VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ"

Transkriptio

1 VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ

2 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 1(16) ESIPUHE Työn tavoitteena on ollut määrittää Raspio Iloniemi osayleiskaavan lähtökohdaksi tarkastelualueen liikenneverkko mahdollisine toteutusvaiheineen. Työtä ohjanneisiin suunnittelukokouksiin ovat osallistuneet: Jukka Lehtinen Keski-Suomen ely-keskus Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Mika Koliseva Jyväskylän kaupunki Tapio Koikkalainen Jyväskylän kaupunki Matti Romppanen Sito Työ on tehty Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta Sitossa, jossa työhön ovat osallistuneet Matti Romppanen (projektipäällikkö, pääsuunnittelija) ja Timo Lukkari (tiensuunnittelu). Työssä kertynyt aineisto on koottu alkuperäisessä muodossa ja pdf-muodossa erilliselle cd-levylle. Jyväskylässä joulukuussa 2011

3 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 2(16) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 SISÄLLYSLUETTELO LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Suunnittelutilanne Suunnittelualue ja tavoitteet Nykytila Taustaverkko Valtatien poikkileikkaus VAIHTOEHTOTARKASTELU Uusi yhteys Korpilahden keskustasta koilliseen Petäjävedentien eritasoliittymä Vespuolentien eritasoliittymä LIIKENNEVERKKORATKAISU Ehdotus liikennejärjestelyistä Vaikutukset Toteuttaminen vaiheittain Jatkotoimenpiteet JOHTOPÄÄTÖKSET... 16

4 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 3(16) 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Suunnittelutilanne Jyväskylän kaupunki laatii Raspio Iloniemi yleiskaavaa. Kaavan liikenneverkon lähtökohtana on toiminut vuonna 2008 valmistuneen Ilonimen alueen tieverkkoselvityksen vaihtoehto 1. Vaihtoehdossa Petäjävedentien (mt 607) ja Korpilahden pohjoisen sisääntulotien Korpilahdentien (mt 16595) nelihaaraliittymä muutetaan risteämäksi ja liittyminen valtatiehen tapahtuu uuden noin 800 metriä koilliseen rakennettavan eritasoliittymän kautta (kuva 1). Kuva 1. Iloniemen alueen tieverkkoselvityksen (v. 2008) vaihtoehto 1. Lähtökohdat edellisen verkollisen tarkastelun jälkeen ovat kuitenkin tarkentuneet selvästi. Vespuolentien (mt 610) merkitys maankäytön kasvualueena on lisääntynyt. Lähellä rantaa kulkevan Päijänteentien (osittain päällystämätön katu, kuva 2) muuttuminen keskustan sisääntulotieksi on herättänyt paikallisten asukkaiden joukossa voimakasta vastustusta. Lähtökohtien tarkennuttua on liikenneverkko päätetty tarkastella uudelleen.

5 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 4(16) Kuva 2. Päijänteentie. 1.2 Suunnittelualue ja tavoitteet Suunnittelualue mukailee osayleiskaavan rajausta. Lähtökohtien määrittämiseksi taustaverkon tarkastelu on ulotettu suunnittelualuetta laajemmalle lähinnä valtatien yhdeksän suunnassa (kuva 3). Kuva 3. Suunnittelualue. Työn tavoitteena on ollut määrittää Raspio Iloniemi osayleiskaavan lähtökohdaksi tarkastelualueen liikenneverkko mahdollisine toteutusvaiheineen.

6 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 5(16) 1.3 Nykytila Valtatien suuntaus on suunnittelualueella huono. Petäjävedentien liittymän kohdalla on nopeusrajoitus 60 km/h ja muualla suunnittelualueella 80 km/h. Valtatiellä on kevyen liikenteen alikulkukäytävät Petäjävedentien ja Kemppaisentien/Rientolantien liittymissä. Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL 2010) suunnittelualueella on ajoneuvoa vuorokaudessa. Petäjävedentien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 520 ja Vespuolentien noin 2100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatien liikennemäärän on arvioitu kasvavan vuoteen 2040 mennessä 33 prosenttia, jolloin liikennemäärä suunnittelualueella olisi ajoneuvoa vuorokaudessa. Petäjävedentien ja Vespuolentien liikenteen kehitys suunnittelualueella riippuu merkittävästi lähialueen maankäytön kehittymisestä sekä mahdollisista liikenneverkon muutoksista. Arvioidun kehityksen perusteella liikennemäärin kasvu on noin 30 prosenttia. Kuva 4. Nykyliikenne ja liikenne-ennuste 2040 (keskimääräinen vuorokausiliikenne KVL). Valtatieosuus kuuluu suurten erikoiskuljetusten reittiin, mikä tarkoittaa, että kohteen kautta pitää pystyä kuljettamaan 7 metriä korkea ja 7 metriä leveä kuljetus. Osuudella kulkee useita erikoiskuljetuksia vuorokaudessa. Markkulanmäen ja Maatianjärven ympäristöt ovat vanhaa kulttuurimaisemaa, jossa näkyvät sekä vanha asutushistoria viljelyksineen että sahan teollisuushistoria työväenmökkeineen. Maastonmuodot ovat vaihtelevia. Kumpuileva maasto viettää Maatianjärveen. Kaakonlampi on luonnonoloiltaa arvokas, mutta ei poikkeava. Kaakonlammesta Maatianjärveen ja siitä edelleen Päijänteeseen laskeva purouoma tulisi säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Kuva 5. Valtatie sijaitsee Raspion kohdalla arvokkaassa peltomaisemassa.

7 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 6(16) 1.4 Taustaverkko Verkollisten lähtökohtien määrittämiseksi liikenneverkko tarkasteltiin suunnittelualuetta laajemmalle Korpilahden eteläisestä eritasoliittymästä Niittyahoon saakka. Nykyisin eritasoliittymät ovat Korpilahden eteläisessä sisääntuloliittymässä sekä Niittyahossa. Valtatiellä 9 on rinnakkaistie Korpilahdelta Niittyahoon. Korpilahden kohdalla rinnakkaistie on pienimuotoinen asuntokatu (Kemppaisentie), siitä Punamäkeen yksityistie ja Punamäestä Niittyahoon maantie (mt ja mt 6071). Korpilahden kohdalla on kaksi yksityistieliittymää ja Korpilahden ja Punamäen välillä 9. Punamäen ja Niittyahon välillä ei ole liittymiä. Pitkällä tähtäimellä varaudutaan valtatieosuuden kehittämiseen siten, että turvataan valtatieliikenteen turvallisuus ja sujuvuus sekä mahdollistetaan järjestelyillä nykyisen maankäytön tukemisen lisäksi tulevan maankäytön kehittämismahdollisuudet. Korpilahden kohdalla varaudutaan Petäjävedentien ja Vespuolentien välillä yhteen tai kahteen eritasoliittymään. Punamäen kohdan liittymää kehitetään joko korkeatasoisena tasoliittymänä tai eritasoliittymänä. Valtatiellä on Korpilahdelta Niittyajoon yhtenäinen rinnakkaistie ja kaikki yksityisliittymän on poistettu. Periaatteellinen taustaverkko on esitetty oheisessa kuvassa. Kuva 6. Taustaverkko.

8 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 7(16) 1.5 Valtatien poikkileikkaus Maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa varaudutaan pitkällä aikavälillä valtatien nelikaistaistamiseen. Tässä tarkastelussa on varauduttu leventämään valtatie keskikaiteella varustetuksi kapeaksi nelikaistatieksi (kuva 7). Ennen tavoitetilan toteutumista vältetään väliaikaisia ratkaisuja, jotka ovat ristiriidassa tavoitetilan kanssa. Kuva 7. Valtatien tavoitepoikkileikkaus (esimerkki). 2 VAIHTOEHTOTARKASTELU 2.1 Uusi yhteys Korpilahden keskustasta koilliseen Aiemmissa tarkasteluissa on ollut lähtökohtana, että uusi kaava-alue yhdistetään keskustaan voimassa olevan kaavan mukaisesti Päijänteentietä hyödyntäen. Ratkaisu on herättänyt paikallisten asukkaiden toimesta vastustusta ja tässä työssä selvitettiin vaihtoehtoista yhteyttä välittömästi valtatien 9 eteläreunaan (kuva 8). Kuva 8. Vaihtoehdot koilliselle yhteydelle.

9 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 8(16) Vaihtoehtoisessa ratkaisussa uusi väylä alkaa Korpilahdentieltä läheltä valtatien liittymää ja kulkee koilliseen valtatien eteläpuolella 10 metrin istutetulla välikaistalla valtatiestä erotettuna. Valtatie on tavoitetilanteessa nelikaistainen. Rinnakkaistien kaakkoispuolelle tarvittava melusuojaus joudutaan tilapuutteen takia toteuttamaan pitkällä matkalla meluaitana, mikä nostaa rakentamiskustannuksia. Uuden vaihtoehtoisen yhteyden sijoittuminen tilaltaan ahtaimpaan kohtaan sekä poikkileikkaus B-B on esitetty oheisissa kuvissa. Laajempi kartta ja kaikki kolme poikkileikkausta on liitetty työn oheisaineistoon. Kuva 9. Tutkittu uusi yhteys koilliseen. Nykyinen maanpinta Uusi maanpinta Kuva 10. Uuden yhteyden poikkileikkaus valtatien pohjoispuolelta.

10 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 9(16) Uusi maanpinta Nykyinen maanpinta Kuva 11. Uuden yhteyden poikkileikkaus valtatien eteläpuolelta. Valtatien eteläpuolella arvioitu uusi tiealueen raja ulottuu asuinrakennusten tontinrajoihin ja mikäli aikanaan jatkosuunnittelu etenisi, saattaisivat toimenpiteet ulottua hieman tonttien puolelle. Valtatien pohjoispuolella arvioitu tiealue ulottuisi tonttien puolelle ja joitakin talousrakennuksia jouduttaisiin lunastamaan. Edellä esitetty vaihtoehtoinen koillinen yhteys olisi teknisesti toteutettavissa, mutta koska se tulisi hyvin lähelle asuinrakennuksia, johtaisi lunastuksiin ja olisi kallis toteuttaa, ei sitä suositella tehtäväksi. Sen sijaan tulee kehittää ratkaisua, jossa yhteys rakentuu kaavan mukaisesti Päijänteentiehen. Uuden maankäytön ja liikenneverkon suunnittelussa tulee pyrkiä pitämään uuden yhteyden liikennemäärä mahdollisimman pienenä. 2.2 Petäjävedentien eritasoliittymä Petäjävedentien ja Korpilahdentien liittymän valtatiellä 9 muuttaminen eritasoliittymäksi on esitetty vuonna 1996 valmistuneessa yleissuunnitelmassa Valtatien 9 parantaminen Korpilahden kohdalla. Ratkaisussa valtatien tasausta nostetaan ja liittyvät tiet johdetaan valtatien ali. Kaksisuuntaiset silmukkarampit tulisivat kaakkois- ja luoteisneljänneksiin (kuva 12). Ahtaaseen tilaan muotoiltu ratkaisu ei täytä tämän päivän vaatimuksia päätien eritasoliittymänä eikä ole siten enää toteuttamiskelpoinen. Uutena ratkaisuna tutkittiin suuntaisliittymää, jossa eritasoliittymässä olisi rampit vain lounaan suuntaan (kuva 13). Koska järjestelyt tulisivat liittymän lounaispuolella hyvin lähelle nykyistä maankäyttöä (meluhaitta), ratkaisu olisi huonojen perustamisolosuhteiden takia kallis toteuttaa ja koilliseen suuntautuvalle liikenteelle aiheutuisi kiertohaittaa, ei tässä vaiheessa valittu lähtökohdaksi eritasoliittymän rakentamista. Liittymässä tulee varautua parantamaan liikenneturvallisuutta muuttamalla tasoliittymä pelkäksi risteämiseksi eritasossa. Lounaaseen suuntautuva liikenne kulkisi keskustan kautta, jolloin Korpilahdentietä tulisi tarvittaessa varautua kehittämään turvallisemmaksi. Koilliseen suuntautuva liikenne käyttäisi kappaleessa 2.1 esitettyä uutta koillista yhteyttä. Tarvittaessa liittymä on parannettavissa eritasoliittymänäkin, mutta se edellyttäisi kiinteistöjen lunastuksia ja olisi rakentamiskustannuksiltaan kallis.

11 Vt 9 Korpilahti Pohjoinen tieverkkotarkastelu Kuva 12. Valtatien 9 ja Petäjävedentien eritasoliittymä vuoden 1996 yleissuunnitelmasta. Kuva 13. Valtatien 9 ja Petäjävedentien eritasoliittymä, tutkittu uusi ratkaisu. 10(16)

12 Vt 9 Korpilahti Pohjoinen tieverkkotarkastelu (16) Vespuolentien eritasoliittymä Vespuolentien (mt 610) liikenteellisen aseman merkitys on viime vuosina kasvanut. Liikennemäärä on kasvanut erityisesti raskaan liikenteen osalta ja tien varren maankäyttö on kasvanut. Vespuolentien liittymän muuttamiseksi eritasoon tulee pitkällä aikavälillä varautua. Verkollisia lähtökohtia muuttamiselle on muun muassa: koillisesta tulee valtatien luoteispuolella liittymäalueelle rinnakkaistie em. rinnakkaistie jatkuu edelleen lounaaseen Kemppaisentien ja Iloniementien nelihaaraliittymä valtatiellä poistetaan. Vespuolentien kannattaa johtaa valtatien yli korkeusolosuhteiden ja maisemallisten syiden takia. Valtatien tasausta ei kannata madaltaa Kaakonlammesta valtatien ali johtavan puron korkeusaseman takia. Eritasoliittymävaihtoehdoiksi ideoitiin oheisessa kuvassa esitetyt vaihtoehdot. Ideavaihtoehdoissa ei ole vielä otettu kantaa rinnakkaistien kytkemiseen eritasoliittymään. Kuva 14. Valtatien 9 ja Vespuolentien eritasoliittymä, ideoidut vaihtoehdot. Käytettävissä olevan tilan, maaston korkeusolosuhteiden ja maiseman takia kannattaa eritasoliittymä toteuttaa ns. puolirombisena siten, että valtatien kaakkoispuolelle rakennetaan suorat rampit ja itäpuolelle kaksisuuntainen silmukkaramppi, eli vaihtoehto 1. Purouoman säilyttämiseksi mahdollisimman luonnontilaisena valittiin jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehto 1b.

13 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 12(16) Koska liittyvä tie johdetaan valtatien yli, muodostavat erikoiskuljetukset merkittävän reunaehdon eritasoliittymän suunnittelulle. Sillalle voisi harkita 7 metrin alikulkukorkeutta, jolloin erikoiskuljetukset voisivat käyttää valtatietä. Koska ratkaisusta aiheutuvien korkeiden penkereiden sovittaminen arvokkaaseen maisemaan on hyvin haasteellista ja niin korkeat penkereet saattaisivat vallitsevissa perustamisolosuhteissa olla hyvin kalliit toteuttaa, tulee jatkosuunnittelussa harkita vaihtoehtona siltaan toteuttamista 5,3 metrin alikulkukorkeudella, jolloin valtaosa kuljetuksista sopii kulkemaan valtatietä sillan alta. Nykyisen arvion mukaan keskimäärin yksi korkea kuljetus vuorokaudessa ei sopisi kulkemaan silta-aukosta. Lounaasta koilliseen kulkevat kuljetuksen pääsevät eritasoliittymän ohi suoria ramppeja pitkin. Vastakkaissuuntaisille yli 5,3 metriä korkeille kuljetuksille voi valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista: ajo suoria ramppeja pitkin vastakkaiseen ajosuuntaan (keskikaiteeseen 2 aukkoa) ajo suoraa ramppia pitkin vastakkaiseen ajosuuntaan ylätasolle, siitä sillan kautta valtatien toiselle puolelle ja silmukkaramppia pitkin valtatielle (keskikaiteeseen 1 aukko, ramppiliittymien suunnittelussa huomioitava kääntyvät erikoiskuljetukset) ajo suoria ramppeja pitkin vastakkaiseen ajosuuntaan (poikkileikkaus eritasoliittymän alueella välikaistallinen ja keskikaistan kulkuyhteyksiin kaukokäytettävät puomit) ylimääräisen silta-aukon kautta, tasaus valtatietä alempana tullaan koillisesta rinnakkaistietä pitkin ja palataan valtatielle silmukkarampin kautta (edellyttää riittävän korkeatasoisen rinnakkaistien, mihin tällä hetkellä ei näyttäisi olevan muuta tarvetta). Liikennevirastossa on käynnissä selvitystyö suurten erikoiskuljetusten reitistön kehittämisestä koko maassa. Tavoitteena on selvittää voidaanko suuret erikoiskuljetukset siirtää nykyistä enemmän pois päätieverkolta. Taustalla on pääteiden turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteutettavuuden helpottaminen (mm. keskikaideratkaisut). Mikäli selvitys johtaa suurten erikoiskuljetusten siirtymiseen pois valtatie 9:ltä Korpilahden kohdalla, mt 610:n eritasoliittymä voidaan toteuttaa matalammalla alikulkukorkeudella. 3 LIIKENNEVERKKORATKAISU 3.1 Ehdotus liikennejärjestelyistä Valtatien 9 ja Vespuolentien liittymä muutetaan eritasoliittymäksi ja nykyinen yksityisteiden nelihaaraliittymä valtatiellä katkaistaan vaihtoehdon 1b mukaisesti. Yhtenäinen valtatien luoteispuoleinen rinnakkaistie sivuaa eritasoliittymää. Erikoiskuljetusten edellyttämät ratkaisut määritellään jatkosuunnittelun yhteydessä. Yhteys Korpilahden keskustasta koilliseen rakennetaan kaavan mukaisesti Päijänteentietä hyödyntäen. Em. väylältä järjestetään yhteys eritasoliittymään suuntaan Vespuolentiehen Sammalniementietä (nykyisin yksityistie) hyödyntäen. Jos valtatien luoteispuoleisesta rinnakkaistiestä tulee riittävän korkeatasoinen, voidaan harkita Petäjävedentie kääntämistä siihen (kartassa katkoviivalla). Joka tapauksessa tulee harkita Petäjävedentien ja Korpilahdentien liittymää valtatien kanssa muutettavaksi eritasoristeykseksi kappaleessa 2.2 kuvatusti. Ehdotus tavoitetilanteen liikennejärjestelyistä on esitetty kuvassa 15. Esimerkki vaiheittaisesta toteuttamismahdollisuudesta on esitetty kappaleessa 3.3.

14 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 13(16) Kuva 15. Ehdotus tavoitetilanteen liikennejärjestelyistä. 3.2 Vaikutukset Liikenne Ehdotettu ratkaisu varmistaa valtatien liikenteen sujuvuuden. Vespuolentien suunnan saavutettavuus ja liikennöitävyys ovat hyvät. Petäjävedentien suunnan liikennöitävyys säilyy hyvänä, mutta myöhemmin päätettävästä ratkaisusta riippuen joillekin suunnille voi aiheutua kiertohaittaa. Samoin yhteyden keskustasta koilliseen mahdollinen kiertohaitta selviää vasta tulevaisuuden päätösten myötä. Liikenneturvallisuus Suunnittelun lähtökohtana on riittävän liikenneturvallisuustason saavuttaminen, minkä ehdotettava ratkaisu mahdollistaa hyvin. Mahdolliset nykyisten yhteyksien katkaisemiset sekä uusi maankäyttö voivat lisätä joillakin väylillä liikennettä merkittävästi. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden varmistamiseen myös kevyen liikenteen osalta. Vespuolentien eritasoliittymän rakentaminen sekä Kemppaisentien ja Iloniementien yksityistieliittymien katkaisu vähentävät laskennallisesti (Tarva 4.13) henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia 0,098 onnettomuutta vuodessa (31 %). Mikäli edellisten lisäksi Petäjävedentien ja Korpilahdentien liittymä valtatiellä 9 muutettaisiin risteämiseksi eritasoon, vähenisivät henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet 0,740 onnettomuutta vuodessa (29%).

15 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 14(16) Kustannusarvio Vespuolentien eritasoliittymän alustava kustannusarvio on noin 5,6 miljoonaa euroa, josta siltojen osuus on noin 2,3 miljoonaa euroa (mr.ind 129,4; 2005=100). Kustannusarviossa on mukana luoteispuoleinen rinnakkaistie (1,2 km), Piinuntien itäpää (0,22 km) sekä valtatien alittavan nykyisen kevyen liikenteen yhteyden muutostyöt. Valtatien kaakkoispuolelta on mukana liittymän katkaisemisesta aiheutuva minimitoimenpide Sammalniementien yhdistäminen juohevasti Iloniementiehen. Kustannusarviossa ei ole mukana valtatien nelikaistaistaminen. Kustannusarvio on tässä vaiheessa hyvin karkea ja voi muuttua vielä muun muassa suunnitelmaratkaisun, rajauksen sekä perustamisolosuhteiden tarkentumisen myötä. Muut vaikutukset Erityisesti eritasoliittymän rakentaminen tulee muuttamaan arvokasta maisemaa. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ratkaisun sovittamiksi maisemaan. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää ratkaisun vaikutukset luontoarvoihin. 3.3 Toteuttaminen vaiheittain Ratkaisuehdotus on toteuttavissa vaiheittain maankäytön ja liikenneturvallisuuden kehittymisen myötä. Seuraavassa on esitetty esimerkki mahdollisista toteuttamisvaiheista. Rakentamisvaiheiden erilliset kartat on liitetty työn oheisaineistoon. Ensimmäisessä vaiheessa katkaistaan Iloniementien liittymä valtatieltä sekä tehdään Iloniementiellä tarvittavat parannukset. Kuva 16. Esimerkki ensimmäisestä toteuttamisvaiheesta.

16 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 15(16) Toisessa vaiheessa rakennetaan koillinen yhteys Päijänteentieltä Sammalniementien kautta Iloniementielle. Kuva 17. Esimerkki toisesta toteuttamisvaiheesta. Kolmannessa vaiheessa rakennetaan Vespuolentien eritasoliittymä, täydennetään valtatien luoteispuoleinen rinnakkaistie, yhdistetään Sammalniementie siirrettyyn Vespuolentiehen ja katkaistaan Kemppaisentien liittymä valtatieltä. Petäjävedentien kehittäminen (ml. Korpilahdentien ja valtatien liittymä) ratkaistaan erikseen. Kuva 18. Esimerkki kolmannesta toteuttamisvaiheesta.

17 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 16(16) Vaihtoehtoisessa ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan koillinen yhteys Päijänteentieltä Sammalniementien kautta Iloniementielle ja katkaistaan Iloniementien liittymä valtatieltä sekä tehdään Iloniementiellä tarvittavat parannukset. Kuva 19. Vaihtoehtoinen esimerkki ensimmäisestä toteuttamisvaiheesta. 3.4 Jatkotoimenpiteet Suunnittelu etenee osayleiskaavan laatimisella. Maanteitä koskevat toimenpiteet vaativat aikanaan tiesuunnitelmien laatimisen. Ennen rakentamista tulee huolehtia erilaisten ympäristölupien hakemisesta. 4 JOHTOPÄÄTÖKSET Osayleiskaavassa esitetyn maankäytön toteuttaminen on mahdollista vaarantamatta valtatien 9 liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Tämä edellyttää esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista riittävän ajoissa sekä huolellista jatkosuunnittelua. Vielä avoimeksi jääneiden Petäjävedentien siirtämisen sekä Petäjävedentien ja Korpilahdentien liittymän kehittämisen suunnittelussa ja päätöksenteossa tulee huomioida verkollisten muutosten aiheuttamien liikenteen siirtymien sujuvuus- ja erityisesti liikenneturvallisuusvaikutukset.

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Joutsa Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Aluevaraussuunnitelma 2014 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA 26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi 3 Aluevaraussuunnitelman yleiskartta on esitetty liitteessä 1. Tavoitetilanteen (tilavarausvaihe)

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 8 26.01.2015. 8 Asianro 408/10.03.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 8 26.01.2015. 8 Asianro 408/10.03.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 234 17.12.2014 8 Asianro 408/10.03.01/2013 Kuopion kaupungin lausunto tiesuunnitelmasta vt 5 Palokangas-Humalajoki Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA

TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA Arvioinnin tilaaja: Suunnitelman laatija: : Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Janne Ponsimaa SITO Oy/ Paavo Mero, Anna Kiuru Klas Hytönen, Ramboll Finland Oy/Trafin hyväksymä

Lisätiedot

VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA

VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA LIITE 5 1 (13) HUMPPILAN KUNTA VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA Liikenteellinen tarkastelu AIRIX Ympäristö Oy, Y-tunnus 0564810-5, Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

VAATIMUKSET: Hallinto-oikeuden päätöstä on muutettava ja kaupunginvaltuuston päätös hyväksyä ehdotus korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksen.

VAATIMUKSET: Hallinto-oikeuden päätöstä on muutettava ja kaupunginvaltuuston päätös hyväksyä ehdotus korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksen. Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 5 (1/5) KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA: Valitus Hämeenlinnan Hallinto-oikeuden 5.6.2015 antamasta päätöksestä 15/0220/2 diaarinumerot 00896/15/4103 koskien

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö kansikuva Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Tekninen raportti 2009 Toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat ISBN 978-952-221-244-3 Raportin kuvat ja kartat: Kuvat: Ramboll Finland Oy Pohjakartat:

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys LÄHTÖKOHDAT JA KESKEISET TULOKSET 5.6.2015 / Romppanen, Rintamäki, Rahkonen Ympäristösi parhaat tekijät TARKASTELUALUE (erikoiskuljetukset ja linja-autoreitit

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

28.11.2012 Matti Vehviläinen

28.11.2012 Matti Vehviläinen Satakunnan ajankohtaiset liikennehankkeet Perustienpidon tilannekatsaus (Satakunta) Yhteysvälihankkeen Turku Pori eteneminen Muita Satakunnan tieverkon kehittämiskohteita 28.11.2012 Matti Vehviläinen Perustienpito

Lisätiedot

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006 Raportti 67050263.SU 10.1.2006 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Kanavavaihtoehdot 1 YLEISTÄ Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistukseen

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

UURAISTEN LIIKENNEJÄRJESTELYSUUNNITELMA

UURAISTEN LIIKENNEJÄRJESTELYSUUNNITELMA 16UTS0163 11.1.2013 UURAISTEN KUNTA KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS UURAISTEN LIIKENNEJÄRJESTELYSUUNNITELMA Esipuhe Tämä liikennejärjestelysuunnitelma on laadittu Uuraisten kunnan

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame. Esisuunnitelman tarkistus

Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame. Esisuunnitelman tarkistus Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame Esisuunnitelman tarkistus Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame Esisuunnitelman tarkistus Tiehallinto Jyväskylä

Lisätiedot

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Ajankohtainen T&K Valmistuneet ja tekeillä olevat T&K -selvitykset Valmistunut selvitys Turvasaarekkeella varustetut liittymät Liikenneturvallisuus

Lisätiedot

Takkulan alueen liittymäjärjestelyt

Takkulan alueen liittymäjärjestelyt Takkulan alueen liittymäjärjestelyt Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaavan valmistelu alkoi vuoden 2008 alussa. Kaavassa otetaan kantaa myös valtatien 12 tavoitteellisiin rinnakkaistieja

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 10.3.2015 SUUNNITTELUALUE TYÖPAJAN OHJELMA 13.00 Kahvi ja esittäytyminen 13.15 Hankkeen tausta ja lähtökohdat 13.40 Pienryhmätyöskentely

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 Tekninen lautakunta 12 04.02.2015 Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 TELA 12 Äänekosken kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat teettäneet liikenneselvityksen uuden biotuotetehtaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä 19.8.2010 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Timo Ojanperä Marko Olli Työnumero 82129780 Ramboll Ruukintie

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot