Hoito- ja hoivapalvelujen myöntämisen kriteerit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoito- ja hoivapalvelujen myöntämisen kriteerit"

Transkriptio

1 Hoito- ja hoivapalvelujen myöntämisen kriteerit Sosiaali- ja terveyslautakunta Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

2 Sisällys 1. KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN... 4 TUKIPALVELUT... 4 PÄIVÄTOIMINTA... 4 KOTIHOITO... 5 PALVELUTALOT OMAISHOIDONTUKI PERHEHOITO LYHYTAIKAISHOITO TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN LAITOSHOITO TERVEYSKESKUSSAIRAALA

3 Vanhuspalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain (66/1972) mukaista kotisairaanhoitoa sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (sostma1507/2007) mukaista avo- ja laitoshoitoa. Omaishoidontuen myöntämistä säätelee Laki omaishoidontuesta (937/2005). Kaikki palvelut perustuvat viranomaisten tekemään päätökseen ja niissä noudatetaan asiakasmaksulakia ja asetusta sekä Liperin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymää asiakasmaksutaksaa. Palvelujen myöntämisen perusteet ja käytettävät mittarit ovat suuntaa antavia. Jokaisen asiakkaan palvelutarve arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelujen myöntämisessä käytetään yksilöllistä tarveharkintaa. Palveluja annetaan Liperin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Liperin kunnan ikäihmisille. Palvelutarpeen arviointi ja arvioinnissa käytettävät mittarit: Kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä ja Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saajilla on oikeus päästä sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin määräajassa. Palvelujen tarve on arvioitava kiireettömissä tapauksissa viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä yhteydenotosta kuntaan. Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä tai ovat palvelujen piirissä, mutta palvelun tarve muuttuu. Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi, kotihoidon palvelut voidaan aloittaa jo seuraavana päivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluja ja laitoshoitoa on järjestettävä myös kunnassa tilapäisesti oleskeleville. Palvelutarpeen arvioinnissa käytettävien mittareiden antamat tulokset ovat suuntaa antavia. Mittareina käytetään RaVa-toimintakykymittaria (fyysisen toimintakyvyn arviointimittari), MMSE-muistitestiä ja kotihoidon palvelutarpeen arviointiin soveltuvaa asiakaskorttia. RaVa-indeksin arvo Avun tarve 1,29-1,49 Satunnainen hoidon tarve 1,50-1,99 Tuetun hoidon tarve 2,00-2,99 Valvotun hoidon tarve 3,00-3,49 Tehostetun hoidon tarve 3,50-4,03 Täysin autettava RaVa-toimintakykymittari on ikäihmisten (65-vuotiaat ja vanhemmat) toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari. Toimintakykyä arvioidaan seuraavien toimintojen avulla: näkö, kuulo, 2

4 puhe, liikkuminen, rakon ja suolen toiminta, syöminen, lääkitys, pukeutuminen, peseytyminen, muisti sekä psyyke. MMSE (Mini-Mental State Examination)- mittari antaa karkean yleiskäsityksen asiakkaan kognitiivisen suoriutumisen mahdollisesta heikentymisestä. Se ei kuitenkaan ole riittävän herkkä varhaisvaiheessa olevien muistihäiriöiden toteamiseen eikä sillä saada kuvaa muistihäiriön laadusta. Testin kokonaispistemäärä on 30. Alle 24 pistettä merkitsee yleensä poikkeavaa älyllistä toimintakykyä. Kotihoidossa asiakaskortin avulla arvioidaan asiakkaan tuen tarvetta asiakkaan omatoimisuuden ja ulkoisen tuen tarpeen näkökulmasta. Asiakaskortin avulla arvioidaan kognitiivista, psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyisyyttä, tuen tarvetta hygieniassa, ravitsemuksessa, kodinhoidossa, vaatehuollossa, kodin ulkopuolisissa toiminnoissa, perussairaanhoidollisissa toimenpiteissä sekä erikoissairaanhoidollisissa toimenpiteissä. Myönnettäviin ikääntyvien palveluihin kuuluvat - tukipalvelut - päivätoiminta - kotihoito - palvelutaloasuminen - omaishoidontuki - perhehoito - lyhytaikaishoito - tehostettu palveluasuminen - laitoshoito 3

5 1. KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN TUKIPALVELUT Kotipalvelun tukipalvelut ovat ennaltaehkäisevää palvelua vähäisen avun turvin kotona selviytyville henkilöille tai täydentävää palvelua säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon asiakkaille. Kotipalvelun tukipalveluja tarvitsevalle henkilölle tehdään hoidon- ja palvelutarpeen kartoitus, jonka tarkoituksena on kuulla asiakasta, antaa tarvittavaa palveluohjausta, tiedottaa sosiaaliturvasta sekä tukea asiakkaan omien voimavarojen käyttöönottoa. Tukipalvelun piirissä olevalle asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Ateriapalvelu Ateriapalvelu voidaan myöntää, jos ruuan valmistaminen kotona ei onnistu ilman ulkopuolista apua eikä ruokailu kodin ulkopuolella ole mahdollista alentuneen toimintakyvyn tai sairauden vuoksi. Ateriat on mahdollista saada kotiin kuljetettuina. Turvapalvelut Turvapalveluja myönnetään asiakkaalle, jonka turvallinen kotona asuminen edellyttää esim. turvapuhelimen käyttöä, kulunvalvonnan järjestämistä tai muita kotona asumisen turvallisuutta edistäviä laitteita. PÄIVÄTOIMINTA Päivätoiminta on kokonaisvaltaista, määräaikaista ryhmämuotoista kuntouttavaa toimintaa kotona asuville ikääntyville. Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa kotona selviytymisen edistämiseksi. Sen tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja elämänlaadun ylläpysyminen / kohentuminen. Lisäksi tavoitteena on kannustaa ikääntyviä omatoimisuuteen. Päivätoiminnan tarkoituksena on myös tukea omaishoitajien jaksamista. Ikääntyvien päivätoimintaa järjestetään Liperissä palvelukeskus Konttilanhovissa ja Ylämyllyn monitoimitalolla. Päivätoimintaan sisältyy mm. liikuntaa/voimistelua, pelejä, tehtäviä, musiikkia, laulua, keskustelua, asiantuntijaluentoja ja vierailuja. Toiminta on maksullista sisältäen päivätoiminnan, lounaan, kahvin ja kuljetuksen. Päivätoimintaan haetaan hakemuslomakkeella, jotka käsitellään asiakaskohtaisesti. Ikääntyvien päivätoimintaa järjestetään kolmena päivänä viikossa eri asiakasryhmille. Ryhmien kokoonpano päätetään kriteerien, tarveharkinnan ja käytössä olevien resurssien mukaan. Päivätoimintaryhmän maksimikoko on 8-10 asiakasta. 4

6 Perusteet päivätoimintaan hakeutumiselle: - asiakkaalla on fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn vajaus - asiakas tarvitsee kokonaisvaltaista kuntouttavaa toimintaa päivittäisten toimintojen ylläpysymiseksi ja parantumiseksi - elämäntilanteesta johtuvat muutokset, esim. yksinäiset ja masentuneet asiakkaat, joilla on syrjäytymisvaara - omaishoidettavien ja omaishoitajien tukeminen - asiakas pystyy toimimaan ryhmässä joko itsenäisesti tai ohjattuna - asiakas pystyy osallistumaan ryhmätoimintaan - asiakkaalla on riski joutua laitoshoitoon KOTIHOITO 1. Säännöllinen kotihoito (kotipalvelu/kotisairaanhoito) Palvelu perustuu palvelutarpeen jatkuvaan arviointiin ja yhdessä asiakkaan / hänen omaisen tai läheisen henkilön kanssa laadittuun ja yhdessä allekirjoitettuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Asiakkaan hoito ja hoiva järjestetään mahdollisuuksien mukaan hänen palvelutarvettaan edellyttävässä ympäristössä, joko hänen omassa kodissaan, pienryhmäkodissa tai palvelutalossa. Hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitteena on turvata asiakkaan tarpeista lähtevä palvelukokonaisuus siten, että asiakas voi asua omassa kodissaan/pienryhmäkodissa/palvelutalossa mahdollisimman kauan saaden yksilöllistä ja toimintakykyä ylläpitävää hoitoa ja hoivaa, jonka lähtökohtana on asiakkaan kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeus. Säännöllistä kotihoidon palvelua on mahdollista saada kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelua voidaan täydentää erilaisilla tukipalveluilla. Mikäli asiakas on poissa säännöllisen kotihoidon piiristä yli yhden (1) kuukauden, arvioidaan hänen palvelutarpeensa uudelleen (=uusi asiakas) Kotihoidon palvelua järjestetään sekä kunnan omana toimintana että palvelusetelillä. Tuetun kotona asumisen palveluseteli voidaan myöntää ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden hoiva- ja hoitopalvelujen ostamiseen sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiltä yksityisiltä palveluseteliyrittäjiltä. Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka kykenee itse käyttämään valinnanvapauttaan sekä arvioimaan ja valvomaan saamaansa palvelun määrää ja sisältöä tai hänellä on edustaja, joka hoitaa edellä mainitut tehtävät. Palveluseteliä ei voi käyttää tukipalvelujen ostamiseen, esim. siivoukseen ja asiointiapuun. 5

7 Palveluseteli on henkilökohtainen ja se on käytettävä merkittynä voimassaoloaikana. Palveluseteliarvon määrittämisessä ja asiakkaan omavastuuosuuden määrittämisessä noudatetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamaa asiakasmaksutaksaa. Palvelusetelillä hankitusta palvelusta ei suoriteta arvonlisäveroa. Asiakas ei ole oikeutettu kotitalousvähennykseen palvelusetelillä hankitusta palvelusta. Jos asiakas haluaa ostaa omalla kustannuksellaan lisäpalveluja, on hän oikeutettu kotitalousvähennykseen. 2. Tilapäinen kotihoito (kotipalvelu/kotisairaanhoito) Palvelu perustuu palvelutarpeen lyhytkestoisuuteen ja asiakkaan sen hetkisen terveyden tai elämäntilanteen tukemiseen. Palvelun tulee olla ennalta sovittua ja asiakkaan tiedossa olevaa. Tilapäistä kotisairaanhoitoa voidaan myöntää niille, jotka eivät pysty alentuneen toimintakyvyn takia käyttämään terveyskeskuksen palveluja, esimerkiksi asiakkaat, jotka eivät pääse taksilla terveyskeskukseen. Säännöllisen kotihoidon palveluita myönnetään asiakkaalle: Oma koti - jotka ovat kirjoilla Liperin kunnassa tai joilla on voimassa oleva hoito- ja palvelusuunnitelma omasta kotikunnastaan kansanterveyslain / sosiaalihuoltolain edellyttämiin palveluihin. - joiden toimintakyky on alentunut sairauden, leikkauksen tai muun toimenpiteen vuoksi ja, jotka tarvitsevat kotiutumisvaiheessa tai sairauden pahenemisvaiheessa kotihoidon toimintoihin, joista eivät selviydy omatoimisesti tai omaisten ja läheisten avun turvin. - joilla on pitkäaikaissairaus ja joiden hoito vaatii erityistä ammattitaitoa, esimerkiksi diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, vaikeat muistisairaudet tai aivohalvauksesta tai vammasta johtuva toimintakyvyn aleneminen. - jotka ovat saattohoitovaiheessa ja hoito kotiin voidaan järjestää olemassa olevilla resursseilla yhteistyössä muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Saattohoitovaiheen toteuttaminen kotona edellyttää omaisen/läheisen sitoutumista läheisensä hoitoon. - joille voidaan turvata inhimillinen kotona selviytyminen. - joiden kotihoidon tuntimäärä jää alle 70 tuntiin kuukaudessa. Yli 70 tuntia palvelua saavien asiakkaiden tarkoituksenmukainen jatkohoito selvitetään yhteistyötahojen kanssa - jotka ovat sotainvalideja ja haitta-aste on vähintään 20 %, alkaen 15% (palvelu toteutetaan ostopalveluna) - joilla on todettu palvelun tarve ja joiden RaVa-indeksi on yli 1.5 tai korkeintaan 3,5. MMSE-testin ja tarvittavien muiden testien tulokset sekä palvelun tarve huomioiden kotihoidon asiakkuus voidaan aloittaa perustellusti RaVan jäädessä alle 1,5. - asiakas selviytyy itsenäisesti tai läheisten avulla kotona ohjauksen ja kotihoidon palvelujen turvin 6

8 Pienryhmäkoti - asiakas saattaa tarvita ajoittain yöhoidon palveluja - RaVa asiakas tarvitsee päivittäin, ohjausta, valvontaa ja kotihoidon palveluja. - asiakas saattaa tarvita yöhoidon palveluja - asiakas saattaa tarvita asumispalvelukokeilua - asiakkaalla saattaa olla kulunvalvonnan tarvetta - RaVa-indeksi on 2- PALVELUTALOT Palvelutalot on tarkoitettu niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat jatkuvasti eriasteista apua ja kotihoidon palveluja suoriutuakseen jokapäiväisestä elämästä. Kela määrittää palvelutalot avohoidon yksiköiksi. Palvelutaloihin valinnan perusteet: - asiakkaalla on fyysisen toimintakyvyn vaje ja hänen toimintakykynsä on laskenut - psyko-sosiaaliset syyt - selviytyminen yöaikaan itsenäisesti, turvapuhelimen tai ajoittaisen yöhoidon palvelujen turvin - liikkuminen pääsääntöisesti ilman ulkopuolista apua, apuvälineitä voi olla käytössä - RaVa-indeksi 2- Palvelutalot: - Liperin palvelutalo Penttilänpiha, Liperi - Neliapilan palvelutalo, Viinijärvi Palvelukeskus Konttilanhovi asiakkaalla on toistuvaa ohjauksen, valvonnan ja kotihoidon palvelujen tarvetta useita kertoja vuorokaudessa - asiakas tarvitsee yöhoidon palveluja - asiakkaalla saattaa olla kulunvalvonnan tarvetta - RaVa-indeksi 2,5 - Yksityisten palvelujentuottajien palveluja suositellaan seuraaville asiakkaille: - siivouspalvelua tarvitsevat asiakkaat - asiointipalvelua tarvitsevat asiakkaat (esimerkiksi apteekki-, kauppa-, pankki- ja saattaja-/asiointipalvelu) 7

9 - asiakkaat, jotka tarvitsevat apua ainoastaan lääkkeiden annostelussa ja / tai lääkkeiden oton seurannassa - asiakkaat, joiden bruttotulot ylittävät 2 000,00 euroa/kk yhden hengen taloudessa ja 2 500,00 euroa/kk kahden hengen taloudessa - asiakkaat, joiden hoidon kustantaa vakuutusyhtiö - asiakkaat, joiden RaVa-indeksi on alle 1,5 Kotihoidon palveluja ei voida myöntää tai palvelut voidaan lopettaa seuraavissa tilanteissa: - asiakas ymmärtää oman tilanteensa ja kieltäytyy palveluista esittämällä kirjallisen kotihoitopalvelujen vastaanottamiskiellon - asiakas ei sitoudu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuihin asioihin, eikä noudata sitä - asiakas tai hänen omaisensa käyttäytyy kotikäyntien aikana aggressiivisesti tai muutoin epäasiallisesti. Tällaisissa tapauksissa neuvotellaan erityistyöntekijöiden ja yhteistyötahojen kanssa menettelytavoista ja palveluiden jatkamisesta. - ompeleiden poistoa tai haavahoitoa tai verinäytteiden ottoa tarvitsevat liikuntakykyiset asiakkaat (ohjataan terveyskeskuksen vastaanotolle) - asiakkaat, joiden RaVa-indeksi on alle 1.5 (säännöllinen palvelu) 2. OMAISHOIDONTUKI Omaishoitoa säätelevällä lailla omaishoidontuesta (937/2005) tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla ja omaishoitajalle annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välillä toimeksiantosopimus (omaishoitosopimus), joka on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti. Omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) tarkoittamassa suhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoidon tukea voidaan maksaa hoitajalle porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Lain mukaan hoitopalkkion vähimmäismäärä alkaen on 384,67 /kk ja raskaan siirtymävaiheen aikana, kun hoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, maksettava vähimmäispalkkio on 769,33 /kk. Hoitopalkkio voidaan sopia em. säädettyä määrää pienemmäksi, jos hoidon sitovuus ja huolenpidon tarve 8

10 on vähäistä tai siihen on jokin muu perusteltu syy. Vuoden 2015 hoitopalkkioissa on 0,96 %:n korotus vuoteen 2014 verrattuna. Omaishoidontukea myönnetään kunnan harkinnan ja talousarvioon varattujen määrärahojen mukaisesti. Omaishoidontuen myöntämisperusteet tarkistetaan vuosittain. Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, keskeytyy hoitopalkkion maksaminen kuukauden kuluttua keskeytyksen alkamispäivästä. Omaishoitosopimuksen irtisanomisaika on kunnan taholta kaksi (2) kuukautta ja hoitajan taholta yksi (1) kuukausi. Omaishoitosopimus voidaan purkaa välittömästi, jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden. Omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä henkilöllä on oikeus pitää vapaata kolme (3) vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin (enintään 7 vuorokautta) sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajan on mahdollista säästää lakisääteisiä vapaapäiviä ja pitää pitempi lomajakso kerrallaan. Ansaitut vapaapäivät tulee pitää sen kalenterivuoden aikana, jolloin omaishoidontukea on maksettu. Joulukuussa ansaitut vapaapäivät voi pitää seuraavan vuoden tammikuussa. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä palveluista hoidettavalle voi tulla maksettavaksi enintään 11,30 /vrk. Omaishoidon myöntäminen perustuu hoidettavan ja hoitajan kanssa tehtävään arvioon hoidettavan terveydentilasta ja toimintakyvystä. Hoidon ja huolenpidon sekä sosiaalipalvelujen tarve selvitetään kotikäynnillä. Arvioinnissa käytetään apuna aikuisilla asiakkailla toimintakykymittareita (RaVa, MMSE). Omaishoidon tuki porrastetaan alkaen hoidon sitovuus, vaativuus, hoidettavan olosuhteet sekä asiakkaan saamat muut palvelut huomioiden neljään ryhmään seuraavasti: 9

11 Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat suurimmaksi osaksi autettavat asiakkaat; maksettava omaishoidon tuki on 384,67 /kk. (RaVa indeksi (yli 65-v) on pääsääntöisesti ). Toiseen ryhmään kuuluvat täysin autettavat asiakkaat; maksettava omaishoidon tuki on 551,30 /kk. (RaVa- indeksi (yli 65-v) on pääsääntöisesti 3 3,49) Kolmanteen ryhmään kuuluvat ne asiakkaat, joiden hoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä ansiotyötä hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana, hoitopalkkio on vähintään 769,33 /kk. Neljännen maksuluokan tukea voidaan maksaa erityistapauksissa, kun kotihoitojärjestelyillä vapautuu laitospaikka ja hoitopalkkio on hoitajan pääasiallinen tulo. Hoitopalkkio on 1143,37 /kk. Toimeksiantosopimuksella järjestettävien omaishoidon tuen sijaishoidon hoitopalkkio aikuisten osalta vuonna 2015 on 84,45 /vrk. 3. PERHEHOITO Perhehoito on tarkoitettu lyhyt- tai pitkäaikaista hoivaa tarvitseville ikääntyville, jotka eivät enää pärjää omassa kodissaan. Heidän elämänlaatunsa on heikkoa johtuen esimerkiksi alku- tai keskivaiheen muistisairaudesta. Omaishoitajan lakisääteisiä vapaapäiviä voidaan myös järjestää perhehoidossa. Perhehoito tapahtuu perhehoitajan omassa kodissa. 4. LYHYTAIKAISHOITO Lyhytaikaishoidolla tuetaan asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja omaishoitajien jaksamista. Lyhytaikaishoitojakso pyritään järjestämään kolmen (3) kuukauden kuluessa palvelutarpeen ilmaantumisesta. Lyhytaikaishoito voi olla kertaluonteista, omaishoitajien vapaan korvaavaa hoitoa tai säännöllisesti toistuvaa intervallihoitoa (esim. kolme viikkoa kotona, yksi viikko hoidossa). Lyhytaikaishoitoa järjestetään tällä hetkellä vanhainkodilla, palvelukeskus Konttilanhovissa ja perhehoidossa. Perusteet lyhytaikaishoitoon hakeutumiselle: - hoitavan omaisen/läheisen tukeminen - omaishoitajan lakisääteinen vapaa tai muu vapaa, esim. sairastuminen - asiakkaan toimintakyvyn säilyttäminen/parantaminen 10

12 5. TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Tehostettu palveluasuminen on palveluasumisen ja laitoshoidon välimuoto, jossa hoitohenkilöstö on saatavilla ympäri vuorokauden. Asukkaat tarvitsevat jatkuvaa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa. Heidän toimintakykynsä on selkeästi laskenut. Apuvälineiden lisäksi he tarvitsevat hoitajan apua liikkumiseen ja arjen askareissa selviytymiseen. Kognitiivisen toimintakyvyn lasku tuo mukanaan huomattavan ohjauksen ja valvonnan tarpeen. Tehostetun palveluasumisen piiriin asukkaat siirtyvät, kun kotona selviytyminen ei enää ole mahdollista. Tehostettuun palveluasumiseen haetaan joko kirjallisesti tai suullisesti. Tehostettuun palveluasumiseen asukas ohjautuu pääsääntöisesti SAS-työryhmän (SAS= selvitä, arvioi, sijoita) kautta. Tehostettuun palveluasumiseen valinnan perusteet: - asiakas tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa, ei kuitenkaan lääketieteellistä hoitoa - liikkuminen itsenäisesti tai avustettuna apuvälineiden turvin - somaattisesti monisairaat, muistihäiriöistä kärsivät asiakkaat tai asiakkaat, joilla on sairaudesta johtuen vaikeita käytösoireita tai vaikeita pakkotoimintoja tai asiakas tarvitsee erikoishoitoa esim. saattohoidossa - asiakkaan yöaikaista turvallisuutta ei voida taata turvapuhelimen/yöaikaisten kotikäyntien turvin - RaVa-toimintakykymittari 3,0- valintatilanteessa - MMSE alle 18 (testi tehdään tarvittaessa) Tehostetun palveluasumisen yksiköt: - Sarastus, Liperi - Hopeinen kuu, Liperi Tehostettua palveluasumista ostetaan lisäksi yksityisiltä palvelun tuottajilta. 6. LAITOSHOITO Laitoshoitoon sijoittuvat ne ikäihmiset, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa toimintakyvyn laskun sekä erilaisten pitkäaikaisten sairauksien vuoksi. Heidän liikkumiskykynsä on huono ja he tarvitsevat runsaasti apua sekä liikkumisessa että päivittäisissä toimissa. Laitoshoitoon sijoittuvat dementiaa sairastavat ovat usein pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavia. Laitoshoitoon sijoittuvat ikäihmiset tulevat pääosin tehostetun palveluasumisen yksiköistä ja terveyskeskussairaalasta. Lähtökohtana on, että kaikki kotona selviytymistä tukevat toimenpiteet ja palvelut on käytetty. 11

13 Laitoshoitoon valinnan perusteet: - asiakas tarvitsee paljon jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa, ei kuitenkaan sairaalatasoista eikä lääketieteellistä hoitoa - liikkuminen yhden tai kahden henkilön avustamana apuvälineiden turvin - asiakas ei ole sairauden tai toimintakyvyn laskun vuoksi enää hoidettavissa muissa yksiköissä - pitkäaikaispäätös on tehty tai suunniteltu tehtäväksi - RaVa-toimintakykymittari vähintään 3,5- valintatilanteessa - MMSE alle 14 (testi tehdään tarvittaessa) Laitoshoitopaikat: - Liperi osasto Iltarusko 7. TERVEYSKESKUSSAIRAALA - asiakas tarvitsee sairaalatasoista lääketieteellistä hoitoa 12

VANHUSPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 3.4.2013 ALKAEN

VANHUSPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 3.4.2013 ALKAEN Liperin kunta Sosiaali- ja terveysosasto VANHUSPALVELUJEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 3.4.2013 ALKAEN Vanhuspalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen myöntämisen kriteerit

Hoito- ja hoivapalvelujen myöntämisen kriteerit Hoito- ja hoivapalvelujen myöntämisen kriteerit Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.1.2014 15 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu (40/05.00/2014) Sisällys 1. KOTONA

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.5.2016 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.5.2016 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.5.2016 ALKAEN Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Aikuisten ja vammaisten palvelut PL 125 11100 Riihimäki Päiväys 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN OPAS

OMAISHOIDONTUEN OPAS Liperin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Soteltk 12.12.2012 132 OMAISHOIDONTUEN OPAS Liperin kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue 1.1.2013 alkaen Liperin kunta,

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus

OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaaliosasto Perusturvalautakunta OMAISHOIDONTUKI - ohjeistus myöntämisedellytykset, kriteerit ja hoitopalkkiot Hyväksytty perusturvalautakunnassa 24.2.2016 7 SISÄLTÖ 1 OMAISHOIDONTUKI...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Juankosken kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (L937/2005) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu on kunnalla.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Kuopion kaupunki 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016 Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain (2.12.2005/937) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4)

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) 1 Perusturva/Erityispalvelut ja Ikääntyneiden palvelut 22.12.2015 Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) Omaishoidon

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

Lopen kunta OMAISHOIDON TUEN SEUDULLISET PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN. Käsittely: Perusturvalautakunta

Lopen kunta OMAISHOIDON TUEN SEUDULLISET PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN. Käsittely: Perusturvalautakunta Lopen kunta OMAISHOIDON TUEN SEUDULLISET PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN Käsittely: Perusturvalautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Omaishoitosopimus...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA sivu 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2016 LAKI OMAISHOIDON TUESTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Liedon aluejaosto 22.3.2016 19 sivu 2 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Voimassa 1.4.2016 alkaen

Lisätiedot

Hausjärven kunta OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN. Käsittely: Perusturvalautakunta

Hausjärven kunta OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN. Käsittely: Perusturvalautakunta Hausjärven kunta OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.1.2016 ALKAEN Käsittely: Perusturvalautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Omaishoitosopimus...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen määritelmä ja myöntämisedellytykset... 1 2. Hoitopalkkion määrät ja kriteerit

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 27.1.2016 7 Sisällysluettelo OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 1.1.2016... 3 Omaishoidon tuen määritelmä... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 19.5.2009 Päivi Joensuu Terttu Lakaniemi Merja Mäkitalo SISÄLLYS 1. Omaishoidontuki 2. Omaishoidontuen hakeminen 3. Tuen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET HARJAVALLAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 14.12.2016/ 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Omaishoidontuen sisältö ja tarkoitus 3 2. Omaishoidontuen hakeminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 2 Säädösperusta (1, 2 ) Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan 1.1.2006. Lain tarkoitus on edistää hoidettavan

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015 119 päivitetty 5.1.2016 /kr

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8. Omaishoidon tuen Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.6.2015 1 1 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon

Lisätiedot

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat:

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat: LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet yli 18-vuotiaiden osalta 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015

Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 Omaishoidon tuen toimintaohje Saarikassa 2015 2 Omaishoidon tuen tarkoitus ja tuen sisältö ( Laki omaishoidon tuesta 937/2005 1, 2 ) Omaishoidon tuen tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET TUUSNIEMEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaalilautakunta 26.10.2015 29 Päivitys: Sosiaalilautakunta 11.4.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. PERUSTEET 3 2. OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Omaishoito SISÄLLYSLUETTELO 1. Omaishoidon tuki... 3 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko... 3 2.1.

Lisätiedot

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan 1.1.2006 lukien. Tulevan kuntaliitoksen johdosta omaishoidon

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki OMAIS JA PERHEHOITO 8.9.2017 Sari Lähteenmäki Omaishoitosopimukset Omaishoidon sopimuksia yhteensä 1207 kpl alaikäiset 157 18 64 v. 180 65 74 v. 207 75 84 v. 399 +85 v. 264 Omaishoidettavista 72 % yli

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT 1.1.2016 LUKIEN Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005)

Lisätiedot

OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI

OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI SOSIAALIJAOSTO 20.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 1 2. OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 1 2.1 Omaishoidettavan palvelutarpeen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen 1. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Omaishoitajille

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen yleiset periaatteet:

Omaishoidon tuen myöntämisen yleiset periaatteet: Hallinnollinen ohje 1 (6) Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen Omaishoidontuki Omaishoitolain (937/2005) mukaan omaishoidolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / 08.02.2006 Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka

Lisätiedot

Kaupunginhallitus , Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut P

Kaupunginhallitus , Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut P Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1.12.2014, Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut Omaishoito Perusturvalautakunta P 20.9.2016 115 1 (6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut. OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE lukien. 1. Lainsäädännöllinen perusta

HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut. OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE lukien. 1. Lainsäädännöllinen perusta HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2017 lukien 1. Lainsäädännöllinen perusta Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/2005) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2016 alkaen Yhtymähallitus 16.12.2015 ( 86) Yhtymähallitus 17.12.2014 ( 129) Yhtymähallitus

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

65-VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OMAISHOIDONTUEN OHJEISTUS

65-VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OMAISHOIDONTUEN OHJEISTUS 65-VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OMAISHOIDONTUEN OHJEISTUS Hyväksytty Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 162 Tulee voimaan 1.1.2015 1. Yleiset perusteet Omaishoidon tukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Yhtymähallitus 26.1.2016, liite 7 Ikäihmisten palvelulinja / Ikäkeskus OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2016 alkaen 1. OMAISHOIDON TUEN TARKOITUS JA SEN SISÄLTÖ Laki omaishoidon tuesta 937/2005

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.3.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.3.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.3.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 21.10.2014 Perusturvalautakunta 24.2.2015 11 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LOIMAALLA 2015

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LOIMAALLA 2015 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET LOIMAALLA 2015 YLEISTÄ OMAISHOIDONTUESTA (Omaishoitolaki 937/2005) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT Sijoitushoitaja Elina Niskakangas 27.4.2009 1.INTERVALLI/JAKSOHOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

Lisätiedot

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Omaishoidontuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (2005/937). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 21.10.2014 Perusturvalautakunta 24.2.2015 11 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P

Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 20.9.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET ALLE 16-VUOTIAILLE 1.7.2016 ALKAEN 1 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidon tukea

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN ASIAKASKRITEERIT 1.1.2016

VANHUSTEN PALVELUJEN ASIAKASKRITEERIT 1.1.2016 VANHUSTEN PALVELUJEN ASIAKASKRITEERIT 1.1.2016 Kotihoidon tukipalvelut Kotihoito Omaishoidon tuki Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikainen sairaalahoito KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Kotihoidon tukipalvelut

Lisätiedot

1. Omaishoidon tukea voidaan myöntää henkilölle, jonka kotipaikka on Pöytyän kunta.

1. Omaishoidon tukea voidaan myöntää henkilölle, jonka kotipaikka on Pöytyän kunta. OMAISHOIDON KRITEERIT 2017 Pöytyä Omaishoidon tuki Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämisestä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2017

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2017 PYHÄNNÄN KUNTA Hyväksytty perusturvalautakunnassa 20.12.2016 Perusturvaosasto 119 Suvi-Tuulia Seitsojoki 08.12.2016 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2017 Omaishoidon tukea haetaan

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN 1 Versio 14.1.2013 Perusturvalautakunta 13.2.2013 liite nro 1 OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 01.02.2013 ALKAEN Omaishoidontukea voidaan myöntää omaishoitolain 3 :n mukaan, jos 1. henkilö alentuneen

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Sosiaalityö- ja perhepalvelut/vammaispalvelut OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset ja nuoret alle 18 vuotta, sekä yli 18-vuotiaat kehitysvammaiset

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1. OMAISHOITO Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf OMAISHOITO ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VUONNA 2013

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VUONNA 2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VUONNA 2013 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Hyväksytty perusturvalautakunnassa PERUSTURVA 24.1.2012, 6 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUODELLE 2012

Hyväksytty perusturvalautakunnassa PERUSTURVA 24.1.2012, 6 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUODELLE 2012 PYHÄNNÄN KUNTA Hyväksytty perusturvalautakunnassa PERUSTURVA 24.1.2012, 6 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET VUODELLE 2012 Pyhännän kunnassa omaishoidon tukea haetaan oheisella lomakkeella.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN OPAS

OMAISHOIDON TUEN OPAS OMAISHOIDON TUEN OPAS Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.1.2014 13 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu (645/05.12/2013) Sisällys 1 Johdanto... 2 3 Omaishoidon tuen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 01.01.2014 lähtien

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 01.01.2014 lähtien 1 Laihian kunta, perusturvatoimi 17.09.2013 OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 01.01.2014 lähtien 1. Pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset ja nuoret alle 18 vuotta, sekä yli 18-vuotiaat kehitysvammaiset

Lisätiedot

Vesannon kunta Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Perusteet

Vesannon kunta Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Perusteet Vesannon kunta Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Perusteet Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, minkä järjestämisestä kunta vastaa määrärahojen puitteissa. Omaishoitajille

Lisätiedot

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2. Kuopion kaupunki Omaishoidon tuki 2012 1 (5) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012 (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.2012) LIITE 4 Perusteet Omaishoidon tuki on lain

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot