SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA"

Transkriptio

1 SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISPÄIVÄ PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA TUKES Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos

2 SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA Vai onko?

3 Näkökulmia 1. OLEMASSA OLEVAT LAITTEISTOT Kunnossapito Kunnossapidon valvonta 2. UUDET LAITTEISTOT Suunnittelu Käyttöönotto 3. OPERATIIVINEN KÄYTTÖ Toimintavarmuus Käytön selkeys

4 Kunnossapito Toimiiko laitteistot? Tukesin savunpoistoselvitys 2004:

5 Savunpoiston toiminta Pirkanmaalla (Prontosta) Vuosi kpl Ei käytetty/ Toimi Ei toiminut ei ollut kpl % kpl % ,4 % 5 2,6 % ,5 % 11 4,5 % ,0 % 20 8,0 % ,0 % 21 9,0 % ,9 % 22 10,1 % Vrt. aiemmat tutkimukset/kirjallisuus: SPEK 1994: 81,3 % savunpoistoluukuista toimivia Tampereen palolaitos ( ): 75,4% savunpoistoluukuista toimivia RIL : automaattisen savunpoiston toimintavarmuus 0,60 0,95

6 Savunpoiston toiminta Pirkanmaalla (Prontosta) Käytetty savunpoistolaitteisto Vuosi Automaattiluukut Koneellinen savunpoisto Rikottavat tai avattavat Muu Tyyppi puuttuu toimi ei toiminut toimi ei toiminut toimi ei toimi ei Yhteensä % 100,0 % 0,0 % 97,0 % 3,0 % 97,7 % 2,3 % 92,4 % 7,6 % 13,5 %

7 Savunpoiston toiminta Pirkanmaalla (Prontosta) Savunpoistojärjestelyn toimimattomuuden syy 1. Ei tarkempaa selitystä 54 kpl (73%) 2. Ei savunpoistolaitteistoa 10 kpl Porrashuone, käytävä, yläpohjan ontelo 1 kpl 3. Savunpoisto riittämätön 3 kpl 4. Ei avausautomatiikkaa 1 kpl Oli kuitenkin toiminut manuaalisesti 5. Koneellinen savunpoisto ei käynnistynyt 1 kpl 6. Luukku juuttunut kiinni 1 kpl 7. Palo levisi vesikattorakenteeseen 1 kpl 8. Kellaritilojen korvausilman saanti/poiston sijainti 1 kpl 9. Ei tarvittu, paloi niin paljon 1 kpl

8 Kunnossapitoon liittyvää lainsäädäntöä Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 : rakennus pidettävä jatkuvasti sellaisessa kunnossa, että se täyttää turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset Pelastuslaki 22 : laitteet pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti Laitelaki 7 : laitteet on huollettava ja tarkastettava siten, että laitteistot täyttävät niille säädetyt vaatimukset käyttöikänsä ajan Laitelaki 5 : laitteen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet. Käyttö-, huolto- ja asennusohjeissa tulee antaa riittävät tiedot laitteen ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta ja turvallisesta käsittelytavasta.

9 Kunnossapito Uusien laitteiden osalta huolto- ja kunnossapito-ohjelma edellytetään em. laaditaan valmistajan toimittamien ohjeiden pohjalta Vanhojen laitteistojen osalta voidaanko huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa edellyttää? lähtökohtana on ollut, että edellytetään sisältö laitevalmistajan ohjeiden (jos löytyy) tai RIL mukaan SM:n ohje voisi selkeyttää tilannetta.

10 Kunnossapito / RIL Huolto- ja kunnossapito-ohjeessa tulee olla vähintään seuraavat asiat: 1. Savunpoistolaitteiden käytöstä ja huollosta vastaavien henkilöiden nimet ja puhelinnumerot 2. Luettelo savunpoistolaitteiden huoltoa varten kiinteistössä tarpeellisista työkaluista ja varaosista 3. Automaattisen savunpoistolaitoksen huollosta ja vioista pidettävä päiväkirja, jossa on eriteltynä tapahtuman ajankohta ja laji, havainnon tekijä ja toimenpiteen suorittaja 4. Savunpoistolaitteiden tarkastus, huolto- ja koestusohje 5. Toimintaohje savunpoistolaitteessa ilmenneet vikojen korjaamiseksi 6. Ohje automaattisen savunpoistolaitoksen käyttö- ja huolto-ohjeen sekä päiväkirjan säilyttämisestä Huom! Kyllä muidenkin kuin automaattisten savunpoistolaitteistojen huolto- ja kunnossapito on dokumentoitava!

11 Käytönaikaiset tarkastukset Määräväli ensisijaisesti käyttö- ja huolto-ohjeen mukaan. Ellei valmistaja muuta edellytä, RIL 232 mukaan: Puolivuosittain vastuuhenkilön toimesta Ainakin henkilöturvallisuuslaitteistossa voidaan edellyttää (viranomainen) tiheämpää tarkastusväliä (tvm 3) Viikko kuukausi Vuosittain (huollon yhteydessä) huoltoliikkeen asentajan toimesta Kerran 1-3 vuodessa tarkastuslaitoksen toimesta Toimintavarmuusluokan 3 laitteistot

12 Huolto (RIL 232) Vuosittain (ellei valmistaja edellytä muuta) Laitteiston toimintakunnon tarkastus Osittainen testaus (20%) Raportointi Ohje vanhojen laitteistojen huollon aloittamisesta Asiantunteva savunpoistolaitteistoja asentava liike Valmistajien valtuutus menettely käyttöön?

13 Valvonta Kiinteistön omavalvonta = sisäinen palotarkastus Pelastusviranomainen palotarkastuksen yhteydessä Huolto- ja kunnossapito-ohjelma ja sen edellyttämien toimenpiteiden noudattaminen (dokumentointi!) Mahdollisesti havaittujen puutteiden korjaaminen Operatiivisten toimintaedellytysten pysyminen Muutokset kiinteistössä Tarvittaessa toimintakunto testataan pistokokein Palotarkastaja ei siis ole se henkilö, joka tekee ensisijaisesti laitteiston toimintakunnon tarkastukset! Vai onko sittenkin?!

14 Käyttöönottotarkastukset Nykytilanne ei voimassa olevaa yksityiskohtaista lainsäädäntöä MRA 76 :n mukaan voidaan rakennusluvassa määrätä suoritettavaksi esim. savunpoistolaitteiden katselmus Pelastuslainsäädännön säädökset kumoutuneet käytännöt vaihtelevat kunnittain/pelastuslaitoksittain kumoutuneiden säännösten pohjalta tarkastus usein pelastusviranomaisen toimesta RIL ohjeistusta

15 Käyttöönotto / RIL LUOVUTUSTARKASTUS 2. VASTAANOTTOTARKASTUS 3. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS

16 Luovutustarkastus = Asennusliikkeen oman työn tarkastus (vrt. esim. paloilm. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS) varmistetaan, että laitteisto on toimintakuntoinen ja asennettu määräysten, rakennusluvan ehtojen, asennusohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti suoritetaan hyvissä ajoin ennen loppukatselmusta ja rakennuksen käyttöönottoa tarvittavilta osin myös asennustyön aikana

17 Vastaanottotarkastus = Rakennuttajan tarkastus Rakennuttaja varmistuu siitä, että on saanut tilaamansa laitteiston Varmistutaan laitteiston suunnitelman mukaisuudesta Varmistutaan laitteiston toimintakuntoisuudesta Tarkastuksesta laaditaan HYVÄKSYNTÄRAPORTTI Käytännössä useimmiten tämän tarkastuksen suorittaa palotarkastaja! Toimintavarmuusluokan 3 kohteissa voidaan edellyttää kolmannen osapuolen tarkastusta

18 Käyttöönottotarkastus Pelastusviranomainen (vai rakennusvalvontaviranomainen?) varmistaa, että savunpoistolaitteet on asennettu: määräysten rakennusluvan ehtojen asennusohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti perustuu edellä todettuihin luovutusasiakirjoihin pistokoeluontoinen tarkastus tarvittavilta osin Operatiivinen toimivuus varmistettava!

19 Pelastusviranomaisen tarkastus Operatiivisen toiminnan edellytykset opasteet laukaisukaaviot laukaisulaitteet Huollon- ja kunnossapidon järjestelyt huolto- ja kunnossapito-ohjelma nimetty hoitaja

20 Käyttöönottotarkastuksissa havaittuja puutteita Savunpoistolaitteistojen käyttöönottotarkastukset Pirkanmaalla ( ): 290 käyttöönottotarkastusta 166 korjausmääräystä (57% laitteistoista): Paikantamiskaaviot puuttuu Huolto- ja kunnossapito-ohjelma puuttuu Todellisuudessa laitteissa (osassa) ollut huomattaviakin puutteita, eikä laitteistoa ole hyväksytty ensimmäisessä tarkastuksessa. Käytännössä ei ole ollut juurikaan kohteita, joissa olisi ollut tehtynä luovutus- ja vastaanottotarkastus!

21 Laitteiston hyväksynnästä Laitteita koskevat yleiset vaatimukset: (Pelastusstoimen laitelaki 10/2007) Käyttötarkoitukseensa sopivia ja toimintavarmoja Ominaisuuksiltaan sellaisia, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ilman vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle Varustettava tuotteen vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseksi tarpeellisilla merkinnöillä Valmistajan/markkinoille luovuttajan osoittavilla merkinnöillä

22 Yleiset vaatimukset jatkuu Laitteen mukana tulee toimittaa: Asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet Käyttö-, huolto ja asennusohjeiden tulee sisältää riittävät tiedot laitteen ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta sekä turvallisesta käyttötavasta

23 Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen (laitelain mukaan) Markkinoille saattajan / toiselle luovuttajan velvollisuus Voidaan osoittaa: 1. Asianmukaisella vakuutuksella Tukes ohje 2. Arviointilaitoksen suorittamalla varmentamismenettelyllä (VTT?) 3. CE-merkinnällä

24 CE-merkitty tuote täyttää vaatimukset Esim. SFS-EN (luukuille) Luotettavuusluokka Lumikuormaluokka Lämpötilaolosuhdeluokka Tuulikuormaluokka Palonkestävyysluokka tyyppitestaus laadunvalvonta Minimisuoritusarvoja ei kuitenkaan lainsäädännössä => Savunpoistosuunnitelmassa esitettävä laitteille asetettavat vaatimukset! RIL :ssä taulukko perusvaatimustasoksi

25 RIL Savunpoistoluukut (tavanomaiset vaatimukset): Luotettavuus (RE) tuuletukseen käytettävät RE vain savunpoisto RE 50 Lumikuorma (SL) SL 500 jos kinostusta, suurempi (SL1000 A) kattokulma >45 SL0 mahdollinen Lämpötilaolosuhdeluokka T (-15) lämpimien tilojen luukut T(00) Tuulikuormaluokka WL 1500 Palonkestävyysluokka B 300 jos tarkoituksena estää lieskahtaminen tai muutoin käytetään mitoituslämpötilana korkeampaa lämpötilaa => B600

26 Standarditilanne 3/2009

27 Onnistuneen savunpoistolaitteiston edellytykset kunnollinen suunnitelma toimintaperiaate, laitteet ja niiden vaatimukset määritelty laitteiden sijainti määritelty kaapeloinnit ym. määritelty tarkemmin esim. RIL urakkarajaukset selvät ensisijaisesti tulisi voida käyttää valtuutettua asennusliikettä asennus laitetoimittajan ohjeiden mukaan savunpoistolaitteisto käsiteltävä kokonaisuutena Mutta miten tämä kaikki saadaan käytäntöön!!!

SAVUNPOISTOSELVITYS, SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA

SAVUNPOISTOSELVITYS, SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA LOPPURAPORTTI 1 (27) SAVUNPOISTOSELVITYS, SAVUNPOISTOLAITTEIDEN TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA Jarno Liimatainen HANKE (Nro 033TU004) LOPPURAPORTTI 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESUUNNITELMA... 3 1.1 Tausta...

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi.

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. KIINTEISTÖN OMISTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET Sisällys.. Johdanto...

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 2

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 2 SISÄASIAINMINISTERIÖ Pelastusosasto MUISTIO Kirsi Rajaniemi 6.10.2005 SM-2004-02615/Tu-33 SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN POISTUMISREITTIEN MERKITSEMISESTÄ JA VALAISEMISESTA 1. Asetuksen sisältö

Lisätiedot

OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET

OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET 2013 OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISET PALOTARKASTUKSET Päijät-Hämeen pelastuslaitos 2.4.2013 1 OHJE VASTAAVILLE TYÖNJOHTAJILLE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Erityinen palotarkastus on vastaavan

Lisätiedot

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta julkaisutiedot Tekstit: Tukes ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Kuvat: Lauri Mannermaa, sivun 18 kuva Kari Rissa Ulkoasu & taitto Print Line

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy Koneen elinkaari Laki

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetuksen perustelumuistio

Sisäasiainministeriön asetuksen perustelumuistio SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 1 Jaana Rajakko 30.9.2005 SM015:00/2005 Sisäasiainministeriön asetuksen perustelumuistio Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta 1. Asetuksen

Lisätiedot

TUKES ajankohtaispäivä 20.11.2013 Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

TUKES ajankohtaispäivä 20.11.2013 Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy TUKES ajankohtaispäivä 20.11.2013 Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy NYKYTILANNE Määräys SM :A 60 Paloilmoittimen hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotosta ja tarkastuksesta on kumoutunut (sammutuslaitteistoasetusta

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS 2007 Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Pienten kohteiden savunpoisto

Pienten kohteiden savunpoisto 2013 Pienten kohteiden savunpoisto Päijät-Hämeen pelastuslaitos 30.9.2013 Sisältö 1.1 Yleiset määräykset... 2 1.2 Uudisrakennuksien käytännöt Päijät-Hämeessä... 3 1.2.1 Yleistä... 3 1.2.2 Porrashuoneiden

Lisätiedot

atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 1 opas atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus atex räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 2 julkaisutiedot Tekstit: Tukes Kuvat: Lauri Mannermaa Ulkoasu & taitto Hahmo Design Oy Paino: Multiprint,

Lisätiedot

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET taskutieto TURVATEKNIIKAN KESKUS Johdanto Sähköturvallisuussäädökset uudistettiin Suomessa kokonaisuudessaan 1990-luvulla. Uudet säädökset toivat uudenlaista vapautta sähköalalle,

Lisätiedot

OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA

OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST OHJEET VARMENNUS- TARKASTUKSEN

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys ry:n

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET

YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET OHJE YVL 3.0 / 9.4.2002 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 4 3 YDINLAITOSTEN PAINELAITTEIDEN VIRANOMAISVALVONTA 5 3.1 Valvontaviranomainen 5 3.2 Painelaitteiden suunnittelu 5 3.3 Painelaitteiden

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS SÄHKÖINFO OY

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS SÄHKÖINFO OY RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Miksi rakennusalan ammattilaisen olisi hyvä tietää myös sähköistyksestä? Nykyaikaisessa rakentamisessa rakennussähköistyksellä on koko ajan lisääntyvän taloautomaation ansiosta

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16) Ohjelmaan sisällytetään kunnossapitoon kuuluvina mm. seuraavaa niihin kuuluvine huolto, kunnossapito ja korjaustöineen: Riittävä sähköturvallisuuden edellyttämä kunnon ja

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon. PÄÄTÖS 24.03.2010 Dnro OKV/8/50/2008 1/11 ASIA Tukiasunnon paloturvallisuus ASIAN VIREILLETULO Espoon kaupungissa tapahtui 27.3.2008 kaupungin omistuksessa olevan rintamiestalon tulipalo, jossa menehtyi

Lisätiedot