VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ"

Transkriptio

1 VT9 KORPILAHTI, POHJOINEN TIEVERKKOTARKASTELU, JYVÄSKYLÄ

2 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 1(16) ESIPUHE Työn tavoitteena on ollut määrittää Raspio Iloniemi osayleiskaavan lähtökohdaksi tarkastelualueen liikenneverkko mahdollisine toteutusvaiheineen. Työtä ohjanneisiin suunnittelukokouksiin ovat osallistuneet: Jukka Lehtinen Keski-Suomen ely-keskus Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Mika Koliseva Jyväskylän kaupunki Tapio Koikkalainen Jyväskylän kaupunki Matti Romppanen Sito Työ on tehty Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta Sitossa, jossa työhön ovat osallistuneet Matti Romppanen (projektipäällikkö, pääsuunnittelija) ja Timo Lukkari (tiensuunnittelu). Työssä kertynyt aineisto on koottu alkuperäisessä muodossa ja pdf-muodossa erilliselle cd-levylle. Jyväskylässä joulukuussa 2011

3 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 2(16) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 SISÄLLYSLUETTELO LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Suunnittelutilanne Suunnittelualue ja tavoitteet Nykytila Taustaverkko Valtatien poikkileikkaus VAIHTOEHTOTARKASTELU Uusi yhteys Korpilahden keskustasta koilliseen Petäjävedentien eritasoliittymä Vespuolentien eritasoliittymä LIIKENNEVERKKORATKAISU Ehdotus liikennejärjestelyistä Vaikutukset Toteuttaminen vaiheittain Jatkotoimenpiteet JOHTOPÄÄTÖKSET... 16

4 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 3(16) 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Suunnittelutilanne Jyväskylän kaupunki laatii Raspio Iloniemi yleiskaavaa. Kaavan liikenneverkon lähtökohtana on toiminut vuonna 2008 valmistuneen Ilonimen alueen tieverkkoselvityksen vaihtoehto 1. Vaihtoehdossa Petäjävedentien (mt 607) ja Korpilahden pohjoisen sisääntulotien Korpilahdentien (mt 16595) nelihaaraliittymä muutetaan risteämäksi ja liittyminen valtatiehen tapahtuu uuden noin 800 metriä koilliseen rakennettavan eritasoliittymän kautta (kuva 1). Kuva 1. Iloniemen alueen tieverkkoselvityksen (v. 2008) vaihtoehto 1. Lähtökohdat edellisen verkollisen tarkastelun jälkeen ovat kuitenkin tarkentuneet selvästi. Vespuolentien (mt 610) merkitys maankäytön kasvualueena on lisääntynyt. Lähellä rantaa kulkevan Päijänteentien (osittain päällystämätön katu, kuva 2) muuttuminen keskustan sisääntulotieksi on herättänyt paikallisten asukkaiden joukossa voimakasta vastustusta. Lähtökohtien tarkennuttua on liikenneverkko päätetty tarkastella uudelleen.

5 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 4(16) Kuva 2. Päijänteentie. 1.2 Suunnittelualue ja tavoitteet Suunnittelualue mukailee osayleiskaavan rajausta. Lähtökohtien määrittämiseksi taustaverkon tarkastelu on ulotettu suunnittelualuetta laajemmalle lähinnä valtatien yhdeksän suunnassa (kuva 3). Kuva 3. Suunnittelualue. Työn tavoitteena on ollut määrittää Raspio Iloniemi osayleiskaavan lähtökohdaksi tarkastelualueen liikenneverkko mahdollisine toteutusvaiheineen.

6 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 5(16) 1.3 Nykytila Valtatien suuntaus on suunnittelualueella huono. Petäjävedentien liittymän kohdalla on nopeusrajoitus 60 km/h ja muualla suunnittelualueella 80 km/h. Valtatiellä on kevyen liikenteen alikulkukäytävät Petäjävedentien ja Kemppaisentien/Rientolantien liittymissä. Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL 2010) suunnittelualueella on ajoneuvoa vuorokaudessa. Petäjävedentien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 520 ja Vespuolentien noin 2100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatien liikennemäärän on arvioitu kasvavan vuoteen 2040 mennessä 33 prosenttia, jolloin liikennemäärä suunnittelualueella olisi ajoneuvoa vuorokaudessa. Petäjävedentien ja Vespuolentien liikenteen kehitys suunnittelualueella riippuu merkittävästi lähialueen maankäytön kehittymisestä sekä mahdollisista liikenneverkon muutoksista. Arvioidun kehityksen perusteella liikennemäärin kasvu on noin 30 prosenttia. Kuva 4. Nykyliikenne ja liikenne-ennuste 2040 (keskimääräinen vuorokausiliikenne KVL). Valtatieosuus kuuluu suurten erikoiskuljetusten reittiin, mikä tarkoittaa, että kohteen kautta pitää pystyä kuljettamaan 7 metriä korkea ja 7 metriä leveä kuljetus. Osuudella kulkee useita erikoiskuljetuksia vuorokaudessa. Markkulanmäen ja Maatianjärven ympäristöt ovat vanhaa kulttuurimaisemaa, jossa näkyvät sekä vanha asutushistoria viljelyksineen että sahan teollisuushistoria työväenmökkeineen. Maastonmuodot ovat vaihtelevia. Kumpuileva maasto viettää Maatianjärveen. Kaakonlampi on luonnonoloiltaa arvokas, mutta ei poikkeava. Kaakonlammesta Maatianjärveen ja siitä edelleen Päijänteeseen laskeva purouoma tulisi säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Kuva 5. Valtatie sijaitsee Raspion kohdalla arvokkaassa peltomaisemassa.

7 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 6(16) 1.4 Taustaverkko Verkollisten lähtökohtien määrittämiseksi liikenneverkko tarkasteltiin suunnittelualuetta laajemmalle Korpilahden eteläisestä eritasoliittymästä Niittyahoon saakka. Nykyisin eritasoliittymät ovat Korpilahden eteläisessä sisääntuloliittymässä sekä Niittyahossa. Valtatiellä 9 on rinnakkaistie Korpilahdelta Niittyahoon. Korpilahden kohdalla rinnakkaistie on pienimuotoinen asuntokatu (Kemppaisentie), siitä Punamäkeen yksityistie ja Punamäestä Niittyahoon maantie (mt ja mt 6071). Korpilahden kohdalla on kaksi yksityistieliittymää ja Korpilahden ja Punamäen välillä 9. Punamäen ja Niittyahon välillä ei ole liittymiä. Pitkällä tähtäimellä varaudutaan valtatieosuuden kehittämiseen siten, että turvataan valtatieliikenteen turvallisuus ja sujuvuus sekä mahdollistetaan järjestelyillä nykyisen maankäytön tukemisen lisäksi tulevan maankäytön kehittämismahdollisuudet. Korpilahden kohdalla varaudutaan Petäjävedentien ja Vespuolentien välillä yhteen tai kahteen eritasoliittymään. Punamäen kohdan liittymää kehitetään joko korkeatasoisena tasoliittymänä tai eritasoliittymänä. Valtatiellä on Korpilahdelta Niittyajoon yhtenäinen rinnakkaistie ja kaikki yksityisliittymän on poistettu. Periaatteellinen taustaverkko on esitetty oheisessa kuvassa. Kuva 6. Taustaverkko.

8 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 7(16) 1.5 Valtatien poikkileikkaus Maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa varaudutaan pitkällä aikavälillä valtatien nelikaistaistamiseen. Tässä tarkastelussa on varauduttu leventämään valtatie keskikaiteella varustetuksi kapeaksi nelikaistatieksi (kuva 7). Ennen tavoitetilan toteutumista vältetään väliaikaisia ratkaisuja, jotka ovat ristiriidassa tavoitetilan kanssa. Kuva 7. Valtatien tavoitepoikkileikkaus (esimerkki). 2 VAIHTOEHTOTARKASTELU 2.1 Uusi yhteys Korpilahden keskustasta koilliseen Aiemmissa tarkasteluissa on ollut lähtökohtana, että uusi kaava-alue yhdistetään keskustaan voimassa olevan kaavan mukaisesti Päijänteentietä hyödyntäen. Ratkaisu on herättänyt paikallisten asukkaiden toimesta vastustusta ja tässä työssä selvitettiin vaihtoehtoista yhteyttä välittömästi valtatien 9 eteläreunaan (kuva 8). Kuva 8. Vaihtoehdot koilliselle yhteydelle.

9 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 8(16) Vaihtoehtoisessa ratkaisussa uusi väylä alkaa Korpilahdentieltä läheltä valtatien liittymää ja kulkee koilliseen valtatien eteläpuolella 10 metrin istutetulla välikaistalla valtatiestä erotettuna. Valtatie on tavoitetilanteessa nelikaistainen. Rinnakkaistien kaakkoispuolelle tarvittava melusuojaus joudutaan tilapuutteen takia toteuttamaan pitkällä matkalla meluaitana, mikä nostaa rakentamiskustannuksia. Uuden vaihtoehtoisen yhteyden sijoittuminen tilaltaan ahtaimpaan kohtaan sekä poikkileikkaus B-B on esitetty oheisissa kuvissa. Laajempi kartta ja kaikki kolme poikkileikkausta on liitetty työn oheisaineistoon. Kuva 9. Tutkittu uusi yhteys koilliseen. Nykyinen maanpinta Uusi maanpinta Kuva 10. Uuden yhteyden poikkileikkaus valtatien pohjoispuolelta.

10 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 9(16) Uusi maanpinta Nykyinen maanpinta Kuva 11. Uuden yhteyden poikkileikkaus valtatien eteläpuolelta. Valtatien eteläpuolella arvioitu uusi tiealueen raja ulottuu asuinrakennusten tontinrajoihin ja mikäli aikanaan jatkosuunnittelu etenisi, saattaisivat toimenpiteet ulottua hieman tonttien puolelle. Valtatien pohjoispuolella arvioitu tiealue ulottuisi tonttien puolelle ja joitakin talousrakennuksia jouduttaisiin lunastamaan. Edellä esitetty vaihtoehtoinen koillinen yhteys olisi teknisesti toteutettavissa, mutta koska se tulisi hyvin lähelle asuinrakennuksia, johtaisi lunastuksiin ja olisi kallis toteuttaa, ei sitä suositella tehtäväksi. Sen sijaan tulee kehittää ratkaisua, jossa yhteys rakentuu kaavan mukaisesti Päijänteentiehen. Uuden maankäytön ja liikenneverkon suunnittelussa tulee pyrkiä pitämään uuden yhteyden liikennemäärä mahdollisimman pienenä. 2.2 Petäjävedentien eritasoliittymä Petäjävedentien ja Korpilahdentien liittymän valtatiellä 9 muuttaminen eritasoliittymäksi on esitetty vuonna 1996 valmistuneessa yleissuunnitelmassa Valtatien 9 parantaminen Korpilahden kohdalla. Ratkaisussa valtatien tasausta nostetaan ja liittyvät tiet johdetaan valtatien ali. Kaksisuuntaiset silmukkarampit tulisivat kaakkois- ja luoteisneljänneksiin (kuva 12). Ahtaaseen tilaan muotoiltu ratkaisu ei täytä tämän päivän vaatimuksia päätien eritasoliittymänä eikä ole siten enää toteuttamiskelpoinen. Uutena ratkaisuna tutkittiin suuntaisliittymää, jossa eritasoliittymässä olisi rampit vain lounaan suuntaan (kuva 13). Koska järjestelyt tulisivat liittymän lounaispuolella hyvin lähelle nykyistä maankäyttöä (meluhaitta), ratkaisu olisi huonojen perustamisolosuhteiden takia kallis toteuttaa ja koilliseen suuntautuvalle liikenteelle aiheutuisi kiertohaittaa, ei tässä vaiheessa valittu lähtökohdaksi eritasoliittymän rakentamista. Liittymässä tulee varautua parantamaan liikenneturvallisuutta muuttamalla tasoliittymä pelkäksi risteämiseksi eritasossa. Lounaaseen suuntautuva liikenne kulkisi keskustan kautta, jolloin Korpilahdentietä tulisi tarvittaessa varautua kehittämään turvallisemmaksi. Koilliseen suuntautuva liikenne käyttäisi kappaleessa 2.1 esitettyä uutta koillista yhteyttä. Tarvittaessa liittymä on parannettavissa eritasoliittymänäkin, mutta se edellyttäisi kiinteistöjen lunastuksia ja olisi rakentamiskustannuksiltaan kallis.

11 Vt 9 Korpilahti Pohjoinen tieverkkotarkastelu Kuva 12. Valtatien 9 ja Petäjävedentien eritasoliittymä vuoden 1996 yleissuunnitelmasta. Kuva 13. Valtatien 9 ja Petäjävedentien eritasoliittymä, tutkittu uusi ratkaisu. 10(16)

12 Vt 9 Korpilahti Pohjoinen tieverkkotarkastelu (16) Vespuolentien eritasoliittymä Vespuolentien (mt 610) liikenteellisen aseman merkitys on viime vuosina kasvanut. Liikennemäärä on kasvanut erityisesti raskaan liikenteen osalta ja tien varren maankäyttö on kasvanut. Vespuolentien liittymän muuttamiseksi eritasoon tulee pitkällä aikavälillä varautua. Verkollisia lähtökohtia muuttamiselle on muun muassa: koillisesta tulee valtatien luoteispuolella liittymäalueelle rinnakkaistie em. rinnakkaistie jatkuu edelleen lounaaseen Kemppaisentien ja Iloniementien nelihaaraliittymä valtatiellä poistetaan. Vespuolentien kannattaa johtaa valtatien yli korkeusolosuhteiden ja maisemallisten syiden takia. Valtatien tasausta ei kannata madaltaa Kaakonlammesta valtatien ali johtavan puron korkeusaseman takia. Eritasoliittymävaihtoehdoiksi ideoitiin oheisessa kuvassa esitetyt vaihtoehdot. Ideavaihtoehdoissa ei ole vielä otettu kantaa rinnakkaistien kytkemiseen eritasoliittymään. Kuva 14. Valtatien 9 ja Vespuolentien eritasoliittymä, ideoidut vaihtoehdot. Käytettävissä olevan tilan, maaston korkeusolosuhteiden ja maiseman takia kannattaa eritasoliittymä toteuttaa ns. puolirombisena siten, että valtatien kaakkoispuolelle rakennetaan suorat rampit ja itäpuolelle kaksisuuntainen silmukkaramppi, eli vaihtoehto 1. Purouoman säilyttämiseksi mahdollisimman luonnontilaisena valittiin jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehto 1b.

13 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 12(16) Koska liittyvä tie johdetaan valtatien yli, muodostavat erikoiskuljetukset merkittävän reunaehdon eritasoliittymän suunnittelulle. Sillalle voisi harkita 7 metrin alikulkukorkeutta, jolloin erikoiskuljetukset voisivat käyttää valtatietä. Koska ratkaisusta aiheutuvien korkeiden penkereiden sovittaminen arvokkaaseen maisemaan on hyvin haasteellista ja niin korkeat penkereet saattaisivat vallitsevissa perustamisolosuhteissa olla hyvin kalliit toteuttaa, tulee jatkosuunnittelussa harkita vaihtoehtona siltaan toteuttamista 5,3 metrin alikulkukorkeudella, jolloin valtaosa kuljetuksista sopii kulkemaan valtatietä sillan alta. Nykyisen arvion mukaan keskimäärin yksi korkea kuljetus vuorokaudessa ei sopisi kulkemaan silta-aukosta. Lounaasta koilliseen kulkevat kuljetuksen pääsevät eritasoliittymän ohi suoria ramppeja pitkin. Vastakkaissuuntaisille yli 5,3 metriä korkeille kuljetuksille voi valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista: ajo suoria ramppeja pitkin vastakkaiseen ajosuuntaan (keskikaiteeseen 2 aukkoa) ajo suoraa ramppia pitkin vastakkaiseen ajosuuntaan ylätasolle, siitä sillan kautta valtatien toiselle puolelle ja silmukkaramppia pitkin valtatielle (keskikaiteeseen 1 aukko, ramppiliittymien suunnittelussa huomioitava kääntyvät erikoiskuljetukset) ajo suoria ramppeja pitkin vastakkaiseen ajosuuntaan (poikkileikkaus eritasoliittymän alueella välikaistallinen ja keskikaistan kulkuyhteyksiin kaukokäytettävät puomit) ylimääräisen silta-aukon kautta, tasaus valtatietä alempana tullaan koillisesta rinnakkaistietä pitkin ja palataan valtatielle silmukkarampin kautta (edellyttää riittävän korkeatasoisen rinnakkaistien, mihin tällä hetkellä ei näyttäisi olevan muuta tarvetta). Liikennevirastossa on käynnissä selvitystyö suurten erikoiskuljetusten reitistön kehittämisestä koko maassa. Tavoitteena on selvittää voidaanko suuret erikoiskuljetukset siirtää nykyistä enemmän pois päätieverkolta. Taustalla on pääteiden turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteutettavuuden helpottaminen (mm. keskikaideratkaisut). Mikäli selvitys johtaa suurten erikoiskuljetusten siirtymiseen pois valtatie 9:ltä Korpilahden kohdalla, mt 610:n eritasoliittymä voidaan toteuttaa matalammalla alikulkukorkeudella. 3 LIIKENNEVERKKORATKAISU 3.1 Ehdotus liikennejärjestelyistä Valtatien 9 ja Vespuolentien liittymä muutetaan eritasoliittymäksi ja nykyinen yksityisteiden nelihaaraliittymä valtatiellä katkaistaan vaihtoehdon 1b mukaisesti. Yhtenäinen valtatien luoteispuoleinen rinnakkaistie sivuaa eritasoliittymää. Erikoiskuljetusten edellyttämät ratkaisut määritellään jatkosuunnittelun yhteydessä. Yhteys Korpilahden keskustasta koilliseen rakennetaan kaavan mukaisesti Päijänteentietä hyödyntäen. Em. väylältä järjestetään yhteys eritasoliittymään suuntaan Vespuolentiehen Sammalniementietä (nykyisin yksityistie) hyödyntäen. Jos valtatien luoteispuoleisesta rinnakkaistiestä tulee riittävän korkeatasoinen, voidaan harkita Petäjävedentie kääntämistä siihen (kartassa katkoviivalla). Joka tapauksessa tulee harkita Petäjävedentien ja Korpilahdentien liittymää valtatien kanssa muutettavaksi eritasoristeykseksi kappaleessa 2.2 kuvatusti. Ehdotus tavoitetilanteen liikennejärjestelyistä on esitetty kuvassa 15. Esimerkki vaiheittaisesta toteuttamismahdollisuudesta on esitetty kappaleessa 3.3.

14 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 13(16) Kuva 15. Ehdotus tavoitetilanteen liikennejärjestelyistä. 3.2 Vaikutukset Liikenne Ehdotettu ratkaisu varmistaa valtatien liikenteen sujuvuuden. Vespuolentien suunnan saavutettavuus ja liikennöitävyys ovat hyvät. Petäjävedentien suunnan liikennöitävyys säilyy hyvänä, mutta myöhemmin päätettävästä ratkaisusta riippuen joillekin suunnille voi aiheutua kiertohaittaa. Samoin yhteyden keskustasta koilliseen mahdollinen kiertohaitta selviää vasta tulevaisuuden päätösten myötä. Liikenneturvallisuus Suunnittelun lähtökohtana on riittävän liikenneturvallisuustason saavuttaminen, minkä ehdotettava ratkaisu mahdollistaa hyvin. Mahdolliset nykyisten yhteyksien katkaisemiset sekä uusi maankäyttö voivat lisätä joillakin väylillä liikennettä merkittävästi. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuden varmistamiseen myös kevyen liikenteen osalta. Vespuolentien eritasoliittymän rakentaminen sekä Kemppaisentien ja Iloniementien yksityistieliittymien katkaisu vähentävät laskennallisesti (Tarva 4.13) henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia 0,098 onnettomuutta vuodessa (31 %). Mikäli edellisten lisäksi Petäjävedentien ja Korpilahdentien liittymä valtatiellä 9 muutettaisiin risteämiseksi eritasoon, vähenisivät henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet 0,740 onnettomuutta vuodessa (29%).

15 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 14(16) Kustannusarvio Vespuolentien eritasoliittymän alustava kustannusarvio on noin 5,6 miljoonaa euroa, josta siltojen osuus on noin 2,3 miljoonaa euroa (mr.ind 129,4; 2005=100). Kustannusarviossa on mukana luoteispuoleinen rinnakkaistie (1,2 km), Piinuntien itäpää (0,22 km) sekä valtatien alittavan nykyisen kevyen liikenteen yhteyden muutostyöt. Valtatien kaakkoispuolelta on mukana liittymän katkaisemisesta aiheutuva minimitoimenpide Sammalniementien yhdistäminen juohevasti Iloniementiehen. Kustannusarviossa ei ole mukana valtatien nelikaistaistaminen. Kustannusarvio on tässä vaiheessa hyvin karkea ja voi muuttua vielä muun muassa suunnitelmaratkaisun, rajauksen sekä perustamisolosuhteiden tarkentumisen myötä. Muut vaikutukset Erityisesti eritasoliittymän rakentaminen tulee muuttamaan arvokasta maisemaa. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ratkaisun sovittamiksi maisemaan. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää ratkaisun vaikutukset luontoarvoihin. 3.3 Toteuttaminen vaiheittain Ratkaisuehdotus on toteuttavissa vaiheittain maankäytön ja liikenneturvallisuuden kehittymisen myötä. Seuraavassa on esitetty esimerkki mahdollisista toteuttamisvaiheista. Rakentamisvaiheiden erilliset kartat on liitetty työn oheisaineistoon. Ensimmäisessä vaiheessa katkaistaan Iloniementien liittymä valtatieltä sekä tehdään Iloniementiellä tarvittavat parannukset. Kuva 16. Esimerkki ensimmäisestä toteuttamisvaiheesta.

16 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 15(16) Toisessa vaiheessa rakennetaan koillinen yhteys Päijänteentieltä Sammalniementien kautta Iloniementielle. Kuva 17. Esimerkki toisesta toteuttamisvaiheesta. Kolmannessa vaiheessa rakennetaan Vespuolentien eritasoliittymä, täydennetään valtatien luoteispuoleinen rinnakkaistie, yhdistetään Sammalniementie siirrettyyn Vespuolentiehen ja katkaistaan Kemppaisentien liittymä valtatieltä. Petäjävedentien kehittäminen (ml. Korpilahdentien ja valtatien liittymä) ratkaistaan erikseen. Kuva 18. Esimerkki kolmannesta toteuttamisvaiheesta.

17 Pohjoinen tieverkkotarkastelu 16(16) Vaihtoehtoisessa ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan koillinen yhteys Päijänteentieltä Sammalniementien kautta Iloniementielle ja katkaistaan Iloniementien liittymä valtatieltä sekä tehdään Iloniementiellä tarvittavat parannukset. Kuva 19. Vaihtoehtoinen esimerkki ensimmäisestä toteuttamisvaiheesta. 3.4 Jatkotoimenpiteet Suunnittelu etenee osayleiskaavan laatimisella. Maanteitä koskevat toimenpiteet vaativat aikanaan tiesuunnitelmien laatimisen. Ennen rakentamista tulee huolehtia erilaisten ympäristölupien hakemisesta. 4 JOHTOPÄÄTÖKSET Osayleiskaavassa esitetyn maankäytön toteuttaminen on mahdollista vaarantamatta valtatien 9 liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Tämä edellyttää esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista riittävän ajoissa sekä huolellista jatkosuunnittelua. Vielä avoimeksi jääneiden Petäjävedentien siirtämisen sekä Petäjävedentien ja Korpilahdentien liittymän kehittämisen suunnittelussa ja päätöksenteossa tulee huomioida verkollisten muutosten aiheuttamien liikenteen siirtymien sujuvuus- ja erityisesti liikenneturvallisuusvaikutukset.

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Joutsa Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Aluevaraussuunnitelma 2014 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Alahärmän tieverkkosuunnitelma

Alahärmän tieverkkosuunnitelma Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava KAUHAVAN KAUPUNKI ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 2 Alahärmän tieverkkosuunnitelma Kauhava Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA

TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA TIETURVALLISUUSARVIOINNIN PÖYTÄKIRJA Arvioinnin tilaaja: Suunnitelman laatija: : Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Janne Ponsimaa SITO Oy/ Paavo Mero, Anna Kiuru Klas Hytönen, Ramboll Finland Oy/Trafin hyväksymä

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 1. Liikenteen ja katuverkon nykytilanne Asemanseudun suunnittelu yhteydessä on ennakkoluulottomasti mietitty erilaisia liikennejärjestelyitä. Asema sijaitsee Mariankadun

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

VALTATIEN 9 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAMPERE-ORIVESI, YLEISSUUNNITELMA JA YVA

VALTATIEN 9 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAMPERE-ORIVESI, YLEISSUUNNITELMA JA YVA MUISTIO 1 (5) VALTATIEN 9 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAMPERE-ORIVESI, YLEISSUUNNITELMA JA YVA ESITTELYTILAISUUS 23.3.2010 KLO 18.00 20.00, ATALAN KOULU Läsnä Harri Vitikka Pirkanmaan ELY-keskus Marketta Hyvärinen

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA 5.11.2014 RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi Päivämäärä 17/10/2014 Laatija

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus l1 3. U2. 201Z Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) Tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola. 20306 TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA 13.4.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot