Yrityksen talouden suunnittelu ja seuranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen talouden suunnittelu ja seuranta 8.6.2015"

Transkriptio

1 Yrittäjyyden starttipaja nuorille Yrityksen talouden suunnittelu ja seuranta Pasi Kinnunen Esmo Oy - Esmo Economia Oy Puistokatu 34 A 2.krs OULU, FINLAND Tel: +358 (0)

2 Jakson keskeiset tavoitteet Myynti yrityksen kilpailutekijänä Myynnin johtaminen Hinnoitteluprosessi Alennuksella operointi Palkkausjärjestelmät Budjetointi Tuloskunnon kehittäminen Tavoitekeskustelumalli

3 Myynti yrityksen kilpailutekijänä Yrityksen toiminta perustuu myyntiin ja liikevaihtoon. Yrityksen tulee tuottaa voittoa. Ei siksi, että ensisijainen tarkoitus on jakaa se omistajille, vaan siksi että se turvaa toiminnan jatkumisen ja työpaikat. Liikevaihdon tulee kasvaa vähintään sen verran, minkä kustannukset nousevat, muuten yritys tuottaa tappiota. Kaikki edellä mainitut vaatimukset täyttyvät ainoastaan myynnillä.

4 Yritysjohdon näkökulmia myyntiin Myynti on yrityksen avaintoiminto. Mitä tapahtuu yritykselle, joka säästösyistä vähentää myyjiä? Myynnin organisointi on strateginen valinta. Onko yrityksessä oikeasti tehty valintoja myynnin suhteen? Johto odottaa myynniltä tuloksia > edellyttää että tuote ja palvelu on myytävässä kunnossa. Myynnin organisoiminen ja järjestelmällisyys korreloi merkittävästi yrityskoon mukaan. Suurissa yrityksissä myynti on useammin paremmassa kunnossa kuin pienissä. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Iso kysymys kuuluu: Onko myyntiä oikeasti johdettu?

5 Yritysjohdon näkökulmia myyntiin Yrityksen liikevaihto (tulot) alkaa vasta siinä vaiheessa, kun kauppa on syntynyt ja raha vaihtaa omistajaa > on syntynyt transaktio. Kaikki toimet ennen transaktiota ovat kuluja, myös myynnin suunnittelu ja valmistelu sekä itse myynti. Myyntiin käytetty aika ja henkilöresurssit ovat yrityksen johdon näkökulmasta kuluja > tehokkuusajattelu tärkeää. Onko yrityksessä laskettu myynnin kulut? Kateajattelu on tärkeässä roolissa kaikissa yrityksen toiminnoissa. Paraskaan tuote ei myy ilman myyntiä!

6 Perusteet hinnankorotuksiin Viite: Puhelinneuvottelu Liitekuvio 1. Kuluttajahintaindeksin ja yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset, tammikuu maaliskuu 2012 Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus Yllä oleva graafi kuvaa hyvin kustannusten nousua välillä Viime vuoden kustannusindeksi oli 2,9 %. Nyt alkuvuonna inflaatio on hieman hidastunut. Palkkakustannukset meillä nousseet 2,67 % vuonna 2011 ja 2,63 % vuonna Tänä vuonna palkkakustannukset eivät ole vielä nousseet, mutta voimassaoleva sopimus päättyy keväällä ja uusi palkkakierros on liitoilla menossa. Aivan nollalinjaan emme usko liittojen pääsevän. Vuoden 2009 ja 2010 palkkakustannusten nousu esitetään tarvittaessa samalla tarkkuudella, mutta yhtään nollakorotusten vuotta ei ole ollut sopimuksen voimassaoloaikana.

7 Hinnan ulottuvuudet 1) Absoluuttinen hinta = tuotantohinta/ laskentatoimen = kustannuspohjainen hinta 2) Suhteellinen hinta = markkinointihinta/ hinnoitteluperusta = kilpailijoihin verrattuna

8 Hinnoittelun peruskriteerit Hinnoittelun on oltava: 1. Linjakasta yrityksen eri tuotteiden kesken. 2. Johdonmukaista; mikä sisältää eri asiakkaiden yhdenmukaisen kohtelun eri tilanteissa. 3. Yksinkertaista; mikä merkitsee, että hinnan laskeminen (= hinnoittelun soveltaminen) on helppoa eri tilanteissa. 4. Ymmärrettävää; minkä mukaisesti asiakkaat eivät joudu "ihmettelemään" kilpailutilanteen tai hintayksikön erittelyn perusteella hinnoittelua tai sen perusteita. 5. Liiketaloudellista; mikä merkitsee hinnoittelun mahdollistavan sekä riittävän volyymin (=vähintäänkin minimivolyymitasoa tuotteen toteutuksen mielekkyyden näkökulmasta) että vaadittavan katteen tuotekohtaisen liiketaloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. 6. Imagoperusteista; mikä merkitsee, että hinnoittelu tehdään sillä perustalla, että myös sillä tietoisesti pyritään vaikuttamaan yrityksen tavoiteltavaan imagoon (= laadukkuus, asiantuntemus, palvelu, yms.).

9 HINNOITTELUPROSESSI HINNOITTELUN TAUSTATEKIJÖIDEN MÄÄRITYS - Markkinat - Asiakkaat - Tuotesisältö (mielikuva-arvo, elinkaari) - Kilpailutilanne - Organisaation hinnoitteluperiaatteet HINNALLE ASETETTAVAT TAVOITTEET - Volyymi - Imago - Välinemerkitys toisille tuotteille - Asiakassuhdetavoite MARKKINOINNILLISET HINNOITTELUPÄÄTÖKSET - Politiikka - Tekniikka HINNAN MÄÄRITTELY - -hinta / kilpailutilanne / tulevaisuus - Varmistus tuotosta - Psykologia - Hintakynnys HINNALLA OPEROINTI - Alennukset - Maksuehdot

10 Hinnoittelupolitiikka -vaihtoehdot (= hinta vrt. kilpailijoihin) ovat: 1. Korkea hinta (= laatuhinnoittelu) 2. Markkinahinta 3. Matala hinta (= volyymihinnoittelu) Se hintataso, mikä tuotteelle on luotu, tahtoo kestää. Pitää olla rohkeus kerralla hinnoitella sille tasolle, mikä hinta tuotteesta aiotaan saada. Hinnoittelutekniikka on tärkeää: Noudattaako o kokonaishintaa (= pakettia) o pilkottua (= jokainen osapalvelu erikseen) o vai niiden yhdistelmää. Keskeistä on laskea aina hinnan vaikutus menekkiin, sillä alennuksen antaminen = oman tuloksen pienentäminen vastaavalla summalla. Tavoitteena on pyrkiä käyttämään sellaista hinnoittelutekniikkaa, joka tekee oman tuotteen vertailukelvottomaksi kilpailijoista.

11 ALENNUKSELLA OPEROINTI Alennusten käyttö pitää erottaa varsinaisesta hinnoittelusta. Alennukset on aina tapauskohtaista operointia markkinoilla. Kuitenkin alennusten käytössä tulee olla selkeä linja. Alennusten antaminen voi perustua: ostettuun määrään (vuosialennus) kertaostoksen suuruuteen kampanjaan asiakaskohtaiseen ryhmittelyyn määriteltyyn aikaan. HUOM! Ilman perustetta ei tule alennusta.

12 Myynnin ansat 1. Uskotaan tuotteen hyvyyteen. 2. Sokea myyntitekniikkamalli. 3. Odotellaan ostajia. 4. Luullaan asiakkaan hoitavan asiakassuhteen. 5. Ei hallita asiakastietoja. 6. Ei jakseta tehdä asiakaskohtaisia (myynti)sovelluksia. 7. Toimitaan mukavien henkilöiden kanssa. 8. Tehdään erillistoimenpiteitä. 9. Ei käytetä markkinointivälineistön kaikkia mahdollisuuksia hyväksi. 10. Ei olla järjestelmässä, vaan myynnissä.

13 Palkkaus kuluna ja kannustimena Palkkakulu on pk-yrityksen kulueristä yleensä suurin yksittäinen kuluerä. Palkkakulut / liikevaihto > suuryritykset 5-10 % > pk-yritykset % Yleensä kiinteitä kuluja elleivät todellisuudessa jousta kysynnän mukaan. Mitkä palkat voivat olla muuttuvia kuluja? Palkkojen budjetointi yleensä helppoa, kustannukset tiedetään jo budjetointivaiheessa. Paljonko palkkojen nousuun pitää lisätä tulevaksi vuodeksi, jos henkilöstömäärä pysyy samana? Minkälaisia periaatteita palkkauksessa on hyvä noudattaa? Taitavasti rakenneltu palkkausrakenne on kannustava ja motivoiva, mutta ei ole kustannuksiltaan toimialan kehitystä korkeampi > tärkeä kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Kuinka suuren osan työajasta yritykset pystyvät todellisuudessa laskuttamaan asiakkailta? Mitä mittareita voi käyttää?

14 Peruspalkka kuukausi- / tuntipalkka Urakkapalkka Provisio Peruspalkka + provisio Tulospalkkiot Muita? Palkkauksen rakenteita Miten varmistetaan, että palkka ei ole palkka-automaatti? Toimiva palkkaus perustuu aina työn vaativuuteen ja henkilön osaamiseen sekä työsuoritteelta odotettuihin tuloksiin. Palkankorotuksissa noudatettava erityistä tarkkuutta: palkkauksen tulee olla linjakasta henkilöstöryhmittäin, mutta se ei tarkoita samaa palkkaa kaikilla. Palkankorotuksissa täytyy käyttää harkintaa. Kun työntekijä pyytää lisää palkkaa, on hän miettinyt asiaa > esimiehenkin on hyvä ottaa aikalisä ja sanoa milloin antaa vastauksen. Palkankorotuksessa on syytä tarkistaa myös työn vaativuutta ja tulostavoitteita > mitä työnantaja siitä hyötyy? Palkankorotus ei saa olla ansiotonta arvonnousua.

15 Tulostavoitteet ja -palkkiot Tulospalkkaus ja palkkiot perustuvat aina suoritukseen tarkkaan määritetyllä aikajanalla. Jos eivät perustu, on kyseessä työnantajan hyväntekeväisyys. Tulos- ja suoritetavoitteet asetetaan yhteisissä tavoitekeskusteluissa (esimies/alainen). Tavoitteet ovat aina selkeästi asetettuja, luonteeltaan on / off mittareita. Mikäli mittareissa on tulkinnanvaraa, joutuu työnantaja yleensä tulkitsemaan suoritteita työntekijän hyväksi. Tavoitteet kirjallisena. Millaisia ovat hyvät mittarit? Tulostavoitteet on sidottu budjettitavoitteisiin. Yritystaso > osasto > tiimi > yksilö. Taitavasti laaditut henkilökohtaiset tavoitteet auttavat koko yritystä pääsemään budjetoituihin tavoitteisiin > kaikilla selkeä päämäärä ja tieto siitä, mitä heiltä odotetaan. Budjetoinnilla, kehityskeskusteluilla (tavoitekeskusteluilla) ja palkkauksella on parhaimmillaan selkeä yhteys ja ne toimivat ajureina liiketoiminnallisille tavoitteille.

16 Budjetointi Budjetointi on erittäin tärkeä osa toiminnan ohjausta. Budjetti jaetaan esimerkiksi vuosi ja kuukausitasolle. Kumulatiivista tuloslaskelmaa (kuukausiajoa) verrataan kumulatiiviseen budjettiin. Vuosibudjettia jaettaessa kuukausibudjeteiksi on kausivaihtelut muistettava ottaa huomioon. Milloin budjetti laaditaan? Mikä / mitkä toimivat budjetoinnin perustana? Kuka laatii budjetin? Mitä kaikkea budjetoinnissa on otettava huomioon? Kenelle budjetti tehdään?

17 Tuloskunnon TOP10 1. Myynti > laskutus 2. Tiukka kulukuri / kulurakenne 3. Rahan kierto (esim. varasto) > mitä useammi varasto kiertää vuoden aikana, sitä parempi tulos 4. Maksuajat (kuinka paljon rahaa on sitoutunut asiakkaaseen) 5. Kassa Cash is King! 6. Säännölliset hinnankorotukset 7. Oma pääoma / vieras pääoma > rahoituskulut nousevat herkästi vieraan pääoman lisääntyessä 8. Maksupostit / osamaksu (kuinka paljon rahaa on sitoutunut asiakkaaseen) 9. Systemaattinen suunnittelu ja suunnitelman tarkka noudattaminen 10. Jatkuva asiakastyö > nykyiset ja uudet asiakkaat

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1 TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2001-2002 työmarkkinoiden keskusjärjestöjen asettaman tulospalkkaustyöryhmän raportti Toimeksianto ja raportin tarkoitus Tulospoliittisen

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Heli Niemelä. KIRJANPITOPALVELUIDEN HINNOITTELU Case Tilitoimisto Oy

Heli Niemelä. KIRJANPITOPALVELUIDEN HINNOITTELU Case Tilitoimisto Oy Heli Niemelä KIRJANPITOPALVELUIDEN HINNOITTELU Case Tilitoimisto Oy Liiketalous 2011 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous TIIVISTELMÄ Tekijä Heli Niemelä Opinnäytetyön nimi Kirjanpitopalveluiden hinnoittelu

Lisätiedot

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU Case: Talotehtaat Maarit Röyhkiö Olga Suuripää Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuva yritystoiminta, markkinointi ja talousjohtaminen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Matkaopas markkinatalouteen

Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange Matkaopas markkinatalouteen KARELIA-AmmAttIKoRKEAKouLu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:32 Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange KARELIA-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisusarja B:32 Vastaava

Lisätiedot

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JOENSUUN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma 27.5.2008

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä

Lisätiedot

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI OPINNÄYTETYÖ MIKKO PULJU 2012 MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailun koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Raportti T26/2001 Suomen Kaukolämpö ry 2001 ISSN 1238-9331 Sky-kansio 6/9 Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Tekijä: Electrowatt-Ekono Oy ELECTROWATT-EKONO

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Karita Ahvonen LT064 PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Laskutus, perintä ja pääoman sitoutuminen Case: Laskutus- ja reskontraohjelman käyttöönotto maaseutuyrityksessä

Laskutus, perintä ja pääoman sitoutuminen Case: Laskutus- ja reskontraohjelman käyttöönotto maaseutuyrityksessä Laskutus, perintä ja pääoman sitoutuminen Case: Laskutus- ja reskontraohjelman käyttöönotto maaseutuyrityksessä Mäkipelkola, Elina 2010 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Laskutus, saatavien

Lisätiedot

Yrittäjyyden opinpolku 2

Yrittäjyyden opinpolku 2 Tuula Valkeajärvi Yrittäjyyden opinpolku 2 (Käsikirjoitus) TIES463 HARJOITUSTYÖ Versio 1.1 24.4.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä SISÄLTÖ Tervetuloa jatkamaan yrittäjyyden opiskelua!...2

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet Tuotantotalouden osasto Logistiikan laitos 20.4.2007 Kandidaatintyö: Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet 0281336 Sonja Mölsä TU3 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot