Säätiön hallituksen kokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014"

Transkriptio

1 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE Säätiön hallituksen kokouksessa

2 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2 VISIO: TAVOITETILA VUONNA TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ANTAMAT MAHDOLLISUUDET 2.1 Säätiön toimintaympäristö Kehitysnäkymät ja niistä nousevat haasteet Säätiön sidosryhmät 2.2 Toimitilat ja tukipalvelut 4 KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET 4.1 Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen 4.2 Toimintaedellytysten vahvistaminen 5 RISKIEN HALLINTA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6 YHTEENVETO STRATEGIAKAUDEN PÄÄMÄÄRISTÄ JA TAVOITTEISTA LIITTEET

3 3 JOHDANTO Hoitotyön Tutkimussäätiö on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon tutkimus- ja kehittämisorganisaatio. Säätiö kuuluu Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n konserniin sen itsenäisenä osana. Suomen terveydenhuollon kentässä verkostoperiaatteella toimiva säätiö sijoittuu tutkimustietoa tuottavien (yliopistot, tutkimuslaitokset) ja sitä hyödyntävien terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden välimaastoon. Säätiön yhteydessä toimii kaksi kansainvälistä yhteistyökeskusta (LIITE 1), joista toinen on australialaisen Joanna Briggs Instituutin (JBI) Suomen JBI yhteistyökeskus ja toinen on WHO/EUROn hoitotyön yhteistyökeskus. Säätiön ja Suomen JBI yhteistyökeskuksen tavoitteena on edistää ja tukea tutkitun tiedon tiivistämistä (järjestelmälliset katsaukset, näyttöön perustuvat suositukset) sekä tutkimusnäytön levittämistä ja hyödyntämistä terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa. Toiminnan tavoitteena on parantaa terveydenhuollon vaikuttavuutta tunnistamalla vaikuttavat, käyttökelpoiset ja tarkoituksenmukaiset terveydenhuollon menetelmät ja käytännöt. WHO/EUROn hoitotyön yhteistyökeskuksen toiminnassa painopisteenä on osallistua erityisesti näyttöön perustuvan tiedon levittämiseen. Hoitotyön Tutkimussäätiön perustamisen taustalla ovat 1960-luvulla toimintansa aloittanut Sairaanhoidon tutkimuslaitos ja sen kannatusyhdistys. Näiden toiminnan päätyttyä luvun alussa perusti Suomen sairaanhoitajaliitto ry vuonna 2005 Hoitotyön Tutkimussäätiön. Säätiö sai perustamisluvan patentti- ja rekisterihallitukselta ja se merkittiin säätiörekisteriin Säätiön toiminta laajeni vuoden 2010 aikana merkittävästi, kun sen yhteyteen perustettiin Suomen JBI yhteistyökeskus (LIITE 1). Keskuksen isäntäorganisaationa toimii Hoitotyön Tutkimussäätiö. Verkostoperiaatteella toimivan keskuksen muita yhteistoimintaosapuolia ovat Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala, Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköt sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. JBI-keskuksella on lisäksi sopimukset kuuden yhteistyökumppanin kanssa, jotka osallistuvat keskuksen toimintaan ja toiminnan tunnetuksi tekemiseen. JBI-keskuksen johtokunta vahvisti periaatteet strategiakauden aikana, joiden mukaisesti JBI-keskuksen toimintaan osallistuvien yhteistyökumppaneiden verkostoa laajennetaan. Hoitotyön Tutkimussäätiön strateginen perusta muodostuu säätiön perustehtävästä, toimintaajatuksesta ja arvoista. Strategiassa määritellään Hoitotyön Tutkimussäätiön painopisteet ja tavoitteet vuosille Tavoitteena on, että säätiö on vuonna 2017 tunnustettu ja arvostettu näyttöön perustuvan hoitotyön ja terveydenhuollon kehittäjä, jolla on kansallisesti tunnustettu asema näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistäjänä. Strategia (II) ohjaa vuosittain laadittavia tarkempia toiminta- ja taloussuunnitelmia.

4 4 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Säätiön sääntöjen mukaisesti sen tarkoituksena on tukea hoitotieteellistä tutkimusta käytännön hoitotyön kehittämiseksi, sen tulosten soveltamiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. Säätiön toiminnassa otetaan huomioon terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset linjaukset. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tukemalla näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa sekä hoitotieteellistä tutkimusta hoitotyön kehittämiseksi. Säätiö voi myös osallistua tutkimushankkeisiin ja tehdä tutkimusta. Säätiön perustehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuuden lisäämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. Arvot Hoitotyön Tutkimussäätiön toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Säätiön toiminnan tavoitteena on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ja siinä erityisen keskeisenä ovat väestön terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Oikeudenmukaisuus Näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä kehittämällä ja levittämällä pyritään edistämään toimintaa, jolla tavoitellaan jokaisen kansalaisen oikeutta yhtä hyvään ja vaikuttavaan hoitoon esimerkiksi iästä, varallisuudesta, asuinpaikasta tai hoito-organisaatiosta riippumatta. Totuudellisuus Ajantasaisen tutkimustiedon tiivistäminen hyväksyttyjä menettelytapoja noudattaen sekä tiedon luotettava välittäminen ovat säätiön toimintatapoja. Luottamus Säätiö on luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani. Asiantuntijuus Säätiö on asiantuntijaorganisaatio, joka kasvattaa sekä omaa että terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden asiantuntijuutta näyttöön perustuvan toiminnan alueella. Ydinosaaminen Säätiön ydinosaamista ovat tiivistetyn tutkimustiedon tuottaminen ja sen implementoinnin tukeminen näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen ja hallinta näyttöön perustuvan toiminnan kehittämis- ja koulutusosaaminen verkostotyöskentely

5 5 2 VISIO: TAVOITETILA VUONNA 2017 Hoitotyön Tutkimussäätiö on vuonna 2017 tunnettu, arvostettu ja kansallisesti tunnustettu näyttöön perustuvan hoitotyön ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjä. Hoitotyön Tutkimussäätiö on edistänyt laajasti tiivistetyn tiedon tuottamista, levittämistä ja implementointia. Lisäksi säätiö on kehittänyt työvälineitä ja toimintamalleja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden käyttöön. Toiminnallaan säätiö edesauttaa parhaan mahdollisen näytön käyttöä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa sekä alan opiskelijoiden koulutuksessa. Säätiön taloudellinen tilanne ja henkilöstövoimavarat ovat vahvistuneet. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ANTAMAT MAHDOLLISUUDET Hoitotyön Tutkimussäätiö toimii moniulotteisessa toimintaympäristössä (kuvio 1). Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset huomioidaan toimintasuunnitelman laadinnassa. 3.1 Säätiön toimintaympäristö Terveyden- ja sosiaalihuollon toimintaympäristöä muuttavat nykyinen ja tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä alan koulutusta koskeva lainsäädäntö, kansalliset ohjelmat ja muut linjaukset. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kehittämään näyttöön perustuvaa toimintaa ja hyviä toimintakäytäntöjä. Säätiön toiminnassa huomioidaan myös kulloinkin voimassa oleva hallitusohjelma. Koulutusta ja tutkimusta vuosina koskevassa kehittämissuunnitelmassa (OKM 2011) korostetaan muun muassa ammattikorkeakoulujen työelämäyhteyksiä ja aluevaikuttavuutta. Hoitotyön Tutkimussäätiö osallistuu koulutusta ja sen kehittämistä koskeviin hankkeisiin niiltä osin kuin ne koskevat näyttöön perustuvassa hoitotyössä tarvittavan uudenlaisen osaamisen kehittämistä. Säätiö toimii toimintaympäristössä (kuvio 1), jonka keskeisiä haasteita ovat: Sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuva toimintaympäristö Terveydenhuollon henkilöstön osaaminen Väestössä ja väestön terveydessä tapahtuvat muutokset Lainsäädännöstä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmista tulevat haasteet Palvelujärjestelmän muutokset Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen Potilaan päätösten ja valinnan korostuminen Työvoimapula, resurssien oikeanlainen kohdentaminen Väestön ikääntyminen Globalisoituminen Tiedon määrän kasvu ja luotettavan tiedon tunnistaminen Uudenlaisiin haasteisiin vastaaminen, uudenlaiset osaamisvaatimukset Henkilöstön osaamisen jatkuva päivittäminen Terveysalan koulutuksen kehittäminen (osaava työvoima, koulutuksen ja työelämän yhteydet) Monikulttuurisuuden huomioon ottaminen, arvojen monipuolistuminen Väestön ikääntyminen Väestön terveyserot Syrjäytymisen ehkäiseminen Ehkäisevän toiminnan vahvistaminen

6 6 Monimuotoiset terveysongelmat Kehitysnäkymät ja niistä nousevat haasteet Hoitotyön Tutkimussäätiölle 1. Yhteiskunnalliset ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöä koskevat rakenteelliset muutokset ovat vaikutuksiltaan merkittäviä ja ne koskevat laajasti koko väestöä. Hoitotyön Tutkimussäätiö haluaa olla mukana vaikuttamassa niihin prosesseihin ja sisältöihin, joiden avulla sosiaali- ja terveydenhuollossa vastataan nouseviin haasteisiin vaikuttavien ja yhtenäisten käytäntöjen ja palvelujen kehittämiseksi. 2. Toimintaympäristön muuttuessa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamiselle asetetaan jatkuvasti uusia vaatimuksia. Tästä syystä työntekijöiden osaamisen kehittäminen vaatii järjestelmällistä tukea. Hoitotyön Tutkimussäätiö haluaa tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä tarjoamalla koulutusta, välineitä ja sisältöjä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiselle. 3. Väestössä ja väestön terveydessä tapahtuvat muutokset ovat haaste, joka vaatii useiden toimijoiden pitkäjänteistä yhteistyötä. Hoitotyön Tutkimussäätiö osana yhteistyöverkostoja haluaa olla aktiivisesti kehittämässä sellaisia palveluja ja hoitokäytäntöjä, jotka perustuvat tutkimusnäytöllä todennettuun vaikuttavuuteen. Toimintaympäristön haasteista ja säätiön kansallisesta asemasta johtuen säätiön potentiaaliset tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyviä. Säätiö keskittää voimavaransa strategiassa mainittuun kahteen päämäärään sekä niiden mukaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Säätiön sidosryhmät julkiset ja yksityiset terveydenhuollon palveluorganisaatiot ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan koulutusorganisaatiot sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (toisen asteen koulutus) johtavan ammatillisen koulutuksen koulutusorganisaatiot yliopistot, tutkimus- ja kehittämislaitokset ammatti- ja asiantuntijajärjestöt potilasjärjestöt Joanna Briggs Instituutti ja sen yhteistyökeskukset eri puolilla maailma Suomen JBI yhteistyökeskuksen yhteistoimintaosapuolet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Kuopion yliopistollinen sairaala WHO/EUROn yhteistyökeskukset Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.2 Toimitilat ja tukipalvelut Säätiön toimitilat ovat Sairaanhoitajaliiton kiinteistössä Pasilassa. Sairaanhoitajaliiton tiloissa toimiminen tuo säätiölle useita synergiaetuja. Näistä merkittävimmät koskevat talous- ja

7 7 kirjanpitopalveluja, jotka hoidetaan Sairaanhoitajaliiton konsernissa keskitetysti. Lisäksi säätiölle on etua siitä, että Sairaanhoitajaliitto tuo oman asiantuntemuksensa ja yhden merkittävän sidosryhmän, sairaanhoitajat, lähelle säätiötä. 4 KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Kehittämisen painopisteet on jäsennetty toiminnan sisältöä ja toimintaedellytyksiä vahvistaviin painopisteisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön sekä Joanna Briggs Instituutin ja WHO EUROn yhteistyökeskuksilleen asettamat vaatimukset on otettu huomioon painopisteiden sisällöissä. Päämäärä 1. Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen Tavoite 1. Tiivistetyn tiedon kokoaminen huomioimalla erityisesti terveyspoliittisesti strategiset aiheet sekä näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönoton tukeminen terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa. 1.1 Tunnistaa ja osoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti strategisia aiheita, joista tulee järjestelmällisesti tuottaa luotettavaa ja tiivistettyä tutkimusnäyttöä. 1.2 Vahvistaa näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönoton tukirakenteita. - hyödynnetään verkostoja sekä kansallisia ja kansainvälisiä terveyspoliittisia asiakirjoja strategisten aiheiden tunnistamiseksi - laaditaan järjestelmällisiä katsauksia ja suosituksia strategisilta aihealueilta - levitetään tiivistettyä tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden käyttöön (mm. suositukset, järjestelmälliset katsaukset, artikkelit, koulutus) - edistetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevien rakenteiden, prosessien ja välineiden käyttöönottoa terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa (mm. yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämisen toimintamalli) Tavoite 2. Näyttöön perustuvan toiminnan etenemisen arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä implementoidun tiivistetyn tiedon käytön vaikuttavuuden osoittaminen. 2.1 Arvioida näyttöön perustuvaa toimintaa edistävien menetelmien, prosessien ja rakenteiden käyttöönottoa ja vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2.2 Kehittää toimintamalleja näyttöön perustuvan toiminnan etenemisen ja vaikuttavuuden seuraamiseksi kansallisella ja toimintayksikkötasolla. - hyödynnetään verkostoja näyttöön perustuvan toiminnan kannalta kriittisten seurantakohteiden tunnistamisessa ja kansallisen seurantamallin suunnittelussa - arvioidaan kriittisesti yhtenäisten käytäntöjen toimintamallin (YHKÄ-malli) käyttöönottamisen edellytyksiä ja kehitetään työkaluja suomalaiseen terveydenhuoltoon sopiviksi

8 8 - tehdään aloitteita näyttöön perustuvan toiminnan seuranta- ja vaikuttavuuden arviointihankkeiden valmistelemiseksi yhteistyössä hankkeisiin osallistuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja tiedotetaan niistä aktiivisesti - käynnistetään kansallinen selvitys näyttöön perustuvasta toiminnan tilasta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tavoite 3. Näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen ja johtamisen vahvistaminen 3.1 Tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan johtamista edistäviä rakenteita ja kehittää niitä yhteistyössä terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa. 3.2 Edistää näyttöön perustuvassa toiminnassa tarvittavan osaamisen kehittämistä ja arviointia yhteistyössä koulutusjärjestelmän toimijoiden kanssa. 3.3 Kehittää edelleen näyttöön perustuvan toiminnan osaamista vahvistavaa säätiön järjestämää koulutusta vastaamaan terveydenhuollon henkilöstön muuttuvia tarpeita. - kehitetään näyttöön perustuvan toiminnan koulutusta säätiön perustehtävän mukaisesti (erityyppiset asiantuntijat huomioiden) - hyödynnetään verkostoja henkilöstön näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen vaatimusten kuvaamisessa ja arvioinnin kehittämisessä - hyödynnetään verkostoja näyttöön perustuvan toiminnan johtamista edistävien rakenteiden tunnistamisessa - integroidaan olemassa olevien asiantuntijuusmallien tuottama tieto yhtenäiseksi malliksi yhteistyössä verkostojen kanssa Päämäärä 2. Toimintaedellytysten vahvistaminen Tavoite 4. Säätiön vakaa ja kunnossa oleva talous 4.1 Turvattu ja kasvava pääoma niin, että tavoitteena on pitkällä aikavälillä turvata pääoman säilyminen ja Hoitotyön Tutkimussäätiön sijoitussääntöjen puitteissa. 4.2 Taloudellisten edellytysten parantaminen niin, että vuodesta 2015 toiminnan tuotoilla, valtion avustuksella ja muulla varainkeruulla pystytään peittämään toimintamenot. - suunnitellaan tavoitteellinen yhteistyö pysyvän valtion avustuksen saamiseksi - arvioidaan säännöllisesti pääoman ja taloudellisten edellytysten kehitystä ja ennakoidaan tarvittavia toimenpiteitä - etsitään järjestelmällisesti sisällöllisiä ja taloudellisia synergiaetuja eri yhteistyökumppaneiden kanssa - ollaan yhteydessä toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita rahoittajatahoja ja aktiivisesti haetaan keinoja, joilla eri rahoittajatahot voivat tukea säätiön toimintaa - järjestetään koulutustoimintaa

9 9 Tavoite 5. Säätiön osaavan ja riittävän henkilöstön varmistaminen 5.1 Varmistaa riittävä henkilöstö suhteessa toimintahaasteisiin 5.2 Varmistaa henkilöstön osaaminen toiminnan painopistealueilla siten, että säätiön henkilöstöllä on kilpailukykyistä osaamista suhteessa muihin toimijoihin 5.3 Tukea henkilöstön työmotivaatiota kannustavalla johtamisella - mahdollistetaan henkilöstön kouluttautuminen toiminnan painopistealueilla - toteutetaan säännöllisin väliajoin henkilöstön kehityskeskustelut - lisätään osa-aikaisen toimistotyöntekijän työpanosta taloudellisten resurssien mukaan Tavoite 6. Säätiön roolin ja verkostotyöskentelyn vahvistaminen kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa 6.1 Avoimen ja luottamuksellisen yhteistyön vahvistaminen keskeisten kumppaneiden kanssa niin, että yhteistyössä toimivat osapuolet sitoutuvat yhteisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. 6.2 Säätiön roolin vahvistaminen kansallisena toimijana näyttöön perustuvassa toiminnassa. - vahvistetaan ymmärrystä yhteisistä tavoitteista ja keinoista saavuttaa ne - sitoudutaan sopimuksissa asetettujen tavoitteiden mukaiseen toimintaan - vahvistetaan JBI-keskuksen johtokunnan kanssa periaatteet, joiden mukaisesti JBIkeskuksen toimintaa laajennetaan. - 5 RISKIEN HALLINTA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Suomen sairaanhoitajaliiton konserni teetätti syksyllä 2011 Tuokko Tilintarkastus Oy:llä koko konsernia koskevan riskikartoituksen. Riskikartoituksessa pyrittiin tunnistamaan ja priorisoimaan riskit sekä niiden todennäköisyys (riskitaso 1-6) ja merkitys/vaikutus (riskitaso 1-6) toiminnalle. Riskikartoituksen ja hallituksen arviointikeskustelun jälkeen todettiin säätiön toiminnan kannalta merkittävimmiksi ja toimintaan eniten vaikuttaviksi riskeiksi: 1. Taloustilanne ja ulkopuolisen rahoituksen puuttuminen. 2. Haavoittuva henkilöstörakenne. 3. Yhteistyökumppaneiden sitoutumisen asteen epävarmuus. Riskien hallintaan pyritään strategiaan sisältyvillä toimenpiteillä.

10 10 6 YHTEENVETO STRATEGIAKAUDEN PÄÄMÄÄRISTÄ JA TAVOITTEISTA Päämäärä 1 Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen. Tavoite 1: Tiivistetyn tiedon kokoaminen huomioimalla erityisesti terveyspoliittisesti strategisista aiheista, näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönoton tukeminen terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa 1.1 Tunnistaa ja osoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti (JBI) sekä yksittäisten toimintaorganisaatioiden kannalta strategiset aiheet, joista tulee järjestelmällisesti tuottaa luotettavaa ja tiivistettyä tutkimusnäyttöä. 1.2 Vahvistaa näyttöön perustuvan toiminnan käyttöön oton tukirakenteita Tavoite 2: Näyttöön perustuvan toiminnan etenemisen arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä implementoidun tiivistetyn tiedon käytön vaikuttavuuden osoittaminen 2.1 Arvioida näyttöön perustuvaa toimintaa edistävien menetelmien, prosessien ja rakenteiden käyttöönottoa ja vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa. 2.2 Kehittää toimintamalleja näyttöön perustuvan toiminnan etenemisen ja vaikuttavuuden seuraamiseksi. Tavoite 3: Näyttöön perustuvan toiminnan osaamisen ja johtamisen vahvistaminen 3.1 Tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan johtamista edistäviä rakenteita ja kehittää niitä yhteistyössä terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa. 3.2 Edistää näyttöön perustuvassa toiminnassa tarvittavan osaamisen kehittämistä ja arviointia yhteistyössä koulutusjärjestelmän toimijoiden kanssa. 3.3 Kehittää edelleen näyttöön perustuvan toiminnan osaamista vahvistavaa säätiön järjestämää koulutusta vastaamaan terveydenhuollon henkilöstön muuttuvia tarpeita. Päämäärä 2 Toimintaedellytysten varmistaminen Tavoite 4: Säätiön vakaa ja kunnossa oleva talous 4.1 Turvattu ja kasvava pääoma niin, että tavoitteena on pitkällä aikavälillä turvata pääoman säilyminen ja Hoitotyön Tutkimussäätiön sijoitussääntöjen puitteissa. 4.2 Taloudellisten edellytysten parantaminen niin, että vuodesta 2015 toiminnan tuotoilla, valtion avustuksella ja muulla varainkeruulla pystytään peittämään toimintamenot. Tavoite 5: Säätiön osaavan ja riittävän henkilöstön varmistaminen 5.1 Varmistaa riittävä henkilöstö suhteessa toimintahaasteisiin. 5.2 Varmistaa henkilöstön osaamisen kehittäminen toiminnan painopistealueilla siten, että henkilöstöllä on säätiön kilpailukykyistä osaamista suhteessa muihin toimijoihin 5.3 Tukea henkilöstön työhyvinvointia kannustavalla johtamisella. Tavoite 6: Säätiön roolin ja verkostotyöskentelyn vahvistaminen kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa 6.1 Avoimen ja luottamuksellisen yhteistyön vahvistaminen keskeisten kumppaneiden (kuten konsernin, JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden, JBI:n ja sen yhteistyökeskusten) kanssa niin, että yhteistyössä toimivat osapuolet sitoutuvat yhteisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan. 6.2 Säätiön roolin vahvistaminen kansallisena toimijana näyttöön perustuvassa toiminnassa.

11 Kuopion yliopistollinen sairaala laitos Mikkelin ammattikorkeakoulu UEF: Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 11 LIITE 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ JA SEN YHTEYDESSÄ TOIMIVAT YHTEISTYÖKESKUKSET Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n konserni Hoitotyön Tutkimussäätiö Hallitus Tutkimusjohtaja WHO:n Hoitotyön yhteistyökeskus WHO Global Network WHO Euroopan alueen hoitotyön ja kätilötyön yhteistyökeskukset Suomen JBI yhteistyökeskus Johtokunta Neuvottelukunta Johtaja Joanna Briggs Instituutti JBI:n yhteistyökeskukset Kansalliset yhteistyökumppanit Helsingin ja Uudenmaan shp Pirkanmaan shp Pohjois-Pohjanmaan shp Varsinais-Suomen shp Satakunnan shp Metropolia amk

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Säätiön hallituksen kokouksessa 6.9.2017 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Hoitotyön tutkimussäätiön tarkoitus ja perustehtävä tarkoitus ja perustehtävä

Lisätiedot

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2012 2014 Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden henkilöstölle Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Säätiö ja JBI-keskus kouluttajina HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Säätiön perustehtävänä on edistää hoitotyön

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa xx.xx.xxx SISÄLTÖ Johdanto Joanna Briggs Instituutti (JBI) Suomen JBI yhteistyökeskus (JBI-keskus)

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 1 Sisältö Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 ORGANISAATIO... 3 3 TAVOITTEET, TOIMENPITEET

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Terveydenhuollon tehtävänä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaiden,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA Sosiaali- ja terveysministeriön johdon, Huoltajasäätiön ja Sosiaalijohto ry:n tapaaminen 14-08-2014 Helsinki Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja

Lisätiedot

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma 2011 2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Saatteeksi Kanta-Hämeen alueella käynnistettiin syksyllä 2005 yhteistyö hoitotyön

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Terve Kunta -verkosto tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Terve Kunta -verkosto tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Terve Kunta -verkosto tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 20.5.2019 thl.fi/tervekunta 1 Mikä on Terve Kunta verkosto? Kokoaa yhteen kuntia, jotka painottavat hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Tredun strateginen ohjelma. Tilaisuus yhteistyökumppaneille Tervetuloa!

Tredun strateginen ohjelma. Tilaisuus yhteistyökumppaneille Tervetuloa! Tredun strateginen ohjelma Tilaisuus yhteistyökumppaneille 18.1.2019 Tervetuloa! AMMATILLISTA ETUMATKAA ROHKEE, RETEE JA REILU TREDU TAUSTAA STRATEGISESTA OHJELMASTA Ohjelma luo suunnan Tredun toiminnalle,

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut - Kohti näyttöön perustuvaa toimintaa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus, Helsinki 23.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2019 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja

Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisten toimijoiden vertaisfoorumi 9.5.2019 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp Tampereen yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

Hoitotyön tutkimussäätiö 1

Hoitotyön tutkimussäätiö  1 4.10.2016 Lausunto Arvoisa Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Koskien lausuntopyyntöänne hallituksen esityksestä HE 134/2016vp valtion talousarvioksi vuodelle 2017, esitämme kuultavaksi tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Kuntien hyvinvointi - seminaari

Kuntien hyvinvointi - seminaari Kuntien hyvinvointi - seminaari Seminaarin avaus Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio @HannaTainio 15.5.2019 Lähde: hs.fi 2 Kunnan tehtävä on edistää terveyttä ja hyvinvointia Kuntalaki 1 (1995/365) Kunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin rakenne Satakunnassa (ehdotus) Piia Astila Hyvinvoinnin asiantuntija, TtM Satakuntaliitto Hytevertaisfoorumi THL 25.4.

Hyvinvoinnin rakenne Satakunnassa (ehdotus) Piia Astila Hyvinvoinnin asiantuntija, TtM Satakuntaliitto Hytevertaisfoorumi THL 25.4. Hyvinvoinnin rakenne Satakunnassa (ehdotus) Piia Astila Hyvinvoinnin asiantuntija, TtM Satakuntaliitto Hytevertaisfoorumi THL 25.4.2018 Satakunnan maakuntauudistuksen tarkennettu toimintasuunnitelma ajalle

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 LIITE 3 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

EVA osana Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa

EVA osana Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa EVA osana Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa Irja Hemmilä Ylitarkastaja Terveydenhuollon valvontaosasto 28.9.2018 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Enontekiö 1.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN STRATEGIA

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN STRATEGIA TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN STRATEGIA 2019 2023 VISIO avoimen ja vahvan tiedeyhteisön kehittäjä yhdessä kanssa avoimen tieteen kansallisen toimintakulttuurin edistäminen VAHVAT. JÄSENSEURAT avoimen

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä uusien haasteiden edessä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä uusien haasteiden edessä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä uusien haasteiden edessä Tuulia Rotko, kehittämispäällikkö Poikkihallinnollinen johtaminen seminaari, Tampere 11.2.2015 Kuntien yhteiskunnalliset roolit Verkostojen solmukohta

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtamisosaaminen ja sen kehityshaasteet

Tulevaisuuden johtamisosaaminen ja sen kehityshaasteet Kuntamarkkinat 12.9.2018 Muutos onnistuu strategisella henkilöstöjohtamisella - seminaari Tulevaisuuden johtamisosaaminen ja sen kehityshaasteet Professori Vuokko Niiranen Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

PEFC SUOMI SUOMEN METSÄSERTIFIOINTI RY

PEFC SUOMI SUOMEN METSÄSERTIFIOINTI RY PEFC SUOMI SUOMEN METSÄSERTIFIOINTI RY 10.12.2018 PEFC Suomen STRATEGIA 2019-2021 Johdanto PEFC Suomen strategiaan vuosille 2019-21 PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Savukoski 10.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

STRATEGIA Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

STRATEGIA Valtakunnallinen työpajayhdistys ry STRATEGIA 2015 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö. Sen vahvistaa

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon JOANNA BRIGGS INSTITUUTIN YHTEISTYÖKESKUKSEN JULKISTAMISTILAISUUS 23.9.2010 Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon tutkimusnäyttöä käytäntöön; laitoksen näkökulma JBI:n toimintaan Anneli Ensio,

Lisätiedot

SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖN STRATEGIA

SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖN STRATEGIA SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖN STRATEGIA 2018-2023 TEHTÄVÄ SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖN TEHTÄVÄ ON ELINVOIMAISEN JA MONIMUOTOISEN SUOMALAISEN ELOKUVAN TULEVAISUUDEN VARMISTAMINEN ELOKUVASÄÄTIÖ: TUKEE elokuvien ja tv-sarjojen

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot