Johtokunta SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta xxx

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtokunta 2.12.2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015. Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta xxx"

Transkriptio

1 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta xxx 1

2 Sisällys 1. JOHDANTO ORGANISAATIO VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA... 5 Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta YHTEISTOIMINTAOSAPUOLTEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN TOIMINTA VUONNA Yhteistoimintaosapuolten toiminta vuonna Yhteistyökumppaneiden toiminta vuonna TOIMINNAN ARVIOINTI

3 1. JOHDANTO Joanna Briggs Instituutti, Adelaide, Australia Joanna Briggs Instituutin johdossa tapahtui vuoden 2015 aikana muutoksia, sillä PhD Zoe Jordan valittiin Adelaiden yliopiston School of Translational Health Science -yksikön ja JBI:n johtajaksi. Vuoden 2015 lopussa (päivitetty ) JBI:lla oli eri puolilla maailmaa 55 yhteistyökeskusta (Collaborating/Affiliated Centre), 15 katsausten laadintaan keskittyvää työryhmää (Evidence Synthesis Group) ja 6 näytön implementointiin keskittyvää työryhmää (Implementation Group). Euroopan alueella toimivat yhteistyökeskukset Vuonna 2015 Euroopan alueella toimi 15 yhteistyökeskusta (LIITE 1), joista kaksi on saavuttanut varsinaisen yhteistyökeskuksen aseman. Vuoden 2015 aikana Euroopan alueella toimivat keskukset kokoontuivat kaksi kertaa: toukokuussa Nottinghamissa ja syyskuussa Adelaidessa. Lisäksi vuoden aikana kokoonnuttiin sekä sähköpostin että Skypen välityksellä. Euroopan keskusten yhteistyön tavoitteet on määritelty seuraavasti: 1) edistää JBI yhteistyötä Euroopan alueella, 2) kehittää keskinäistä tukea JBI:n tavoitteiden mukaisessa toiminnassa, 3) yhdistää osaamista ja resursseja tutkimuksen, katsausten, näytön levittämisen ja niitä tukevien hankkeiden edistämisessä, 4) koordinoida Euroopan yhteistyökeskuksille alueellisena ryhmänä JBI:sta osoitettuja tehtäviä. Vuoden 2015 toiminnasta Euroopan keskukset kokosivat yhteisen raportin toiminnastaan JBI:lle. Raportti on valmistuttuaan saatavilla Suomen JBI yhteistyökeskuksen kotisivuilta: Suomen JBI yhteistyökeskus Suomen JBI yhteistyökeskuksen (JBI-keskuksen) tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa ja kehittämistä terveydenhuollossa. Tätä varten JBI-keskus laatii muun muassa järjestelmällisiä katsauksia, tiedottaa JBI:n ja JBI-keskuksen toiminnasta, kääntää erillisen vuosittain Wolters & Kluwers:n kanssa laadittavan sopimuksen mukaisesti JBI:n julkaisemia suosituksia (Best Practice Information Sheets, BPIS, jatkossa JBI-suositukset) sekä tiedottaa niistä terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa toimiville. Vuosi 2015 oli JBI-keskuksen viides kokonainen toimintavuosi. Toiminnan painopiste oli Joanna Briggs Instituutin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti järjestelmällisten katsausten laadinnassa. Vuonna 2015 JBI-keskus jatkoi toimintaansa entisten yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintakertomus sisältää tiedot niiden yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden osalta, jotka toimittivat tiedot omasta toiminnastaan toimintakertomukseen liitettäväksi. 2. ORGANISAATIO Suomen JBI yhteistyökeskus toimii verkostoperiaatteella (Kuvio 1). Verkostoon kuuluvat sen isäntäorganisaation, Hoitotyön Tutkimussäätiön (Hotus), lisäksi seuraavat yhteistoimintaosapuolet Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (UEF), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysala (Mamk) ja 3

4 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). JBI-keskus sijaitsee osoitteessa Asemamiehenkatu 2, Helsinki. JBI-keskuksen kanssa yhteistyösopimuksen solmineita kansallisia yhteistyökumppaneita ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sekä yhteistoimintaosapuolet että yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet edistämään näyttöön perustuvaa toimintaa suomalaisessa terveydenhuollossa, osallistumaan järjestelmällisten katsausten laadintaan ja JBI-suositusten käännöstyöhön sekä tiedottamaan JBI-keskuksen toiminnasta omalla toiminta-alueellaan. Kuvio 1. Suomen JBI yhteistyökeskuksen verkosto. JBI-keskuksen johtokuntaan kuuluivat toimintavuonna JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten nimeämät edustajat (LIITE 2), joista suurin osa jatkoi myös vuosille nimetyssä johtokunnassa. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Marjaana Pelkonen (Hoitotyön Tutkimussäätiön hallitus) ja sihteerinä Elina Lagus (Hoitotyön Tutkimussäätiö). JBI-keskuksen johtajana toimi säätiön tutkimusjohtaja Arja Holopainen. Varajohtajina toimivat Itä-Suomen yliopiston professori Kaija Saranto ja THL:n erikoistutkija Heidi Anttila. Varajohtajat osallistuivat JBI-keskuksen johtajiston toimintaan, jonka pääasiallisena tehtävänä oli kehittää keskuksen toimintaa ja valmistella johtokunnassa käsiteltävät asiat. Varajohtajat toimivat myös keskuksen johtajan varahenkilöinä. JBI-keskuksen ja Hoitotyön Tutkimussäätiön yhteiseen neuvottelukuntaan kuuluivat keskeisten sidosryhmien edustajat (LIITE 3). Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja sihteerinä säätiön hallintoassistentti Elina Lagus. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämistä terveydenhuollossa sekä välittää JBI-keskukselle tietoa ajankohtaisista 4

5 järjestelmällisten katsausten ja suositusten aiheista ja levittää tietoisuutta niiden hyödyntämisestä. JBI-keskuksen toimintaan osallistuvat asiantuntijat (ns. core staff, LIITE 4) ovat käyneet JBI:n järjestelmällisten katsausten laadintaa koskevan koulutuksen (CSR-koulutus). Lisäksi vuoden 2015 aikana toimintaan osallistui muita sidosryhmiä (mm. useita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioita), joiden tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa toimintaa. CSR-koulutetuista on muodostettu JBI-keskuksen arviointipaneeli (Review Panel, LIITE 4), jonka tehtävänä on katsausaiheiden kokoaminen, niiden laadinnan ohjaus ja koordinointi sekä JBI-suositusten (Best Practice Information Sheet) kääntämisen ja levittämisen koordinointi. Vuonna 2015 työryhmän puheenjohtajana oli Heidi Anttila (THL) ja sihteerinä tutkija Virpi Jylhä (Hotus, 8/2015 saakka) ja tutkija Teija Korhonen (Hotus, 9/2015 alkaen). 3. VUODEN 2015 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA JBI-keskuksen tavoitteet noudattavat Joanna Briggs Instituutin kanssa tehtyä sopimusta. Tavoitteena on tuottaa tiivistettyä tutkimusnäyttöä (järjestelmälliset katsaukset) ja vahvistaa näyttöön perustuvaa toimintaa terveysalalla (mm. JBI-suositusten käännöstyö ja levittäminen). Alla on kuvattu vuodelle 2015 asetetut tavoitteet. Tavoitteisiin liittyneet toimenpiteet on kuvattu erikseen kunkin yhteistoimintaosapuolen ja yhteistyökumppanin osalta. Yhteistyö Joanna Briggs Instituutin ja muiden JBI yhteistyökeskusten sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa JBI:n järjestämä katsausten laadintaan liittyvä menetelmäsymposium Inaugural 2015 Joanna Briggs Institute International Methodology Symposium pidettiin Adelaidessa johtajiston kokouksen yhteydessä Symposium oli poikkeuksellisesti suljettu ja tarkoitettu lähinnä yhteistyökeskusten johtajille. Suomesta symposiumiin osallistui keskuksen johtaja Arja Holopainen. Yhteistyökeskuksen kehittäminen ja hallinnointi JBI:n ja Euroopan alueella toimivien JBI:n yhteistyökeskusten kokouksissa esille nousseita asioita on käsitelty johtajistossa ja niistä on tiedotettu johtokunnassa. Johtajistolla on pääsy myös JBI:n intranettiin, josta JBI:n toimintaa ja kokouksia koskevat asiakirjat ovat olleet johtajiston luettavissa. Nykyisen johtokunnan toimikausi on Johtajiston kokouksissa valmisteltiin asioita johtokunnalle, neuvottelukunnalle ja arviointipaneelille: muun muassa vuoden 2015 toimintakertomuksen ja vuoden 2016 toimintasuunnitelman valmistelu. Yhteistyökeskuksen työryhmien toiminta Katsausten arviointipaneeli kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa seurattiin edellisen vuoden tapaan muun muassa järjestelmällisten katsausten etenemistä ja valmistumisaikataulua ja valittiin uusille katsaustyöryhmille oma tukiryhmä, kannustettiin katsausten laatijoita hakemaan mahdollisia apurahoja katsausten laadintaan sekä 5

6 kirjoittamaan artikkeleita ammattilehtiin koskien näyttöön perustuvaa toimintaa ja seurattiin JBI-suositusten käännösten valmistumista. Ns. Core Staff henkilöstöön kuuluvat osallistuivat JBI:n tietokantaan hyväksyttävien katsausten ja katsausprotokollien arviointiin (LIITE 5). Neuvottelukunta kokoontui kerran vuonna Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Järjestelmällisten katsausten laatijoiden kouluttaminen ja akkreditoinnin varmistaminen Vuonna 2015 ei järjestetty CSR-koulutusta. JBI on uudistanut koko kertomusvuoden ajan Crems- ja SUMARI-ohjelmistojaan, joten katsausten laatijoita on informoitu ja ohjeistettu laatimaan katsauksensa JBI:n toimittamien erillisten ohjeiden ja kirjoituspohjan (template) mukaisesti. Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa edistävien koulutusten järjestäminen Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa edistäviä koulutuksia pidettiin edellisten vuosien tavoin JBI-keskuksen toimintaan osallistuvien tahojen järjestämänä. Osa koulutuksista oli kertaluontoisia, osa toistuvia useille eri ammattiryhmille ja osa koulutuksista sisältyi organisaatioissa meneillään oleviin hankkeisiin. Järjestelmällisten katsausten laadinta Uusia katsausaiheita rekisteröitiin X ja katsausprotokollia rekisteröitiin x. Valmiita katsauksia ei valmistunut vuoden 2015 aikana. Katsausaiheet liittyivät joko katsauksen laatijan omaan tutkimukseen tai taustayhteisön kehittämishankkeisiin. JBI-suositusten (Best Practice Information Sheet, BPIS) kääntäminen ja levittäminen JBI-suosituksia käännettiin 2 ja kolmas valmistuu alkuvuodesta 2016 Wolters & Kluwer:n (OVID) sopimuksen mukaisesti. Suomenkieliset JBI-katsaukset julkaistaan JBI-keskuksen sivuilla: ja ne lähetetään jatkossakin Joanna Briggs Instituuttiin ConNect+ ohjelmistossa julkaistavaksi. JBI-suositusten kääntämiseen osallistuneet asiantuntijat arvioivat myös suosituksen soveltuvuuden suomalaiseen terveydenhuoltoon. Levitetään tietoa näyttöön perustuvasta toiminnasta ja JBI yhteistyöstä Säätiö jatkoi JBI-keskuksen kotisivujen ylläpitoa osoitteessa Sivuja on päivitetty aktiivisesti, joskin sisältöjen tuottaminen on edelleen ollut lähinnä säätiön vastuulla. JBI-keskukseen kuuluvien yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden edustajat ovat aktiivisesti kirjoittaneet näyttöön perustuvasta toiminnasta, sen edistämiseen ja kehittämiseen liittyvistä aiheista sekä kansallisissa että kansainvälisissä julkaisuissa. Nämä julkaisut on raportoitu kirjoittajien omissa organisaatioissa ja niitä on listattu myös JBIkeskuksen sivuille: 6

7 Rahoituksen hakeminen järjestelmällisten katsausten laadintaan on ollut kunkin katsaustyöryhmän vastuulla. Pääasiassa katsausten laatijoiden taustayhteisöt ovat osallistuneet vaihtelevassa määrin resurssien varmistamiseen, muun muassa antamalla työaikaa katsausten laadintaan. Vuonna 2015 JBI-keskuksessa mukana olevat yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit ovat rahoittaneet toimintaa osoittamalla henkilöstöresursseja JBIkeskuksen toiminnassa mukanaoleville työntekijöille sekä vastaamalla henkilöstönsä osalta kokouksista aiheutuneisiin matkakulut. 4. YHTEISTOIMINTAOSAPUOLTEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN TOIMINTA VUONNA Yhteistoimintaosapuolten toiminta vuonna 2015 Yhteistoimintaosapuolia ovat Hoitotyön tutkimussäätiö, Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 1. Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) Hotus toimi JBI-keskuksen isäntäorganisaatioina ja koordinoi keskukseen perustettuja kansallisia verkostoja. Hotuksen tutkimusjohtaja toimi JBI-keskuksen johtajana ja osallistui sekä globaalin että Euroopan alueen keskusten johtajien kokouksiin: Nottingham (Englanti) ja Adelaide (Australia) sekä puhelin- ja Skype kokoukset. Kokouksista ja JBI:n sekä Suomen JBI yhteistyökeskuksen toiminnasta tiedotettiin johtajiston ja johtokunnan kokouksissa sekä sähköpostitse. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Hotuksen oma koulutustoiminta keskittyy näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseen, joten myös nämä koulutukset ovat tukeneet näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä Suomessa. Hotuksen työntekijät ovat aktiivisesti mukana JBI:n protokollan mukaisten järjestelmällisten katsausten (Systematic Review) laadinnassa. Hotus koordinoi kansallisia näyttöön perustuvia hoitotyön suosituksia. Hotus julkaisee Näyttövinkkiä, joka on hyvälaatuisten katsausten ja hoitosuositusten tiivistelmä. Hotus julkaisi myös toisen ns. tilauskatsauksen (Scoping Review) Muistiliiton tilauksesta. Hotuksen työntekijöitä oli mukana artikkeleissa, joiden tarkoituksena oli tehdä näyttöön perustuvaa toimintaa tunnetuksi. 7

8 Hotus hallinnoi Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen -hanketta, Hankkeessa oli kolme osahanketta: 1) infektioiden ehkäisy käsihygienian seuranta, 2) kaatumisten ehkäisy ja 3) painehaavojen ehkäisy ja varhainen tunnistaminen. Hankkeessa oli mukana useita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edustajia eri puolilta Suomea. Hankkeen päätösseminaariin osallistui sekä Tieteiden talolla että etäyhteyksien välityksellä yli 200 henkilöä. Hotus oli mukana seuraavissa hankkeissa: 1) Filha: Toimivat palkeet ikääntyvän hengityssairaan arki : Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjaus ja 2) Muistiliitto Hyvän hoidon kriteeristön päivittäminen : tutkimusnäytön kokoaminen. Hotus edusti sekä säätiötä että JBI-keskusta kansallisessa näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisverkostossa: Näyttöhaukat. Hotus hallinnoi WHO:n Hoitotyön yhteistyökeskusta Suomessa, jonka toiminnan painopiste on näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen. Hotus osallistuu taloudellisesti JBI-keskuksen toiminnan resurssointiin: muun muassa keskuksen infrastruktuuri, henkilöstön työaika, verkostojen kokousjärjestelyt, matkakulut kansainvälisiin kokouksiin. 2. Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (UEF). Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta x. 3. Kuopion yliopistollinen sairaala Osallistutaan aktiivisesti JBI yhteistyökeskuksen toimintaan ja sen kehittämiseen eri toimielimissä ja työryhmissä. Kuopion yliopistollisen sairaalan edustajat eri työryhmissä / toimielimissä: o JBI johtokunnan jäsen: ylihoitaja (sv), professori Hannele Turunen. 8

9 o o o JBI neuvottelukunnan jäsen: JBI johtokunnan jäsenenä ylihoitaja (sv), professori Hannele Turunen. Arviointipaneelin jäsen: potilasturvallisuuspäällikkö, dosentti Kaisa Haatainen. Core staffin jäsenet: potilasturvallisuuspäällikkö, dosentti Kaisa Haatainen ja kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtT Tarja Tervo-Heikkinen. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Henkilöstökoulutukset KYSissä ja alueellisesti KYSissä on järjestetty /järjestetään alueelliset Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi -koulutukset ( , , ). Toistuu jatkossa joka toinen vuosi (seuraava alkaa syksyllä 2016). Näyttöön perustuvaa toimintaa tukevat muut koulutukset kuten esim. potilasohjausja kaatumisten ehkäisyn alueelliset koulutukset ja KYSin sisäisinä toteutettavat Tieto-taitopajat. Moodle-verkkokurssi: Tiedonhaun perusteet verkkokurssi NPH- ja POHopintojaksoille. Ovidin järjestämät JBI:n toimintaan ja mahdollisuuksiin liittyvät webinaarit. NPT-vastuuhenkilöverkostotapaamiset x2 vuonna CRS-koulutetut (Kaisa Haatainen ja Tarja Tervo-Heikkinen) ovat sitoutuneet tekemään järjestelmällisiä katsauksia JBI:n vaatimusten mukaisesti (katsaus: Adult patients experiences of discharge education in an emergency department: a systematic review protocol. Valittujen artikkeleiden analysointivaiheessa). Suositusten tekeminen jo olemassa olevien katsausten pohjalta (Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä, 2015). Katsausten ja esim. Best Practice Sheet lehtisten kääntäminen ja suomalaiseen terveydenhuoltoon sopivuuden tarkastaminen käytännön tarpeista lähtien. Järjestelmällinen koulutus (mm. kohdassa 2 mainitut, joissa käytetään, haetaan ja yhdistetään näyttöä järjestelmällisesti). NPH toiminnan edistäminen KYSin hoitotyön kehittämis-, opetus- ja tutkimusyksikön kautta: Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen KYSin hoitotyön toimintaohjelman ja tutkimusstrategian mukaisesti. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen kliinisen hoitotyön asiantuntijoiden toiminnalla. Näyttöön perustuvan toiminnan tukeminen työyksikkötasolla NPT vastuuhenkilöverkoston toiminnalla. NPH -neuvosto, Hoitotyön tutkimusneuvosto. NPH-uutiset, sähköinen uutislehti, ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhteistyö oppilaitosten kanssa (AMK sekä ammatti- ja aikuiskoulutus), jonka avulla yhtenäinen näyttö tuodaan jo koulutuksessa tutuksi. Yhteistyö yliopiston kanssa koulutusten toteutuksessa (mm. potilasohjauskoulutus). 9

10 Resurssit tulevat pääasiassa Hoitotyön kehittämis-, opetus ja tutkimusyksiköstä sekä potilasturvallisuuspäällikön työstä. Työ tehdään osana asiantuntijatyötä. Lisäksi resursseja arvioidaan uudestaan tarvittaessa. 4. Mikkelin ammattikorkeakoulu Osallistuttu arviointipaneelin kokoukseen (kevät 2015) Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta MAMK on ollut järjestämässä yhteistyössä Itä-Savon ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirien kanssa työpajatoimintaa, jossa potilastyössä olevia sairaan-, ja perushoitajia sekä fysioterapeutteja on koulutettu hakemaan näyttöä kliiniseen kysymykseen, ja soveltamaan saatua tietoa potilaan hoidon tai käytännön kehittämiseen. Työpajat on toteutettu 1 x vuodessa kussakin organisaatiossa. Mamk:n perus-, erikoistumis- ja YAMK opiskelijoille näyttöön perustuvan toiminnan opetus kuuluu opetussuunnitelman sisälle. Työstetty edelleen järjestelmällistä katsausta JBI:ltä saadun palautteen perusteella. MAMK:n terveysalan edustajat kuuluvat Esshp:n alueellisen hoitotyön ryhmään, minkä alaisuudessa näyttöön perustuvaa toimintaa edistetään shp:ssä. Mamk:n edustajat ovat omalta osaltaan olleen vaikuttamassa hoitotyön strategian laatimiseen. Työpajatoiminta kuuluu osana tätä toimintaa, joka jatkuu edelleen vuonna Mamk:n terveysalan yliopettaja on seurannut keväällä 2015 osana Open House hanketta, miten hoitotyön strategia näkyi kahden eri potilasryhmän hoitotyössä. Strategian mukaisesti siihen kuului, miten näyttöön perustuva tieto ohjasi hoitotyössä tehtäviä päätöksiä. Mamk:ssa toimii edelleen Hoitotyö tutkimusasema, joka on kokoontunut 2 x vuodessa ja joka osaltaan pyrkii viemään Suomen JBI yhteistyökeskuksen tavoitteita alueellisesti eteenpäin (mm. koulutus) Tällä hetkellä kokoukset ja Isshp:n ja Esshp:n kouluttamiseen menevä osuus on resursoitu työaikasuunnitelmaan. Katsauksen tekeminen on tapahtunut omalla ajalla. 5. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 10

11 Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta x. 4.2 Yhteistyökumppaneiden toiminta vuonna 2014 Yhteistyökumppaneita ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri ja Metropolia ammattikorkeakoulu. 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta x. 7. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) Arviointiylihoitaja Anneli Pitkänen on osallistunut PSHP:n edustajana JBI yhteistyökeskuksen neuvottelukunnan toimintaan. Core staffiin ovat kuuluneet ylihoitaja Tiina Kortteisto, ylihoitaja Kaija Leino ja arviointiylihoitaja Anneli Pitkänen 11

12 Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta PSHP:n CRS-koulutetut (Seija Alanen, Tiina Kortteisto, Kaija Leino ja Anneli Pitkänen) olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa kahta NPT:tä tukevaa koulutussarjaa Tiedonhaun perusteet ja Tehokkuutta tieteellisten artikkelien lukemiseen Yhden lukuvuoden kestävä NPT syventävä koulutus aloitettiin pilottina opetusylihoitaja Susanna Teuhon ja arviointiylihoitaja Anneli Pitkäsen toimesta. Koulutus on jatkoa vuonna 2014 toteutetulle NPT perusteet koulutukselle. Vuosittaista Hoitotyön viikkoa vietettiin Viikon tavoitteena on tuoda esiin hoitotyötä niin hoitotyön tutkimustiedon kuin hyvien käytäntöjen näkökulmasta. PSHP:n CRS-koulutetut ovat tekemässä kahta JBI:n mukaista järjestelmällistä katsausta. Pitkänen A & Puolakka K. "Effectiveness of psychological and psychosocial interventions on quality of life of patients with schizophrenia and related disorders" -katsauksen osalta on alkamassa katsauksen kirjoittaminen ja toisen katsauksen Leino K, Kortteisto T. The experiences of women with breast cancer of internet-based guidance related to breast cancer care: a systematic review of qualitative evidence protokolla on lähdössä JBI:n arviointiin. Tekeillä olevassa kartoittavassa katsauksessa (Kukko S-K, Kalvas A, Pitkänen A. Latenssivaiheen interventiot synnyttäjien hoidossa ) hyödynnetään JBI:n metodologiaa. PSHP:ssä vuosina toteutetun Tutkimusnäyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen -hankkeessa kaikille sairaanhoitopiirin toimialueille perustetut NPTtyöryhmät ovat jatkaneet toimintaansa työstäen NPT-prosessin mukaisesti omilla toimialueillaan nousseita kehittämisaiheita. Vuonna 2014 perustettu PSHP:n alueellinen moniammatillinen NPT-verkosto on keskittynyt kivun arviointiin ja kirjaamiseen tarkastellen aihetta hoitoketjujen ja hoitosuositusten näkökulmasta. TaY:n hoitotieteen maisteriopiskelijat ovat tehneet opintojaan osana verkoston toimintaa. PSHP:n ERVA-alueen NPT-työryhmän kehittämiskohteena on ollut potilaskohtainen raportointi. PSHP:ssä on hoitotyön päätöksentuen neuvojen kehittämiseksi on toimittu toimittu yhteistyössä Hotuksen ja Kustannus Oy Duodecimin kanssa sekä verkostoituen kansallisesti. Tehtyä työtä NPT:n edistämiseksi on tuotu esiin tieteellisissä ja ammatillisissa artikkeleissa sekä konferenssiesityksissä. Työnantaja on mahdollistanut kokouksiin osallistumisen työajalla. Katsausten laadinta on tapahtunut pääasiassa omalla ajalla. 12

13 8. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP). Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta x. 9. Satakunnan sairaanhoitopiiri (SATSHP) Hallintoylihoitaja Paula Asikainen on osallistunut JBI yhteistyökeskuksen neuvottelukunnan toimintaan. Kehittämisylihoitaja Marita Koivunen on osallistunut JBI yhteistyökeskuksen arviointipaneelin toimintaan. Ylihoitaja Kristiina Puolakka ja kehittämisylihoitaja Marita Koivunen ovat kuuluneet JBI yhteistyökeskuksen asiantuntijoihin (core staff). Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Sairaanhoitopiirissä on käynnistynyt yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa koulutus Näyttöön perustuva hoitotyö (OsaI). Koulutuksen laajuus on 5 op ja siihen osallistuu yhtensä 19 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. Sairaanhoitopiirissä on toteutettu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa Tutkittu tieto tutuksi koulutuspäivä, joka on sisältänyt perustietoa näyttöön perustuvasta toiminnasta sekä tietokantojen käyttökoulutusta. Sairaanhoitopiirin eri koulutustilaisuuksissa on esitelty näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseen liittyviä hankkeita, kuten Painehaavojen ehkäisyn hanketta ja Kuntouttava työote osaston arjessa hanketta. Ylihoitaja Kristiina Puolakka toimii järjestelmällisen katsauksen secondary reviewerinä. Katsauksen otsikko on Effectiveness of psychological and psychosocial inteventions on quality of life of patients with schizophrenia and related disorders. 13

14 Kehittämisylihoitaja on valmistelemassa julkaisua katsauksista: 1) telehealth teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet hoitohenkilökunnan näkökulmasta; 2) potilasruokailun organisoiminen sairaalaosastoilla potilaan kuntoutumisen ja toimintakyvyn edistäjänä. Painehaavojen ehkäisyn ja hoidon kehittämis- ja tutkimushanke: Tulosten raportointia on jatkettu; systemaattinen verkkokoulutus on käyttöönotettu, hankkeesta on valmistunut 6 amk opinnäytetyötä ja yksi on valmistumassa. Kansainvälisenä STOP painehaavoille päivänä on kerätty kolmannen kerran sairaanhoitopiirin vuodeosastoilla tiedot potilaiden painehaavariskistä ja painehaavojen esiintyvyydestä. Hanke on ollut esillä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä konferensseissa ja seminaareissa. Turun yliopiston hoitotieteenlaitoksen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteinen hoitotieteen professori Elina Eriksson on käynnistänyt painehaavojen ehkäisyyn liittyvän tutkimushankkeen Satakunnan perusterveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa. Hankkeen piiriin kuuluu sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioita. Kuntouttava työote osaston arjessa kehittämishanke: Hankkeessa hyödynnetään Hotuksen yhtenäisten käytäntöjen kehittämismallia, kuten painehaavahankkeessakin. Hankkeessa on tehty yhteistyötä ammattikorkeakoulujen Vaikuttavat tavat VATA hankkeen toimijoiden kanssa. Hankkeen puitteissa on kerätty kuntouttavan hoitotyön teemasta haastatteluaineistoja; osastonhoitajien yksilöhaastattelut ja hoitoon osallistuvan henkilökunnan ryhmähaastattelut. Tuloksia on hyödynnetty osastojen erilaisten interventioiden suunnittelussa ja myöhemmin ne raportoidaan eri julkaisuissa. Potilashaastattelut osastojen ruokailukäytännöistä on käynnistymässä. Hanke on ollut esillä sekä kansainvälisissä että kotimaisissa konferensseissa ja seminaareissa. Näyttöön perustuvan toiminnan edistämishankkeita on toteutettu sairaanhoitopiirin kehittämisrahoituksella. Hankkeisiin liittyvää tutkimusta on rahoitettu sekä SATSHP:n valtion tutkimusrahoituksella että Tyks erva valtion tutkimusrahoituksella. Toimi- ja vastuualueet ovat kustantaneet koulutuksiin liittyviä osallistumismaksuja sekä mahdollistaneet henkilökunnan työaikaresurssia koulutuksissa ja kehittämistoimien edistämisessä. 10. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP). Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta 14

15 x. 11. Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia). Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta x. 5. TOIMINNAN ARVIOINTI Suomen JBI yhteistyökeskuksen ensisijaisena tehtävänä on järjestelmällisten katsausten laadinta ja osallistuminen katsausprotokollien sekä valmistuneiden katsausten arviointiin. Vuoden 2015 aikana keskuksesta ei valmistunut yhtään järjestelmällistä katsausta. Katsausprotokollien ja katsausten arviointiin osallistui ns. core staff -henkilöstöön kuuluvat. Katsausten laadintaan akkreditoiduista CSR-koulutetuista osa on toivonut kertauskurssia, sillä koulutuksesta on monella kulunut sen verran aikaa, että kertauskurssi edistäisi katsausten laadintaa. Kertauskurssi pidetään todennäköisesti vuoden 2016 aikana, kun uusi SUMARIohjelmisto on valmis ja CSR-kouluttajat on koulutettu sen käyttöön. 15

16 LIITE 1 Euroopan alueella toimivat JBI:n yhteistyökeskukset vuonna 2014 Sijainti Keskuksen nimi Johtaja Belgium (Antwerp) Belgian Interuniversity Collaboration for Evidence-based Practice (BICEP): an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute Geurden Bart Czech Republic (Olomouc) Denmark (Aalborg) England (London) England (Nottingham) England (Plymouth) England (Teesside) Finland (Helsinki) Portugal (Coimbra) Romania (Bucharest) Romania (Bucharest) Scotland (Aberdeen) Spain (Madrid) Switzerland (Lausanne) Wales (Cardiff) The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health Care : an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute Danish Centre of Systematic Reviews: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The University of West London Centre for Evidence-based Healthcare: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The University of Nottingham Centre of Evidence Based Health Care: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute Centre for Health and Social Care Innovation, Plymouth University: an Affiliated Centre of The Joanna Briggs Institute Teesside Centre for Evidence-based Practice: an Affiliate centre of The Joanna Briggs Institute Finnish Centre for Evidence Based Health Care: An Affiliated Centre of The Joanna Briggs Institute The Portugal Centre for Evidence Based Practice: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The Romanian Centre for Evidence Based Nursing and Midwifery: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The Romanian Centre For Evidence Based Public Health: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The Scottish Centre for Evidence-based Multi-professional Practice: a Collaborating Centre of The Joanna Briggs Institute The Spanish Centre for Evidence Based Healthcare: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute, Institute of Health Carlos III Bureau d'echanges des Savoirs pour des pratiques exemplaires de soins (BEST): an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The Wales Centre For Evidence Based Care: a Collaborating Centre of The Joanna Briggs Institute Klugar Miloslav Pedersen Preben Loveday Heather Bath-Hextall Fiona Kent Bridie Hamilton Sharon Holopainen Arja Rodrigues Manuel Alves Mazilu Carmen Florescu Silvia Kirkpatrick Pamela Moreno-Casbas Teresa Ding Sandrine Gould Dina 16

17 LIITE 2 Johtokunta Hoitotyön Tutkimussäätiö, Hallitus: Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala: Hannele Turunen, ylihoitaja, professori Mikkelin ammattikorkeakoulu, Terveysala: Paula Mäkeläinen, yliopettaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Maija Saijonkari, tutkija Eeva Mäkinen, tutkijalääkäri (varahenkilö) UEF, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos: Johanna Lammintakanen, ma. professori 17

18 Neuvottelukunnan jäsenet 2015 (Tarkistettava) LIITE 3 YHTEISTYÖTAHO Terveydenhuollon palvelujärjestelmä Suomen Potilasliitto ry Ammatti- ja asiantuntijajärjestöt Tutkimus- ja kehittämislaitokset Kouluttajatahot Suomen JBI keskuksen johtokunta Suomen JBI keskuksen johtajat YHTEISTYÖTAHON EDUSTAJA Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto: Hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen Turun sosiaali- ja terveystoimi: Lastentautien ylilääkäri Minna Aromaa: Pohjois-Savon shp: Hallintoylihoitaja Merja Miettinen Mehiläinen: Henkilöstöpäällikkö Ulla Nurmenniemi Varsinais-Suomen shp: Hallintoylihoitaja Päivi Nygren Pirkanmaan shp: Ylihoitaja Kaija Leino Pohjois-Pohjanmaan shp: Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen Satakunnan shp: Hallintoylihoitaja Paula Asikainen Puheenjohtaja Paavo Koistinen Suomen Sairaanhoitajaliitto: Pj Merja Merasto Suomen Terveydenhoitajaliitto: Pj Leila Lehtomäki: Tehy: Yksikön esimies Kirsi Sillanpää Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat: Pj Ann-Marie Turtiainen, (vara: Päätoimittaja Irma Kiikkala) Terveydenhuollon osastonjohtajat: Osastonhoitaja Mia Keinänen Suomen Fysioterapeutit: Kehittämisasiantuntija Hanna Häkkinen (vara: Kirsi Markkola) Suomen Lääkäriliitto: Terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski Työterveyslaitos: Kehittämispäällikkö Helena Palmgren Sairaanhoitajien koulutussäätiö: Pj. Päivi Voutilainen Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto: Johtaja Elina Eriksson (Metropolia amk) Yksikön johtaja Asta Heikkilä (Seinäjoen amk) Yliopistot: Professori Tarja Suominen (Tampereen yo), (vara: Professori Katri Vehviläinen- Julkunen (Itä-Suomen yo) Pj, ylitarkastaja Pelkonen Marjaana (STM, Hotus) Professori Riitta Suhonen (UTU, Hotus) Hallintoylihoitaja Kaarina Torppa (HUS, Hotus) Tutkijalääkäri Eeva Mäkinen (THL) Tutkimusprofessori Marja-Leena Perälä (THL) Laitoksen johtaja, ma. professori Johanna Lammintakanen (UEF) Yliopettaja Paula Mäkeläinen (MAMK) Ylihoitaja, professori Hannele Turunen (KYS/UEF) Tutkimusjohtaja Arja Holopainen (Hotus) Professori Kaija Saranto (UEF) Sirpa-Liisa Hovi (THL)/Heidi Anttila (THL) Puheenjohtaja: hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen Sihteeri: hallintoassistentti Elina Lagus 18

19 LIITE 4 Suomen JBI yhteistyökeskuksen asiantuntijat (ns. core staff) vuonna 2015 Asiantuntijat Danielsson-Ojala Riitta, TtT-opisk. (Varsinais-Suomen shp) Haatainen Kaisa, FT (Kuopion yliopistollinen sairaala) Hakulinen Tuovi, dosentti (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Heikkilä Asta, TtT (Seinäjoen amk) Junttila Kristiina, TtT (Helsingin ja Uudenmaan shp) Jylhä Virpi, TtT-opisk. (Hoitotyön Tutkimussäätiö) Kinnunen Ulla-Mari, TtT (Itä-Suomen yliopisto) Koivunen Marita, TtT (Satakunnan shp) Korhonen Anne, TtT (Hoitotyön Tutkimussäätiö) Korhonen Teija, TtT (Metropolia amk 8/2015 saakka, Hotus 9/2015 alkaen) Kortteisto Tiina, TtT (Tampereen yliopistollinen sairaala) Leino Kaija, TtT (Tampereen yliopistollinen sairaala) Lindfors Kirsi, TtT-opisk. (Helsingin ja Uudenmaan shp) Maijala Virpi, TtT-opisk. (Seinäjoen amk) Montin Liisa, TtT (Metropolia amk) Mäkeläinen Paula, TtT (Mikkelin amk) Paavilainen Eija, professori (Tampereen yliopisto) Pitkänen Anneli, TtT (Tampereen yliopistollinen sairaala) Puolakka Kristiina, TtT (Pirkanmaan shp) Pölkki Tarja, dosentti (Oulun yliopisto) Raussi-Lehto Eija, TtT (Metropolia amk) Ryttyläinen-Korhonen Katri, TtT (Mikkeli amk) Seppänen Salla, TtT (Savonia amk) Siltanen Hannele, TtT-opisk. (Hotus) Tervo-Heikkinen Tarja, TtT (Kuopion yliopistollinen sairaala) Suomen JBI yhteistyökeskuksen arviointipaneeli (Review Panel) vuonna 2014 Arviointipaneeli Puheenjohtaja, Sihteeri, Hakulinen Tuovi, dosentti (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Korhonen Anne, TtT (Hoitotyön Tutkimussäätiö), 8/2014 saakka Jylhä Virpi, TtT-opisk. (Hoitotyön Tutkimussäätiö), 9/2014 lähtien Danielsson-Ojala Riitta, TtT-opisk. (Varsinais-Suomen shp) Haatainen Kaisa, FT (Kuopion yliopistollinen sairaala) Halme Nina, TtT (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Junttila Kristiina, TtT (Helsingin ja Uudenmaan shp) Kinnunen Ulla-Mari, TtT (Itä-Suomen yliopisto) Koivunen Marita, TtT (Satakunnan shp) Korhonen Teija, TtT (Metropolia amk) Lindfors Kirsi, TtT-opisk. (Helsingin ja Uudenmaan shp) Maijala Virpi, TtT-opisk. (Seinäjoen amk) Mäkeläinen Paula, TtT (Mikkelin amk) Paavilainen Eija, professori (Tampereen yliopisto) 19

20 JBI-katsausten arviointipyynnöt 2015 LIITE 5 Nimi Katsaus/Protokolla Pvm Vastaus kyllä ei Anttila Heidi Effectiveness of physical activity interventions on the health of older women: a systematic review Haatainen Kaisa Quality improvement interventions for patient safety in radiology: 9.10 a systematic review protocol of quantitative evidence Heikkilä Asta The influence of workplace culture on nurses learning 27.4 X experiences: a systematic review of the qualitative evidence Holopainen Arja The effectiveness of the teach-back method on adherence and self-management in health education for people with chronic disease: A systematic review X X (2 round) Holopainen Arja The experience of a diabetic foot ulcer in older persons living at X home: a systematic review protocol Junttila Kristiina Efficacy of topical pharyngeal anesthesia on the total dose of 15.6 propofol administered during esophagogastroduodenoscopy procedures: a systematic review protocol Jylhä Virpi The impact of transitional care programs on health services utilization in community-dwelling older adults and their caregivers: A systematic review protocol of quantitative evidence Kinnunen Ulla- Mari Kinnunen Ulla- Mari Koivunen Marita Koivunen Marita Korhonen Anne Korhonen Teija Korhonen Teija Korhonen- Ryttyläinen Katri Kortteisto Tiina Mäkeläinen Paula Mäkeläinen Paula A comparison of cecal intubation and adenomatous polyp detection rates of nurse endoscopists and gastroenterologists: a systematic review protocol. The effectiveness of early intervention programs using volunteers and community champions, which aim to improve cognitive, social and emotional development, speech, language and nutrition of children from conception to 2: a mixed methods systematic review Registered nurse and midwife experiences of integrating telehealth into practice: a qualitative systematic review Nursing talent in the Scandinavian countries (Denmark, Sweden, Norway) What do we need in the future: a systematic review protocol Community Health Workers Experiences on Mobile Deviceenabled Clinical Decision Support Systems in improving Maternal, Newborn and Child Health in Developing Countries: A Qualitative Systematic Review Protocol, Community Health Workers Experiences on Mobile Deviceenabled Clinical Decision Support Systems in improving Maternal, Newborn and Child Health in Developing Countries: A Qualitative Systematic Review Protocol Adult women s experiences of urinary incontinence: a systematic review of qualitative evidence The experiences of midwives and nurses collaborating to provide birthing care: A systematic review The effectiveness of structured multidisciplinary rounding in acute care units on length of stay and satisfaction of patients and staff: A quantitative systematic review The Effect of Thirty to Sixty Minutes of Forced-Air Prewarming on Maintianing Intraoperative Core Temperatures in Adult Patients Undergoing General Anesthesia: A Systematic Review Protocol The effectiveness of acupuncture in health related quality of life in patients with Rheumatoid Arthritis: A systematic review of X 28.8 X x (2 round) 14.9 X 20

21 Mäkeläinen Paula Paavilainen Eija Pitkänen Anneli Puolakka Kristiina Pölkki Tarja Pölkki Tarja Raussi-Lehto Eija Siltanen Hannele Tervo-Heikkinen Tarja quantitative evidence The effect of involvement of 'significant others' in chronic pain programs for people with chronic nonmalignant pain with current opioid prescription - a systematic review protocol Multiple exposures to general anesthesia in pediatric patients and the development of specific learning disorder (SpLD): A Systematic Review Protocol The effectiveness of bright light therapy on depressive symptoms and sleep problems in older adults with nonseasonal depression: a systematic review protocol The essence and meaning of aesthetics in patient Care as experienced by nurses - a systematic review protocol The effectiveness of treatment of Buruli ulcer with Streptomycin- Rifamipcin: A systematic review Experiences with involvement of significant others in chronic pain programs for chronic nonmalignant pain patients with current opioid prescription, their significant others and health professionals: a meta-synthesis protocol," Intrapartum practices for the prevention of severe perineal trauma: a systematic review protocol A comparison of cuffed versus uncuffed endotracheal tubes on the incidence of tracheal tube exchange and post-extubation airway morbidity in pediatric patients undergoing general anesthesia: a systematic review protocol Strategies to improve the safety climate and their efficacy reducing workplace injuries in employees who provide direct patient care: a systematic review protocol X X

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 LIITE 3 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 1 Sisältö Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 ORGANISAATIO... 3 3 TAVOITTEET, TOIMENPITEET

Lisätiedot

Johtokunta 20.2.2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Johtokunta 20.2.2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 20.2.2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 3.2.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden henkilöstölle Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Säätiö ja JBI-keskus kouluttajina HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Säätiön perustehtävänä on edistää hoitotyön

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa xx.xx.xxx SISÄLTÖ Johdanto Joanna Briggs Instituutti (JBI) Suomen JBI yhteistyökeskus (JBI-keskus)

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

12.9.2012 / Hoitotyön Tutkimussäätiön hallitus 11.10.2012 / JBI-keskuksen johtajisto 1.11.2012 /JBI-keskuksen johtokunta

12.9.2012 / Hoitotyön Tutkimussäätiön hallitus 11.10.2012 / JBI-keskuksen johtajisto 1.11.2012 /JBI-keskuksen johtokunta Suomen JBI yhteistyökeskus Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA 1. Johdanto Australialainen Joanna Briggs Instituutti hyväksyi heinäkuussa 2010 Hoitotyön Tutkimussäätiön

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.00 9.30 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.45 10.45 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2012 2014 Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2018

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2018 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2018 SÄÄTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEHTÄVÄ Hoitotyön tutkimussäätiön (jatkossa myös Hotus) tarkoituksena on tukea hoitotieteellistä tutkimusta käytännön

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety (RECEPS) Anna-Maija Tolppanen 26.9.2013 III sosiaali-

Lisätiedot

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä Informaatikko Hannele Mikkola 13.4.2011 Turun ammattikorkeakoulun kirjasto Näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyöhön: JBI CoNNECT+ Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF:n kevätseminaari 13.4.2011

Lisätiedot

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Valmistelutyöryhmä Hallintoylihoitaja Pirjo Aalto (puheenjohtaja) Professori Marja Kaunonen (varapuheenjohtaja) Ylihoitaja Sari Lepistö Ylihoitaja Marita Saari

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011 Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala Tampere-talo 6.9.2011 Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, VT Teija Korhonen, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Terveydenhuollon tehtävänä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaiden,

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnan kokouksessa 23.3.2016 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2015 TAVOITTEET

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Suomen Telelääketieteen ja e-health seura

Suomen Telelääketieteen ja e-health seura Suomen Telelääketieteen ja e-health seura Finnish Society of Telemedicine and ehealth Suomen Telelääketieteen ja e-health seura toimii vaikuttajana ja suunnan-näyttäjänä telemedisiinan ja e-healthin alueella

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

Hoitotyön tutkimussäätiö 1

Hoitotyön tutkimussäätiö  1 4.10.2016 Lausunto Arvoisa Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Koskien lausuntopyyntöänne hallituksen esityksestä HE 134/2016vp valtion talousarvioksi vuodelle 2017, esitämme kuultavaksi tutkimusjohtaja

Lisätiedot

YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN

YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ 22.8.2018 VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN 25.9.2017 2 TERVEYDENHUOLTOLAKI 35 PERUSTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Sitoutumista ja yhteistyötä

Sitoutumista ja yhteistyötä FT, puheterapeutti Katja Koski Sitoutumista ja yhteistyötä 7 KOHDAN OHJELMALLA - TYÖKIRJA - (c) 2016 KatjaVox Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä työkirjaa tai sen osia ei saa kopioida ilman lupaa KatjaVox

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS Hoidokin tarkoitus ja tavoitteet Näyttöön perustuva toiminta vaatii järjestelmällistä tiedon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Suomalaiset vahvuudet

Suomalaiset vahvuudet Suomalaiset vahvuudet Korkealaatuinen terveydenhuoltojärjestelmä Luotettavat terveydenhuollon rekisterit Väestöaineistot ja terveydenhuollon näytekokoelmat Geneettisesti homogeeninen väestö Kansainvälisesti

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TERVEYSPELI NUORTEN TUPAKKAAN LIITTYVÄN TERVEYDENLUKUTAIDON EDISTÄMISEN MENETELMÄNÄ

TERVEYSPELI NUORTEN TUPAKKAAN LIITTYVÄN TERVEYDENLUKUTAIDON EDISTÄMISEN MENETELMÄNÄ TERVEYSPELI NUORTEN TUPAKKAAN LIITTYVÄN TERVEYDENLUKUTAIDON EDISTÄMISEN MENETELMÄNÄ Heidi Parisod, TtT Post doc -tutkija, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto Tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus)

Lisätiedot

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Sidonnaisuudet Käypä hoito päätoimittaja, Duodecim Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä asiantuntija,

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta NÄYTTÖ ELÄÄ - Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen, HOTUS ja KYS Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta, ESH, TtT, yliopisto-opettaja FinCC asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen Anna-Kaisa Pienimaa, Kätilöpäivät 2014 1700-luvun kätilökoulutuksessa oli nykyaikaisen profession piirteitä (Vainio-Korhonen 2012, 28) Opintoja ja työtä säätelivät

Lisätiedot

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi VeTePO -osahanke 18.10.2011 Kehittämisen lähtökohdat 1 VeTe Potilasohjaus on yksi hoitamisen ydintehtävistä, joka kuuluu lain perusteella potilaan oikeuksiin

Lisätiedot

1. Koskinen S, Koskenniemi J, Leino-Kilpi H & Suhonen R Ikääntyneiden osallisuus palveluiden kehittämisessä. Pro terveys 41 (2),

1. Koskinen S, Koskenniemi J, Leino-Kilpi H & Suhonen R Ikääntyneiden osallisuus palveluiden kehittämisessä. Pro terveys 41 (2), PUBLICATIONS 11.6.2014 Sanna Koskinen (IF = Impact Factor 2012) A Peer-reviewed scientific articles A1 Journal article (refereed), original research 1. Koskinen S, Hupli M, Katajisto J & Salminen L. 2012.

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Käsitelty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 18.5.2009 Johtajaylilääkäri Jukka Puolakka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Maakuntaorganisaation rakentaminen & TKI resurssit 5.2.12019 Maria Virkki, LT, EMBA Hallintoylilääkäri, PHHYKY SOTE-palvelujen vaikuttavuus ja terveyshyöty

Lisätiedot

Töissä. Sairaanhoitaja 3.2015. Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: toimitus@sairaanhoitajalehti.fi

Töissä. Sairaanhoitaja 3.2015. Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: toimitus@sairaanhoitajalehti.fi Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: toimitus@sairaanhoitajalehti.fi Töissä. Sairaanhoitajat kertovat tällä palstalla, mitä työelämässä tapahtuu. 28 Ei vain ikäihmiset. Kaatumisriski on huomioitava

Lisätiedot

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for

Lisätiedot

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Hoitotyön haasteet Kainuussa Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Missä mennään sosiaali- ja terveydenhuollossa? valtakunnallinen kehitys Pohjois-Suomen erva-alue maakunnallinen / paikallinen

Lisätiedot

Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015

Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015 Ammattien välinen yhteistyö potilasohjauksessa Potilasohjaus-symposium 2.11 2015 Professori Sanna Salanterä, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Tutkija Heli Vaartio-Rajalin, Turun yliopisto, hoitotieteen

Lisätiedot

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Työterveyslaitos Jaana Laitinen ja Eveliina Korkiakangas

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Työterveyslaitos Jaana Laitinen ja Eveliina Korkiakangas Hyvinvointia työstä Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Promo@Work 1.2.2017 Työterveyslaitos Jaana Laitinen ja Eveliina Korkiakangas www.ttl.fi 2 Promo@Work hanke 2016-2019 (Evidence-based

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita VeTe Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita professori Katri Vehviläinen-Julkunen 1 professori Hannele Turunen 1 yliopistotutkija, TtT Tarja Kvist 1 lehtori, TtT Pirjo Partanen

Lisätiedot

Risto Raivio Ylilääkäri, Kliinisen osaamisen tuen yksikön päällikkö Projektipäällikkö, Terveydenhuollon avovastaanottotoiminnan palvelusetelikokeilu

Risto Raivio Ylilääkäri, Kliinisen osaamisen tuen yksikön päällikkö Projektipäällikkö, Terveydenhuollon avovastaanottotoiminnan palvelusetelikokeilu Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa Tutkimus Tampereen yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen ja Oulun kaupungin terveyskeskuksissa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto 2016. http://urn.fi/urn:isbn:978-952-03-0178-1

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät Käsihygieniahanke Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät 15 16.5.2014 Käsihygienia hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä

Lisätiedot

YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYIS- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS OYS ERVASSA

YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYIS- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS OYS ERVASSA YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYIS- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS OYS ERVASSA PPSHP Perusterveydenhuollon yksikkö Ulla Isopahkala Koulutussuunnittelija 18.4.2013 SOPIMUS KOULUTUS-, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNASTA

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

Kansainvälisesti ainutlaatuinen lääkeinformaatioverkosto järkevän lääkehoidon tukena

Kansainvälisesti ainutlaatuinen lääkeinformaatioverkosto järkevän lääkehoidon tukena Kansainvälisesti ainutlaatuinen lääkeinformaatioverkosto järkevän lääkehoidon tukena Katri Hämeen Anttila, FaT, dosentti tutkimus ja kehittämispäällikkö Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011 Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Terveydenhuollon ongelmia palvelutarpeen ja kysynnän kasvu rahoituksen niukkeneminen henkilöstön

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin

Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen kehittämishankkeen seminaari 2.12.2013 KYS, Kuopio Tarja Tervo-Heikkinen PSSHP, KYS Esityksen sisältö

Lisätiedot

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Säätiön hallituksen kokouksessa 6.9.2017 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Hoitotyön tutkimussäätiön tarkoitus ja perustehtävä tarkoitus ja perustehtävä

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme?

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Tarja Kvist, TtT, Yliopistotutkija Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos 25.3.2011 28.3.2011 1 Mitä ovat vetovoimaiset sairaalat (magneettisairaalat)? Magneettisairaalamalli

Lisätiedot

Osallisuus ja yhteistyö muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakentässä

Osallisuus ja yhteistyö muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakentässä Osallisuus ja yhteistyö muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakentässä Susanna Mutanen terveyden edistämisen suunnittelija Perusterveydenhuollon yksikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Mitä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Tietopankki/Koulutus ja opetus Koulutuksiin ilmoittautuminen: Satakunnan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Laura Suojanen Kehittämispäällikkö HUS Perusterveydenhuollon yksikkö.

Laura Suojanen Kehittämispäällikkö HUS Perusterveydenhuollon yksikkö. Laura Suojanen Kehittämispäällikkö HUS Perusterveydenhuollon yksikkö laura.suojanen@hus.fi www.hyvakierre.fi HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ 3/2019 HUSin toimitusjohtaja 10,5 vakanssia (15 henkilöä)

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Tahdistinpotilaan ohjauksen kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Tahdistinpotilaan ohjauksen kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä hanke 2009-2011: Yhdessä uudella tavalla. Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen osahanke, VeTePO Satakunnan sairaanhoitopiirin pilottihanke Tahdistinhoitajapoliklinikan kehittäminen ja potilasohjauksen

Lisätiedot

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2 VISIO:

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunnassa 6.5.2013. Suomen JBI yhteistyökeskus Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki JBI-KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA 2012

Hyväksytty johtokunnassa 6.5.2013. Suomen JBI yhteistyökeskus Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki JBI-KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 Suomen JBI yhteistyökeskus Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki JBI-KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 1 Johdanto Suomen JBI yhteistyökeskuksen (JBI-keskuksen) tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvan toiminnan

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot