KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalo on nyt myynyt kaiken omaisuutensa ja kon kurs siin menneen vuokralaisen Mantereen Kenkätehdas Oy:n konkurssipesä on selvitetty. Kiinteistöyhtiön jako-osuus kon kurs si pesäs tä oli n euroa, josta perintätoimiston kulujen jälkeen tilitettiin kiin teis tö yh tiöl le n euroa, eli vajaat 10 % saatavistamme. Jako-osuu den kokonaismäärää paransi huomattavasti vuoden 2012 alussa lauen nut sopimussakko kiinteistön lunastamatta jättämisestä. Konkurssipesä vuokrasi tilat muutamaksi kuukaudeksi ja maaliskuussa 2013 koko kiinteistö myytiin tarjousten perustella Kari Kaustaralle. Osa maa-alueis ta myytiin Oriveden kaupungille. Nyt yhtiö on myynyt kaiken omai suu ten sa ja niistä saadut rahat ovat yhtiön tilillä. Myyntikulujen ja erilais ten selvittelykulujen jälkeen rahaa kassassa on n euroa. Kenkätalon perustamisvaiheessa yhtiö osti Mantereen Kenkätehtaan kiinteis tön ja vuokrasi sen Mantereen Kenkätehdas Oy:lle. Kauppa rahoitettiin lai nal la, josta vain osa suunniteltiin maksettavaksi vuokrasopimuksen voimas sa olo ai ka na. Sopimuksen päätyttyä, vuokralaisen piti ostaa kiinteistö takai sin ja ottaa jäljellä oleva laina vastattavakseen. Vuokralainen ei kui tenkaan pystynyt tähän ja kiinteistöyhtiö joutui tammikuussa 2012 ottamaan Kun ta ra hoi tus Oy:lta lainaa, jolla maksettiin jäljellä oleva vanha laina pois. Tä män vuoksi Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalolla on tällä hetkellä Kun tara hoi tus Oyj:ltä euroa lainaa, jolla on Oriveden kaupungin oma velkai nen takaus. Lisäksi Oriveden kaupunki on antanut yhtiölle euroa vä li ai kais ta vakuudetonta lainaa, koska vuokralainen ei ennen konkurssia mak sa nut enää vuokriaan. Kiinteistö oli myyntitilanteessa huonokuntoinen, jonka vuoksi myyntihinnat oli vat alhaiset. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä jouduttiin myytyjen kiin teis töjen arvo kirjaamaan alas, jonka vuoksi oma pääoma meni lähes eurol la miinuksen puolelle. Osakeyhtiölain mukaan yhtiö pitäisi hakea konkurs siin, jos oma pääoma on menetetty. Konkurssimenettely olisi kalliimpi ja monimutkaisempi prosessi kuin selvitysmenettely, se vahingoittaisi suhtei ta rahoittajaan ja lisäksi hallituksen jäsenille kirjattaisiin hen ki lö koh tainen luottotietomerkintä. Tämän välttämiseksi on selvitetty mikä olisi vähiten kus tan nuk sia ja on gelmia aiheuttava menettely yhtiön lopettamiselle. Asianajotoimiston laatiman

2 muis tion mukaan aiemmin suunniteltu lainan poismaksu takaajan toi mes ta voi si aiheuttaa veroseuraamuksia. Muis tios sa suositetaan, että omistaja sijoit taa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan rahaa niin pal jon, että se kattaa lai nan poismaksun ja selvitysmenettelyn aiheuttamat ku lut. Yhtiö maksaa lai nan sa itse pois ja yhtiö lopetetaan normaalilla sel vi tys me net te lyl lä. Taseen perusteella ja pienellä varmuusmarginaalilla laskettuna Oriveden kau pun gin pitäisi tehdä Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalon vapaaseen omaan pääomaan euron sijoitus. Tehdystä sijoituksesta kaupunki saa heti takaisin omien lainojensa osuuden, eli euroa ja sel vi tys menet te lyn jälkeen tilille jäävät loput varat. Koska yhtiöllä ei ole enää perustamisvaiheessa ajateltua käyttötarkoitusta, se ajetaan tämän jälkeen alas selvitysmenettelyllä ja poistetaan kaup pa re kis teris tä. Liitteenä kokoukseen osallistuville asianajotoimisto Boreniuksen laatima muis tio Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan käsitellyt Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalon purkamisesta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia Ori ve den kaupungin talouteen vuonna Valtuusto on tuolloin myön tänyt euron ylitysoikeuden investointiosaan Kiinteistö Oy Oriveden Ken kä ta lon osakkeiden alaskirjausta varten sekä euron yli tys oi keuden käyttötalousosaan kaupunginhallituksen menoihin laina- ja myyn ti saamis ten alaskirjausta varten. Lisäksi myönnettiin euron ylitysoikeus käyt tö ta lous osaan kaupunginhallituksen tuloihin yhtiön kiinteistön kaup pahin nan tulojen ym. palautumista varten. Koska talousarvion ylitysoikeus on myön net ty vuodelle 2013 ja yhtiön järjestelyt eivät toteutuneet ao. vuonna, tu lee asia päättää uudelleen vuodelle (kokouksessa lisätty kappale) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pungin val tuus tol le seuraavaa: - merkitä tiedoksi asiaselostuksen sekä liitteenä olevan muistion. - valtuusto päättää, että Oriveden kaupunki tekee Kiinteistö Oy Oriveden Ken kä ta lon vapaaseen omaan pääomaan euron sijoituksen. - merkitä tiedoksi, että edellä mainitulla sijoituksella Kiinteistö Oy Ori ve den Kenkätalo maksaa lainansa pois. -merkitä tiedoksi, että Oriveden kaupunki saa heti takaisin Kiinteistö Oy Ori ve den Kenkätalon aiemmin antamansa lainojen osuuden euroa se kä selvitysmenettelyn jälkeen tilille jäävät loput varat. - valtuusto myöntää Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalon em. järjestelyjä var-

3 ten vuoden 2014 talousarvioon seuraavat ylitysoikeudet: * investointiosaan kaupunginhallituksen tytäryhtymäosakkeiden menoihin euroa vapaan oman pääoman sijoitusta varten sekä euroa osak kei den nimellisarvon alaskirjausta varten, * käyttötalousosaan kaupunginhallituksen menoihin euroa laina- ja myyn ti saa mis ten alaskirjausta varten sekä * käyttötalousosaan kaupunginhallituksen tuloihin euroa yhtiölle jää vien varojen tulouttamista varten (kokouksessa lisätty kappale). Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kalle Uotila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak si. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen ja ta lous johta ja Marjatta Lilja olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana Kaupunginvaltuusto Liitteenä kokoukseen osallistuville asianajotoimisto Boreniuksen laatima muis tio Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Kalle Uotila poistui es teel lise nä (yhteisöjäävi) paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen ja ta lous johta ja Marjatta Lilja olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalon selvitysmenettelyn edetessä on todettu, et tä yhtiön Kuntarahoitus Oyj:ltä vuonna 2012 ottama pitkäaikainen laina nro 15701/12 on otettu 10 vuoden kiinteään korkoon sidottuna ja sen en nenai kai nen takaisinmaksu aiheuttaisi yhtiölle, ja sitä kautta Oriveden kau pungil le yhtiön omistajana, euron kustannuksen. Kuntarahoitus Oyj:n kanssa on neuvoteltu, että kyseiseltä lisäkustannukselta väl ty tään, jos Oriveden kaupunki Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalon lainan ta kaa ja na ottaa lainan vastattavakseen sen lopuksi juoksuajaksi. Laina-aikaa

4 on siis jäljellä 8 vuotta ja sen pääoma on euroa. Kiinteistö Oy Orive den Kenkätalolle jää siis velkana ainoastaan Oriveden kaupungin myön tämä pääomalaina euroa. Kaupunginvaltuusto päätöstä tulee siis vielä lainoja koskevalta osin muuttaa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää val tuus tolle, että se 1. kumoaa päätöksensä päättää, että Oriveden kaupunki ottaa vastattavakseen Kiinteistö Oy Orive den Kenkätalon Kuntarahoitus Oyj:ltä ottaman lainan nro 15701/12 lai naeh to jen mukaisin ehdoin korkoineen ja kuluineen. 3. merkitsee tiedoksi, että Oriveden kaupunki saa takaisin Kiinteistö Oy Orive den Kenkätalon aiemmin antamansa lainojen osuuden euroa se kä selvitysmenettelyn jälkeen tilille jäävät loput varat. 4. valtuusto myöntää Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalon em. järjestelyjä var ten vuoden 2014 talousarvioon seuraavat ylitysoikeudet: - investointiosaan kaupunginhallituksen tytäryhtymäosakkeisiin euroa osakkeiden nimellisarvon alaskirjausta varten, - käyttötalousosaan kaupunginhallituksen menoihin (kokouksessa tehty korjaus) euroa myyn ti saa mis ten ja otettavan lainan alaskirjausta varten - rahoitusosaan pitkäaikaisten lainojen lisäykseen euroa sekä - käyttötalousosaan kaupunginhallituksen tuloihin euroa yhtiölle jäävien varojen tulouttamista varten. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kalle Uotila ja kau pun gin hal li tuk sen varajäsen Erkki Jääskelä poistuivat esteellisinä (yh teisö jää ve jä) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana Kaupunginvaltuusto 59 Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kalle Uotila ja

5 val tuu tet tu Erkki Jääskelä poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävejä) paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy perustaminen

Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy perustaminen Kaupunginhallitus 493 08.11.2011 Kaupunginvaltuusto 112 14.11.2011 Kaupunginhallitus 228 04.06.2012 Kaupunginvaltuusto 60 11.06.2012 Kaupunginhallitus 391 20.08.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kiinteistö Oy Tornitie Kunnanhallitus 13.01.2014 3 Kiinteistö

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio.

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio. Kaupunginhallitus 419 27.10.2014 Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 50/03/033/2004 KH 419 KH 8.3.2004 65: Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö pyytää

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle Kaupunginhallitus 145 25.05.2015 Kaupunginhallitus 157 01.06.2015 Kaupunginvaltuusto 42 15.06.2015 Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 325/220/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Asunto Oy Karjalohjan Tallaanpuisto D 11 myynti

Asunto Oy Karjalohjan Tallaanpuisto D 11 myynti Kaupunginhallitus 38 03.02.2014 Perusturvalautakunta 116 21.10.2014 Asunto Oy Karjalohjan Tallaanpuisto D 11 myynti KH 38 Perusturvalautakunnan 5.3.2013 27 ja kaupunginhallituksen päätöksen 25.3.2013 100

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot