SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta

2 Sisällys 1. JOHDANTO ORGANISAATIO VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA... 5 Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta... 6 Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle... 6 Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla... 7 Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys YHTEISTOIMINTAOSAPUOLTEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN TOIMINTA VUONNA Yhteistoimintaosapuolten toiminta vuonna Yhteistyökumppaneiden toiminta vuonna TOIMINNAN ARVIOINTI

3 1. JOHDANTO Joanna Briggs Instituutti, Adelaide, Australia Joanna Briggs Instituutin (JBI) pitkäaikainen johtaja, professori Alan Pearson jäi tammikuussa 2014 eläkkeelle. Hänen seuraajakseen valittiin professori, epidemiologi Lyle Parker Kanadasta. Hän aloitti maaliskuussa 2014 Adelaiden yliopiston School of Translational Health Science - yksikön ja JBI:n johtajana. Tästä tehtävästä hän siirtyi vuoden 2014 lopussa kuitenkin muihin tehtäviin Adelaiden yliopistossa. Aikaisemmin varajohtajana toiminut PhD Zoe Jordan toimii vuoden 2015 alusta alkaen toistaiseksi School of Translational Health Science -yksikön ja JBI:n johtajana. Vuonna 2014 JBI:lla oli eri puolilla maailmaa 52 yhteistyökeskusta (Collaborating/Affiliated Centre), 12 katsausten laadintaan keskittyviä työryhmiä (Evidence Synthesis Group)ja 12 edistää näytön implementointiin keskittyviä työryhmiä (Implementation Group). Euroopan alueella toimivat yhteistyökeskukset Vuonna 2014 Euroopan alueella toimi 14 yhteistyökeskusta (LIITE 1), joista kaksi on saavuttanut varsinaisen yhteistyökeskuksen aseman. Vuoden 2014 aikana Euroopan alueella toimivat keskukset kokoontuivat kaksi kertaa: toukokuussa Romaniassa ja marraskuussa Singaporessa. Kerran kokoonnuttiin Skypen välityksellä. Euroopan keskusten yhteistyön tavoitteet on määritelty seuraavasti: 1) edistää JBI yhteistyötä Euroopan alueella, 2) kehittää keskinäistä tukea JBI:n tavoitteiden mukaisessa toiminnassa, 3) yhdistää osaamista ja resursseja tutkimuksen, katsausten, näytön levittämisen ja niitä tukevien hankkeiden edistämisessä, 4) koordinoida Euroopan yhteistyökeskuksille alueellisena ryhmänä JBI:sta osoitettuja tehtäviä. Euroopan keskukset toimittivat ensimmäisenä yhteisestä toiminnastaan raportin JBI:lle vuonna 2014: JBI European Group. 2 year report, April Raportti on saatavilla Suomen JBI yhteistyökeskuksen kotisivuilta: Suomen JBI yhteistyökeskus Suomen JBI yhteistyökeskuksen (JBI-keskuksen) tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa ja kehittämistä terveydenhuollossa. Tätä varten JBI-keskus laatii muun muassa järjestelmällisiä katsauksia, tiedottaa JBI:n ja JBI-keskuksen toiminnasta, kääntää erillisen vuosittain Wolters & Kluwers:n kanssa laadittavan sopimuksen mukaisesti JBI:n julkaisemia suosituksia (Best Practice Information Sheets, BPIS, jatkossa JBI-suositukset) sekä tiedottaa niistä terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa toimiville. Vuosi 2014 oli JBI-keskuksen neljäs kokonainen toimintavuosi. Toiminnan painopiste oli Joanna Briggs Instituutin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti järjestelmällisten katsausten laadinnassa. Vuonna 2014 JBI-keskus jatkoi toimintaansa entisten yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. JBI-keskukseen kuuluvan verkoston uudelleen organisoitumista ei katsottu toistaiseksi ajankohtaiseksi, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudelleen organisointi oli kesken vielä vuonna Toimintakertomus sisältää tiedot niiden yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden osalta, jotka toimittivat tiedot omasta toiminnastaan toimintakertomukseen liitettäväksi. 3

4 2. ORGANISAATIO Suomen JBI yhteistyökeskus toimii verkostoperiaatteella (Kuvio 1). Verkostoon kuuluvat sen isäntäorganisaation, Hoitotyön Tutkimussäätiön (Hotus), lisäksi seuraavat yhteistoimintaosapuolet Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (UEF), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysala (Mamk) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). JBI-keskus sijaitsee osoitteessa Asemamiehenkatu 2, Helsinki. JBI-keskuksen kanssa yhteistyösopimuksen solmineita kansallisia yhteistyökumppaneita ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sekä yhteistoimintaosapuolet että yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet edistämään näyttöön perustuvaa toimintaa suomalaisessa terveydenhuollossa, osallistumaan järjestelmällisten katsausten laadintaan ja JBI-suositusten käännöstyöhön sekä tiedottamaan JBI-keskuksen toiminnasta omalla toiminta-alueellaan. Kuvio 1. Suomen JBI yhteistyökeskuksen verkosto. JBI-keskuksen johtokuntaan kuuluivat toimintavuonna JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten nimeämät edustajat (LIITE 2), joista suurin osa jatkoi myös vuosille nimetyssä johtokunnassa. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Marjaana Pelkonen (Hoitotyön Tutkimussäätiön hallitus) ja sihteerinä Elina Lagus (Hoitotyön Tutkimussäätiö). JBI-keskuksen johtajana toimi säätiön tutkimusjohtaja Arja Holopainen. Varajohtajina toimivat Itä-Suomen yliopiston professori Kaija Saranto ja THL:n erikoistutkija Heidi Anttila. Varajohtajat osallistuivat JBI-keskuksen johtajiston toimintaan, jonka pääasiallisena tehtävänä oli kehittää keskuksen toimintaa ja valmistella johtokunnassa käsiteltävät asiat. Varajohtajat toimivat myös keskuksen johtajan varahenkilöinä. 4

5 JBI-keskuksen ja Hoitotyön Tutkimussäätiön yhteiseen neuvottelukuntaan kuuluivat keskeisten sidosryhmien edustajat (LIITE 3). Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja sihteerinä säätiön hallintoassistentti Elina Lagus. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämistä terveydenhuollossa sekä välittää JBI-keskukselle tietoa ajankohtaisista järjestelmällisten katsausten ja suositusten aiheista ja levittää tietoisuutta niiden hyödyntämisestä. JBI-keskuksen toimintaan osallistuvat asiantuntijat (ns. core staff, LIITE 4) ovat käyneet JBI:n järjestelmällisten katsausten laadintaa koskevan koulutuksen (CSR-koulutus). Lisäksi vuoden 2014 aikana toimintaan osallistui muita sidosryhmiä (mm. useita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioita), joiden tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa toimintaa. CSR-koulutetuista on muodostettu JBI-keskuksen arviointipaneeli (Review Panel, LIITE 4), jonka tehtävänä on katsausaiheiden kokoaminen, niiden laadinnan ohjaus ja koordinointi sekä JBI-suositusten (Best Practice Information Sheet) kääntämisen ja levittämisen koordinointi. Vuonna 2014 työryhmän puheenjohtajana oli Tuovi Hakulinen-Viitanen (THL) ja sihteerinä tutkija Anne Korhonen (Hotus, 8/2014 saakka) ja tutkija Virpi Jylhä (Hotus, 9/2014 alkaen). 3. VUODEN 2014 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA JBI-keskuksen tavoitteet noudattavat Joanna Briggs Instituutin kanssa tehtyä sopimusta. Tavoitteena on tuottaa tiivistettyä tutkimusnäyttöä (järjestelmälliset katsaukset) ja vahvistaa näyttöön perustuvaa toimintaa terveysalalla (mm. JBI-suositusten käännöstyö ja levittäminen). Alla on kuvattu vuodelle 2014 asetetut tavoitteet. Tavoitteisiin liittyneet toimenpiteet on kuvattu erikseen kunkin yhteistoimintaosapuolen ja yhteistyökumppanin osalta. Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Yhteistyö Joanna Briggs Instituutin ja muiden JBI yhteistyökeskusten sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa JBI:n järjestämä konferenssi pidettiin Singaporessa , teemana oli Scaling New Heights: Challenging the Status Quo. Konferenssiin osallistui Suomesta keskuksen johtaja Arja Holopainen. Osallistujissa oli myös kaksi henkilöä Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja yksi henkilö Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitokselta. Heillä kaikilla oli konferenssissa suulliset esitykset. Yhteistyökeskuksen kehittäminen ja hallinnointi JBI:n ja Euroopan alueella toimivien JBI:n yhteistyökeskusten kokouksissa esille nousseita asioita on käsitelty johtajistossa ja niistä on tiedotettu johtokunnassa. Johtajistolla on pääsy myös JBI:n intranettiin, josta JBI:n toimintaa ja kokouksia koskevat asiakirjat ovat olleet johtajiston luettavissa. Nykyisen johtokunnan toimikausi on Johtajiston kokouksissa valmisteltiin asioita johtokunnalle, neuvottelukunnalle ja arviointipaneelille: muun muassa vuoden 2014 toimintakertomuksen ja vuoden 2015 toimintasuunnitelman sekä JBI-keskuksen strategian vuosille valmistelu. 5

6 Yhteistyökeskuksen työryhmien toiminta Katsausten arviointipaneeli kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa seurattiin edellisen vuoden tapaan muun muassa järjestelmällisten katsausten etenemistä ja valmistumisaikataulua ja valittiin uusille katsaustyöryhmille oma tukiryhmä, kannustettiin katsausten laatijoita hakemaan mahdollisia apurahoja katsausten laadintaan sekä kirjoittamaan artikkeleita ammattilehtiin koskien näyttöön perustuvaa toimintaa ja seurattiin JBI-suositusten käännösten valmistumista. Neuvottelukunta ei kokoontunut vuonna 2014, sillä aikataulullisista syistä se jouduttiin siirtämään vuoden 2015 alkuun. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Järjestelmällisten katsausten laatijoiden kouluttaminen ja akkreditoinnin varmistaminen Neljäs CSR-koulutus järjestettiin Oulussa Koulutukseen osallistui 14 koulutettavaa ja kouluttajina toimivat Arja Holopainen, Virpi Jylhä sekä Anne Korhonen Hoitotyön Tutkimussäätiöstä. Kouluttajat päivittivät ennen koulutusta oman kouluttajakoulutuksensa JBI:n vaatimusten mukaisesti. Ensimmäisen kerran kokeiltiin myös uusien katsausten laatijoiden tueksi suunniteltua tukiohjelmaa, jonka avulla pyrittiin tukemaan katsausprotokollan laadintaa heti koulutuksen jälkeen. Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa edistävien koulutusten järjestäminen Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa edistäviä koulutuksia pidettiin JBI-keskuksen toimintaan osallistuvien tahojen järjestämänä. Osa koulutuksista oli kertaluontoisia, osa toistuvia useille eri ammattiryhmille ja osa koulutuksista sisältyi organisaatioissa meneillään oleviin hankkeisiin. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Järjestelmällisten katsausten laadinta Uusia katsausaiheita rekisteröitiin 4 ja järjestelmällisiä katsauksia valmistui yksi (1) vuoden 2014 aikana. Katsausaiheet liittyivät joko katsauksen laatijan omaan tutkimukseen tai taustayhteisön kehittämishankkeisiin. JBI-suositusten (Best Practice Information Sheet, BPIS) kääntäminen ja levittäminen JBI-suosituksia käännettiin 5. Keväällä 2014 Wolters & Kluwer (OVID) ilmoitti, ettei käännettyjä suosituksia saa jatkossa julkaista JBI-keskuksen sivuilla, vaan ainoastaan JBI:n COnNECT+ ohjelmiston tietokannassa. Käytyjen neuvottelujen jälkeen päädyttiin siihen, että vuosittain tehdään sopimus kolmen JBI-katsauksen kääntämisestä ja julkaisemisesta myös JBI-keskuksen sivuilla: ja ne lähetetään jatkossakin Joanna Briggs Instituuttiin ConNect+ ohjelmistossa julkaistavaksi. JBI-suositusten kääntämiseen osallistuneet asiantuntijat arvioivat myös suosituksen soveltuvuuden suomalaiseen terveydenhuoltoon. Useimmista käännetyistä JBI-suosituksista julkaistiin lyhyt kuvaus Sairaanhoitaja-lehdessä. 6

7 Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Levitetään tietoa näyttöön perustuvasta toiminnasta ja JBI yhteistyöstä Säätiö jatkoi JBI-keskuksen kotisivujen ylläpitoa osoitteessa Sivuja uudistettiin vuonna 2014 niin, että ne olisivat entistä käyttäjäystävällisemmät. Lisäksi sivuja on päivitetty aktiivisesti, joskin sisältöjen tuottaminen on toistaiseksi ollut lähinnä säätiön vastuulla. JBI-keskukseen kuuluvien yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden edustajat ovat aktiivisesti kirjoittaneet näyttöön perustuvasta toiminnasta, sen edistämiseen ja kehittämiseen liittyvistä aiheista sekä kansallisissa että kansainvälisissä julkaisuissa. Nämä julkaisut on raportoitu kirjoittajien omissa organisaatioissa ja niitä on listattu myös JBIkeskuksen sivuille: Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Rahoituksen hakeminen järjestelmällisten katsausten laadintaan on ollut kunkin katsaustyöryhmän vastuulla. Pääasiassa katsausten laatijoiden taustayhteisöt ovat osallistuneet vaihtelevassa määrin resurssien varmistamiseen, muun muassa antamalla työaikaa katsausten laadintaan. Vuonna 2014 JBI-keskuksessa mukana olevat yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit ovat rahoittaneet toimintaa osoittamalla henkilöstöresursseja JBIkeskuksen toiminnassa mukanaoleville työntekijöille sekä vastaamalla henkilöstönsä osalta kokouksista aiheutuneisiin matkakulut. 4. YHTEISTOIMINTAOSAPUOLTEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN TOIMINTA VUONNA Yhteistoimintaosapuolten toiminta vuonna 2014 Yhteistoimintaosapuolia ovat Hoitotyön tutkimussäätiö, Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 1. Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Hotus toimi JBI-keskuksen isäntäorganisaatioina ja koordinoi keskukseen perustettuja kansallisia verkostoja. Hotuksen tutkimusjohtaja toimi JBI-keskuksen johtajana ja osallistui sekä globaalin että Euroopan alueen keskusten johtajien kokouksiin: Romania (Bukarest) ja Singapore sekä puhelin- ja Skype kokoukset. Kokouksista ja JBI:n sekä Suomen JBI yhteistyökeskuksen toiminnasta tiedotettiin johtajiston ja johtokunnan kokouksissa sekä sähköpostitse. käynnistettiin yhdessä Metropolia amk:n ja HUS:n kanssa II Terveysalan kansallisen näyttöön perustuvan toiminnan symposiumin suunnittelun 7

8 Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Hotuksen työntekijät toteuttivat neljännen CSR-koulutuksen Oulussa (osallistujia 14) ja järjesti koulutuksen jälkeen osallistujille tukiryhmän, jossa mentorina toimi yksi kouluttajista. Hotuksen oma koulutustoiminta keskittyy näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseen, joten myös nämä koulutukset ovat tukeneet näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä Suomessa. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Hotuksen työntekijät ovat aktiivisesti mukana JBI:n protokollan mukaisten järjestelmällisten katsausten (Systematic Review) laadinnassa. Hotus koordinoi kansallisia näyttöön perustuvia hoitotyön suosituksia. Hotus lanseerasi uuden tuotteen loppuvuodesta 2014: Näyttövinkki, joka on hyvälaatuisten katsausten ja hoitosuositusten tiivistelmä. Vuonna 2014 julkaistiin niistä ensimmäinen: Potilaan ja hänen läheistensä kokemukset hoitoon liittyvästä haittatapahtumasta. Hotus julkaisi myös ensimmäisen ns. tilauskatsauksen (Scoping Review) sosiaali- ja terveysministeriön tilauksesta. Hotuksen työntekijöitä oli mukana artikkeleissa, joiden tarkoituksena oli tehdä näyttöön perustuvaa toimintaa tunnetuksi. Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Hotus hallinnoi Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen -hanketta, Hankkeessa oli kolme osahanketta: 1) infektioiden ehkäisy käsihygienian seuranta, 2) kaatumisten ehkäisy ja 3) painehaavojen ehkäisy ja varhainen tunnistaminen. Hankkeessa oli mukana useita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edustajia eri puolilta Suomea. Hanke sai vuodelle 2014 rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Hotus oli mukana seuraavissa hankkeissa: 1) Filha: Toimivat palkeet ikääntyvän hengityssairaan arki : Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjaus ja 2) Muistiliitto Hyvän hoidon kriteeristön päivittäminen : tutkimusnäytön kokoaminen. Hotus edusti sekä säätiötä että JBI-keskusta kansallisessa näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisverkostossa: Näyttöhaukat. Hotus hallinnoi WHO:n Hoitotyön yhteistyökeskusta Suomessa, jonka toiminnan painopiste on näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Hotus osallistuu taloudellisesti JBI-keskuksen toiminnan resurssointiin: muun muassa keskuksen infrastruktuuri, henkilöstön työaika, verkostojen kokousjärjestelyt, matkakulut kansainvälisiin kokouksiin. 8

9 2. Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (UEF) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos on osallistunut sekä neuvottelukunnan, johtokunnan, johtajiston ja arviointipaneelin toimintaan. Näissä toimikunnissa on tapahtunut myös yhteistyökeskuksen kehittämistä ja hallinnointia. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa edistävien koulutusten järjestäminen STJ -laitos toteuttaa vuosittain kuuden (6) opintopisteen opintojakson Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto. Keväällä 2014 järjestetyllä jaksolla oli 82 perustutkinto- ja tohtoriopiskelijaa eri tieteenaloilta, mm. hoitotyö, farmasia, terveyshallintotiede, sosiaalihallintotiede, terveystaloustiede ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto. Opintojakson keskeinen sisältö on seuraava: Näyttöön perustuvan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijatahot; Tieteellisen julkaisun lukeminen ja arviointi; Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen työvaiheet; Tiedon keruu: reliabiliteetti ja validiteetti; Tiedon yhdistely: tilastollinen, laadullinen; Tiedon analyysi ja tulkinta; Systemaattisen kirjallisuuskatsauksien soveltaminen; Meta-analyysin käyttö. Opintojakso perustuu vahvasti JBI katsausprotokollan mukaiseen toimintaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojakso laatimalla harjoitustyö systemaattisen kirjallisuuskatsauksen protokollaksi tai tenttimällä katsausmetodologiaa käsittelevä materiaali. Noin puolet ilmoittautuneista laatii protokollan. Opiskelijoilta saatu palaute on erittäin positiivista. Katsauksen tekijät kertovat hyödyntävänsä työtään suoraan pro gradu-tutkielmaansa. Jakson vastaava opettaja on Ulla-Mari Kinnunen. Vastaava STJ-laitoksen tarjoama englanninkielinen opintojakso kuuluu myös kansainvälisten Health and Business-maisteriohjelman opiskelijoiden tutkintorakenteeseen. Jakson vastaava opettaja on Kaija Saranto. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon opiskelijat perehtyvät pro gradu-prosessissa katsausten metodologiaan. Syksyllä 2014 pro gradu-prosessiaan aloittaneissa opiskelijoissa osalla on tarkoitus tehdä tutkimuksensa systemaattisena tai integroituna kirjallisuuskatsauksena. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Toimenpiteet Professori Kaija Saranto on tekemässä katsausta, jonka protokolla on hyväksytty (Koivunen & Saranto: Nursing professionals' experiences of the facilitators and barriers to the use of telehealth applications: - a systematic review of qualitative evidence). Yliopistonlehtori Ulla- Mari Kinnunen on aloittanut kansainvälisen katsausmateriaalin perusteella hoitosuosituksen laadintaprosessin (Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen). Kinnunen toimii puheenjohtajana ko. suositustyöskentelyssä. Työryhmällä on menneillään näytön asteen arviointi analysoiduista artikkeleista. Sekä Saranto että Kinnunen ovat käyneet JBIkoulutuksen aikaisemmin. Saranto on yhdessä Virpi Jylhän kanssa kääntämässä Lääkehoitoon liittyvää JBI - suositusta. 9

10 Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Toimenpiteet Levitetään tietoa näyttöön perustuvasta toiminnasta JBI yhteistyöstä STJ- laitoksen osalta tietoa on levitetty sekä kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa että tehtyjen systemaattisten katsausten, tieteelisten julkaisujen välityksellä: MIE 2014: Kaija Saranto. Keynote -esitys Patient Safety sisällössä painottui tutkimusnäyttö. Saranto K, Kinnunen U-M, Kivekäs E, Lappalainen A-M, Liljamo P, Rajalahti E, Hyppönen H Impacts of structuring nursing records: a systematic review. Scandinavian Journal of Caring Sciences Nov 18: Hyppönen H, Saranto K, Vuokko R, Mäkelä- Bengs Päivi, Doupi P, Lindqvist M, Mäkelä M: Impacts of Structuring the Electronic Health Record: a Systematic Review Protocol and Results of Previous Reviews. International Journal of Medical Informatics 83(3):159-69, Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen osalta työpanos on kohdistunut lähinnä kolmelle henkilölle vuonna Suurin työpanos on kohdistunut professori Kaija Sarannolle ja yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnuselle. KS on osallistunut johtajiston, neuvottelukunnan (kaksi kokousta) ja johtokunnan (kaksi kokousta). Ulla-Mari Kinnunen on osallistunut katsausten arviointipaneelien kokouksiin (neljä kokousta). UMK on arvioinut yhden JBI:n comprehensive systematic review n. Saranto ja Kinnunen ovat käyttäneet runsaasti aikaa katsausten laadintaan. Laitoksen edustaja on osallistunut myös johtokunnan ja neuvottelukunnan työskentelyyn Johanna Lammintakanen, jonka työpanos JBI keskukselle on kohdistunut neljään kokoukseen vuodessa. Professori Sarannon dosentti Koivusen kanssa yhteistyössä tekemämä katsaus (Nursing professionals' experiences of the facilitators and barriers to the use of telehealth applications: - a systematic review of qualitative evidence) koki ikävän vastoinkäymisen, kun versiopäivityksen yhteydessä QARI-järjestelmästä katosi lähes valmiiksi arvioitu materiaali. Lähes kolme vuotta työn ohessa tehtyä työtä on hankala käynnistää uudestaan. Ulla-Mari Kinnunen on osallistunut katsausten laadintaan. Vuoden 2014 aikana Painehaavakatsaustyöryhmä kokousti x 4 (puolen päivän kokoukset). Varsinaisen katsaustyöskentelyn työmäärää on vaikea arvioida. Työmäärä on erittäin kuitenkin mittava jo pelkästään sen keston vuoksi. UMK:n työnä on ollut koostaa informaatikolta tulleita tietokantahakuja työryhmälle tammi-kesäkuussa 2014, hakea valittuja artikkeleita tietokannoista (yliopistomme hyvien e-tietokantojen ansiosta), tilata tarvittavat artikkelit kirjaston kautta, koostaa nämä kaikki tiedot Dropboxiin työryhmälle, jakaa valitut artikkelit työryhmän kesken, lukea ja arvioida artikkelit kriittisesti. Nyt tammikuussa 2015 työskentely jatkuu ristiriitaisten arviointien läpikäymisellä ja näytön asteen arvioinnilla. 10

11 3. Kuopion yliopistollinen sairaala Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Osallistutaan aktiivisesti JBI yhteistyökeskuksen toimintaan ja sen kehittämiseen eri toimielimissä ja työryhmissä. Kuopion yliopistollisen sairaalan edustajat eri työryhmissä / toimielimissä: JBI johtokunnan jäsen: ylihoitaja (sv), professori Hannele Turunen. JBI neuvottelukunnan jäsen: JBI johtokunnan jäsenenä ylihoitaja (sv), professori Hannele Turunen. Arviointipaneelin jäsen: potilasturvallisuuspäällikkö, dosentti Kaisa Haatainen Core staffin jäsenet: potilasturvallisuuspäällikkö, dosentti Kaisa Haatainen ja kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtT Tarja Tervo-Heikkinen. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Henkilöstökoulutukset KYSissä ja alueellisesti KYSissä on järjestetty /järjestetään alueelliset NPH-koulutukset (2009, 2012, 2015). NPH:ta tukevat muut koulutukset kuten esim. potilasohjauskoulutukset, joista osa toteutetaan myös alueellisina. Ovidin järjestämät JBI:n toimintaan ja mahdollisuuksiin liittyvät webinaarit. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle CRS-koulutetut (Kaisa Haatainen ja Tarja Tervo-Heikkinen) ovat sitoutuneet tekemään järjestelmällisiä katsauksia JBI:n vaatimusten mukaisesti (katsaus työn alla). Suositusten tekeminen jo olemassa olevien katsausten pohjalta. Katsausten ja esim. Best Practice Sheet lehtisten kääntäminen ja suomalaiseen terveydenhuoltoon sopivuuden tarkastaminen käytännön tarpeista lähtien. Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Järjestelmällinen koulutus (mm. kohdassa 2 mainitut, joissa nostetaan ja yhdistetään näyttöä järjestelmällisesti). NPH toiminnan edistäminen KYSin hoitotyön kehittämis-, opetus- ja tutkimusyksikön kautta. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen kliinisen hoitotyön asiantuntijoiden toiminnalla. 11

12 Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen KYSin hoitotyön toimintaohjelman ja tutkimusstrategian mukaisesti. NPH-neuvosto, Hoitotyön tutkimusneuvosto, NPT-vastuuhenkilöverkosto. NPH-uutiset, sähköinen uutislehti, ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Resurssit on suunniteltu ja ne tulevat pääasiassa Hoitotyön kehittämis-, opetus ja tutkimusyksiköstä sekä potilasturvallisuuspäällikön työstä. Lisäksi resursseja arvioidaan uudestaan tarvittaessa. 4. Mikkelin ammattikorkeakoulu Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Osallistuminen johtokunnan, neuvottelukunnan ja arviointipaneelin kokouksiin. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Keväällä 2014 opetussuunnitelmauudistuksessa (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) näyttöön perustuvan toiminnan opetus nostettiin aiempaa enemmän esille. Osaamiskokonaisuuden Näyttöön perustuva hoitotyö (30 op) sisällä on mm. Terveysalan tutkimus ja kehittäminen ja opinnäytetyö. Opintojaksoissa painottuu tutkitun tiedon hakeminen ja hyödyntäminen oppimistehtävien ja opinnäytetyön tekemisessä. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Järjestelmällistä katsausta työstettiin eteenpäin vuoden 2014 aikana. Kaksi suositusta käännettiin yhteistyössä Etelä-Savon shp:n kanssa. Uusien Wolters & Kluwersilta tulleiden julkaisuohjeiden takia käännöksiä ei ole vielä julkaistu. Mamk:sta on osallistuttu myös kahden JBI kansainvälisen protokollan arviointiin. Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Etelä- ja Itä-Savon shp:ssä on järjestetty työpajatoimintaa näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseksi käytännön hoitotyössä, jossa Mikkelin amk on ollut aktiivisesti osallisena (luennointi, koulutusten järjestäjänä). Wolters & Kluwers on käynyt pitämässä koulutusta JBI tietokannasta syksyllä Koulutukseen osallistui laajasti henkilöstöä Mamk:sta sekä Etelä- ja Itä-Savon shp:stä. Koulutuksen seurauksena shp:t hankkivat oman lisenssin. Mamk:ssa toimii edelleen Hoitotyön tutkimusasema (Hotuksen alainen), joka kokoontui kerran vuoden 2014 aikana. Tutkimusasemalla valittiin suositukset, joita oli tarkoitus kääntää, mutta käännöstyö keskeytettiin Wolters&Kluwerilta tulleiden uusien julkaisuohjeiden takia. Käännöksiä ehdittiin tehdä kaksi. 12

13 Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Käännöstyöhön työnantajat ovat antaneet vaihtelevasti työaikaa. Mamk:sta yksi henkilö on osallistunut JBI-kokouksiin, jotka ovat kuuluneet työaikaan. Katsauksen tekeminen on tapahtunut omalla ajalla. 5. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta JBI-keskusen johtamiseen osallistui THL:n erikoistutkija Heidi Anttila, JBI:n varajohtajana sekä Maija Saijonkari, JBI-keskuksen johtoryhmän jäsenenä. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittä mistä tukevaa koulutusta Ei koulutuksia. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Terveydenhuollon menetelmien arvioinnin EUnetHTA-verkoston metodologiassa käytetään JBI-metodeja sosiaalisten ja organisatoristen tekijöiden selvittämisessä arvioinneissa. THL koordinoi ydinmallin (Core Model) kehittämistä. Yhteistyössä Tampereen yliopiston terveystieteiden laitoksen (hoitotiede) ja Hoitotyön tutkimussäätiön kanssa valmisteltu systemaattista katsausta The effectiveness of methods designed to identify child maltreatment in social and health care. Katsauksen pohjalta päivitetään Lasten kaltoinkohtelun hoitotyön suositus vuoden 2015 aikana. THL:n Finohtan tutkija Maija Saijonkari osallistuu Potilaan ohjaus laboratorionäytteiden ottoon -suosituksen laadintaan, jossa hyödynnetään JBIn metodologiaa. Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla THL on mukana ammattikorkeakoulujen VATA-hankkeessa, jossa amk:t kehittävät työelämänyhteistyökumppanien kanssa pysyviä paikallisia verkostoja, jotka edesauttavat sosiaali- ja terveysalaa kehittämään ja käyttämään vaikuttavia menetelmiä palvelutoiminnassaan. Hankkeessa on tarkoitus luoda paikallisia hyviä käytäntöjä sekä laatia yleinen toimintakyky -suositus. VATA-hankkeessa on vuonna 2014 tehty kehittäjien käsikirja ja toteutettu koulutusta, joissa hyödynnettiin JBI-keskuksen metodologiaa ja katsauksia. THL osallistuu Hotuksen/JBI:n, Duodecimin, Suomen Fysioterapeuttien, Fimean ja STM:n Näyttöhaukat -konklaaviin. Yhteenliittymä kehittää toimintatapoja, joilla tutkittu tieto terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannuksista tulee Suomessa tunnetuksi. Lisäksi Näyttöhaukkojen tavoitteena on edistää alan kansainvälistä yhteistyötä ja sen tulosten hyödyntämistä Suomessa. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys 13

14 THL:n erikoistutkija Heidi Anttila toimii JBI:n varajohtajana. 4.2 Yhteistyökumppaneiden toiminta vuonna 2014 Yhteistyökumppaneita ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri ja Metropolia ammattikorkeakoulu. 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Tiedot eivät ole käytettävissä 7. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Ylihoitaja Kaija Leino on osallistunut PSHP:n edustajana JBI yhteistyökeskuksen neuvottelukunnan toimintaan. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehit tämistä tukevaa koulutusta PSHP:ssä toteutettiin vuosina Tutkimusnäyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen -hanke. Yksi keskeinen hankkeen tavoite oli edistää näyttöön perustuvaa toimintaa koulutusten avulla. Vuonna 2014 hankkeessa toteutettiin kaikkiaan 11 tunnin mittaista Johdatus näyttöön perustuvaan toimintaan luentotilaisuutta, joihin osallistui kaikkiaan noin 550 PSHP:n työntekijää. Lisäksi toteutettiin Näyttöön perustuvan toiminnan perusteet -koulutus (2 op), johon osallistui 22 PSHP:n ja kaksi alueen terveyskeskuksen työntekijää. Vuosittaista Hoitotyön viikkoa vietettiin Viikon tavoitteena on tuoda esiin hoitotyötä niin hoitotyön tutkimustiedon kuin hyvien käytäntöjen näkökulmasta. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle PHSP:ssä on viisi JBI:n systemaattinen kirjallisuuskatsaus -koulutuksen käynyttä ylihoitajaa. Yksi katsaus (Pitkänen A, Puolakka K. "Effectiveness of psychological and psychosocial interventions on quality of life of patients with schizophrenia and related disorders") on parhaillaan artikkelien laadunarviointi vaiheessa ja toisen katsauksen protokolla on valmisteilla (Leino K, Kortteisto T. The experiences of women with breast cancer of internet-based quidance related to breast cancer care: a systematic review of qualitative evidence ). Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla PSHP:ssä vuosina toteutetun Tutkimusnäyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen -hankkeen keskeisin tavoite oli edistää näyttöön perustuvaa toimintaa. Tähän 14

15 tavoitteeseen liittyen edettiin usealla teemalla (lääkehoidon turvallisuus, omahoitajatoiminta, hoitotyön potilaskohtainen raportointi, hoitotyön henkilöstövoimavaroihin liittyvät tunnusluvut) koko sairaanhoitopiirin tasolla. Lisäksi jokaisella shp:n toimialueella on työryhmä, joka on työstänyt näyttöön perustuvan kehittämisprosessin mukaisesti toimialueilta nousseita aiheita. Hankkeessa tehdyistä tutkimuksista ja kehittämistöistä on tuotettu konferenssiesityksiä ja tieteellisiä sekä ammatillisia artikkeleita. Helmikuussa 2014 perustettiin PSHP:n alueen kattava moniammatillinen näyttöön perustuvan toiminnan alueverkosto, jonka tavoitteena on näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen ja voimavarojen yhdistäminen. Ensimmäiseksi yhteiseksi teemaksi valittiin kivun hoito. Myös PSHP:n ERVA-alueelle perustettiin näyttöön perustuvaa hoitotyötä tukemaan työryhmä, jonka ensimmäisenä kehittämiskohteena on potilaskohtainen raportointi. PSHP:ssä on hoitotyön päätöksentuen kehittämisen aloittamiseksi toimittu yhteistyössä Hotuksen ja Kustannus Oy Duodecimin kanssa. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys PSHP:stä JBI yhteistyökeskuksen core staff:iin ovat kuuluneet Tiina Kortteisto ja Anneli Pitkänen. 8. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta PPSHP hallintoylihoitaja toimii JBI -keskuksen ja Hoitotyön Tutkimussäätiön yhteisen neuvottelukunnan puheenjohtajana ja pyrkii omalta osaltaan edistämään näyttöön perustuvaa toimintaa ja JBI yhteistyökeskuksen toimintaa oman organisaation toimijoiden kanssa sekä myös kansallisesti. Kliinisen hoitotieteen asiantuntija, tutkija Anne Korhonen on työssä sekä sairaanhoitopiirissä että Hoitotyön tutkimussäätiössä ja näin luonnollisena linkkinä toiminnan kehittämisessä. Pidetään JBI-keskuksen asioita esillä sairaanhoitopiirissä erilaisissa yhteyksissä; esimerkiksi ohjataan hakemaan sivuilta tietoa ja informoidaan koulutuksista Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Näyttö käyttöön koulutukset (OYS, videovälitteisesti ja OYS-Erva-alueella) Connect + -koulutetut Osallistuminen CSR koulutukseen Oulussa 2014 (suurin osa koulutettavista PPSHP:sta) Tutkimusneuvoston toiminta PPSHP:ssa Tutkimusklubi toiminta PPSHP.ssa Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Aktiivinen osallistuminen suositus- ja katsaustyöhön Organisaation tuki + vertaistuki katsausprotokollien laatimiseen 15

16 Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Osallistuminen kansallisten ja kansainvälisten artikkelien kirjoittamiseen Pyritään edistämään näytön järjestelmällistä hyödyntämistä erilaisissa toiminnan kehittämishankkeissa esim. Lasten ja naisten sairaala -hankkeessa viitekehyksenä YHKÄ - malli. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Organisaation tuki + vertaistuki katsausprotokollien laatimiseen PPSHP: Henkilöstöresurssien käyttö/ matkakulut soveltuvin osin 9. Satakunnan sairaanhoitopiiri (SATSHP) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Hallintoylihoitaja Paula Asikainen on osallistunut JBI yhteistyökeskuksen neuvottelukunnan toimintaan. Kehittämisylihoitaja Marita Koivunen on osallistunut JBI yhteistyökeskuksen arviointipaneeliin. Ylihoitaja Kristiina Puolakka ja kehittämisylihoitaja Marita Koivunen ovat kuuluneet JBI yhteistyökeskuksen asiantuntijoihin (core staff). Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Sairaanhoitopiirissä on meneillään olevan näyttöön perustuvan toiminnan implementointiin liittyvän painehaavahankkeen yhteydessä järjestetty useita sisäisiä koulutustilaisuuksia sekä alueellinen haavahoidon koulutuspäivä Alueellisen koulutuspäivän yhteydessä on toteutettu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa painehaavojen ehkäisyyn liittyviä non stop -infotilaisuuksia. syksyllä käynnistynyt Taitava potilasohjaaja -koulutus, joka toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Opintojen laajuus on 6 opintopistettä ja niihin osallistuu 17 hoitohenkilökunnan jäsentä. järjestetty JBI tietokannoista koulutusta kahdeksalle henkilölle. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Kehittämisylihoitaja Marita Koivunen tekee järjestelmällistä katsausta: Nursing professionals experiences of the facilitators and barriers to the use of telehealth applications: - a systematic review of qualitative evidence. Protokolla on hyväksytty syksyllä 2012, katsaus on raportointivaiheessa. Ylihoitaja Kristiina Puolakka toimii järjestelmällisen katsauksen secondary reviewerinä katsauksessa: Effectiveness of psychological and psychosocial interventions on quality of life of patients with schizophrenia and related disorders: a systematic review protocol. Protokolla on hyväksytty kesällä 2013, katsaus on tutkimusten valintavaiheessa. 16

17 Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Sairaanhoitopiirissä on käynnissä painehaavojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishanke, jota on toteutettu hyödyntäen Hotuksen kehittämää yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen mallia. Hankkeeseen liittyy tutkimusta. Kehittämistoimista ja tutkimuksesta on tuotettu useita julkaisuja sekä seminaari- ja konferenssiesityksiä kotimaassa ja kansainvälisesti. laadittu suunnitelma kuntouttavan työotteen ja potilaan osallisuuden edistämisestä näyttöön perustuen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä sekä ammattikorkeakoulujen Vaikuttavat tavat (VATA) -hankkeen kanssa että KASTE rahoituksella toimivan Yhteisvoimin kotona - hankkeen kanssa. Hankkeessa tuotetaan näyttöön perustuvaa tietoa kuntouttavasta työotteesta ja potilaan osallisuudesta osastojen arkisessa toiminnassa sekä tullaan kouluttamaan henkilökuntaa ja suunnittelemaan uusia toimintamalleja. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Painehaavahanketta on toteutettu sairaanhoitopiirin sisäisen kehittämistoiminnan budjettivaroin sekä Tyks ervan valtion tutkimusrahoituksella. Kehittämisylihoitajan systemaattista katsausta on rahoittanut Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto. Toimialueet ovat antaneet työaikaresurssia hankkeisiin ja koulutuksiin osallistumiseen. 10. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Suomen JBI yhteistyökeskuksen asiantuntija Riitta Danielsson-Ojala on osallistunut arviointipaneelin kokouksiin ja katsausten arviointiin. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta VSSHP:ssä on järjestetty systemaattisesti kliinisten hoitotyön asiantuntijoiden tuella Tutka (tutkittu tieto) -koulutusta perustutkan ja jatkotutkan muodoissa (vähintään 2/vuosi). Tässä koulutuksessa perehdytään tutkitun tiedon hakemiseen ja tutustutaan JBI:n toimintaan. Tutka -koulutusta tarjotaan myös perusterveydenhuollon edustajille. Lisäksi on järjestetty VSSHP:n henkilöstölle mahdollisuus osallistua Robin Johanssonin (OVID) organisoimiin Webinaareihin ja luentoon JBI:n tietokannasta. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Toimenpiteet Sairaanhoitopiirin hoitotyön edustajat ovat tuottaneet yhden käännöksen hoitotyön suosituksesta (Information Sheet) vuoden 2014 aikana: Vanhuspotilaisiin kohdistuvat ikäystävälliset hoitotyön interventiot päivystyksessä. Myös toista käännöstä ehdittiin aloittaa, mutta käännöstyö keskeytettiin JBI:n uudistettua käännöstyön julkaisemisen. 17

18 Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Toimenpiteet VSSHP.n nettisivujen kautta hoitohenkilöstöllä on mahdollisuus käyttää JBI:n tuottamaa tietoa. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Vuonna 2014 resurssia on voitu antaa yhden asiantuntijan työaikaan (koulutus, virkamatkat ja kokoukset). Erillistä rahoitusta toimintaan ei haettu. 11. Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia) Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Jäsenyys JBI-keskuksen katsausten arviointipaneelissa Jäsenyys Suomen JBI-keskuksen neuvottelukunnassa Yhteistyötä yliopistollisten sairaaloiden kanssa, jotka myös JBI-keskuksen yhteistyökumppaneita Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Opettajille on järjestetty koulutusta ja konsultaatiota liittyen Connect+ ohjelman käyttöön ja näyttöön perustuvaan toimintaan TehoPro forum , jonka tarkoituksena on esitellä NPT:n oppimisympäristöä ja sen toimintaa sekä henkilöstölle että opiskelijoille Robin Johansson - Connect+ koulutus syksy Koulutus oli avoin kaikille, mutta sitä markkinoitiin erityisesti TKI-opettajille (osallistui 20 opettajaa); sovittu uusi koulutus myös vuodelle 2015 Vastuuhenkilöiden osaamisen päivittäminen - alan kehityksen ja koulutusten seuraaminen Opettajille valmisteltu yhteinen materiaali näyttöön perustuvan toiminnan opettamista varten Opettajilla käytössään JBI-keskuksen esittelymateriaali Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Järjestelmällisten katsausten laatiminen, kaksi katsausta prosessissa Tutkijakoulutuksen saaneiden lehtoreiden tutkimustoiminta. Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Näyttöön perustuvuus opetuksessa - Näyttöön perustuva toiminta on perusopiskelijoiden ja YAMK-opiskelijoiden opetussuunnitelmassa keskeisenä osana opintoja. - kaikikken opiskelijoiden opintoihin kuuluu Tutkimusklubi 18

19 - Opiskelijat tekevät opinnäytetöitä (suositukset ja niiden toetutuminen, NPT:n implementointi tutkimusten mukaan) - Degree Programme in Nursing- tutkinto-ohjelmassa pilotoitu Connect+ ohjelmien käyttöä opetussuunnitelmassa - Connect+ ohjelmaa suunnitellaan käytettävän TKI-opinnoissa - Tutkintojen aineopetuksen näyttöön perustuvuus suositusten käyttö opetuksessa, ohjataan hakemaan JBI-suosituksia ja katsauksia. Näyttöön perustuvan toiminnan eri toimijoiden yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena yhtenäistää kansallisia toimintatapoja Kehitetään edelleen näyttöön perustuvan toiminnan oppimisympäristöä, jossa sekä henkilöstö että opiskelijat voivat kehittää ja jakaa osaamistaan näytön hyödyntämisessä. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys yhteistyökeskusta Yhteistyö Suomen JBI-keskuksen kanssa - Yhteisten hankkeen ideointia ja suunnittelua ja rahoituskanavien seuraamista - Yhteinen hanke (ks kohta 4) - Näyttöön perustuvan toiminnan symposium valmistelu yhteistyössä Hoitotyön tutkimussäätiön ja HUS:n kanssa - Järjestelmällisen katsauksen laadinta - JBI:n arviointipaneelin jäsenenä toimiminen JBI:n neuvottelukunnan jäsenyys 5. TOIMINNAN ARVIOINTI Suomen JBI yhteistyökeskuksen ensisijaisena tehtävänä on järjestelmällisten katsausten laadinta. Vuoden 2014 aikana keskuksesta valmistui ensimmäinen järjestelmällinen katsaus. Katsausten laadintaan akkreditoiduista CSR-koulutetuista osa on toivonut kertauskurssia, sillä koulutuksesta on monella kulunut sen verran aikaa, että kertauskurssi edistäisi katsausten laadintaa. Kertomusvuonna pidetyn CSR-koulutuksen yhteyteen järjestettiin lisäohjausta protokollan laadintaan, jonka toivotaan tukevan uusien katsausten laadintaa. 19

20 LIITE 1 Euroopan alueella toimivat JBI:n yhteistyökeskukset vuonna 2014 Sijainti Keskuksen nimi Johtaja Belgium (Antwerp) Belgian Interuniversity Collaboration for Evidence-based Practice (BICEP): an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute Geurden Bart Czech Republic (Olomouc) Denmark (Aalborg) England (London) England (Nottingham) England (Plymouth) Finland (Helsinki) Portugal (Coimbra) Romania (Bucharest) Romania (Bucharest) Scotland (Aberdeen) Spain (Madrid) Switzerland (Lausanne) Wales (Cardiff) The Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health Care : an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute Danish Centre of Systematic Reviews: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The University of West London Centre for Evidence-based Healthcare: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The University of Nottingham Centre of Evidence Based Health Care: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute Centre for Health and Social Care Innovation, Plymouth University: an Affiliated Centre of The Joanna Briggs Institute Finnish Centre for Evidence Based Health Care: An Affiliated Centre of The Joanna Briggs Institute The Portugal Centre for Evidence Based Practice: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The Romanian Centre for Evidence Based Nursing and Midwifery: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The Romanian Centre For Evidence Based Public Health: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The Scottish Centre for Evidence-based Multi-professional Practice: a Collaborating Centre of The Joanna Briggs Institute The Spanish Centre for Evidence Based Healthcare: an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute, Institute of Health Carlos III Bureau d'echanges des Savoirs pour des pratiques exemplaires de soins (BEST): an Affiliate Centre of The Joanna Briggs Institute The Wales Centre For Evidence Based Care: a Collaborating Centre of The Joanna Briggs Institute Klugar Miloslav Pedersen Preben Loveday Heather Bath-Hextall Fiona Kent Bridie Holopainen Arja Rodrigues Manuel Alves Mazilu Carmen Florescu Silvia Kirkpatrick Pamela Moreno-Casbas Teresa Ding Sandrine Gould Dina 20

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 LIITE 3 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 1 Sisältö Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 ORGANISAATIO... 3 3 TAVOITTEET, TOIMENPITEET

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön

Lisätiedot

Johtokunta 20.2.2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Johtokunta 20.2.2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 20.2.2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden henkilöstölle Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Säätiö ja JBI-keskus kouluttajina HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Säätiön perustehtävänä on edistää hoitotyön

Lisätiedot

Johtokunta 2.12.2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015. Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta xxx

Johtokunta 2.12.2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015. Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta xxx SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta xxx 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa xx.xx.xxx SISÄLTÖ Johdanto Joanna Briggs Instituutti (JBI) Suomen JBI yhteistyökeskus (JBI-keskus)

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Terveydenhuollon tehtävänä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaiden,

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.00 9.30 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.45 10.45 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Säätiön hallituksen kokouksessa 6.9.2017 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Hoitotyön tutkimussäätiön tarkoitus ja perustehtävä tarkoitus ja perustehtävä

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät Käsihygieniahanke Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät 15 16.5.2014 Käsihygienia hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä

Lisätiedot

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2018

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2018 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2018 SÄÄTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEHTÄVÄ Hoitotyön tutkimussäätiön (jatkossa myös Hotus) tarkoituksena on tukea hoitotieteellistä tutkimusta käytännön

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Hoitotyön tutkimussäätiö 1

Hoitotyön tutkimussäätiö  1 4.10.2016 Lausunto Arvoisa Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Koskien lausuntopyyntöänne hallituksen esityksestä HE 134/2016vp valtion talousarvioksi vuodelle 2017, esitämme kuultavaksi tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2 VISIO:

Lisätiedot

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2012 2014 Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN

YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ 22.8.2018 VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN 25.9.2017 2 TERVEYDENHUOLTOLAKI 35 PERUSTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon JOANNA BRIGGS INSTITUUTIN YHTEISTYÖKESKUKSEN JULKISTAMISTILAISUUS 23.9.2010 Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon tutkimusnäyttöä käytäntöön; laitoksen näkökulma JBI:n toimintaan Anneli Ensio,

Lisätiedot

Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen kehittämishankkeiden avulla

Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen kehittämishankkeiden avulla Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen kehittämishankkeiden avulla Marita Koivunen, Kehittämisylihoitaja Satakunnan sairaanhoitopiiri 18.12.2014 1 Esityksen sisältö Näyttöön perustuva toiminta mitä

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety (RECEPS) Anna-Maija Tolppanen 26.9.2013 III sosiaali-

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

12.9.2012 / Hoitotyön Tutkimussäätiön hallitus 11.10.2012 / JBI-keskuksen johtajisto 1.11.2012 /JBI-keskuksen johtokunta

12.9.2012 / Hoitotyön Tutkimussäätiön hallitus 11.10.2012 / JBI-keskuksen johtajisto 1.11.2012 /JBI-keskuksen johtokunta Suomen JBI yhteistyökeskus Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA 1. Johdanto Australialainen Joanna Briggs Instituutti hyväksyi heinäkuussa 2010 Hoitotyön Tutkimussäätiön

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta NÄYTTÖ ELÄÄ - Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen, HOTUS ja KYS Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta, ESH, TtT, yliopisto-opettaja FinCC asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä Informaatikko Hannele Mikkola 13.4.2011 Turun ammattikorkeakoulun kirjasto Näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyöhön: JBI CoNNECT+ Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF:n kevätseminaari 13.4.2011

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011 Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala Tampere-talo 6.9.2011 Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, VT Teija Korhonen, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma 2011 2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Saatteeksi Kanta-Hämeen alueella käynnistettiin syksyllä 2005 yhteistyö hoitotyön

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Töissä. Sairaanhoitaja 3.2015. Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: toimitus@sairaanhoitajalehti.fi

Töissä. Sairaanhoitaja 3.2015. Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: toimitus@sairaanhoitajalehti.fi Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: toimitus@sairaanhoitajalehti.fi Töissä. Sairaanhoitajat kertovat tällä palstalla, mitä työelämässä tapahtuu. 28 Ei vain ikäihmiset. Kaatumisriski on huomioitava

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Laura Suojanen Kehittämispäällikkö HUS Perusterveydenhuollon yksikkö.

Laura Suojanen Kehittämispäällikkö HUS Perusterveydenhuollon yksikkö. Laura Suojanen Kehittämispäällikkö HUS Perusterveydenhuollon yksikkö laura.suojanen@hus.fi www.hyvakierre.fi HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ 3/2019 HUSin toimitusjohtaja 10,5 vakanssia (15 henkilöä)

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja (AMK) Nuorisokoulutuksessa opintojen kesto on

Lisätiedot

Potilastiedon rakenteistamisen hyödyt

Potilastiedon rakenteistamisen hyödyt Potilastiedon rakenteistamisen hyödyt Systemaattisen katsauksen menetelmä ja aiempien katsausten tulokset Hannele Hyppönen, Riikka Vuokko, Päivi Mäkelä-Bengs, Persephone Doupi, Kaija Saranto 20.5.2014

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Terhi Saaranen, dosentti, yliopistonlehtori, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Kirsimarja Metsävainio,

Lisätiedot

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita VeTe Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita professori Katri Vehviläinen-Julkunen 1 professori Hannele Turunen 1 yliopistotutkija, TtT Tarja Kvist 1 lehtori, TtT Pirjo Partanen

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Katsaus menetelmien arviointiin Suomessa, mitä on saatu aikaan. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Ylilääkäri, HUS ja KYS

Katsaus menetelmien arviointiin Suomessa, mitä on saatu aikaan. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Ylilääkäri, HUS ja KYS Katsaus menetelmien arviointiin Suomessa, mitä on saatu aikaan Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Ylilääkäri, HUS ja KYS Terveydenhuollon käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset ja niiden

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi, Jyväskylä 6.5.2015 Taustayhteisöt Suomen Palopäällystöliiton koolle kutsuma Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta

Lisätiedot

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS Hoidokin tarkoitus ja tavoitteet Näyttöön perustuva toiminta vaatii järjestelmällistä tiedon

Lisätiedot

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VeTe päätösseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Heiskanen, Marjut. Kliinisen hoitotyön opettaja, tiimivastaava KYS. Taam-Ukkonen, Minna. Ylihoitaja. KYS.

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Terve Kunta -verkosto tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Terve Kunta -verkosto tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Terve Kunta -verkosto tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 20.5.2019 thl.fi/tervekunta 1 Mikä on Terve Kunta verkosto? Kokoaa yhteen kuntia, jotka painottavat hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Sidonnaisuudet Käypä hoito päätoimittaja, Duodecim Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä asiantuntija,

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja

Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisten toimijoiden vertaisfoorumi 9.5.2019 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp Tampereen yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi VeTePO -osahanke 18.10.2011 Kehittämisen lähtökohdat 1 VeTe Potilasohjaus on yksi hoitamisen ydintehtävistä, joka kuuluu lain perusteella potilaan oikeuksiin

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Heikki Waris instituutin toimintasuunnitelma 2017

Heikki Waris instituutin toimintasuunnitelma 2017 Heikki Waris instituutin toimintasuunnitelma 2017 Mirja Satka Käsitelty Soccan neuvottelukunnassa 1.2.2017 Avaintehtävät instituutissa vuonna 2017 Sosiaalityön käytäntöjen tiedontarpeita palveleva tutkimus

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen

Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen Suomen Fysioterapeutit yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, Jyväskylän yliopiston ja työelämän edustajien kanssa Riitta Partia, FM, YTM, ft Suomen Fysioterapeutit

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (ylesharviointi) hanke

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (ylesharviointi) hanke Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (ylesharviointi) hanke 1.3.2018-31.12.2020. Yhteistyökumppaneita Suomen sairaanhoitajaliitto ry ja sen kautta European

Lisätiedot

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori http://ergocarebank.sth.kth.se/ 1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulaisten ammattiopisto, Sosiaali ja terveysalan yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Käypä hoito: Kliinisen työn helpottaja vai kurjistaja? Jorma Komulainen SSLY

Käypä hoito: Kliinisen työn helpottaja vai kurjistaja? Jorma Komulainen SSLY Käypä hoito: Kliinisen työn helpottaja vai kurjistaja? Jorma Komulainen SSLY 14.3.2019 Mitä teidän tulee tietää minusta? LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri Päätoimi Käypä

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot