VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI"

Transkriptio

1 1 (6) VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI Aika: keskiviikko , klo Paikka: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran auditorio, Palkkatilanportti 1, Länsi-Pasila SEMINAARIMUISTIO SEMINAARIN AVAUS (Aulis Nironen, johtaja, Tiehallinto) Seminaarin taustalla on tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma VAHA, joka on vuonna 2002 syksyllä käynnistetty ja vuoden 2005 loppuun jatkuva Tiehallinnon strateginen projekti. VAHA:n taustalla on Tiehallinnon visiossakin todettu tarve ymmärtää yhteiskunnan tienpitoon kohdistamia tarpeita ja toisaalta tienpidon yhteiskunnallisia vaikutuksia niin ohjelma- kuin hanketasollakin ja erilaisissa päätöksentekotilanteissa. Tiehallinnossa on vakiintumassa käyttöön yleiskehikko, jossa erotellaan ensiksi tienpidon eri toiminnot (kehittäminen, ylläpito ja hoito), toiseksi erilaiset tieympäristöt (päätiet, kaupunkiseudut, maaseutu) ja kolmanneksi eri näkökulmat vaikutuksiin (ihmisten liikkuminen, elinkeinoelämä, aluekehitys ja yhteiskunnalliset reunaehdot). Tienpidon tavoitteena on tuottaa tarpeita vastaavaa laatutasoa, mikä asettaa kovan haasteen myös vaikutusten hallinnalle. PÄÄTÖKSENTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMIA VAIKUTUSTEN HALLINTAAN Poliittisen päätöksentekijän näkökulma (Markku Laukkanen, Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja) Poimintoja esityksestä Liikenneasiat kiinnostavat yleisesti kansalaisia ja sitä kautta poliitikkoja. Kansanedustajille tulee paljon kyselyjä nimenomaan tiehankkeista, mutta myös muista liikenneasioista. Nykymaailmassa päätökset eivät voi perustua pelkkään lobbaukseen, vaan asiantuntijavalmistelu on keskeisessä roolissa. Liikenneasiatkaan eivät enää ole yleispolitiikkaa, vaan myös eduskunnassa asiantuntijoiden kuulemisella on suuri merkitys päätösten valmistelussa. Vaikutuksia sekä selvitetään että niistä ollaan kiinnostuneita. Päätöksenteossa on painoarvoa monenlaisilla vaikutuksilla, kuten sosiaalisella ja alueellisella tasa-arvolla, elinkeinoelämän toimintaedellytyksillä, liikenneturvallisuudella jne.

2 2 (6) Kehittämishankkeissa kärkihankejoukon valinta perustuu virkamiesvalmisteluun. Eduskunta tekee priorisointia vasta valmistelun esiin nostamien hankkeiden kesken. Näiden ohi nousevia hankkeita ei käytännössä enää ole. Muutos siltarumpupolitiikasta vaikutusten huomioon ottamiseen on ollut suuri viimeisen vuoden aikana. Kansanedustajat saavat tietoa sekä edustamansa alueen tiepiireistä että valtakunnan tason virkamiesvalmistelun kautta. Kokonaisvaltainen näkemys on tärkeä, ja sitä kautta koko maan kannalta tärkeät hankkeet nousevat esille. Erilaisten rahoitusmallien pohdiskelu on tällä hetkellä esillä. Jo päätetyt kehittämishankkeet sitovat pitkään (koko vaalikauden) kehittämisrahat, jos lisää rahaa tai uusia rahoitustapoja ei löydy. Tämä on poliittisesti vaikea tilanne, koska kansanedustajiin kohdistuu suuria odotuksia uusien hankkeiden aloittamiseksi. Yleisökysymyksiä Riittääkö kansanedustajille kiinnostusta pohtia myös perustienpidon rahoitusta? Eduskunnassa kannetaan toki murhetta myös perusväylänpidon rahoituksesta, mm. liikenneturvallisuus ja väyläomaisuuden arvon säilyttäminen huolestuttavat. Ongelmana on arvatenkin rahoitus, koska tarpeita on muuallakin kuin tienpidossa. On kuitenkin myönnettävä, että suurilla hankkeilla on iso julkisuusarvo ja ne nousevat siksi helpommin esiin. Onko vaikutustieto laadultaan hyvää, painottuuko hyöty-kustannussuhde liikaa? Eduskunnan saama vaikutustiedon tasoa voi pitää hyvänä ja laadultaan varsin kattavana. Kokonaisvaltaisemman vaikutusarvioinnin tarve on kasvanut. Kenen toimesta erilaisia tavoitteita painotetaan? Arviointikriteerit ovat poliitikoillakin samoja kuin virkamiesvalmistelussa, mutta niiden painotus esimerkiksi valtakunnan kärkihankejoukon priorisoinnissa on jo poliittista harkintaa. Liikenne- ja viestintäministeriön näkökulma (Anneli Tanttu, yli-insinööri, LVM) Vaikutusten arviointi suunnitteluvaiheessa on kohtuullisesti hallinnassa, sen sijaan toimenpiteiden toteuttamisen jälkeinen vaikutusten seuranta on hyvin heikkoa. Tämän seurauksena ymmärrys hankkeen vaikutuksista erityisesti pitkällä tähtäimellä ei lisäänny. Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan perinteisesti noin 30 vuoden ajanjaksoa, mutta vaikutuksista esimerkiksi yhdyskuntarakenteelliset muutokset vaikuttavat satojen vuosien päähän. Vaikutusarvioinnissa korostuvat helposti mitattavat asiat ja niidenkin suhteuttaminen on puutteellista. YHTALI-kehikko soveltuu lähinnä väylähankkeiden arviointiin, huonommin muun tyyppisiin toimenpiteisiin. Pitkän aikavälin vaikutusten käsittely on ongelmallista. Väylähanke ja sen yhteydessä tehdyt ratkaisut voivat ohjata koko alue- tai yhdyskuntarakenteen kehitystä. H/Klaskelma tai hankkeen elinkaaren tarkastelu ei kuvaa tätä. Erityisesti ohjelmatason arviointi on puutteellista, ongelmina mm. syyseuraussuhteiden monimutkaisuus, välittömien taloudellisten vaikutusten ylikorostuminen ja lähtötietojen puutteet. Liikennepoliittiset tavoitteet tulisi täsmentää ja niihin pohjautuvalle tilanseurannalle tulisi luoda yhtenäiset kriteerit. Näin saataisiin aikaan pitkäjänteisyyttä myös vaikutusten arviointiin. Vaikutustarkastelun rajaus on tärkeää (alue, aika ym.).

3 3 (6) Vaikutusarvioinnin tulosten esittämisessä ymmärrettävämmin ja havainnollisemmin on parannettavaa, jotta H/K-suhde ei korostuisi nykyiseen tapaan. Keskustelua Vaikutusten seuranta on yleisesti heikkoa, vaikka asian tärkeys tunnetaan. H/K-laskelma soveltuu autoliikenteen hankkeisiin, koska niissä hyödyt koostuvat pääosin pienistä aikasäästöistä, mutta huonosti kevyen ja joukkoliikenteen hankkeisiin, joissa hyötyjä on vaikeampi mitata ja arvottaa. Väylänpitäjän näkökulma (Maarit Saari, Uudenmaan tiepiiri) Tiehallinnon työ on suurelta osin jatkuvaa, vaikutustietoihin perustuvaa päätöksentekoa. Vaikutusselvitysten määrä on kasvanut ja laatu parantunut. Tähän ovat vaikuttaneet mm. lainsäädännön muutokset. Tiepiirissä vaikutustiedon tarvetta on erityisesti tiepiirin keskeisillä tavoitealueilla (ks. kalvo 2). Ohjelmatasolla vaikutusarvioinnin takaisinkytkentä ohjelmaan ja päätöksentekoon on vielä epämääräinen ja vaikutuksia käsitellään varsin yleisellä tasolla. Innokkuus erilaisten tienpidon linjausten vaikutusten arviointiin on pieni myös siksi, että niiden mielekkyys nähdään kyseenalaiseksi, jos rahan niukkuudesta johtuen erilaisia linjauksia ei juurikaan ole tehtävissä. Hanketasolla Tiehallinnossa on tehty noin 35 YVA-lain mukaista hanke-yvaa. Niillä on ollut merkittäviä vaikutuksia sekä hankkeen sisältöön että yleiseen ajattelutapaan, esimerkiksi suhtautumiseen tunneleihin. Hankkeita on muutettu ympäristön kannalta paremmiksi ja nykyään iso osa hankkeiden kustannuksista muodostuukin ympäristöön liittyvistä ratkaisuista. Välillisten vaikutusten (esim. vaikutukset elinkeinoelämään) arviointi on vaikeaa, koska ne ovat monen muuttujan summa. Samoin sen käsittely, miten erilaiset ihmiset kokevat eri asiat (esim. ihmisten viihtyvyys, hyvinvointi). Hanketasolla rakentamisen aikaiset vaikutukset jäävät usein liian vähälle huomiolle, voivat olla hyvinkin merkittäviä. Hankkeiden vaikutusten seuranta on puutteellista eikä sitä kautta saada riittävää panosta suunnitteluvaiheen vaikutusten arviointiin. Hoidon ja ylläpidon vaikutuksia arvioidaan osin enemmän sattumanvaraisesti ja tapauskohtaisesti. Vaikutusten arvioinnin tehtävänä ei ole tehdä päätöstä hankkeesta, vaan tehdä näkyväksi ne tavoitteet ja arvot, joiden pohjalta päätös tehdään sekä kuvata, mitä päätöksestä seuraa. Päätöksenteossa painottuvat vaikutukset ovat usein hyvinkin karkeita yksinkertaistuksia asioista. Usein nostetaan esiin vaikutuksia, jotka ko. ajankohtana vetävät. Vaikutusten hallintaa olisi tarpeen kehittää perusteluviestinnän avuksi, käytännössä tienpidon rahoituksen perustelujen tueksi. Kehityssuunta on se, että vaikutuksia tullaan jatkossa arvioimaan yhä laajemmin. Mutta onko vaikutusten laajalla arvioinnilla kuitenkaan vaikutusta päätöksenteossa?

4 4 (6) VAIKUTUSTEN HALLINNAN LÄHTÖKOHDAT (Anton Goebel, ylitarkastaja, Tiehallinto) Tiehallinnossa käynnissä tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma VAHA. Sen tavoitteena on vaikutustiedossa olevat puutteiden korjaaminen, vaikutusten arvioinnin menetelmien kehittäminen, vaikutusten hallinnassa tarvittavia lähtötietojen parantaminen ja vaikutustiedon hyväksikäytön tehostaminen. Lisätietoja tutkimusohjelman sisällöstä ja lähtökohdista on saatavissa VAHA:n Internet-sivuilta Vaikutuksen hallinnan viitekehyksen luominen edellyttää asioiden yksinkertaistamista; ollaan kiinnostuneita asiakkaisiin (väyläpalvelujen käyttäjät), väyläpalvelujen tuottajiin sekä muuhun yhteiskuntaan ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Vaikutusten hallinta käsittää koko väylänpidon: tulee tuntea asiakkaiden ja muun yhteiskunnan tarpeet, kehittää vaikutusten arvioinnin menetelmiä sekä tuottaa tienpidon suunnittelua, hankintaa ja muuta päätöksentekoa palvelevaa vaikutustietoa. Keskustelua Kierretäänkö sen asian arviointia, paljonko rahaa liikennesektorilla tarvittaisiin? Strategiatasolla tarvittaisiin tarkastelua siitä, miten palvelutaso ylläpidetään. Tieverkon kunnon ylläpitovaihtoehtojen seurauksia ei juurikaan tarkastella. Tiehallinnon hankintamenettelyjen muutokset ovat iso asia ja edellyttävät vaikutusten hallinnan kehittämistä. Tällä hetkellä tarkastellaan vain tilaajan kustannuksia. Tulossa on mm. ekotehokkuuden arviointi hankinnassa. Jatkossa hankitaan vaikutuksia ja tällöin vaikutustarkastelut painottuvat aikaisempaan vaiheeseen kuin lopulliseen tilausvaiheeseen. HANKEARVIOINNIN OHJEISTUS MINISTERIÖ- JA VÄYLÄLAITOSTASOILLA Liikenne- ja viestintäministeriön hankearvioinnin ohjeistus (Tuomo Suvanto, yli-insinööri, LVM) Uusi Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje, ns. YHTALI-ohje (LVM:n julkaisuja 34/2003) kokoaa hajallaan eri julkaisuissa olleen ohjeistuksen ja yksikköarvot yhteen raporttiin. Vielä ei ole täysin ymmärretty sitä, että ministeriöön tarjottavat kehittämishanke-ehdokkaat on arvioitava tämän ohjeen mukaisesti. YHTALI-ohjetta täydentävät ja tarkentavat Telematiikkahankkeiden arviointiohje (FITS 3/2002) ja Matkakeskushankkeiden arviointikehikko (17/22) sekä vielä työn alla oleva Opas kevyen liikenteen vaikutusten arviointiin (I/2004). Arvioinnin vaikeutena on se, että eri tahoilla on erilainen näkemys eri vaikutusten merkittävyydestä. Miten eri tahoilta tulevia hanke-ehdokkaita kohdellaan tasapuolisesti valtakunnan tasolla? Hyöty-kustannussuhde on merkittävä arviointikriteeri. Periaatteena on, että H/Ksuhteen on oltava vähintään 1,5, jotta hanke etenee. Sen jälkeen priorisointi tapahtuu muilla(kin) perusteilla.

5 5 (6) Ratahankkeiden hankearvioinnoin ohjeistus (Martti Kerosuo, apulaisjohtaja, Ratahallintokeskus) RHK on laatinut ministeriön ohjeistuksen pohjalta tarkennetun ohjeen ratahankkeiden arviointiin vuonna Uusi ohje on parhaillaan työn alla. Toiveena LVM:n ohjeeseen on mm. sen selventäminen, miten kokonaisvaikutusten tarkastelu tehdään. Ratahankkeilla on ominaisuuksia, jotka tuovat niiden vaikutusarviointiin erityispiirteitä. Henkilöliikenteen hankkeisiin mm. liittyy usein erilaisia maankäyttövaihtoehtoja ja kulkutapasiirtymien käsittely on keskeisessä asemassa. Tavaraliikennehankkeet puolestaan yleensä tehostavat liikennöintiä, mutta saattavat olla myös edellytys lisäliikenteen toteutumiselle. Ratahankkeiden arviointi edellyttää yleensä myös junatarjonnan ja kaluston sisällyttämistä laskelmiin. Liikennejärjestelmä- ja verkkovaikutukset tulee nostaa suurissa hankkeissa esiin. H/K suhde palvelee lähinnä hankkeiden ennakkokarsintaa. Esimerkiksi Itärataselvityksessä aluevaikutukset olivat vahvasti esillä yhteiskuntataloudellisten laskelmien rinnalla ja ne myös vaikuttivat päätöksentekoon ratalinjauksesta. Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus (Anton Goebel, ylitarkastaja, Tiehallinto) Ministeriön vuonna 1994 julkaisema ensimmäinen YHTALI-ohje oli suuri edistysaskel hankearvioinnin kehittämisessä ja yhtenäistämisessä. Tiehallinnolla ei ole ollut erillistä ohjetta tiehankkeiden vaikutusten arvioimiseen, mutta parhaillaan on tekeillä ministeriön uutta YHTALI-ohjetta tarkentava tiehankkeiden arviointiohje, joka otetaan käyttöön vuoden 2004 alussa. Samanaikaisesti on käynnissä uuden yleissuunnitelman laatimisohjeen tekeminen. Nyt laadittava hankearviointiohje tullaan päivittämään vuonna 2005, jolloin käytettävissä ovat VAHA-selvitysten tulokset ja ohjeen käytöstä saadut kokemukset. YHTALI-ohjeen mukainen hankearvioinnin yhteydessä laadittava tiivis hankekortti on ilmeisesti ollut hyvä keksintö, joka palvelee hyvin päätöksentekoa. Ohjeissa hyöty-kustannussuhteen laskenta ohjeistettu kattavasti, mutta eirahamääräisten vaikutusten arvioinnissa on paljon kehitettävää. Keskustelua hankearvioinnin ohjeistuksesta Hyötykustannuslaskelmissa saman jäännösarvoprosentin käyttö kaikille rakenteille ei ole oikein, vaan tulisi määritellä rakennekohtaiset jäännösarvot (rakenteen kestoiät). Esimerkiksi tunnelien käyttöikä huomattavan pitkä. / Eri jäännösarvoja voisi harkita, mutta diskonttauksesta johtuen jäännösarvon merkitys on kuitenkin melko pieni, joten muutoksella ei ole lopputulokseen suurta vaikutusta. YHTALI on tarkoitettu jo toteutukseen tulevien yksittäisten väylähankkeiden vaikutusten arviointiin (rahoituspäätöksen taustaksi). Ongelmana on esimerkiksi liikennejärjestelmäsuunnitelmatasolla tehtävä hankkeiden priorisointi, siihen ei ole ohjeita. Nyt on näkyvissä vahva tahtotila muidenkin vaikutusten kuin hyötykustannussuhteen huomioon ottamiseen päätöksenteossa. Politiikkatasolla ei puhuta H/K-suhteista. Myöskään muilla yhteiskuntasektoreilla ei samalla tavoin lasketa H/K-suhdetta eikä se dominoi vaikutusarviointia. Tiehallinnon nykyinen rooli on arvovapaa ja Tiehallinnon tehtävänä on tuoda esiin eri vaikutukset päätöksentekijöiden painotettavaksi. H/K-suhde sisältää monia hyötyjä, joten siinä mielessä se kuvaa monenlaisia vaikutuksia. Eri vaikutusten keskinäinen painotus on kylläkin valmiiksi tehty arvottamisen yhteydessä.

6 6 (6) H/K-suhde esitetään nykyisin liian tarkkana lukuarvona. Toinen desimaali pois ja yhden luvun sijasta vaihteluväli. TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMAN (VAHA) TULOKSIA (Heikki Metsäranta, Strafica Oy ja Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy) Esitelmäaineisto on liitteenä. Tutkimushankkeiden kuvaukset ja valmistuneiden hankkeiden raportit on saatavissa VAHA:n Internet-sivuilta Seminaarissa olivat esillä seuraavat selvitykset: Verojen käsittely vaikutusarvioinnissa ja yksikköarvoissa Ajokustannuslaskelmien käytön tehostaminen Liikenteen palvelutason määritelmiä, tekijöitä ja mittareita Tienpidon tuotteiden vaikutukset toisiinsa Kevyt liikenne arvioinnin kohteena (JALOIN-projekti) Tienpidon alueellinen merkitys Tienpidon vaikutusten hallintaan soveltuvat menettelytavat ja menetelmät SEMINAARIN PÄÄTÖS (Aulis Nironen, johtaja, Tiehallinto) VAHA:n tehtävä tiedontuojana eri päätöksentekijöille ja päätöksenteon eri tasoille on tämän päivän perusteella osoittautunut tarpeelliseksi mutta erittäin haasteelliseksi. Hankearvioinnin yleisohje todettiin hyväksi ja yhdenmukaisuutta tuovaksi vaikutusten arvioinnin selkärangaksi, jonka jatkokehittelyyn saatiin kuitenkin myös useita vinkkejä. Aivan erityinen tarve todettiin ohjelmatason vaikutusarviointien kehittämiselle ja muutoinkin perinteistä hyöty-kustannusanalyysia laajemmalle näkökulmalle. Vaikutusarvioinnin rooli on kaikkiaan noussut tienpidossa (ja laajemminkin liikennejärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa) merkittävään rooliin. Vaikutusarviointi ei myöskään ole pelkkää sanahelinää, vaan menetelmät kehittyvät jatkuvasti ja tiedot vaikutuksista ja niiden hallinnasta kasvavat.

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus 1 Vaikutusten hallinnan seminaari 26.11.2003 Anton Goebel, Tiehallinto 2 Ohjeistuksen nykytila Jo vuoden 1994 YHTALI:ssa edellytettiin liikennemuotokohtaisten hankearviointiohjeiden laatimista. Myös liikenne-

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje

Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje / 29/12/2003 / 1 Yleisohjeen tarkoitus Yhteiset periaatteet tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden arviointiin Lisäksi tarvitaan tarkempaa ohjeistusta ja menetelmiä

Lisätiedot

ZZZWLHKDOOLQWRILYDKD. Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

ZZZWLHKDOOLQWRILYDKD. Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma ZZZWLHKDOOLQWRILYDKD Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin S13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2003 SISÄLLYS 1 TOIMINNAN YLEISKUVAUS...3 1.1 Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

Hankearvioinnin nykytila ja kehittäminen

Hankearvioinnin nykytila ja kehittäminen Hankearvioinnin nykytila ja kehittäminen Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 Mitä hankearviointi on? Suunnittelun apuväline auttaa muodostamaan tehokkaat hankevaihtoehdot ja valitsemaan parhaan vaihtoehdon

Lisätiedot

www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin 13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2005 IÄLLY 1 TOIMINNAN YLEIKUVAU...3 1.1 Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

Miksi vaikutusten arviointia on tarpeen kehittää?

Miksi vaikutusten arviointia on tarpeen kehittää? Miksi vaikutusten arviointia on tarpeen kehittää? 28.1.2016 Liikenneneuvos Tuomo Suvanto Liikenneviraston seminaari: Liikenne muuttuu muuttuuko vaikutusten arviointi? Sisällys Poliittinen tahtotila Liikennepolitiikka

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään?

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Matti Räinä tiejohtaja Oulun tiepiiri Näkökulmia aluesuunnittelun ja liikenteen tavoiteasettelu LPS 2008 Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat hallinnon

Lisätiedot

Liikenneväyläpäätösten pitkäjänteistäminen. pankinjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki (LVM:n rahoitustyöryhmän jäsen)

Liikenneväyläpäätösten pitkäjänteistäminen. pankinjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki (LVM:n rahoitustyöryhmän jäsen) Liikenneväyläpäätösten pitkäjänteistäminen pankinjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki (LVM:n rahoitustyöryhmän jäsen) Työryhmän kokoonpano Toimikausi 12.4.2005-31.3.2006 Puheenjohtaja toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Anton Goebel Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin S13 (VAHA) tutkimussuunnitelma Sisäisiä julkaisuja 24/2002 Anton Goebel Tienpidon vaikutusten hallinnan

Lisätiedot

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin 13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2004 IÄLLY 1 TOIMINNAN YLEIKUVAU... 3 1.1 Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

Vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Anton Goebel

Vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Anton Goebel Vaikutusten arvioinnin kehittäminen Anton Goebel 28.1.2016 Vaikutusten arvioinnin kehittämisen kehikko Toimintaympäristön muutos - Digitalisaatio, MaaS - Arvostusten muutokset - Suunnittelun uudistaminen

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet

Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Hankearvioinnin kehikko - käsitteet Yhteiskuntataloudellinen analyysi = Kannattavuuslaskelma + Vaikutusten analysointi + Toteuttavuuden arviointi Vaikutusten analyysissa tuodaan esiin erityisesti ne hyödyt

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA)

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Vapaasti saatavissa Internet-osoitteesta www.tiehallinto.fi/vaha/tutkimukset.htm TARJOUSPYYNTÖ 13.2.2003 1 (5) 213/2002/20/41 TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Osaselvitys 1.2: Tienpidon

Lisätiedot

Ajankohtaista POS-ELYstä

Ajankohtaista POS-ELYstä Ajankohtaista POS-ELYstä Tiemerkintäpäivät Kuopiossa 16.2.2017 Pohjois-Savon ELY-keskus / Airi Muhonen Sisältö Toimintaympäristö Itä-Suomen liikennestrategia Tienpidon rahoitus Tiehankkeet Pohjois-Savon

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Risto Kulmala 22.4.2002 Tekijät >VTT/RTE Risto Kulmala Juha Luoma Pirkko Rämä >Strafica Oy Hannu Pesonen

Lisätiedot

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta

Lisätiedot

Liikenteen rakenneuudistukseen liittyvä kokeilu KAS-ELY:n alueella

Liikenteen rakenneuudistukseen liittyvä kokeilu KAS-ELY:n alueella Käyttäjien ongelmista liikennejärjestelmän ylläpito- ja kehittämisohjelmaksi Jussi Kailasto, KAS ELY Liikenneryhmän päällikkö Liikenteen rakenneuudistukseen liittyvä kokeilu KAS-ELY:n alueella, Liikenne-

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit 9.10.2007 MAL seminaari, Siuntio Liikenneneuvos Petri Jalasto 1 Liikenne 2030 Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa Ihmisten

Lisätiedot

Liikennejärjestelmämallit ja niiden käyttö poliittisessa päätöksenteossa ja suunnittelussa. Ville Koskinen, 1.12.2005

Liikennejärjestelmämallit ja niiden käyttö poliittisessa päätöksenteossa ja suunnittelussa. Ville Koskinen, 1.12.2005 Liikennejärjestelmämallit ja niiden käyttö poliittisessa päätöksenteossa ja suunnittelussa Ville Koskinen, 1.12.2005 Mallinnustasojen työnjako pieni suuri Mallin yksityiskohtaisuus Verkon koko suuri pieni

Lisätiedot

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen Seminaari 8.2.2006, Laitila Ohjelma 14.00 seminaarin avaus liikennestrategian ja aiesopimuksen esittely 15.10 Turku-Uusikaupunki -radan henkilöliikenne 15.30 kahvitauko 15.50 Lääninhallituksen kommentit

Lisätiedot

Kevyen liikenteen edistämisen arviointi. tausta-aineisto

Kevyen liikenteen edistämisen arviointi. tausta-aineisto Kevyen liikenteen edistämisen arviointi tausta-aineisto 15.3.2004 8 9 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo...9 1 Johdanto... 12 2 Kevyt liikenne väylänpidon ohjauksessa ja toimenpiteiden suunnittelussa...

Lisätiedot

Vuorimiespäivät Pitkäjänteisyyttä infrarakentamiseen

Vuorimiespäivät Pitkäjänteisyyttä infrarakentamiseen Infra-alan merkitys Vuorimiespäivät 28.3.2008 Pitkäjänteisyyttä infrarakentamiseen TKL Timo Kohtamäki Toimitusjohtaja, Lemminkäinen Infra Oy Hallituksen puheenjohtaja, Infra ry 1 Infra-alan merkitys Tiesitkö,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

UUMA2 Väylät. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto Kiviaines- murskauspäivät, 13.-14.2.2014

UUMA2 Väylät. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto Kiviaines- murskauspäivät, 13.-14.2.2014 UUMA2 Väylät Timo Tirkkonen, Liikennevirasto Kiviaines- murskauspäivät, 13.-14.2.2014 Tausta UUMA2 kehittämisohjelma on käynnistynyt Uusiomateriaalien käyttöä haittaavien tietopuutteiden poistaminen Uusiomateriaalien

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Hankinnan kehittäminen Väylät. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2 vuosiseminaari, 14.11.2013

Hankinnan kehittäminen Väylät. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2 vuosiseminaari, 14.11.2013 Hankinnan kehittäminen Väylät Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2 vuosiseminaari, 14.11.2013 Tausta Liikenneviraston (Tiehallinnon) sivutuoteohje on ollut 6 v käytössä Uusiomateriaalien käyttö kangertelee

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja 11.10.2016 Taustaa WHOLE on Tampereen teknillisen yliopiston hanke, jonka tavoite on tuottaa

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit

Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit Varsinais-Suomen maakunnan liikennestrategia Liikennejärjestelmäsuunnittelun tehtävät ja kytkennät muuhun suunnitteluun ja päätöksentekoon Ryhmä Lounais-Suomi

Lisätiedot

Tiehankkeiden arviointiohje

Tiehankkeiden arviointiohje Tiehankkeiden arviointiohje Tiehankkeiden arviointiohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Kannen kuva: Tiehallinto ISBN 978-951-803-811-8 TIEH 2100048-08 ISBN 978-951-803-812-5 TIEH

Lisätiedot

Vapaasti saatavissa Internet-osoitteessa

Vapaasti saatavissa Internet-osoitteessa 1 Vapaasti saatavissa Internet-osoitteessa www.tiehallinto.fi/vaha 1. Tehtävä Diaarinumero: 213/2002/20/103 Tiehallinnon tutkimusteema / Hankkeen nimi VAHA 2.15 / Tienpidon hankkeiden vaikutusten jälkiarviointi

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Heikki Metsäranta, Strafica Oy Näkökulmat Rajauksia Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 Uuden liikennepolitiikan

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Maakuntahallitus 34 07.04.2014 Maakuntahallitus 49 05.05.2014 Lausunto oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista MHS 07.04.2014 34 Esittelijän ehdotus lausunnoksi: Liikenne-

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014,

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset Visio vuoteen

Lisätiedot

Väitöskirja netissä:

Väitöskirja netissä: Väitöskirja netissä: www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/ www.yy-optima.fi 1 Jatkopohdintaa väitöskirjaan Liikennesuunnittelun käytännöt ja (kaupunkiseutujen) liikennepolitiikka Onko valtiolla kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Mikkelin Tiedepäivä 7.4.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO 2010. Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010

LIIKENNEVIRASTO 2010. Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010 LIIKENNEVIRASTO 2010 Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010 Liikennevirasto lyhyesti Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Liikenneviraston

Lisätiedot

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta 06.10.2016 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Talousarvioesitys 2017 JTS määrärahakehykset 2016-2021 Hallitus esittää Liikenneverkolle

Lisätiedot

28.11.2012 Matti Vehviläinen

28.11.2012 Matti Vehviläinen Satakunnan ajankohtaiset liikennehankkeet Perustienpidon tilannekatsaus (Satakunta) Yhteysvälihankkeen Turku Pori eteneminen Muita Satakunnan tieverkon kehittämiskohteita 28.11.2012 Matti Vehviläinen Perustienpito

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. lausuu kunnioittavimmin eduskunnan sivistysvaliokunnalle seuraavaa:

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. lausuu kunnioittavimmin eduskunnan sivistysvaliokunnalle seuraavaa: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Lausunto sivistysvaliokunnalle 21.10.2015 Sivistysvaliokunnalle Viite: Sivistysvaliokunta torstaina 22.10. klo 12.00 / HE 30/2015 Asia: Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö?

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti 24.9.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n näkökulmat valtion infraomaisuuteen 2

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät

Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät Maarakennuspäivä / Mirja Noukka Ajankohtaiset väylänpidon kuulumiset 2 1 Perusväylänpidon määrärahat 2010-2019 1 600 000 000 Siirto väylähankkeista 1

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelman VAHA loppuraportti

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelman VAHA loppuraportti Anton Goebel, Heikki Metsäranta Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelman VAHA loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 50/2007 Anton Goebel, Heikki Metsäranta Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelman

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Haittakustannushankkeen (IHKU) tulokset päätöksenteon tueksi

Haittakustannushankkeen (IHKU) tulokset päätöksenteon tueksi Haittakustannushankkeen (IHKU) tulokset päätöksenteon tueksi IHKU-hankkeen aloitusseminaari SYKE 1.3.2017 Sirpa Salo-Asikainen Ympäristöministeriö Tutkimuskysymyksiin vastaukset ja Minkä tasoisia haittakustannuksia

Lisätiedot

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma (VAHA)

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma (VAHA) Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma (VAHA) Väliarviointi (17.6.2002-30.4.2004) WWW.TIEHALLINTO.FI/VAHA Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma (VAHA) Väliarviointi (17.6.2002-30.4.2004)

Lisätiedot

Hyöty-kustannussuhde ja tiehankkeen kannattavuus

Hyöty-kustannussuhde ja tiehankkeen kannattavuus Tielaitos TIEHALLINTO Hyöty-kustannussuhde ja tiehankkeen kannattavuus Tie- ja liikennetekniikka Y H T E I S K U N T A T A L O U D E L L I N E N Kannattavuuslaskelma... H/K K A N N A T T A V U U S Hankearvioinnin

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset

Liikenneväylähankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset Liikenneväylähankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset Päivi Nuutinen 8.11.2016 Liikennevirasto / Suunnittelu ja hankkeet / Hankesuunnitteluosasto Hankearvioinnin kehittämisen tavoitteet T1 T2 T3

Lisätiedot

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA Hallitus 78 15.04.2014 LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA 201/00.02.020/2012 Hallitus 78 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tahdon ja erityisesti tarkoitan, että aion tahtoa täsmällisemmin: aion harkita tahtomisen aikomista siis SOPIMASSA VALTION KANSSA

Tahdon ja erityisesti tarkoitan, että aion tahtoa täsmällisemmin: aion harkita tahtomisen aikomista siis SOPIMASSA VALTION KANSSA Tahdon ja erityisesti tarkoitan, että aion tahtoa täsmällisemmin: aion harkita tahtomisen aikomista siis SOPIMASSA VALTION KANSSA 1. Mitä aikomuksia on viime vuosina ollut? Joensuun seudun LJS-aiesopimus

Lisätiedot

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia Sisältö: Erilaisia ELY-keskuksia Alue- ja liikennehallinto uudistuvat Liikenne Satakunnassa tärkeä kokonaisuus Miten tavoitat liikenteestä vastaavat Pekka Jokela

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus

Tieliikenteen turvallisuus Liikenneneuvos Anneli Tanttu 1 Tieliikenteessä ovat mukana kaikki kansalaiset Tieliikennejärjestelmä on avoin järjestelmä, jossa jokainen tienkäyttäjä tekee päätöksiä ja valintoja Rautatie- ja tieliikenteen

Lisätiedot

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus 22.1.2016 Vesa Männistö, FM Oma esittely Väyläomaisuuden hallinnan johtava asiantuntija Rahoituksen ja palvelutason suunnittelu (tiet, radat, vesiväylät) Väyläomaisuuden

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

EGLO ohjelman loppuseminaari

EGLO ohjelman loppuseminaari EGLO ohjelman loppuseminaari Valtion sektoritutkimusta uudistetaan, miten käy logistiikkatutkimuksen? Lassi Hilska 30.5.2007 1 Tutkimus ja ministeriö Ministeriö on paitsi hallintokoneisto myös asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Ysitien, valtatie 9:n ja rautatieyhteyden, kehittämiseen

Lisätiedot

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 1 HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 17.5.2005 Tiehallinnon rooli ja vastuu osaamisen kehittämistä Pauli Velhonoja Tiehallinto / Asiantuntijapalvelut 32 Vuorovaikutuskenttä ASIAKKAAT ovat niitä, joiden tarpeisiin

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

ALKUSANAT. Helsingissä 26. päivänä helmikuuta Juha Parantainen Yli-insinööri

ALKUSANAT. Helsingissä 26. päivänä helmikuuta Juha Parantainen Yli-insinööri ALKUSANAT Liikenne- ja viestintäministeriö päätti keväällä 2001 aloittaa liikennehankkeiden arviointia koskevien ohjeiden tarkistuksen. Tehtävää varten koottiin epävirallinen työryhmä, jossa olivat ministeriön

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Liikenneministeri Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Helsingin ratapihan liikenteellinen toimivuus on nousemassa junaliikenteen kasvun esteeksi. Eri selvityksissä tilanne on

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Tiehankkeiden arviointiohje. Suunnitteluvaiheen ohjaus

Tiehankkeiden arviointiohje. Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehankkeiden arviointiohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehankkeiden arviointiohje Suunnitteluvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2004 Kannen kuva: Tieliikelaitos ISBN 951-803-336-6 TIEH 2100026-04 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit

Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit Toimintamalli liikennejärjestelmän ja isojen hankkeiden suunnitteluprosessien kytkennöistä Ryhmä Lounais-Suomi 13.12.2013 Liikennevirasto: Teija Snicker-Järvinen,

Lisätiedot

29.1.2015. Lausunto parlamentaarisen työryhmän ehdotukseen Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö, Lvm 35/2014

29.1.2015. Lausunto parlamentaarisen työryhmän ehdotukseen Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö, Lvm 35/2014 1 (5) Valtionvarainvaliokunnan liikennejaosto, liikenne ja viestintävaliokunta Lausunto parlamentaarisen työryhmän ehdotukseen Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö,

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot