Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarviomuutokset vuodelle / /2013. Kh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 105 14.04.2014 Kaupunginvaltuusto 50 09.06.2014. Talousarviomuutokset vuodelle 2014 2052/02.02.00/2013. Kh 14.04."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarviomuutokset vuodelle / /2013 Kh Kuntaliiton talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta annetun suo situk sen mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val tuus tol le talousarviovuoden aikana viipymättä muutostarpeen il maan nut tua. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on edellytetty teh täväk si yhteistoimintamenettelyn ns. ensimmäisen vaiheen hen ki lös tö vä hennys ten mukaiset talousarviomuutokset niin, että ne ovat kau pun gin hal li tuksen käsittelyssä ja kaupunginvaltuuston kä sit te lys sä Käyttötalousosa Konsernipalveluiden osalta esitetään menoihin yhteistoimintamenettelyn ja muita henkilöstömenovähennyksiä euroa, tuloihin vä hen nys tä kelan korvaukseen työterveyshuollosta euroa sekä tu ki pal ve lui den keskittämisestä alkaen johtuvia henkilöstömenojen li säyk siä euroa. Edellä mainituista johtuen konsernipalvelujen toi min ta ka te kasvaa yhteensä euroa. Hyvinvointipalvelut ei ole esittänyt kaikkia yhteistoimintamenettelyn en simmäi sen vaiheen mukaisia talousarviomuutoksia, ainoastaan tu ki pal ve lui den osalta yhteensä euroa henkilöstömenovähennystä. Li säk si tukipalveluiden keskittämisen johdosta henkilöstömenot vä he ne vät euroa eli yhteensä vähennykset ovat euroa. Kaupunkikehityksen henkilöstömenovähennykset ovat euroa sekä tukipalveluiden keskittämisen johdosta eu roa eli yhteensä euroa (Tela osaltansa). Käyttötalouden talousarviomuutosten vaikutukset toimialoittain ovat: Toimiala Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Konsernipalvelut Hyvinvointipalvelut Kaupunkikehitys Peruskaupunki yht Liikelaitokset Teknisen tuotannon liikelaitos tulee tekemään myöhemmin tänä vuonna noin euron henkilöstömenovähennykset talousarvioonsa. Tilaliikelaitoksen osalta on lisätty toimintatuloihin ja -menoihin euroa vuokratuloja ja -menoja rautatiealan koulutuksen kaupungille siir ty misen johdosta (Liijo ). Sisäisen vuokramenon lisäys on tehty kaupungin puolelle edellisissä talousarviomuutoksissa. Tämä sum ma eliminoituu kaupungin ja liikelaitosten yhdistetyissä laskelmissa.

2 Tuloslaskelmaosa Kaupungin tuloslaskelmaosaan lisätään rahoitusosan kohdassa se los te tun Tilaliikelaitoksen sisäisen lainajärjestelyn (Liijo ) vuok si rahoitustuloihin korkotuloihin lainoista liikelaitoksilta eu roa ja sama summa lisätään Tilaliikelaitoksen tulosbudjetin ra hoi tus me noi hin korkomenoihin lainoista kunnalta. Nämä erät eliminoituvat kun yh dis tel lään kaupungin ja liikelaitosten laskelmat. Sisäiset kor ko me not ovat liikelaitoksen osalta sitovia valtuuston nähden. Investointiosa Tekninen lautakunta on käsitellyt muutoksia yh dys kun tatek nii kan investointiohjelman hankesuunnitelmaan. Lisäyksiä esi te tään seu raa vas ti: Ratamon liikennejärjestelyjen suunnittelu ja tarvittavat poh jatut ki muk set euroa, uusien maankaatopaikkojen pe rus ta mi sen vaatima YVA-menettely euroa ja Vesipuiston kun nal lis tek niik ka euroa. Vähennyksenä esitetään Anttilan am pu ma ra ta-alu een puhdistus euroa, joka on ollut vuoden 2013 käyt tö ta lous me no. Yhteensä muutokset lisäävät investointimenoja euroa. Tilaliikelaitos tulee tarvitsemaan investointeihin 2,0 milj. euroa li sä ra hoi tusta Ratamo-keskuksen suunnitteluun vuodelle 2014 ra hoi tus rat kai sus ta johtuen. Yhteensä kaupungin ja liikelaitoksen investointimenojen lisäykset ovat 2,4 milj. euroa. Rahoitusosa Tilaliikelaitoksen osalta tehdään sisäisiä lainajärjestelyjä (Liijo ). Tilaliikelaitokselle on liikelaitoksen perustamisen yh tey des sä (Kv ) siirretty taseen pitkäaikaisen vieraan pää omaan erään lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta ,35 eu roa. Tämän kohdistamattoman lainan osalta Tilaliikelaitoksen lai nan hoi to suun ni tel ma on ollut tarkoitus käsitellä palvelutarvemuutosten ja ti lo jen käytön tehostamiseen liittyvien ratkaisujen jälkeen vuoden 2013 ta lous ar vion valmistelun yhteydessä. Palvelutarvemuutokset sekä tilojen käy tön tehostaminen ovat edelleen työn alla palveluverkkoratkaisujen myö tä, joten on tarkoituksenmukaista tehdä Tilaliikelaitoksen lai nan hoi to suun ni tel ma vuodesta 2014 alkaen. Lainasta tehdään sisäinen vel ka kir ja Kouvolan kaupungin ja Kouvolan kaupungin Tilaliikelaitoksen vä lil lä. Laina-aika on 10 vuotta, jolloin vuosittaiset lyhennykset ovat ,35 euroa puolivuosittain. Lainan korko on sidottu Suomen val tion 10 v. viitelainojen korkoon, joka määräytyy laskutusajankohtaa edel tä vän vuoden viimeisenä päivänä. Korko veloitetaan lyhennysten kans sa samassa aikataulussa. Tämän hetken korkotason mukaisesti vuo tui nen korko on ,23 euroa vuonna Kaupungin ra hoi tus osaan lisätään euroa antolainojen lisäykseen lii ke lai tok sil ta ja sama summa lisätään pitkäaikaisten lai no jen lisäykseen muilta. Ti la lii ke lai tok sen rahoitusbudjettiin lisätään euroa pit kä ai kais ten lainojen vähennykseen muilta ja sama sum ma li sä tään pit kä ai kais ten lainojen lisäykseen kunnalta. Ti la lii ke lai tok sen pit kä ai kais ten lai no jen vähennykseen kunnalta lisätään vuoden 2014 lyhennys euroa.

3 Kaupungille lisätään antolainojen lai no jen vähennykseen lii ke lai tok sil ta vuoden 2014 lyhennys eu roa. Nämä erät eli mi noi tu vat kaupungin ja liikelaitosten yhdistetyissä las kel mis sa. Lii ke lai tos ten sisäiset antolainauksen erät ovat sitovia val tuus ton näh den. Edellä mainittujen muutosten lisäksi tuloslaskelman toimintamenoihin on tehty teknisiä tiliryhmien välisiä muutoksia, jotka eivät vaadi val tuus ton hyväksymistä. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kun nas, puh , hellevi.kunnas(a)kouvola.fi. Talousarviomuutosten yhdistelmä sekä laskelmat ta lous ar vio muu tok sis ta ovat: liitteenä nro 2. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Talousarviomuutokset käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja ra hoi tusosaan hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Asian käsittely Keskustelun kuluessa Pekka Korpivaara esitti Minna Hietasen kan nat ta mana, että kaupunginjohtajan esitys hyväksytään seuraavin muu tok sin: 2,0 milj. lisärahoitusta Ratamo-keskuksen suunnitteluun ei hyväksytä. Samoin Ratamon liikennejärjestelyjen suunnittelu ja pohjatutkimukset poistetaan. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu muu tos esi tys, asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat Pekka Korpivaaran muutosesitystä ää nes ti vät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Nyberg, Lakka, Sa lonen, Nykänen, Sipiläinen, Jokiranta, Lonka, Viinikainen, Palm ja La rik ka) ja 3 ei-ääntä (Tähtinen, Korpivaara ja Hietanen). Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Pekka Korpivaara jätti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen: "Epäselvän sote-päätöksen takia ei ole järkevää sijoittaa rahaa suun nit teluun ja pohjatutkimukseen ennen kuin on selvillä sote-ratkaisun vai ku tus Ratamoon.

4 Ennen 2,0 milj. euron lisärahoitusta Ratamo-hankkeeseen on oltava sel villä, mistä Ratamo-investoinnin vaatimat rahat säästetään ja kuinka pal jon Ratamon takia joudutaan irtisanomaan henkilöitä." Kv 50 Kaupunginhallitus on lisäksi esittänyt euron lisäyksen yhdyskuntatekniikan investointeihin koskien Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa tehtyä maankäyttösopimusta Halkotorin alueesta. In vestoin tien talousarviomuutokset ovat tämän jälkeen kaupungin osalta euroa lisäystä. Talousarviomuutosten yhdistelmä sekä laskelmat ta lous ar vio muu tok sis ta ovat: liitteenä nro 13. Kaupunginhallituksen ehdotus: Talousarviomuutokset käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja ra hoi tusosaan hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Asian käsittely Puheenvuoron käyttivät valtuutetut Antti Eskelinen, Jouni Suninen ja Jani-Ville Hei ka ri. Antti Eskelinen teki Jouni Sunisen kannattamana seuraavan muu tos esi tyksen: "Kaupunginjohtajan esitys hyväksytään seuraavain muutoksin: 2,0 milj. lisärahoitusta Ratamo-keskuksen suunnitteluun ei hyväksytä. Samoin Ratamon liikennejärjestelyjen suunnittelu ja pohjatutkimukset 70t poistetaan. Muutosesityksen perustelut: Epäselvän sote-päätöksen takia ei ole järkevää sijoittaa rahaa suun nit teluun ja pohjatutkimukseen ennen kuin on selvillä sote-ratkaisun vai ku tus Ratamoon. Ennen 2,0 milj. lisärahoitusta Ratamo-hankkeeseen on oltava selvillä, mistä Ratamo-investoinnin vaatimat rahat säästetään ja kuinka paljon Ra tamon takia joudutaan irtisanomaan henkilöitä." Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys, joka poik keaa kaupunginhallituksen esityksestä, asiasta on suoritettava ää nes tys. Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Antti Eskelisen muutosesitystä ää nes tä vät EI. Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin ää nes-

5 tys, jossa annettiin 51 JAA-ääntä, 7 EI-ääntä ja yksi valtuutettu ei ää nes tänyt. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 18. Puheenjohtaja totesi Antti Eskelisen muutosesityksen tulleen hylätyksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset käyttötalous-, tu los laskel ma-, investointi- ja rahoitusosaan edellä esitetyn mukaisesti.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 254 Kaupunginvaltuusto 13.10.2014 Aika 13.10.2014 klo 17:00-20:55 tauko klo 19.00-19.10 Paikka Läsnä Kaupungintalon valtuustosali Luettelon mukaan Pykälät 73-90 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/02.02.00/2014

Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 90 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 13 08.06.2015 Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/02.02.00/2014 Kh 18.05.2015 90 Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen,

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 77 24.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017.

Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017. Kunnanhallitus 278 20.10.2014 Kunnanhallitus 309 17.11.2014 Kunnanhallitus 325 01.12.2014 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 571/02.02.00/2014 KHALL 20.10.2014 278 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym.

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym. Kaupunginhallitus 580 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 194 10.12.2012 Kaupunginhallitus 302 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 94 15.09.2014 Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta

Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 57 16.09.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta 186/05.051/2014 KOULTK 57 Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja: Raami

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110 Kunnanvaltuusto Kokousaika 12.12.2013 klo 18:30-20:09 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot