Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma"

Transkriptio

1 Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin 13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2004

2 IÄLLY 1 TOIMINNAN YLEIKUVAU Toiminnan painopistealueet Toiminnan kustannukset 4 2 VUODEN 2004 ELVITYKET Tavoitealue 1. Tienpidon vaikutustiedon puutteiden korjaaminen Tavoitealue 2. Vaikutusten hallinnan menetelmällinen kehittäminen Tavoitealue 3. Vaikutustiedon hyväksikäytön tehostaminen Tavoitealue 4. Vaikutusten hallinnan lähtötietojen parantaminen Toistaiseksi nimeämättömät selvitykset 9 3 MUU TOIMINTA Kansainvälinen yhteistyö Kotimaiset seminaarit ja muut tapahtumat Tiedotus 10 2

3 1 TOIMINNAN YLEIKUVAU 1.1 TOIMINNAN PAINOPITEALUEET Tutkimusohjelma eteni vuonna 2003 pääpiirteittäin suunnitellun mukaisesti. Tässä vaiheessa ei olekaan tullut esille tekijöitä, jotka edellyttäisivät tutkimusohjelman uudelleen suuntaamista. Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelman (VAHA) tavoitteet ovatkin edelleen tutkimussuunnitelman mukaisia: 1. Tienpidon vaikutustiedon puutteiden korjaaminen. 2. Vaikutusten hallinnan menetelmien kehittäminen. 3. Vaikutustiedon hyväksikäytön tehostaminen. 4. Vaikutusten hallinnan lähtötietojen parantaminen. Vuonna 2004 tutkimusohjelman painopiste siirtyy vaikutustiedon puutteiden korjaamisesta vaikutusten arvioinnin menetelmien kehittämiseen (ks. kuva 1). Käytännössä tämä tarkoittaa yhtenäisiin periaatteisiin perustuvan vaikutusten arviointikehikon luomista eri vaikutuksille eri tienpidon suunnittelutasoilla. Vaikutustiedon puutteita kuitenkin korjataan vielä siltä osin kun se on tarpeen. Näin jo siksi, että menetelmien kehittäminen ja vaikutustiedon puutteiden korjaaminen liittyvät tiiviisti toisiinsa eikä niiden välille ole syytä tehdä jäykkää rajanvetoa. Vaikutustiedon puutteiden korjaaminen Menetelmien kehittäminen KUVA 1. Tutkimusohjelman tavoitealueiden ajallinen painopiste. Vuonna 2004 toteutettavat selvitykset tulevat poikkeamaan VAHA:n tutkimussuunnitelmassa (Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2002) esitetystä vaiheistuksesta ja osin myös sisällöstä. yynä tähän on joidenkin selvitysten ennakoitua nopeampi valmistuminen ja vuonna 2003 aikaansaatujen tulosten aiheuttama tarve suunnata tutkimusohjelmaa uudestaan. Erityisesti tämä tulee näkymään vaikutusten hallinnan menetelmien kehittämisessä. Vuonna 2004 tulee valmistumaan selvitystä, näistä viisi on vuonna 2003 aloitettuja selvityksiä. 3

4 Tutkimusohjelman tukitavoitealueilla valmistuvat selvitysten "Vaikutustiedon hyväksikäytön tehostaminen" ja "Vaikutusten hallinnan lähtötietojen tuottaminen" luonnokset. Näiden jo vuonna 2003 käynnistyneiden ja tutkimusohjelman etenemisen myötä valmistuviksi suunniteltujen selvitysten laatimiseen ja ohjaamiseen panostetaan entistä enemmän vuonna amalla varmistetaan, että edelleen ollaan tietoisia muualla Tiehallinnossa meneillään olevista aihepiiriin liittyvistä selvityksistä ja muusta kehittämistyöstä. Tutkimusohjelman johto - ja projektiryhmiä täydennetään tarvittavilta osin, muuten niiden toimintamalli tulee säilymään pääpiirteittäin entisellään. Projektiryhmän toimintaa kuitenkin suunnataan entistä enemmän selvitysten sisällön ja tavoiteltavien tulosten määrittämiseen. Tutkimusohjelman johto- ja projektiryhmät tulevat kokoontumaan 3-4 kertaa vuonna TOIMINNAN KUTANNUKET VAHA:n vuoden 2004 kokonaisrahoitus on euroa ja kokonaisvolyymiltaan se tulee olemaan tutkimusohjelman merkittävin vuosi. Painopisteen siirtyminen menetelmien kehittämiseen näkyy myös rahoituksessa; lähes 50 % koko vuoden rahoituksesta käytetään tähän tavoitealueeseen. Vuoden 2004 rahoituksesta arviolta 18 % kuluu vuonna 2003 käynnistyneiden selvitysten loppuunsaattamiseen. Tavoitealueiden 3 ja 4 sekä toistaiseksi nimeämättömien selvitysten osalta rahoitus perustuu vuoden 2003 kokemuksiin ja rahoituksen määrää tarkistetaan tarvittaessa. Tukitavoitealueiden rahoitus käsittää selvitysten laatimisen lisäksi projektisihteereiden muut tehtävät ja tukipalvelut. Kohtaan muut kulut taas sisältyy mm. järjestettävien seminaarien ja julkaisujen painamisen kustannukset, jotka tulevat olemaan vuoden 2003 toteutuneita kustannuksia korkeammat. Osakokonaisuus 2002 (toteutuma) 2003 (toteutuma) 2004 (arvio) 2005 (arvio) Tavoite 1. Vaikutustiedon puutteiden korjaaminen Tavoite 2. Menetelmien kehittäminen Tavoite 3. Vaikutustiedon hyväksikäytön tehostaminen Tavoite 4. Lähtötietojen tuottaminen Toistaiseksi nimeämättömät selvitykset Muut kulut (mm. seminaarit, matkat ja painatus) Yhteensä TAULUKKO 1. Tutkimusohjelman toteutuneet ja arvioidut kustannukset. 4

5 2 VUODEN 2004 ELVITYKET 2.1 TAVOITEALUE 1. TIENPIDON VAIKUTUTIEDON PUUTTEIDEN KORJAAMINEN Vuodelta 2003 jatkuvat selvitykset 1.1 Hoidon ja ylläpidon vaikutukset Tieliikelaitoksen johdolla laadittava selvitys käynnistyi hieman myöhässä vuonna 2003 ja se valmistuu keväällä Työn tuloksena syntyy käsitys hoidon ja ylläpidon vaikutusten arvioinnin nykytilasta sekä jatkotutkimustarpeista. Tuloksia käytetään hyväksi jatkotyönä tehtävän hoidon ja ylläpidon vaikutusten arvioinnin oppaan/ohjeen laatimisessa. elvityksen hinta on euroa, josta euroa kohdistuu vuodelle Tietyömaiden ja muiden tieliikenteen häiriötilanteiden vaikutukset Alun perin vuonna 2004 käynnistyväksi suunniteltu selvitys käynnistettiin jo vuonna 2003 ja se tulee valmistumaan vuoden 2004 alkupuolella. elvityksestä vastaa Tieliikelaitos ja työn tuloksena syntyy tietyömaiden ja muiden häiriötekijöiden vaikutusten arviointiin keinot tarjoava selvitys. Työn kustannusarvio on euroa, josta euroa kohdistuu vuodelle Vuonna 2004 alkavat selvitykset 1.1j Hoidon ja ylläpidon vaikutusten arviointiopas Hoidon ja ylläpidon vaikutuksia käsitellyt esiselvitys tulee vaatimaan jatkoselvityksen, jossa täytetään mahdolliset vaikutustiedossa olevat aukot ja laaditaan ohje/opas hoidon ja ylläpidon vaikutusten arviointiin. Mikäli esiselvitys täyttää sille asetetut tavoitteet, tilataan selvitys jatkotyönä Tieliikelaitokselta. Työ kytketään selvitykseen 2.10 (Tienpidon vaikutusten operationalisoinnin kehikko ja toteutus), jolloin itse ohjeen laatimisen kustannusennuste on euroa. 1.4j Tienpito ja kuljetusketjut Vuonna 2003 kartoitettiin esiselvityksellä väyläpalvelujen merkitystä elinkeinoelämälle. Esiselvityksen perusteella käynnistetään jatkotyö, jossa selvitetään tienpidon merkitystä kuljetusketjujen eri vaiheissa sekä erityisesti tienpidon ja täsmällisyyden välistä suhdetta. Jatkoselvitys pyritään toteuttamaan yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Mikäli esiselvitys täyttää sille asetetut tavoitteet, tilataan selvitys jatkotyönä Tampereen teknilliseltä yliopistolta. Jatkotyön kustannusennuste on euroa. 5

6 2.2 TAVOITEALUE 2. VAIKUTUTEN HALLINNAN MENETELMÄLLINEN KEHITTÄMINEN Vuodelta 2003 jatkuvat selvitykset 2.1j Ajokustannusten soveltuvuus PT- ja TT-töihin elvitys käynnistyi jatkotyönä vuonna 2003 valmistuneelle selvitykselle "Ajokustannuslaskelmien käytön tehostaminen" (Tiehallinnon julkaisuja 31/2003). Tieliikelaitoksen koordinoiman selvityksen tavoitteena on antaa konkreettiset suositukset siitä voidaanko (ja jos voidaan niin miten?) ajokustannuslaskentaa käyttää hyväksi toimintasuunnitelmien vaikutusten kuvaamisessa ja/tai arvioinnissa. Työn kustannusarvio on euroa, josta euroa kohdistuu vuodelle Tienpidon vaikutusten hallinta teknisten tarkastelujen tasolla Neuvottelumenettelyllä kilpailutettu selvitys (tekijänä ITO-Konsultit Oy) kuuluu varsinaisessa tutkimusohjelmassa nimeämättömiin selvityksiin. Työn tavoitteena on jäsentää mikroimmalla tasolla (suunnittelutilanteet sekä ohjeiden, normien ja laatuvaatimusten laatiminen) tapahtuvaa vaikutusten arviointia ja arvioida onko tälle tasolle yleensäkään tarpeen laatia arviointiopastusta tai -ohjeistusta. Työn kustannusarvio on euroa, josta vuodelle 2004 kohdistuu euroa. 2.9 Tieliikenteen aikasäästöjen arvo Alkuperäisen tutkimussuunnitelman sisältymätön selvitys valmistuu vuoden 2004 alussa. JT-Conin laatiman selvityksen tuloksena on katsaus tieliikenteen aikasäästöjen arvottamiseen liittyviin käytäntöihin ja menetelmäkehitykseen. Työn kustannusarvio on euroa, josta euroa kohdistuu vuodelle Vuonna 2004 alkavat selvitykset 2.2j Verojen korjauskertoimen määrittäminen VAHA-selvityksessä "Verojen käsittely vaikutusarvioinnissa ja yksikköarvoissa" (Tiehallinnon selvityksiä 21/2003) suositeltiin epäsuorien verojen korjauskertoimen määrittämistä, jotta verot tulisivat oikein käsiteltyä vaikutusten arvioinnissa. Jatkoselvitys täydentää tämän menetelmällisen puutteen ja antaa mahdollisuuden esittää rahamääräiset vaikutukset verollisin tai verottomin hinnoin. Työn kustannusennuste on euroa ja se tilataan jatkotyönä varsinaisen selvityksen tekijältä (JT-Con). 2.5 Epävarmuuden ja vertailuvaihtoehtojen hallinta VAHA:n tutkimussuunnitelmassa oli nimettynä selvitys "Epävarmuuden ja vertailuvaihtoehtojen hallinta". Toteutettavan selvityksen sisältöä tulee jäsentymään vuoden aikana tehtävän vaikutusten arvioinnin menetelmien kehittämisen yhteydessä. Yhtenä laajennusmahdollisuutena on vaikutusten kohdentumisen selvittäminen. Osakokonaisuuden kustannusennuste on euroa ja työ tullaan kilpailuttamaan. 6

7 2.10 Tienpidon vaikutusten operationalisoinnin kehikko ja toteutus Vuonna 2003 toteutettiin selvitys "Vaikutusten hallinnan menetelmät ja menettelyt", jonka tavoitteena oli jäsentää millaista vaikutustietoa tulisi tuottaa eri vaikutustiedon käyttötilanteita varten. elvitys liittyi tutkimusohjelmassa nimettyihin selvityksiin 2.3 (Ei rahamääräisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen) ja 2.4 (Makrotason vaikutusten kuvaamisen kehittäminen), joita ei ainakaan tässä vaiheessa tulla toteuttamaan alunperin suunnitellussa muodossa. Menetelmiä ja menettelyjä käsitelleen selvityksen tulokset osoittivat, että tienpidon vaikutusten operationasointi edellyttää yhtenäisen operationalisointikehikon luomista ja vaikutuskohtaista operationalisointia. Työssä tulee yhdistää arviointimenetelmien, eri vaikutuslajien sekä tienpidon tuotteiden ja suunnittelutasojen asiantuntemus. Työn ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan yhtenäinen vaikutusten käsitteellistämisen ja operationalisoinnin kehikko, jonka avulla tienpidon eri vaikutuslajit (esim. sujuvuus, liikenneturvallisuus, ympäristövaikutukset, merkitys elinkeinoelämälle, alueelliset vaikutukset jne.) voidaan jatkossa muuntaa yleisistä määrittelyistä kvalitatiivisen kuvauksen ja operationalisoinnin kautta mitattavaksi tai kuvailevaksi vaikutustiedoksi (ks. kuva 2). Miten vaikutus mitataan? Miten vaikutus voidaan kuvata/mitata? Määritellään käsitteestä seuraavat "ilmiöt" mitattaviksi asioiksi. Mistä vaikutuksessa on kyse? Valitaan indikaattorit tai muut mittauksen välineet. Mistä vaikutus koostuu? Määritetään ja analysoidaan osaalueet, joista vaikutus koostuu. Yleisistä määritelmistä kootaan toimiva käsite. KUVA 2. Vaikutusten määrittely ja operationalisointi. Tienpidon vaikutusten määrittelyn kehikon luomisen jälkeen aloitetaan eri vaikutuslajien systemaattinen operationalisointi. Vaiheen tavoitteena on tuottaa menetelmät tienpidon eri vaikutuslajien arviointiin tienpidon suunnittelun eri tasoilla. Osakokonaisuuden tekijöiksi pyritään hankkimaan menetelmien, eri vaikutuslajien ja tienpidon tuotteiden parhaat asiantuntijat. Operationalisointikehikon luomisesta ja menetelmän soveltamisesta vastaa Paavo Ristola Oy, muiden tarvittavien asiantuntijoiden osaamisen hankintatapa määritellään myöhemmin. Osakokonaisuuden kustannusarvio on euroa. 7

8 2.11 Päätöksentekoa avustavat menetelmät ja menettelyt Osaselvityksessä päivitetään Tiehallinnon vuonna 1996 valmistunut selvitys "Päätöksenteon avustaminen tienpidon suunnittelussa" (Tiehallinnon selvityksiä 64/96) tuoreella menetelmien ja menettelyjen kehittämistä koskevalla tiedolla. Lisäksi selvityksessä arvioidaan onko tienpidon vaikutusten hallinnassa tarpeen soveltaa näitä menetelmiä ja menettelyjä. Työn kustannusennuste on euroa ja se tilataan jatkotyönä vuoden 1996 selvityksen tekijöiltä (Paavo Ristola Oy). Työhön pyritään kuitenkin kytkemään myös muita asiantuntijoita esimerkiksi asiantuntijalausuntojen avulla Tiehankkeiden arviointiohjeen testaus Vuoden 2004 alussa valmistuvaa tiehankkeiden arviointiohjetta testataan Kehä II:n yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Testaus tehdään yhteistyössä Uudenmaan tiepiirin kanssa ja tilausmenettely selviää myöhemmin. VAHA:n osalta testauksen kustannusarvio on euroa Arviointimenetelmien testaus kaikilla arviointitasoilla Vaikutusten määrittelyn tulosten toimivuutta tullaan testaamaan vuoden 2004 lopussa alkavissa ja vuoden 2005 alussa päättyvissä selvityksissä. Testauksen tavoitteena on arvioida menetelmien toimivuutta todellisissa tienpidon suunnittelutilanteissa ja osoittaa mahdolliset menetelmien parantamistarpeet. Testausta pyritään tekemään mahdollisimman paljon myös varsinaisen kehitystyön yhteydessä. Testauksen vuoden 2004 kustannusennuste on euroa. 2.3 TAVOITEALUE 3. VAIKUTUTIEDON HYVÄKIKÄYTÖN TEHOTAMINEN Tavoitealue ei edennyt vuonna 2003 suunnitellun mukaisesti, koska VAHA-selvitykset tuottivat odotettua vähemmän tavoitealueeseen liittyviä tuloksia ja aiheesta laadittavan selvityksen rakenne hahmottui vasta loppuvuonna. Vuonna 2004 tavoitealueen eteneminen tullaan organisoimaan siten, että vuoden lopussa käytettävissä on konkreettisia tavoitealueeseen liittyviä tuloksia. Työssä käytetään hyväksi myös Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelman (VOH) ja Tiehallinnon T&K-ohjelman Asiakkuus-teeman tuloksia. Tavoitealueesta syntyvän tuotoksen sisältö säilyy asetettujen tavoitteiden mukaisena ja se käsittää seuraavat osa-alueet: Kuvaus siitä, miten tienpidon vaikutustietoa tällä hetkellä tuotetaan, muokataan ja käytetään Tiehallinnossa ja muualla liikennesektoria koskevassa päätöksenteossa. Jäsennetään tienpidon vaikutustietoa ja luodaan kokonaiskuva vaikutustiedon hyväksikäytöstä Tiehallinnossa ja sidosryhmien keskuudessa. eurataan ja osaltaan ohjataan käynnissä olevia osaselvityksiä vaikutustiedon hyväksikäytön näkökulmasta sekä kootaan yhteen ja viestitetään eteenpäin selvityksissä esille nousevia aiheeseen liittyviä kehittämistarpeita. Yhdenmukaistetaan vaikutustiedon hallintaan liittyviä käsitteitä kokoamalla yhteen VAHA-selvityksissä sekä aikaisemmissa ohjeissa ja selvityksissä esitettyjä määritelmiä. Laaditaan raporttiluonnos aiheesta. 8

9 Vuoden lopussa kartoitetaan millaisille vaikutusten hallintaan liittyville ohjeille, oppaille ja esitteille on kysyntää. 2.4 TAVOITEALUE 4. VAIKUTUTEN HALLINNAN LÄHTÖTIETOJEN PARANTAMINEN Tavoitealue 4 ei myöskään edennyt vuonna 2003 odotetusti ja sen etenemiseen tullaan kiinnittämään huomiota vuonna Erityisen tarkkaavaisesti seurataan käynnissä olevan etlo-projektin (Tieliikennejärjestelmän ja tienpidon suunnittelun edellyttämän tiedon, sen hankinnan ja ylläpidon kehittäminen) tuloksia. Myös VOH-tutkimusohjelman tuloksia seurataan. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää mm. seuraavien osa-alueiden käsittelemistä: Arvioidaan Tiehallinnon tuottamaa "järjestelmätietoa" (esim. asiakkuustieto, kustannustieto, tierekisteri, Digiroad, paikkatiedot) ja sisällöllistä tietoa (tutkimustieto, asiantuntijatieto, hiljainen tieto ) vaikutusten hallinnan näkökulmasta. ovitaan eri järjestelmävastaavien kanssa käytännöistä, joiden avulla VAHA:n selvityksistä saatavat järjestelmien kehittämisehdotukset voitaisiin viedä edelleen harkittavaksi ja mahdollisesti toteutukseen. eurataan VAHA-selvitysten tuloksia vaikutusten hallinnan lähtötietojen parantamisen näkökulmasta. Laaditaan raporttiluonnos aiheesta. 2.5 TOITAIEKI NIMEÄMÄTTÖMÄT ELVITYKET Vuodelle 2003 on budjetoitu euroa toistaiseksi nimeämättömiin selvityksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa 2 3 selvityksen käynnistämistä. Teetettävät selvitykset päätetään vuoden 2004 aikana ja kohdan rahoitusta voidaan myös käyttää tavoitealue 3:en ja 4:än liittyvien selvitysten toteuttamiseen. Tällä hetkellä esillä ovat olleet mm. seuraavat projektiehdotukset: Vaikutusarvioinnin seurannan kehittäminen, Tienpidon vaikutusten kohdentumisen arviointi, Liikenteen hallinnan vaikutusten arvioinnin erityiskysymyksiä, Koetun ja teknisesti mitatun palvelutasotiedon yhdistäminen vaikutusten arvioinnissa ja Liikenteen hinnoittelu asiakas-tuottajasuhteen tehostajana. 3 MUU TOIMINTA 3.1 KANAINVÄLINEN YHTEITYÖ Tavoitteena on edetä vuonna 2003 toteutumatta jääneiden pohjoismaisten kontaktien luomisessa. amalla kartoitetaan edelleen mahdollisuutta järjestää VAHA:n tutkimussuunnitelmaan kuulunut yhteispohjoismainen seminaari vaikutusten hallinnasta. eminaarin painopisteenä olisi vaikutusten arviointiin liittyvät oppaat ja ohjeet. eminaarin järjestäminen edellyttää riittävien henkilöresurssien vapaana oloa. 9

10 3.2 KOTIMAIET EMINAARIT JA MUUT TAPAHTUMAT Vuoden aikana järjestetään 1-2 VAHA:n tuloksia esittelevää tai muuten vaikutusten hallintaan liittyvää puolenpäivän seminaaria. Tuloksia pyritään myös esittelemään Väylät ja liikenne tapahtumassa. Lisäksi vuoden alussa järjestetään vaikutusten arvioinnin menetelmiä ja menettelyjä käsittelevä workshop, johon kutsutaan suppea joukko alan asiantuntijoita. Workshopin rakenne ja kutsuttavat henkilöt päätetään myöhemmin. 3.3 TIEDOTU VAHA:n etenemistä koskevassa tiedotuksessa jatketaan vanhalla linjalla eli tiedotus tapahtuu pääasiassa VAHA:n Internet-sivujen kautta. Tutkimusohjelmasta ja valmistuneista selvityksistä valmistellaan tiiviit esittelykalvot. Vuoden 2004 alussa koostetaan myös puolivälin yhteenvetoraportti tutkimusohjelman etenemisestä ja tuloksista. Lisäksi VAHAn tuloksia ollaan valmiita esittelemään tiepiirien, ministeriön ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa. 10

11 LIITE 1. Vuonna 2004 käynnissä olevat ja alkavat selvitykset Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo yys Loka Marras Joulu Vaikutustiedon puutteiden korjaaminen 1.1 Hoidon ja ylläpidon vaikutukset E 1.1j Hoidon ja ylläpidon vaikutusten arviointiopas J 1.4j Tienpito ja kuljetusketjut J 1.6 Tietyömaiden ja muiden tieliikenteen häiriötilanteiden vaikutukset 2 Menetelmien kehittäminen 2.1j Ajokustannustiedon soveltuvuus PTja TT-töihin 2.2j Verojen korjauskertoimen määrittäminen 2.5 Epävarmuuden ja vertailuvaihtoehtojen hallinta 2.8 Tienpidon vaikutusten hallinta teknisten tarkastelujen tasolla E J 2.9 Tieliikenteen aikasäästöjen arvo E 2.10 Tienpidon vaikutusten operationalisoinnin kehikko ja toteutus 2.11 Päätöksentekoa avustavat menetelmät ja menettelyt 2.12 Tiehankkeiden arviointiohjeen testaus 2.13 Arviointimenetelmien testaus kaikilla arviointitasoilla UK T T Toistaiseksi nimeämättömät selvitykset 3 Vaikutustiedon hyväksikäytön tehostaminen 3.1 Tienpidon vaikutustiedon hyödyntäminen 3.2 Vaikutusten hallinnan käsiteluettelo 4 Lähtötietojen tuottaminen 4.1 Kuvaus tietovarannoista ja niiden käytöstä Tiehallinnossa = selvitys, J = jatkoselvitys, T = testaus, E = esiselvitys ja UK = useamman selvityksen kokonaisuus 11

12 LIITE 2. Tutkimusohjelman suunnitellut ja toteutetut selvitykset tavoitealueittain. elvitykset tavoitealueittain Tila 1 Tienpidon vaikutustiedon puutteiden korjaaminen 1.1 Hoidon ja ylläpidon vaikutukset Valmistuu j Hoidon ja ylläpidon vaikutusten arviointiopas Toteutetaan Tienpidon tuotteiden vaikutukset toisiinsa isäisiä julkaisuja 40/ Tienpidon alueelliset merkitykset Valmistuu Tieliikenteen väyläpalvelujen merkitys elinkeinoelämälle Valmistuu j Tienpito ja kuljetusketjut Valmistuu Liikenteen palvelutason määritelmiä, tekijöitä ja mittareita Tiehallinnon selvityksiä 42/ Tietyömaiden ja muiden tieliikenteen häiriötilanteiden vaikutukset Valmistuu Vaikutusten hallinnan menetelmien kehittäminen 2.1 Ajokustannuslaskelmien käytön tehostaminen Tiehallinnon selvityksiä 31/ j Ajokustannustiedon soveltuvuus PT- ja TT-töihin Valmistuu Verojen käsittely vaikutusarvioinnissa ja yksikköarvoissa Tiehallinnon selvityksiä 21/ j Verojen korjauskertoimen määrittäminen Toteutetaan Ei-rahamääräisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen Ei toteuteta erillisenä selvityksenä 2.4 Makrotason vaikutusten kuvaamisen kehittäminen Ei toteuteta erillisenä selvityksenä 2.5 Epävarmuuden ja vertailuvaihtoehtojen hallinta Toteutetaan Tuote-, hanke- ja ohjelmatason arviointiohjeiden laatiminen Toteutetaan Tienpidon vaikutusten hallintaan soveltuvat menettelytavat ja menetelmät Toteutetaan Tienpidon vaikutusten hallinta teknisten tarkastelujen tasolla Valmistuu Tieliikenteen aikasäästöjen arvo Valmistuu Tienpidon vaikutusten operationalisoinnin kehikko ja toteutus Toteutetaan 2004/ Päätöksentekoa avustavat menetelmät ja menettelyt Toteutetaan Kevyen liikenteen arvioinnin yleisohje (JALOIN-VAHA-yhteistyöhanke) Valmistuu Tiehankkeiden arviointiohjeen testaus Toteutetaan 2004/ Arviointimenetelmien testaus kaikilla arviointitasoilla Toteutetaan Vaikutustiedon hyväksikäytön tehostaminen 3.1 Tienpidon vaikutustiedon hyödyntäminen Valmistuu 2004/ Vaikutusten hallinnan käsiteluettelo Valmistuu 2004/ Vaikutusten hallinnan lähtötietojen parantaminen 4.1 Kuvaus tietovarannoista ja niiden käytöstä Tiehallinnossa Valmistuu 2004/

ZZZWLHKDOOLQWRILYDKD. Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

ZZZWLHKDOOLQWRILYDKD. Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma ZZZWLHKDOOLQWRILYDKD Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin S13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2003 SISÄLLYS 1 TOIMINNAN YLEISKUVAUS...3 1.1 Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin 13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2005 IÄLLY 1 TOIMINNAN YLEIKUVAU...3 1.1 Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

Tuloksia valmistuneista ja valmistuvista VAHA-selvityksistä

Tuloksia valmistuneista ja valmistuvista VAHA-selvityksistä 1 Tuloksia valmistuneista ja valmistuvista VAHA-selvityksistä Verojen käsittely vaikutusarvioinnissa ja yksikköarvoissa Ajokustannuslaskelmien käytön tehostaminen Liikenteen palvelutason määritelmiä, tekijöitä

Lisätiedot

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA)

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Vapaasti saatavissa Internet-osoitteesta www.tiehallinto.fi/vaha/tutkimukset.htm TARJOUSPYYNTÖ 6.10.2003 1 (5) 213/2002/20/77 TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Osaselvitys 1.1: Hoidon

Lisätiedot

Vaikutusten operationalisointi (OPE) mistä OPE:ssa on kyse ja mitä sillä tavoitellaan?

Vaikutusten operationalisointi (OPE) mistä OPE:ssa on kyse ja mitä sillä tavoitellaan? 1 Vaikutusten operationalisointi (OPE) mistä OPE:ssa on kyse ja mitä sillä tavoitellaan? Tienpidon vaikutusten hallinnan seminaari II (26.1.2005) Anton Goebel Tiehallinto 2 Esityksen sisältö Operationalisoinnin

Lisätiedot

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma (VAHA)

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma (VAHA) Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma (VAHA) Väliarviointi (17.6.2002-30.4.2004) WWW.TIEHALLINTO.FI/VAHA Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma (VAHA) Väliarviointi (17.6.2002-30.4.2004)

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA)

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Vapaasti saatavissa Internet-osoitteesta www.tiehallinto.fi/vaha/tutkimukset.htm TARJOUSPYYNTÖ 13.2.2003 1 (5) 213/2002/20/41 TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Osaselvitys 1.2: Tienpidon

Lisätiedot

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus 1 Vaikutusten hallinnan seminaari 26.11.2003 Anton Goebel, Tiehallinto 2 Ohjeistuksen nykytila Jo vuoden 1994 YHTALI:ssa edellytettiin liikennemuotokohtaisten hankearviointiohjeiden laatimista. Myös liikenne-

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje

Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje / 29/12/2003 / 1 Yleisohjeen tarkoitus Yhteiset periaatteet tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden arviointiin Lisäksi tarvitaan tarkempaa ohjeistusta ja menetelmiä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA ôö/o 3 /3 M PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA Al HALLINTAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS A2 KEVYEN LIIKENTEEN VERKON NYKYTILAN ANALYYSI A3 TOIMINTA- JA RAHOITUSMALLIT

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 -linjaukset viitoittavat tietä

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI

VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI 1 (6) VAIKUTUSTEN HALLINNAN SEMINAARI Aika: keskiviikko 26.11.2003, klo 11.45 16.00 Paikka: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran auditorio, Palkkatilanportti 1, Länsi-Pasila SEMINAARIMUISTIO SEMINAARIN

Lisätiedot

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Toiminnan kehittämisen kehä Kehittämistyö ei tapahdu tyhjiössä toimintaympäristön ja asiakkaiden,

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Anton Goebel

Vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Anton Goebel Vaikutusten arvioinnin kehittäminen Anton Goebel 28.1.2016 Vaikutusten arvioinnin kehittämisen kehikko Toimintaympäristön muutos - Digitalisaatio, MaaS - Arvostusten muutokset - Suunnittelun uudistaminen

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Hankearvioinnin nykytila ja kehittäminen

Hankearvioinnin nykytila ja kehittäminen Hankearvioinnin nykytila ja kehittäminen Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 Mitä hankearviointi on? Suunnittelun apuväline auttaa muodostamaan tehokkaat hankevaihtoehdot ja valitsemaan parhaan vaihtoehdon

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Vuoden 2012 toiminnan arviointi

Vuoden 2012 toiminnan arviointi Vuoden 2012 toiminnan arviointi Alatyöryhmien toiminnalliset tavoitteet Liikenneturvallisuus-alatyöryhmän erityistavoitteet Seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan saattaminen loppuun ja

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Liite 1 YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Tehtävän määrittelyä ja sparrauskohteiden kuvausta Kati-Jasmin Kosonen, Kimmo Kurunmäki www.mal-verkosto.fi Hankkeen taustaa Selvitys:

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Tieliikenteen väyläpalvelujen merkitys elinkeinoelämälle

Tieliikenteen väyläpalvelujen merkitys elinkeinoelämälle 1 Tieliikenteen väyläpalvelujen merkitys elinkeinoelämälle Jarkko Rantala, Juha-Pekka Häyrynen, Harri Kallberg Tampereen teknillinen yliopisto Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäyttö. Projektiasiantuntija Maria Nieminen 17.9.2014

Etäpalvelun kotikäyttö. Projektiasiantuntija Maria Nieminen 17.9.2014 Etäpalvelun kotikäyttö Projektiasiantuntija Maria Nieminen 17.9.2014 Etäpalvelu Asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla 2 Hankkeen tavoite Paikkariippumaton, asiakaslähtöinen, laadukas

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki)

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) ma 10/9 ti 11/9 ke 12/9 to 13/9 pe 14/9 ma 17/9 ti 18/9 Viikko 37 / 2012 Viikko

Lisätiedot

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pitkäjärvenkoulu, 16.6.2015 klo 18-20 Leena Ivalo YVA-yhteysviranomainen Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUN- NITELMASTA 2006-2009 Khs 2005-947 Uudenmaan tiepiirin TTS:ssa esitetyt tienpidon keskeiset näkökohdat ja linjaukset

Lisätiedot

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI

Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma (HEILI) Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteuttamiseksi Vuosina 2001-2004 Henkilöliikenteen info-ohjelma

Lisätiedot

Tienpidon vaikutusten arviointikehikon laatimisen tehtäväkuvaus

Tienpidon vaikutusten arviointikehikon laatimisen tehtäväkuvaus Tienpidon vaikutusten arviointikehikon laatimisen tehtäväkuvaus Liite 1 1) MÄÄRITTELY JA RAJAUS 2) KVALITATIIVINEN KUVAUS JA KARSINTA 3) OPERATIONALI- SOINTI 4) SUURUUDEN MITTAAMINEN 5) VAIKUTTAVUU- DEN

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA Diplomityön tutkimussuunnitelma LUONNOS 11.6.2014 Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe

Lisätiedot

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma PAKETTI johtoryhmä 3.6.2010 Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/paketti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Aikataulu:

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry 1. Verkoston perustaminen Perustavakokous 02.02.2017 Verkostossa mukana nyt 17 järjestöä ja TYP ja

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

PALVELUTASON KÄSITTELY

PALVELUTASON KÄSITTELY PALVELUTASON KÄSITTELY Ryhmä: Keskinen Suomi Löytöretki työpajan 2 ennakkotehtävä, luonnos 14.10.2013 Tehtävän kuvaus Työssä laaditaan käytännön työskentelyssä hyödynnettävä kuvaus palvelutason määrittelystä

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH ulla.angervo@oph.fi AMOSAA - työkalu on työkalu opetussuunnitelmien, tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma VALMISTELU

Strateginen maakuntaohjelma VALMISTELU Strateginen maakuntaohjelma 2014+ VALMISTELU Hämeen liitto valvoo kuntien etua ja toimii niin, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja tehdä työtä Hämeessä. Hämeen jäsenkunnat ryhmittyvät Forssan, Hämeenlinnan

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Hankeidea: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus

Hankeidea: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus Hankeidea: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus Tulevaisuuden kaupunkiseudut, tulostyöpaja 14.6.2017 Hankeidean tausta ja tavoitteet Käynnissä tai valmistumassa projekteja,

Lisätiedot

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen Vesa-Pekka Tervo Valmius- ja varautumistehtävien organisoinnin valmisteluryhmä Tehtävät:» laatia ehdotukset yhteiskunnan

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 8/10

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 8/10 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 8/10 Päivämäärä 10.3.2010 Dnro 666/14/2010 Voimassaoloaika 1.4.2010 toistaiseksi Muuttaa Kuormainvaa n käytöstä puutavaran mittauksessa ja erien erillään pidosta

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Anton Goebel Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin S13 (VAHA) tutkimussuunnitelma Sisäisiä julkaisuja 24/2002 Anton Goebel Tienpidon vaikutusten hallinnan

Lisätiedot

Tiehankkeiden kannattavuusarvioinnin koulutus

Tiehankkeiden kannattavuusarvioinnin koulutus Tiehankkeiden kannattavuusarvioinnin koulutus Oulu 5.11.2009 Tampere 10.11.2009 Helsinki 12. ja 24.11.2009 Osa 4 2 Hyöty-kustannusanalyysin soveltamisesta Kohdan sisältö Laskentatarkkuus ja tunnusluvut

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto KOMPASSI Verkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet

Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto KOMPASSI Verkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto KOMPASSI Verkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet Verkoston tapaaminen 21.4.2015 SOSTE Mervi Aalto-Kallio & Kiril Häyrinen Yhdessä enemmän ja useammalle

Lisätiedot

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi 2016-2019 Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus VM:n työryhmän raportti 2014 Ohjausjärjestelmää uudistettu Tavoite Ohjausjärjestelmä strategisemmaksi,

Lisätiedot

Tampereen Infra Liikelaitoksen strategian raportointi tammi-joulukuulta 2016

Tampereen Infra Liikelaitoksen strategian raportointi tammi-joulukuulta 2016 Asiakastyytyväisyys paranee Aikataulujen pitävyys Aikataulujen pitävyyden kuiluarvo enintään 1,2 mitattuna asiakastyytyväisyystutkimuksessa loppuvuodesta (2015 kuilu 1,2) Kokonaisarvosana aikataulujen

Lisätiedot

Tiehallinnon organisaatio

Tiehallinnon organisaatio 1 Tiehallinnon organisaatio 1.1.2005 Johtokunta Pääjohtaja Pääkonttori Asiantuntijapalvelut Tiepiirit Liikennekeskus Projektit Asiantuntijapalvelut Organisaatio 1.1.2005 johtaja 2 Raimo Tapio Hallintopalvelut

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Aluekehittäminen ja uusien maakuntien ja valtion yhteistyö, luonnos TEM/ YAO

Aluekehittäminen ja uusien maakuntien ja valtion yhteistyö, luonnos TEM/ YAO Aluekehittäminen ja uusien maakuntien ja valtion yhteistyö, luonnos TEM/ YAO 15.2.2017 1 Etunimi Sukunimi ALUEITA KEHITETÄÄN YHTEISTYÖSSÄ Valtion ja maakuntien keskustelut aluekehittämisestä Neuvottelukunta

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

täsmällistä johtamista

täsmällistä johtamista Tuloskorteilla täsmällistä johtamista Kaarlo Kankkunen Talousjohtaja, Tamro Suomi Microsoft Business Summit 29.9.2009 A Company of PHOENIX group Tamro-konserni Lääkejakelutoimintaa 8 maassa, 20 jakelukeskusta,

Lisätiedot

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö. Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö. Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö Hankesuunnittelupäivä 1.2.2018 Mervi Karhula Ajankohtaista viestintä- ja liikennepolitiikassa Digitalisaatio ja viestintäverkot

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 kahden ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia

Lisätiedot

SEUROJEN PALLOLIITTO -KEHITYSHANKE. Projektisuunnitelma

SEUROJEN PALLOLIITTO -KEHITYSHANKE. Projektisuunnitelma SEUROJEN PALLOLIITTO -KEHITYSHANKE Projektisuunnitelma 30.1.2017 SISÄLTÖ Projektin tavoitteet Projektin lopputuotteet Projektin vaiheistus Projektin onnistumiseen vaikuttavat tekijät Seurojen tarpeiden

Lisätiedot

Vesiliikuntapalvelujen tarveanalyysi

Vesiliikuntapalvelujen tarveanalyysi Vesiliikuntapalvelujen tarveanalyysi Projektisuunnitelma 5.10.2017 Piritta Forsell, Edward Frisk, Ilari Myllyvirta, Kurt Torsell 1 Sisällysluettelo sivu 1. Projektin määrittely 3 2. Projektin tavoitteet

Lisätiedot

ICT-työryhmän tilannekatsaus

ICT-työryhmän tilannekatsaus ICT-työryhmän tilannekatsaus Maakuntauudistuksen ohjausryhmä 24.4.2017 Juhani Heikka Pääteemat 1. Esivalmistelun eteneminen 2. POP-IT hankkeen keskeisimpiä tuloksia 3. ICT-palvelujen järjestäminen 4. Rahoitusmahdollisuudet

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Seminaari 27.8.2014 Johdanto Terveyskeskussairaaloiden rooli on muuttunut koko maassa. Tavoitteena

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä.

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä. Tilannekatsaus 1 (5) Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit Teemaa koordinoi REDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi KPEDU, OSAO, RAAHENAO ja SAKK. Koonti perustuu REDU:n, KPEDU:n ja

Lisätiedot

KouluSUMP koulujen kestävän liikkumisen edistämisen työkalu

KouluSUMP koulujen kestävän liikkumisen edistämisen työkalu KouluSUMP koulujen kestävän liikkumisen edistämisen työkalu Hankkeen tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena lisätä kestäviä liikkumistapoja arjen liikkumisessa Viime vuosikymmenten

Lisätiedot

SIRPALEISET PALVELUT VAI YHTEINEN PROSESSI?

SIRPALEISET PALVELUT VAI YHTEINEN PROSESSI? SIRPALEISET PALVELUT VAI YHTEINEN PROSESSI? -LEAN-KOULUTUKSEN HARJOITUSTYÖ NUORTEN VERKOSTOYHTEISTYÖSTÄ MARI METSÄVAINIO, MARI RUOTSALAINEN, HELI PESONEN KIITOKSET GRAAFISESTA TOTEUTUKSESTA RIIKKA MALIN

Lisätiedot

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Aloite Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä? Aloite 08.02.2017 1 (3) VVC VM036:00/2015 Lausunto luonnoksesta valtion riskienhallintopolitiikkamalliksi Yleistä Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita,

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

monien makujen maustaja

monien makujen maustaja monien makujen maustaja Maustaja Oy Elintarvikkeiden sopimusvalmistuskumppani 70 työntekijää Liikevaihto v. 2013 n. 16,0 milj. euroa Vienti noin 23 % liikevaihdosta Tuotanto ja toimistotilat, 6600 neliömetriä,

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4)

Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4) Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4) Vesa Männistö Inframan Oy 17.12.2003 Kevyen liikenteen väylien hallinta 1 17.12.2003 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Väylien osoitteisto...3...3...3

Lisätiedot