26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi 3 Aluevaraussuunnitelman yleiskartta on esitetty liitteessä 1. Tavoitetilanteen (tilavarausvaihe) suunnitelmakartat ovat raportin liitteessä 2 sekä pituusleikkaukset liitteessä Liikenteelliset ratkaisut tavoitetilanteessa Ajoneuvoliikenne Kantatietä 54 kehitetään nykyisellä paikallaan. Kantatien mitoitusnopeutena on tavoitetilanteessa 100 km/h. Kantatien poikkileikkaus säilyy kaksikaistaisilla osuuksilla nykyisen kaltaisena. Tilavarausvaiheen keskikaiteellisen ohituskaistan (itäisen kehätien ja Karhinraitin välillä) poikkileikkauksen periaatekuva on esitetty kuvassa 37. Katujen ja yksityisteiden mitoitusnopeus on 50 km/h ja poikkileikkaus 4,0-6,5 metriä. Kuva 37. Keskikaiteellisen 2+1-ohituskaistaosuuden poikkileikkauksen periaatekuva (Tiehallinto 2003). Tavoitetilanteessa (pitkällä aikavälillä) kantatietä parannetaan seuraavilla toimenpiteillä: itäisen kehätien liittymään rakennetaan eritasoliittymä ohituskaista rakennetaan itäisen kehätien ja Karhintien välille, tähän liittyvät yksityistieliittymien katkaisut sekä tarvittavien rinnakkaistieyhteyksien rakentaminen ja parantaminen, keskikaide ja riista-aita Karkausmäentien soranottoalueen yksityistieliittymä katkaistaan ja uusi liittymä rakennetaan Karhinraitin itäpuolelle mt 290 porrastetut liittymät parannetaan Puujaan liittymä (mt 2892/mt 13826) porrastetaan ja rakennetaan kevyen liikenteen alikulku Oikotien liittymä porrastetaan Oitin liittymään rakennetaan eritasoliittymä, jossa on suorat rampit. Kantatie kulkee Oitintien ali. kevytliikenteelle rakennetaan alikulku radan alituksen jatkeeksi uimarannan suuntaan Torholantien liittymägeometriaa parannetaan liittymiä kehitetään mm. väistötilojen avulla yksityistieliittymiä vähennetään ja rinnakkaisyhteyksien avulla yksityistiet kootaan turvallisiin liittymäkohtiin. Vaiheittain kehittämistä on kuvattu kappaleessa 3.5. Kuva 38. Tavoitetilanne välillä Ekokemin liittymä Oitin liittymä.

2 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi Kevytliikenne Kantatien suunnassa kevytliikenne kulkee pääosin rinnakkaisteitä pitkin. Tavoitetilanteessa itäisen kehätien eritasoliittymän yhteyteen rakennetaan pohjois-etelä -suunnassa kevytliikenteen väylä sekä yhteydet kaukoliikenteen pysäkeille. Puujaan liittymään rakennetaan kevyen liikenteen alikulku kantatien alitse sekä yhteydet pysäkeille. Oitin taajaman kohdalla Nahkurinpuiston maankäytön toteutuessa suositellaan toteutettavan kantatien viereen kevytliikenteen väylä. Tavoitetilanteessa Oitin kohdalle rakennetaan kaksi kevytliikenteen eritasoyhteyttä kantatien yli: Oitin eritasoliittymään sekä uimarannalle rautatien alituksen jatkeeksi Joukkoliikenne Joukkoliikenteen järjestelyt säilyvät nykytasolla. Parannettavien kohteiden kohdalla pysäkeille etsitään korvaava sijainti. Tavoitetilanteessa kantatien 54 ja itäisen kehätien eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä nykyisiä pysäkkejä siirretään lähemmäksi itäistä kehätietä ja rakennetaan yhteydet kevytliikenteen väylälle. Ohituskaistaosuudella sijaitsevat pysäkit poistetaan. Oitin liittymän kohdalla tavoitetilanteessa pysäkit kytketään kevytliikenteen eritasoyhteyksiin Pohjanvahvistustoimenpiteet Riihimäen itäisen kehätien eritasoliittymän ja ohituskaistan sekä Karhinraitin ja soranottoalueen uuden liittymän kohdalle tielle rakennetaan pohjavesisuojaus. Oitin kohdalla suunnittelualue sijoittuu osittain pehmeikölle, joten korkeiden maapenkereiden perustamisessa on varauduttava pengerpaalutukseen tai syvästabilointiin ja matalien maapenkereiden perustamisessa esikuormitukseen. Siltojen ja muiden painumattomaksi suunniteltavien rakenteiden perustamisessa on varauduttava paalutukseen. Oitin kohdalla suunnitelma-alueella havaittu paineellinen pohjavesi on huomioitava siltojen ja muiden maaleikkausten yhteydessä Sillat Suunnitelmaan sisältyy neljä uutta siltaa; kaksi alikulkukäytävä ja kaksi risteyssiltaa. Itäisen kehätien eritasoliittymän risteyssillan alikulkukorkeus on suunnitelmassa 4,8 m ja Puujaan kevyen liikenteen alikulun korkeus 3,2 m. Oitin alikulkukäytävän alikulkukorkeus on 3,2 m ja risteyssillan 4,6 m Erikoiskuljetukset Suunnittelualue ei kuulu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV) Valaistus Kantatielle 54 rakennetaan itäisen kehätien eritasoliittymästä itään päin 2000 m:n matkalle uusi valaistus sekä Oitin liittymään noin m:n matkalle uusi tievalaistus ja Oitintielle noin 500 m:n matkalle uusi valaistus Laitteiden siirto Laadituissa kustannusarvioissa ei ole huomioitu alueen johtojen- ja laitteiden (sähkö- ja telekaapelit sekä kunnallistekniikka) siirto ja suojaustoimenpiteitä. Ne tulee selvittää tarkemmassa jatkosuunnittelussa. Alueella on Elisan, Fortumin, TeliaSoneran ja TDC:n kaapeleita. Tie- ja katujärjestelyt Eritasoliittymä Kevyen liikenteen väylä Liittymän katkaisu Alikulku 3.2 Tieympäristön käsittely Itäisen kehätien eritasoliittymän ja Puujaan kevytliikenteen alikulun rakentamisen yhteydessä joudutaan jonkun verran leikkaamaan kallioalueita, mutta rakentamisessa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon nykyisiä maisemallisia arvoja. Etenkin avoimilla peltoaluejaksoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota tien ja rinnakkaisteiden korkeusasemaan suhteessa ympäröivään maisemaan. Myös Karhin soranottoalueen mahdollinen maisemointitarve tulee jatkosuunnittelussa huomioida. Kuva 39. Tavoitetilanne välillä Oitin liittymä Mommilan liittymä.

3 28 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi Oitin eritasoliittymään muodostetaan porttikohta Oitin taajamaan ympäristörakentamisen toimenpitein. Näkymät Puujoelle ja golfkentälle säilytetään avoimina. Muilla osuuksilla tieympäristössä suositaan pääasiassa runkopuita ja nurmetuksia selkeinä kokonaisuuksina joilla liitetään tie luontevasti ympäröivään maisemaan. Ympäristörakentamisen toimenpitein edistetään eri liikennemuotojen jäsentymistä toisistaan ja lisätään tieympäristön viihtyisyyttä sekä turvallisuutta. 3.3 Vaikutukset Tavoitetilanteessa ohituskaista sekä sen yhteydessä rakennettava keskikaide sekä riista-aita parantavat liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta osuudella, jolla ohitusmahdollisuudet nykytilanteessa ovat huonot ja jossa on tapahtunut paljon eläinonnettomuuksia. Itäisen kehätien eritasoliittymä tulee näkymään maisemassa, koska liittymän rakentamisen yhteydessä joudutaan leikkaamaan kalliota. Oitin eritasoliittymän toteuttaminen parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Eritasoliittymä tulee näkymään maisemassa, mutta sijoittuu peltoalueiden ja metsäisemmän alueen rajakohtaan ja muodostaa porttiaiheen Oitin taajamaan. Yksityistieliittymien vähentäminen pidentää paikallisen liikenteen matkapituuksia ja matka-aikoja, mutta parantaa kantatien liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Kevytliikenteen yhteydet paranevat yksityistiejärjestelyjen avulla sekä itäisen kehätien, Puujaan sekä Oitin kohdalla rakennettavien eritasoyhteyksien avulla. Joukkoliikenneyhteyksiin toimenpiteillä ei ole merkittävää muutosta. Välillä Ekokemin liittymä Sera ina tavoitetilanteen liikennejärjestelyt vähentävät 0,252 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa (-20 %) ja 0,030 liikennekuolemaa vuodessa (-17 %) nykytilanteen liikennemäärillä. Välillä Oitin liittymä Mommilan liittymä eritasoliittymä ja yksityistiejärjestelyt vähentävät 0,185 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa (-25 %) ja 0,021 liikennekuolemaa vuodessa (-25 %) nykytilanteen liikennemäärillä. 3.4 Kustannusarvio Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty tavoitetilanteessa esitettävien toimenpiteiden kustannusarviot (MAKU 136; 2000=100). Taulukko 5. Tavoitetilanteessa välillä Ekokemin liittymä Sera ina esitettävien toimenpiteiden kustannusarvio. M Itäisen kehätien eritasoliittymä 3,10 Ohituskaista 1,30 Ohituskaistaosuuden rinnakkaisyhteydet 0,91 Mt 290 liittymien parantaminen 0,36 Puujaan liittymän parantaminen ja kevyen liikenteen alikulku 0,91 Oikotien/Vanhan valtatien liittymän parantaminen 0,23 Yhteensä 6,81 Taulukko 6. Tavoitetilanteessa välillä Sera ina Mommilan liittymä esitettävien toimenpiteiden kustannusarvio. M Kt 54 Hausjärven liittymän kohdalla 1,22 Kt 54 muut toimenpiteet 0,43 Mt1471 (Oitintie), J5 kevytliikenteen väylä 0,43 S1 Hausjärven risteyssilta 0,44 Kisällitie / Torholantie 0,75 Yksityistiet 1,36 Kevytliikenteen väylät 0,69 S2 alikulkukäytävä 0,31 Yhteensä (sis. yleiskust.) 5, Kehittämispolku Itäisen kehätien liittymä Ekokemin ja itäisen kehätien liittymän alueella kehittämisen pääpaino on maankäytön tarpeiden huomioon ottamisessa. Kehittämisen vaiheistus on seuraava: Vaihe 2 maankäytön tarpeiden mukaan (uusien maankäyttöalueiden käyttöönotto) itäisen kehätien tasoliittymä kantatien eteläpuolelle ja nykyisen Ekokemin liittymän katkaisu, liittymän kanavointi tilavarausvaihe: eritasoliittymä, kun maankäyttö laajenee kantatien pohjoispuolelle, Marjamäentien liittymän katkaisu Vaiheen 1 suunnitelmakartta on esitetty kuvassa Ekokem mt 290 Ekokemin liittymän ja mt 290 liittymien välillä kehittämisen pääpaino on kantatien palvelutason parantamisessa. Ensimmäisessä vaiheessa kantatien nykyisten liittymien liikenneturvallisuutta parannetaan tasoliittyminä. Aluevaraussuunnitelmassa esitetään suunnittelujaksolle pitkän tähtäimen tilavarausvaiheessa 1,4 km pituista ohituskaistaa itään päin. Ohituskaistan kohdalla tiellä on ajosuunnat erottava keskikaide ja riista-aita. Tilavarausvaiheessa kantatien pohjoispuolelle rakennettavan rinnakkaisväylän yhteydessä katkaistaan ohituskaistaosuudella olevat yksityistieliittymät ja rakennetaan soranottoalueen uusi liittymä Karhinraitin liittymän itäpuolelle. Kehittämisvaiheet ovat seuraavat: Karkausmäentien ja Karhinraitin liittymien kevyt parantaminen (väistötila) Vaihe 2 tilavarausvaihe: ohituskaistan rakentaminen, soranottoalueen uusi liittymä, mt 290 liittymien parantaminen tasoliittyminä, rinnakkaistiejärjestelyt, pohjavesisuojaukset Vaiheen 1 suunnitelmakartta on esitetty kuvassa Mt 290 mt 2892/mt Mt 290 liittymien ja mt 2892/mt liittymien (Puujaan liittymä) välillä kehittämisen pääpainona on kantatien palvelutason ylläpitäminen nykytilanteen pohjalta pienin liikenneturvallisuustoimenpitein. Kehittämisvaiheita ovat: tilavarausvaihe: nykyisen mt 2892 liittymän porrastaminen ja kevyen liikenteen alikulku, pysäkkijärjestelyt ja liittymän parantamiseen liittyvät yksityistiejärjestelyt Oikotien liittymä Puujaan ja Sera inan liittymän välillä kehittämisen pääpainona on kantatien palvelutason ylläpitäminen nykytilanteen pohjalta pienin liikenneturvallisuustoimenpitein. Kehittämisvaiheina ovat: tilavarausvaihe: nykyisen Oikotien liittymän parantaminen tasoliittymänä porrastamalla sekä yksityistie- ja rinnakkaistiejärjestelyt

4 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi Oitin liittymä Oitintien (mt 1471) liittymän pääpainona on liikenneturvallisuuden parantaminen. Kehittämisvaiheina ovat: Liittymän kanavointi liittymän parantaminen tasoliittymänä (ve 0+) selkeyttämällä liikennejärjestelyjä yksityistie-, rinnakkaistie- ja kaistajärjestelyiden avulla (Kuva 31). Vaihe 2 Kevytliikenteen alikulkukäytävän rakentaminen Vaihe 3 tilavarausvaihe: liittymän parantaminen eritasoliittymäksi sekä yksityistie- ja rinnakkaistiejärjestelyt Tasoliittymän yhteydessä rakennettava alikulkuyhteys ei ole hyödynnettävissä, mikäli liittymä muutetaan myöhemmin eritasoliittymäksi valitun vaihtoehdon mukaisesti Rinnakkaistiejärjestelyt Kantatien yksityistiejärjestelyt välillä Oitin liittymä Torholantien liittymä voidaan toteuttaa vaiheittain seuraavasti: Ansiontie ja uimarannalle johtava yksityistie Oitin liittymän parantamisen yhteydessä Kisällitien jatkaminen Oitintieltä Torholantielle radan pohjoispuolella Nahkurinpuiston maankäytön toteutuessa Kevytliikenteen yhteydet Kuva 40. Itäisen kehätien tasoliittymä kantatien eteläpuolelle ja nykyisen Ekokemin liittymän katkaisu, vaihe 1. Kevytliikenteen yhteydet toteutetaan ensisijaisesti maankäytön toteutumisen yhteydessä. Alikulun rakentaminen Oitin tasoliittymän yhteyteen (ve 0+) johtaa hukkainvestointiin, mikäli liittymä muutetaan eritasoliittymäksi. 3.6 Hausjärven kunta asettaa aluevaraussuunnitelman nähtäville. Lausuntojen perusteella Tiehallinto päättää suunnitelmien edistämisestä. Jatkossa tarkastelualueelta tullaan laatimaan osajaksoittain tiesuunnitelmia, jotka laaditaan maantielain mukaisesti osallistumis- ja kuulemismenettelyineen. Yksityistiejärjestelyt täsmentyvät seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaksi saattavat tulla Karhinraitin ja Karkausmäentien liittymien väistötilat sekä Oitin liittymän parantaminen tasoliittymänä. Kuva 41. Jatkotoimenpiteet Karkausmäentien ja Karhinraitin liittymät, vaihe 1.

5 30 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi LÄHTEET 4 LÄHTEET Ekokem-Palvelu Teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajennus, Kuuloja. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Fingrid Ympäristövaikutusten arviointiselostus kv voimajohtohankkeessa. Arviointiselostus Hausjärvi Kaavoituskatsaus Hausjärvi Kaavoituskatsaus Hyvinkään-Riihimäen seudun kehityskuvatyöryhmä ja Hämeen liitto Hyvinkään Riihimäen seudun maankäytön kehityskuva vuosille 2025 ja Hausjärvi Hyvinkää Loppi Riihimäki Tervakoski Ramboll Kuulojan teollisuusalueen osa korttelista 2302 sekä lähivirkistysalueen asemakaavan muutos. Liikenneselvitys. Ramboll Puujoen Puutarhakylän ranta-asemakaavan pohjavesiselvitys Riihimäen kaupunki, Hausjärven kunta, Tiehallinto Riihimäen kehätien liikenneselvitys. Suomen ympäristökeskus Suomen ympäristökeskuksen Oiva-palvelu. Tiehallinto Kuulojan teollisuusalueen liikennesuunnitelma. Tiehallinto Hyvinkään-Riihimäen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Tiehallinto Ohituskaistojen suunnittelu. Suunnitteluvaiheen ohjaus. Tiehallinto Hämeen tiepiirin liikennemääräkartta. Tiehallinto Kt 54 liittymäselvitys Tammela-Hollola. Tielaitos Itäinen radanvarsitie Hyvinkää-Riihimäki. Tielaitos Kantatien 54 tarveselvitys välillä Tammela-Hollola. Tielaitos Kantatien 54 liikenneturvallisuuden parantaminen välillä Punkan liittymä Oitin liittymä.

6 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi LIITTEET 31 5 LIITTEET Liite 1 Yleiskartta Liite 2 Suunnitelmakartat Liite 3 Pituusleikkaukset Liite 4 Ympäristön käsittelyn periaatteet Liite 5 Kaavamuutoskartat

7

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella. Toimenpidesuunnitelma Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaikutusalueella ALKUSANAT Vaalantie on Tiehallinnon ylläpitämä maantie (8300), jonka merkitys osana Oulun kaupungin pääliikenneverkkoa tulee tulevaisuudessa

Lisätiedot

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä (Hyrylän itäinen ohikulkutie),

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys

Valtatie 27 Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Valtatie Nivalan taajaman kohdalla, toimenpideselvitys Tiehallinto Oulu Kannen valokuva: tiekuva.com (valtateiden ja risteys) Pohjakartat: Nivalan

Lisätiedot

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA uusamontien (vt 2) parantaminen välillä Jääli - iiminki kk, iiminki EHITTÄMISSUUNNITELMA,5 1 km Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut iimingin kunta Maanmittauslaitos 2/MYY/ Genimap

Lisätiedot

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola RAPORTTEJA 9 2013 Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Oulun pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamis- ja suunnitteluhistoria

Oulun pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamis- ja suunnitteluhistoria Oulun pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamis- ja suunnitteluhistoria Esipuhe Käsillä olevassa muistiossa on kuvattu Oulun seudun päätie- ja katuverkon kehitystä sekä toteutuneita ja toteuttamatta

Lisätiedot

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 1 ESIPUHE Järvenpään Poikkitiehen (mt145) tukeutuvan maankäytön on suunniteltu kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Laaditussa liikenneselvityksessä

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAUSTAMUISTIO JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU Jarmo Koskinen: A. YHDYSKUNTARAKENNE 1. Taustaa

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 KValt.. Lainvoimainen.. 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee osia Hausjärven kunnan Erkylän kylän tiloista

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot