Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti"

Transkriptio

1 Comm-PASS II 2013 Obligaatio Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti

2

3 Miksi sijoittaa? Comm-PASS II 2013 Obligaatio ja Sijoituswarrantti Comm-PASS on markkinaneutraali (tavoitteena positiivinen tuotto nousevilla ja laskevilla markkinoilla) hyödykestrategia Comm-PASS -strategian korrelaatio osakemarkkinoihin sekä muihin omaisuusluokkiin on vähäinen ja tuottohistoria erinomainen Vuotuinen keskituotto viiden vuoden sijoitukselle (v ) on ollut yli 16 %. Maaliskuussa liikkeeseenlasketun Comm-PASS I Obligaation kohde-etuus on kehittynyt n. viidessä kuukaudessa n %. ( markkinatilanteessa) Obligaatiolla on 100 prosentin nimellisarvon suoja, jos arvopaperit pidetään erääntymispäivään asti sijoituswarrantilla sama kohde-etuus, mutta mahdollisuus monikertaiseen sijoitetun pääoman tuottoon, mutta sijoituswarrantissa sijoitetuilla varoilla ei ole pääomasuojaa Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti hyödyntää kehittyvien maiden valuuttojen vahvistumiseen liittyvän tuottopotentiaalin Valuuttakurssien korrelaatio muiden omaisuusluokkien, esim. osakkeiden, kanssa on pieni tarjoten mahdollisuuden tehokkaaseen hajautukseen euron vähimmäissijoitus tuottaa valuuttakorin arvon pysyessä ennallaan tai vahvistuessa eräpäivänä aina vähintään euroa (tuotto yli 263 %). Jos valuuttakori heikkenee, erääntyy sijoituswarrantti arvottomana, eli sijoituswarranttiin sijoitetuilla varoilla ei ole pääomasuojaa

4 Comm-PASS II 2013 Obligaatio ja Sijoituswarrantti Hyödykesidonnainen Comm-PASS - Tuottoa hyödykkeistä Viime syksynä alkanut epävarmuus pääomamarkkinoilla on jatkunut kuluvan vuoden aikana luoden haasteita sijoitusmarkkinoille. Yritysten alentuneet tulosennusteet yhdessä inflaatiopaineiden kanssa ovat luoneet painetta etenkin osakemarkkinoille. Myös korkomarkkinoiden suunta on ollut epäselvää keskuspankkien tasapainotellessa alenevan talouskasvun sekä kohonneiden inflaatiopaineiden välillä. Viimeisen vuoden aikana ainoa arvoaan nostanut omaisuusluokka on ollut hyödykkeet. Erityisesti kehittyvien markkinoiden kysynnän kasvu on ollut monelle hyödykkeelle tärkein hintaa nostanut tekijä. Hyödykkeiden hintakehitystä ohjaavatkin pitkälti kysynnän ja tarjonnan lainalaisuudet. Kysynnän ylittäessä vallitsevan tarjonnan hyödykkeen hinta nousee ja vastaavasti tarjonnan lisääntyessä hinta kääntyy yleensä laskuun. Pitkälti juuri kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta johtuen hyödykkeiden hintavaihtelut ovat historiallisesti olleet suuria ja usein eri hyödykkeiden välillä eriaikaisia. Toisiaan seuraavien nousu- ja laskutrendien johdosta myös pelkkään ostoon perustuva pitkän aikavälin hyödykesijoitus on useissa tapauksissa hävinnyt muille omaisuusluokille. Comm-PASS -strategia hyödyntää hyödykkeiden syklistä luonnetta ostamalla tai (lyhyeksi) myymällä kutakin hyödykelajia riippuen hintasyklin (nousu- tai laskutrendi) vaiheesta. Strategia tarjoaa näin optimaalisen tavan hyödyntää hyödykkeiden hintakäyttäytymistä. Comm-PASS -strategialla on erinomainen tuottohistoria ja se mahdollistaa tuotot nousevilla markkinoilla ostojen kautta ja laskevilla markkinoilla (lyhyeksi) myynnin kautta. Obligaation ja Sijoituswarrantin tuotto on siten markkinaneutraalia eikä riipu markkinoiden yleisestä eikä muiden omaisuusluokkien kehityksestä. Sijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa Comm-PASS strategiaan vaihtoehtoisesti pääomaturvatulla Obligaatiolla tai Sijoituswarrantilla, jossa sijoitettu pääoma voi tuottaa erinomaisesti, mutta jossa sijoitettu pääoma ei ole turvattu. Lainaehtojen mukainen indeksin kehitykseen perustuva tuotto lasketaan Obligaatiosijoituksen nimellispääomalle. Sijoituswarranttiin vaadittava rahamääräinen sijoitus on 22 % Sijoituswarrantin laskennallisesta nimellispääomasta, jolle indeksituotto lasketaan. Warranttisijoituksessa pääoman tuoton niin sanottu vivuttaminen johtaa arviolta noin 4,55-kertaiseen tuottoon pääomaturvattuun obligaatioon tai esimerkiksi vastaavaan rahastosijoitukseen verrattuna. Obligaatiosijoituksessa sijoittaja saa aina sijoittamansa varat takaisin eräpäivänä, kun taas Sijoituswarranttiin sijoitetulla pääomalla ei ole pääomaturvaa. Kohde-etuushyödykkeet sekä Comm-PASS strategia Pääryhmät Energia 51,0 % Maatalous 19,8 % Karja 4,3 % Arvometallit 6,1 % Perusmetallit 18,8 % (Lähteet: UBS AG) Obligaation ja Sijoituswarrantin Comm-PASS (Commodities Portfolio Algorithmic Strategy System) -hyödykestrategian kohde-etuutena toimii 19 hyödykettä, jotka jakaantuvat viiteen eri pääryhmään (kts. taulukko). Comm-PASS -strategia perustuu UBS AG:n kehittämään matemaattiseen malliin, jonka tavoitteena on hyödyntää futuurien avulla hyödykemarkkinoiden sekä yksittäisten hyödykkeiden trendeihin perustuvaa hintakäyttäytymistä. Jokaiselle kohde-etuutena olevalle hyödykkeelle määritellään erillinen hinnan käyttäytymiseen perustuva malli, jonka antamien osto- ja myyntisignaalien mukaisesti hyödykettä ostetaan (long) tai myydään lyhyeksi (short). Strategia ottaa huomioon yksittäisten hyödykkeiden ominaispiirteet ja mahdollistaa tuotot myös laskevassa markkinassa lyhyeksi myynnin kautta ollen näin markkinaneutraali. Useaan eri hyödykelajiin sijoittavan strategian korrelaatio muihin omaisuuslajeihin, esim. osakkeet ja korot, on erittäin pieni tarjoten sijoittajalle hajautusmahdollisuuden. Hyödykeindeksien kehitys ja tunnusluvut Comm-PASS Eurostoxx50 Euro Government Bond index Tunnusluku Comm-PASS Eurostoxx50 Euro Bond Index Vuotuinen tuotto 17,9 % -0,3 % 4,0 % Kuukausituottojen volatiliteetti 14,5 % 20,5 % 3,4 % Sharpe ratio 1,24 (neg) 1,17 Korrelaatio Comm-PASS - strategiaan (Lähteet: UBS AG, Bloomberg) - 0,068 0,002

5 Tuotonlaskenta Tuottoesimerkki Comm-PASS II 2013 Obligaation ja Sijoituswarrantin tuottoskenaarioita Obligaation ja Sijoituswarrantin tuotto määräytyy UBS AG:n Comm-PASS Strategy indeksin laina-aikaisen ehtojen mukaisen kehityksen perusteella. Obligaatiosijoituksessa sijoittaja saa eräpäivänä takaisin sijoittamansa pääoman kokonaisuudessaan ja tämän lisäksi mahdollisen indeksin kehitykseen perustuvan tuoton. Sijoituswarrantin tuotto määritetään laskennalliselle nimellispääomalle, joka on noin 4,55-kertainen Warranttiin sijoitettuun rahamäärään verrattuna. Viitteellinen osallistumisaste Obligaatiolle on 115 % sekä Sijoituswarrantille 100 %. Liikkeeseenlaskun toteuttamisen ehtona on, että osallistumisaste voidaan vahvistaa vähintään Obligaatiolle 105 %:n ja Sijoituswarrantillle 95 %:n tasoon. Sijoitus Comm-PASS indeksin kehitys Obligaation arvo eräpäivänä % % Warrantin arvo eräpäivänä % % % % % % % % Sijoitetun pääoman tuotto Obligaatio Warrantti 0,0 % -100,0 % 0,0 % -100,0 % 11,5 % -54,5 % 34,5 % 36,4 % 57,5 % 127,3 % 80,5 % 218,2 % 103,5 % 309,1 % 126,5 % 400,0 % 149,5 % 490,9 % 172,5 % 581,8 % Tuottojakauma Sijoitetun pääoman tuottosimulaatio Comm-PASS II 2013 Obligaatiolle ja Sijoituswarrantille Front Capital Oy on tehnyt Comm-PASS II 2013 Obligaation ja Sijoituswarrantin ehdoilla historialliseen kohdeindeksin kehitykseen perustuvan sijoitetun pääoman tuottosimulaation*. Koko saatavilla olevaan kohde-etuuden historialliseen kehitykseen perustuva havaintoaineisto käsittää yhteensä havaintoa (tuottojen jakautuminen erääntymisperiodilta ) ja osoittaa Obligaatioon sijoitetun pääoman keskituoton havaintoperiodin aikana olleen 131,5 % (18,3 % p.a.). Sijoituswarranttiin sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto samalle periodille on 419,9 % (39,1 % p.a.). *Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta (Lähteet: Bloomberg, Front Capital) 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Obligaatio (vasen) Sijoituswarrantti (oikea) % 650% 600% 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% Comm-PASS II 2013 Obligaatio Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti Liikkeeseenlaskija UBS AG, Jersey Branch (Moody s Aa2 / S&P AA-) UBS AG, London Branch (Moody s Aa2 / S&P AA-) Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä Instrumentin tyyppi Indeksisidonnainen pääomasuojattu Obligaatio Indeksisidonnainen pääomasuojaamaton Sertifikaatti (Sijoituswarrantti) Nimellisarvo (NA) EUR EUR Myyntihinta ja -palkkio 100 % + 1 % 22 % (nimellisarvosta), ei palkkiota Vähimmäiserä EUR ja sen jälkeen EUR kerrannaiset 10 Sijoituswarranttia, eli EUR (vastaa ,54 EUR nimellisarvoa), ja sen jälkeen EUR kerrannaiset (1 Warrantti) Indeksi Tuotto UBS Comm-PASS Strategy Index (Bloomberg: UCCP1A Index) Indeksin alkuarvo Alkuarvo muodostuu Comm-PASS Strategy -indeksin arvosta Indeksin loppuarvo Indeksin loppuarvo Indeksin alkuarvo Max (0%; ) Indeksin alkuarvo Loppuarvo muodostuu Indeksin laina-ajan viimeisen vuoden neljännesvuosittaisten havaintojen keskiarvosta ensimmäisen havaintopäivän ollessa ja viimeisen (yhteensä 5 havaintoa) Erääntymishinta NA x (100 % + [Osallistumisaste * Tuotto]) NA x (Osallistumisaste * Tuotto) Osallistumisaste 115 % 100 % Listautuminen pörssiin Ei Frankfurtin pörssi Selvitysjärjestelmä Euroclear APK ISIN-koodi X CH Myyntirajoitukset Järjestelypalkkio Lopulliset ehdot Tuote tarkoitettu lähinnä suomalaisille sijoittajille Front Capital saa liikkeeseenlaskijalta palkkiota, joka pääsääntöisesti määräytyy ko. sijoitustuotteen Frontin ostohinnan ja tämän tarjouksen myyntihinnan erotuksena, ja jonka suuruus tilanteessa oli n. 1 % p.a. nimellisarvolle laskettuna. Tästä palkkiosta katetaan kaikki myyntiin liittyvät kulut. Lopulliset ehdot vahvistetaan liikkeeseenlaskun yhteydessä ja ne ovat saatavilla Front Capitalista.

6 Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti Valuuttasidonnainen Kehittyvät Valuutat Vaihtoehtosijoitus talouskasvuun Viime aikojen lähes poikkeuksetta kaikkia osakemarkkinoita koskeneesta osakemarkkinoiden korjausliikkeestä ja yleisestä maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta kehittyvien maiden talousnäkymät ovat edelleen positiivisia. Kehittyvät Valuutat Sijoituswarrantin kohdemaissa kasvun uskotaan jatkuvan terveellä pohjalla, mitä tukee kohonneiden raaka-ainehintojen lisäksi mm. tuotannon kasvu sekä yleisesti parantunut työllisyystilanne. Kohdemaiden vientituotteet ovat myös Yhdysvaltain dollareissa noteerattuja, eli dollarin vahvistuminen pitäisi myös tukea kohdemaiden talouden kehitystä. Vahva talouskasvu erityisesti taantumapelkojen kanssa painiskelevien kehittyneiden länsimaiden ja esimerkiksi Japanin rinnalla ja kehittyvissä maissa talouden ja politiikan vakauden lisääntyminen tukee kyseisten markkinoiden valuuttoja. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantin kohde-etuusmaina ovat Brasilia, Venäjä ja Turkki, joiden valuuttakurssien laina-aikaiseen kehitykseen Sijoituswarrantin tuotto on sidottu. Sijoituswarranttiin vaadittava rahamääräinen sijoitus on 11 % Sijoituswarrantin laskennallisesta nimellispääomasta, jolle tuotto lasketaan. Warranttisijoituksessa pääoman niin sanottu vivuttaminen johtaa arviolta yli yhdeksänkertaiseen nimelliseen pääomaan verrattuna esimerkiksi pääomaturvattuun obligaatioon tai esimerkiksi vastaavaan rahastosijoitukseen verrattuna. Tuottoehdon täyttyessä Sijoituswarrantin nimelliselle pääomalle maksetaan vähintään 40 %:n tuotto, mikä vastaa yli 263 %:n tuottoa sijoitetulle pääomalle. Sijoituswarranttiin sijoitetulla pääomalla ei ole pääomaturvaa. Kohde-etuusvaluutat sekä -markkinat Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantin tuotto on sidottu Brasilian, Venäjän ja Turkin valuuttojen laina-aikaiseen kehitykseen suhteessa euroon. Venäjä Raaka-aineiden hintojen nousun ja julkisen sekä yksityisen kulutuksen kasvun vetäminä Venäjän talous on viime vuosien aikana kasvanut ennätyksellisen nopeasti. Nopea talouskasvu on johtanut samalla maksutaseen sekä julkisen budjetin ylijäämään että huomattavaan valuuttavarantoon. Venäjä on maailman toiseksi suurin öljyn tuottaja, minkä odotetaan olevan kasvun sekä investointien veturi tulevaisuudessa. Maahan suuntautuvien investointien sekä vahvan, yli 7 % ennustetun BKT:n kasvun, odotetaan samalla tukevan Venäjän ruplaa. Brasilia Brasilian taloutta tukevat kohonneiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen lisäksi maan hallituksen pitkäjänteinen talouspolitiikka sekä toimialojen jatkuvat rakenteelliset muutokset ja osakemarkkinoiden kehittyminen. Maan korkea korkotaso yhdessä talouskasvun kanssa houkuttelee ulkomaisia investointeja. Brasilian BKT:n reaalisen kasvun odotetaan säilyvän yli 4 %:n tasolla vuosina Turkki Turkki kokee tällä hetkellä poliittista turbulenssia, jolla saattaa olla hetkellisesti jarruttava vaikutus taloudellisille uudistuksille, joita maa parhaillaan yrittää viedä läpi. Haasteita taloudelle asettaa maksutaseen vaje, jota helpottamaan Turkki neuvottelee rahoitusjärjestelyistä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa. Turkin liira on kuluvan vuoden aikana heikentynyt suhteessa muihin kehittyviin valuuttoihin jättäen tilaa toipumiselle. Turkin korkean yli 16 %:n korkotason odotetaan tukevan Turkin liiraa. Inflaation odotetaan tulevana vuonna pysyttelevän alle 10 %:n tasolla indikoiden reaalikoron ollessa selvästi positiivinen. (Lähde: JPMorgan) Kohde-etuusvaluuttojen suhteellinen kehitys TRYEUR BRLEUR RUBEUR (Lähde: Bloomberg)

7 Tuotonlaskenta Sijoituswarrantin tuotto määräytyy kolmen kohde-etuusvaluutan laina-aikaisen ehtojen mukaisen kehityksen perusteella. Mikäli kolme kohde-etuusvaluuttaa laina-aikana säilyvät ennallaan tai vahvistuvat suhteessa euroon, maksetaan eräpäivänä Sijoituswarrantin laskennalliselle nimellispääomalle laskettu 40 %:n kiinteä tuotto, mikä vastaa noin 263 %:n tuottoa sijoitetulle pääomalle. Mikäli valuuttojen keskimääräinen vahvistuminen suhteessa euroon ylittää 40 %, saa sijoittaja vahvistumisen kokonaisuudessaan. Mikäli kohde-etuusvaluutat keskimäärin heikkenevät suhteessa euroon, erääntyy Sijoituswarrantti arvottomana. Sijoituswarrantin laskennallinen nimellispääoma on noin yhdeksänkertainen Warranttiin sijoitettuun rahamäärään verrattuna. Tuottoesimerkki Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantin tuottoskenaarioita Warranttisijoitus Ehtojen mukainen valuuttakorin kehitys Warrantin arvo eräpäivänä Sijoitetun pääoman tuotto % % % ,6 % 90,7 % % ,6 % 90,7 % % ,6 % 90,7 % % ,6 % 90,7 % % ,6 % 90,7 % Vuotuinen tuotto % ,5 % 113,2 % % ,5 % 133,5 % Tuottojakauma Sijoitetun pääoman tuottosimulaatio Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantille 300% Front Capital Oy on tehnyt Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantin ehdoilla historialliseen valuuttakurssien kehitykseen perustuvan sijoitetun pääoman tuottosimulaation*. Havaintoaineisto käsittää yhteensä havaintoa (tuottojen jakautuminen erääntymisperiodilta ja osoittaa Warranttiin sijoitetun pääoman keskituoton havaintoperiodin aikana olleen 28,01 % (13,14 % p.a.). Huom! Tuottoehdon täyttyessä Warrantin tuotto sijoitetulle pääomalle on aina vähintään yli 263 %. Tuottoehdon jäädessä täyttymättä erääntyy sijoitus arvottomana. (Lähteet: Bloomberg, Front Capital) 250% Sijoitetun pääoman tuotto 200% 150% 100% 50% 0% % -100% -150% Liikkeeseenlaskija Takaaja NATIXIS Structured Products Limited NATIXIS (Moody s: Aa3 / S&P: AA-) Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti Kohde-etuudet Kohde-etuus Paino Lähde BRLEUR (EUR per 1 BRL) 1/3 Reuters sivu ECB37 (käänteisarvo) RUBEUR (EUR per 1 RUB) 1/3 Reuters sivu ECB37 (käänteisarvo) TRYEUR (EUR per 1 TRY) 1/3 Reuters sivu ECB37 (käänteisarvo) Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä Valuuttakorin kehitys Erääntymishinta 3 Valuuttakurssin kehitys = 1 = 1 W i Valuuttakurssi i, loppu Valuuttakurssi i, alku Valuuttakurssi i, alku Valuuttakurssien alkuarvot määritetään Loppuarvot määräytyvät kunkin valuuttakurssin laina-ajan viimeisen kuukauden viikoittaisista havainnoista (5 havaintoa). Havaintopäiviä ovat , , , ja Mikäli Korin kehitys -osion mukaan Valuuttakorin kehitys on negatiivinen erääntyy Sijoituswarrantti arvottomana. Mikäli valuuttakorin kehitys on nolla tai positiivinen, erääntyy Sijoituswarrantti oheisen kaavan mukaiseen hintaan: Erääntymishinta = NA * Max(40%, Valuuttakorin kehitys) Myyntihinta ja -palkkio Vähimmäiserä Instrumentin tyyppi Nimellisarvo (NA) Listautuminen pörssiin Selvitysjärjestelmä ISIN-koodi Myyntirajoitukset Järjestelypalkkio Lopulliset ehdot 11 % (nimellisarvosta), ei palkkiota 10 Sijoituswarranttia, eli EUR (vastaa ,1 EUR nimellisarvoa), ja sen jälkeen EUR kerrannaiset (1 Warrantti) Valuuttasidonnainen pääomasuojaamaton Sertifikaatti (Sijoituswarrantti) EUR Ei APK FI Tuote tarkoitettu lähinnä suomalaisille sijoittajille Front Capital saa liikkeeseenlaskijalta palkkiota, joka pääsääntöisesti määräytyy ko. sijoitustuotteen Frontin ostohinnan ja tämän tarjouksen myyntihinnan erotuksena, ja jonka suuruus tilanteessa oli n. 1 % p.a. nimellisarvolle. Tästä palkkiosta katetaan kaikki myyntiin liittyvät kulut. Lopulliset ehdot vahvistetaan liikkeeseenlaskun yhteydessä ja ne ovat saatavilla Front Capitalista.

8 Usein kysyttyä Miten teen merkinnän? Onko sijoitustuotteella vakuus? Pääoman tai tuoton maksulle ei ole asetettu erillistä vakuutta ja näiden takaisinmaksuun liittyy aina liikkeeseenlaskijariski. Voinko saada sijoitetut varat käyttööni ennen eräpäivää? Sijoitustuotetta suositellaan jos sijoittaja ei tarvitse sijoitettuja varoja ennen eräpäivää. Front Capital Oy tarjoaa tuotteille normaaleissa markkinaolosuhteissa päivittäin päivitetyn ostohintanoteerauksen ja on valmis toteuttamaan jälkimarkkinakauppoja ko. päivityspäivänä. Jos sijoittaja myy tuotteensa ennenaikaisesti, hän ei välttämättä kuitenkaan saa takaisin koko sijoitettua määrää. Miten sijoitustuote kehittyy? Tietoa sijoitusaikaisesta kehityksestä sijoittaja saa Front Capital Oy:n kotisivuilta www. front.fi kohdasta Arvostukset. Sijoituksen lopulliset ehdot ovat liikkeeseenlaskun jälkeen saatavilla samoilta sivuilta. Voiko tarjous peruuntua? Front Capital Oy pidättää oikeuden peruuttaa tarjous, jos sijoitustuotetta ei merkittävä riittävästi tai jos ehdot eivät täyty markkinatilanteesta johtuen. Verotuksesta Kunkin sijoittajan verokohtelu määräytyy osittain kyseisen sijoittajan oman tilanteen mukaan. Sijoituspäätöstä suunnittelevan sijoittajan on syytä neuvotella veroneuvonantajansa kanssa omaan tilanteeseensa liittyvistä veroseuraamuksista sijoitustuotteen merkinnän, ostamisen, omistamisen ja luovuttamisen osalta Täytä ostositoumuslomake (saat sellaisen myyntipaikoista tai Internetistä toimita se myyntipaikkaan! Myyntipaikka toimittaa sijoittajalle laskun ja merkintä on maksettava viimeistään laskun mainittuna maksupäivänä. Vaihtoehtoisesti myyjäsi luovuttaa sinulle maksua varten tilisiirtolomakkeen, jossa maksun eräpäivä on HETI. Tilisiirtolomakkeen viesti-kenttään tulee aina kirjoittaa sijoittajan nimi sekä sijoituksen nimi. HUOM! pankkirahoitetussa merkinnässä maksaminen tapahtuu aina rahoittajapankille erikseen toimitettavan laskun perusteella. Sijoitustuote kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta liikkeeseenlaskupäivänä tai viipymättä tämän jälkeen. Sijoitustuotteen säilyttäminen Nordeassa olevalla tai tätä tarkoitusta varten avattavalla arvo-osuustilillä on sijoittajalle maksutonta. Asiakkaan luokittelu: Teitä kohdellaan ei-ammattimaisena sijoittajana jos ette AML:n 1. luvun 4 4. momentin mukaan kuulu ammattimaisen sijoittajan ryhmään. Ei-ammattimainen sijoittaja kuuluu AML:n 4 luvussa tarkoitettujen menettelytapasäännösten suojan ja sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetun sijoittajien korvausrahastosuojan piiriin. Teillä on Arvopaperimarkkinalain mukaan oikeus pyytää luokittelun muuttamista. Luokitteluperiaatteista löytyy lisää tietoa yhtiön nettisivuilla, Myynti- ja merkintäpaikka: Front Capital Oy Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Faksi: (09) Front Capital on yksityinen suomalainen sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Rahoitustarkastus (osoite: Snellmaninkatu 6, Helsinki). Front Capital Oy:n kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa. Lainsäädännön niin vaatiessa voidaan asiakkaalle tehdä soveltuvuusarviointi ennen tuotteen tai palvelun tarjoamista. Riskit Sijoittajan tulee perehtyä liikkeeseenlaskijan laatimaan velkakirjadokumentaatioon sekä markkinointiesitteessä oleviin lainaehtoihin, jotka ovat saatavilla Front Capitalista. Strukturoituihin tuotteisiin liittyvät keskeisemmät riskit ovat kuvattu lyhyesti alla. Lisätietoa riskeistä löytyy Front Capitalin sivuilta osoitteessa www. front.fi kohdassa Palvelut. Likvideettiriski Likviditeettiriski viittaa tilanteeseen, jossa sijoittaja haluaa myydä sijoitustuotteen ennen laina-ajan päättymistä. Tällöin lainalle ei välttämättä löydy ostajaa, tai vaihtoehtoisesti, tarjottava hinta ei vastaa lainan todellista arvoa. Yleensä liikkeeseenlaskijat antavat kukin omille lainoilleen takaisinostohinnan laina-aikana. Tuotteen likviditeettiin vaikuttavat suoraan tuotteen kysyntä ja tarjonta ja epäsuorasti muut tekijät, kuten markkinahäiriöt tai infrastruktuuriongelmat, kuten arvopaperien selvitysprosessin puutteet tai häiriöt. Kohde-etuusriski Strukturoidun tuotteen tuotto riippuu valitun kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuuden taso voi vaihdella laina-aikana. Sijoitus strukturoituun tuotteeseen ei ole sama kun sijoitus suoraan kohde-etuuteen. Kohde-etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat lainan arvoon. Lisäksi kohde-etuuden kehitys ei välttämättä korreloi tuotteen jälkimarkkinahinnan kehityksen kanssa, mistä ei myöskään voida antaa takeita. Tuotteissa, joissa pääomasuojaa ei ole, takaisinmaksettava pääoman suuruus on riippuvainen kohde-etuuden laina-aikaisesta kehityksestä. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijariski toteutuu jos lainan liikkeeseenlaskija ei eräpäivänä pysty vastaamaan sitoumuksestaan. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty liikkeeseenlaskijan taloudellista asemaa koskevat tiedot. Myös luottoluokitus kertoo liikkeeseenlaskijariskin suuruudesta. Korkoriski Korkoriski aiheutuu siitä että strukturoidun tuotteen arvo muuttuu markkinakoron muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua jos sijoittaja myy tuotteen ennen eräpäivää. Yleisen korkotason nousu tuotteen osto- ja myyntihetken välisenä aikana laskee tuotteen arvoa ja yleisen korkotason lasku puolestaan nostaa tuotteen arvoa.

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009. Taiwan 2011 Sijoituswarrantti

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009. Taiwan 2011 Sijoituswarrantti Markkinointiesite Myyntiperiodi 23.11. - 11.12.2009 1 Taiwan 2011 Sijoituswarrantti 1 Osakesidonnainen Taiwan 2011 Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöität Warranttisijoitus Taiwanin

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011. Front Nekkar Nokia

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011. Front Nekkar Nokia Markkinointiesite Myyntiperiodi 7.12.2010-14.1.2011 1 Front Nekkar Nokia 1 Front Nekkar Nokia - osakesidonnainen 2-vuotinen pääomaturvaamaton Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöitä

Lisätiedot

Markkinointiesite. Nokia 2012 Sertifikaatti. BRIC Valuutta 2012 Sijoituswarrantti. Myyntiperiodi 2.11. - 20.11.2009

Markkinointiesite. Nokia 2012 Sertifikaatti. BRIC Valuutta 2012 Sijoituswarrantti. Myyntiperiodi 2.11. - 20.11.2009 Markkinointiesite Myyntiperiodi 2.11. - 20.11.2009 1 Nokia 2012 Sertifikaatti 2 BRIC Valuutta 2012 Sijoituswarrantti 1 Sijoituswarrantti Osakesidonnainen Nokia 2012 Sertifikaatti Myynnissä 17.8 4.9.2009

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 Merkintäaika: Sijoitustuotteen tyyppi: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Pääomasuoja: Liikkeeseenlaskija: Takaaja: Tarjoaja: 28.1. - 22.2.2013 Pääomasuojaamaton valuuttakorisidonnainen

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 30.5. - 23.6.2011. Front Avior Sektori

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 30.5. - 23.6.2011. Front Avior Sektori Markkinointiesite Myyntiperiodi 30.5. - 23.6.2011 1 Front Avior Sektori 1 Front Avior Sektori - osakeindeksisidonnainen 1-5 -vuotinen pääomaturvaamaton Sertifikaatti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöitä

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 14/2006 Indeksilaina Kehittyvät Valuutat Perus Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

Markkinointiesite 17.8. - 4.9.2009

Markkinointiesite 17.8. - 4.9.2009 Markkinointiesite 17.8. - 4.9.2009 Maaila Toipuu 2012 II Sijoituswarrantti Maaila Toipuu II 2012 Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskit Hajautettu sijoitus Yhdysvaltojen, Euroopan ja Kiinan

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000076161 Valuuttaobligaatio

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1027: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011

Lisätiedot

Aasia Plus Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio

Aasia Plus Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio Aasia Plus Rahastosidonnainen sijoitusobligaatio»» Rahastosidonnainen sijoitus Aasian osakemarkkinoille ja kehittyville korkomarkkinoille»» Sijoitusaika noin 5 vuotta»» Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG»»

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 2.5. - 3.6.2011. Front Regor Luottokori

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 2.5. - 3.6.2011. Front Regor Luottokori Markkinointiesite Myyntiperiodi 2.5. - 3.6.2011 1 Front Regor Luottokori 1 Front Regor Luottokori - luottoriskisidonnainen 5-vuotinen pääomaturvaamaton Obligaatio Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöitä

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

VENÄJÄ BOOSTER. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 30.11.2012

VENÄJÄ BOOSTER. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 30.11.2012 VENÄJÄ BOOSTER Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Tarjousaika päättyy 30.11.2012 Venäjän osakemarkkinan kurssinousu 140 %:n kertoimella (alustava) Suoja enintään 40 %:n kurssilaskua vastaan Ei pääomasuojaa

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu Indeksilaina Pääomaturvattu sijoitusratkaisu 2 Pääomaturvattua sijoittamista indeksilainoilla Indeksilainalla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaakin kätevän

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI.

LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI. LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kymmenen globaalin lääkeyhtiön muodostaman osakekorin kehityksestä ja Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta

Lisätiedot

ÖLJY AUTOCALL III. Raakaöljysidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton

ÖLJY AUTOCALL III. Raakaöljysidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton ÖLJY AUTOCALL III Raakaöljysidonnainen sertifikaatti Tarjousaika päättyy 17.6.211 Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Täyden tuoton saamiseksi riittää raakaöljyn hinnan pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO Merkintähinta 110 % Pääomaturva 1 100 % Alustava tuottokerroin 2 200 % Kohde-etuudet Sijoitusaika Kolme valuuttaparia: euro/brasilian real (EUR/BRL) euro/etelä-afrikan

Lisätiedot

Mandatum Hellen ja Mandatum Pyrrha Indeksilainat. Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007

Mandatum Hellen ja Mandatum Pyrrha Indeksilainat. Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007 Indeksilainat Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007 Osakemarkkinatuottoa pääomaturvatusti - Mandatum Yksityispankki tuo markkinoille kaksi uutta indeksilainaa, joiden avulla sijoittaja voi hyötyä pääomaturvatusti

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti

Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti Sijoitusaika noin 3 vuotta Sijoitus indeksiin, joka koostuu alhaisen arvonvaihtelun yhtiöistä ja välttää korkean hiilijalanjäljen yhtiöitä Korkea tuottomahdollisuus

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet

Indeksilainoilla vakautta salkkuun. johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainoilla vakautta salkkuun johtaja Antti Parviainen Strukturoidut Tuotteet Indeksilainat Joukkolainamuotoisia sijoituskohteita, jotka koostuvat suurelta osin korkosijoituksesta jolla taataan pääomaturva,

Lisätiedot

RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI.

RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI. RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä Ruotsin osakemarkkinoiden myönteisestä kehityksestä seuraavan viiden vuoden aikana. Sijoitukseen vaadittava pääoma on vain

Lisätiedot

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Sisältö Commerzbank AG Bull & Bear perusteet Sertikaatin komponentit Esimerkkejä Vertailua muihin tuotteisiin Suojamekanismi Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1807: VIENTIYHTIÖT YLITUOTTO Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III Osakeindeksisidonnainen Tarjousaika päättyy 21.10.2011 Warranttisijoitus Suomen osakemarkkinalle Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat yhdessä :n 18. toukokuuta 2011 päivätyn

Lisätiedot

Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat. Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008

Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat. Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008 Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008 Sisällys Indeksilaina Raaka-aine Trendi Indeksilaina Allokaatio Allokaatiotodistus 2 Epävarma markkinatilanne?

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023A: OSAKEOBLIGAATIO USA MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1023B: OSAKEOBLIGAATIO USA TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot

Lisätiedot

OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA II

OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Osakeobligaatio 1079A ja 1079B: OSAKEOBLIGAATIO EUROOPPA II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies:

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Sampo Pankki Oyj. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK INDEKSIBOOSTER 1802: RDX Booster Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn ja 8.8.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE +

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 7.10.2009 päivätyn

Lisätiedot

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Markkinatakaajan rooli Vipuvaikutus Bull & Bear Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki

Lisätiedot

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen?

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä,

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 20.11.2008 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Danske

Lisätiedot

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla Mika Raukko, SIP Nordic Oy www.aktiiviporssikauppa.com Agenda Mini-futuurit Mikä on Mini-futuuri? Kohde-etuudet

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1052A: OSAKEOBLIGAATIO AMERIKKALAISET KULUTUSTUOTTEET MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1052B: OSAKEOBLIGAATIO AMERIKKALAISET KULUTUSTUOTTEET TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA SUOMEN STRUKTUROITUJEN SIJOITUSTUOTTEIDEN YHDISTYS RY Jaana Immonen 7.2.2012 Hieman historiaa maailman ensimmäinen osakeindeksiobligaatio laskettiin liikkeeseen

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot

Valuuttaa rahoillesi, ilman tarpeettomia riskejä

Valuuttaa rahoillesi, ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5045 Valuuttaa rahoillesi, ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private)

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) LAINAKOHTAISET EHDOT Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2008 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2008 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman

Lisätiedot

TÄHTIRAHASTOT Sijoituswarrantti

TÄHTIRAHASTOT Sijoituswarrantti TÄHTIRAHASTOT Sijoituswarrantti Warrantin kohde-etuutena kehittyvien osake- ja korkomarkkinoiden tähtirahastot Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 3 vuotta Liikkeeseenlaskija

Lisätiedot

USA Blue Chip 7. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 15. helmikuuta 2013. Equity Structured Retail

USA Blue Chip 7. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 15. helmikuuta 2013. Equity Structured Retail USA Blue Chip 7 Equity Structured Retail Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 15. helmikuuta 2013 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti USA Blue Chip 7 on noin viisivuotinen sijoitus

Lisätiedot

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjä-kaupan tukena Mitä ruplalle kuuluu? Kilpailuetua oikealla valuutan valinnalla Tunne ja hallitse valuuttariskisi 2

Lisätiedot

Paras kolmesta. Viimeinen merkintäpäivä 11. marraskuuta 2011

Paras kolmesta. Viimeinen merkintäpäivä 11. marraskuuta 2011 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä 11. marraskuuta 2011 Paras kolmesta Hajautettu varainhoitostrategia jonka tuotto seuraa parhaiten kehittynyttä kohde-etuuskoria Tuotevaihtoehdot:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Elokuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5070 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 20.9.2011 1 18. elokuuta 2011 Ilmassa epävarmuutta mutta myös mahdollisuuksia

Lisätiedot

Sijoituswarrantti Eurooppa Sektorit 11/2016

Sijoituswarrantti Eurooppa Sektorit 11/2016 Sijoituswarrantti Eurooppa Sektorit 11/2016 Sijoitus valituille eurooppalaisille toimialoille, joiden odotetaan hyötyvän Euroopan elpyvästä talouskasvusta Korkean riskin vastapainona houkutteleva tuottomahdollisuus

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 8 Optioiden hinnoittelusta 1. Optioiden erilaiset kohde-etuudet 1.1. Osakeoptiot Yksi optio antaa yleensä oikeuden ostaa/myydä 1 kpl kohdeetuutena olevia

Lisätiedot

Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla

Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla Matias Juslin Equity Derivatives Public Distribution 21. marraskuuta 2013 Bull & Bear -sertifikaatit: Johdanto Pörssissä treidattu sertifikaatti, jolla

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit käyttää pörssinoteerattuja sijoitustuotteita Sijoittajamestari

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Uuden Sukupolven Indeksituotteet. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010

Uuden Sukupolven Indeksituotteet. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010 Uuden Sukupolven Indeksituotteet Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010 Uuden Sukupolven Indeksituotteet Indeksisijoittaminen Euroopassa Sijoittajien vaatimukset

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5064 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 15.2.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta

Lisätiedot

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Tähtiluokka 2009 Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Indeksilaina sijoituskohteena Nimellispääoma suojattu Liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus merkittävä tekijä Tuottona tietty prosenttiosuus viiteindeksin

Lisätiedot

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 0.5.2005 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Sampo Pankin joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit A50A000 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset.4.05 Futuuri, termiinit ja swapit Tehtävä 6. Mikä on kahden vuoden bonditermiinin käypä markkinahinta, kun kohdeetuutena on viitelaina, jonka nimellisarvo

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 2025: Osakeobligaatio Etelä-Eurooppa

Danske Bank DDBO 2025: Osakeobligaatio Etelä-Eurooppa Danske Bank DDBO 225: Osakeobligaatio Etelä-Eurooppa Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI471568 Osakeobligaatio

Lisätiedot

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista SP KAPITAALI OY Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista 9.1.2014 1 1. YLEISTÄ Sijoituspalveluiden tarjoajan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Emerging Markets Valuutta Private (ISIN-tunnus: FI4000018676) lopulliset ehdot

Lisätiedot

Pääomasuojatut sijoitukset

Pääomasuojatut sijoitukset Pääomasuojatut sijoitukset Maaliskuu 2016 Merkintäaika 1. 2. 8. 3. 2016 Osakeindeksiobligaatio Demografia & Terveys SHBO 5508 MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Johdanto 27. tammikuuta 2016 Turbulentti aloitus

Lisätiedot

ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa. Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta

ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa. Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta Aggressiivinen tuottopotentiaali korkeaa riskiä sietävälle pienellä

Lisätiedot

OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA VII

OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA VII Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Osakeobligaatio 1095A ja 1095B: OSAKEOBLIGAATIO MAAILMA VII Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies:

Lisätiedot