Säätiön hallituksen kokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014"

Transkriptio

1 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE Säätiön hallituksen kokouksessa

2 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2 VISIO: TAVOITETILA VUONNA TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ANTAMAT MAHDOLLISUUDET 2.1 Säätiön toimintaympäristö Kehitysnäkymät ja niistä nousevat haasteet Säätiön sidosryhmät 2.2 Toimitilat ja tukipalvelut 4 KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET 4.1 Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen 4.2 Toimintaedellytysten vahvistaminen 5 RISKIEN HALLINTA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6 YHTEENVETO STRATEGIAKAUDEN PÄÄMÄÄRISTÄ JA TAVOITTEISTA LIITTEET

3 3 JOHDANTO Hoitotyön Tutkimussäätiö on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon tutkimus- ja kehittämisorganisaatio. Säätiö kuuluu Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n konserniin sen itsenäisenä osana. Suomen terveydenhuollon kentässä verkostoperiaatteella toimiva säätiö sijoittuu tutkimustietoa tuottavien (yliopistot, tutkimuslaitokset) ja sitä hyödyntävien terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden välimaastoon. Säätiön yhteydessä toimii kaksi kansainvälistä yhteistyökeskusta (LIITE 1), joista toinen on australialaisen Joanna Briggs Instituutin (JBI) Suomen JBI yhteistyökeskus ja toinen on WHO/EUROn hoitotyön yhteistyökeskus. Säätiön ja Suomen JBI yhteistyökeskuksen tavoitteena on edistää ja tukea tutkitun tiedon tiivistämistä (järjestelmälliset katsaukset, näyttöön perustuvat suositukset) sekä tutkimusnäytön levittämistä ja hyödyntämistä terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa. Toiminnan tavoitteena on parantaa terveydenhuollon vaikuttavuutta tunnistamalla vaikuttavat, käyttökelpoiset ja tarkoituksenmukaiset terveydenhuollon menetelmät ja käytännöt. WHO/EUROn hoitotyön yhteistyökeskuksen toiminnassa painopisteenä on osallistua erityisesti näyttöön perustuvan tiedon levittämiseen. Hoitotyön Tutkimussäätiön perustamisen taustalla ovat 1960-luvulla toimintansa aloittanut Sairaanhoidon tutkimuslaitos ja sen kannatusyhdistys. Näiden toiminnan päätyttyä luvun alussa perusti Suomen sairaanhoitajaliitto ry vuonna 2005 Hoitotyön Tutkimussäätiön. Säätiö sai perustamisluvan patentti- ja rekisterihallitukselta ja se merkittiin säätiörekisteriin Säätiön toiminta laajeni vuoden 2010 aikana merkittävästi, kun sen yhteyteen perustettiin Suomen JBI yhteistyökeskus (LIITE 1). Keskuksen isäntäorganisaationa toimii Hoitotyön Tutkimussäätiö. Verkostoperiaatteella toimivan keskuksen muita yhteistoimintaosapuolia ovat Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala, Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköt sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. JBI-keskuksella on lisäksi sopimukset kuuden yhteistyökumppanin kanssa, jotka osallistuvat keskuksen toimintaan ja toiminnan tunnetuksi tekemiseen. JBI-keskuksen johtokunta vahvisti periaatteet strategiakauden aikana, joiden mukaisesti JBI-keskuksen toimintaan osallistuvien yhteistyökumppaneiden verkostoa laajennetaan. Hoitotyön Tutkimussäätiön strateginen perusta muodostuu säätiön perustehtävästä, toimintaajatuksesta ja arvoista. Strategiassa määritellään Hoitotyön Tutkimussäätiön painopisteet ja tavoitteet vuosille Tavoitteena on, että säätiö on vuonna 2017 tunnustettu ja arvostettu näyttöön perustuvan hoitotyön ja terveydenhuollon kehittäjä, jolla on kansallisesti tunnustettu asema näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistäjänä. Strategia (II) ohjaa vuosittain laadittavia tarkempia toiminta- ja taloussuunnitelmia.

4 4 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Säätiön sääntöjen mukaisesti sen tarkoituksena on tukea hoitotieteellistä tutkimusta käytännön hoitotyön kehittämiseksi, sen tulosten soveltamiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. Säätiön toiminnassa otetaan huomioon terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset linjaukset. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tukemalla näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa sekä hoitotieteellistä tutkimusta hoitotyön kehittämiseksi. Säätiö voi myös osallistua tutkimushankkeisiin ja tehdä tutkimusta. Säätiön perustehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuuden lisäämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. Arvot Hoitotyön Tutkimussäätiön toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Säätiön toiminnan tavoitteena on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ja siinä erityisen keskeisenä ovat väestön terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Oikeudenmukaisuus Näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä kehittämällä ja levittämällä pyritään edistämään toimintaa, jolla tavoitellaan jokaisen kansalaisen oikeutta yhtä hyvään ja vaikuttavaan hoitoon esimerkiksi iästä, varallisuudesta, asuinpaikasta tai hoito-organisaatiosta riippumatta. Totuudellisuus Ajantasaisen tutkimustiedon tiivistäminen hyväksyttyjä menettelytapoja noudattaen sekä tiedon luotettava välittäminen ovat säätiön toimintatapoja. Luottamus Säätiö on luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani. Asiantuntijuus Säätiö on asiantuntijaorganisaatio, joka kasvattaa sekä omaa että terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden asiantuntijuutta näyttöön perustuvan toiminnan alueella. Ydinosaaminen Säätiön ydinosaamista ovat tiivistetyn tutkimustiedon tuottaminen ja sen implementoinnin tukeminen näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen ja hallinta näyttöön perustuvan toiminnan kehittämis- ja koulutusosaaminen verkostotyöskentely

5 5 2 VISIO: TAVOITETILA VUONNA 2017 Hoitotyön Tutkimussäätiö on vuonna 2017 tunnettu, arvostettu ja kansallisesti tunnustettu näyttöön perustuvan hoitotyön ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjä. Hoitotyön Tutkimussäätiö on edistänyt laajasti tiivistetyn tiedon tuottamista, levittämistä ja implementointia. Lisäksi säätiö on kehittänyt työvälineitä ja toimintamalleja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden käyttöön. Toiminnallaan säätiö edesauttaa parhaan mahdollisen näytön käyttöä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa sekä alan opiskelijoiden koulutuksessa. Säätiön taloudellinen tilanne ja henkilöstövoimavarat ovat vahvistuneet. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ANTAMAT MAHDOLLISUUDET Hoitotyön Tutkimussäätiö toimii moniulotteisessa toimintaympäristössä (kuvio 1). Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset huomioidaan toimintasuunnitelman laadinnassa. 3.1 Säätiön toimintaympäristö Terveyden- ja sosiaalihuollon toimintaympäristöä muuttavat nykyinen ja tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä alan koulutusta koskeva lainsäädäntö, kansalliset ohjelmat ja muut linjaukset. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kehittämään näyttöön perustuvaa toimintaa ja hyviä toimintakäytäntöjä. Säätiön toiminnassa huomioidaan myös kulloinkin voimassa oleva hallitusohjelma. Koulutusta ja tutkimusta vuosina koskevassa kehittämissuunnitelmassa (OKM 2011) korostetaan muun muassa ammattikorkeakoulujen työelämäyhteyksiä ja aluevaikuttavuutta. Hoitotyön Tutkimussäätiö osallistuu koulutusta ja sen kehittämistä koskeviin hankkeisiin niiltä osin kuin ne koskevat näyttöön perustuvassa hoitotyössä tarvittavan uudenlaisen osaamisen kehittämistä. Säätiö toimii toimintaympäristössä (kuvio 1), jonka keskeisiä haasteita ovat: Sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuva toimintaympäristö Terveydenhuollon henkilöstön osaaminen Väestössä ja väestön terveydessä tapahtuvat muutokset Lainsäädännöstä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmista tulevat haasteet Palvelujärjestelmän muutokset Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen Potilaan päätösten ja valinnan korostuminen Työvoimapula, resurssien oikeanlainen kohdentaminen Väestön ikääntyminen Globalisoituminen Tiedon määrän kasvu ja luotettavan tiedon tunnistaminen Uudenlaisiin haasteisiin vastaaminen, uudenlaiset osaamisvaatimukset Henkilöstön osaamisen jatkuva päivittäminen Terveysalan koulutuksen kehittäminen (osaava työvoima, koulutuksen ja työelämän yhteydet) Monikulttuurisuuden huomioon ottaminen, arvojen monipuolistuminen Väestön ikääntyminen Väestön terveyserot Syrjäytymisen ehkäiseminen Ehkäisevän toiminnan vahvistaminen

6 6 Monimuotoiset terveysongelmat Kehitysnäkymät ja niistä nousevat haasteet Hoitotyön Tutkimussäätiölle 1. Yhteiskunnalliset ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöä koskevat rakenteelliset muutokset ovat vaikutuksiltaan merkittäviä ja ne koskevat laajasti koko väestöä. Hoitotyön Tutkimussäätiö haluaa olla mukana vaikuttamassa niihin prosesseihin ja sisältöihin, joiden avulla sosiaali- ja terveydenhuollossa vastataan nouseviin haasteisiin vaikuttavien ja yhtenäisten käytäntöjen ja palvelujen kehittämiseksi. 2. Toimintaympäristön muuttuessa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamiselle asetetaan jatkuvasti uusia vaatimuksia. Tästä syystä työntekijöiden osaamisen kehittäminen vaatii järjestelmällistä tukea. Hoitotyön Tutkimussäätiö haluaa tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä tarjoamalla koulutusta, välineitä ja sisältöjä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiselle. 3. Väestössä ja väestön terveydessä tapahtuvat muutokset ovat haaste, joka vaatii useiden toimijoiden pitkäjänteistä yhteistyötä. Hoitotyön Tutkimussäätiö osana yhteistyöverkostoja haluaa olla aktiivisesti kehittämässä sellaisia palveluja ja hoitokäytäntöjä, jotka perustuvat tutkimusnäytöllä todennettuun vaikuttavuuteen. Toimintaympäristön haasteista ja säätiön kansallisesta asemasta johtuen säätiön potentiaaliset tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyviä. Säätiö keskittää voimavaransa strategiassa mainittuun kahteen päämäärään sekä niiden mukaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Säätiön sidosryhmät julkiset ja yksityiset terveydenhuollon palveluorganisaatiot ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan koulutusorganisaatiot sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (toisen asteen koulutus) johtavan ammatillisen koulutuksen koulutusorganisaatiot yliopistot, tutkimus- ja kehittämislaitokset ammatti- ja asiantuntijajärjestöt potilasjärjestöt Joanna Briggs Instituutti ja sen yhteistyökeskukset eri puolilla maailma Suomen JBI yhteistyökeskuksen yhteistoimintaosapuolet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Kuopion yliopistollinen sairaala WHO/EUROn yhteistyökeskukset Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.2 Toimitilat ja tukipalvelut Säätiön toimitilat ovat Sairaanhoitajaliiton kiinteistössä Pasilassa. Sairaanhoitajaliiton tiloissa toimiminen tuo säätiölle useita synergiaetuja. Näistä merkittävimmät koskevat talous- ja

7 7 kirjanpitopalveluja, jotka hoidetaan Sairaanhoitajaliiton konsernissa keskitetysti. Lisäksi säätiölle on etua siitä, että Sairaanhoitajaliitto tuo oman asiantuntemuksensa ja yhden merkittävän sidosryhmän, sairaanhoitajat, lähelle säätiötä. 4 KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Kehittämisen painopisteet on jäsennetty toiminnan sisältöä ja toimintaedellytyksiä vahvistaviin painopisteisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön sekä Joanna Briggs Instituutin ja WHO EUROn yhteistyökeskuksilleen asettamat vaatimukset on otettu huomioon painopisteiden sisällöissä. Päämäärä 1. Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen Tavoite 1. Tiivistetyn tiedon kokoaminen huomioimalla erityisesti terveyspoliittisesti strategiset aiheet sekä näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönoton tukeminen terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa. 1.1 Tunnistaa ja osoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti strategisia aiheita, joista tulee järjestelmällisesti tuottaa luotettavaa ja tiivistettyä tutkimusnäyttöä. 1.2 Vahvistaa näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönoton tukirakenteita. - hyödynnetään verkostoja sekä kansallisia ja kansainvälisiä terveyspoliittisia asiakirjoja strategisten aiheiden tunnistamiseksi - laaditaan järjestelmällisiä katsauksia ja suosituksia strategisilta aihealueilta - levitetään tiivistettyä tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden käyttöön (mm. suositukset, järjestelmälliset katsaukset, artikkelit, koulutus) - edistetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevien rakenteiden, prosessien ja välineiden käyttöönottoa terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa (mm. yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämisen toimintamalli) Tavoite 2. Näyttöön perustuvan toiminnan etenemisen arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä implementoidun tiivistetyn tiedon käytön vaikuttavuuden osoittaminen. 2.1 Arvioida näyttöön perustuvaa toimintaa edistävien menetelmien, prosessien ja rakenteiden käyttöönottoa ja vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2.2 Kehittää toimintamalleja näyttöön perustuvan toiminnan etenemisen ja vaikuttavuuden seuraamiseksi kansallisella ja toimintayksikkötasolla. - hyödynnetään verkostoja näyttöön perustuvan toiminnan kannalta kriittisten seurantakohteiden tunnistamisessa ja kansallisen seurantamallin suunnittelussa - arvioidaan kriittisesti yhtenäisten käytäntöjen toimintamallin (YHKÄ-malli) käyttöönottamisen edellytyksiä ja kehitetään työkaluja suomalaiseen terveydenhuoltoon sopiviksi

8 8 - tehdään aloitteita näyttöön perustuvan toiminnan seuranta- ja vaikuttavuuden arviointihankkeiden valmistelemiseksi yhteistyössä hankkeisiin osallistuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja tiedotetaan niistä aktiivisesti - käynnistetään kansallinen selvitys näyttöön perustuvasta toiminnan tilasta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tavoite 3. Näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen ja johtamisen vahvistaminen 3.1 Tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan johtamista edistäviä rakenteita ja kehittää niitä yhteistyössä terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa. 3.2 Edistää näyttöön perustuvassa toiminnassa tarvittavan osaamisen kehittämistä ja arviointia yhteistyössä koulutusjärjestelmän toimijoiden kanssa. 3.3 Kehittää edelleen näyttöön perustuvan toiminnan osaamista vahvistavaa säätiön järjestämää koulutusta vastaamaan terveydenhuollon henkilöstön muuttuvia tarpeita. - kehitetään näyttöön perustuvan toiminnan koulutusta säätiön perustehtävän mukaisesti (erityyppiset asiantuntijat huomioiden) - hyödynnetään verkostoja henkilöstön näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen vaatimusten kuvaamisessa ja arvioinnin kehittämisessä - hyödynnetään verkostoja näyttöön perustuvan toiminnan johtamista edistävien rakenteiden tunnistamisessa - integroidaan olemassa olevien asiantuntijuusmallien tuottama tieto yhtenäiseksi malliksi yhteistyössä verkostojen kanssa Päämäärä 2. Toimintaedellytysten vahvistaminen Tavoite 4. Säätiön vakaa ja kunnossa oleva talous 4.1 Turvattu ja kasvava pääoma niin, että tavoitteena on pitkällä aikavälillä turvata pääoman säilyminen ja Hoitotyön Tutkimussäätiön sijoitussääntöjen puitteissa. 4.2 Taloudellisten edellytysten parantaminen niin, että vuodesta 2015 toiminnan tuotoilla, valtion avustuksella ja muulla varainkeruulla pystytään peittämään toimintamenot. - suunnitellaan tavoitteellinen yhteistyö pysyvän valtion avustuksen saamiseksi - arvioidaan säännöllisesti pääoman ja taloudellisten edellytysten kehitystä ja ennakoidaan tarvittavia toimenpiteitä - etsitään järjestelmällisesti sisällöllisiä ja taloudellisia synergiaetuja eri yhteistyökumppaneiden kanssa - ollaan yhteydessä toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita rahoittajatahoja ja aktiivisesti haetaan keinoja, joilla eri rahoittajatahot voivat tukea säätiön toimintaa - järjestetään koulutustoimintaa

9 9 Tavoite 5. Säätiön osaavan ja riittävän henkilöstön varmistaminen 5.1 Varmistaa riittävä henkilöstö suhteessa toimintahaasteisiin 5.2 Varmistaa henkilöstön osaaminen toiminnan painopistealueilla siten, että säätiön henkilöstöllä on kilpailukykyistä osaamista suhteessa muihin toimijoihin 5.3 Tukea henkilöstön työmotivaatiota kannustavalla johtamisella - mahdollistetaan henkilöstön kouluttautuminen toiminnan painopistealueilla - toteutetaan säännöllisin väliajoin henkilöstön kehityskeskustelut - lisätään osa-aikaisen toimistotyöntekijän työpanosta taloudellisten resurssien mukaan Tavoite 6. Säätiön roolin ja verkostotyöskentelyn vahvistaminen kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa 6.1 Avoimen ja luottamuksellisen yhteistyön vahvistaminen keskeisten kumppaneiden kanssa niin, että yhteistyössä toimivat osapuolet sitoutuvat yhteisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. 6.2 Säätiön roolin vahvistaminen kansallisena toimijana näyttöön perustuvassa toiminnassa. - vahvistetaan ymmärrystä yhteisistä tavoitteista ja keinoista saavuttaa ne - sitoudutaan sopimuksissa asetettujen tavoitteiden mukaiseen toimintaan - vahvistetaan JBI-keskuksen johtokunnan kanssa periaatteet, joiden mukaisesti JBIkeskuksen toimintaa laajennetaan. - 5 RISKIEN HALLINTA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Suomen sairaanhoitajaliiton konserni teetätti syksyllä 2011 Tuokko Tilintarkastus Oy:llä koko konsernia koskevan riskikartoituksen. Riskikartoituksessa pyrittiin tunnistamaan ja priorisoimaan riskit sekä niiden todennäköisyys (riskitaso 1-6) ja merkitys/vaikutus (riskitaso 1-6) toiminnalle. Riskikartoituksen ja hallituksen arviointikeskustelun jälkeen todettiin säätiön toiminnan kannalta merkittävimmiksi ja toimintaan eniten vaikuttaviksi riskeiksi: 1. Taloustilanne ja ulkopuolisen rahoituksen puuttuminen. 2. Haavoittuva henkilöstörakenne. 3. Yhteistyökumppaneiden sitoutumisen asteen epävarmuus. Riskien hallintaan pyritään strategiaan sisältyvillä toimenpiteillä.

10 10 6 YHTEENVETO STRATEGIAKAUDEN PÄÄMÄÄRISTÄ JA TAVOITTEISTA Päämäärä 1 Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen. Tavoite 1: Tiivistetyn tiedon kokoaminen huomioimalla erityisesti terveyspoliittisesti strategisista aiheista, näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönoton tukeminen terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa 1.1 Tunnistaa ja osoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti (JBI) sekä yksittäisten toimintaorganisaatioiden kannalta strategiset aiheet, joista tulee järjestelmällisesti tuottaa luotettavaa ja tiivistettyä tutkimusnäyttöä. 1.2 Vahvistaa näyttöön perustuvan toiminnan käyttöön oton tukirakenteita Tavoite 2: Näyttöön perustuvan toiminnan etenemisen arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä implementoidun tiivistetyn tiedon käytön vaikuttavuuden osoittaminen 2.1 Arvioida näyttöön perustuvaa toimintaa edistävien menetelmien, prosessien ja rakenteiden käyttöönottoa ja vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa. 2.2 Kehittää toimintamalleja näyttöön perustuvan toiminnan etenemisen ja vaikuttavuuden seuraamiseksi. Tavoite 3: Näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen ja johtamisen vahvistaminen 3.1 Tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan johtamista edistäviä rakenteita ja kehittää niitä yhteistyössä terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa. 3.2 Edistää näyttöön perustuvassa toiminnassa tarvittavan osaamisen kehittämistä ja arviointia yhteistyössä koulutusjärjestelmän toimijoiden kanssa. 3.3 Kehittää edelleen näyttöön perustuvan toiminnan osaamista vahvistavaa säätiön järjestämää koulutusta vastaamaan terveydenhuollon henkilöstön muuttuvia tarpeita. Päämäärä 2 Toimintaedellytysten varmistaminen Tavoite 4: Säätiön vakaa ja kunnossa oleva talous 4.1 Turvattu ja kasvava pääoma niin, että tavoitteena on pitkällä aikavälillä turvata pääoman säilyminen ja Hoitotyön Tutkimussäätiön sijoitussääntöjen puitteissa. 4.2 Taloudellisten edellytysten parantaminen niin, että vuodesta 2015 toiminnan tuotoilla, valtion avustuksella ja muulla varainkeruulla pystytään peittämään toimintamenot. Tavoite 5: Säätiön osaavan ja riittävän henkilöstön varmistaminen 5.1 Varmistaa riittävä henkilöstö suhteessa toimintahaasteisiin. 5.2 Varmistaa henkilöstön osaamisen kehittäminen toiminnan painopistealueilla siten, että henkilöstöllä on säätiön kilpailukykyistä osaamista suhteessa muihin toimijoihin 5.3 Tukea henkilöstön työhyvinvointia kannustavalla johtamisella. Tavoite 6: Säätiön roolin ja verkostotyöskentelyn vahvistaminen kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa 6.1 Avoimen ja luottamuksellisen yhteistyön vahvistaminen keskeisten kumppaneiden (kuten konsernin, JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden, JBI:n ja sen yhteistyökeskusten) kanssa niin, että yhteistyössä toimivat osapuolet sitoutuvat yhteisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. 6.2 Säätiön roolin vahvistaminen kansallisena toimijana näyttöön perustuvassa toiminnassa.

11 Kuopion yliopistollinen sairaala laitos Mikkelin ammattikorkeakoulu UEF: Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 11 LIITE 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ JA SEN YHTEYDESSÄ TOIMIVAT YHTEISTYÖKESKUKSET Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n konserni Hoitotyön Tutkimussäätiö Hallitus Tutkimusjohtaja WHO:n Hoitotyön yhteistyökeskus WHO Global Network WHO Euroopan alueen hoitotyön ja kätilötyön yhteistyökeskukset Suomen JBI yhteistyökeskus Johtokunta Neuvottelukunta Johtaja Joanna Briggs Instituutti JBI:n yhteistyökeskukset Kansalliset yhteistyökumppanit Helsingin ja Uudenmaan shp Pirkanmaan shp Pohjois-Pohjanmaan shp Varsinais-Suomen shp Satakunnan shp Metropolia amk

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:5 Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2003 Periaatepäätöksen taustaa Valtioneuvosto

Lisätiedot

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa

KUMPPANIOPETTAJUUS. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa KUMPPANIOPETTAJUUS Koulutuksen suunnittelun lähtökohtia Liittyvä Voima -hankkeessa Toini Harra 4.11.2009 Sisällys 1 JOHDANTO...2 2 KUMPPANIOPETTAJUUSKOULUTUKSEN SUUNNITTELU KEHITTÄMISORIENTOITUNEEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi 1 2012 Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen tutkimusklubien avulla opiskelijaohjausta kehittämisverkoston

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot