniemen keskus 10. kaupunginosa, Otaniemi Korttelit 10001 tontit 10 ja 11, 10016 tontti 3, 10017, 10018 tontit 3, 7 ja osa tonttia 4, 10019 tontti

Lisätiedot

Linjapituus, km kuvaa linjan keskimääräistä sivun pituutta. Sivujen pituudet voivat vaihdella eri suunnissa.

Linjapituus, km kuvaa linjan keskimääräistä sivun pituutta. Sivujen pituudet voivat vaihdella eri suunnissa. Liite 1 Linjakortit on laadittu tässä suunnitelmassa käsitellyistä linjoista. Vuoroväli, min kuvaa linjan vuoroväliä. Vuoroväli on kuvattu ruuhkan, päivän/illan ja hiljaisen ajan osalta sekä lauantain

Lisätiedot

Joukkoliikenne Kalasatamassa - Asukkaiden näkökulma. Lupaukset Tilanne nyt Vaatimukset Ratkaisut Lopuksi

Joukkoliikenne Kalasatamassa - Asukkaiden näkökulma. Lupaukset Tilanne nyt Vaatimukset Ratkaisut Lopuksi Joukkoliikenne Kalasatamassa - Asukkaiden näkökulma Lupaukset Tilanne nyt Vaatimukset Ratkaisut Lopuksi Lupaukset Kalasatamaa on myyty ja markkinoitu asukkaille erinomaisilla liikenneyhteyksillä ja näin

Lisätiedot

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta?

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Joukkoliikenteen toimintaympäristön muutokset valmistautuminen tuleviin muutoksiin, seminaari 11.12.2012

Lisätiedot

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän suunnittelun lähtökohdat ovat osittain muuttuneet Pasilanväylän yleissuunnitelma on valmistunut v. 1992. Pasilanväylän keskiosan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2000: 9. KALASATAMA - FISKEHAMN Joukkoliikenneselvitys

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2000: 9. KALASATAMA - FISKEHAMN Joukkoliikenneselvitys HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2000: 9 KALASATAMA - FISKEHAMN Joukkoliikenneselvitys 18.5.2000 HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2000: 9 Reijo Joki, Matti Kivelä, Timo

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma. LIITE 1: Linjakortit

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma. LIITE 1: Linjakortit Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma LIITE 1: Linjakortit Liite 1-2 Linjakorttien sisältö Tämän liitteen linjakorteissa on esitetty seuraavat asiat: Vuoroväli, min: Kuinka tiheästi linja liikennöi eri

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014. HSL Helsingin seudun liikenne

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014. HSL Helsingin seudun liikenne Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Metro Pasilasta eteenpäin

Metro Pasilasta eteenpäin Metro Pasilasta eteenpäin SUY Seppo Vepsäläinen C: 1/2004 METRO PASILASTA ETEENPÄIN Metro on paras osa koko seudun joukkoliikenteen järjestelmää, mutta sen palvelualue on vielä suppea. Laajentaminen on

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Lepuskin Bussiliikenne-ilta

Lepuskin Bussiliikenne-ilta Lepuskin Bussiliikenne-ilta 10.3.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lepuskin Bussiliikenne-ilta Mihin me pyrimme ja miksi? Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Leppävaaran palvelulinjojen suunnittelu

Lisätiedot

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari 17.3.2011 RAITIOVAUNULIIKENTEEN RENESSANSSI Renessanssi Mitä renessanssi voisi tarkoitta: Renessanssi voisi tarkoittaa uudelleensyntymistä Joskus

Lisätiedot

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n hallitus hyväksyi 29.3.2011 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) ja sen kehittämisohjelman. Suunnitelmassa

Lisätiedot

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Tausta ja tavoitteet Metron suunnitteluohjeen mukainen maksimimatkustajakuormitus uhkaa ylittyä 2020- luvun alkupuoliskolla, mikäli metroliikenteen

Lisätiedot

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Tämä on kevyt luonnos Östersundomiin päättyvien ratikkalinjojen suunnitelmaksi sisältäen reitit, matka-ajat, kustannukset, Liikennöintisuunnitelman,

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Jonne Virtanen

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma luonnos 24.4.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma luonnos 13.5.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma 28 2013 Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Harri

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla

Lisätiedot

Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen

Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysi 2008 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Tarkastelun rajaus ja palvelutasokriteerit... 3 2 Palvelutason tavoiteluokat alueittain...

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Esisuunnitelma raitiolinjasta Itä-Pasila Arabia

Esisuunnitelma raitiolinjasta Itä-Pasila Arabia Esisuunnitelma raitiolinjasta Itä-Pasila Arabia Antero Alku, DI Janne Peltola, tekn. yo Jonas Wahlbeck, tekn. yo 19.12.2008 Tulevaisuudessa suora raitiolinja Pasilan asemalta Kumpulan ja Arabian korkeakouluihin

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat

Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat RIL VLL 25.9.2015 Helsingin liikennesuunnittelun kehittyminen ja siihen liittyvät ideologiat Yleisasemakaavan 1954 liikenneverkot 25.9.2014 Matti Kivelä 25.9.2014 Matti Kivelä 3 Helsingin kehittyminen

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Tampereen raitiotieliikenneratkaisut. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013

Tampereen raitiotieliikenneratkaisut. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Tampereen raitiotieliikenneratkaisut Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 1 Projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen 11.6.2013 Suunnittelun lähtökohtana alustava yleissuunnitelma

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

Kerava. Perustietoa Keravasta. Kytömaa. Kytömaan kaavoitustilanne. Kytömaa

Kerava. Perustietoa Keravasta. Kytömaa. Kytömaan kaavoitustilanne. Kytömaa Kerava Kytömaa Perustietoa Keravasta Keravalla asui 33 546 asukasta 1.1.2009 Asukastiheys on 1095,6 asukasta per km 2 Henkilöautotiheys oli 461 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Kytömaa Kytömaa sijaitsee

Lisätiedot

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy Suunnitelma lyhyesti Hartela suunnittelee Pohjois-Pasilaan, Ilmalan juna-aseman

Lisätiedot

HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022

HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022 HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022 Loppuraportti 7.7.2011 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa. Raporttiluonnos, syyskuu 2015

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa. Raporttiluonnos, syyskuu 2015 Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa Raporttiluonnos, syyskuu 2015 Työn kulusta Työ alkoi syksyllä 2014. TYÖN OHJAUSRYHMÄ Työ tehdään Helsingin, Espoon

Lisätiedot

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Tilannekatsaus Teiskon Aitolahden alueen liikenne on järjestetty nyt: Siirtymäajan sopimukset

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Tampereen raitiotie,

Tampereen raitiotie, Tampereen raitiotie, yleissuunnitelma Raitiotie joukkoliikennejärjestelmän runkona Kaupunginvaltuuston iltakoulu 24.4.2013 joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Lähtökohtia vuoden 2030 joukkoliikennejärjestelmän

Lisätiedot

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS Tehtävä Tässä selvityksessä käydään läpi Lahelan yleissuunnittelma-alueen joukkoliikenneolosuhteet ja niiden kehittämismahdollisuuksia suhteessa yleissuunnitelmaan.

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97)

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) vuorotyön määritelmästä. Annettu valtiovarainministeriön henkilöstöosaston pyynnöstä 22 päivänä huhtikuuta 1998.

Lisätiedot

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN... 0 Hauho... 1 Kalvola... 3 Renko... 4 Lammi ja Tuulos... 5 Palvelut Kanta-Hämeenlinnassa... 6 Joukkoliikenteen mahdollisuudet... 7 Pikavuorot...

Lisätiedot

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne

Hämeenlinna. Perustietoa Hämeenlinnasta. Suunnittelualue: Sampo III. Kaavoitustilanne Hämeenlinna Perustietoa Hämeenlinnasta Hämeenlinnassa asui 1.1.2009 yhteensä 66 131 henkilöä asukastiheys on 36,3 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 490 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Suunnittelualue:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 16.6.2014 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 MASA-päivitys... 1 LIITE: Vuosien 2012 ja 2013 vyöhykekohtaisten

Lisätiedot

Helsingin poikittaisen bussiliikenteen kehittämissuunnitelma 2008-2011

Helsingin poikittaisen bussiliikenteen kehittämissuunnitelma 2008-2011 Helsingin poikittaisen bussiliikenteen kehittämissuunnitelma 2008-2011 SUY C: 3/2007 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI KUVAILULEHTI LIIKENNELAITOS Julkaisun päivämäärä Suunnitteluyksikkö 20.11.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

Liikennöintisuunnitelma 2014 2015

Liikennöintisuunnitelma 2014 2015 1 2014 Liikennöintisuunnitelma 2014 2015 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon sisäiset bussilinjat sekä junaliikenne, raitioliikenne, metroliikenne

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 POIKKEUSREITIT Juhlakonsertin vuoksi Senaatintorille liikennöivät linjat ajavat poikkeusreittejä pitkin klo 18.00 23.00 välisen ajan. Senaatintorin alueelle

Lisätiedot

S Anl. p 2-06- 2014 OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Hallitus 70 15.04.2014 LÄNSIMETRON LIITYNTÄLINJASTOSUUNNITELMA 2014 91 /07.71.710/2013.

S Anl. p 2-06- 2014 OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Hallitus 70 15.04.2014 LÄNSIMETRON LIITYNTÄLINJASTOSUUNNITELMA 2014 91 /07.71.710/2013. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n Kv & Kh G r a n k u l l a S t f & S t s a p 2-06- 2014 S Anl. Hallitus 70 15.04.2014 DNo LÄNSIMETRON LIITYNTÄLINJASTOSUUNNITELMA 2014 91 /07.71.710/2013 Hallitus

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista Helsingin Polkupyöräilijät ry KOMMENTTI PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 14.11.2014 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Juha Lahti juha.lahti@hel.fi Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

Hallitus 34 04.03.2014 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07.71.710/2013. Hallitus 34

Hallitus 34 04.03.2014 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07.71.710/2013. Hallitus 34 Hallitus 34 04.03.2014 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07.71.710/2013 Hallitus 34 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET LUONNOS 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET RAPORTTI 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET Tarkastus [xx] Päivämäärä 15/04/2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Vähätörmä

Lisätiedot

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia.

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. Ajoissa Pysäkillä Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. "Todelliset aikataulut paperilla, ei vain suunnitellut." Tero Piirainen, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 11 Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta HEL 2013-000830 T 02 08 02 01 Päätös Liikennelaitos liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

16.2.2010. Liikennöintisuunnitelma 2010-2011. Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat. www.hsl.

16.2.2010. Liikennöintisuunnitelma 2010-2011. Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat. www.hsl. 2 16.2.2010 Liikennöintisuunnitelma 2010-2011 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäiset linjat www.hsl.fi Liikennöintisuunnitelma 2010 2011 Seutulinjat sekä Helsingin,

Lisätiedot

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 PISARARATA 22.10.2014 Jussi Lindberg projektipäällikkö Sisältö Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 2 2 Yhteystiedot Liikennevirasto Projektipäällikkö

Lisätiedot

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Joni Heikkola (Kaupunkisuunnittelu, yleiskaavasuunnittelija) Helsingin Sanomat

Lisätiedot

Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia

Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia Antero Alku, DI Janne Peltola, tekn. yo Jonas Wahlbeck, tekn. yo 10.5.2009 Tulevaisuudessa suora raitiolinja Pasilan asemalta Kumpulan ja Arabian korkeakouluihin

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Raideliikenteen verkkoselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2015:2

HELSINGIN YLEISKAAVA. Raideliikenteen verkkoselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2015:2 HELSINGIN YLEISKAAVA Raideliikenteen verkkoselvitys Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2015:2 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA

Lisätiedot

Vantaan linjastomuutoksen toteuttamisprojekti

Vantaan linjastomuutoksen toteuttamisprojekti Vantaan linjastomuutoksen toteuttamisprojekti Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Joukkoliikennesuunnittelija Petri Nissinen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Muutokset lyhyesti Mikä

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pidennetty sunnuntailiikenne Extraturer efter söndagstrafiken Additional Night bus service Lisälähdöt Kaupunki Linja Aika Lähtöpaikka

Lisätiedot

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne

Rovaniemi. Perustietoa Rovaniemestä. Pöykkölä. Kaavoitustilanne Rovaniemi Perustietoa Rovaniemestä Rovaniemellä asui 59 353 henkilöä 1.1.2009 asukastiheys on 7,8 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 522 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Pöykkölä Rovaniemi sijaitsee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Pysäköinti liityntänä joukkoliikenteeseen - periaatteita ja pilotteja

Pysäköinti liityntänä joukkoliikenteeseen - periaatteita ja pilotteja Pysäköinti liityntänä joukkoliikenteeseen - periaatteita ja pilotteja Liikenne ja maankäyttö 2015, 8.10.2015 Sini Puntanen, Osaston johtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Helsingin

Lisätiedot

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Pekka Sauri Apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka 27.1.2014 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

KRUUNUSILLAT. Raitiotieyhteys Laajasaloon, Hankearviointi

KRUUNUSILLAT. Raitiotieyhteys Laajasaloon, Hankearviointi KRUUNUSILLAT Raitiotieyhteys Laajasaloon, Hankearviointi 15.2.2016 Kruunusillat, Hankearviointi SISÄLLYS 1 ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Hankekuvaus... 5 1.3 Vertailuasetelma... 6 1.3.1

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma

Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma Muutokset suunnitelmaan, jos Sotkamo ja Kajaani eivät osallistu yhteishankintaan 4.12.2015 Palvelutaso, johon kunnat ovat sitoutuneet Tarvelähtöinen

Lisätiedot

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Piirustukset 0.1 Nykytilanne ja ongelma-analyysi 0.2 Maisema-analyysi 0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Y1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Länsisataman liikenneyhteyksien vaihtoehtoiset ratkaisut (a-asia) HEL 2014-002250 T 08 00 00 Hankenro 0923_18 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot