KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty Sisällysluettelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Savnlinnan kaupunginkirjast KOKOELMAPOLITIIKKA Päivitetty Sisällysluettel JOHDANTO... 2 Kkelmaplitiikan perusteet ja tavitteet... 2 Vastuuhenkilöt ja ylläpit... 3 Kirjastn palvelupisteet ja sastt... 3 AINEISTON HANKINTA... 4 Hankintapaikat ja määrärahat... 4 Hankintaehdtukset, lahjitukset ja tilaamatn aineist... 4 KOKOELMATYÖ... 5 AINEISTON VALINTA, VARASTOINTI JA POISTAMINEN... 5 Aineistn valinta... 5 Aineistn varastinti... 6 Aineistn pistaminen... 6 AIKUISTEN AINEISTO... 7 Aineistn valinta... 7 Aineistn varastinti ja pistaminen LASTEN JA NUORTEN AINEISTO Aineistn valinta Aineistn varastinti ja pistaminen MUSIIKKIAINEISTO Aineistn valinta Aineistn varastinti ja pistaminen KOTISEUTUKOKOELMA Kkelman sisältö ja keräysperiaatteet Aineistkhtaiset periaatteet

2 JOHDANTO Kkelmaplitiikan perusteet ja tavitteet Kirjastn kkelman kehittämisen lähtökhta n kirjastlaki. Kirjast tarjaa asiakkaille tieta, pastusta, elämyksiä ja virkistystä. Tavitteen saavuttamiseksi kirjastn kkelman tulee lla uusiutuva, riittävän kattava ja vastata kysyntää. Kkelmaplitiikka n dkumentti, jka timii suunnitteluvälineenä kirjastn henkilökunnalle. Lisäksi se antaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille tieta kirjastn kkelmista ja niiden ylläpidsta. Kkelmaplitiikassa määritellään yleisellä taslla kk kirjastlaitksen yhteiset kkelmanhidlliset periaatteet. Lisäksi kkelmaplitiikassa määritellään eri sastjen ja palvelupisteiden mat hankinta-, pist- ja säilytysperiaatteet. Kkelmaplitiikka määrittelee, millaista aineista kirjastn hankitaan, millä perusteilla ja miten aineist jakautuu palvelupisteittäin ja aineistlajeittain. Kirjallisesti määritelty kkelmaplitiikka timii kkelmien pitkäjänteisen hallinnan apuvälineenä. Sen avulla vidaan turvata kkelmatyön jatkuvuus riippumatta henkilökunnan vaihtuvuudesta tai hankintamäärärahjen muutksista. Kkelmaplitiikka hjaa kkelman ylläpidssa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Sen ansista kk henkilökunnalla ja erityisesti kkelmista vastaavilla henkilöillä n yhtenäinen näkemys aineistn valinnasta sekä pist- ja varastintiperiaatteista. Kkelmaplitiikka antaa yleislinjan kkelmatyölle. Sen avulla vidaan tarvittaessa perustella hankinta-, pist- ja varastintipäätöksiä. Kkelmaplitiikka kattaa seuraavat sa-alueet: - uuden aineistn hankinta - valintaperiaatteet aineistryhmittäin ja palvelupisteittäin - aineistn varastinti - aineistn pistaminen kkelmista - lahjitukset ja tilaamatn aineist - aineistn esillepan - kkelmien arviinti Kkelmatyössä tetaan humin eri asiakasryhmien tarpeet. Siihen vaikuttaa alueen väestörakenne ja väestön ikäjakauma. Kirjastn asiakkaiden jukssa n useita erityisryhmiä (piskelijat, senirit, työttömät, maahanmuuttajat, kesäasukkaat, eri aljen harrastajat jne.), jiden tarpeet tetaan humin kkelmatyössä. Samaten humiidaan, kuinka paljn kunkin timipisteiden asiakkaista n lapsia ja nuria. Kirjastalan piskelija Katri Lepmäki n pinnäytetyönään laatinut selvityksen Savnlinnan seudun kirjastjen kkelmista. Selvitys valmistui tammikuussa 2012 ja siihen n kttu perustiedt kirjastjen nykyisistä kkelmista, hankinnista, pistista ja lainauksesta. Näitä tietja ei käydä tässä uudelleen läpi. 2

3 Vastuuhenkilöt ja ylläpit Vastuu kkelmaplitiikasta n kirjasttimenjhtajalla sekä sastjen ja palvelupisteiden vastaavilla kirjastnhitajilla. Nämä tekevät hankinta-, pist- ja varastintipäätökset mien yksikköjensä salta. Kkelmaplitiikka tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa. Kirjastn eri palvelupisteiden rlit vivat muuttua tai asiakaskunnassa vi tapahtua muutksia. Myös aineisttyypit uusiutuvat ja lainauksen painpisteet muuttuvat ajan mittaan. Vusittain kttavat tilastt kkelmien määrästä, jakautumisesta sastittain ja tiednalittain sekä lainauksesta antavat tieta, jka vi pitkällä aikavälillä vaikuttaa kkelmaplitiikkaan. Tilasttietja käytetään hyödyksi myös jatkuvassa kkelmatyössä. Tavitteena n, että kirjastn palvelupisteiden kkelmat mudstavat kknaisuuden. Tällä hetkellä (1/ 2013), kun kuntaliits ja kirjastn yhdistäminen n vasta tteutumassa, kkelmissa n paljn tarpeetnta päällekkäisyyttä, varsinkin varastaineistn salta. Kirjastn aineist kuuluu jk avkkelmaan tai varastn. Mlempia arviidaan jatkuvasti ja ne pidetään määrältään ja sisällöltään kkelmaplitiikan mukaisina. Lähivusina kkelmia käydään aktiivisesti läpi kkelmaplitiikan linjjen mukaisesti ja varastissa säilytettävän aineistn määrää vähennetään. Kirjastn palvelupisteet ja sastt Pääkirjast Aikuisten sast Lasten ja nurten sast Musiikkisast Ktiseutukkelma Kerimäen kirjast Punkaharjun kirjast Savnrannan kirjast Kirjastaut Käkriäinen Kirjastaut Kulkuri Kirjastlaitksen aineista kuljetetaan säännöllisesti palvelupisteiden välillä. Kuljetukset vat asiakkaille maksuttmia. Asiakkaat vivat tehdä varauksia lainassa levasta aineiststa ja paikalla levasta aineiststa. Lainassa levan aineistn varaaminen n maksullista (pikkeus: alle 16-vutiaiden kirjavaraukset), hyllyssä levan aineistn varaaminen maksutnta. Kirjast tilaa asiakkaiden pyynnöstä kauklainaksi muista kirjastista aineista, jta ei le Savnlinnan kaupunginkirjastn kkelmissa. Kauklainapalvelusta peritään kirjastn 3

4 hinnastn mukainen maksu. Kaukpalvelua hjaavat valtakunnalliset kaukpalveluhjeet. Kirjastn kkelmista suurin sa n lainattavissa. Pikkeuksellisesti kirjastn hankitaan myös aineista, jta ei anneta ktilainaksi, esim. teksen harvinaisuuden tai kalliin hinnan perusteella tai siksi, että tes ei kestä lainausta. AINEISTON HANKINTA Hankintapaikat ja määrärahat Aineistn hankintapaikat kilpailutetaan ja hankinnat tehdään kknaistaludellisesti edullisimmalta timittajalta. Kilpailutuksen tekee seudullinen hankintatimi yhteistyössä kirjastn kanssa. Aineisthankintaan käytettävän määrärahan päättää kaupunginvaltuust vusittaisen talusarvin käsittelyn yhteydessä. Määräraha n 1980-luvulta alkaen llut selvästi valtakunnallisen keskitasn alapulella. Vunna 2011 kirjastjen keskiarv li 7,62 / asukas ja Savnlinnan vastaava luku 5,54 / asukas. Määrärahan niukkuuden takia aineisthankintja n harkittava tarkin, ttaen humin teksen sisältö, kysyntä ja aineistlaji. Määräraha jaetaan timipisteittäin ja sastittain. Jakperusteena käytetään lainamääriä, yksikön kka ja hankintaprfiilia. Pääkirjastn hankitaan erikisaljen kirjallisuutta ja muuta vähän kysyttyä aineista sekä sanakirjja, hakemistja, matrikkeleita yms. aineista. Määrärahaa ei jaeta aineistryhmittäin, lukuun ttamatta lehtihankintja. Määrärahan käyttöä seurataan kuitenkin myös aineistryhmittäin vusittaista tilastintia varten. Hankintaehdtukset, lahjitukset ja tilaamatn aineist Asiakkaiden hankintaehdtukset tteutetaan, mikäli mahdllista. Aineistlahjituksia tetaan vastaan, mikäli kirjast vi man harkintansa mukaan ttaa lahjitettuja teksia kkelmiinsa tai asettaa niitä ilmaisjakeluun. Kkelmiin liitettävän aineistn n ltava kirjastn kkelmaplitiikan mukaista. Lahjituksista ei mudsteta erityiskkelmia. Tilaamatnta, maksutnta aineista käsitellään samin. Kuvatallennelahjituksia kirjast ei vi ttaa vastaan tekijänikeudellisista syistä. Lehtivusikertjen lahjituksista n svittava kirjastn kanssa etukäteen. Kirjast harkitsee tetaank lahjitettuja vusikertja kkelmiin. Jitakin lehtiä vidaan sijittaa luettelimatta lahjituslehtien hyllyyn, jllin julkaisusta säilytetään vain viimeinen numer. Kun uusi numer saapuu, edellinen pistetaan. 4

5 Puluepliittisia ja usknnllisia lahjituslehtiä sijitetaan kirjastn kkelmiin tai lahjituslehtihyllyyn vain pikkeustapauksissa, js niillä n kysyntää tai js ne vat ktiseutuaineista, jllin ne liitetään ktiseutukkelmaan. Tilaamatnta, maksullista aineista ei teta kkelmiin, vaan se laitetaan ilmaisjakeluun. KOKOELMATYÖ Kirjastn tehtävänä n tarjta kattavasti ajantasaista ja asiakaskuntansa kysyntää vastaavaa materiaalia. Tähän pyritään seuraamalla kkelman tilaa säännöllisesti. Kkelmatyöllä taataan, että kkelmat vat helpsti käytettävissä, ajantasaisia ja vastaavat asiakkaiden tarpeita. Hyllyjärjestys pidetään selkeänä, jtta materiaali lisi helpsti löydettävissä ja käytettävissä. Hunkuntinen ja vauriitunut aineist krjataan tai pistetaan. Inventinti suritetaan nin klmen vuden välein. Kadnnut aineist pistetaan tietkannasta, kun viimeisestä havainnsta n kulunut kaksi vutta. Kkelmien hit n jatkuvaa työtä. Kkelmien arviinnin perusteina timivat niiden käytöstä saadut tilastt (lainaukset, varaukset), asiakkaiden antama palaute, kkelman ikä sekä fyysiset minaisuudet (kunt, likaisuus/puhtaus). Kirjastn kkelmaa uusitaan jatkuvasti, mutta kirjast säilyttää myös vanhempaa aineista ja tarjaa siten histriallisen perspektiivin sekä vaihtehdn kirjjen ja muiden testen kaupalliselle tarjnnalle. Aineistn kattavalla ja vaihtelevalla esittelyllä tarjtaan asiakkaille mahdllisuus löytöihin ja elämyksiin kirjastn kkelmista. Turein aineist n helpp pimia uutuushyllystä. Ajankhtaisten asiiden tai aihepiireittäin kstettujen näyttelyjen mnipulinen tarjnta auttaa kiinnstumaan eri tiednlähteistä. Kkelmien esittelyä edistää vastuuhenkilöiden laatima vusisuunnitelma näyttelyjen aiheista. AINEISTON VALINTA, VARASTOINTI JA POISTAMINEN Aineistn valinta Aineistn valinnan perusta n asiakaslähtöisyys. Valinnassa pyritään tasapulisuuteen, mniarvisuuteen ja laaja-alaisuuteen. Kkelmia tarkastellaan kknaisuutena, jhn yksittäiset hankintapäätökset suhteutetaan. Yksittäisten testen valintaperusteena vat kysyntä, laatu sekä tietkirjallisuudessa myös sisällön lutettavuus ja ajantasaisuus. Tavitteena n tarjta laaja-alaisesti aineista eri käyttäjäryhmille. Kirjast tukee yksilöiden inhimillistä kasvua ja yhteisöllisyyttä välittämällä yhteistä kulttuuriperintöä ja sen tietja, taitja ja arvja. 5

6 Aineistn varastinti Kirjastn kkelmiin ei teta aineista, jka lukkaa ihmisarva tai yllyttää rikkseen, rasismiin tai väkivaltaan. Valinnassa vältetään aineista, jka ilmentää pliittista tai usknnllista suvaitsemattmuutta. Kirjastn hankitaan pääasiassa sumenkielistä aineista. Muunkielistä aineista hankitaan kysynnän ja harkinnan mukaan. Varastihin sijitetaan sellaista aineista, jnka käyttö n vähäistä, mutta tes n merkityksellinen paikallisesti tai sivistyksellisesti. Varastn sijitetaan myös ns. man alansa perustekset, jtka eivät vanhene. Kaunkirjallisuuden pulella varastidaan mm. kaunkirjallisuuden klassikt sekä valikiden uudempaa, varsinkin ktimaista kirjallisuutta. Lisäksi varastidaan sesnkiaineista, kuten julu- ja pääsiäiskirjja. Kirjastn kaikissa timipisteissä n varast. Aineistn varastinti ratinalisidaan siten, että samja teksia ei säilytetä jkaisessa timipisteessä. Tes vi lla varastituna esim. Kerimäen kirjastn ja muissa kirjastissa se n pistettu. Näin vidaan luda parempia kkelmia kun resursseja, kuten hyllytilaa, vapautuu uuteen käyttöön. Samalla vidaan teemittaa, mikä kirjast säilyttää esim. käsityökirjja enemmän kuin muut. Lehtien varastinnin salta ludaan vuden 2013 aikana suunnitelma, mitä säilytetään missäkin kirjastssa ja kuinka kauan. Aineistn pistaminen Aineista pistaessa humiidaan seuraavat asiat: Fyysinen kunt: missä kunnssa kirja n, nk siinä repeytymiä, nk sitä krjattu j aiemmin kerran tai useammin, kuinka likainen kirja n. Ikä ja ajankhtaisuus: kuinka vanha kirja n, nk sen sisältämä tiet edelleen ikeaa vai nk se ajan mukana muuttunut. Tämä kskee erityisesti tietkirjja. Lainaus: kuinka paljn kirjaa n lainattu. Saatavuus: nk pistettavaa aineista saatavissa tisessa kirjastssa, esim. maakuntaalueen muista kirjastista tai muualta Sumesta. Tallennemudn vanheneminen: esim. VHS- ja C-kasetit. POISTOJEN PERUSTEET AINEISTORYHMITTÄIN Tietkirjat Pistissa painttuu teksen ikä, sen sisältämän tiedn ajantasaisuus ja teksen asema malla alallaan. Klassikkteksilla n muuttumatn asema. Pistjen tarkitus n karsia pis 6

7 epälennainen ja vanhentunut materiaali. Pistamisen perusteina vat myös kirjan fyysinen kunt ja saatavuus muista kirjastista. Kaunkirjallisuus Pistissa painttuu kirjan lainauskiert, esim. viimeisen 5-10 vuden ajalta, js tiet n saatavissa. Lisäksi tetaan humin teksen fyysinen kunt, ikä ja saatavuus muista kirjastista. Klassikita tulee lla saatavilla, mutta js kirjailija n tuttanut elämänsä aikana yhden kirjan, jka ei le merkkites/klassikk eikä liiku lainauksessa, se vidaan pistaa. Muu materiaali Sanmalehtiä säilytetään 1-2 kuukautta lehtisaleissa asiakkaiden käytössä, jnka jälkeen ne pistetaan paperinkeräykseen. Sitä ennen lehdistä leikataan talteen ktiseutukkelmaan liitettäviä paikallisia asiita käsitteleviä artikkeleita. Ääni- ja kuvatallenteet pistetaan, js ne vat käyttökelvttmia: naarmuisia, kuluneita tai muuten rikkutuneita. Pistettavan aineistn käsittely Pistettu aineist siirretään pistmyyntiin. Pistmyyntiä n kirjastissa ympäri vuden. Pistettavaa aineista ei vi varata etukäteen. Hyväkuntista ja sisällöllisesti sveltuvia teksia vidaan tarjta lahjituksena esim. päiväkteihin tai musiikkipistn. Lisäksi kirjastissa n ta-tästä-ilmaiseksi -laatikt, jhn ktaan aineista, jka ei mene kaupaksi pistmyynnissä. Myyntikelvtn aineist timitetaan paperinkeräykseen tai kierrätykseen jätteenlajitteluhjeita nudattaen. AIKUISTEN AINEISTO Aineistn valinta Kaunkirjallisuus Sumenkielistä kaunkirjallisuutta hankitaan laaja-alaisesti määrärahjen puitteissa. Paljn kysyttyä aineista vidaan hankkia useampi kappale. Omakustanteita hankitaan pääasiassa Savnlinnan seudulta. Suppeammin kaunkirjallisuutta hankitaan rutsin, englannin, virn, saksan, venäjän, ranskan, espanjan ja italian kielellä. Vierailla kielillä ja rutsin kielellä hankitaan esimerkiksi klassikkja, palkittuja teksia, sumalaisen kirjallisuuden käännöksiä ja paljn luettua aineista kuten jännitys-, fantasia- ja viihdekirjallisuutta. 7

8 Kirjast tilaa asiakkaiden pyynnöstä kauklainaksi Mnikielisestä kirjaststa aineistja, jtka n julkaistu kielillä, jtka vat Sumessa harvinaisia. Nämä kauklainatilaukset vat maksuttmia. Kysynnän perusteella kirjast tilaa Mnikielisestä kirjaststa harvinaisilla kielillä julkaistua aineista siirtkkelmina. Harvinaisiin kieliin eivät kuulu phjismaiset kielet eivätkä englanti, saksa, ranska, italia, espanja, vir ja venäjä. 8

9 Tietkirjallisuus Tietkirjallisuutta hankitaan pääasiassa sumenkielisenä. Englanninkielistä tietkirjallisuutta vidaan hankkia täydentämään kkelmaa alilta, jilta ei sumenkielistä aineista le riittävästi. Muilla kielillä vidaan hankkia esimerkiksi Sumea maana käsitteleviä julkaisuja. Hankinnassa tetaan humin paikkakunnan ppilaitksissa annettava petus, mutta kaikille piskelijille tarpeellista määrää kirjja kirjast ei pysty hankkimaan. Lukin ppikirjja hankitaan, js niillä n yleistä kiinnstavuutta. Lehdet Lehtivalikimassa pyritään mnipulisuuteen, jten kkelmaan hankitaan vähälevikkisiäkin julkaisuja. Js samasta aihealueesta julkaistaan useita lehtiä, kirjastn tilataan yleensä vain jkin niistä. Lehtihankinnissa tetaan humin, että lehtiä käytetään tiednlähteinä esimerkiksi piskellessa. Kirjastssa n käytettävissä sähköisiä lehtipalveluja, jiden kautta vi lukea sumalaisia ja muiden maiden sanmalehtiä näköispainksina. Elkuvat Aikuisten sastlle hankitaan näytelmäelkuvia ja tietpulisia kuvatallenteita tällä hetkellä DVD- ja Blu-ray -tallenteina. Kuvatallenteita hankitaan mnipulisesti, rajitetusta, kirjastille lainausikeuksin tarjlla levasta aineiststa. Hankittavien elkuvien krkeimpana ikärajamerkintänä pidetään yleensä merkintää 16, sallittu yli 16-vutiaille. Ikärajamerkinnällä 18, vain aikuisille, varustettuja elkuvia vidaan hankkia, js ne vat elkuvahistriallisesti merkittäviä. Js 18 merkintä jhtuu siitä, että elkuvaa ei le tarkastettu, vi aineistn tilaaja käyttää maa harkintaa hankinnassa. Lahjituksina elkuvatallenteita ei vida ttaa vastaan tekijänikeudellisista syistä. Äänikirjat Kaikki suurten ja keskisuurten kustantajien cd-levyinä tai MP3-levyinä ilmestyvät sumenkieliset äänikirjat hankitaan. Muilla kuin sumen kielellä äänikirjja hankitaan kysynnän ja määrärahjen puitteissa. Kielikurssit Kielikursseja hankitaan mnipulisesti eri kielillä kysynnän ja määrärahjen puitteissa. Sarjakuvat Sumenkielisiä sarjakuvia hankitaan mnipulisesti. Kkelmassa n sarjakuvia myös rutsin, englannin, saksan, venäjän, ranskan ja espanjan kielillä. 9

10 E-aineist Kirjast hankkii käyttöikeuksia asiakaskunnan tarpeisiin ja kkelmaplitiikkaansa sveltuviin e-kirjihin sekä sähköisiin lehtipalveluihin ja muihin tietkantihin. Osan e- aineistista kirjastlle kustantaa Mikkelin maakuntakirjast tai kansallinen elektrninen kirjast, FinElib-knsrti. Aineistn varastinti ja pistaminen Varastitavaa aineista säilytetään pääsääntöisesti yksi kappale. Paljn kysyttyä aineista ja paikallista aineista vidaan varastida vaikka avkkelmassakin lisi niteitä. Kaunkirjallisuuden varastinti keskeisiä sumalaisia kaunkirjallisia teksia ja aikansa luetuimpia kirjja klassikiksi mudstuneita sekä kysyttyjä käännöskirjja saman teksen eri sumennkset ja eri kuvittajien laitkset rutsin- ja vieraskielisiä klassikita suppeasti sarjakuvia valikiden Tietkirjallisuuden varastinti eri aljen perusteksia eri aikakausien ajankuvaa valttavia teksia aikaansa kuvaavia tietsanakirjasarjja keskeisiä kartastja eri aikakausilta Savnlinnan seutuun liittyvä kirjallisuus histriakirjja, matrikkeleita, sukututkimuksia, kansatieteellistä kirjallisuutta, kysyttyjä elämäkertja, maantieteellisiä hakuteksia, matkakertmuksia, kysyttyjä harrastekirjja uuden painksen ilmestyessä kurssikirjista vidaan varastida edellinen pains rutsin- ja vieraskielistä aineista varastidaan pikkeustapauksissa, js sumenkielistä aineista ei le Pistperusteita sisällön vanheneminen hun kunt vähäinen käyttö saatavuus muualta tallennemutjen vanheneminen Pistetusta aineiststa sa tulee myyntiin asiakkaille, sa vidaan laittaa ilmaisjakeluun. Käyttökelvtn aineist (esim. rikkutuneet DVD-levyt) hävitetään. Käsikirjast Käsikirjastaineistksi vidaan hankkia esimerkiksi matrikkeleita, hakemistja, lakitieta ja karttja. 10

11 LASTEN JA NUORTEN AINEISTO Aineistn valinta Kirjastn hankitaan lasten ja nurten kaun- ja tietkirjallisuutta, lehtiä, nutteja, äänitteitä, kuvatallenteita sekä lautapelejä. Kaun- ja tietkirjallisuuden kkelmilla pyritään tukemaan ja edistämään lasten ja nurten lukuharrastusta sekä sivistystä. Ktimaista ja sumeksi käännettyä lasten ja nurten kirjallisuutta hankitaan määrärahjen sallimissa puitteissa mahdllisimman laaja-alaisesti. Kirjastn hankitaan jnkin verran myös rutsinkielistä ja vieraskielistä lasten ja nurten kirjallisuutta. Eri asiakasryhmien tarpeita pyritään humiimaan, ja asiakkaiden tiveita tteutetaan mahdllisuuksien mukaan. Aineistn valinnassa kiinnitetään humita tekstin, ja kuvakirjjen salta myös kuvituksen laadukkuuteen. Susituimpia kuvakirjja, helpplukuisia kirjja, sarjakirjja sekä nurtenkirjja hankitaan useita kappaleita. Kirjastn ei hankita asiakkaiden mia merkintöjä varten tarkitettuja kirjja, kuten värityskirjja, täytettäviä tehtäväkirjja tai muistikirjja. Peruskulun ppikirjja ei yleensä hankita kirjastn. Lasten ja nurten lehtivalikimassa pyritään mnipulisuuteen sekä vastaamaan eri-ikäisten asiakkaiden tarpeisiin. Äänitteistä lasten ja nurten sumenkielisiä äänikirjja hankitaan kkelmiin varsin kattavasti cd-mudssa. Myös lasten musiikki-cd-levyjä pyritään hankkimaan melk kattavasti varsinkin ktimaisen aineistn salta. Nuteista kkelmiin hankitaan etenkin laulukirjja. Lasten ja nurten kuvatallenteita, lähinnä elkuvia ja tv-sarjja hankitaan pääsin DVD- ja jnkin verran myös Blu-ray -levyinä. Hankintaa rajittavat humattavasti tarjnnan suppeus, krkeat kustannukset sekä tekijänikeudet. Pyrkimyksenä n valita kkelmiin krkeatasisia ja susittuja nimekkeitä. Hankinnassa humiidaan kuvatallenteiden ikärajamerkinnät. Muita kirjastn kkelmiin kuuluvia aineistja vat CD-ROM-levyt ja lautapelit. CD-ROMlevyjä hankitaan hyvin rajitetusti vähäisen kysynnän ja kustannusten vuksi. Lautapelejä hankitaan jnkin verran kkelmiin. Hankinnassa kiinnitetään humita mm. pelien fyysiseen rakenteeseen kirjast- ja lainauskäyttöön sveltuvuuden kannalta. Aineistn varastinti ja pistaminen Lasten ja nurten aineista varastidaan kirjastn kaikissa timipisteissä. Varastinti harkitaan kirjastissa tapauskhtaisesti. Usein varastn siirretään nimekkeen viimeinen kirjastn kkelmissa leva kappale. Varastimaan pyritään mm. ktimaista kaunkirjallisuutta laajasti, mutta ei täysin kattavasti ktimaisia aapisia, runja ja näytelmiä käännöskirjallisuudesta klassikita sekä kysyttyjä, mutta hunkuntisia kirjja, mikäli täydennyshankinta ei le enää mahdllista: esim. kirjasarjjen sia 11

12 rutsin- ja vieraskielistä aineista varastidaan hyvin suppeasti, lähinnä kaunkirjallisuuden klassikita tietkirjallisuutta suppeahksti: esim. kestaiheet aineista, jlla n paikallista merkittävyyttä lastenmusiikista keskeistä ktimaista tutanta nutit sekä musiikkiliikuntaa ja laululeikkejä käsittelevää kirjallisuutta Varastinti- tai pistpäätöstä tehdessä tetaan humin aineistn saatavuus muissa Savnlinnan kirjastn timipaikissa. Varastinnissa pyritään välttämään päällekkäisyyttä etenkin tietkirjallisuuden ja vähemmän kysytyn aineistn salta, mutta esim. klassikita sekä kysyttyä kaunkirjallisuutta vi lla useamman kirjastn varastssa. Varastssa säilytetään myös sesnkiaineista, kuten julu- ja pääsiäiskirjja. Lasten ja nurten aineistlla n samja pistperusteita kuin aikuisten aineistlla. Etenkin aineistn kunt n merkittävä pistperuste, sillä aineistt kuluvat npeasti. MUSIIKKIAINEISTO Aineistn valinta Kirjat Ktimaista ja sumeksi käännettyä musiikkialaa käsittelevää kirjallisuutta hankitaan khtuullisen kattavasti, tsin sisällöllistä päällekkäisyyttä välttäen. Tutkimuskirjallisuutta liitetään kkelmaan vain harkinnan varaisesti. Vieraskielistä kirjallisuutta hankitaan lähinnä vain, js aiheesta ei le sumenkielistä julkaisua. Lehdet Musiikkisastlle tilataan yleisimmät ktimaiset musiikkialan lehdet sekä muutama englanninkielinen julkaisu. Lehtien valinnassa pyritään humiimaan asiakaskunnan kiinnstuneisuus ja eri musiikkityylien edustavuus. Nuttijulkaisut Nuttikkelmassa pyritään pitämään edustettuna kaikki musiikin sa-alueet ja eri sitinryhmät. Suurin käyttäjäkunta n laulukirjilla ja ppulaarimusiikin nuttikkelmilla, jita hankitaan tarvittaessa useampia kappaleita samaa nimikettä. Klassisen musiikin nuttihankinnissa painpiste n harjitusaineistlla ja keskeisimmillä teksilla. Hankinnan lähtökhtana vat myös asiakaskunnan tarpeet ja kysyntä. Huminarvisina asiina tähän vaikuttavat mm. alueen asukkaiden aktiivinen ja mnipulinen musiikin harrastaminen, paikkakunnalla timiva taidelukin musiikkilinja, musiikkipist, musiikkiakatemia, tait- ja taidepaintteinen pettajankulutus, kansalaispistn musiikkikurssit sekä kesällä järjestettävät pperajuhlat. Nuttien ja muun musiikkiaineistn saatavuutta täydennetään tarvittaessa kauklainapalvelulla. 12

13 Äänitteet ja kuvatallenteet Musiikkiäänitteitä hankitaan CD-levyinä, kuvatallenteet DVD- tai Blu-ray -levyinä. Lukumäärällisesti eniten lainataan ppulaarimusiikkia ja täten sitä myös hankitaan eniten. Kaikki musiikkityylit pyritään kuitenkin pitämään edustettuna keskeisimpien tekijöiden ja testen salta. Kkelmaan hankitaan myös paikkakunnan asukkaiden ja seudulta ktisin levien taiteilijiden äänitteitä. Klassisen musiikin salta kkelma täydentyy Naxs Music Library -musiikin kuuntelupalvelulla. Musiikkisastlle hankitaan kuvatallenteita musikaaleista, balettiesityksistä, pperista, eri artistien ja yhtyeiden knserteista sekä karakelevyjä ja sitnpetus DVD -levyjä sen mukaan, miten lainausikeuden piiriin kuuluvia tallenteita n tarjlla kirjastille. Aineistn varastinti ja pistaminen Aineist siirretään varastn, js sen käyttö n vähäistä, mutta se n sisällöllisesti arvkasta ja keskeistä pitää asiakkaiden saatavilla. Lisäksi sesnkiaineist, kuten julumusiikki, säilytetään kauden ulkpulella varastssa. Varastssa säilytetään myös kirjastn LPlevykkelma. Kkelma pyritään pitämään ajantasaisena, asiakkaiden tarpeita vastaavana ja hyväkuntisena. Kirjjen salta nudatetaan samja pistperiaatteita kuin aikuisten sastlla. Käyttökelvttmaksi kuluneet tai vauriituneet äänitteet pistetaan ja hävitetään. Sisällöltään vanhentunut tai asiakaskunnalle tarpeetn aineist pistetaan ja tarjtaan tilanteesta riippuen Varastkirjastn, Savnlinnan musiikkipistn kirjastn tai pistmyyntiin. KOTISEUTUKOKOELMA Kkelman sisältö ja keräysperiaatteet Ktiseutukkelmaan kerätään ensisijaisesti Savnlinnaa, entistä Sääminkiä ja entistä Savnrantaa käsittelevää painettua aineista. Entistä Kerimäen kuntaa käsittelevän aineistn kerää Kerimäen kirjast ja entiseen Punkaharjun kuntaan liittyvän aineistn Punkaharjun kirjast. Kaupungin mia julkaisuja tetaan kkelmaan vain valikiden, kska kaupungin keskusarkistssa ne säilytetään pysyvästi. Uutta aineista saadaan stamalla ja lahjituksina. Kirjapaint Ttt-Print ja Painlinna vat lähettäneet kirjastlle näytteitä paintutteistaan. Kirjapainjen timittamasta aineiststa n valittu julkaisut, jtka n liitetty ktiseutukkelmaan. Valinnan kriteerinä n llut, että aineist käsittelee Savnlinnan tai Säämingin histriaa, kulttuuria, maantiedettä, lunta, taluselämää, henkilöitä jne. Ktiseutuhenkilö n asunut alueella vähintään nin kymmenen vutta tai n aktiivinen timija alueella. Ktiseutuyhteisö n perustettu alueella ja n timinut siellä tai se n perustettu muualla ktiseutuaatteen phjalta. Ktiseutuaineista vi jäädä hankkimatta, sillä aina tiet sen ilmestymisestä ei kantaudu kirjastn. Jitakin julkaisuja n vitu painaa vain pieni määrä, jllin pains saattaa lppua ennen kirjastn tilausta. Jtkut julkaisut vivat lla tarkitettuja pelkästään suvun tai muun 13

14 yhteisön käyttöön. Kirjastn nykyiset vimavarat eivät riitä aineistn kattavaan hankintaan, mutta lahjituksia tetaan mielellään vastaan sekä yksityishenkilöiltä että yhteisöiltä. Aineistkhtaiset periaatteet Kaunkirjallisuus Kaunkirjallisuus, jka liittyy Savnlinnaan jk tekijänsä tai sisältönsä kautta. Tekijä vi lla kirjittaja, kuvittaja tai valkuvaaja. Alueella lyhyen aikaa asuvalta tetaan kkelmaan vain asumisaikana julkaistu tutant. Ktiseutuhenkilön kirjittaman kaunkirjallisuuden eri painkset ja käännökset hankitaan. Ktiseutuhenkilön kääntämiä teksia ei hankita ellei kyseessä le alueen murteelle tehty käännös. Pikkeus: Jel Lehtsen kääntämät tekset säilytetään ktiseutukkelmassa. Omakustanteet hankitaan. Kirjallisuusäänitteitä ei hankita. Tilan sallimissa rajissa ktiseutukkelmaan vidaan siirtää muilta sastilta tinen nide ktiseutukkelmassa j levaa kaunkirjallisuutta julkaisujen säilymisen turvaamiseksi. Tietkirjallisuus Tietkirjallisuus, jka liittyy Savnlinnaan sisältönsä kautta. Js julkaisu liittyy alueeseen vain tekijänsä kautta, sitä ei hankita kkelmaan. Kuitenkin sellaisilta henkilöiltä, jilla n laajahk tutant ja jtka vat aktiivisia timijita alueella, liitetään kkelmaan myös ne tekset, jtka eivät käsittele aluetta. Afrismi- ja pilapiirrskkelmat hankitaan kuten kaunkirjallisuus. Alueen ktiseutuhenkilöitä käsittelevä kirjallisuus hankitaan, myös käännöskirjallisuus. Js vain sa teksesta käsittelee aluetta, valitaan kkelmaan ensisijaisesti sellaiset tekset, jissa selkeä kknaisuus, esimerkiksi luku, liittyy alueeseen, aluetta käsitellään teksessa useissa khdissa tai aiheesta n vain vähän tieta painetuissa julkaisuissa. Tilan sallimissa rajissa ktiseutukkelmaan vidaan siirtää muilta sastilta tinen nide ktiseutukkelmassa j levaa tietkirjallisuutta julkaisujen säilymisen turvaamiseksi. Lehdet Alueella ilmestyvät sanma- ja aikakauslehdet, myös järjestöjen ja yritysten sisäisiä tiedtuslehtiä. Muualla ilmestyvien aikakauslehtien numerita, jtka käsittelevät aluetta, vidaan liittää kkelmaan. Lehtileikkeet Lehtileikkeitä n 1960-luvulta alkaen kerätty aihepiireittäin. Leikkeet vat peräisin suurimmaksi saksi Itä-Savsta ja Savnmaasta. Vanhempaa aineista n myös Karjalaisesta ja Savn Sanmista, uudempaa aluelehti Saimaasta. 14

15 Tällä hetkellä leikkeitä pyritään keräämään ainakin alueen henkilöistä ja kaupunginkirjaststa. Lehtileikkeistä n aihepiirinmukainen luettel. Henkilöistä kerätyistä leikkeistä n ma luettel. Kartat Aluetta kuvaavat maantieteelliset, histrialliset, vesistö- ja maaperäkartat. Osa kartista sijitetaan ensin käsikirjastn, mistä ne siirretään jk kartan vanhentumisen tai uuden painksen ilmestymisen jhdsta ktiseutukkelmaan. Pienpainatteet Kirjastn timitettuja paikallisten laitsten, yritysten ja yhdistysten timintaan liittyviä julkaisuja, kuten vusikertmuksia, puhelinluettelita, ppaita, jäsenluettelita, hjelmia, näyttelyluettelita, hinnastja, esitteitä, aikatauluja, kalentereita, kulutusmateriaalia jne. Julisteet Valitaan kirjastn timitetuista julisteista esimerkiksi kirjastn mia näyttelyitä varten. Pstikrtit Tallennetaan näytteenmaisesti. Punkaharjun kirjastssa n lahjituskkelma, jka sisältää maisemapstikrtteja Punkaharjulta 1900-luvun vaihteesta. Musiikki Esittäjä, säveltäjä, sanittaja tai svittaja n ktiseutuhenkilö. Musiikkia hankitaan äänitteinä ja nutteina. Alueella lyhyen aikaa asuvalta tetaan kkelmaan vain asumisaikana julkaistu tutant. Js yhtyeen jäsenistä vain sa n ktiseutuhenkilöitä, tulee jnkun heistä lla slisti, säveltäjä tai sanittaja. Js yhtyeen ktiseutuhenkilöksi katsttavalla jäsenellä n yksikin sävellys tai sanitus äänitteellä, vidaan äänite hankkia ktiseutukkelmaan, mikäli henkilöä vi pitää yhtenä päävastuullisena tekijänä yhtyeessä tai häneltä n tallennettu ktiseutukkelmaan myös muuta tutanta. Js ktiseutuhenkilö ei asu eikä le asunut keräysalueella, valitaan häneltä kkelmaan vain sellaisia teksia, jtka liittyvät alueeseen sisältönsä perusteella tai jtka n tehty yhteistyössä alueella asuvien henkilöiden tai alueen yhteisöjen kanssa. Mikäli Kansalliskirjast ttaa vastaan, vidaan käytöstä pistuville tai ajan myötä vauriituville tallennemudille taltiitu musiikki lahjittaa sinne säilytystä ja mahdllista kpiintia varten. Ktiseutukkelman C-kasetit n j lahjitettu Kansalliskirjastn. Videt ja DVD levyt Ktiseutuhenkilö n hjaaja, käsikirjittaja tai pääesiintyjä tai sisältö liittyy alueeseen. Elkuvat valitaan kirjastille myynnissä levasta aineiststa. CD ROM levyt Sisältö liittyy keruualueeseen. 15

16 Myös elkuvatallenteet ja CD ROM levyt vidaan lahjittaa muualle arkistitavaksi tallennemutjen pistuessa käytöstä tai tallenteiden vauriitumisen uhatessa. Mikrfilmit ja mikrkrtit Ktiseutukkelmassa n mikrfilmeinä lehtien vusikertja. Sukututkimusmateriaalia n sukututkimusnurkassa sekä mikrfilmeinä että -krtteina. Ei hankita aktiivisesti. Ktiseutukkelmassa levaa muuta aineista Käsikirjituksia, pinnäytetöitä yms. Järjestys ja luettelinti Aineist n järjestetty yleisen kymmenlukituksen mukaan. Osa erikisaljen lehdistä n kirjjen ja muun aineistn kanssa samissa hyllyissä. Osa aineiststa n luettelimatta. Kkelmasta n vanha krtist, jta ei enää ylläpidetä. Tavitteena n, että ktiseutukkelman kaikki aineist luettelidaan. Kirjat ja ktiseutuhenkilöiden lehtileikkeet n suurimmaksi saksi luettelitu kirjastn tietkantaan. Asiakaspalvelu ja kkelman hit Ktiseutukkelman aineista ei anneta ktilainaksi. Aineist tudaan lukusaliin asiakkaan pyynnöstä. Js lainattavaa kappaletta ei le, lähetetään kkelmasta aineista, myös lehtimikrfilmejä, kauklainaksi lukusalikäyttöön. Laina-aika n kaksi viikka. Sukututkimusmikrfilmejä ei anneta kauklainaksi. Kkelman esittelyä ja käytön pastusta varten n etukäteen varattava aika kirjastn neuvnnasta. 16

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjastn asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedte Vastaajaryhmä Työssäkäyvät On ihana saada ait, rehellinen kirja tai lehti käteen, selailla sitä, lukea ja saada elämyksiä. Vastaajat Vastaajia 193, jista

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA - 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on aineiston hankinnan, varastoinnin ja poiston työkalu, joka päivitetään vuosittain. Kokoelmapolitiikan käytännön toteutukseen vaikuttaa

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi nettiluent Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätieta: www.dudu.fi Du nettiluent: Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet KT Jaana Anglé Tiistai 28.10.2014

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 15.11.2011 Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Johdanto ja yleiset valintaperiaatteet Keski-Suomen maakuntakirjastoalue

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Kansallinen kirjastojen käyttäjäkysely 2013

Kansallinen kirjastojen käyttäjäkysely 2013 Kansallinen kirjastjen käyttäjäkysely 2013 Tampereen kaupunginkirjastn tulksia 5.12.2013 Susanna Lampla-Auti Kyselyn tteutus v. 2010 Tampereella ainastaan verkkkyselynä, jllin vastauksia n. 150 tänä vunna

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015 Rukajätteen vähentäminen Tiina Tivnen Ekkkkikurssi 21.11.2015 Ravinnepankki rukahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Tteutusaika: 2015-2016 Tavitteet: rukahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen ravinteiden

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle

KoiraNet-jalostustietojärjestelmän asetukset ja käyttöohjeet SPK:lle 1 KiraNet-jalstustietjärjestelmän asetukset ja käyttöhjeet SPK:lle Selaimen asetusten muuttaminen rtukhtaiseksi Sumen Kennelliitn Kiranet-jalstustietjärjestelmään pääsee SKL:n internet sitteesta www.kennelliitt.fi/fi/

Lisätiedot

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella-

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella- Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kkelmapalvelut) kkntuminen 18.2.2013 kl 10-14 Kuvlan kaupunginkirjastlla Merja Salin työhuneella- Paikalla: Irmeli Kaikknen (Lahti), Eliisa Erkam (HML), Marjukka Laaptti (Lahti),

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot