SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta

2 Sisällys 1. JOHDANTO ORGANISAATIO VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA... 5 Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta... 6 Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle... 6 Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla... 7 Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys YHTEISTOIMINTAOSAPUOLTEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN TOIMINTA VUONNA Yhteistoimintaosapuolten toiminta vuonna Yhteistyökumppaneiden toiminta vuonna TOIMINNAN ARVIOINTI

3 1. JOHDANTO Joanna Briggs Instituutti, Adelaide, Australia Joanna Briggs Instituutin (JBI) pitkäaikainen johtaja, professori Alan Pearson jäi tammikuussa 2014 eläkkeelle. Hänen seuraajakseen valittiin professori, epidemiologi Lyle Parker Kanadasta. Hän aloitti maaliskuussa 2014 Adelaiden yliopiston School of Translational Health Science - yksikön ja JBI:n johtajana. Tästä tehtävästä hän siirtyi vuoden 2014 lopussa kuitenkin muihin tehtäviin Adelaiden yliopistossa. Aikaisemmin varajohtajana toiminut PhD Zoe Jordan toimii vuoden 2015 alusta alkaen toistaiseksi School of Translational Health Science -yksikön ja JBI:n johtajana. Vuonna 2014 JBI:lla oli eri puolilla maailmaa 52 yhteistyökeskusta (Collaborating/Affiliated Centre), 12 katsausten laadintaan keskittyviä työryhmiä (Evidence Synthesis Group)ja 12 edistää näytön implementointiin keskittyviä työryhmiä (Implementation Group). Euroopan alueella toimivat yhteistyökeskukset Vuonna 2014 Euroopan alueella toimi 14 yhteistyökeskusta (LIITE 1), joista kaksi on saavuttanut varsinaisen yhteistyökeskuksen aseman. Vuoden 2014 aikana Euroopan alueella toimivat keskukset kokoontuivat kaksi kertaa: toukokuussa Romaniassa ja marraskuussa Singaporessa. Kerran kokoonnuttiin Skypen välityksellä. Euroopan keskusten yhteistyön tavoitteet on määritelty seuraavasti: 1) edistää JBI yhteistyötä Euroopan alueella, 2) kehittää keskinäistä tukea JBI:n tavoitteiden mukaisessa toiminnassa, 3) yhdistää osaamista ja resursseja tutkimuksen, katsausten, näytön levittämisen ja niitä tukevien hankkeiden edistämisessä, 4) koordinoida Euroopan yhteistyökeskuksille alueellisena ryhmänä JBI:sta osoitettuja tehtäviä. Euroopan keskukset toimittivat ensimmäisenä yhteisestä toiminnastaan raportin JBI:lle vuonna 2014: JBI European Group. 2 year report, April Raportti on saatavilla Suomen JBI yhteistyökeskuksen kotisivuilta: Suomen JBI yhteistyökeskus Suomen JBI yhteistyökeskuksen (JBI-keskuksen) tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa ja kehittämistä terveydenhuollossa. Tätä varten JBI-keskus laatii muun muassa järjestelmällisiä katsauksia, tiedottaa JBI:n ja JBI-keskuksen toiminnasta, kääntää erillisen vuosittain Wolters & Kluwers:n kanssa laadittavan sopimuksen mukaisesti JBI:n julkaisemia suosituksia (Best Practice Information Sheets, BPIS, jatkossa JBI-suositukset) sekä tiedottaa niistä terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa toimiville. Vuosi 2014 oli JBI-keskuksen neljäs kokonainen toimintavuosi. Toiminnan painopiste oli Joanna Briggs Instituutin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti järjestelmällisten katsausten laadinnassa. Vuonna 2014 JBI-keskus jatkoi toimintaansa entisten yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. JBI-keskukseen kuuluvan verkoston uudelleen organisoitumista ei katsottu toistaiseksi ajankohtaiseksi, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudelleen organisointi oli kesken vielä vuonna Toimintakertomus sisältää tiedot niiden yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden osalta, jotka toimittivat tiedot omasta toiminnastaan toimintakertomukseen liitettäväksi. 3

4 2. ORGANISAATIO Suomen JBI yhteistyökeskus toimii verkostoperiaatteella (Kuvio 1). Verkostoon kuuluvat sen isäntäorganisaation, Hoitotyön Tutkimussäätiön (Hotus), lisäksi seuraavat yhteistoimintaosapuolet Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (UEF), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysala (Mamk) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). JBI-keskus sijaitsee osoitteessa Asemamiehenkatu 2, Helsinki. JBI-keskuksen kanssa yhteistyösopimuksen solmineita kansallisia yhteistyökumppaneita ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sekä yhteistoimintaosapuolet että yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet edistämään näyttöön perustuvaa toimintaa suomalaisessa terveydenhuollossa, osallistumaan järjestelmällisten katsausten laadintaan ja JBI-suositusten käännöstyöhön sekä tiedottamaan JBI-keskuksen toiminnasta omalla toiminta-alueellaan. Kuvio 1. Suomen JBI yhteistyökeskuksen verkosto. JBI-keskuksen johtokuntaan kuuluivat toimintavuonna JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten nimeämät edustajat (LIITE 2), joista suurin osa jatkoi myös vuosille nimetyssä johtokunnassa. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Marjaana Pelkonen (Hoitotyön Tutkimussäätiön hallitus) ja sihteerinä Elina Lagus (Hoitotyön Tutkimussäätiö). JBI-keskuksen johtajana toimi säätiön tutkimusjohtaja Arja Holopainen. Varajohtajina toimivat Itä-Suomen yliopiston professori Kaija Saranto ja THL:n erikoistutkija Heidi Anttila. Varajohtajat osallistuivat JBI-keskuksen johtajiston toimintaan, jonka pääasiallisena tehtävänä oli kehittää keskuksen toimintaa ja valmistella johtokunnassa käsiteltävät asiat. Varajohtajat toimivat myös keskuksen johtajan varahenkilöinä. 4

5 JBI-keskuksen ja Hoitotyön Tutkimussäätiön yhteiseen neuvottelukuntaan kuuluivat keskeisten sidosryhmien edustajat (LIITE 3). Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja sihteerinä säätiön hallintoassistentti Elina Lagus. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämistä terveydenhuollossa sekä välittää JBI-keskukselle tietoa ajankohtaisista järjestelmällisten katsausten ja suositusten aiheista ja levittää tietoisuutta niiden hyödyntämisestä. JBI-keskuksen toimintaan osallistuvat asiantuntijat (ns. core staff, LIITE 4) ovat käyneet JBI:n järjestelmällisten katsausten laadintaa koskevan koulutuksen (CSR-koulutus). Lisäksi vuoden 2014 aikana toimintaan osallistui muita sidosryhmiä (mm. useita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioita), joiden tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa toimintaa. CSR-koulutetuista on muodostettu JBI-keskuksen arviointipaneeli (Review Panel, LIITE 4), jonka tehtävänä on katsausaiheiden kokoaminen, niiden laadinnan ohjaus ja koordinointi sekä JBI-suositusten (Best Practice Information Sheet) kääntämisen ja levittämisen koordinointi. Vuonna 2014 työryhmän puheenjohtajana oli Tuovi Hakulinen-Viitanen (THL) ja sihteerinä tutkija Anne Korhonen (Hotus, 8/2014 saakka) ja tutkija Virpi Jylhä (Hotus, 9/2014 alkaen). 3. VUODEN 2014 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA JBI-keskuksen tavoitteet noudattavat Joanna Briggs Instituutin kanssa tehtyä sopimusta. Tavoitteena on tuottaa tiivistettyä tutkimusnäyttöä (järjestelmälliset katsaukset) ja vahvistaa näyttöön perustuvaa toimintaa terveysalalla (mm. JBI-suositusten käännöstyö ja levittäminen). Alla on kuvattu vuodelle 2014 asetetut tavoitteet. Tavoitteisiin liittyneet toimenpiteet on kuvattu erikseen kunkin yhteistoimintaosapuolen ja yhteistyökumppanin osalta. Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Yhteistyö Joanna Briggs Instituutin ja muiden JBI yhteistyökeskusten sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa JBI:n järjestämä konferenssi pidettiin Singaporessa , teemana oli Scaling New Heights: Challenging the Status Quo. Konferenssiin osallistui Suomesta keskuksen johtaja Arja Holopainen. Osallistujissa oli myös kaksi henkilöä Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja yksi henkilö Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitokselta. Heillä kaikilla oli konferenssissa suulliset esitykset. Yhteistyökeskuksen kehittäminen ja hallinnointi JBI:n ja Euroopan alueella toimivien JBI:n yhteistyökeskusten kokouksissa esille nousseita asioita on käsitelty johtajistossa ja niistä on tiedotettu johtokunnassa. Johtajistolla on pääsy myös JBI:n intranettiin, josta JBI:n toimintaa ja kokouksia koskevat asiakirjat ovat olleet johtajiston luettavissa. Nykyisen johtokunnan toimikausi on Johtajiston kokouksissa valmisteltiin asioita johtokunnalle, neuvottelukunnalle ja arviointipaneelille: muun muassa vuoden 2014 toimintakertomuksen ja vuoden 2015 toimintasuunnitelman sekä JBI-keskuksen strategian vuosille valmistelu. 5

6 Yhteistyökeskuksen työryhmien toiminta Katsausten arviointipaneeli kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa seurattiin edellisen vuoden tapaan muun muassa järjestelmällisten katsausten etenemistä ja valmistumisaikataulua ja valittiin uusille katsaustyöryhmille oma tukiryhmä, kannustettiin katsausten laatijoita hakemaan mahdollisia apurahoja katsausten laadintaan sekä kirjoittamaan artikkeleita ammattilehtiin koskien näyttöön perustuvaa toimintaa ja seurattiin JBI-suositusten käännösten valmistumista. Neuvottelukunta ei kokoontunut vuonna 2014, sillä aikataulullisista syistä se jouduttiin siirtämään vuoden 2015 alkuun. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Järjestelmällisten katsausten laatijoiden kouluttaminen ja akkreditoinnin varmistaminen Neljäs CSR-koulutus järjestettiin Oulussa Koulutukseen osallistui 14 koulutettavaa ja kouluttajina toimivat Arja Holopainen, Virpi Jylhä sekä Anne Korhonen Hoitotyön Tutkimussäätiöstä. Kouluttajat päivittivät ennen koulutusta oman kouluttajakoulutuksensa JBI:n vaatimusten mukaisesti. Ensimmäisen kerran kokeiltiin myös uusien katsausten laatijoiden tueksi suunniteltua tukiohjelmaa, jonka avulla pyrittiin tukemaan katsausprotokollan laadintaa heti koulutuksen jälkeen. Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa edistävien koulutusten järjestäminen Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa edistäviä koulutuksia pidettiin JBI-keskuksen toimintaan osallistuvien tahojen järjestämänä. Osa koulutuksista oli kertaluontoisia, osa toistuvia useille eri ammattiryhmille ja osa koulutuksista sisältyi organisaatioissa meneillään oleviin hankkeisiin. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Järjestelmällisten katsausten laadinta Uusia katsausaiheita rekisteröitiin 4 ja järjestelmällisiä katsauksia valmistui yksi (1) vuoden 2014 aikana. Katsausaiheet liittyivät joko katsauksen laatijan omaan tutkimukseen tai taustayhteisön kehittämishankkeisiin. JBI-suositusten (Best Practice Information Sheet, BPIS) kääntäminen ja levittäminen JBI-suosituksia käännettiin 5. Keväällä 2014 Wolters & Kluwer (OVID) ilmoitti, ettei käännettyjä suosituksia saa jatkossa julkaista JBI-keskuksen sivuilla, vaan ainoastaan JBI:n COnNECT+ ohjelmiston tietokannassa. Käytyjen neuvottelujen jälkeen päädyttiin siihen, että vuosittain tehdään sopimus kolmen JBI-katsauksen kääntämisestä ja julkaisemisesta myös JBI-keskuksen sivuilla: ja ne lähetetään jatkossakin Joanna Briggs Instituuttiin ConNect+ ohjelmistossa julkaistavaksi. JBI-suositusten kääntämiseen osallistuneet asiantuntijat arvioivat myös suosituksen soveltuvuuden suomalaiseen terveydenhuoltoon. Useimmista käännetyistä JBI-suosituksista julkaistiin lyhyt kuvaus Sairaanhoitaja-lehdessä. 6

7 Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Levitetään tietoa näyttöön perustuvasta toiminnasta ja JBI yhteistyöstä Säätiö jatkoi JBI-keskuksen kotisivujen ylläpitoa osoitteessa Sivuja uudistettiin vuonna 2014 niin, että ne olisivat entistä käyttäjäystävällisemmät. Lisäksi sivuja on päivitetty aktiivisesti, joskin sisältöjen tuottaminen on toistaiseksi ollut lähinnä säätiön vastuulla. JBI-keskukseen kuuluvien yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden edustajat ovat aktiivisesti kirjoittaneet näyttöön perustuvasta toiminnasta, sen edistämiseen ja kehittämiseen liittyvistä aiheista sekä kansallisissa että kansainvälisissä julkaisuissa. Nämä julkaisut on raportoitu kirjoittajien omissa organisaatioissa ja niitä on listattu myös JBIkeskuksen sivuille: Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Rahoituksen hakeminen järjestelmällisten katsausten laadintaan on ollut kunkin katsaustyöryhmän vastuulla. Pääasiassa katsausten laatijoiden taustayhteisöt ovat osallistuneet vaihtelevassa määrin resurssien varmistamiseen, muun muassa antamalla työaikaa katsausten laadintaan. Vuonna 2014 JBI-keskuksessa mukana olevat yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit ovat rahoittaneet toimintaa osoittamalla henkilöstöresursseja JBIkeskuksen toiminnassa mukanaoleville työntekijöille sekä vastaamalla henkilöstönsä osalta kokouksista aiheutuneisiin matkakulut. 4. YHTEISTOIMINTAOSAPUOLTEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN TOIMINTA VUONNA Yhteistoimintaosapuolten toiminta vuonna 2014 Yhteistoimintaosapuolia ovat Hoitotyön tutkimussäätiö, Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 1. Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Hotus toimi JBI-keskuksen isäntäorganisaatioina ja koordinoi keskukseen perustettuja kansallisia verkostoja. Hotuksen tutkimusjohtaja toimi JBI-keskuksen johtajana ja osallistui sekä globaalin että Euroopan alueen keskusten johtajien kokouksiin: Romania (Bukarest) ja Singapore sekä puhelin- ja Skype kokoukset. Kokouksista ja JBI:n sekä Suomen JBI yhteistyökeskuksen toiminnasta tiedotettiin johtajiston ja johtokunnan kokouksissa sekä sähköpostitse. käynnistettiin yhdessä Metropolia amk:n ja HUS:n kanssa II Terveysalan kansallisen näyttöön perustuvan toiminnan symposiumin suunnittelun 7

8 Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Hotuksen työntekijät toteuttivat neljännen CSR-koulutuksen Oulussa (osallistujia 14) ja järjesti koulutuksen jälkeen osallistujille tukiryhmän, jossa mentorina toimi yksi kouluttajista. Hotuksen oma koulutustoiminta keskittyy näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseen, joten myös nämä koulutukset ovat tukeneet näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä Suomessa. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Hotuksen työntekijät ovat aktiivisesti mukana JBI:n protokollan mukaisten järjestelmällisten katsausten (Systematic Review) laadinnassa. Hotus koordinoi kansallisia näyttöön perustuvia hoitotyön suosituksia. Hotus lanseerasi uuden tuotteen loppuvuodesta 2014: Näyttövinkki, joka on hyvälaatuisten katsausten ja hoitosuositusten tiivistelmä. Vuonna 2014 julkaistiin niistä ensimmäinen: Potilaan ja hänen läheistensä kokemukset hoitoon liittyvästä haittatapahtumasta. Hotus julkaisi myös ensimmäisen ns. tilauskatsauksen (Scoping Review) sosiaali- ja terveysministeriön tilauksesta. Hotuksen työntekijöitä oli mukana artikkeleissa, joiden tarkoituksena oli tehdä näyttöön perustuvaa toimintaa tunnetuksi. Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Hotus hallinnoi Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen -hanketta, Hankkeessa oli kolme osahanketta: 1) infektioiden ehkäisy käsihygienian seuranta, 2) kaatumisten ehkäisy ja 3) painehaavojen ehkäisy ja varhainen tunnistaminen. Hankkeessa oli mukana useita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edustajia eri puolilta Suomea. Hanke sai vuodelle 2014 rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Hotus oli mukana seuraavissa hankkeissa: 1) Filha: Toimivat palkeet ikääntyvän hengityssairaan arki : Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjaus ja 2) Muistiliitto Hyvän hoidon kriteeristön päivittäminen : tutkimusnäytön kokoaminen. Hotus edusti sekä säätiötä että JBI-keskusta kansallisessa näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisverkostossa: Näyttöhaukat. Hotus hallinnoi WHO:n Hoitotyön yhteistyökeskusta Suomessa, jonka toiminnan painopiste on näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Hotus osallistuu taloudellisesti JBI-keskuksen toiminnan resurssointiin: muun muassa keskuksen infrastruktuuri, henkilöstön työaika, verkostojen kokousjärjestelyt, matkakulut kansainvälisiin kokouksiin. 8

9 2. Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (UEF) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos on osallistunut sekä neuvottelukunnan, johtokunnan, johtajiston ja arviointipaneelin toimintaan. Näissä toimikunnissa on tapahtunut myös yhteistyökeskuksen kehittämistä ja hallinnointia. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa edistävien koulutusten järjestäminen STJ -laitos toteuttaa vuosittain kuuden (6) opintopisteen opintojakson Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto. Keväällä 2014 järjestetyllä jaksolla oli 82 perustutkinto- ja tohtoriopiskelijaa eri tieteenaloilta, mm. hoitotyö, farmasia, terveyshallintotiede, sosiaalihallintotiede, terveystaloustiede ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto. Opintojakson keskeinen sisältö on seuraava: Näyttöön perustuvan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijatahot; Tieteellisen julkaisun lukeminen ja arviointi; Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen työvaiheet; Tiedon keruu: reliabiliteetti ja validiteetti; Tiedon yhdistely: tilastollinen, laadullinen; Tiedon analyysi ja tulkinta; Systemaattisen kirjallisuuskatsauksien soveltaminen; Meta-analyysin käyttö. Opintojakso perustuu vahvasti JBI katsausprotokollan mukaiseen toimintaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojakso laatimalla harjoitustyö systemaattisen kirjallisuuskatsauksen protokollaksi tai tenttimällä katsausmetodologiaa käsittelevä materiaali. Noin puolet ilmoittautuneista laatii protokollan. Opiskelijoilta saatu palaute on erittäin positiivista. Katsauksen tekijät kertovat hyödyntävänsä työtään suoraan pro gradu-tutkielmaansa. Jakson vastaava opettaja on Ulla-Mari Kinnunen. Vastaava STJ-laitoksen tarjoama englanninkielinen opintojakso kuuluu myös kansainvälisten Health and Business-maisteriohjelman opiskelijoiden tutkintorakenteeseen. Jakson vastaava opettaja on Kaija Saranto. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon opiskelijat perehtyvät pro gradu-prosessissa katsausten metodologiaan. Syksyllä 2014 pro gradu-prosessiaan aloittaneissa opiskelijoissa osalla on tarkoitus tehdä tutkimuksensa systemaattisena tai integroituna kirjallisuuskatsauksena. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Toimenpiteet Professori Kaija Saranto on tekemässä katsausta, jonka protokolla on hyväksytty (Koivunen & Saranto: Nursing professionals' experiences of the facilitators and barriers to the use of telehealth applications: - a systematic review of qualitative evidence). Yliopistonlehtori Ulla- Mari Kinnunen on aloittanut kansainvälisen katsausmateriaalin perusteella hoitosuosituksen laadintaprosessin (Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen). Kinnunen toimii puheenjohtajana ko. suositustyöskentelyssä. Työryhmällä on menneillään näytön asteen arviointi analysoiduista artikkeleista. Sekä Saranto että Kinnunen ovat käyneet JBIkoulutuksen aikaisemmin. Saranto on yhdessä Virpi Jylhän kanssa kääntämässä Lääkehoitoon liittyvää JBI - suositusta. 9

10 Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Toimenpiteet Levitetään tietoa näyttöön perustuvasta toiminnasta JBI yhteistyöstä STJ- laitoksen osalta tietoa on levitetty sekä kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa että tehtyjen systemaattisten katsausten, tieteelisten julkaisujen välityksellä: MIE 2014: Kaija Saranto. Keynote -esitys Patient Safety sisällössä painottui tutkimusnäyttö. Saranto K, Kinnunen U-M, Kivekäs E, Lappalainen A-M, Liljamo P, Rajalahti E, Hyppönen H Impacts of structuring nursing records: a systematic review. Scandinavian Journal of Caring Sciences Nov 18: Hyppönen H, Saranto K, Vuokko R, Mäkelä- Bengs Päivi, Doupi P, Lindqvist M, Mäkelä M: Impacts of Structuring the Electronic Health Record: a Systematic Review Protocol and Results of Previous Reviews. International Journal of Medical Informatics 83(3):159-69, Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen osalta työpanos on kohdistunut lähinnä kolmelle henkilölle vuonna Suurin työpanos on kohdistunut professori Kaija Sarannolle ja yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnuselle. KS on osallistunut johtajiston, neuvottelukunnan (kaksi kokousta) ja johtokunnan (kaksi kokousta). Ulla-Mari Kinnunen on osallistunut katsausten arviointipaneelien kokouksiin (neljä kokousta). UMK on arvioinut yhden JBI:n comprehensive systematic review n. Saranto ja Kinnunen ovat käyttäneet runsaasti aikaa katsausten laadintaan. Laitoksen edustaja on osallistunut myös johtokunnan ja neuvottelukunnan työskentelyyn Johanna Lammintakanen, jonka työpanos JBI keskukselle on kohdistunut neljään kokoukseen vuodessa. Professori Sarannon dosentti Koivusen kanssa yhteistyössä tekemämä katsaus (Nursing professionals' experiences of the facilitators and barriers to the use of telehealth applications: - a systematic review of qualitative evidence) koki ikävän vastoinkäymisen, kun versiopäivityksen yhteydessä QARI-järjestelmästä katosi lähes valmiiksi arvioitu materiaali. Lähes kolme vuotta työn ohessa tehtyä työtä on hankala käynnistää uudestaan. Ulla-Mari Kinnunen on osallistunut katsausten laadintaan. Vuoden 2014 aikana Painehaavakatsaustyöryhmä kokousti x 4 (puolen päivän kokoukset). Varsinaisen katsaustyöskentelyn työmäärää on vaikea arvioida. Työmäärä on erittäin kuitenkin mittava jo pelkästään sen keston vuoksi. UMK:n työnä on ollut koostaa informaatikolta tulleita tietokantahakuja työryhmälle tammi-kesäkuussa 2014, hakea valittuja artikkeleita tietokannoista (yliopistomme hyvien e-tietokantojen ansiosta), tilata tarvittavat artikkelit kirjaston kautta, koostaa nämä kaikki tiedot Dropboxiin työryhmälle, jakaa valitut artikkelit työryhmän kesken, lukea ja arvioida artikkelit kriittisesti. Nyt tammikuussa 2015 työskentely jatkuu ristiriitaisten arviointien läpikäymisellä ja näytön asteen arvioinnilla. 10

11 3. Kuopion yliopistollinen sairaala Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Osallistutaan aktiivisesti JBI yhteistyökeskuksen toimintaan ja sen kehittämiseen eri toimielimissä ja työryhmissä. Kuopion yliopistollisen sairaalan edustajat eri työryhmissä / toimielimissä: JBI johtokunnan jäsen: ylihoitaja (sv), professori Hannele Turunen. JBI neuvottelukunnan jäsen: JBI johtokunnan jäsenenä ylihoitaja (sv), professori Hannele Turunen. Arviointipaneelin jäsen: potilasturvallisuuspäällikkö, dosentti Kaisa Haatainen Core staffin jäsenet: potilasturvallisuuspäällikkö, dosentti Kaisa Haatainen ja kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtT Tarja Tervo-Heikkinen. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Henkilöstökoulutukset KYSissä ja alueellisesti KYSissä on järjestetty /järjestetään alueelliset NPH-koulutukset (2009, 2012, 2015). NPH:ta tukevat muut koulutukset kuten esim. potilasohjauskoulutukset, joista osa toteutetaan myös alueellisina. Ovidin järjestämät JBI:n toimintaan ja mahdollisuuksiin liittyvät webinaarit. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle CRS-koulutetut (Kaisa Haatainen ja Tarja Tervo-Heikkinen) ovat sitoutuneet tekemään järjestelmällisiä katsauksia JBI:n vaatimusten mukaisesti (katsaus työn alla). Suositusten tekeminen jo olemassa olevien katsausten pohjalta. Katsausten ja esim. Best Practice Sheet lehtisten kääntäminen ja suomalaiseen terveydenhuoltoon sopivuuden tarkastaminen käytännön tarpeista lähtien. Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Järjestelmällinen koulutus (mm. kohdassa 2 mainitut, joissa nostetaan ja yhdistetään näyttöä järjestelmällisesti). NPH toiminnan edistäminen KYSin hoitotyön kehittämis-, opetus- ja tutkimusyksikön kautta. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen kliinisen hoitotyön asiantuntijoiden toiminnalla. 11

12 Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen KYSin hoitotyön toimintaohjelman ja tutkimusstrategian mukaisesti. NPH-neuvosto, Hoitotyön tutkimusneuvosto, NPT-vastuuhenkilöverkosto. NPH-uutiset, sähköinen uutislehti, ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Resurssit on suunniteltu ja ne tulevat pääasiassa Hoitotyön kehittämis-, opetus ja tutkimusyksiköstä sekä potilasturvallisuuspäällikön työstä. Lisäksi resursseja arvioidaan uudestaan tarvittaessa. 4. Mikkelin ammattikorkeakoulu Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Osallistuminen johtokunnan, neuvottelukunnan ja arviointipaneelin kokouksiin. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Keväällä 2014 opetussuunnitelmauudistuksessa (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) näyttöön perustuvan toiminnan opetus nostettiin aiempaa enemmän esille. Osaamiskokonaisuuden Näyttöön perustuva hoitotyö (30 op) sisällä on mm. Terveysalan tutkimus ja kehittäminen ja opinnäytetyö. Opintojaksoissa painottuu tutkitun tiedon hakeminen ja hyödyntäminen oppimistehtävien ja opinnäytetyön tekemisessä. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Järjestelmällistä katsausta työstettiin eteenpäin vuoden 2014 aikana. Kaksi suositusta käännettiin yhteistyössä Etelä-Savon shp:n kanssa. Uusien Wolters & Kluwersilta tulleiden julkaisuohjeiden takia käännöksiä ei ole vielä julkaistu. Mamk:sta on osallistuttu myös kahden JBI kansainvälisen protokollan arviointiin. Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Etelä- ja Itä-Savon shp:ssä on järjestetty työpajatoimintaa näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseksi käytännön hoitotyössä, jossa Mikkelin amk on ollut aktiivisesti osallisena (luennointi, koulutusten järjestäjänä). Wolters & Kluwers on käynyt pitämässä koulutusta JBI tietokannasta syksyllä Koulutukseen osallistui laajasti henkilöstöä Mamk:sta sekä Etelä- ja Itä-Savon shp:stä. Koulutuksen seurauksena shp:t hankkivat oman lisenssin. Mamk:ssa toimii edelleen Hoitotyön tutkimusasema (Hotuksen alainen), joka kokoontui kerran vuoden 2014 aikana. Tutkimusasemalla valittiin suositukset, joita oli tarkoitus kääntää, mutta käännöstyö keskeytettiin Wolters&Kluwerilta tulleiden uusien julkaisuohjeiden takia. Käännöksiä ehdittiin tehdä kaksi. 12

13 Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Käännöstyöhön työnantajat ovat antaneet vaihtelevasti työaikaa. Mamk:sta yksi henkilö on osallistunut JBI-kokouksiin, jotka ovat kuuluneet työaikaan. Katsauksen tekeminen on tapahtunut omalla ajalla. 5. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta JBI-keskusen johtamiseen osallistui THL:n erikoistutkija Heidi Anttila, JBI:n varajohtajana sekä Maija Saijonkari, JBI-keskuksen johtoryhmän jäsenenä. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittä mistä tukevaa koulutusta Ei koulutuksia. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Terveydenhuollon menetelmien arvioinnin EUnetHTA-verkoston metodologiassa käytetään JBI-metodeja sosiaalisten ja organisatoristen tekijöiden selvittämisessä arvioinneissa. THL koordinoi ydinmallin (Core Model) kehittämistä.www.corehta.info Yhteistyössä Tampereen yliopiston terveystieteiden laitoksen (hoitotiede) ja Hoitotyön tutkimussäätiön kanssa valmisteltu systemaattista katsausta The effectiveness of methods designed to identify child maltreatment in social and health care. Katsauksen pohjalta päivitetään Lasten kaltoinkohtelun hoitotyön suositus vuoden 2015 aikana. THL:n Finohtan tutkija Maija Saijonkari osallistuu Potilaan ohjaus laboratorionäytteiden ottoon -suosituksen laadintaan, jossa hyödynnetään JBIn metodologiaa. Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla THL on mukana ammattikorkeakoulujen VATA-hankkeessa, jossa amk:t kehittävät työelämänyhteistyökumppanien kanssa pysyviä paikallisia verkostoja, jotka edesauttavat sosiaali- ja terveysalaa kehittämään ja käyttämään vaikuttavia menetelmiä palvelutoiminnassaan. Hankkeessa on tarkoitus luoda paikallisia hyviä käytäntöjä sekä laatia yleinen toimintakyky -suositus. VATA-hankkeessa on vuonna 2014 tehty kehittäjien käsikirja ja toteutettu koulutusta, joissa hyödynnettiin JBI-keskuksen metodologiaa ja katsauksia. THL osallistuu Hotuksen/JBI:n, Duodecimin, Suomen Fysioterapeuttien, Fimean ja STM:n Näyttöhaukat -konklaaviin. Yhteenliittymä kehittää toimintatapoja, joilla tutkittu tieto terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannuksista tulee Suomessa tunnetuksi. Lisäksi Näyttöhaukkojen tavoitteena on edistää alan kansainvälistä yhteistyötä ja sen tulosten hyödyntämistä Suomessa. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys 13

14 THL:n erikoistutkija Heidi Anttila toimii JBI:n varajohtajana. 4.2 Yhteistyökumppaneiden toiminta vuonna 2014 Yhteistyökumppaneita ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri ja Metropolia ammattikorkeakoulu. 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Tiedot eivät ole käytettävissä 7. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Ylihoitaja Kaija Leino on osallistunut PSHP:n edustajana JBI yhteistyökeskuksen neuvottelukunnan toimintaan. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehit tämistä tukevaa koulutusta PSHP:ssä toteutettiin vuosina Tutkimusnäyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen -hanke. Yksi keskeinen hankkeen tavoite oli edistää näyttöön perustuvaa toimintaa koulutusten avulla. Vuonna 2014 hankkeessa toteutettiin kaikkiaan 11 tunnin mittaista Johdatus näyttöön perustuvaan toimintaan luentotilaisuutta, joihin osallistui kaikkiaan noin 550 PSHP:n työntekijää. Lisäksi toteutettiin Näyttöön perustuvan toiminnan perusteet -koulutus (2 op), johon osallistui 22 PSHP:n ja kaksi alueen terveyskeskuksen työntekijää. Vuosittaista Hoitotyön viikkoa vietettiin Viikon tavoitteena on tuoda esiin hoitotyötä niin hoitotyön tutkimustiedon kuin hyvien käytäntöjen näkökulmasta. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle PHSP:ssä on viisi JBI:n systemaattinen kirjallisuuskatsaus -koulutuksen käynyttä ylihoitajaa. Yksi katsaus (Pitkänen A, Puolakka K. "Effectiveness of psychological and psychosocial interventions on quality of life of patients with schizophrenia and related disorders") on parhaillaan artikkelien laadunarviointi vaiheessa ja toisen katsauksen protokolla on valmisteilla (Leino K, Kortteisto T. The experiences of women with breast cancer of internet-based quidance related to breast cancer care: a systematic review of qualitative evidence ). Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla PSHP:ssä vuosina toteutetun Tutkimusnäyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen -hankkeen keskeisin tavoite oli edistää näyttöön perustuvaa toimintaa. Tähän 14

15 tavoitteeseen liittyen edettiin usealla teemalla (lääkehoidon turvallisuus, omahoitajatoiminta, hoitotyön potilaskohtainen raportointi, hoitotyön henkilöstövoimavaroihin liittyvät tunnusluvut) koko sairaanhoitopiirin tasolla. Lisäksi jokaisella shp:n toimialueella on työryhmä, joka on työstänyt näyttöön perustuvan kehittämisprosessin mukaisesti toimialueilta nousseita aiheita. Hankkeessa tehdyistä tutkimuksista ja kehittämistöistä on tuotettu konferenssiesityksiä ja tieteellisiä sekä ammatillisia artikkeleita. Helmikuussa 2014 perustettiin PSHP:n alueen kattava moniammatillinen näyttöön perustuvan toiminnan alueverkosto, jonka tavoitteena on näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen ja voimavarojen yhdistäminen. Ensimmäiseksi yhteiseksi teemaksi valittiin kivun hoito. Myös PSHP:n ERVA-alueelle perustettiin näyttöön perustuvaa hoitotyötä tukemaan työryhmä, jonka ensimmäisenä kehittämiskohteena on potilaskohtainen raportointi. PSHP:ssä on hoitotyön päätöksentuen kehittämisen aloittamiseksi toimittu yhteistyössä Hotuksen ja Kustannus Oy Duodecimin kanssa. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys PSHP:stä JBI yhteistyökeskuksen core staff:iin ovat kuuluneet Tiina Kortteisto ja Anneli Pitkänen. 8. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta PPSHP hallintoylihoitaja toimii JBI -keskuksen ja Hoitotyön Tutkimussäätiön yhteisen neuvottelukunnan puheenjohtajana ja pyrkii omalta osaltaan edistämään näyttöön perustuvaa toimintaa ja JBI yhteistyökeskuksen toimintaa oman organisaation toimijoiden kanssa sekä myös kansallisesti. Kliinisen hoitotieteen asiantuntija, tutkija Anne Korhonen on työssä sekä sairaanhoitopiirissä että Hoitotyön tutkimussäätiössä ja näin luonnollisena linkkinä toiminnan kehittämisessä. Pidetään JBI-keskuksen asioita esillä sairaanhoitopiirissä erilaisissa yhteyksissä; esimerkiksi ohjataan hakemaan sivuilta tietoa ja informoidaan koulutuksista Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Näyttö käyttöön koulutukset (OYS, videovälitteisesti ja OYS-Erva-alueella) Connect + -koulutetut Osallistuminen CSR koulutukseen Oulussa 2014 (suurin osa koulutettavista PPSHP:sta) Tutkimusneuvoston toiminta PPSHP:ssa Tutkimusklubi toiminta PPSHP.ssa Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Aktiivinen osallistuminen suositus- ja katsaustyöhön Organisaation tuki + vertaistuki katsausprotokollien laatimiseen 15

16 Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Osallistuminen kansallisten ja kansainvälisten artikkelien kirjoittamiseen Pyritään edistämään näytön järjestelmällistä hyödyntämistä erilaisissa toiminnan kehittämishankkeissa esim. Lasten ja naisten sairaala -hankkeessa viitekehyksenä YHKÄ - malli. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Organisaation tuki + vertaistuki katsausprotokollien laatimiseen PPSHP: Henkilöstöresurssien käyttö/ matkakulut soveltuvin osin 9. Satakunnan sairaanhoitopiiri (SATSHP) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Hallintoylihoitaja Paula Asikainen on osallistunut JBI yhteistyökeskuksen neuvottelukunnan toimintaan. Kehittämisylihoitaja Marita Koivunen on osallistunut JBI yhteistyökeskuksen arviointipaneeliin. Ylihoitaja Kristiina Puolakka ja kehittämisylihoitaja Marita Koivunen ovat kuuluneet JBI yhteistyökeskuksen asiantuntijoihin (core staff). Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Sairaanhoitopiirissä on meneillään olevan näyttöön perustuvan toiminnan implementointiin liittyvän painehaavahankkeen yhteydessä järjestetty useita sisäisiä koulutustilaisuuksia sekä alueellinen haavahoidon koulutuspäivä Alueellisen koulutuspäivän yhteydessä on toteutettu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa painehaavojen ehkäisyyn liittyviä non stop -infotilaisuuksia. syksyllä käynnistynyt Taitava potilasohjaaja -koulutus, joka toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Opintojen laajuus on 6 opintopistettä ja niihin osallistuu 17 hoitohenkilökunnan jäsentä. järjestetty JBI tietokannoista koulutusta kahdeksalle henkilölle. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Kehittämisylihoitaja Marita Koivunen tekee järjestelmällistä katsausta: Nursing professionals experiences of the facilitators and barriers to the use of telehealth applications: - a systematic review of qualitative evidence. Protokolla on hyväksytty syksyllä 2012, katsaus on raportointivaiheessa. Ylihoitaja Kristiina Puolakka toimii järjestelmällisen katsauksen secondary reviewerinä katsauksessa: Effectiveness of psychological and psychosocial interventions on quality of life of patients with schizophrenia and related disorders: a systematic review protocol. Protokolla on hyväksytty kesällä 2013, katsaus on tutkimusten valintavaiheessa. 16

17 Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Sairaanhoitopiirissä on käynnissä painehaavojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishanke, jota on toteutettu hyödyntäen Hotuksen kehittämää yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen mallia. Hankkeeseen liittyy tutkimusta. Kehittämistoimista ja tutkimuksesta on tuotettu useita julkaisuja sekä seminaari- ja konferenssiesityksiä kotimaassa ja kansainvälisesti. laadittu suunnitelma kuntouttavan työotteen ja potilaan osallisuuden edistämisestä näyttöön perustuen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä sekä ammattikorkeakoulujen Vaikuttavat tavat (VATA) -hankkeen kanssa että KASTE rahoituksella toimivan Yhteisvoimin kotona - hankkeen kanssa. Hankkeessa tuotetaan näyttöön perustuvaa tietoa kuntouttavasta työotteesta ja potilaan osallisuudesta osastojen arkisessa toiminnassa sekä tullaan kouluttamaan henkilökuntaa ja suunnittelemaan uusia toimintamalleja. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Painehaavahanketta on toteutettu sairaanhoitopiirin sisäisen kehittämistoiminnan budjettivaroin sekä Tyks ervan valtion tutkimusrahoituksella. Kehittämisylihoitajan systemaattista katsausta on rahoittanut Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto. Toimialueet ovat antaneet työaikaresurssia hankkeisiin ja koulutuksiin osallistumiseen. 10. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Suomen JBI yhteistyökeskuksen asiantuntija Riitta Danielsson-Ojala on osallistunut arviointipaneelin kokouksiin ja katsausten arviointiin. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta VSSHP:ssä on järjestetty systemaattisesti kliinisten hoitotyön asiantuntijoiden tuella Tutka (tutkittu tieto) -koulutusta perustutkan ja jatkotutkan muodoissa (vähintään 2/vuosi). Tässä koulutuksessa perehdytään tutkitun tiedon hakemiseen ja tutustutaan JBI:n toimintaan. Tutka -koulutusta tarjotaan myös perusterveydenhuollon edustajille. Lisäksi on järjestetty VSSHP:n henkilöstölle mahdollisuus osallistua Robin Johanssonin (OVID) organisoimiin Webinaareihin ja luentoon JBI:n tietokannasta. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Toimenpiteet Sairaanhoitopiirin hoitotyön edustajat ovat tuottaneet yhden käännöksen hoitotyön suosituksesta (Information Sheet) vuoden 2014 aikana: Vanhuspotilaisiin kohdistuvat ikäystävälliset hoitotyön interventiot päivystyksessä. Myös toista käännöstä ehdittiin aloittaa, mutta käännöstyö keskeytettiin JBI:n uudistettua käännöstyön julkaisemisen. 17

18 Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Toimenpiteet VSSHP.n nettisivujen kautta hoitohenkilöstöllä on mahdollisuus käyttää JBI:n tuottamaa tietoa. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Vuonna 2014 resurssia on voitu antaa yhden asiantuntijan työaikaan (koulutus, virkamatkat ja kokoukset). Erillistä rahoitusta toimintaan ei haettu. 11. Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Jäsenyys JBI-keskuksen katsausten arviointipaneelissa Jäsenyys Suomen JBI-keskuksen neuvottelukunnassa Yhteistyötä yliopistollisten sairaaloiden kanssa, jotka myös JBI-keskuksen yhteistyökumppaneita Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Opettajille on järjestetty koulutusta ja konsultaatiota liittyen Connect+ ohjelman käyttöön ja näyttöön perustuvaan toimintaan TehoPro forum , jonka tarkoituksena on esitellä NPT:n oppimisympäristöä ja sen toimintaa sekä henkilöstölle että opiskelijoille Robin Johansson - Connect+ koulutus syksy Koulutus oli avoin kaikille, mutta sitä markkinoitiin erityisesti TKI-opettajille (osallistui 20 opettajaa); sovittu uusi koulutus myös vuodelle 2015 Vastuuhenkilöiden osaamisen päivittäminen - alan kehityksen ja koulutusten seuraaminen Opettajille valmisteltu yhteinen materiaali näyttöön perustuvan toiminnan opettamista varten Opettajilla käytössään JBI-keskuksen esittelymateriaali Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Järjestelmällisten katsausten laatiminen, kaksi katsausta prosessissa Tutkijakoulutuksen saaneiden lehtoreiden tutkimustoiminta. Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Näyttöön perustuvuus opetuksessa - Näyttöön perustuva toiminta on perusopiskelijoiden ja YAMK-opiskelijoiden opetussuunnitelmassa keskeisenä osana opintoja. - kaikikken opiskelijoiden opintoihin kuuluu Tutkimusklubi 18

19 - Opiskelijat tekevät opinnäytetöitä (suositukset ja niiden toetutuminen, NPT:n implementointi tutkimusten mukaan) - Degree Programme in Nursing- tutkinto-ohjelmassa pilotoitu Connect+ ohjelmien käyttöä opetussuunnitelmassa - Connect+ ohjelmaa suunnitellaan käytettävän TKI-opinnoissa - Tutkintojen aineopetuksen näyttöön perustuvuus suositusten käyttö opetuksessa, ohjataan hakemaan JBI-suosituksia ja katsauksia. Näyttöön perustuvan toiminnan eri toimijoiden yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena yhtenäistää kansallisia toimintatapoja Kehitetään edelleen näyttöön perustuvan toiminnan oppimisympäristöä, jossa sekä henkilöstö että opiskelijat voivat kehittää ja jakaa osaamistaan näytön hyödyntämisessä. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys yhteistyökeskusta Yhteistyö Suomen JBI-keskuksen kanssa - Yhteisten hankkeen ideointia ja suunnittelua ja rahoituskanavien seuraamista - Yhteinen hanke (ks kohta 4) - Näyttöön perustuvan toiminnan symposium valmistelu yhteistyössä Hoitotyön tutkimussäätiön ja HUS:n kanssa - Järjestelmällisen katsauksen laadinta - JBI:n arviointipaneelin jäsenenä toimiminen JBI:n neuvottelukunnan jäsenyys 5. TOIMINNAN ARVIOINTI Suomen JBI yhteistyökeskuksen ensisijaisena tehtävänä on järjestelmällisten katsausten laadinta. Vuoden 2014 aikana keskuksesta valmistui ensimmäinen järjestelmällinen katsaus. Katsausten laadintaan akkreditoiduista CSR-koulutetuista osa on toivonut kertauskurssia, sillä koulutuksesta on monella kulunut sen verran aikaa, että kertauskurssi edistäisi katsausten laadintaa. Kertomusvuonna pidetyn CSR-koulutuksen yhteyteen järjestettiin lisäohjausta protokollan laadintaan, jonka toivotaan tukevan uusien katsausten laadintaa. 19

20 LIITE 1 Euroopan alueella toimivat JBI:n yhteistyökeskukset vuonna 2014 Sijainti Keskuksen nimi Johtaja Belgium (Antwerp) Belgian Interuniversity Collaboration for Evidence-based Practice (BICEP): an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute Geurden Bart Czech Republic (Olomouc) Denmark (Aalborg) England (London) England (Nottingham) England (Plymouth) Finland (Helsinki) Portugal (Coimbra) Romania (Bucharest) Romania (Bucharest) Scotland (Aberdeen) Spain (Madrid) Switzerland (Lausanne) Wales (Cardiff) The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health Care : an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute Danish Centre of Systematic Reviews: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The University of West London Centre for Evidence-based Healthcare: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The University of Nottingham Centre of Evidence Based Health Care: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute Centre for Health and Social Care Innovation, Plymouth University: an Affiliated Centre of The Joanna Briggs Institute Finnish Centre for Evidence Based Health Care: An Affiliated Centre of The Joanna Briggs Institute The Portugal Centre for Evidence Based Practice: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The Romanian Centre for Evidence Based Nursing and Midwifery: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The Romanian Centre For Evidence Based Public Health: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The Scottish Centre for Evidence-based Multi-professional Practice: a Collaborating Centre of The Joanna Briggs Institute The Spanish Centre for Evidence Based Healthcare: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute, Institute of Health Carlos III Bureau d'echanges des Savoirs pour des pratiques exemplaires de soins (BEST): an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The Wales Centre For Evidence Based Care: a Collaborating Centre of The Joanna Briggs Institute Klugar Miloslav Pedersen Preben Loveday Heather Bath-Hextall Fiona Kent Bridie Holopainen Arja Rodrigues Manuel Alves Mazilu Carmen Florescu Silvia Kirkpatrick Pamela Moreno-Casbas Teresa Ding Sandrine Gould Dina 20

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2 VISIO:

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi: Vetovoimainen ja Terveyttä Edistävä Terveydenhuolto (VeTe) Osahanke: Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen (VeTePO) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI Virpi Kemppainen

Lisätiedot

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi

Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi 1 2012 Tässä numerossa keinoja oppia, opettaa ja kehittyä hyväksi alaiseksi ja hyväksi johtajaksi Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen tutkimusklubien avulla opiskelijaohjausta kehittämisverkoston

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä 1(29) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Hoitotyön henkilöstöresursoinnin pidemmän aikavälin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 27.5.2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 27.5.2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 TOIMIA -verkosto... 4 3 Asiantuntijaryhmien toiminta... 5 3.1 Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä... 5 3.2 Työikäisten

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhdistyksen nimi muuttui vuonna 2013, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO). STESOn jäsenorganisaatiot toimivat verkostotyössä, mikä vahvistaa terveyttä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 1 SISÄLLYS Katsaus tulevaan ja yhteenvetoa menneestä... 4 Asiakasosallisuus... 8 Vaikuttaminen... 10 Suurkaupunkiongelmat... 12 Maahanmuuttajatyö...

Lisätiedot

Benchmarking-järjestelmän kehittäminen hoitotyöhön

Benchmarking-järjestelmän kehittäminen hoitotyöhön S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 9 / 2 0 0 7 Marja-Leena Perälä, Kristiina Junttila, Maisa Toljamo Benchmarking-järjestelmän kehittäminen hoitotyöhön Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Tunnuslukujen tuottaminen uudistuvassa organisaatiossa

Tunnuslukujen tuottaminen uudistuvassa organisaatiossa Tunnuslukujen tuottaminen uudistuvassa organisaatiossa Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) Raportti R18 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTTI 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen, Markku Vähätalo,

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1 Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1. Tausta Lääkeinformaatiolla tarkoitetaan sellaista tietoa lääkehoidoista ja lääkkeistä, joka on kuluttajien ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ohjelmaopas Huhtikuu 2014

Ohjelmaopas Huhtikuu 2014 Ohjelmaopas Tähän oppaaseen on koottu perustiedot HALO-ohjelman toimintatavoista. Työtavat saattavat muuttua. Ajantasaisin tieto löytyy ohjelman verkkosivuilta (http://www.thl.fi/halo). Toinen uudistettu

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot