1 (6) Arvoisa ministeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (6) 8.2.2012. Arvoisa ministeri"

Transkriptio

1 1 (6) Arvoisa ministeri Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ovat muodostaneet näkemyksen liikenteen ja logistiikan kehittämisen tärkeimmistä asioista. Järjestöt esittävät, että kevään liikennepoliittisessa selonteossa ja kehyspäätöksessä otettaisiin nämä näkemykset lähtökohdaksi elinkeinoelämän liikenteellisten ja logististen toimintaedellytysten parantamisessa. Näkemykset ovat liitteinä. Kunnioittavasti Elinkeinoelämän keskusliitto Mikko Pukkinen Keskuskauppakamari Risto E. J. Penttilä Suomen Yrittäjät Jussi Järventaus Jakelu: Liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä: liikenneministeri Merja Kyllönen, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru, elinkeinoministeri Jyri Häkämies, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, opetusministeri Jukka Gustafsson, ympäristöministeri Ville Niinistö, puolustusministeri Stefan Wallin, sisäasiainministeri Päivi Räsänen; valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

2 2 (6) LIITE 1: Elinkeinoelämän järjestöjen näkemyksiä liikennepoliittiseen selontekoon Vetävät väylät vauhdittamaan yritysten kasvua ja kilpailukykyä Liikenne ja kuljetusmahdollisuudet ovat yrityksille tärkeä kasvu- ja kilpailukykytekijä sekä perusta investointi- ja sijoittumispäätöksille. Liikenne kytkee tuottajat ja asiakkaat toisiinsa. Kehittyvien liikenneväylien suorat vaikutukset liikennepalveluiden käyttäjille syntyvät laajempien markkinoiden hyödyntämisestä sekä sujuvuuden ja toimintavarmuuden tuomista hyödyistä. Suomessa liikenteen osuus BKT:sta on yli seitsemän prosenttia. Kuljetuskustannusten osuus eri toimialojen ja yritysten tuotantokustannuksista vaihtelee voimakkaasti toimialasta ja tuotteesta riippuen. Logistiikkakustannukset vaikuttavat kaikkien toimialojen niin teollisuuden, rakentamisen, kaupan kuin palvelujenkin kehitys- ja toimintaedellytyksiin. Pitkien etäisyyksien vuoksi logistiikan kustannukset ovat Suomessa monia kilpailijamaita korkeammat. Logistiikkakustannukset ovat Suomessa yli 34 miljardia euroa vuodessa, keskimäärin noin 14 prosenttia yritysten liikevaihdosta. Suomi on pienenä avotaloutena voimakkaasti riippuvainen ulkomaankaupasta. Vientiteollisuus tuottaa noin puolet valtion ja kuntien tuloista, esimerkiksi vuonna 2010 noin 40 miljardia euroa. Vientiteollisuudella on merkittävä rooli työllistäjänä: se työllistää suoraan henkilöä, alihankintaketjut ja muut välilliset työllistämisvaikutukset mukaan lukien yli miljoona henkilöä. Kasvu- ja kilpailukykynäkökulman tärkeydestä huolimatta liikennejärjestelmän ylläpitoon käytetyt julkisen sektorin panostukset eivät ole pysyneet liikenteen ja liiketoiminnan kasvun tahdissa. Yritysjohtajat eri puolilla Suomea ovat esittäneet huolensa liikenneväylien tilasta. Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky selvityksen mukaan yli 70 prosenttia yritysjohtajista on sitä mieltä, että nykyiset liikenneväylät kaipaavat paljon tai erittäin paljon kunnostusta. Huolestuneiden yritysjohtajien määrä on lähes kaksinkertaistunut kuudessa vuodessa. Yritysjohtajat näkevät kehittämistarpeita kaikissa liikennemuodoissa. Vienti- ja tuontikuljetusten reitit etusijalle Suomi on vienti- ja tuontikuljetuksissa lähes täysin riippuvainen meriliikenteestä. Suomen logistisen kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen edellyttää sujuvia ja kohtuuhintaisia kuljetusketjuja maaliikenteessä, satamissa ja merellä. Hyvät lentoliikenneyhteydet ovat erittäin tärkeitä suomalaisille yrityksille ja koko Suomen kilpailukyvylle. Helsinki-Vantaa on kauttakulkuliikenteen merkittävä solmukohta ja sitä tulee kehittää myös tulevaisuudessa Suomen ykköskenttänä. Maakunnissa tarvitaan lentoliikenneyhteyksiä elinkeinoelämän ja erityisesti kasvavan matkailun toimintaedellytysten kehittämiseen. Korkeatasoinen runkotie- ja raideliikenteen verkko parantaa yritysten kilpailukykyä lisäämällä kuljetusten täsmällisyyttä sekä alentamalla kuljetuskustannuksia.

3 3 (6) Se myös yhdistää yritysten kannalta tärkeimmät alueet toisiinsa ja turvaa niiden saavutettavuutta ja elinvoimaisuutta. Runkoverkkojen korkeatasoisuus edellyttää niiden priorisoimista väylien kehittämisessä ja ylläpidossa. Ensisijaisia ovat vienti- ja tuontikuljetusten tarvitsemat yhteydet sekä valtakunnallisesti merkittävät tiet ja radat. Runkoverkot palvelevat yritysten tarpeiden mukaisesti yhteyksiä satamiin. Ne toimivat markkinaehtoisesti ja ovat keskenään kilpailuasemassa, joten niiden kautta kulkevat tavaravirrat voivat muuttua. Virtojen muuttuessa tulee maaliikenneyhteyksiä kehittää tarvetta vastaavasti ja näin tukea markkinaehtoista kehitystä. Suomen mittakaavassa satamakapasiteettia ja tarjontaa on enemmän kuin kysyntää. On todennäköistä, että rakenteessa tapahtuu tehostumista markkinaehtoisesti. Elinkeinorakenteessa ja logistiikassa tapahtuvia muutoksia on ennakoitava ja tunnettava nykyistä paremmin, jotta liikenneväylien palvelutaso vastaa myös yritysten muuttuvia tarpeita. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat uudet kasvualat, mm. kaivannaisteollisuus, matkailu ja bioenergian tuotanto. Yritykset tarvitsevat tietoa liikenneväylistä, kun ne tekevät ratkaisuja investointeihin, sijoittumiseen, liiketoimintaan ja logistiikkajärjestelmiin liittyen. Ajantasaiset tiedot runkoväylien kehittämisestä ja ylläpidosta kokonaisilla yhteysväleillä täytyy olla helposti saatavilla esimerkiksi internetistä. Yritysten kannalta sellaisia tieliikenteen yhteysvälejä, joiden palvelutasosta ja parantamis- ja ylläpitosuunnitelmista täytyy olla tiedot saatavilla, ovat mm.: - Turku-Helsinki-Vaalimaa - Turku-Rauma-Pori - Turku-Tampere-Jyväskylä-Kuopio/Joensuu - Helsinki-Tampere-Vaasa/Kokkola - Helsinki-Jyväskylä-Oulu-Rovaniemi - Helsinki-Kuopio-Kajaani - Helsinki-Joensuu - Tampere-Lahti-Kouvola Raideliikenteessä tulee vastaavasti laatia pitkäjänteiset suunnitelmat yritysten, rautatieliikenteen operaattoreiden ja radanpitäjän yhteistyönä. Priorisointia tulee lisätä liikenneväylien investoinneissa ja ylläpidossa; etusijalle vilkkaimmat vienti- ja tuontikuljetusten reitit sekä valtakunnallisesti tärkeimmät tiet ja radat. Liikennepolitiikassa tulee siirtyä kokonaisten yhteysvälien kehittämiseen ja tuoda suunnitelmat internetiin. Alueellisessa ja valtakunnallisessa liikennesuunnittelussa on tunnettava nykyistä paremmin liikenteen määrässä ja rakenteessa tapahtuvat markkinaehtoiset muutokset.

4 4 (6) Pitkäjänteisyydellä ja uusilla rahoitustavoilla ennustettavuutta ja tehokkuutta Pitkäjänteinen liikennepolitiikka lisää liiketoimintaympäristön ennustettavuutta, vakautta ja tehokkuutta sekä yritysten kasvumahdollisuuksia. Epävarmuus puolestaan aiheuttaa taloudellisia menetyksiä ja voi siirtää investointien toteutumista. Pitkäjänteisyyttä saadaan lisää tekemällä liikenneväylien kehittämis- ja rahoitusohjelmia nykyistä pidemmällä, noin kymmenen vuoden aikajänteellä. Liikenneväylien rahoituksen pitkäjänteisyyttä tulee kehittää uusilla malleilla. Investointien aikaistamiseen ja rahoituksen jaksottamiseen on käytetty elinkaari- tai jälkirahoitusmallia. Sen lisäksi tulee ottaa käyttöön malleja, joissa valtion ja yksityisen sektorin erilliset ja yhteiset rahoitusjärjestelyt tulevat mahdollisiksi ja kiinnostaviksi (Infrastruktuurin rahoitusyhtiö). Yksityinen sektori voi tuoda panostustaan väylähankkeisiin uusien rahoitusmallien kautta. Vaikka yksityinen rahoitus ei voi korvata julkista rahoitusta, se lisää toiminnallista tehokkuutta hankkeiden koko elinkaareen. Liikenneväylien kehittämistä ja rahoituspäätöksiä tulee tehdä vähintään kymmenen vuoden aikajänteellä. Valtion budjettirahoituksen rinnalle ja tilalle tarvitaan uudenlaista julkisten ja yksityisten rahoituslähteiden yhteiskäyttöä. Rahoitusmallien kehittämistä olisi luonteva tehdä yhtiömuodossa (infrastruktuurin rahoitusyhtiö). Logistiikan kustannukset kilpailukykyiselle tasolle Suomen sijainti kaukana päämarkkinoistaan heijastuu logistiikkakustannuksiin. Vientiteollisuuden suurimmilla aloilla teknologia-, metsä- ja kemianteollisuudessa logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta nousee lähes 20 prosenttiin, kun Keski-Euroopan teollisuudessa osuus on lähellä 10 prosenttia. Kilpailijamaita korkeampia logistiikkakustannuksia ei voi siirtää vientihintoihin, joiden keskeinen määrittäjä on maailmanmarkkinahinta. Suomalaisiin yrityksiin ja yritysten käyttämiin palveluihin kohdistuu erilaisia logistiikkaan liittyviä julkisen sektorin asettamia maksuja ja veroja, kuten väylämaksut ja polttoaineverot. Näiden kokonaisvaikutuksia yritystoimintaan ja logistiikkakustannuksiin ei kuitenkaan yleensä arvioida niitä määrättäessä tai muutettaessa. Kun liikenteen hinnoittelua (verot ja maksut) kehitetään, tulee eri liikennemuotoja tarkastella rinnakkain, jotta liikennejärjestelmän kokonaistehokkuus ei heikkene eikä eri liikennemuotojen välinen kilpailu vääristy. Ilmasto- ja ympäristömääräykset tulevat lähitulevaisuudessa rasittamaan logistiikkaketjujen kulurakenteita huomattavasti. Kustannusten nousu koskee varsinkin meriliikennettä, jonka osuus on 80 prosenttia Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista. Esimerkiksi EU:n rikkidirektiivi saattaa nostaa merirahtien kustannuksia prosenttia. Useimmat määräykset ovat ympäristön kannalta tärkeitä, mutta väärin toteutettuna niillä on suuri kilpailukykyä heikentävä vaikutus.

5 5 (6) Logistiikkakustannukset on Suomessa pidettävä kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla. Liikenteen hinnoittelun muutoksia tule tarkastella rinnakkain eri liikennemuotojen kannalta. Muutokset edellyttävät yritysvaikutusten huolellista ja kokonaisvaltaista arviointia. Kuljetusten toimitusvarmuus ja häiriöttömyys turvattava Logistiikan toimitusvarmuus ja kuljetusten häiriöttömyys ovat merkittäviä elinkeinoelämän kilpailutekijöitä. Globaali toimitusketju on aikataulutettu kokonaisuus, jonka yhden osan häiriöt heijastuvat nopeasti koko ketjun toimitusvarmuuteen ja täsmällisyyteen. Pahimmassa tapauksessa häiriöiden kerrannaisvaikutuksena voi olla asiakastilausten pysyvä siirtyminen Suomen ulkopuolelle. Logistiikan toimitusvarmuuden tärkeä osatekijä on liikenneinfrastruktuurin (väylät, terminaalit) palvelutaso kaikkina vuodenaikoina ja kaikilla keleillä. Tuotekuljetuksille tärkeitä ovat pääteiden ja -ratojen kunto ja kapasiteetti. Toimialoista muun muassa metsäsektori, alkutuotanto ja elintarviketeollisuus ovat riippuvaisia alempiasteisen tie- ja rataverkon päivittäisestä ja ympärivuotisesta liikennöitävyydestä. Erityisen haavoittuva osa vientikuljetusketjua ovat satamat ja niiden häiriötön toiminta. Merikuljetusten toimitusvarmuuden kannalta tärkeää on varmistaa jäänmurtajakapasiteetin vastaaminen kysyntään. Uuden korvaavan jäänmurtajan hankinta tulee käynnistää tänä vuonna. Uusien murtajien hankinnassa tulee päästä mahdollisimman kustannustehokkaaseen toimintaan sekä pääoma- että operointikustannusten osalta. Hankinta tulee tehdä niin, että alan kilpailua ja tarjontaa lisätään. Uusien murtajien on ensisijaisesti oltava jäänmurtokyvyiltään tehokkaampia kuin nykyiset murtajat. Hyvin toimiva logistiikka vaatii luotettavia, täsmällisiä ja laadukkaita kuljetuksia. Ulkomaankauppaa palvelevien liikenneväylien on oltava käytettävissä vuodenajasta, viikonpäivästä ja vuorokaudenajasta riippumatta. Riittävän palvelutason varmistaminen edellyttää perusväylänpidon rahoituksen pitkäjänteistä korotusta. Liikennepoliittiseen selontekoon on sisällytettävä konkreettiset toimenpiteet sille, miten liikennejärjestelmästä aiheutuvat toimitusketjujen häiriöt ehkäistään ennalta ja haitat minimoidaan. Valmistelutyöryhmä on koostunut seuraavien järjestöjen asiantuntijoista: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Metsäteollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, INFRA ry, Keskuskauppakamari, Helsingin seudun kauppakamari, Suomen Yrittäjät ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

6 6 (6) LIITE 2: Elinkeinoelämän järjestöjen näkemyksiä kehyspäätökseen liikenneasioista Investointihankkeiden rahoitus Liikenneväylien kehittämistarpeet ovat pääväylillä edelleen mittavat ja edellyttävät pitkäjänteisiä päätöksiä. Liikenneväylien kehittämisen rahoitus tulee pitää tasaisesti nykytasolla pitkäjänteisellä investointiohjelmalla. Ulkomaankaupan tärkeimmillä kuljetusreiteillä ja kotimaan vilkkaimmilla liikenneväylillä kiireellisimmät investointikohteet ovat E18 -tiellä Kehä III:n kehittämisen toinen vaihe ja Hamina-Vaalimaa -väli, rataosuudet Luumäki- Imatra/Vainikkala sekä valtatie 8 välillä Turku-Rauma-Pori. Perusväylänpidon rahoitus Muu rahoitus Perusväylänpidon rahoitusta on lisättävä. On tärkeä huolehtia siitä, että väylien kunto ei pääse rapautumaan. Perusväylänpidon määrärahan ostovoima on jatkuvasti laskenut rahoituksen pysyessä samalla tasolla. Perusväylänpidon rahoitus ei ole vuosiin riittänyt pienempiin investointeihin, jotka ovat hyvin kustannustehokkaita liikenteen palvelutason parantamisessa. Ensisijaisia ovat elinkeinoelämän tarpeita palvelevat kohteet. Dieselpolttoaineen vero nousi vuoden 2012 alussa 10,55 snt/l ilman arvonlisäveroa. Kohonnut polttoaineen hinta nostaa kustannuksia sekä kotimaan toiminnoissa että viennissä. Suomen teollisuuden kilpailukyky heikkenee, koska kustannustasomme on kilpailijamaita korkeampi. Tällä hetkellä Suomi on dieselpolttoaineverotuksessa yksi EU:n kalleimmista. Siksi tulee rakentaa dieselveron palautusjärjestelmä ammattiliikenteelle. Kuljetustukea leikattiin vuoden 2012 alusta 60 prosentilla. Kuljetustuen pienentäminen heikentää useiden Pohjois- ja Itä-Suomen tuotannollisten ja vientiyritysten kilpailukykyä. Kuljetustuen ehdot tulee palauttaa ennalleen. Meriliikenteen rahtihintoihin kohdistuu voimakkaita paineita rikkipäästöjen vähentämisvelvoitteista vuodesta 2015 alkaen. Kehyspäätöksessä tulee varautua vuodesta 2015 alkaen tarvittaviin valtion tukitoimiin, ellei asiaan saada muutosta kansainvälisissä ja EU-tason neuvotteluissa. Valmistelutyöryhmä on koostunut seuraavien järjestöjen asiantuntijoista: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Metsäteollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, INFRA ry, Keskuskauppakamari, Helsingin seudun kauppakamari, Suomen Yrittäjät ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa

Valtatie 18 yhdistää kolme maakuntaa VALTATIE 18 KESKELLÄ SUOMEA YHDISTÄÄ JA KANSAINVÄLISTÄÄ VALTATIE 18 SEURANTATYÖRYHMÄ Keski-Suomen tiepiiri ja Vaasan tiepiiri Keski-Suomen liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto Jyväskylä-Vaasa

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi

Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi Eera Finland Oy Itämerenkatu 5 FIN-00180 Helsinki Tel +358 (0)201 588 588 Fax +358 (0)201 588 500 Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon evaluointi TURVALLISUUS TURVALLISUUS LIIKENTEEN SUJUVUUS YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Suomen rautateiden kehitys

Suomen rautateiden kehitys Jose Hämäläinen Jose Lahtinen Eero Lehto Sakari Uimonen Suomen rautateiden kehitys RAPORTTEJA 22 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS Raportteja 22 Helsinki 2011 Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta

Lisätiedot

Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi

Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi 1 (14) 3.3.2015 Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi Tulokset tiivistetysti Matkat: - Tieverkon edelleen heikkenevä kunto on vaikutuksiltaan laajin haittatekijä suomalaisten matkojen toimivuudelle.

Lisätiedot

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011 Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 on Huoltovarmuuskeskuksen, puolustusvoimien ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteishanke,

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Julkaisu 158 Kaisuliina Vihanti, Tommi Mäkelä, Jorma Mäntynen & Harri Rauhamäki Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Jyväskylä 2007 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4,

Lisätiedot

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA Julkaistavissa 19.8.2009 klo 10 ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009: Yritysten näkökulma KESKUSKAUPPAKAMARI Elokuu 2009 Keskuskauppakamari, Aleksanterinkatu 17, PL

Lisätiedot

Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta

Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta RAPORTTEJA 85 2014 Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys Vt 4 (E75) välillä Heinola Jyväskylä Oulu Haaparanta Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys

Lisätiedot