Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK)"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK) Viite Asia Yleisten asioiden neuvosto Kokouksen puheenjohtajana toimii eurooppaministeri Tytti Tuppurainen. Suomi ei esitä kokouksessa kansallisia kantoja. Suomi antaa kokouksessa suullisen tilannekatsauksen monivuotisen rahoituskehysehdotuksen (MFFehdotus) käsittelytilanteesta. Suomi lähetti heinäkuussa kaikille jäsenmaille rahoituskehyskyselyn. Lisäksi Suomi käy eurooppaministerin johdolla kahdenväliset neuvottelut kaikkien jäsenmaiden kanssa syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Kysely ja neuvottelut pohjustavat Suomen valmistelutyötä kohti lokakuussa käytävää Eurooppa-neuvoston näkemystenvaihtoa, jonka tulisi edistää MFF-neuvotteluja kohti sopuyritystä. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteena on tuottaa lukuja/lukuhaarukoita sisältävä viimeistelty neuvottelulaatikkoasiakirjaluonnos, joka muodostaa pohjan varsinaisille rahoituskehysneuvotteluille. Neuvosto käy keskustelun lokakuun Eurooppa-neuvoston ( ) asialistasta, jonka aiheita ovat muun muassa monivuotinen rahoituskehys sekä EU:n strategisen ohjelman jatkotoimet. Eurooppa-neuvosto voi käsitellä myös ajankohtaisia ulkopolitiikan aiheita. Neuvosto ottaa Eurooppaneuvoston asialistan tiedoksi. Neuvosto käy periaatekeskustelun oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen vahvistamisesta unionissa. Osana tätä keskustelua käynnistetään neuvoston oikeusvaltioperiaatetta koskevan vuoropuhelun arviointi. Käsittelyn pohjana toimii Suomen laatima keskustelupaperi. Aiheeseen on tarkoitus palata yleisten asioiden neuvoston kokouksessa marraskuussa. Kokouksessa järjestetään myös ensimmäinen SEU 7 artiklan 1 kohdan mukainen Unkarin kuuleminen. Kuulemisen kohteena ovat kaikki Euroopan parlamentin antamassa perustellussa ehdotuksessa mainitut aihekokonaisuudet. Kokouksessa ei tehdä asiasisältöä koskevia päätöksiä. Neuvoston kannanmuodostus ei siten ole vielä ajankohtaista. Muut asiat -asiakohdassa Suomi informoi neuvostoa Helsingissä järjestettävän demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia käsittelevän konferenssin tuloksista. Lisäksi komissio antaa lyhyen tilannekatsauksen Puolan oikeusvaltiotilanteesta.

2 Asialista: 2(19) Esityslistan hyväksyminen (mahd.) A-kohtien hyväksyminen a) Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo b) Lainsäädäntöasioiden luettelo (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Monivuotinen rahoituskehys Tilannekatsaus Muut kuin lainsäädäntöasiat 17. ja 18. lokakuuta 2019 kokoontuvan Eurooppa-neuvoston valmistelu Selityksin varustettu esityslistaehdotus Keskustelu Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen vahvistaminen unionissa Periaatekeskustelu Unionin arvot Unkarissa / SEU 7 artiklan 1 kohdan mukainen perusteltu ehdotus SEU 7 artiklan 1 kohdan mukainen Unkarin kuuleminen Muut asiat

3 3(19) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Kaunisvaara Johanna(VNK), Tikkanen Joanna(VNK) Asia YAN ; Monivuotinen rahoituskehys ; Puheenjohtajavaltion tilannekatsaus Kokous Yleisten asioiden neuvosto U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) osalta kesäkuun 2019 Eurooppa-neuvosto oli tyytyväinen Romanian puheenjohtajakaudella tehtyyn työhön ja pani merkille monivuotista rahoituskehystä koskevan paketin eri osat. Se kehotti Suomea jatkamaan puheenjohtajakaudellaan tätä työtä ja kehittämään neuvottelupakettia. Päätelmissä asetetun tavoiteaikataulun mukaisesti Eurooppa-neuvosto käy asiasta näkemystenvaihdon lokakuussa 2019 tavoitteenaan päästä sopimukseen vuoden loppuun mennessä. Eurooppa-neuvoston sopuyrityksen ajankohdasta päättää viime kädessä sen pysyvä puheenjohtaja. Neuvoston puheenjohtaja antaa yleisten asioiden neuvostossa suullisen tilannekatsauksen monivuotisen rahoituskehysehdotuksen tähänastisesta käsittelytilanteesta. Asiakohta käsitellään neuvoston julkisessa käsittelyssä. Puheenjohtaja ei tavoittele laajaa keskustelua neuvoston kokouksessa. Aihe on esillä myös neuvoston epävirallisella lounaalla, jossa puheenjohtaja toteaa lyhyesti käytyjen kahdenvälisten neuvotteluiden antaman yleiskuvan. Suomen kanta Suomi esittelee puheenjohtajakautensa rahoituskehysneuvotteluja koskevaa kesän ja tulevan syksyn jatkotyötä. Rahoituskehysneuvotteluiden osalta Suomen puheenjohtajakauden päätavoite on tuottaa lukuja/lukuhaarukoita sisältävä viimeistelty neuvottelulaatikkoasiakirjaluonnos, joka muodostaa pohjan varsinaisille rahoituskehysneuvotteluille. Rahoituskehyskokonaisuuteen liittyvät myös tulevan kauden sektorikohtaiset lainsäädäntöehdotukset, joiden käsittelyä Suomi jatkaa puheenjohtajakaudellaan. Valtioneuvoston kannat komission rahoituskehysehdotukseen on tuotu esille E 29/ kirjeessä sekä U 45/2018 -kirjelmässä. Valtioneuvoston tarkennetut menopuolen neuvottelukannat on tuotu esille EJ 24/2018 jatkokirjeessä.

4 Suomi toimii kokouksessa puheenjohtajana eikä esitä kokouksessa kansallisia kantoja. 4(19) Pääasiallinen sisältö Suomi edistää MFF-käsittelyä puheenjohtajakaudellaan Eurooppa-neuvoston kesäkuun 2019 antaman ohjauksen mukaisesti. Suomi lähetti heinäkuussa kaikille jäsenmaille rahoituskehyskyselyn, jonka ohella Suomi käy eurooppaministerin johdolla kahdenväliset neuvottelut kaikkien jäsenmaiden kanssa syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Tätä muistiota laadittaessa kahdenväliset neuvottelut ovat vielä kesken. Kysely ja neuvottelut pohjustavat Suomen valmistelutyötä lokakuussa käytävää Eurooppa-neuvoston näkemystenvaihtoa varten, jonka tulisi edistää MFF-neuvotteluja kohti sopuyritystä. Rahoituskehysneuvotteluiden osalta Suomen puheenjohtajakauden päätavoite on tuottaa lukuja/lukuhaarukoita sisältävä viimeistelty neuvottelulaatikkoasiakirjaluonnos. Suomi jatkaa puheenjohtajakaudellaan rahoituskehyskokonaisuuteen liittyvien sektorikohtaisten lainsäädäntöehdotusten käsittelyä neuvoston ao. kokoonpanoissa. Euroopan parlamentin järjestäydyttyä jatketaan myös trilogineuvotteluja sektoriehdotusten osalta. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely Neuvosto antaa erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen asetuksen, jossa vahvistetaan monivuotinen rahoituskehys. Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti saatuaan Euroopan parlamentin jäsentensä enemmistöllä antaman hyväksynnän. Rahoituskehysasetus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 312 artiklaan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen (Euratom-sopimus) 106a artiklaan. Käsittely Euroopan parlamentissa EP:n toisena yleisesittelijänä toimii Jan Olbrycht (EPP, PL). Toista yleisesittelijää ei ole vielä valittu tätä muistiota laadittaessa. EP:n on hyväksynyt mietinnön monivuotisesta rahoituskehysehdotuksesta (Interim Report, A8-0358/2018) Kansallinen valmistelu EU-ministerivaliokunta Eduskuntakäsittely Suuri valiokunta Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema Ehdotuksilla ei ole välitöntä vaikutusta Ahvenanmaan asemaan. Taloudelliset vaikutukset

5 5(19) Komission ehdotuksen taloudelliset vaikutukset kuvataan tarkemmin valtioneuvoston U 45/2018 -kirjelmässä. Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät - Asiakirjat - Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot Joanna Tikkanen, EU-erityisasiantuntija, valtioneuvoston kanslia, , Johanna Kaunisvaara, EU-avustaja, valtioneuvoston kanslia, , EUTORI-tunnus EU/2018/0986, EU/2018/0993 Liitteet Viite

6 6(19) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Koikkalainen Anna(VNK) Asia YAN; Lokakuun Eurooppa-neuvoston ( ) selityksin varustettu asialistaehdotus Kokous Yleisten asioiden neuvosto U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Suomen kanta Pääasiallinen sisältö Yleisten asioiden neuvosto ottaa lokakuun Eurooppa-neuvoston selityksin varustetun asialistaehdotuksen tiedoksi. Suomi toimii kokouksen puheenjohtajana eikä esitä kokouksessa kansallisia kantoja. Eurooppa-neuvosto käsittelee seuraavia aiheita: 1. Monivuotinen rahoituskehys Kesäkuun päätelmiensä mukaisesti Eurooppa-neuvosto keskustelee monivuotisesta rahoituskehyksestä Suomen puheenjohtajana tekemän työn pohjalta. 2. Seuraava institutionaalinen sykli Eurooppa-neuvosto keskustelee unionin strategisen ohjelman jatkotoimista. Eurooppa-neuvosto voi nimittää Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan. 3. Muut asiat Eurooppa-neuvosto voi käsitellä ulkopolitiikan aiheita. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely Käsittely Euroopan parlamentissa

7 7(19) Kansallinen valmistelu EU-ministerivaliokunta Eduskuntakäsittely Suuri valiokunta Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema Taloudelliset vaikutukset Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät Asiakirjat 11928/19 CO EUR-PREP 25 Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot VNEUS/Koikkalainen EUTORI-tunnus Liitteet Viite

8 8(19) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Leppo Henriikka(VNK) Asia Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen vahvistaminen unionissa Periaatekeskustelu Kokous Yleisten asioiden neuvosto U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Suomen EU-puheenjohtajakaudella toteutetaan vuonna 2016 sovitun mukaisesti neuvoston oikeusvaltioperiaatetta koskevan vuoropuhelun arviointi. Tämä arviointi käynnistetään yleisten asioiden neuvoston kokouksessa osana yleistä oikeusvaltioperiaatteen tehostamista unionissa koskevaa keskustelua. Käsittelyn pohjana toimii Suomen laatima keskustelupaperi. Yleisten asioiden neuvoston kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta laaditaan vuoropuhelun arviointia koskeva kysymyslomake, johon jäsenvaltioilta pyydetään kirjallisia vastauksia. Tarkoituksena on, että yleisten asioiden neuvoston kokouksessa arvioidaan vuoropuhelu käydyn keskustelun ja saatujen kirjallisten vastausten pohjalta sekä päätetään sen uudistamisesta tavalla, joka tekee vuoropuhelusta yleisen oikeusvaltion tilaa unionissa koskevan vuosikeskustelun. Suomen kannat ja tavoitteet Suomi toimii kokouksessa puheenjohtajana eikä esitä kansallisia kantoja. Oikeusvaltioperiaate on pääministeri Rinteen hallituksen ohjelman ja Suomen EUpuheenjohtajakauden ohjelman mukaan yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisistä teemoista. On tärkeää, että EU:n jäsenvaltiot ovat täysin sitoutuneita unionin yhteisiin arvoihin, joita ovat SEU 2 artiklan mukaan mm. vapaus, kansanvalta, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Suomi suhtautuu vakavasti EU:n perustana olevien arvojen loukkaamiseen tai sen vaaraan. Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa on kyse paitsi EU:n yhtenäisen ja uskottavan toiminnan turvaamisesta, myös symbolisesti merkittävästä asiasta. Unionissa käytössä olevat oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät välineet on nähtävä toisiaan täydentävinä ja etsittävä aktiivisesti niiden välisiä synergiaetuja. Suomi edistää puheenjohtajakaudellaan tällaista lähestymistapaa korostaen erityisesti sellaisten toimien merkitystä, joilla voidaan ennaltaehkäistä oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä ongelmia.

9 9(19) Suomen puheenjohtajakaudella toteutetaan yleisten asioiden neuvostossa neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelun arviointi, jonka yhteydessä vuoropuhelua kehitetään ja vahvistetaan. Suomen tavoitteena on, että sovitaan nykyistä tarkemmin vuoropuhelun valmistelusta, käymisestä ja seurannasta sekä tarkennetaan sen kohdetta ja tavoitetta. Vuoropuhelussa voitaisiin hyödyntää komission uutta oikeusvaltioperiaatteen tarkastelukierrosta ja oikeusvaltioperiaatetta koskevaa vuosiraporttia, joista komissio ilmoitti antamassaan tiedonannossa. Tämä antaisi vuoropuhelulle vankan tietopohjan ja auttaisi tiivistämään neuvoston ja komission välistä yhteistyötä oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi unionissa. Vuoropuhelun arvioinnin yhteydessä keskustellaan myös Belgian ja Saksan aloitteesta oikeusvaltioperiaatetta koskevan jäsenvaltioiden välisen vertaisarviointimekanismin luomiseksi. Neuvoston oikeusvaltioperiaatetta koskevan vuoropuhelun ja vertaisarvioinnin tulisi toistaiseksi olla toisistaan erillisiä mekanismeja. Kokemuksen kertyessä voidaan tulevaisuudessa harkita, onko ne tarkoituksenmukaista yhdistää. Pääasiallinen sisältö Oikeusvaltioperiaate on kaikkien nykyaikaisten perustuslaillisten demokratioiden kulmakivi. Se on myös yksi niistä keskeisistä arvoista, joihin unioni perustuu ja joita kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan liittyessään unionin jäseneksi. Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on herättänyt viime aikoina huolta EU:ssa. Periaatteen noudattamiseen liittyvillä puutteilla on laajoja ja kauaskantoisia seurauksia sekä kyseisen jäsenvaltion että koko EU:n toimintaan. Kansalaiset ja yritykset eivät enää voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen, mikä muiden ongelmien lisäksi on myös omiaan heikentämään talouskasvua ja investointeja. Jäsenvaltioiden väliseen vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuva oikeudellinen yhteistyö kärsii, koska sen edellytyksenä on jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus toistensa oikeusjärjestelmiin. Myös EU:n ulkoinen uskottavuus on vaarassa, jos oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen EU:n sisällä ei toteudu täysimääräisesti. Oikeusvaltioperiaatteella on siten suora yhteys unionin hyväksyttävyyteen, uskottavuuteen ja yhtenäisyyteen. Tämän vuoksi sen toteutumista on syytä tarkastella kokonaisvaltaisesti. Näin voidaan edistää tietoisuutta oikeusvaltioperiaatetta koskevista kysymyksistä, havaita ja ennaltaehkäistä ongelmat ajoissa ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin tehokkaasti. Neuvoston oikeusvaltioperiaatetta koskeva vuoropuhelu ja vertaisarviointimekanismi Neuvostossa on käyty vuodesta 2014 lähtien vuoropuhelua oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi ja turvaamiseksi EU:n perussopimusten puitteissa. Käytännössä vuoropuhelua on käyty kerran tai kaksi vuodessa puheenjohtajamaista riippuen ja niissä on yleensä keskitytty tiettyyn teemaan. Vuoropuhelun edellisen arvioinnin tuloksena vuonna 2016 todettiin, että vuoropuhelu tulisi arvioida uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä ja että tässä yhteydessä tulisi keskustella myös vuoropuhelun kehittämisestä kohti vuosittaista vertaisarviointia. Suomi toteuttaa vuoropuhelun arvioinnin puheenjohtajakaudellaan. Suomen näkemyksen mukaan vuoropuhelua tulisi uudistaa siten, että siitä tehtäisiin yleinen vuosikeskustelu oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisessa ilmenevistä yleisistä

10 10(19) kehityssuunnista EU:ssa, yhteisistä haasteista ja haasteisiin vastaamiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä. Näin vuoropuheluun saataisiin jäsenvaltioiden toivomaa struktuuria ja systemaattisuutta. Sopivan tietopohjan vuoropuhelulle muodostaisi Suomen näkemyksen mukaan oikeusvaltioperiaatetta koskeva vuosikertomus, jota komissio on ilmoittanut alkavansa laatia osana vuosittaista oikeusvaltioperiaatetta koskevaa tarkastelukierrosta [ks. komission tiedonanto COM(2019) 343 final]. Komission tiedonannosta ilmenee, että vuosikertomuksessa esitettäisiin erilaisiin sekä EU:n sisäisiin (kuten perusoikeusviraston EFRIS-tietojärjestelmä) että ulkoisiin (kuten Euroopan neuvoston, ETYJ.n ja OECD:n tuottama materiaali) lähteisiin sekä komission toteuttamaan jäsenvaltioiden oikeusvaltiotilannetta koskevaan seurantaan perustuva yhteenveto jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla tapahtuvasta merkittävästä kehityksestä. Kertomus sisältäisi myös aiheeseen liittyviä osia EU:n oikeusalan tulostaulusta ja talouspolitiikan EU-ohjausjakson maaraporteista. Kertomuksessa keskityttäisiin asioihin, joilla on välitöntä merkitystä oikeusvaltioperiaatteen kannalta EU:ssa. Tiedonannossa todetaan nimenomaisesti, että kertomus voisi myös toimia tiedonlähteenä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa ja niiden sisällä käytävää vuoropuhelua silmällä pitäen. Vuoropuhelun arviointi käynnistetään yleisten asioiden neuvoston kokouksessa siten, että käydään yleinen oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista unionissa koskeva keskustelu. Käsittelyn pohjana toimii Suomen laatima keskustelupaperi. Keskustelupaperissa todetaan, että Eurooppa-neuvoston hyväksymässä EU:n strategisessa ohjelmassa on tunnustettu oikeusvaltioperiaatteen keskeinen merkitys, ja että viimeisimmän eurobarometri-tutkimuksen mukaan myös kansalaiset pitävät tätä periaatetta hyvin tärkeänä. Paperissa todetaan useiden EU:n toimielinten, elinten ja laitosten käynnistäneen oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseen tähtääviä toimia ja nostetaan erityisesti esiin edellä mainittu komission heinäkuussa antama tiedonanto. Paperissa viitataan velvollisuuteen arvioida neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelu tämän vuoden kuluessa ja ilmoitetaan, että tämä työ käynnistetään yleisten asioiden neuvoston syyskuun kokouksessa. Valtuuskunnat kutsutaan neuvoston kokouksessa keskustelemaan siitä, miten ja millä konkreettisilla toimilla neuvosto voisi edistää oikeusvaltioperiaatteen tehostamista unionissa. Paperissa esitetään keskustelua ohjaamaan kolme kysymystä, jotka koskevat (1) sitä, miten neuvosto voisi hyödyntää komission oikeusvaltioasioiden tarkastelukierrosta, (2) tulisiko vuoropuhelusta tehdä temaattisten keskustelujen sijaan tai lisäksi yleinen vuosikeskustelu oikeusvaltion tilasta unionissa ja (3) mikä voisi olla vertaisarviointimekanismin rooli oikeusvaltioasioiden tarkastelukierroksessa. Yleisten asioiden neuvoston kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta laaditaan vuoropuhelun arviointia koskeva kysymyslomake, johon jäsenvaltioilta pyydetään kirjallisia vastauksia. Tarkoituksena on, että yleisten asioiden neuvoston kokouksessa arvioidaan vuoropuhelu käydyn keskustelun ja saatujen kirjallisten vastausten pohjalta sekä päätetään sen uudistamisesta tavalla, joka tekee vuoropuhelusta yleisen oikeusvaltion tilaa unionissa koskevan vuosikeskustelun. Myös Helsingissä järjestettävä Suomen puheenjohtajakauden ohjelmaan kuuluva demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskeva konferenssi How to ensure the resilience of our societies in a changing european landscape the interaction between democracy, the rule of law and fundamental rights on osa sitä keskustelua, joka pohjustaa oikeusvaltiodialogin arviointia. Oikeusvaltioperiaatetta koskevassa osiossa on tarkoitus keskustella EU:n oikeusvaltiovälineiden kehittämisestä.

11 11(19) Belgia esitti alkuvuodesta 2018 aloitteen jäsenvaltioiden välisestä vertaisarviointimekanismista, jossa tarkasteltaisiin oikeusvaltioperiaatteen täytäntöönpanoa, turvaamista ja vahvistamista jäsenvaltioissa. Mekanismi olisi luonteeltaan positiivinen ja osallistava, ja sen avulla pyrittäisiin edistämään keskinäistä ymmärrystä ja yhtenäisyyttä jäsenvaltioiden välillä oikeusvaltiokysymyksissä. Mekanismin luomista käsitellään toukokuussa 2019 työnsä aloittaneessa Belgian ja Saksan johdolla toimivassa epävirallisessa työryhmässä. Tällä hetkellä näyttää hyvin todennäköiseltä, ettei vertaisarviointimekanismin valmistelu ole vielä marraskuussa niin pitkällä, että siitä voitaisiin tehdä päätöksiä. Suomi on katsonut, että neuvoston oikeusvaltioperiaatetta koskevan vuoropuhelun ja vertaisarvioinnin tulisi toistaiseksi olla toisistaan erillisiä mekanismeja. Kokemuksen kertyessä voidaan tulevaisuudessa harkita, onko ne tarkoituksenmukaista yhdistää. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artikla, jossa määrätään unionin arvoista. Käsittely Euroopan parlamentissa Euroopan parlamentin kannoista oikeusvaltioperiaatteeseen liittyen ks. mm. päätöslauselma 14. marraskuuta 2018 kattavan EU-mekanismin tarpeesta demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelemiseksi (2018/2886(RSP)). Kansallinen valmistelu EU-ministerivaliokunta Eduskuntakäsittely Suuri valiokunta E 16/2019 vp (Valtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiokysymykset Suomen EUpuheenjohtajakaudella). E 66/2013 vp ja EJ 18/2018 vp (Valtioneuvoston selvitys oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen vahvistamisesta EU:ssa). U 40/2018 vp ja UJ 44/2018 vp (Komission ehdotus asetukseksi EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta). E 17/2019 vp (Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet). Suomen kantoja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi EU:ssa sisältyy myös mm. valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategiaan 2018 (SuVL 1/2018 vp, E 106/2017 vp) ja valtioneuvoston selvitykseen Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä asiakysymyksiä; tilannekatsaus (E 107/2018 vp).

12 12(19) Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeuksien kunnioittaminen ovat perustuslaissa vahvistettuja Suomen valtiosäännön keskeisiä periaatteita, joihin Suomi on sitoutunut myös EU:n jäsenenä sekä osana kansainvälisiä sopimusvelvoitteitaan (perustuslain 1 :n 3 momentti). Perusoikeuksista säätäminen kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain 27 :n 1 ja 2 kohdan mukaan valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Taloudelliset vaikutukset Ei taloudellisia vaikutuksia. Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät Suomi on toiminut oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen parantamiseen liittyvässä keskustelussa aktiivisesti, osana noin kymmenen jäsenvaltion muodostamaa samanmielisten jäsenvaltioiden ryhmää. Asiakirjat Enhancing respect for the rule of law in the union: presidency discussion paper (12044/19). Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot Henriikka Leppo, VNEUS, puhelin Heidi Kaila, VNEUS, puhelin Heli Siivola, VNEUS, puhelin Tia Möller, OM, puhelin Timo Ranta, UM, puhelin Tapio Puurunen, SM, puhelin Elisa Aaltonen, VM, puhelin EUTORI-tunnus Liitteet Viite

13 Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Leppo Henriikka(VNK) (19) Asia Unionin yhteiset arvot ja Unkari; SEU 7 artiklan 1 kohdan mukainen kuuleminen Kokous Yleisten asioiden neuvosto U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Euroopan parlamentti antoi perustellun ehdotuksen neuvoston päätökseksi sen toteamiseksi, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja. Puheenjohtajavaltio antoi yleisten asioiden neuvostossa tilannetietoja Yleisten asioiden neuvostossa sekä ja saatiin puheenjohtajan tilannekatsaus ja käytiin näkemystenvaihtoa. Yleisten asioiden neuvostossa pidetään ensimmäinen SEU 7 artiklan 1 kohdan mukainen Unkarin kuuleminen. Kuulemisen kohteena ovat kaikki Euroopan parlamentin perustellussa ehdotuksessa mainitut aihekokonaisuudet. Kokouksessa ei tehdä asiasisältöä koskevia päätöksiä. Neuvoston kannanmuodostus ei siten ole vielä ajankohtaista. Suomen kanta Suomi toimii kokouksessa puheenjohtajana eikä esitä kansallisia kantoja. Oikeusvaltioperiaate on pääministeri Rinteen hallituksen ohjelman ja Suomen EUpuheenjohtajakauden ohjelman mukaan yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisistä teemoista. On tärkeää, että EU:n jäsenvaltiot ovat täysin sitoutuneita unionin yhteisiin arvoihin, joita ovat SEU 2 artiklan mukaan mm. vapaus, kansanvalta, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Suomi suhtautuu vakavasti EU:n perustana olevien arvojen loukkaamiseen tai sen vaaraan. Kyse on paitsi symbolisesti merkittävästä asiasta, myös EU:n yhtenäisen ja uskottavan toiminnan turvaamisesta. Perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, erityisesti tuomioistuinten riippumattomuus, tukee kansalaisten ja yritysten luottamusta oikeuksiensa toteutumiseen ja siten myös talouskasvua ja investointeja. Vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvan oikeudellisen yhteistyön edellytyksenä on jäsenvaltioiden

14 14(19) keskinäinen luottamus toistensa oikeusjärjestelmiin. Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on tärkeää myös EU:n ulkoisen uskottavuuden kannalta. Jäsenvaltion kuuleminen on olennainen osa SEU 7 artiklan 1 kohdan mukaista menettelyä ja edellytys sen asianmukaiselle etenemiselle. Kuuleminen on tärkeää toteuttaa siten, että menettely on asianmukainen kaikkien osapuolten osalta. Tämä varmistetaan soveltamalla neuvoston heinäkuussa hyväksymiä SEU 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kuulemisten yleisiä järjestelyjä. On keskeistä, että Unkaria koskeva SEU 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely antaa neuvostolle vankan pohjan arvioida tilannetta ja tarkoituksenmukaista etenemistapaa. Menettelyn pohjana tulee olla asianmukainen, objektiivinen, luotettava ja todennettavissa oleva tieto. Kuulemisen pohjalta Suomi arvioi jatkomenettelyn. Alustavasti on arvioitu, että kuulemisissa voitaisiin jatkossa edetä teemoittain. Komissiolla on runsaasti asiantuntemusta, jota voitaisiin hyödyntää tässä prosessissa. Suomi on tukenut komission keskeistä roolia oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen seurannassa ja valvonnassa EU:ssa. Myös Euroopan neuvoston ja muiden tunnustettujen EU:n ulkopuolisten asiantuntijatahojen kuulemista prosessin edetessä voitaisiin tarvittaessa harkita. Suomi täsmentää kantojaan tarvittavilta osin käsittelyn edetessä ja tietopohjan laajentuessa. Pääasiallinen sisältö Euroopan parlamentti hyväksyi perustellun ehdotuksen neuvoston päätökseksi SEU 7 artiklan 1 kohdan nojalla sen toteamiseksi, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja (nk. Sargentinin raportti). Esitys hyväksyttiin äänin 448 puolesta, 197 vastaan ja 48 tyhjää. Tämä on ensimmäinen kerta, kun parlamentti tekee SEU 7 artiklan 1 kohdan mukaisen ehdotuksen neuvostolle. Päätösehdotuksen taustalla on Euroopan parlamentin pitkään jatkunut huoli Unkarin oikeusvaltio- ja demokratiatilanteesta. Euroopan parlamentin mukaan merkittävimpiä huolenaiheita ovat mm. oikeuslaitoksen itsenäisyys, sananvapaus, korruptio sekä vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeudet. Euroopan parlamentin esittämät huolet ovat laaja-alaisia, ja niitä on kuvattu yksityiskohtaisemmin E-kirjeessä 80/2018 vp. Puheenjohtajavaltio antoi Unkarin osalta tilannetietoja yleisten asioiden neuvostossa Perusteltua päätösehdotusta koskien järjestettiin parlamentin kanssa epävirallinen, yleisten asioiden neuvostosta erillinen tapaaminen, johon olivat kutsuttuina yleisten asioiden neuvostoon osallistuvat ministerit ja parlamentti. Yleisten asioiden neuvostoissa sekä 19.2 ja pidettyjen tilannekatsausten yhteydessä useat jäsenvaltiot toivat esille huoliaan Unkarin tilanteesta ja toivoivat, että kuulemiset aloitettaisiin mahdollisimman pian. Yleisten asioiden neuvosto hyväksyi Suomen aloitteesta SEU 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kuulemisten yleiset järjestelyt (asiakirjassa 10641/2/2019). Näitä järjestelyjä, joiden tarkoituksena on lisätä prosessin oikeusvarmuutta, ennakoitavuutta ja selkeyttä, on tarkoitus noudattaa kaikissa niiden hyväksymisen jälkeen järjestettävissä SEU 7 artiklan kuulemisissa.

15 15(19) Kuulemisten yleisten järjestelyjen mukaan silloin, kun kyseessä on Euroopan parlamentin aloitteeseen perustuvaan SEU 7 artiklan menettelyyn sisältyvä ensimmäinen kuuleminen, noudatetaan seuraavaa menettelyä: puheenjohtajavaltio raportoi kuulemisen aluksi neuvostolle yhteydenpidostaan Euroopan parlamentin kanssa tämän perustellun ehdotuksen osalta. Tämän jälkeen asianomaiselle jäsenvaltiolle annetaan tilaisuus esittää näkemyksensä (enintään yksi tunti). Asianomainen jäsenvaltio voi aina tarkentaa näkemyksiään myös kirjallisesti. Komissio voi esittää huomautuksia tai kuulemisessa käsiteltävien kysymysten kannalta olennaisia tietoja (enintään 10 minuuttia). Tämän jälkeen jäsenvaltioiden valtuuskunnat voivat esittää kysymyksiä ja asianomainen jäsenvaltio vastata niihin, ja kuulemisen päätteeksi asianomaiselle jäsenvaltiolle annetaan tilaisuus esittää omat huomionsa ja huomautuksensa (ei aikarajaa). Puheenjohtajavaltio esittää käydystä menettelystä yhteenvedon, jossa ei käsitellä kysymysten asiasisältöä. Suomi on puheenjohtajamaan ominaisuudessa tavannut Euroopan parlamentin edustajat yhdessä kahden seuraavan puheenjohtajamaan Kroatian ja Saksan kanssa, ja tulee raportoimaan tästä tapaamisesta 16.9 yleisten asioiden neuvostossa kuulemisen aluksi yleisten järjestelyjen mukaisesti. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely Unionin perustana olevista arvoista määrätään SEU 2 artiklassa. SEU 7 artiklan mukainen mekanismi jakaantuu kahteen vaiheeseen, SEU 7 artiklan 1 kohdan mukaiseen ensimmäiseen vaiheeseen (ennaltaehkäisevä vaihe) ja SEU 7 artiklan 2 kohdan mukaiseen toiseen vaiheeseen (sanktiomahdollisuus). SEU 7 artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto voi jäsenvaltioiden yhden kolmasosan, Euroopan parlamentin tai Euroopan komission perustellusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan todeta jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä, että on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja. Ennen tämän toteamista neuvosto kuulee kyseistä jäsenvaltiota ja voi, tehden ratkaisunsa samaa menettelyä noudattaen, antaa sille suosituksia. Neuvosto tarkistaa säännöllisesti, ovatko tällaiseen toteamiseen johtaneet perusteet edelleen olemassa. SEU 7 artiklan 2 kohdan mukaan Eurooppa-neuvosto voi yksimielisesti todeta, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti ja jatkuvasti näitä arvoja, kehotettuaan ensin asianomaista jäsenvaltiota esittämään huomautuksensa. Tämän jälkeen neuvosto voi määräenemmistöllä päättää SEU 7 artiklan 3 kohdan mukaan pidättää väliaikaisesti tietyt perussopimuksista johtuvat asianomaiselle jäsenvaltiolle kuuluvat oikeudet, mukaan lukien äänioikeus neuvostossa. Käsittely Euroopan parlamentissa Euroopan parlamentti on käsitellyt Unkarin oikeusvaltiotilannetta mm. seuraavasti: Euroopan parlamentin päätöslauselma Unkarin tilanteesta (2015/2700(RSP)). Euroopan parlamentin päätöslauselma Unkarin tilanteesta (2017/2656(RSP)).

16 16(19) Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta, jolla neuvostoa pyydetään toteamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja (2017/2131(INL)). Kansallinen valmistelu EU-ministerivaliokunta Eduskuntakäsittely Suuri valiokunta E 80/2018 vp. VNEUS (osana neuvostopakettia EUN 83/2018 vp) VNEUS (osana neuvostopakettia EUN 100/2018 vp) VNEUS (osana neuvostopakettia EUN 118/2018 vp) VNEUS (osana neuvostopakettia EUN 136/2018 vp) Ks. myös E 66/2013 vp, E 106/2017 vp, E 107/2018 vp ja E 16/2019 vp. Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeuksien kunnioittaminen ovat perustuslaissa vahvistettuja Suomen valtiosäännön keskeisiä periaatteita, joihin Suomi on sitoutunut myös EU:n jäsenenä sekä osana kansainvälisiä sopimusvelvoitteitaan. Perusoikeuksista säätäminen kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain 27 :n 1 ja 2 kohdan mukaan valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Taloudelliset vaikutukset Ei taloudellisia vaikutuksia. Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät SEU 7 artiklan menettelyä on pidetty käytännössä viimekätisenä keinona ja sen soveltamiskynnystä korkeana. Artiklaa on ensi kertaa sovellettu joulukuussa 2017, kun komissio teki perustellun ehdotuksen neuvoston päätökseksi SEU 7 artiklan 1 kohdan soveltamisesta Puolan oikeusvaltiotilanteeseen. Puolaa on kuultu yleisten asioiden neuvostossa kolme kertaa, ja lisäksi saatu tilannekatsauksia (ks. tarkemmin E 7/2018 vp jatkokirjeineen). Useat Euroopan ja kansainvälisen tason toimijat, kuten Venetsian komissio ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu, ovat ilmaisseet huolensa Unkarin oikeusvaltiotilanteesta. Komissio on käynnistänyt Unkaria vastaan useita rikkomusmenettelyjä, joilla on liittymä unionin arvojen kunnioittamiseen. Nämä liittyvät esim. Unkarin kansalaisjärjestölakiin, jonka osalta komissio katsoo, ettei se ole yhdenmukainen EU:n perussopimuksen

17 17(19) pääomien vapaata liikkuvuutta olevien määräysten kanssa ja että laki epäsuorasti syrjii ja suhteettomasti rajoittaa kansalaisyhteiskunnan toimijoilta tuen saamista ulkomailta. Asia on vireillä EU:n tuomioistuimessa (asia C-78/18). Toinen tapaus koskee Unkarin korkeakoulutuslakia (asia C-66/18). Komissio katsoo, että Unkarin laki ei ole yhteensopiva sen vapauden kanssa, jonka mukaan korkea-asteen oppilaitokset voivat tarjota palveluja missä tahansa ja sijoittautua minne tahansa EU:n alueella. Komission mukaan laki on vastoin oikeutta akateemiseen vapauteen ja koulutukseen sekä vastoin elinkeinovapautta. Lisäksi vireillä on rikkomusmenettelyitä liittyen maahanmuuttokysymyksiin. Unkari puolestaan nosti lokakuussa 2018 EU:n tuomioistuimessa kanteen Euroopan parlamenttia vastaan tässä perusmuistiossa käsitellyn parlamentin hyväksymän perustellun ehdotuksen kumoamiseksi menettelyllisin perustein (asia C-650/18). Huoli Unkarin oikeusvaltiokehityksestä on ollut esillä myös aiemmin, mm. vuosina Tällöin keskustelun taustalla oli pääministeri Orbánin hallituksen vuonna 2012 voimaan tullut perustuslakiuudistus, jonka pelättiin loukkaavan oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia. Komissio oli huolissaan Unkarin keskuspankin, oikeuslaitoksen ja tietosuojaviranomaisen riippumattomuudesta ja päätti käynnistää kolme rikkomusmenettelyä Unkaria vastaan. EU:n tuomioistuin antoi asiaan liittyen yhden tuomion, samoin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Suomi varautuu siihen, että joitakin jäsenvaltioita koskevat oikeusvaltiomenettelyt ovat asialistalla puheenjohtajakauden aikana. Suomi on todennut toimivansa puheenjohtajakaudellaan aloitteellisesti, jotta unionin tason oikeusvaltiovälineitä kehitettäisiin edelleen. Oikeusvaltioperiaatekokonaisuuteen liittyen Suomen EUpuheenjohtajakaudella keskeinen on yksittäinen painopiste on neuvottelut asetusehdotuksesta EU:n talousarvion suojaamiseksi oikeusvaltiopuutteilta [komission ehdotus (COM(2018) 324 final]. Komissio esittää ehdotuksessaan ehdollisuuden luomista EU-varojen vastaanottamisen ja käytön sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen välille (ks. tarkemmin U 40/2018 vp jatkokirjelmineen). Asiakirjat Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta, jolla neuvostoa pyydetään toteamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja [2017/2131(INL)]. SEU 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kuulemisten yleiset järjestelyt (10641/2/2019). Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot Henriikka Leppo, VNEUS, Heidi Kaila, VNEUS, Heli Siivola, VNEUS, Tia Möller, OM, Timo Ranta, UM, Tomi Lounio, UM, Tapio Puurunen, SM, Elisa Aaltonen, VM,

18 18(19) EUTORI-tunnus Liitteet Viite

19 19(19) LIITTEET Asiasanat Hoitaa Tiedoksi Eurooppa-neuvosto, Oikeusvaltioperiaate, rahoituskehykset, Unkari, YAN Yleisten asioiden neuvosto, Puola OM, SM, UM, VM, VNK EUE, LVM, MMM, OKM, PLM, SP, STM, TEM, TPK, TULLI, VTV, YM

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK)

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK) Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS2017-00027 VNEUS Siivola Heli(VNK) 18.01.2017 Viite Asia Epävirallinen eurooppaministerikokous 23.-24.1.2017 EU-puheenjohtajamaa Malta järjestää epävirallisen eurooppaministerikokouksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Pietarinen Päivi(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Pietarinen Päivi(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2018-00447 VNEUS Pietarinen Päivi(VNK) 18.06.2018 Asia Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen varmistamista koskevat kehittämistoimet unionissa Kokous U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Pietarinen Päivi(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Pietarinen Päivi(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2018-00443 VNEUS Pietarinen Päivi(VNK) 18.06.2018 Asia Oikeusvaltiotilanne Puolassa; komission ehdotus neuvoston päätökseksi Kokous U/E/UTP-tunnus E 7/2018 vp

Lisätiedot

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen.

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen. Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00389 VNEUS Parko Veera(VNK) 16.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13 Oikeusministeriö E-JATKOKIRJE OM2015-00097 LAVO Leinonen Antti 07.02.2015 JULKINEN Suuri valiokunta Asia EU/OSA; Eräiden Haagin lapsikaappaussopimukseen liittyneiden valtioiden liittymisen hyväksyminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2018-00229 VNEUS Siivola Heli(VNK) 13.03.2018 Asia EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset Kokous U/E/UTP-tunnus E 96/2017 vp Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK)

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK) Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS2017-00329 VNEUS Leppo Johannes(VNK) 17.05.2017 Viite Asia Yleisten asioiden neuvosto 22.5.2017 Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Samuli Virtanen. Kokouksen ainoana

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK)

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK) Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS2018-00294 VNEUS Siivola Heli(VNK) 10.04.2018 Viite Asia Yleisten asioiden neuvosto 17.4.2018 Suomea edustaa kokouksessa pysyvä edustaja Marja Rislakki. Neuvoston on

Lisätiedot

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys komission jäsenmäärää koskevasta Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksesta.

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys komission jäsenmäärää koskevasta Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksesta. Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS2012-00516 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 21.09.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia EU/Eurooppa-neuvoston päätös komission jäsenmäärästä U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK)

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK) Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS2016-00445 VNEUS Leppo Johannes(VNK) 20.07.2016 Viite Asia Epävirallinen eurooppaministerikokous 24.-25.7.2016 EU-puheenjohtajamaa Slovakia järjestää epävirallisen eurooppaministerikokouksen

Lisätiedot

Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM LAVO Leppävirta Liisa(OM) Suuri valiokunta

Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM LAVO Leppävirta Liisa(OM) Suuri valiokunta Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM2015-00076 LAVO Leppävirta Liisa(OM) 17.02.2015 Suuri valiokunta Asia EU/OSA/Eurojust-asetusehdotus U/E/UTP-tunnus U 79/2013 vp EUTORI-tunnus EU/2013/1359 Ohessa lähetetään

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Jokelainen Jaana(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2018-00236 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 20.03.2018 Asia Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; kansallinen puheenjohtajuusohjelma; parlamentaarinen prosessi Kokous

Lisätiedot

LIITTEET MMM , COM(2014) 530 final (paperikopioina suomeksi ja ruotsiksi)

LIITTEET MMM , COM(2014) 530 final (paperikopioina suomeksi ja ruotsiksi) Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM2014-00869 HSO Schulman Markus 11.09.2014 KÄYTTÖ RAJOITETTU perustuslaki 50 liitteenä olevien EUdokumenttien osalta Suuri valiokunta Asia Neuvoston päätös komission

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2018-00915 VNEUS Leppo Johannes(VNK) 02.01.2019 Asia Ison-Britannian eroprosessi EU:sta Kokous U/E/UTP-tunnus E 125/2016 vp Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM TSO Vänskä Anne(STM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM TSO Vänskä Anne(STM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Sosiaali- ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM2016-00255 TSO Vänskä Anne(STM) 23.09.2016 JULKINEN Asia EU; Työturvallisuus ja työterveys; Komission ehdotus; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2019-00189 VNEUS Leppo Johannes(VNK) 14.03.2019 Asia Ison-Britannian eroprosessi EU:sta Kokous Eurooppa-neuvosto (Artikla 50) 21.03.2019 U/E/UTP-tunnus E 125/2016

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00076 NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) 28.01.2014 JULKINEN VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Neuvottelut Euroopan unionin ja Albanian tasavallan sekä Euroopan unionin

Lisätiedot

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM LYMO Hyvärinen Esko(YM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM LYMO Hyvärinen Esko(YM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2014-00024 LYMO Hyvärinen Esko(YM) 23.01.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00604 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 03.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden/poikkeukset ja siirtymäkaudet

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK201700027 VNEUS Korhonen Ville(VNK) 05.04.2017 Asia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen Kokous U/E/UTPtunnus E 59/2016

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Pietarinen Päivi(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Pietarinen Päivi(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2018-00700 VNEUS Pietarinen Päivi(VNK) 09.10.2018 Asia Oikeusvaltiotilanne Unkarissa; Euroopan parlamentin ehdotus neuvoston päätökseksi Kokous U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM)

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO OKM2015-00149 NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) 31.08.2015 Asia Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Kojo Veera(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Kojo Veera(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2018-00933 VNEUS Kojo Veera(VNK) 21.01.2019 Asia Alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanojen vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK) Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK) Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2014-00647 VNEUS Siivola Heli(VNK) 03.09.2014 Suuri valiokunta Asia Alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanojen vahvistaminen U/E/UTP-tunnus EUTORI-tunnus

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK)

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK) Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS2019-00159 VNEUS Siivola Heli(VNK) 05.03.2019 Viite Asia Epävirallinen eurooppaministerikokous 11.-12.3.2019 Suomea edustaa kokouksessa valtiosihteeri Samuli Virtanen.

Lisätiedot

Asia EU/Direktiiviehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän uudistamisesta (ECRIS)

Asia EU/Direktiiviehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän uudistamisesta (ECRIS) Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2016-00119 LAVO Innanen Tanja 20.05.2016 Asia EU/Direktiiviehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän uudistamisesta (ECRIS) Kokous U/E/UTP-tunnus U 13/2016

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00250 RMO Jaakkola Miia(VM) 28.03.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia EKP:n asetus kehyksen perustamisesta yhteisen pankkivalvontamekanismin puitteissa tehtävälle

Lisätiedot

Esitystä käsitellään OSA-neuvosten kokouksessa perjantaina

Esitystä käsitellään OSA-neuvosten kokouksessa perjantaina Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM201600103 MMO Räty Johanna(SM) 03.03.2016 Asia Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00963 TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) 25.07.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Kaksikäyttötuotteiden vientiä koskeva Euroopan unionin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella

Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201700964 TUO20 Hurtta Mia(UM) 13.09.2017 Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK) Kokouksen ainoana aiheena on Ison-Britannian eroprosessi EU:sta.

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Leppo Johannes(VNK) Kokouksen ainoana aiheena on Ison-Britannian eroprosessi EU:sta. Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS2018-00556 VNEUS Leppo Johannes(VNK) 11.07.2018 Viite Asia Yleisten asioiden neuvosto (artikla 50) Suomea kokouksessa edustaa pysyvä edustaja Marja Rislakki. Kokouksen

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Ruso Henrik(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Ruso Henrik(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00657 VNEUS Ruso Henrik(VNK) 09.10.2015 Asia EU-lainsäädännön ja -lainsäädäntöehdotusten arviointi Suomen kannalta Kokous EU-ministerivaliokunta 09.10.2015-09.10.2015

Lisätiedot

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea)

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea) Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00461 BO Hirvi Mikko(VM) 05.09.2017 JULKINEN Asia Lisätalousarvioesitys nro 5 Euroopan unionin vuoden 2017 yleiseen talousarvioon; Rahoituksen osoittaminen Euroopan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta] Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta] Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM2009-00202 PO Waismaa Marjo 20.05.2009 Eduskunta] Suuri valiokunta Viite Asia Luonnos Europolin ja Ukrainan yhteistyötä koskevaksi strategiseksi sopimukseksi U/E-tunnus:

Lisätiedot

Suomi pitää tarpeellisena, että komissio aloittaa neuvottelut heti kun se on UK:n puolesta mahdollista.

Suomi pitää tarpeellisena, että komissio aloittaa neuvottelut heti kun se on UK:n puolesta mahdollista. Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2017-00287 VNEUS Leppo Johannes(VNK) 10.05.2017 Asia ISON-BRITANNIAN EROPROSESSI EU:STA; Neuvoston päätös komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut ja

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö U-JATKOKIRJE UM ASA-10 Kyröläinen Saana(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö U-JATKOKIRJE UM ASA-10 Kyröläinen Saana(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö U-JATKOKIRJE UM2015-00013 ASA-10 Kyröläinen Saana(UM) 16.01.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin kumppanuutta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Valtioneuvosto katsoi Suomen voivan hyväksyä sisärajavalvonnan jatkamisen komission esittämällä tavalla.

Valtioneuvosto katsoi Suomen voivan hyväksyä sisärajavalvonnan jatkamisen komission esittämällä tavalla. Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00170 KVY Sulander Heidi(SM) 12.05.2017 Asia EU/OSA; Neuvoston täytäntöönpanopäätös suosituksen antamisesta Schengen-alueen yleisen toiminnan vaarantavissa poikkeuksellisissa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK)

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK) Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS2018-00716 VNEUS Siivola Heli(VNK) 09.10.2018 Viite Asia Yleisten asioiden neuvosto 16.10.2018, ml. art. 50 yleisten asioiden neuvosto Suomea edustaa kokouksessa valtiosihteeri

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) JULKINEN. Käsittelyvaiheet ja jatkokäsittelyn aikataulu

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) JULKINEN. Käsittelyvaiheet ja jatkokäsittelyn aikataulu Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2015-01665 NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) 17.12.2015 JULKINEN Asia Neuvottelut EU:n ja Albanian tasavallan, EU:n ja Georgian, EU:n ja Moldovan tasavallan, EU:n ja Marokon

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM2013-00040 PO Taavila Hannele 11.02.2013 Suuri valiokunta Viite Asia Neuvoston päätökset päivämäärän asettamisesta päätöksen 2007/533/JHA ja asetuksen 1987/2006 toisen

Lisätiedot

Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM Huotarinen Heini(OM), Siivola Heli(VNK) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM Huotarinen Heini(OM), Siivola Heli(VNK) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2017-00403 DKY Huotarinen Heini(OM), Siivola Heli(VNK) 15.01.2018 JULKINEN Asia EU/Europarlamenttivaalien 2019 ajankohdan määräytyminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00162 KTPO Haltia Petri(OKM) 14.08.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Kokous Koulutus (EU30)

Lisätiedot

Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM KVY Sulander Heidi(SM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM KVY Sulander Heidi(SM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00418 KVY Sulander Heidi(SM) 07.11.2017 Asia OSA; Ehdotus vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00578 BO Liinamaa Armi(VM) 12.09.2014 JULKINEN Suuri valiokunta Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2011-00546 VO Upola Minna(VM) 06.07.2011 Korjaus 5.7.2011 annettuu E-kirjeeseen (Eutori-tunnus VM2011-00526) Eduskunta Suuri valiokunta Viite Ks. E-kirje 5.7.2011 tunnus

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Jokelainen Jaana(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2018-00749 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 05.11.2018 Asia Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; neuvoston 18 kuukauden ohjelma 1.1.2019-30.6.2020 (ns. trion ohjelma)

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö MINVA OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö MINVA OKM Opetus ja kulttuuriministeriö MINVA OKM201700046 KAS Ruso Henrik(OKM) 07.02.2017 Viite Asia Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheiluneuvosto 17.2.2017 Suomea kokouksessa edustaa opetus ja kulttuuriministeri

Lisätiedot

Suomen kannan valmistelu komission antamaan ehdotukseen

Suomen kannan valmistelu komission antamaan ehdotukseen Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00224 YVA Pastila-Eklund Mari AMOS 09.11.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHO Miettinen-Bellevergue Seija (LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHO Miettinen-Bellevergue Seija (LVM Liikenne ja viestintäministeriö EKIRJE LVM201400317 LHO MiettinenBellevergue Seija (LVM 03.06.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtuuksien antamisesta

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM EUR-10 Mäkinen Mari(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM EUR-10 Mäkinen Mari(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2013-00602 EUR-10 Mäkinen Mari(UM) 13.05.2013 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta aloittaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS VNEUS Liukko Arno Eduskunta Suur Valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS VNEUS Liukko Arno Eduskunta Suur Valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS2008-00676 VNEUS Liukko Arno 06.10.2008 Eduskunta Suur Valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia Lissabonin sopimus - eteneminen Irlannin kansanäänestyksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2015-00089 VAO Valtonen Terhi(STM) 01.04.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Euroopan unionin ja Amerikan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM PAO Hörkkö Jorma Korjataan E-jatkokirje LVM uudeksi E-kirjeeksi

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM PAO Hörkkö Jorma Korjataan E-jatkokirje LVM uudeksi E-kirjeeksi Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2018-00378 PAO Hörkkö Jorma 04.10.2018 Korjataan E-jatkokirje LVM2018-00364 uudeksi E-kirjeeksi Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi liikenneyhteisön perustamista

Lisätiedot

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen vahvistamista EU:ssa.

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen vahvistamista EU:ssa. Valtioneuvoston kanslia EKIRJE VNEUS201300396 VNEUS Möller TiaMaaret(VNK) 24.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen vahvistaminen EU:ssa U/Etunnus: EUTORInumero:

Lisätiedot

9643/17 1 DG G LIMITE FI

9643/17 1 DG G LIMITE FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9643/17 LIMITE PV/CONS 30 ECOFIN 457 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3543. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Bryssel,

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-10 Nissinen Hanna(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-10 Nissinen Hanna(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00195 ITÄ-10 Nissinen Hanna(UM) 12.02.2014 JULKINEN VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Asia EU-Venäjä huippukokous Brysselissä 28.1.2014; tulokset

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2018-00034 VNEUS Siivola Heli(VNK) 16.01.2018 Asia EU:n kehittämistä koskeva kansalaiskeskustelu; Ranskan ehdotus Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Suomella on tarkasteluvarauma esityksen yksityiskohdista.

Suomella on tarkasteluvarauma esityksen yksityiskohdista. Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00026 ALUE Osenius Johanna(TEM) 15.01.2016 JULKINEN Asia Ehdotus rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta vuosille 2017-2020 ja Euroopan rakenne-

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Kytömäki Paavo Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Kytömäki Paavo Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201000496 BO Kytömäki Paavo 28.09.2010 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Pietarinen Päivi(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Pietarinen Päivi(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2018-00028 VNEUS Pietarinen Päivi(VNK) 16.02.2018 Asia Oikeusvaltiotilanne Puolassa; komission ehdotus neuvoston päätökseksi - komission esittely Kokous U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM EOS Rajala Arto(TEM) JULKINEN. Suuri valiokunta

Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM EOS Rajala Arto(TEM) JULKINEN. Suuri valiokunta Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM2011-00693 EOS Rajala Arto(TEM) 22.12.2011 JULKINEN Suuri valiokunta Viite Asia Komission suositus neuvostolle 29.11.2011 valtuuttaa komissio neuvottelemaan Baltian

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2014 2014/2006(INI) MIETINTÖLUONNOS oikeudenkäytön arvioinnista rikosoikeuden ja oikeusvaltion yhteydessä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LAS Manner Olessia(LVM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LAS Manner Olessia(LVM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00451 LAS Manner Olessia(LVM) 21.11.2013 JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2018-00413 KVY Saunamäki Iikka(SM) 29.10.2018 Asia Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 9. joulukuuta 1999 (10.01) (OR. f) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 13516/99 LIMITE PV/CONS 75 SOC 429

PUBLIC. Bryssel, 9. joulukuuta 1999 (10.01) (OR. f) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 13516/99 LIMITE PV/CONS 75 SOC 429 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 1999 (10.01) (OR. f) 13516/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 75 SOC 429 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Neuvoston 2226. istunto (työ- ja sosiaaliasiat), Bryssel,

Lisätiedot

Osastopäällikön sijainen, apulaisosastopäällikkö

Osastopäällikön sijainen, apulaisosastopäällikkö Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2008-00114 PSO Eriksson Anne 07.04.2008 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Eurooppalainen köyhyyden ja syrjäytymisen teemavuosi 2010 U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00573 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 12.07.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komitologiamenettely ja delegoidut säädökset/säädösten, joissa säädetään valvonnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK), Lehtinen Lauratuulia(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK), Lehtinen Lauratuulia(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2017-00217 VNEUS Kaila Heidi(VNK), Lehtinen Lauratuulia(VNK) 07.04.2017 Asia Eurooppalaisen hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen perustaminen Kokous U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM BO Anttinen Martti(VM) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM BO Anttinen Martti(VM) Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM2012-00614 BO Anttinen Martti(VM) 11.07.2012 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU-budjetti; neuvoston kanta vuoden 2013 talousarvioesitykseen U/E-tunnus: U37/2012

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Suomi on tyytyväinen neuvottelutulokseen ja kannattaa sopimuksen allekirjoittamista.

Suomi on tyytyväinen neuvottelutulokseen ja kannattaa sopimuksen allekirjoittamista. Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2017-00068 ASA-40 Jokinen-Gavidia Johanna(UM) 25.01.2017 Asia Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan yhteistyösopimus kumppanuudesta

Lisätiedot

Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Aittoniemi Eeva(OM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Aittoniemi Eeva(OM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2016-00089 LAVO Aittoniemi Eeva(OM) 12.05.2016 Asia EU:n oikeusalan tulostaulu 2016 Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Suomen kanta Komissio

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM YVA Polvinen Minna(OKM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM YVA Polvinen Minna(OKM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2018-00164 YVA Polvinen Minna(OKM) 13.06.2018 JULKINEN Asia EU; Koulutus, Ehdotus neuvoston suositukseksi korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista, Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00410 PO Taavila Hannele 08.12.2017 Asia Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista,

Lisätiedot

Kumpuvaara Outi(TEM)

Kumpuvaara Outi(TEM) Työ ja elinkeinoministeriö EKIRJE TEM201100696 Kumpuvaara Outi(TEM) 20.12.2011 Suuri valiokunta Viite Asia Komission valtuuttaminen aloittamaan neuvottelut Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksesta

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Asia Komission tiedonanto neuvostolle; luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa

Asia Komission tiedonanto neuvostolle; luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM2009-00158 PEO Metso Jukka 09.04.2009 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission tiedonanto neuvostolle; luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien

Lisätiedot

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä.

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä. Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201501182 TUO10 Seppänen Erkki(UM) 30.09.2015 Asia Komission päätösesitys Maailman kauppajärjestön TRIPSneuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö MINVA STM

Sosiaali- ja terveysministeriö MINVA STM Sosiaali ja terveysministeriö MINVA STM201800371 KVY Konttinen Raija(STM) 03.10.2018 JULKINEN Viite Asia EU; Epävirallinen tasaarvoministerikokous 12.10.2018 EUpuheenjohtajamaa Itävalta järjestää epävirallisen

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. huhtikuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 7093/16 LIMITE PV/CONS 17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3458. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

Sisäministeriö MINVA SM OIKEUS- JA SISÄMINISTEREIDEN JA EU-INSTITUUTIOIDEN EDUSTAJIEN KOKOUS ; YHTEENVETO KOKOUSAIHEISTA

Sisäministeriö MINVA SM OIKEUS- JA SISÄMINISTEREIDEN JA EU-INSTITUUTIOIDEN EDUSTAJIEN KOKOUS ; YHTEENVETO KOKOUSAIHEISTA Sisäministeriö MINVA SM201600167 KVY Rytkönen Riikka(SM) 23.03.2016 Viite Asia OSA; Oikeus ja sisäministereiden ja EUinstituutioiden edustajien kokous 24.3.2016 OIKEUS JA SISÄMINISTEREIDEN JA EUINSTITUUTIOIDEN

Lisätiedot

Asia Valmistautuminen järjestettävään WTO:n 11. ministerikokoukseen (MC11)

Asia Valmistautuminen järjestettävään WTO:n 11. ministerikokoukseen (MC11) Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2017-01340 TUO-10 Ritola Leena(UM) 04.12.2017 Asia Valmistautuminen 10.-13.12.2017 järjestettävään WTO:n 11. ministerikokoukseen (MC11) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Asia Tallinnan EU-ministerikokouksen julkilausuma sähköisen hallinnon kehittämisestä

Asia Tallinnan EU-ministerikokouksen julkilausuma sähköisen hallinnon kehittämisestä Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00515 JulkICT Korhonen Juhani 02.10.2017 Asia Tallinnan EU-ministerikokouksen julkilausuma sähköisen hallinnon kehittämisestä Kokous Epävirallinen sähköisen hallinnon

Lisätiedot

PUBLIC 14620/17 1 DPG LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2017 (OR. en) 14620/17 LIMITE PV/CONS 67

PUBLIC 14620/17 1 DPG LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2017 (OR. en) 14620/17 LIMITE PV/CONS 67 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2017 (OR. en) 14620/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 67 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3578. istunto (yleiset asiat), Bryssel,

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki Liikenne ja viestintäministeriö EKIRJE LVM201200086 LMA Kallinen Mari(LVM) 10.05.2012 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne ja viestintävaliokunta Viite Asia Meriliikenteen valtiontukea koskevien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM RO Kiviranta Mirja(MMM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM RO Kiviranta Mirja(MMM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2017-00242 RO Kiviranta Mirja(MMM) 07.04.2017 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS VNEUS Virolainen Meri(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS VNEUS Virolainen Meri(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS2011-00692 VNEUS Virolainen Meri(VNK) 14.10.2011 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; Eurooppa-neuvoston 23.10.2011 valmistelut; Euroalueen kehittäminen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM LPA Ranne Tiina(LVM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM LPA Ranne Tiina(LVM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00259 LPA Ranne Tiina(LVM) 30.10.2015 Asia Komission ehdotukset neuvoston päätöksiksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan HNS-yleissopimus

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM OIK-20 Lahti Johanna(UM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM OIK-20 Lahti Johanna(UM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2016-01500 OIK-20 Lahti Johanna(UM) 15.12.2016 JULKINEN Asia Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty Euroopan neuvoston

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM OIK-33 Sorsa Katriina VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM OIK-33 Sorsa Katriina VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2007-02313 OIK-33 Sorsa Katriina 28.09.2007 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/OSA; vastavuoroisuus viisumivapausjärjestelyissä Yhdysvaltojen sähköinen

Lisätiedot