I Kirjanpitolautakunta j-.^. / //,/ Oö bfint Työ-jaelinkeinoministeriö ^. (VM / / Ui. /^(Jf^J Nro 1900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I 5-02- 2013 Kirjanpitolautakunta j-.^. / //,/ Oö bfint Työ-jaelinkeinoministeriö ^. (VM / / Ui. /^(Jf^J Nro 1900"

Transkriptio

1 I Kirjanpitolautakunta j-.^. / //,/ Oö bfint Työ-jaelinkeinoministeriö ^. (VM / / Ui. /^(Jf^J Nro 1900 ' Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksista liikkeeseenlaskijan säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskeviksi määräyksiksi ja ohjeiksi erityisesti kirjanpito-ja arvopaperimarkkinalainsäädännön keskinäisen suhteen kannalta H29/2012 Annettu Helsingissä 12. päivänä helmikuuta Hakemus ja lausunnon rajaus 2. Lausunto Finanssivalvonta (jäljempänä "f/va") on pyytää lausuntoa mm. kirjanpitolautakunnalle osoittamassaan lausuntopyynnössä (FIVA 1/01.00/2012) arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskevista Finanssivalvonnan määräys-ja ohjeluonnoksista seuraavilla aihealueilla: arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto, liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus, huomattavien omistus-ja ääniosuuksien ilmoilusvejvoilisuus, - julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus, sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit, sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen, epäilyttävien arvopaperikauppojen ilmoittaminen, kaupparaportointi, ja kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet. Lausuntopyyntö liittyy uuden arvopaperimarkkinalain (746/2013; jäljempänä "UAML") ja siihen liittyvän arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen voimaantuloon Kirjanpitolain (1336/1997; jäljempänä myös "KPL") 9:2.1 :n nojalla kirjanpitolautakunta voi antaa mm. viranomaisten hakemuksesta ohjeita ja lausuntoja KPL:n soveltamisesta. Tätä toimivaltaa ei ole laajennettu UAML:ssa, joten lautakunta rajaa seuraavan lausuntonsa koskemaan tilinpäätöksen ja toimintakeilomuksen sisältöä sekä muita kirjanpitovelvollisen listayhtiön tiedonantovelvollisuutta koskevia seikkoja. Fivan lausuntopyynnön mukaan liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta koskevat määräys-ja ohjeluonnokset on tarkoitettu korvaamaan standardi 5.1 kokonaisuudessaan samoin kuin standardin 5.2b luvut 5 ("Tiedonantovelvollisuus") ja 6 ("Tietojen julkistaminen, jakelu ja saatavilla pito"). Sisällömuutokset perustuisivat uudistettuun arvopaperimarkkinasääntelyyn ja Fivan viimeaikaisiin tulkintoihin. Merkittävimmät muutokset koskisivat: - tiedottamisen toimintaperiaatteiden ja -tapojen säännöllistä ar\'iointia ja tiedouamisperiaatteiden olennaisista muutoksista tiedottamista, tulevaisuudennäkymien esittämistä, tulosvaroituksen antamista.

2 tiedonjulkistamisen lykkäämisen edellytyksiä, toimintakertomuksessa ja osavuosikatsauksen selostusosassa esitettäviä arvioita taloudellisesta asemasta ja tuloskehityksestä, ja säänneltyjen tietojen julkistamisen menettelytapoja ja tietojen saatavilla pitoa Lausumat Finanssivalvonnan erityisiin kysymyksiin Lausuntopyynnössään Fiva pyytää erityisesti kannanottoja liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta koskevista yksilöidyistä kysymyksistään, jotka on seuraavassa kursivoitu Fiva suosittaa luvussa 4.2 (kohla (6)). että liikkeeseenlaskija määrittelisi toimintaperiaate teet ja -tavat, joiden mukaisesti se kommunikoi pääomamarkkinoiden kanssa, ja arvioisi säännöllisesti niiden johdonmukaisuutta, toimivuutta ja riittävyyttä. Miten tarpeellisena pidätte ko. toimintaperiaatteiden ja -tapojen säännöllistä arvioimista? Pyydämme perustelemaan vastauksenne. Fiva suosittaa myös kirjallisen tiedonanfopolitiikan laatimista. Miten annoitte ohjeen toimivuutta käytännössä?' Kirjanpitolautakunta pitää selvänä, että informointivelvollisuuden täyttämisen pitää perustua johdonmukaisuuteen, joka tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osalta on todettu KPL 3:3.1 :n 2 kohdassa. Lautakunnan toimintakertomuksesta antamassa yleisohjeessa kuvataan tämän sisältöä seuraavasti (kohta 1.2.3, kuudes kappale): '\/otta toimintakertomus voisi pätevästi kuvata kirjanpitovelvollisen toiminnan kehityssuuntaa, pitää laadinnassa /noudattaa johdonmukaisuutta (engl. consistency) tilikausien välillä. Tämä tarkoittaa, että käsiteltäväksi otetaan vastaavat seikat kuin edeltävässä toimintakertomuksessa, kuitenkin huomioiden kirjanpitovelvollisen toiminnassa tai toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Hallitus tai toimintakertomuksen laativa muu toimielin kommentoi toimintakertomuksessa, missä määrin aiemmin julkistetut odotukset tai ennusteet kehityksestä ovat toteiuuneet. oletukset osoittautuneet todenmukaisiksi tai riskit realisoituneet.'^' Niin ikään yleisohjeen kohdan mukaan "[mjerkilyksellistä on myös se, mitä kirjanpitovelvollinen on aiemmin esittänyt yksittäisestä seikasta tai olosuhteistä. Jos kirjanpitovelvollinen on esimerkiksi kuvannut johonkin liiketoiminta-alueeseen liittyviä tavoitteitaan, on perusteltua julkistaa tavoitteisiin pääsemisen edistyminen j a tavoitteiden mahdolliset muutokset.'' Sama johdonmukaisuudenvaatimus koskee toimintakertomuksen ohella myös muuta tiedonantovelvollisuutta. Toisaalta lautakunta kiinnittää Fivan huomiota siihen, että AML-uudistuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on hallinnollisen taakan keventäminen, mikä ilmenee mm. siinä, ettei UAML:ssa enää ole velvoitetta julkistaa vuosikoostetta päättyneen kalenterivuoden aikaisista pörssitiedotteista (AML (495/1985) 2:1 Oc ). Fivan lausuntopyynnön tarkoittama uusi suositus tiedonantopolitiikasta ja sen ajantasaisena pitämisestä olisi kuitenkin omiaan lisäämään listayhtiön hallinnollista taakkaa ilman lakiperustetta. Tämän vuoksi lautakunta esittää, että Fiva vielä harkitsisi ehdottamansa suosituksen tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi tiedonantopoliliikan sisällön suhde itse tiedonantovelvoitteen tä>1tämiseen jää suositusluonnoksessa avoimeksi. Voidaan kysyä, kuuluuko jtilkistettu tiedonan- ' Luonnoksen 4.2 luvussa Fiva täsmentää ehdotustaan vielä seuraavasti: (7) kohia: Liikkeeseenlaskija voi julkaista liedonanlopolitiikan soveltmin osin inf ernetsivuiilaan. jolloin eri markkinaosapuolina on mahdollisuus ynimäriää ja ennakoida liikkeeseeniaskijan toimintaa eri tilanteissa. (8) kohta: Tiedonaniopoliliikassa voidaan määritellä esimerkiksi sijoiftajasuhdetoiminnan vastuuhenkilöt ja tavoitteet, toimintatavat sijoittaja-ja analyytikkotapaamisissa. miten juikisletlavan tiedon olennaisinnta ar\noidaan. tulevaisuudennäky-mien antamisen periaaueet ja sisäiset toimintatavat erilaisissa tiedoiiamistilanteissa mukaan lukien mahdolliset kriisitilanteet. Tiedonantopoliliikan laajuus ja sisältö voi vaihdella liikkecseenlaskijoitrain.

3 topolitiikka itsessään lain tarkoittamaan tiedonantovelvoitteen täyttämiseen vai onko sen toteutumista ar\'ioitava itsenäisesti, toisin sanoen irrallaan tiedonantopolitiikasta. Näin on etenkin, jos tiedon olennaisuuden yhtiökohtaiselle määrittelylle annetaan merkitystä, kuten luonnoksen 4.2 luvun (8) kohta antaa ymmärtää. Tämän suhteen jäsentämisellä on merkitystä mahdollisen vahingonkorvausvastuun kannalta. Jos taas Fiva pitää tällaisen politiikan olemassaoloa valvontatoimensa kannalta tarpeellisena, olisi tarkoituksenmukaisempaa sen edellyttäminen yksinomaan viranomaiselle tarvittaessa annettavana asiakirjana, jolloin vältyttäisiin kysymykseltä, voidaanko siihen tai sitä koskeviin puutteisiin perustaa vahingonkorvausoikeudellisia vaatimuksia Fiva suosittaa, että liikkeeseenlaskija tiedottaisi tiedottamisperiaatteissaan tapahtuneista olennaisista muutoksista pörssitiedotteella. Onko luvun 4.2 (kohta (9)) ohje riittävän selkeä ja miten arvioitte ohjeen toimivuutta käytännössä?" Kirjanpitolautakunta viittaa edellä kohdassa lausumaansa. Johdonmukaisuus edellyttää, että jos Fivan esimerkkinä käjttämien tilausten osalta korotetaan tiedoitamiskynnystä, on korottamisesta julkistettava tieto. Lautakunta kuitenkin pitää tarpeellisena suosituksen täydentämistä vielä selventävällä toteamuksella siitä, että kysymys on nimenomaan menettelytapaa koskevasta informoinnista, joka osaltaan edesauttaa listayhtiötä varmistumaan siitä, että se täyttää UAML 1:3 :n vaatimuksen siitä, ettei tiedonantovelvollisuutta tä>tettäessä anneta harhaanjohtavia tietoja. Se, että onko yksittäinen tilaus sellainen, että sitä on pidettävä UAML 6:4 :n tarkoittamana seikkana, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan asiaomaisten arvopaperien arvoon, arvioidaan itsenäisesti Onko luvun 5.6 (kohta (48)) ohje tulosvaroituksen^ antamisen tarpeen arvioimiseksi ennen osavuosikatsauksen julkistamista riittävän selkeä?"^ Kirjanpitolautakunta kiinnittää huomiota siihen, että suositusluonnoksen 5.6 luvun (43) kohdassa Fiva ohjeistaa UAML 4:6.1.ään tukeutuen tulosvaroituksen antamiseen, jos on todennäköistä, että julkistetuista [tuleva is uuden] näkymistä poikettaisiin olennaisesti", ja toisaaha edeltävässä (41) kohdassa ylläpitämään sellaisia raportointijärjestelmiä, jotka tuottavat johdolle "- - ajantasaisesti tietoa - - taloudellisen tilan kehityksestä, jotta tarvetta tulosvaroituksen antamiseen voidaan perustellusti arvioida." Näiden perusteella lautakunta mieltää Fivan tarkoitukseksi, että listayhtiöllä olisi oltava jatkuva valmius tulosvaroituksen antamiseen. Kuitenkin edellä mainitun (48) kohdan sanamuoto antaa ymmärtää, että osavuosikatsausta tai muuta säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raporttia laadittaessa velvoite tulosvaroituksen antamiseen korvautuisi velvoitteella julkistaa sellaiset ''yksittäiset tiedoi'\ '}Otkapoikkeavat olennaisesti aikaisemmin julkistetuista tulevaisuudennäkymistä. Tämän jaon perusta jää epäselväksi ja lautakunta pitää 3 ^ Viitattu (9) kohla kuuluu: '"Finanssivalvonta suosittaa, euä liikkeeseenlaskija jidkisiaisi tiedottamisperiaaiteissaan tapahtuneet olennaiset muutokset, jona tieto muuttuneesta tiedoftamislinjasla saavuttaisi sijoittajat mahdollisituman laajasti. Tällainen muutos voi olla esimerkiksi liikkeeseenlaskijan saamien tilausten tiedottamiskynnyksen olennainen korottaminen. " ^ Suositusluonnoksen 5.6 luvun (42) kohdassa edell>1etään UAML 6:4 :n nojautuen tulosvaroituksen antamista ilman aiheetonta viivytystä, -jos muutos [ennakoidussa tuloksessa, taloudellisen aseman kehityksessä tai tulevaisuuden näkymissäj on omiaan olennaisesti vaikuttamaan liikkeeseenlaskijan arvopaperin an'oon\ Kohta (48) kuuluu: ''Mikäli säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raporttia laadittaessa ilmenee, että se tidee sisältämään yksittäisiä tietoja, jotka poikkeavat olennaisesti liikkeeseenlaskijan julkistamista tulevaisuudennäkymistä tai sen julkistamien tietojen pohjalta tehtävästä perustellusta an'iosta. yhtiön tulisi julkistaa tiedot Uman aiheetonta viivvtystä. Jos liikkeeseenlaskija ar\>ioi. että välitön tiedottaminen voisi olisi harhaanjohtakaa ilman raportin antamaa kokonaiskuvaa, voi tämä Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan olla peruste lykätä tiedonjulkistamista, jos luvussa 5. ^ mainiud edellytykset täyftyvdt." Ehdotettu luku 5.4 käsittelee julkistamisen lykkäämistä ja muun muassa sille aseteltavia edellytyksiä.

4 johdonmukaisempana, eitä velvoite tulosvaroituksen antamiseen ulotettaisiin myös tilanteeseen, jossa laaditaan säännöllisen osavuosikatsauksen raporttia. Toisaalla on myös syylä korostaa, että pääsääntöisesti lain mukainen tiedonantovelvollisuus toteutuu antamalla osavuosikatsaus tavanomaisessa järjestyksessä poikkeus pääsäännöstä on laadinnan yhteydessä julkistettava tulosvaroituksena julkisiettava ennakkotieto. Tällöin edellytyksenä on tulospoikkeaman (tai muu vastaavan poikkeaman) olennaisuus Ovatko lukujen 7.5 ja ohjeet toimintakertomuksessa ja osavuosikatsauksen selostusosassa esitettävästä selostuksesta taloudellisen aseman ja tuloksen kehittymisestä riittävän selkeitä? Luvun 7.5 kohdassa (49) ohjeistetaan kuvaamaan "[tjoimintakertomuksessa sellaiset liiketoiminnan kannalta merkittävät tilinpäätöksen laatimisperiaaffeiden muutokset, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet taloudellisesta asemasta ja/tai tuloksesta saatavaan kuvaan j a vertailukelpoisuuteen."^ Kirjanpitolautakunta kiinnittää Fivan huomiota siihen, eitä EU:n tilinpäätösdirektiivin (78/660/ETY) 43.1 artiklaan perustuen KPL:n mukaisessa erillislilinpäätöksessä ilmoitetaan liitetietona tilinpäätöksen laatimisperiaatteet kirjanpitoasetuksessa (1339/1997; jäljempänä "KPA") 2:1 :ssä säädetyllä tavalla. Siten EU-sääntelyssä liitetiedot ovat ensisijainen paikka laatimisperiaatteiden esittämiselle ja niiden muutosten kuvaamiselle siinäkin Fivan tarkoittamassa tapauksessa, jossa muutoksilla on ollut olennainen vaikutus. Lautakunta on myös siinä käsityksessä, että vastaavalla tavalla IFRS-säännöstö edellyttää uusien laatimisperiaatteiden esittämistä itse tilinpäätöksessä (las 8.28a-h). Listayhtiön IFRS-perusteinen konsernitilinpäätös on puolestaan osa listatun emoyrityksen erillistilinpääiöstä, kuten KPL 6:1.1 :stä ja Fivan luonnoksen luvun (15) kohdasta^ i Imenee Ja emoyrityksen erillistilinpäätös on nykyisessä listayhtiökäytännössä poikkeuksetta KPL-mukainen. Selvää on, että toimintakertomuksessa voidaan viitata liitetietoihin, jos laatimisperiaatteiden muutokset ovat olennaisia, mutia oikea ja riittävä kuvan antaminen perustuu tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhdessä muodostamaan kokonaisuuteen, kuten sekä UAML 6:6.1 :stä että KPL 3:2.1 :stä ilmenee. Listayhtiön hallitus ja toimitusjohtaja allekirjoittavat kummatkin asiakirjat ja ovat niistä yhdenmukaisessa vastuussa. Toimintakertomusta ei siten ole tarkoitettu koosteeksi tilinpäätöksen merkittävimmistä seikoista. Lisäksi listayhtiössäkin KPA 2:1 velvoittaa esittämään laatimisperiaatteet nimenomaan liitetietona. Edellä esitetyn perusteella lautakunta ehdottaa, että puheena oleva (49) kohta poistetaan suosituksen 7.5 luvusta, tai että sen yhteydessä todetaan selkeästi, ettei kohdan nojalla voida tilinpäätöksen liitetiedoissa jättää esittämättä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, joita KPA 2:1 :ssä edellytetään. Lautakunnalla ei ole muita huomautuksia luvuista 7.5 ja , Fiva ohjeistaa kertaluonteisilla erillä oikaistun tunnusluvun esittämistä luvussa 8.3 (kohta (25)). Miten arvioitte ohjeen toimivuutta käytännössä?^ ^ Ohjeen sisältö on sama kuin nykyisessä säännötlistä tiedonantovelvollisuutta koskevassa standardissa 5.1 (7.5 luku (49) kohta). ^ Luvun kohta (15) kuuluu: Finanssivalvonta katsoo, että AMLn 7 lu\>un 5 :n mukainen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisvaatimus koskee täydellistä tilinpäätöstä eli kirjanpitolain mukaisia emoyhtiön tilinpäätöstä, joka sisältää konsernitilinpäätöksen. Tilinpäätös ja toimintakertomus voidaan julkistaa osana vuosikertomusta. ' Viitattu kohia 8.3 (25) kuuluu; "Johdettujen tunnuslukujen esiuämiselle ei tulisi antaa suurempaa painoarvoa kuin IFRS-tunmisluvuille. Jos se on mahdollista. johdeuuja tunnuslukuja tulisi esittää vain IFRS-tunmtslukujen

5 Lautakunnalla ei huomauttamista Fivan ohjeistukseen tässä asiassa Onko luvun (kohta (25)) ohje tulevaisuudennäkymien esittämisestä osavuosikat.sauksissa riittävän selkeä? Kirjanpitolautakunta pitää luonnoksen johdonmukaisuusvaatimusta tarkoituksenmukaisena. Lautakunta kuitenkin esittää, että mahdollisen muutoksen perusteluvaatimuksesta luovuttaisiin, koska se on omiaan nostamaan kynnystä sille, että listayhtiö ylipäänsä ryhtyy julkistamaan tulevaisuudennäkymiä katsauksissaan. Sen sijaan lautakunta ehdottaa tähän kirjattavaksi Fivan A/(r/r/:/:m<a/-tiedotieessa 4/2012 (s. 2) annetun ohjeen, jonka mukaan "[j]os käytäntöä muutetaan, olisi hyvä etukäteen kertoa esimerkiksi seuraavan vitoden tapahtumakalenterin (säännölliset tulosjulkistukset ja yhtiökokous) julkistuksen yhteydessä, miten näkymät jatkossa annetaan." Tällainen etukäteinen tiedonanto julkistuskäytännön muutoksista edistäisi listayhtiöiden toimien ennakoitavuutta sijoittajille ilman mainittavaa hallinnollista lisärasitetta Fiva on antanut määräyksiä ja täsmentänyt aikaisempia ohjeitaan julkistettavien tietojen jakelusta, tiedotevarastoon toimittamisesta ja säänneltyjen tietojen saatavilla pidosta liikkeeseenlaskijan internetsivuilla. Ohjaavatko luvut ja 11.3 mielestänne riittävästi liikkeeseenlaskijaa noudatettavasta nienettelystä? Lautakunnalla ei huomauttamisia näihin lukuihin Fivan luonnoksessa Finanssivalvonta katsoo, että tiedottamisen tasapuolisuuden ja samanaikaisuuden vaatimukset edellyttävät, että myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen eri kieliversiot julkistetaan yhtä aikaa (ln^n li.2.3, kohta (30)). Kirjanpitolautakunta kiinnittää huomiota siihen, että Fiva kuvaa toisaalla Markkinattiedotteessaan 4/2012 (sivu 2) tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen nykyistä julkistamiskäytäntöä seuraavasti: ''Voimassa olevan käytännön mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan siten, että pörssitiedotteella kerrotaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta ja mistä ne ovat sijoittajien saatavissa. Käytäntö on perustunut siihen, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ei ole katsottu sisältävän uutta olennaista tietoa; tilinpäätökseen sisältyvät olennaiset tiedot on jo julkistettu tilinpäätöstiedotteella."'^ Tätä vastaavasti lautakunta katsoo, ettei sijoittajilla ole todellista intressiä saada eri kieliversioita käyttöönsä samanaikaisesti: Olennaiset tiedot tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta on julkistettu aikaisemmin tilinpäätöstiedotteella, minkä myölä näiden tietojen mahdollinen vaikutus asianomaisen yhtiön listattujen arvopaperien pörssiarvoihin on myös jo realisoitunut. Koska kyse ei ole enää sellaisista tiedoista, jotka vielä voisivat olla omiaan vaikuttamaan olennaisesti arvopaperien ar\'oihin. on myös rauenyhleydessä. Jos liikkeeseenlaskija esittää esimerkiksi kertaluonteisilla erillä oikaistun tunnusluvun, sen tidisi samassa yhteydessä esittää myös vasfaax'a oikaisematon tunnusluku. " " Luvun kohta (25) kuuluu: "Jos liikkeeseenlaskija päättää, että se esittää anioita todennäköisestä kehityksestään kuluvalla tilikaudella (tulevaisuudennäkymät) yhdessä tai useammassa osavuosikatsauksessa, tulisi sen noudattaa valitsemaansa käytäntöä johdonmukaisesu tilikaudesta toiseen. Jos käytäntöä muutetaan, tulisi muutos perustella. " ' Lausuntopyynnön kohteena olevassa luonnoksessa on tästä yleinen määräys ( luku (7) kohta): Säännellyt tiedot on toimiteuava tiedotusvälineille täydellisinä ja muokkaamattomina. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raporttien jidkislatnisen osalta riittää edellä olevasta poiketen, että tiedotusvälineille toimitetaan tiedotteella näihin raportteihin sisältyvät tiedot, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arx oon. sekä lieto siitä, että raportti on julkistettu. Tiedotteessa on kerrottava, mistä raportti on sijoittajien saatavilla."

6 nut tarve eri kieliversioiden samanaikaisuudelle. Toisin sanoen tietynkielisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen avulla kukaan ei voi saada toisenkielisiin sijoittajiin nähden sellaista etua, joka vaarantaisi markkinoiden tasapuolisuuden. Vaatimus kieliversioiden samanaikaisuudesta olisi myös omiaan tarpeettomasti lykkäämään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamista ja niin ikään vähentämään listayhtiöiden valmiutta useammankielisten versioiden laatimiseen. Edellä esitetyillä perusteilla lautakunta ehdottaa tarkasteltavana olevan (30) kohdan poistamista luvusta tai kohdan sanamuodon muotoilemista uudelleen vähemmän pakottavalla tavalla, esimerkiksi suosituksenomaiseksi toteamukseksi, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen muut mahdolliset kieliversiot on pyrittävä julkistamaan ilman aiheetonta viivytystä Lautakunnan muut kannanotot Kirjanpitolautakunta pitää tarpeellisena sanavalinnan vahventamista Fivan luonnoksen luvun kohdan (8) kohdan osalta, jonka mukaan "[tjoimintakertomuksessa on suositeltavaa käyttää samoja käsitteitä ja samaa terminologiaa kuin tilinpäätöksessä" Pelkkä suositus ei ole riittävä, sillä KPL 3:1.7 vaatii, että tilinpäätökseen kuuluvat ja siihen liitet>t asiakirjat, kuten toimintakertomus, muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Hyvään kirjanpitotapaan kuuluu siten tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteellinen yhdenmukaisuus. Lautakunta ehdottaa, että (8) kohla kuuluisi: "Kirjanpitolain 3 luvun 1 :n 7 momentin nojalla hyvään kirjanpitotapaan kuuluu, että toimintakertomuksessa käytetään samoja käsitteitä kuin tilinpäätöksessä" Kirjanpitolautakunta kiinnittää Fivan huomion listayhtiöiden tulostietojen julkistamisessa käyttämiin kannattavuutta kuvaaviin tuloskäsitteisiin. Lautakunnan käsityksen mukaan Fivan tulisi harkita asiasta ohjeistamista, jotta nykyiset vaihtelevat menettelytavat ja markkinakä>1änteet saataisiin yhdenmukaisemmiksi. Jotta käytettävällä tilinpäätösnormistolla olisi käytännön merkitystä oikean ja riittävän kuvan antamisessa, lulisi lähtökohtana olla, että myös tulosjulkistukset perustuisivat tilinpäätöksen osoittamiin tuloskäsitteisiin Fiva ohjeistaa luonnoksen kohdassa johdon ja hallintoelinten omistustietojen ilmoittamista. Ohjeisms koskee VMA 5 :n 1 momentin 6 kohtaa, joka velvoittaa ilmoittamaan toimintakertomuksessa: " hallituksen, hallintoneuvoston ja vastaavien toimielinten jäsenten, toimitusjohtajan ja toitnitusjohtajan sijaisen sekä muuhun ylimpään johtoon kuuluvien sekä heidän arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 :ssä tarkoitetulla tavalla määräysvallassaan olevien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlaskettu omistusosuus liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemista osakkeista, optio- ja muista erityisistä oikeuksista osakkeisiin sekä heidän yhteenlaskettu osuutensa liikkeeseenlaskijan osakkeiden kokonaismäärästä sekä osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja kokonaisäänimäärästä, jonka he voivat saada näiden oikeuksien nojalla." Fivan luonnoksessa toistetaan tämä kohta sellaisenaan. Kirjanpitolautakunta kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että toisin kuin aikaisemmassa asetuksessa 153/2007 (5.1 6 kohta),"* voimassa olevan säännöksen sanamuoto ei näyttäisi edellyttävän enää tietoa ääniosuudesta, johon yritysjohdon omistus oikeuttaa. Tämän vuoksi lautakunta pitää tarpeellisena, että Fivan ohjeis- Kohta kuului seuraavasti (kursivointi tässä): "6) hallintoneuvoston, hallituksen ja vastaavien toimielinten jäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä heidän arvopaperimarkkinalain I luvun 5 :ssä tarkoitetulla tavalla määräysvallassaan olevien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlasketusta omistusosuudesta liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemista osakkeista tai osuuksista, lisäosuuksista, sijoitusosuuksista ja optio-oikeuksista sekä heidän yhteenlasketusta osuudesta liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä sekä osuus äänimäärästä ja osakkeiden lukumäärästä tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta, jonka he voivat saada näiden opiiooikeuksien nojalla".

7 tuksessa yksilöitäisiin vaatimukset asetusta selkeämmin. Lautakunnan käsityksenä on, että asetuksen kohdassa edell>letään seuraavaa erittelyä yritysjohdon omistuksista: yhteenlaskettu osuus kaikkien osakkeiden lukumäärästä; yhteenlaskettu osuus kaikkien osakkeiden äänimäärästä; yhteenlaskettu osuus osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien kokonaismäärästä; yhteenlaskettu osuus osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien kuin optio-oikeuksien kokonaismäärästä; optio-oikeuksien ja muiden erityisten nojalla mahdollisesti saatavien osakkeiden osuus kaikkien osakkeiden lukumäärästä; sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisien oikeuksien nojalla mahdollisesti saatavien osakkeiden osuus kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Lautakunta pitää myös tarpeellisena, että Fivan ohjeistuksessa määriteltäisiin, ketkä kuuluvat VMA:n edellä mainitussa kohdassa tarkoitettuun "muuhun ylimpään johtoon" listayhtiössä, koska aikaisemmassa asetuksessa omistuksen julkisuutta koskevaa velvoitetta ei ollut ulotettu siihen. Selventävää olisi, jos Fiva toteaisi esimerkiksi, että muulla ylimpään johtoon kuuluvina pidetään listayhtiön johtoryhmään kuuluvia lai muuten välittömästi toimitusjohtajan alaisina toimivia johtajia. Kirjanpitolautakunta on vastaavasti katsonut lausunnossaan KILA 1829/2008, että hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja tämän sijaisen ohella johtoon kuuluviksi avainhenkilöiksi tulisi lukea asemansa perusteella myös johtoryhmän jäsenet. / Timo Kaisanlahti puheenjohtaja Mika Björklund sihteeri JAKELU Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6, PL HELSINKI

10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013. Julkinen

10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013. Julkinen 1 (48) 10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013 Julkinen Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Yhteenveto ja palaute lausunnoista Yhteenvedossa on käsitelty ensiksi

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Standardin 5.2b muutokset. Listayhtiötilaisuudet 2008 Marjatta Virtanen

Standardin 5.2b muutokset. Listayhtiötilaisuudet 2008 Marjatta Virtanen Standardin 5.2b muutokset Listayhtiötilaisuudet 2008 Marjatta Virtanen RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION 2 Standardi 5.2b Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa

Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Valvojan havaintoja listayhtiöiden tiedottamisesta- missä kohdin parannettavaa Sijoittajaviestinnän aamiaisseminaari 6.3.2014 Anu Lassila-Lonka Tiedottamisen taso pääsääntöisesti hyvä Laajuudessa eroja

Lisätiedot

Ajankohtaista tiedonantovelvollisuudesta 6.10.2011

Ajankohtaista tiedonantovelvollisuudesta 6.10.2011 Ajankohtaista tiedonantovelvollisuudesta 6.10.2011 markkinavalvoja Anu Lassila-Lonka ja markkinavalvoja Minna Toiviainen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 3.10.2011 Anu

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.1. Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus. Päivitetty: 9.12.2013

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.1. Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus. Päivitetty: 9.12.2013 TIEDONANTOPOLITIIKKA Versio 1.1 Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus Päivitetty: 9.12.2013 ASPOCOMP GROUP OYJ, Keilaranta 1, FI-02150 Espoo, Finland. Phone: +358 20 775 6860. Fax:+358 20 775 6868. www.aspocomp.com

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

Markkinat Toukokuu 2008 2/2008

Markkinat Toukokuu 2008 2/2008 Tervetuloa lukemaan Rahoitustarkastuksen markkinavalvonnan Markkinat-tiedotetta Tässä tiedotteessa kerromme seuraavasta aiheesta: Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden standardi 5.1 1 Säännöllistä tiedonantovelvollisuutta

Lisätiedot

Säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskeva standardi 5.1. Listayhtiötilaisuudet 2008 Minna Toiviainen

Säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskeva standardi 5.1. Listayhtiötilaisuudet 2008 Minna Toiviainen Säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskeva standardi 5.1 Listayhtiötilaisuudet 2008 Minna Toiviainen RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION 1 Esityksen sisältö Yleistä standardista

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Markkinat Helmikuu /2007

Markkinat Helmikuu /2007 Tervetuloa lukemaan Rahoitustarkastuksen markkinavalvonnan Markkinat-tiedotetta. Tässä tiedotteessa kerromme seuraavista aiheista: Arvopaperimarkkinalain muutokset tulevat voimaan 15.2.2007 1 Tietojen

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 13.11.2014 1 Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalaki muuttui mikä muuttui listayhtiöiden tiedottamisessa?

Arvopaperimarkkinalaki muuttui mikä muuttui listayhtiöiden tiedottamisessa? Arvopaperimarkkinalaki muuttui mikä muuttui listayhtiöiden tiedottamisessa? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä,

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Hannu Ylänen kirjaamo@finanssivalvonta.fi LAUSUNTO 1 (8) 4.3.2013 ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Yleistä Finanssivalvonta on pyytänyt Listayhtiöiden neuvottelukunnalta

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 174/2006

Lisätiedot

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.2. Hyväksytty: Hallitus. Päivitetty: Päivitetty:

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.2. Hyväksytty: Hallitus. Päivitetty: Päivitetty: TIEDONANTOPOLITIIKKA Versio 1.2 Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus Päivitetty: 9.12.2013 Päivitetty: 11.12.2015 ASPOCOMP GROUP OYJ, Keilaranta 1, FI-02150 Espoo, Finland. Phone: +358 20 775 6860. Fax:+358

Lisätiedot

Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka. Taustaa

Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka. Taustaa Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka Taustaa Exel Composites Oyj:n hallintoelinten tehtävät perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalainsäädäntöön ja muuhun asianomaiseen lainsäädäntöön.

Lisätiedot

Caverion-konsernin tiedonantopolitiikka

Caverion-konsernin tiedonantopolitiikka 1 (5) Caverion-konsernin tiedonantopolitiikka Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Caverion-konsernin emoyhtiön, Caverion Oyj:n ( Yhtiö ) kotipaikka on Helsinki. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 27.4.2017 Versio: 2.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän periaatteet

Lisätiedot

Otsikko: Sopranon tiedonantopolitiikka päivämäärä: Laatinut: Panu Kauppinen päivitetty:

Otsikko: Sopranon tiedonantopolitiikka päivämäärä: Laatinut: Panu Kauppinen päivitetty: 1 Otsikko: Sopranon tiedonantopolitiikka päivämäärä: 22.11.2017 Laatinut: Panu Kauppinen päivitetty: 22.11.2017 Hyväksyntä: hallitus tila: hyväksytty SOPRANON TIEDONANTOPOLITIIKKA 1. Yleistä Tiedonantopolitiikassa

Lisätiedot

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA 1. Yleistä Glastonin tiedonantopolitiikassa kuvataan periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti yhtiö tiedottaa pääomamarkkinoille. Glaston pyrkii varmistamaan, että kaikilla

Lisätiedot

PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA

PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA Palaute 1 (6) PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA Rahoitustarkastus pyysi syyskuussa 2007 lausuntoja uudesta standardista

Lisätiedot

Listayhtiön tiedonantovelvollisuuden sääntely

Listayhtiön tiedonantovelvollisuuden sääntely Listayhtiön tiedonantovelvollisuuden sääntely IR-yhdistyksen peruskurssi 5.6.2015 Markkinavalvoja Sääntelyn tavoite Tiedonantovelvollisuuden sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että sijoittajalla on käytössään

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1020/2012 Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Markkinat 1/2010. Helmikuu Selvitys listayhtiöiden taloudellisista raporteista

Markkinat 1/2010. Helmikuu Selvitys listayhtiöiden taloudellisista raporteista Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden, tilinpäätösvalvonnan, arvopaperikaupankäynnin sekä sisäpiiriasioiden tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 152. Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 152. Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2007 N:o 152 158 SISÄLLYS N:o Sivu 152 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta... 531 153 Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus VM/RMO/Luonnos 24.5.2012 Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta Annettu Helsingissä [xx] päivänä [xx]kuuta 2012 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain,

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka Tiedonantopolitiikka 2 ( 6) 1 Johdanto Technopoliksen tiedonantopolitiikan tarkoituksena on turvata kaikille markkinaosapuolille riittävä ja oikea tieto yhtiöstä, ja varmistaa, että julkistettava tieto

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1 (9) Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Lausuntopyyntö 15/2012 5.12.2012 ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA KOSKEVAT FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta EV 235/1998 vp - HE 209/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta.

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta. TIEDONANTOPOLITIIKKA 1 (5) INCAP OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA (DISCLOSURE POLICY) Incap-konsernin emoyhtiön Incap Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Incap noudattaa tiedonantopolitiikassaan

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TERVEYSTALO OYJ TIEDONANTOPOLITIIKKA

TERVEYSTALO OYJ TIEDONANTOPOLITIIKKA TERVEYSTALO OYJ TIEDONANTOPOLITIIKKA Versio 1.0 Terveystalo Oyj:n hallituksen hyväksymä 16.8.2017 1. Johdanto Terveystalo Oyj:n ( Terveystalo tai Yhtiö ) tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeisimmät toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka. Projektinumero. Tietoturvaluokka: Julkinen 10.9.2012. puhelin: +358 10 272 9000 telefax: +358 10 272 9001

Tiedonantopolitiikka. Projektinumero. Tietoturvaluokka: Julkinen 10.9.2012. puhelin: +358 10 272 9000 telefax: +358 10 272 9001 Tiedonantopolitiikka 10.9.2012 Projektinumero Tietoturvaluokka: Julkinen contact@innofactor.com puhelin: +358 10 272 9000 tele Tiedonantopolitiikka 10.9.2012 Julkinen Sisältö 1 Viestinnän periaatteet ja

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe Johdanto Johdon vastuu sijoittajaviestinnässä Lait ja säännökset... 31

Sisällys. Esipuhe Johdanto Johdon vastuu sijoittajaviestinnässä Lait ja säännökset... 31 Sisällys Esipuhe........................................... 11 1 2 Johdanto......................................... 13 Johdon vastuu sijoittajaviestinnässä................... 19 1.1 IR:n historiasta.......................................

Lisätiedot

Markkinat Lokakuu 2006 3/2006

Markkinat Lokakuu 2006 3/2006 Tervetuloa lukemaan Rahoitustarkastuksen markkinavalvonnan Markkinat-tiedotetta. Tässä tiedotteessa kerromme seuraavista aiheista: Alkuvuoden tulosvaroitustiedotteet pääosin selkeitä 1 Tulosennusteet osin

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka

Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka MUUTOSHALLINTA Versio Muutosten laatu Tekijä Hyväksyjä Hyväksytty Huomautukset 1.0 - Mari Reponen Finnair Oyj:n hallitus 27.4.2012 Uusi asiakirja 2.0 Vähäisiä muutoksia

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Lausunto 1 (8) Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Yleistä suosituksesta ja sen valmistelusta Arvopaperimarkkinayhdistys ry (AMY) on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 21.6.2016 1. Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka

Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka MUUTOSHALLINTA Versio Muutosten laatu Tekijä Hyväksyjä Hyväksytty Huomautukset 1.0 - Mari Reponen Finnair Oyj:n hallitus 27.4.2012 Uusi asiakirja 2.0 Vähäisiä muutoksia

Lisätiedot

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen

Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen 1 (5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 102 29.11.2011 Kuntayhtymän sekä kunnan ja kuntayhtymän omistaman osakeyhtiön kuuluminen kuntakonserniin 1 Lausuntopyyntö 1.1 Varsinainen lausuntopyyntö

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2013

Määräykset ja ohjeet 7/2013 Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Dnro FIVA 8/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi RATKAISUJA TILINPÄÄTTÄJÄN ONGELMIIN

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi RATKAISUJA TILINPÄÄTTÄJÄN ONGELMIIN Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi RATKAISUJA TILINPÄÄTTÄJÄN ONGELMIIN Alma Talent Helsinki 2017 4., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-3250-7 ISBN 978-952-14-3251-4

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta

Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11.1.2013 Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet -infotilaisuus 11.1.2013 Finanssivalvonta

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

Markkinat 5/2016. Joulukuu Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan

Markkinat 5/2016. Joulukuu Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden, tilinpäätösvalvonnan, arvopaperikaupankäynnin sekä sisäpiiriasioiden tulkintoihin ja sääntelyyn liittyviä asioita

Lisätiedot

Markkinat Lokakuu /2008

Markkinat Lokakuu /2008 Tervetuloa lukemaan Rahoitustarkastuksen markkinavalvonnan Markkinat -tiedotetta Tässä tiedotteessa kerromme seuraavista aiheista: Selvitys Q1/2008 osavuosikatsauksen taulukko-osasta 1 Tulkintarekisterissä

Lisätiedot

Käsitelty ja hyväksytty Pohjola Pankki Oyj:n hallituksessa

Käsitelty ja hyväksytty Pohjola Pankki Oyj:n hallituksessa 1 (10) 16.12.2010 Pohjolan tiedonantopolitiikka (Pohjola Disclosure Policy) 1. Tausta (Johdanto)...2 2. Tavoitteet...2 3. Keskeiset tiedonantoperiaatteet...2 31. Sijoittajaviestintä...2 32. Raportoitavat

Lisätiedot

Omaehtoinen lausunto lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemättä jättämisestä

Omaehtoinen lausunto lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemättä jättämisestä 1 / 6 7.12.2015 18:38 Omaehtoinen lausunto lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemättä jättämisestä Numero Antopäivämäärä 1945 03.11.2015

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Standardi 5.1. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 5.1. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Määräykset ja ohjeet Standardi 5.1 Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2008 2 (68) Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai

Lisätiedot

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset UUSI OSTOTARJOUSKOODI keskeiset muutokset Lähtökohdat Uudistamisen lähtökohtana lainmuutos, joka edellyttää sitoutumista suosituksiin noudata tai selitä periaatteen mukaisesti (AML 11:28 sekä AML 11:9.3

Lisätiedot

15.4.2014 FORTUMIN TIEDONANTOPOLITIIKKA

15.4.2014 FORTUMIN TIEDONANTOPOLITIIKKA Konserniohje 1 (7) Jakelu Tarkastettu Fortum-konserni Fortum Executive Management, 15.4. 2014 Voimassa: alkaen Hyväksytty Tapio Kuula, FORTUMIN TIEDONANTOPOLITIIKKA Konserniohje 2 (7) Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET

Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti OIKEAT JA RIITTÄVÄT KIRJAUKSET Alma Talent Helsinki 2016 7., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2775-6 ISBN 978-952-14-2360-4

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Toimintakertomuksen rooli

Toimintakertomuksen rooli Tilinpäätös 2008 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta toimintakertomusta

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki.

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki. 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 18.00 19.17 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Otsikko: Tiedonantopolitiikka Laatinut: Natalia Valtasaari Päivitetty: 16.1.2017 Hyväksynyt: Johtokunta Tila: Julkinen Päivämäärä: 23.9.2010 Sivut: 5 Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 8.7.1996 Valtiokonttori Viite: Valtiokonttorin lausuntopyyntö 11.3.1996 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTION KIRJAN- PITO- JA TILINPÄÄTÖSMALLIN PERIAATERATKAISUISTA

Lisätiedot

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Otsikko: Tiedonantopolitiikka Laatinut: Natalia Valtasaari Päivitetty: 1.7.2016 Hyväksynyt: Johtokunta Tila: Julkinen Päivämäärä: 23.9.2010 Sivut: 5 Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista

Lisätiedot

Wärtsilän tiedonantopolitiikka

Wärtsilän tiedonantopolitiikka Wärtsilän tiedonantopolitiikka 1. Johdanto Tässä politiikassa kuvataan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Wärtsilä viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Wärtsilä pyrkii

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 538. Valtiovarainministeriön asetus. arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta

SISÄLLYS. N:o 538. Valtiovarainministeriön asetus. arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 538 540 SISÄLLYS N:o Sivu 538 Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta...

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Julkinen 27.04.2012 Tarkastaja, pvm Finnair Oyj:n johtoryhmä, 24.4.2012 Hyväksyjä, pvm Finnair Oyj:n hallitus, 26.04.2012 Taustaa Tässä Finnairin hallituksen hyväksymässä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017 Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö Vakuutuskassat ry 4.3.1 (kohta 24) 4.3.1 (kohta 25) 4.3.1

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot