TYÖLLISYYSFOORUMI KAIRA-HANKE Jaana Huovinen Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen, S10179

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖLLISYYSFOORUMI 13.12.2011. KAIRA-HANKE 2008-2012 Jaana Huovinen Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen, S10179"

Transkriptio

1 TYÖLLISYYSFOORUMI KAIRA-HANKE Jaana Huovinen Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen, S10179

2 Palvelujärjestelmä Ketä kentällä toimii? - Toimijoita on paljon. Mikä on kenenkin rooli? Palvelujärjestelmän tuntemus sekä oman ja yhteistyökumppaneiden tehtävien kirkastaminen. Työnjako? - Kenen asiakas? Päättävätaho vs. Toteuttava taho, kenelle kuuluu vastuu asiakkuudesta? Yhteistyön merkitys? - Ovatko asiakkaat toimijoita varten vai toimijat asiakkaita varten? Mikä on asiakkaan etu? 2

3 OKM, etsivä Nuorisotyö STM Sosiaalityö Perusterveydenhuolto Erityissairaanhoito Päihde- ja mielenterveystyö Riippuvuuksien hoito toimeentulotukiasiakkaat (Ei työnhakuvalmiuksia) TYP Kuntouttava työtoiminta TEM Tev., th., tk., te-koulutus, palkkatuki 3. palvelulinja 2.palvelulinja 1.palvelulinja KELA määrittää mm. asiakkaan työmarkkina-aseman ja taloudellisen tuen Osa-aikaeläke, Sv-päiväraha, toimeentulotuki, työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, kuntoutustuki ansiosidonnainen päiväraha, palkkatukityö Työmarkkinavalmiuksien parantaminen Motivoiva, Ylläpitävä, Parantava, Kannustava, Etsivä, Korjaava, Kuntouttava, Edistävä, Valmentava, Sosiaalinen vahvistaminen Peruskuntien ja kaupunkien rooli toiminnan koordinoijana, mahdollistajana, esim. tilat ja ohjaajaresurssi etsivätyö päivätoimintapaikat Matalankynnyksen paikat 3. sektori yhdistykset Yksityinen sektori Viranomaisvastuussa oleva taho Toteuttava taho Yhteistyön merkitys Vastuu asiakkuudesta, kenen? Ketjuttaminen, siirtymävaiheet ratkaisevia 3 pajat hankkeet Toimijat kovassa ytimessä :

4 Kuntiin/seutukuntiin työllisyydestä vastaavat henkilöt, vastaamaan maakunnallisen vastuuhenkilön suuntaan kunnan työllisyyden / rakenteellisen työttömyyden tilanteesta sekä käytännön asioista ja järjestelyistä kunnissa, kuten: Nuorten työllistymisen edistäminen Kuntouttavan työtoiminnan organisoiminen Välityömarkkinoiden selkiyttäminen (työnantajayhteistyö, välityömarkkina-työpaikat, kuten pajat, edelleen sijoittaminen, kuntouttavan työtoiminnan työpaikat ja niihin sijoittaminen, asiakaslähtöinen ja moniammatillinen jatkopolku-ohjaus, palveluohjaus) Työttömien terveydenhuolto Työllisyyskoulutustarpeet kunnissa Tukipalvelujen saamisen varmistaminen työttömän työnhakijan tueksi Jatkuva, vastavuoroinen ja rakentava palautteen anto 4

5 Maakuntatasolle toimija huolehtimaan käytännön toimenpiteiden toteutumisesta, ohjauksesta ja kunnallisten toimijoiden, työllisyyden hoitoon perustettujen hankkeiden, sekä ajankohtaisten asioiden hoitamiseksi: Laadun ja ammattitaidon varmistaminen maakunnan työllisyysasioita hoitavien toimijoiden keskuudessa; kuten koulutusta välityömarkkinoiden ohjaaja-valmentajajille Tieto-taidon ja osaamisen varmistaminen maakunnallisesti Hyvien käytänteiden levittäminen kaikkiin kuntiin Maakunnassa toimivien työllistämishankkeiden päällekkäisyyksien tasoittaminen, ja palveluohjauksen ketjuttaminen Foorumin koollekutsuminen, sihteerinä toimiminen ja järjestäytymisestä huolehtiminen Tiedottaminen ja yhteistyöverkoston ylläpitäminen Ajankohtaisen tiedon välittäminen kuntiin Toimii yhteistyössä maakunnan kuntouttavan työtoiminnan organisoijan kanssa 5

6 Maakunnallinen työllisyydenhoitofoorumi laatii maakunnallisen työllisyysohjelman ja valvoo sen toteutumista. koulutuspoliittiset linjaukset maakunnassa aie-/puitesopimusten laatiminen eri toimijoiden kanssa työvoiman tarve saatavuus ennakointia elinkeinoelämän tarpeiden huomioiminen, yritysyhteistyö välityömarkkinoiden kehittäminen nivelvaihe kohti avoimia työmarkkinoita kuntouttava työtoiminta, työttömien terveydenhuolto nuorten työttömyyden ehkäisy ja hoito 6

7 Aie-/puitesopimus: Sovitaan määräajoin mm: Toimijoiden tehtävät Jaetut vastuut ja roolit Toiminnan painopistealueet kehittämiskohteet Kainuussa 7

8 ESITYS SUOMUSSALMEN TYÖLLISYYDEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI 8

9 Miksi työllistää Kunnan lakisääteiset työllistämisvelvoitteet: Kuntalain 1.3 mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia, johon työllisyydenhoidon voidaan katsoa kuuluvaksi Laki julkisista työvoimapalveluista: kunnilla on velvollisuus järjestää työntekomahdollisuuksia työttömille työnhakijoille (aluevelvoite) Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kunnat järjestämään kullekin asiakkaalle sopiva palvelukokonaisuus Työmarkkinatuen uudistus 1216/2005: kunta joutuu maksamaan 50 % työmarkkinatuesta takaisin KELALLE kun työtön on saanut työmarkkinatukea yli 500 pv (ns. sakkomaksu) Uusi hallitusohjelma ( ) asettaa lisähaasteita kunnille. Se siirtää viimeistään 12 kk työttömyyden jälkeen työllisyydenhoidon päävastuun kunnille. Aluksi vastuunsiirtoa kunnille siirretään kokeiluluontoisesti ja Kuntaliiton mukaan kunnille varataan kokeilua varten riittävät resurssit. Vaikeasti työllistettävien osalta kuntien työllisyyden hoito on nähtävä ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä palveluna, joka on: suoria ja välillisiä säästöjä sekä tuottoja, hyvinvoinnin edistämistä, työvoimareservien käyttöönoton ja työvoiman saatavuuden turvaamista. 9

10 Toiminnan vaikuttavuus Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Lisää kumulatiivisesti hyvinvointia Työpaikkojen järjestäminen Työpainotteisen opiskelun mahdollistaminen Oppisopimus-, siviilipalvelu- ja kesätyöpaikkojen järjestäminen keskitetysti Hallintokuntien työllistämispalveluiden keskittämisestä koituvat hyödyt: - Kustannussäästöt - Toiminnan tehostuminen - Työllisyyden hoidon kehittäminen mahdollistuu - Toiminnan laadun valvonta mahdollistuu - Toiminta pysyvää ja pitkäjänteisempää - Jako kunta/työllistettävät asiakkaat/palveluja ostavat asiakkaat/yhteistyökumppanit 10

11 Asiakkaan urasiirtymätavoite Asiakastavoitteen mittarina on URASIIRTYMÄ uuteen työmarkkina-asemaan: Passiivituelta tai toimeentulotuelta aktivointisuunnitelmaan Aktivointisuunnitelmasta kuntouttavaan työtoimintaan, työmarkkinaharjoitteluun tai työelämävalmennukseen Työssä kuntoutuminen, arviointi ja sopimuksen uusinta tai eläke Säännölliseen työtoimintaan 3-5 pv/vko Säännöllisestä työtoiminnasta palkkatukityöhön Palkkatukityöstä ansiosidonnaiselle, opiskeluun tai työhön 11

12 Asiakkuusprosessi Rekrytointi: Asiakasyhteydenotto Tapaamiset/haastattelut Työllistymissuunnitelma Toimeenpanon rutiinit -aktivointisuunnitelmat -palkkatukihakemus -harjoittelusopimus -työkokeilusopimus -ostopalvelusopimus Työllistämistoimenpiteet: Kuntouttava työtoiminta Työmarkkinatukiharjoittelu, työkokeilu, palkkatukityö kunnan yksiköissä Kunnan velvoitetyöllistäminen Osatyökykyisten työtoiminta Työttömien työterveyshuolto Tukitoimet jatkopolulle: Asiakastavoitteena siirtyminen uuteen työmarkkina-asemaan Ohjaus, neuvonta Tuki yrityksille -neuvonta -työtoimintapalvelu -mahdollinen edelleensijoitus Vetovoimaa avoimille työmarkkinoille Syvennetyt terveys ja työkykyselvitykset; eläkeselvitysten käynnistäminen Työn suuntaan ohjaus ja valmennus Urasiirtymätavoite Asiakkaat siirtyy uuteen työmarkkina-asemaan 12

13 Tuotteet ja palvelut Lajittelu, kierrätys ja uusiotuotanto Pajatuotemyynti Ruokapalvelut työntekijäasiakkaille ATK- ja toimistopalvelut työllistäville järjestöille, kyläyhdistyksille jne. Kotityö-kyläpalvelut esim. asiointi, avustus, siivous, kiinteistönhuolto, pihatyöt Ammatilliset kuntoutukset Työkyvyn arvioinnit ja lausunnot Ryhmäpalvelut esim. starttivalmennus TOPPIS-työssäkouluttautuminen Työvalmennus Oppisopimuskoulutus Hyvät puitteet antavat paljon erilaisia mahdollisuuksia tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen 13

14 Henkilöstö kunnanhallitus hallintojohtaja vastaava yhteistyökumppaneiden ryhmä toimistopalvelut/suomut ry palkkatuetut/osatyökykyiset toimialaohjaaja toimialaohjaaja toimialaohjaaja kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja palkkatukiohjaaja työllistämistuella palkkatukiohjaaja työllistämistuella palkkatukiohjaaja työllistämistuella Asiakasmääriä: toimiala- ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat voivat ohjata 75 työntekijäasiakasta (n. 15 hlöä/ohjaaja) Ilman ohjausta seinien ulkopuolelle sijoitetut työllistetyt 34 (11/2011) kesätyöntekijät 69 (2011) siviilipalvelu 1(2011) 14

15 Tulot Tulot nousevat nykyisestä Kierrätysmyynti Pajatuotemyynti Hinnoiteltavat palvelut: Kotityöpalvelujen palvelumaksut Kyläpalvelut ATK-palvelut Työkyvyn arvioinnit ja lausunnot Ryhmäpalvelut esim. starttivalmennus Ammatilliset kuntoutukset Työvalmennus Kuntouttavan työtoiminnan ohjauksen järjestämisestä maksettava tuki kunnalle, / ohjattava/päivä Talous Menot Pajatoiminta vastaavan ja 3 ohjaajan palkkauskustannukset tilavuokrat muut kustannukset Kuntouttava työtoiminta ohjaajan palkkauskustannukset tilavuokrat Suomut ry:n palkkauskustannukset Suomut ry:lle Työttömien yhdistykselle Yht Tulot käytetään työllistämiseen Menot nousevat nykyisestä: palkkauskustannuksia kunnan sisäisiä tilavuokria Menojen vähennyksenä: KELAN -maksut n

16 Tilanne ilman työllisyyden hoitoa Talas-hankkeen loputtua: KELAN sakkomaksut: Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna 2011 n KELAN maksut nousevat: esim x 60 hlöä = Vertailua Erityisterveydenhuollon kustannukset nousevat Työ- ja työharjoittelupaikat vähenevät Verotulot pienenevät Työttömyys ja syrjäytyminen kasvaa Toimeentulomaksut kasvavat Työllistäminen hoidettuna: Pysyvä toiminta jatkaa Talaksen ja kuntouttavan työtoiminnan toimintaa, sekä hoitaa keskitetysti kunnan työllisyyden hoidon velvoiteitta. n hlöä / kk palkkatuella, työelämän valmennuksessa, työharjoittelussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Muu työllistäminen ennallaan Säästetään KELAN sakkomaksuissa Paja- ja kierrätys- ja yhteistyötahojen palvelutulot lisääntyvät Erityishuollon kustannukset pienenevät Työ- ja työharjoittelupaikat säilyvät Verotulot kasvavat Työttömyys ja syrjäytyminen vähenevät Tomeentulomaksut pienenevät 16

17 Toimitilat Entinen kurssikeskus Miilutie 5:ssä, jossa on toimisto-, keittiö-, tekstiili-, puu- ja tulityötilat sekä kierrätyshalli tiloissa on asiakasnettiyhteys, joka toimii koko talossa mokkulalla ja henkilökuntanettiyhteys Riittävät ja monipuoliset tilat sisällä ja laajat ulkoalueet mahdollistavat monenlaisen toiminnan 17

18 Yhteistyötahot Ylä-Kainuun Työ- ja Elinkeinotoimisto TYP Työvoimanpalvelukeskus Aikuissosiaalityö Ammattiopisto Luovi KAO Elinkeinotoiminta yritysyhteistyö Hallinto-, sivistys-, nuoriso- ja tekniset palvelut Naapurikunnat Tehostetun yhteistyön periaate: Kaikkien yhteinen intressi on asiakkaan siirtyminen uuteen työmarkkina-asemaan 18

19 Menestystekijät Kunnan ominaispiirteet Yksikön hyvät toimivat tilat Suomujen työllistämisen asiantuntemus Asiantunteva ja jämäkkä työllistämistalouden, palvelutuotannon, tuotevalmistuksen sekä henkilöstön johtaminen Organisaation avainhenkilöiden onnistunut rekrytointi Aktiivinen yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa 19

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5. Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.2014 Kuntien muuttuva rooli työllisyydenhoidossa Resurssit julkisten

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA Kaira-hanke - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen/s10179 PROJEKTISUUNNITELMA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA 1. TAUSTAA Kainuun TE-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan

Lisätiedot

uiopas- dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf uiopasdfghjklzxcvbnmqwerty- ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

uiopas- dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf uiopasdfghjklzxcvbnmqwerty- ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwerty- uiopasdfghjklzxcvbnmqwerty- Kinnulan kunnan työllistämisstrategia 2014-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu 4 40100 Jyväskylä JATKOHAKEMUS VUODELLE 2011 Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa

Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa TE-toimiston kysely välityömarkkinoiden toimijoille TE-toimisto lähetti digitaalisen kyselyn 327 toimijalle, joista 58 vastasi siihen. Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 1. KAUPUNKISTRATEGIA JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN Kuhmon kaupunkikonsernin strategian perusasiakirjassa todetaan, että Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat tai

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 205 TALOUSSUUNNITELMA 205-207 Valtuusto 08.2.204 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 205-207 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-6 Kunnan toimintaympäristö 7-6 Kuntastrategia ja hallitusohjelma

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9 Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Helsinki 2011 ISSN-L 1236-2115 ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

palveluesimies Kristel Stenman-Huuskonen palveluesimies Maarit Lintinen palveluesimies Minna Äijälä Kansainvälinen työnvälitys ryhmä

palveluesimies Kristel Stenman-Huuskonen palveluesimies Maarit Lintinen palveluesimies Minna Äijälä Kansainvälinen työnvälitys ryhmä Orivesi 25.4.2014 ELY-keskuksen strateginen ohjaus E-johtoryhmä /Erkki Lydén PIRKANMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON JOHTAJA VESA JOUPPILA ELY -keskuksen ja TEtoimiston yhteiset hallinnolliset tukipalvelut

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot