VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009"

Transkriptio

1 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos

2 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja laajennus I Maankäyttö- ja maisema SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tarve Osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen suunnittelualue Selvitykset Kaavaprosessin vaiheet LÄHTÖKOHDAT Suunnittelutilanne Maakuntakaava Seutukaava Virojoen osayleiskaava Rekkaparkin osayleiskaava Asemakaavat Valtatien 7 uusi linjaus (E18)... 7

3 FCG Planeko Oy Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja laajennus 1(9) 1 JOHDANTO 1.1 Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tarve Virolahden kunnanhallitus päätti käynnistää Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos- ja laajennushankkeen kokouksessaan (47 ). Osayleiskaavamuutoksen ja laajennuksen tarve aiheutuu valtatien 7 parantamisesta moottoritieksi (E18) välillä Hamina-Vaalimaa. Valtatiestä laaditaan maantielain mukainen yleissuunnitelma. Tavoitteena on, että osayleiskaavan muutos ja laajennus sekä E18-tien yleissuunnitelma valmistuvat yhtä aikaa. Valtatien yleissuunnitelmasta on tehty lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi, jonka pohjalta valtatien 7 (E18) uusi linjaus on määrittynyt. Elinkeinoelämän kuljetuksille tärkeä E18 tien itäisin osuus on liikennemääriin suhteutettuna heikkotasoinen, mistä aiheutuu ongelmia mm. Venäjän liikenteelle ja liikenneturvallisuudelle. E18-tien kehittämisstrategiassa on tavoitteeksi asetettu, että yhteys on moottoritietasoinen ja standardiltaan yhtenäinen koko välillä Turusta Vaalimaalle ja edelleen Pietariin. Suomi on sitoutunut toteuttamaan E18-tien moottoritieksi vuoteen 2015 mennessä. Valtatien 7 parantamishanke välillä Hamina - Vaalimaa on esitetty toteutettavaksi liikenneväyläpolitiikkaa valmistelleen ministerityöryhmän investointiohjelmassa vuosien hankekorissa. E 18 -tien kehittämisstrategiassa hanke on esitetty toteuttavaksi vuosina Hanke käsittää moottoriväylän rakentamisen Haminan itäpuolelta (Lelusta) Vaalimaan rajanylityspaikalle. Hankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 113 miljoonaa euroa. Moottoritie turvaa yhtenäisen palvelutason ja turvallisen kulkuyhteyden Suomen tärkeimmällä kansainvälisellä väylällä. Samalla se luo perustan Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän ja yhdyskuntarakenteen kehittämiselle. Valtatien 7 (E18) uudesta linjauksesta laadittiin neljä eri vaihtoehtoa, joiden kaikkien vaikutuksia tutkittiin perusteellisesti. Vaikutusten arvioinnissa olivat tiesuunnittelukonsultin Ramboll Oy:n lisäksi aktiivisesti mukana tielinjauksen vaikutusalueen asukkaat ja loma-asukkaat sekä Virolahden kunnan virkamiehet ja päättäjät. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena oli tutkia ympäristön kannalta mahdollisten vaihtoehtojen vaikutuksia mm. asukkaille ja maankäyttöön sekä rakennettuun ja luonnon ympäristöön. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman valmistui toukokuussa Arviointiohjelmassa esitettiin suunnitelma siitä, mitä vaihtoehtoja tutkitaa sekä miten varsinainen arviointityö suoritetaan. Yhteysviranomainen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntona YVA-ohjelmasta elokuussa Arviointiohjelman ja siitä saadun palautteen perusteella tehtiin varsinainen vaikutusten arviointi, jonka tulokset esitettiin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Arviointiselostus valmistui maaliskuussa Kaakkois-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntonsa YVA-selostuksesta kesäkuussa YVA-selostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeen yleissuunnitteluun valittiin vaihtoehto 3 eli pohjoinen linjaus. Hankkeen yleissuunnitelma valmistuu keväällä Tiehallinto tekee päätöksen hankkeen periaateratkaisusta yleissuunnitelman pohjalta kuultuaan sitä ennen asianosaisia. Yleissuunnitelma lähetetään kuntiin yleisesti nähtäville ja eri intressipiireille lausuntojen antamista varten vuoden 2009 elokuussa.

4 FCG Planeko Oy Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja laajennus 2(9) Valtatiehankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja yleissuunnittelusta on järjestetty yhteensä kolme yleisötilaisuutta, kolme työpajatilaisuutta sekä kaksi maastokävelyä maaliskuun 2007 ja helmikuun 2009 välisenä aikana. Maastokäytävävaihtoehtoja pohdittiin yleissuunnittelua varten perustetussa hankeryhmässä. Valtatien 7 (E18) uudeksi linjaukseksi valittiin ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella Virolahden kohdalla linjaus 3, joka lähtee Vaalimaalta nykyisen Lappeenrantaan menevän tien ja nykyisen valtatien risteyksestä kulkien Virojoen taajaman pohjoispuolella harvaan asutulla alueella, jossa se vähiten aiheuttaa haittaa maanomistajille ja loma-asukkaille. Valtatie 7 uuden linjauksen eri vaihtoehdot. Valtatien 7 (E18) suunnittelusta löytyy kattavasti tietoa Tiehallinnon wwwsivuilta: > Tiehankkeet > Kaakkois-Suomen Tiepiiri > Vt 7 (E18) Hamina-Vaalimaa. Sivuilta löytyy myös raportti valtatien 7 uuden linjauksen vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnista. 1.2 Osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen suunnittelualue Samalla kun osayleiskaavaa muutetaan ja laajennetaan valtatien 7 uusien tiejärjestelyjen mahdollistamiseksi, päivitetään koko voimassa oleva Virojoki- Vaalimaan osayleiskaava-alue. Ensimmäisenä vaiheena osayleiskaavan muutoksessa ja laajennuksessa laadittiin Vaalimaan raja-aseman tuntumaan rekkaparkin osayleiskaavamuutos. Toinen vaihe käsittää muun voimassa olevan osayleiskaavan alueen sekä valtatien 7 vaatiman laajennusalueen. Syynä suunnittelutyön kahtiajakoon oli rekkaparkin alueen suunnittelun ajankohtaisuus ja tiukka aikataulu. Rekkaparkin alueelle oli valmistumassa asemakaava ja tiesuunnitelma, joita ei voitu hyväksyä ennen alueen yleiskaavamuutosta. Voimassa olevan osayleiskaavan alueella päivitetään kaavakartta vastaamaan nykyistä suunnittelutilannetta asemakaavojen ja rakennuslupien osalta. Osayleiskaavan laajennukseen osoitetaan jonkin verran uusia toimintoja, mm.

5 FCG Planeko Oy Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja laajennus 3(9) matkailua palvelevia alueita ja työpaikka-alueita. Liittymät uudelta valtatieltä osoitetaan keskustaajamaan ja Vahterikonkankaan teollisuus- ja palvelualueelle. Vaalimaan raja-aseman tuntumaan varataan teollisuus- ja palvelualueet tulevia tarpeita varten. Suurimmalta osaltaan laajennusalue päivitetään osayleiskaavaan nykytilanteen mukaisesti. 1.3 Selvitykset Suunnittelualue. 1 Rekkaparkin osayleiskaava-alue. 2 Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutosalue. 3 Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan laajennusalue. Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen selvityksinä käytetään laadittavana olevan maakuntakaavan selvityksiä, valtatien 7 ympäristövaikutusten arviointia varten laadittuja selvityksiä, rekkaparkin osayleiskaavan ja asemakaavan selvityksiä sekä voimassa olevan osayleiskaavan selvityksiä. Luontoselvitystä tullaan täydentämään puuttuvien alueiden osalta alkukesästä Selvityksien perusteella osayleiskaavan muutos- ja laajennuskarttaan merkitään arvokkaat säilytettävät kulttuuriympäristöt, suojeltavat luontokohteet ja elinympäristöt, liito-oravan elinympäristöt, luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet, historiallisesti arvokkaat alueet, muinaismuistokohteet sekä muut suojeltavat ja erityistä huomiota vaativat kohteet.

6 FCG Planeko Oy Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja laajennus 4(9) 1.4 Kaavaprosessin vaiheet Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja laajennus on luonnosvaiheessa. Luonnos pidetään yleisesti nähtävillä Virolahden kunnantalolla Luonnoksesta voi esittää kirjallisen mielipiteen, joka on toimitettava Virolahden kunnan tekniselle osastolle nähtävillä oloaikana eli mennessä. Tavoitteena on, että kaavaehdotus valmistuu kunnanvaltuuston hyväksymistä varten syksyllä 2009.

7 FCG Planeko Oy Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja laajennus 5(9) 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kymenlaakson maakuntakaava laaditaan vaiheittain. Ensimmäinen maakuntakaava (Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt) vahvistettiin ympäristöministeriössä Kymenlaakson maakuntahallitus on pannut vireille maakuntakaavan toisen vaiheen laatimisen (Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto). Toisessa maakuntakaavassa käsitellään maaseutualueita ja yhteysverkoston kokonaisuutta sekä taajama-aluevarauksia siltä osin kuin ne rajattiin ensimmäisen maakuntakaavan suunnittelualueen ulkopuolelle. Maakuntakaavan toisen vaiheen ehdotus on ollut yleisesti nähtävillä

8 FCG Planeko Oy Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja laajennus 6(9) Seutukaava Maaseutu- ja luonto maakuntakaavan suunnittelualueella on vielä voimassa Kymenlaakson seutukaava. Vahvistuessaan maakuntakaava korvaa kokonaan Kymenlaakson seutukaavan Virojoen osayleiskaava Rekkaparkin osayleiskaava Osalla Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos- ja laajennusaluetta on voimassa Virojoen osayleiskaava, joka on vahvistettu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa Vaalimaan raja-aseman tuntumassa on voimassa Rekkaparkin osayleiskaava. Virolahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Rekkaparkin osayleiskaavan kokouksessaan (9 ).

9 FCG Planeko Oy Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja laajennus 7(9) Asemakaavat Valtatien 7 uusi linjaus (E18) Osayleiskaavan muutosalueella on voimassa lukuisia asemakaavoja. Ne kaikki päivitetään osayleiskaavakarttaan. Valtatien 7 uusi linjaus (E18) on yleissuunnitteluvaiheessa. Yleissuunnittelua on tehty linjausvaihtoehdon 3 perusteella. Linjauksen edellyttämä liikennealue tullaan esittämään osayleiskaavan muutoksessa ja laajennuksessa. Luonnosvaiheessa linjaukselle esitetään liikennealuetta laajempi maastokäytävä, jonka sisällä linjaus tulee tarkentumaan. Ehdotusvaiheessa kaavakartassa esitetään enää valtatien vaatima liikennealue ja liikennealueen ulkopuolelle jäävät maastokäytävän alueet esitetään kaavakarttaan olevan tilanteen mukaisesti. Valtatien 7 (E18) uuden linjauksen maastokäytävä. Lappeenrannassa Kaija Maunula maankäytönsuunnittelija, projektipäällikkö FCG Planeko Oy

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiehallinto Tampere

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Valtatie 4 Vehniä Äänekoski Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 4 Vehniä Äänekoski Ympäristövaikutusten arviointimenettely Raportteja 89 2014 Valtatie 4 Vehniä Äänekoski Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma sito oy Valtatie 4 Vehniä-Äänekoski Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

VT4-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VÄLILLÄ VIISARIMÄKI - JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

VT4-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VÄLILLÄ VIISARIMÄKI - JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Toivakan kunta VT4-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VÄLILLÄ VIISARIMÄKI - JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 669-C8995 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

SEINÄJOKI. Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025 LIITTEET. 7.4.2009 Täydennykset 22.6.2009

SEINÄJOKI. Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025 LIITTEET. 7.4.2009 Täydennykset 22.6.2009 SEINÄJOKI Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025 LIITTEET 7.4.2009 Täydennykset 22.6.2009 SEINÄJOEN KAUPUNKI TEKNIIKKAKESKUS Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Kirkkokatu 6 PL 215, 60101 SEINÄJOKI

Lisätiedot

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 5.1.2007 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2. MAAKUNNAN SUUNNITTELU 3. LEPPÄVIRRAN POHJOISOSAN

Lisätiedot

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot

FCG PLANEKO OY OSALLISTUMIS- JA 1 (7) Seinäjoki/ A. Koskela, Seinäjoen kaupunki/mn 3.2.2009, TÄYDENNETTY 27.4.2009, 4.5.2009

FCG PLANEKO OY OSALLISTUMIS- JA 1 (7) Seinäjoki/ A. Koskela, Seinäjoen kaupunki/mn 3.2.2009, TÄYDENNETTY 27.4.2009, 4.5.2009 FCG PLANEKO OY OSALLISTUMIS- JA 1 (7) SEINÄJOEN KAUPUNKI ARVIOINTISUUNNITELMA Seinäjoki/ A. Koskela, /MN 3.2.2009, TÄYDENNETTY 27.4.2009, 4.5.2009 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON (51) JA KESKI-NURMON (56) KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 ) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tuusulan kunta 9.1.2008, tark. 7.4.2009, 9.9.2009 ja 25.2.2013 Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS 9.9.2014 (1-hyväksymisvaihe)

ASEMAKAAVASELOSTUS 9.9.2014 (1-hyväksymisvaihe) KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SEKÄ OSITTAINEN KUMOAMINEN / ZATELLIITIN POIKITTAISYHTEYS KESKUSTA / ASEMANSEUTU, RISTISUO (101 / 002, 003) HONKANEN / KOKKOKANGAS ( 104 / 015) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030

MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030 MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030 Osayleiskaavaselostus 9.9.2013 Sastamalan kaupunki Yhdyskunta ja ympäristö Yhdyskuntasuunnittelu 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tuusulan kunta 23.6.2008 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osayleiskaavan alustava

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot

ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS

ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SYSMÄN KUNTA ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19531 1 (17) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1. n sisältö ja tarkoitus... 1 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy JOKELAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.8.2011, tark. Karttakeskus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot