Kannattavuus, kustannuslaskenta ja hinnoittelu. Kirsi Övermark

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannattavuus, kustannuslaskenta ja hinnoittelu. Kirsi Övermark"

Transkriptio

1 Kannattavuus, kustannuslaskenta ja hinnoittelu Kirsi Övermark

2 Talouden prosessit KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Talouden johtaminen ja kehittäminen Kirjanpidon tehtävät / raportit TALOUSRUTIINIT Raporttien, tl:n ja taseen tulkinta Tilinpäätöksen laatiminen Laskujen maksut Ostoreskontra Ostolaskut Myyntireskontra Myyntitilaukset Käteiskassat Myyntilaskut Ostotilaukset Verotus Perintä Tilinpäätöksen tulkinta Varastokirjanpito Palkkalaskenta Kirjanpitoaineiston kokoaminen Rahavirtojen hallinta Ilmoitukset ja tilitykset LASKENTA JA SUUNNITTELU Kustannuslaskenta Hinnoittelu Budjetointi Investoinnit Rahoitus Seuranta ja ennusteet

3 Kannattavuuden osatekijät Jokainen yritys pyrkii toimimaan kannattavasti ja tuottamaan voittoa Kannattavuus riippuu tuottojen ja kustannusten määrästä Toiminta on kannattavaa jos tuotot on suuremmat kuin kustannukset Tuotot Varsinaisen toiminnan tuotot Liiketoiminnan muut tuotot Kustannukset Ainekustannukset Työkustannukset Pääomakustannukset (korot, poistot) Muiden tavaroiden ja palveluiden kustannukset Tuotot Kustannukset Voitto Tuotot Kustannukset Tappio

4 Kannattavuuden osatekijät Tulos paranee jos tuottoja saadaan lisää tai kustannukset pienenevät Tuotot lisääntyvät, mikäli myyntimäärä lisääntyy tai tuotteesta saadaan aikaisempaa parempi hinta Tulos paranee myös, jos muuttuvia tai kiinteitä kuluja pystytään Tulos paranee siis, jos: Myyntihintaa nostetaan tai Myyntimäärä lisääntyy tai Muuttuvat kustannukset alenevat tai Kiinteät kustannukset alenevat

5 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset Muuttuvat ja kiinteät kustannukset Muuttuvat kustannukset lisääntyvät tai vähenevät suoraan tuotannon tai myynnin mukaan Kiinteät kustannukset eivät muutu tuotannon muutosten mukaan, vaan pysyvät samana

6 Muuttuvat kustannukset Osa yrityksen kustannuksista riippuu valmistettavien ja myytävien tuotteiden määrästä Valmistus- ja myyntimäärien lisääntyessä kustannukset nousevat Myynnin ja tuotannon hiipuessa kustannukset vähenevät Näitä kustannuksia nimitetään muuttuviksi kustannuksiksi (Muku) Valmistustoiminnassa esim. Raaka-ainekustannukset Valmistuksesta maksettavat tunti- tai urakkapalkat ja henkilösivumenot Valmistuksesta aiheutuvat energiamenot Kauppaliikkeessä esim. Tavaroiden ostohinnat Rahdit Pakkaustarvikkeet jne. Palveluyrityksessä Palvelun tuottamisen suoraan aiheuttamat kustannukset esim. taksin polttoaineet

7 Kiinteät kustannukset Kustannuksia, joiden määrä ei riipu suoraan valmistettavien tai myytävien tuotteiden määrästä, nimitetään kiinteiksi kustannuksiksi (Kiku) Useimmiten näitä ovat mm. Vuokrat Poistot Kuukausipalkat + henkilösivumenot Mainonta Korot Kiinteät kustannukset voivat olla euromääräisesti vaihtelevia, mutta vaihtelu ei johdu tuotannosta tai myynnistä Kiinteät kustannukset ovat kulua yritykselle, vaikka yrityksen toiminta olisi pysähtynyt Esim. tuotantotoiminnassa laitos voi olla kiinni koko heinäkuun ajan

8 Kannattavuuden mittaaminen Kannattavuus rahana (absoluuttinen kannattavuus) Kannattavuus ilmaistaan euromääräisenä voittona tai tappiona Kannattavuus suhteellisena Tuotot Kustannukset Voitto Esitetään prosenttilukuna esim. voittoprosenttina Voittoprosentti = 100 x voitto myyntituotot Esim. 100 x 2000 = 20% 10000

9 Katetuotto Kannattavuutta tarkasteltaessa laaditaan usein katetuottolaskelma Sopii lyhyen aikavälin kannattavuuden tarkasteluun Kun myyntituotoista vähennetään muuttuvat kustannukset, saadaan katetuotto Kun katetuotosta vähennetään kiinteät kustannukset, saadaan tulos (voitto tai tappio) Myyntituotot - Muuttuvat kustannukset = Katetuotto - Kiinteät kustannukset = Tulos (voitto tai tappio)

10 Esimerkki Yritys myy suksia. Suksiparin ostohinta on 60 /pari. Yritys joutuu hinnoittelemaan suksiparin. Suksiparin hintaa mietitään kahden tekijän perusteella: Kuinka paljon muuttuvien kustannusten jälkeen yritykselle jää katetuottoa, jolla saadaan peitettyä kiinteät kustannukset ja saavutetaan haluttu tulos ja Miten kilpailija hinnoittelisi vastaavien tuotteiden myyntihinnat Suksiparin hinnaksi asetetaan 100 euroa ja joulukuussa yritys on saanut myydyksi 150 suksiparia tavoitehinnalla. Kiinteitä kustannuksia on aiheutunut /kk. Myynti 150 paria à Muuttuvat kustannukset 150 paria à Katetuotto 150 paria à Kiinteät kustannukset Voitto 1 500

11 Katetuottoprosentti Euromääräisen katetuoton lisäksi myynnille voidaan laskea myös katetuottoprosentti, joka on tärkeä tekijä laskettaessa tuotteiden hinnoittelukertoimia Katetuottoprosentti saadaan seuraavalla laskutoimituksella: Katetuotto-% = 100 x katetuotto Myyntituotot

12 Esimerkki Edellisen esimerkin suksiparien myynnin katetuottoprosentti Myynti 150 paria à Muuttuvat kustannukset 150 paria à Katetuotto 150 paria à Kiinteät kustannukset Voitto Katetuotto-% = 100 x katetuotto eli 100 x 6000 = 40 % Myyntituotot Katetuottoprosentti (KTP) ilmoittaa, montako prosenttia kate on myyntituotoista!

13 Voittotuottoprosentti Euromääräisen voiton lisäksi myynnille voidaan laskea myös voittotuottoprosentti Voittotuottoprosentti saadaan seuraavalla laskutoimituksella: Voittotuotto-% = 100 x voitto eli 100 x 1500 = 10 % Myyntituotot 15000

14 Esimerkki Edellisen esimerkin suksiparien myynnin katetuottoprosentti Myynti 150 paria à Muuttuvat kustannukset 150 paria à Katetuotto 150 paria à Kiinteät kustannukset Voitto Voittotuotto-% = 100 x voitto eli 100 x 1500 = 10 % Myyntituotot Voittotuottoprosentti ilmoittaa, montako prosenttia voitto on myyntituotoista! TEHTÄVÄ KATETUOTTOLASKELMA

15 Hinnoittelun perusteet Hinnanasetanta yrityksen toiminnan suunnitteluun liittyvää aktiivista hintapäätösten tekoa Hinnoittelumenetelmät kustannus-laskennallisia toimintasääntöjä sekä toisaalta sormituntumaa, joita käytetään hinnan asetannassa Hintapäätös tarjolla olevista vaihtoehdoista valittu tietty hinta

16 Hinnoittelun perusteet Tuotteen/palvelun arvon mittari: Hinta osoittaa asiakkaalle tuotteen arvon Tuotteen asemointiin vaikuttava tekijä: Hinnalla kohdennetaan tuote eri kohderyhmiin Kilpailuun vaikuttava perustekijä: Edistää tai heikentää yrityksen kilpailuetua Hinnoittelu on merkittävä kannattavuuteen vaikuttava tekijä

17 Hinnan muodostuminen

18 Tuotteen hintaan vaikuttavat tekijät Tuotteiden myyntihintaan vaikuttavia tekijöitä Kustannukset Markkinat - kysyntä - kilpailu Julkinen valta Tuotteen hinta Yrityksen tavoitteet Myytävä tuote ja kohderyhmä

19 Erilaisia hinnoittelumenetelmiä Hinnan alentaminen -> myyntimäärän kasvu Hintadifferointi (esim. kausivaihtelut) Psykologiset hinnat (esim. 199,90 ) Pakettihinnoittelu (1+1) Monopolihinnat Polkumyyntihinnoittelu Kermankuorintahinnoittelu Sopimushinnoittelu Pientoimituslisä-hinnoittelu Laatuhinnoittelu Johdon laskentatoimi, Edita, 2012 mukaan

20 Hinnanasetanta prosessina 1. ANALYSOINTI Tunne asiakkaasi Tunne markkinatilanne Tunne kilpailevat tuotteet 4. SEURANTA Alhainen myynti - laske hintaa Tavoitteen mukainen myynti - seuraa kilpailijoita Myynti yli odotuksen - nosta hintaa 2. KUSTANNUSLASKENTA Mika on tuotteen kustannus Mikä on voittotavoite Mikä on oletettu menekki 3. HINNOITTELUMALLIN VALINTA Hinnoittele tuote

21 Hinnoittelu Tuotteen hinnoittelupäätökseen vaikuttaa valittu hinnoittelumenetelmä Kilpailuperusteinen vs. kustannusperusteinen hinnoittelu Pienissä yrityksissä käytetään yleensä kustannusperusteista hinnoittelua Yleisimmät kustannuksiin perustuvat hinnoittelumenetelmät ovat katetuotto- ja omakustannushinnoittelu Katetuottohinnoittelu = Hinnoittelumenetelmä, jossa tuotteen muuttuviin kustannuksiin lisätään haluttu kate Katetuotto ei merkitse suoraa voittoa, sillä katetuotolla täytyy kattaa kiinteät kustannukset Omakustannushinnoittelu eli OKA / Voittolisä - Pyrkii kohdistamaan kiinteät kulut yksittäisille tuotteille oikeudenmukaisen kohdistamisperusteen mukaisesti

22 Kustannuksiin perustuvat hinnoittelumenetelmät Katetuottohinnoittelu Omakustannushinnoittelu Voittolisä Kate Kate Kiinteät kustannukset Muuttuvat Kustannukset Muuttuvat kustannukset

23 Omakustannushinnoittelu Muuttuvat kustannukset (yhden tuotteen osuus) + Kiinteät kustannukset (yhden tuotteen osuus) = omakustannusarvo + haluttu voitto (voittolisä -%) = tavoitehinta + arvonlisävero = myyntihinta

24 Katetuottohinnoittelu Jos yritys myy useita tuotteita, niiden myyntihinta on laskettava siten, että katetuottoa saadaan keskimääräisen tavoitekatetuottoprosentin verran Jos eri tuoteryhmille asetetaan erilainen katetavoite, tulee huolehtia siitä, että katetuottoa saada yhteensä Kikujen ja voittotavoitteen verran

25 Katetuoton tarve - esimerkki Yritys Oy myy taskulamppuja. Yrityksen Kikut ja voittoa halutaan Muuttuvat kustannukset 20 /kpl ja myynniksi oletetaan 1000 kpl Koska kikut ovat euroa ja voittoa halutaan euroa, katetuottoa pitää saada euroa Jos myyntimäärä on kpl, pitää jokaisesta taskulampusta saada katetuottoa 12 euroa Kun taskulampun Mukut ovat 20 euroa/kpl, saadaan taskulampun myyntihinnaksi 32 euroa Katetuottolaskelma Myynti Muku Katetuotto Kiku Voitto e

26 Katetuottohinnoittelu Yritys Oy myy erilaisia tietokonetarvikkeita. Tavoitemyynti on euroa/kk, Mukut euroa, Kikut euroa. Yrittäjän asettama voittotavoite on 1500 euroa/kk. Laaditaan katetuottolaskelma Myyntituotot ,- Mukut 9 000,- Katetuotto 6 000,- Kikut 4 500,- Voitto 1 500,- Yrityksen on tuotettava katetuottoa Kikujen ja voiton yhteismäärän verran, jotta tavoitteeksi asetettu tulos saavutetaan Kikut 4 500,- Haluttu voitto 1 500,- Katetuoton tarve 6 000,- Lasketaan katetuoteprosentti: 6 000,-/ x 100 = 40 % Yritys Oy:ssä hinnoittelu tulee tapahtua siten, että niistä saadaan katetuottoa 40 %

27 Katetuottohinnoittelu Yritys Oy hinnoittelee yksittäisen tuotteen, esim. tietokoneen ulkoinen näppäimistö Näppiksen veroton ostohinta on 18 euroa Myyntihinta saadaan seuraavasti: 100 x Tuotteen muuttuvat kustannukset 100 katetuotto-% Verottomaksi myyntihinnaksi saadaan 100 x 18, = 30 Tarkistus Myyntihinta 30,- Ostohinta 18,- Katetuotto 12,- eli 40 %

28 Hinnoittelukerroin Erityisesti vähittäiskaupassa hinnoittelu toteutetaan hinnoittelukertoimien avulla Kullekin tuoteryhmälle asetetaan katetuottotavoite ja sen perusteella lasketaan hinnoittelukerroin hinnoittelukertoimeen vaikuttavat kysyntätekijät ja riskitekijät alhaisempi hinnoittelukerroin hyvin kiertäville, vakaan ja tasaisen myynnin tuotteille korkeampi kerroin pidempään varastossa oleville tuotteille kuten oheistuotteille Tuotteen myyntihinta saadaan kertomalla ostohinta hinnoittelukertoimella Hinnoittelukerroin: katetuotto-%

29 Hinnoittelukerroin Yritys Oy on määritellyt tietokonelaukkujen katetuottotavoitteeksi 40%. Myymälään saapuu uusi lähetys lisätarvikkeita. Erään laukun ostohinta on 32,- Tuotteen hinta lasketaan siten, että katetuottotavoite saavutetaan Ensin lasketaan hinnoittelukerroin, joka saa tässä tapauksessa arvon 1, % Tietokonelaukun hinta saadaan kertomalla ostohinta hinnoittelukertoimella 32,- x 1,67 = 53,44 euroa

30 Erilaiset yritykset, erilaiset menetelmät Valmistusyritys Palveluyritys Vähittäiskauppa Mitä pitää tietää? Yrityksen vuotuinen tulostavoite Yrityksen kaikki kustannukset Tuotteen ostohinta: sen perusteella hinnoittelukerroin Miten? Tuloslaskelman hyödyntäminen (T2) Jaetaan kokonaiskustannukset laskutettavien tuntien määrällä Keskimääräinen kerroin kaikille ostoille tai tuotekohtainen kerroin Keskeistä Voittolisähinta tai laskelmat Tuntilaskutushinnan selvittäminen. Laskutustuntien määrä Minimihinta kaupanteossa, -- > antaa näppituntuman HYÖTY Tulostavoite ohjaa hinnoittelu koko tilikauden Tuntilaskutushinta riittävä suhteessa kustannuksiin Nopea tapa hinnoitella suurtakin valikoimaa tavaroita

31 Alennukset Tavoitteena myynnin lisäys Huomioitava alennuksen vaikutus katetuottoon Vetonaulavaikutus, lisää myös muiden palveluiden/tuotteiden myyntiä -> 10 :lla kolme pakettia kahvia (ostat ehkä myös suodatinpusseja ja muita tarvikkeita jotka myydään normaalilla hinnalla) Alennukset ilmoitetaan yleensä prosentteina verollisesta myyntihinnasta Alennukset myönnetään hinnasta, mutta ne maksetaan katteesta!!! Esimerkki: palvelua myydään 25% katteella. Jos annetaan alennusta 10%, niin myynnin pitäisi nousta määrällisesti 67 % jotta saataisiin sama kate%!

32 Alennusten vaikutus myyntimäärään Hinnan alennus -% Katetuottoprosentti ennen hinnan alennusta Alennuksen vuoksi tarvittava myyntimäärän lisäys (%), jotta euromääräinen kate pysyy ennallaan

33 Myönnettyjen alennusten vaikutus tulokseen Yritys antaa asiakkailleen keskimäärin 2 %:n alennuksen myymistään tuotteista. Mikä on myönnettyjen alennusten tulosvaikutus? Lähtökohta Tulos Uusi tilanne Alennettu hintaa 2 % Myyntituotot Muuttuvat kulut 3000 kpl a kpl a Myyntituotot 3000 kpl 19, Muuttuvat kulut 3000 kpl a 15 Uusi tulos Katetuotto 25 % Katetuotto 23,5 % Kiinteät kulut Kiinteät kulut Tulos Tulos Pienentää tulosta 24 % 3.800

34 Saatujen alennusten vaikutus tulokseen Saamme neuvoteltua tavarantoimittajilta 2 %:n käteisalennukset ostoihin. Tulosvaikutus on positiivinen. Lähtökohta Tulos Uusi tilanne Tulos Myyntituotot 3000 kpl / Myyntituotot 3000 kpl/ Mukut 3000 kpl/ Mukut 3000 kpl/14, Katetuotto 25 % Katetuotto 26,5 % Kiinteät kulut Kiinteät kulut Tulos 8,33 % Tulos 9,83 % Tulosvaikutus + 18 % 5.900

35 Hävikin huomioiminen hinnoissa Hävikki voi johtua rikkoutumisesta, pilaantumisesta tai katoamisesta Yritys voi kokemusperäisesti tietää, kuinka suuri hävikki keskimäärin on Hävikki voi olla esim. 1 % kokonaismyynnistä -> tämä prosentti otetaan huomioon voittotavoitetta asetettaessa ja tuotekohtaista hinnoittelukertoimesta päätettäessä Tärkeää on seurata hävikkiä, selvittää syyt ja pyrkiä minimoimaan se

36 Arvonlisävero hinnoittelussa Esim. urheiluvaateliikkeen hinnoittelu pohjautuu siihen, että katetuottoa saadaan 60 %. Hinnoitellaan talvitakki, jonka ostohinta ilman arvonlisäveroa on 65. Lasketaan veroton myyntihinta: 100 x 65 = 162,50 Verottomaan myyntihintaan lisätään alv (100-60) Myyntihinta ilman alv 162,50 Arvonlisävero 24% +39,00 Verollinen myyntihinta 201,50 Huom! Jos käyttäisit hinnoittelukerrointa, niin saisit täysin saman vastauksen

Yritystoiminta Pia Niuta HINNOITTELU

Yritystoiminta Pia Niuta HINNOITTELU HINNOITTELU Hinta on keskeinen kilpailukeino. sen muutoksiin asiakkaat ja kilpailijat reagoivat herkästi. toimii tuotteen arvon mittarina. vaikuttaa yrityksen imagoon. on tuotteen/palvelun arvo rahana

Lisätiedot

Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut Katetuottotavoite (%) 30 %

Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut Katetuottotavoite (%) 30 % Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut 200 6600 Katetuottotavoite (%) 30 % a) Kriittisessä pisteessä katetuottoa pitäisi kertyä kiinteiden kustannusten verran, joka on

Lisätiedot

Oikean hinnan asettaminen

Oikean hinnan asettaminen Oikean hinnan asettaminen Hinnoittelu on yrityksen kannattavuuden kannalta tärkeä tekijä. Tuotteen myyntihintaa voidaan ajatella o markkinoiden kannalta = kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita tuotteesta

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

Laskentatoimi. Kirjanpito = ulkoinen laskentatoimi Kustannuslaskenta = sisäinen laskentatoimi

Laskentatoimi. Kirjanpito = ulkoinen laskentatoimi Kustannuslaskenta = sisäinen laskentatoimi Laskentatoimi Kirjanpito = ulkoinen laskentatoimi Kustannuslaskenta = sisäinen laskentatoimi Kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus Yrityksen on huolehdittava: -kannattavuudesta -maksuvalmiudesta -vakavaraisuudesta

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Mikä on paras hinta? Hinnoittele oikein. Tommi Tervanen, Kotipizza Group

Mikä on paras hinta? Hinnoittele oikein. Tommi Tervanen, Kotipizza Group Mikä on paras hinta? Hinnoittele oikein Tommi Tervanen, Kotipizza Group v VAIN 54 % YRITTÄJISTÄ OSAA HINNOITELLA TUOTTEEN TAI PALVELUN OIKEIN. LÄHDE: Y-STUDION HALLITSE TALOUTTASI -TESTI Hinnoittelun perusteet

Lisätiedot

(1) Katetuottolaskelma

(1) Katetuottolaskelma (1) Katetuottolaskelma Katetuottolaskelmalla tarkastellaan yrityksen kannattavuutta myyntituotto - muuttuvat kustannukset (mukut) = katetuotto katetuotto - kiinteät kustannukset (kikut) = tulos (voitto

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoiminnan kehittäminen

Pilkeyrityksen liiketoiminnan kehittäminen Pilkeyrityksen liiketoiminnan kehittäminen Mari Hakkarainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Laskelmapohjat: Timo Värre, JAMK Esimerkki hyvästä tuotteistamisesta Menestyvän yrityksen talous Kasvu - Onko

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS HINNOITTELU Erkki Viero HINNOITTELU TAVOITTEET SISÄLTÖ OPETTAA KUSTANNUS- VASTAAVAA HINNOITTELUA

Lisätiedot

8 8 x = x. x x = 350 g

8 8 x = x. x x = 350 g PERUSPROSENTTILASKUT Esimerkki. Kuinka paljon koko pitsa painaa? Mistä määrästä 8 % on 28 grammaa? 100 % 8 %? g 28 g % g 8 28 100 x 8 8 x = 100 28 100 28 x 100 28 8 x x = 350 g TEHTÄVIÄ 1. Laske. a) 5

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

Opiskelijanumero ja nimi:

Opiskelijanumero ja nimi: 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Laskentatoimi, digiaineisto. Esittelyaineisto

Laskentatoimi, digiaineisto. Esittelyaineisto LASKENTATOIMI DIGIAINEISTO Laskentatoimi, digiaineisto Esittelyaineisto Laskentatoimi, digiaineisto sisältää tehtävien ratkaisut Excel-tiedostoina Excel-pohjat tehtävien ratkaisuille opetusdioja Tutustu

Lisätiedot

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Testaa tietosi 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Tehtävä 1 En ole. Taseen vastattavaa-puolen tilien ns. normaalisaldot ovat aina tilin kredit-puolella. Esimerkiksi oma pääoma kasvaa kredit-puolella ja oman pääoma

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Laskentatoimen perusteet Tilinpäätöksen laadinta Jaksottaminen

Laskentatoimen perusteet Tilinpäätöksen laadinta Jaksottaminen Laskentatoimen perusteet Tilinpäätöksen laadinta Jaksottaminen Seppo Ikäheimo Tehtävä 1 Marraskuu Oy:n tilinpäätöksen laadinta Laadi seuraavista 1.-31.11 välillä toteutuneista liiketapahtumista tuloslaskelma

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!! 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Kannattavuus liiketoiminnan elinehtona

Kannattavuus liiketoiminnan elinehtona Kannattavuus liiketoiminnan elinehtona Hyvä kannattavuus Riittävän korkea omavaraisuus Hyvä maksuvalmius ovat menestyvän yrityksen tunnusmerkkejä. Kannattavuudella tarkoitetaan yrityksen kykyä tuottaa

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Mitä tilinpäätös kertoo?

Mitä tilinpäätös kertoo? Kati Leppälä 2018 Mitä tilinpäätös kertoo? Tilinpäätös on yrityksestäsi tilikaudelta eli vuosittain tehtävä laskelma, josta selviää yrityksesi tulos ja varallisuus. Tilinpäätös on osa yrityksen valvontajärjestelmää

Lisätiedot

Oman työn hinnoittelu. Hinta ja hinnoittelu. Hinnoittelussa huomioitavia tekijöitä. Oikean hinnan määritteleminen

Oman työn hinnoittelu. Hinta ja hinnoittelu. Hinnoittelussa huomioitavia tekijöitä. Oikean hinnan määritteleminen Oman työn hinnoittelu Oikean hinnan määritteleminen Hinta ja hinnoittelu Hinta ilmoittaa tuotteen arvon ( ) luo tuotteelle arvoa (käyttöarvo, status, brandi) on aktiivisinen kilpailun osatekijöitä oma

Lisätiedot

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin. Reijo Käki www.reijokaki.com Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Reijo Käki www.reijokaki.com 1. PÄIVÄ I Voitto ja arvopohjainen päätöksenteko? II Kassavirta ja katetuotto III Heikot lenkit IV Marginaalituottavuus

Lisätiedot

Ohje yrityksen taloudenohjausjärjestelmään ver3,0

Ohje yrityksen taloudenohjausjärjestelmään ver3,0 Ohje yrityksen taloudenohjausjärjestelmään ver3,0 Tässä työkalussa liikutaan välilehdillä täyttäen niitä järjestyksessä vain harmaisiin laatikoihin voi laitta lukuja, muut solut ovat suojattuja Ota muokkaus

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

Käsitteitä yrittäjyydestä

Käsitteitä yrittäjyydestä 1 Käsitteitä yrittäjyydestä Käsitteitä Liikeidea: yrityksen perusajatus Vastaa kysymyksiin mitä, kenelle, miten ja millä imagolla. Liiketoimintasuunnitelma: liikeidea käytäntöön Sisältää esim. yritysmuodon

Lisätiedot

Järkevä investointi tuo rahasi takaisin koulutustilaisuus koneurakoitsijoille koneinvestoinneista

Järkevä investointi tuo rahasi takaisin koulutustilaisuus koneurakoitsijoille koneinvestoinneista Järkevä investointi tuo rahasi takaisin koulutustilaisuus koneurakoitsijoille koneinvestoinneista 8.3.2017 klo 16-20, TTS - Rajamäki kouluttajana YTK Lasse Hakala sähköposti: lasse.hakala@pp.inet.fi mukana

Lisätiedot

LUENNON TAVOITTEET. Laskentatoimen perusteet 2018 / T.Malmi

LUENNON TAVOITTEET. Laskentatoimen perusteet 2018 / T.Malmi LUENNON TAVOITTEET Ymmärrätte mitä kustannuksia ja tuottoja päätöksenteossa otetaan huomioon? Ymmärrätte minkälaista tietoa yritys tarvitsee hinnoittelupäätöstä tehdessään? Tiedätte mitä eri hinnoittelumenetelmiä

Lisätiedot

Tämä kokonaisuus kuuluu seuraavaan/seuraaviin tutkintoihin ja tutkinnon osiin: - Liiketoiminnan perustutkinto, Asiakaspalvelu

Tämä kokonaisuus kuuluu seuraavaan/seuraaviin tutkintoihin ja tutkinnon osiin: - Liiketoiminnan perustutkinto, Asiakaspalvelu LIIKETOIMINTA-ALAN OSAAMISTARJOTIN 8.1.2019 31.5.2019 27.12.2018 1 Sisällysluettelo Asiakaspalvelu... 2 Asiakaslähtöinen liiketoiminta, 5 osp... 2 Työelämäosaaminen... 3 työelämän pelisäännöt, 3 OSP...

Lisätiedot

Käsitteitä yrittäjyydestä

Käsitteitä yrittäjyydestä 1 Käsitteitä yrittäjyydestä Käsitteitä Liikeidea Vastaa kysymyksiin mitä, kenelle, miten ja millä imagolla. Liiketoimintasuunnitelma Sisältää esim. yritysmuodon valinnan, talouden ja markkinoinnin suunnittelun,

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Maakunnallinen kannattavuus- ja hinnoittelutilaisuus

Maakunnallinen kannattavuus- ja hinnoittelutilaisuus Maakunnallinen kannattavuus- ja hinnoittelutilaisuus Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Marja-Liisa Jullenmaa 5.5.2014 Ravintola Wanha WPK, Huittinen Tilaisuuden teemat Kannattavan yritystoiminnan

Lisätiedot

PUUKARIN PYSÄKKI, VALTIMO YLÄ-KARJALAN MATKAILUKYLÄT

PUUKARIN PYSÄKKI, VALTIMO YLÄ-KARJALAN MATKAILUKYLÄT PUUKARIN PYSÄKKI, VALTIMO YLÄ-KARJALAN MATKAILUKYLÄT 9.1.2019 AURANA OY KESKIVIIKKO 9.1.2019, 3 TYÖPAJA 16.30 kahvit ja aloituskierros; keitä paikalla ja missä vaiheessa tuotteiden aihiot Tuotekortit,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Yhdistyksen taloushallinnon perusteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry

Yhdistyksen taloushallinnon perusteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry Yhdistyksen taloushallinnon perusteet Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry Taloushallinto pitää sisällään Rahaliikenteen ja kirjanpidon Budjetoinnin (tavoitteet ja allokointi) Seurannan

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Nimi ja opiskelijanro :

Nimi ja opiskelijanro : 1 (6) Lappeenrannan teknillinen yliopisto KATI / Pasi Syrjä A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi Tentti 4.2.2016 Nimi ja opiskelijanro : Tentissä ei saa olla mukana kirjallista materiaalia. Laskimen käyttö

Lisätiedot

Moduuli 7 Talouden hallinta

Moduuli 7 Talouden hallinta 2O16-1-DEO2-KA2O2-003277 Moduuli 7 Talouden hallinta Osa 3 Talouden suunnittelu ja ennusteet Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija,

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot

Kuinka nostan asiakaskatetta?

Kuinka nostan asiakaskatetta? @intotalo Kuinka nostan asiakaskatetta? Ollis Leppänen Intotalo Oy Mikä hinnoittelussa askarruttaa? @intotalo Mikä tuote tai palvelu tuo sinulle parhaan katteen? Mikä on sen hinta? @intotalo Oikea hinta?

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Viikkotehtävä 3 Katetuotto-, vaihtoehto- ja kustannuslaskenta Laskentatoimen Perusteet, Syksy 2015 Katja Kolehmainen KTT, Apulaisprofessori

Viikkotehtävä 3 Katetuotto-, vaihtoehto- ja kustannuslaskenta Laskentatoimen Perusteet, Syksy 2015 Katja Kolehmainen KTT, Apulaisprofessori Viikkotehtävä 3 Katetuotto-, vaihtoehto- ja kustannuslaskenta Laskentatoimen Perusteet, Syksy 2015 Katja Kolehmainen KTT, Apulaisprofessori Tehtävän suorittaminen Tehtävänanto sisältää sekä PowerPoint-muodossa

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Malliratkaisut Demo 1

Malliratkaisut Demo 1 Malliratkaisut Demo 1 1. Merkitään x = kuinka monta viikkoa odotetaan ennen kuin perunat nostetaan. Nyt maksimoitavaksi kohdefunktioksi tulee f(x) = (60 5x)(300 + 50x). Funktio f on alaspäin aukeava paraaeli,

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Suominen Yhtymä Oyj Milj. Q3/2010 Q3/2009 Q1-Q3/2010 Q1-Q3/

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Suominen Yhtymä Oyj Milj. Q3/2010 Q3/2009 Q1-Q3/2010 Q1-Q3/ Osavuosikatsaus 1.1. 3.9. Esitys 22.1. 1 Suominen yhteensä Tappiollinen neljännes Milj. Q3/ Q3/29 Q1-Q3/ Q1-Q3/29 29 Liikevaihtoiht 43,44 44,2 128,11 134, 179,4 Liikevoitto -1,8 1, -2,2 6,1 6,7 Katsauskauden

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Suhteellisia osuuksia ilmaistaessa käytetään prosenttilukujen ohella myös murtolukuja.

Suhteellisia osuuksia ilmaistaessa käytetään prosenttilukujen ohella myös murtolukuja. PROSENTTILASKUT Prosenttilaskuun ja sen sovelluksiin, jotka ovat kerto- ja jakolaskun sovelluksia, perustuu suuri osa kaikesta laskennasta, jonka avulla talousyksikön toimintaa suunnitellaan ja seurataan.

Lisätiedot

Panos-tuotos -analyysi ja omakustannusarvo, L28b

Panos-tuotos -analyysi ja omakustannusarvo, L28b , L28b -analyysi (Input-output analysis) Menetelmän kehitti Wassily Leontief (1905-1999). Venäläissyntyinen ekonomisti. Yleisen tasapainoteorian kehittäjä. 1953: Studies in the Structure of the American

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot Visma Fivaldi -käsikirja Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot 2 Sisällys 1. MARGINAALIVEROLLISEN KAUPAN TILIT... 3 1.1 Taseen tilit... 3 1.2 Tuloslaskelman tilit... 3 2 AUTOMAATTIKIRJAUSPARAMETRIT...

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Laskentatoimen perusteet, harjoituksia (Juha Viljaranta, ekon.,di)

Laskentatoimen perusteet, harjoituksia (Juha Viljaranta, ekon.,di) Laskentatoimen perusteet, harjoituksia (Juha Viljaranta, ekon.,di) Osa 1 Katetuottolaskenta Tuotekustannuslaskenta ja hinnoittelu Osa 2 Kapeikkolaskenta Eroanalyysit 1 Katetuottolaskenta Yksinkertaistettujen

Lisätiedot

Oy Sea Golf Ab TILINPÄÄTÖS

Oy Sea Golf Ab TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 1.12.2017-30.11.2018 Ruukinrannantie 4 07750 ISNÄS Kotipaikka: Loviisa Y-tunnus: 0744528-0 ja toimintakertomus tilikaudelta 1.12.2017-30.11.2018 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS...1 TULOSLASKELMA...5

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Elintarvikkeesta euroja - jatkojalostuksella kannattavuutta? Unelmakauppa elintarvikkeesta euroja -koulutushanke Omenatyöpaja 28.3.

Elintarvikkeesta euroja - jatkojalostuksella kannattavuutta? Unelmakauppa elintarvikkeesta euroja -koulutushanke Omenatyöpaja 28.3. Elintarvikkeesta euroja - jatkojalostuksella kannattavuutta? Unelmakauppa elintarvikkeesta euroja -koulutushanke Omenatyöpaja 28.3.2017 Asiakkaan tarve liiketoiminnan lähtökohtana Manfred Max-Neef, ekonomisti

Lisätiedot

Kamux tilinpäätöstiedote 2018

Kamux tilinpäätöstiedote 2018 Kamux tilinpäätöstiedote 218 1.3.219 Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski Talousjohtaja Tapio Arimo Sisältö Vuosikatsaus 218 Q4 ja 218 lyhyesti Taloudellinen kehitys Näkymät ja taloudelliset tavoitteet Yhteenveto

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELUTYÖKALU

VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELUTYÖKALU VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELUTYÖKALU Opinnäytetyö Annika Juutilainen Liiketalouden koulutusohjelma Teollisuuden taloushallinto Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous,

Lisätiedot

TENTTI TA Laskentatoimi ja kannaftavuus. Nimi. Tutkinto-ohjelma

TENTTI TA Laskentatoimi ja kannaftavuus. Nimi. Tutkinto-ohjelma TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannaftavuus TENTTI 8.1.2009 Opintokirjan nro Nimi Tutkinto-ohjelma Tehtävä I 2 3 4 5 6 Yhteensä Pisteet KIRJO ITA VAS TAUKS E S I S ELVÄ S TI JA YM\4,A.RRETTÄVÄS TI ÄYTÄ TARVITTAES

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005 ESITYS 27.4.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-3/2005 Joustopakkaukset 17,6 milj. euroa 34 % Muut 2,8 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 30 % Kuitukankaat 31

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%)

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäisen korkokannan menetelmä Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäinen korkokanta määritellään

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10

Lisätiedot

1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7. 1.1 Tulovero 8

1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7. 1.1 Tulovero 8 SISÄLTÖ 1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7 1.1 Tulovero 8 1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17 1.3 Indeksit 22 - Indeksin käsite 22

Lisätiedot

Liiketoiminnan koulutukset Kymen Seudun Osuuskaupalle

Liiketoiminnan koulutukset Kymen Seudun Osuuskaupalle Liiketoiminnan koulutukset Kymen Seudun Osuuskaupalle KOULUTUSTEN OPINTOSISÄLLÖT Väriselitykset: Liiketoiminnan perustutkinto = tumma sininen Liiketoiminnan ammattitutkinto = magenta Molemmille tutkinnoille

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

Mertim Oy Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI. Myynnin budjetointi

Mertim Oy Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI. Myynnin budjetointi Tapio Sipponen 3.5.2005 1(6) MYYNNIN JA TUOTANNON BUDJETOINTI Myynnin budjetointi Myyntiä budjetoitaessa arvioidaan yhdessä myyntimääriä ja myyntihintoja tuoteryhmittäin tai tuotteittain. Asiakasbudjetit

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta.

Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp osa Seurantakohde: Kirjaa tavanomaiset sekä arvonlisäverolliset liiketapahtumat manuaalisesti. Tulkitsee tuloslaskelmaa ja tasetta. Tavoite: Opiskelija ymmärtää kirjanpidon

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous/Taloushallinto. Minna Immonen. HINNOITTELUMENETELMIEN MÄÄRITTÄMINEN ERI TUOTERYHMILLE: Case KAHVILA X

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous/Taloushallinto. Minna Immonen. HINNOITTELUMENETELMIEN MÄÄRITTÄMINEN ERI TUOTERYHMILLE: Case KAHVILA X KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous/Taloushallinto Minna Immonen HINNOITTELUMENETELMIEN MÄÄRITTÄMINEN ERI TUOTERYHMILLE: Case KAHVILA X Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Rypsin viljely riskeistä ja kannattavuudesta. Pellervo Kässi

Rypsin viljely riskeistä ja kannattavuudesta. Pellervo Kässi Rypsin viljely riskeistä ja kannattavuudesta Pellervo Kässi Riski rypsin ja viljan viljelyssä Keväällä sidotaan panoksia maahan epävarmuudessa tulevan kesän sääoloista: Siemenet Lannoitteet Työ Sadon varmistamiseksi

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasan yliopisto, kevät 2017 Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 6. harjoitus, viikko 6 (27.2. 3.3.2017) R1 ma 12 14 F249 R5 ti 14 16 F453 R2 ma 14 16 F453 R6 to 12 14 F104 R3 ti 08 10 F140 R7 pe 08

Lisätiedot

Viikkotehtävä 4a ratkaisut Budjetointi ja eroanalyysi

Viikkotehtävä 4a ratkaisut Budjetointi ja eroanalyysi Viikkotehtävä 4a ratkaisut Budjetointi ja eroanalyysi Laskentatoimen Perusteet, Syksy 2015 Katja Kolehmainen KTT, Apulaisprofessori Tehtävän suorittaminen Tehtävänanto sisältää sekä PowerPoint-muodossa

Lisätiedot

Joka yrityksen talouskoulu Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420)

Joka yrityksen talouskoulu Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Joka yrityksen talouskoulu Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Pienen yrityksen talous lähtökohta ja suunnittelu. Tuloslaskelma. Mikä siinä on tärkeää? Miten tulkitsen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointi järjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointijärjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö Siu 1

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot