MONIKULTTUURISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ JULKAISU TYÖNANTAJILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONIKULTTUURISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ JULKAISU TYÖNANTAJILLE"

Transkriptio

1 MONIKULTTUURISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ JULKAISU TYÖNANTAJILLE

2

3 MONIKULTTUURISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ JULKAISU TYÖNANTAJILLE Eva Lindberg, työministeriö Mia Toivanen, Net Effect Oy Nina von Hertzen, Net Effect Oy Taitto: Mainostoimisto SST Oy Paino: Oy Edita Prima Oy Syyskuu 2006

4 ESIPUHE Tämän julkaisun kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työnantajat ja työyhteisöt. Julkaisun tarkoituksena on tiedottaa työnantajille, mistä lähteistä tietoa monikulttuurisuudesta ja moninaisuuteen liittyvistä asioista voi saada sekä johdon roolista työyhteisöjen moninaisuustyössä. Julkaisu toimii itsenäisenä, mutta täydentävänä osana MoniQ-tuotekehityshankkeen yleisjulkaisua. Se tuo esiin eri ESR-projekteissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja työkaluja työyhteisöissä tehtävään moninaisuustyöhön. Oppaassa esitellyt mallit ovat MoniQ-yhteistyöverkoston projektien kehittämiä ja mallintamia. Oppaassa esiteltävät käytänteet eivät toki muodosta kaiken kattavaa listausta työyhteisöille suunnatuista palveluista ja työkaluista, vaan ovat ensisijaisesti esimerkkejä. Suuren ja merkittävän työn julkaisun valmistumisessa ovat tehneet MoniQ-yhteistyöverkoston projektihenkilöstö ja asiantuntijat. Korostamme julkaisussa erityisesti yhdenvertaisuusnäkemyksen levittämistä koko työyhteisön toimintaan sekä johdon osoittaman arvostuksen ja sitoutumisen merkitystä moninaisuustyössä. Julkaisussa on esitelty käytänteitä, joiden avulla työyhteisöt voivat kehittää valmiuksiaan ja vuorovaikutusosaamistaan asiakaspalvelussa sekä monimuotoisessa työyhteisössä. MoniQ-yhteistyöverkoston kehittämissä ja testaamissa käytänteissä ja malleissa korostuvat myös kumppanuus- ja yhteistyöverkostojen merkitys maahanmuuttajan kotoutumis- ja työllistämisprosessissa. Lisäksi johdon merkitys työyhteisöjen moninaisuusjohtamisessa maahanmuuttajien valmiuksien ja osaamisen hyödyntämisessä on ensiarvoisen tärkeää. Mallit ovat joustavia ja siirrettävissä erilaisiin toimintaympäristöihin. Erityinen kiitos kuuluu mm. työministeri Tarja Filatoville, Sointu Toivoselle (koulutuspoliittinen sihteeri, Palvelualojen ammattiliitto PAM), Minna Hallikaiselle (Kontakti-projekti), Ulla Niemiselle (Osuma-projekti), Tiina Järviselle (SEIS-projekti) ja Veikko Pyykköselle (työministeriö). Erityisen lämmin kiitos hedelmällisestä yhteistyöstä julkaisujen laatimisessa kuuluu myös työministeriön Eva Lindbergille. Lisäksi kiitän kaikkia kommentteja ja tietoa antaneita henkilöitä sekä erityisesti aktiivista ohjausryhmää asiantuntevista kommenteista ja panostuksesta julkaisuun kaikilta osin. Nina von Hertzen projektipäällikkö Net Effect Oy 4

5 SISÄLLYS Esipuhe Johdanto Monikulttuurisuus ja monimuotoisuus työyhteisössä Moninaisuusosaaminen ja moninaisuusjohtaminen Työyhteisöille tarkoitetut palvelut Työyhteisökoulutus Työpaikkaohjaajat, -opastajat ja -perehdyttäjät Yksilöohjaus työpaikalla Muita maahanmuuttajien työllistymistä tukevia toimenpiteitä

6 1. JOHDANTO Ihmisten yhdenvertainen kohtelu on yksi suomalaisen yhteiskunnan perusarvoista. Tulevina vuosina yhteinen käsitys siitä, mikä on yhdenvertaista käytännön päätöksenteossa, palveluiden tarjoamisessa ja työelämässä, on entistä tärkeämpää. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumista mitataan väestön ikärakenteen muutoksen ja jatkuvan globalisaation tuomissa haasteissa: Pystymmekö hyödyntämään ja vahvistamaan kaikkien niiden ihmisten osaamista, jotka tällä hetkellä ovat työttöminä tai alityöllistettyinä? Onko meillä tekijöitä kaikelle sille työlle, jota tarvitaan yhteiskuntamme hyvinvoinnin ja kehittymisen turvaamiseksi? Miten ihmisten ja ryhmien välinen yhteistyö ja myönteinen kanssakäyminen toteutuvat monimuotoisessa työ- ja elinympäristössä? Olemme jo huomanneet, että ihmisten yhdenvertainen kohtelu ei tarkoita sitä, että kaikkia kohdeltaisiin samalla tavalla. Ihmisten lähtökohdat ovat erilaisia heidän taustastaan tai elämäntilanteestaan johtuen, ja sen vuoksi monet tarvitsevat tukimuotoja, jotka saattavat heidät samanarvoiseen asemaan muiden kanssa. Yhdenvertaisuuslaissa näitä tukimuotoja ja peruspalveluja täydentäviä palveluita nimitetään positiiviseksi erityiskohteluksi. Tosiasiallista yhdenvertaisuutta tarvitsemme siihen, että voimme hyödyntää työpaikoilla, niin julkisella kuin yksityisellä puolella, erilaisten työntekijöiden osaamista ja työpanosta monipuolisesti. Syrjinnän tunnistaminen on lähtökohta ja edellytys yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Yhteiskunnan rakenteiden ja toimintaympäristön muuttuessa, muuttuvat myös syrjinnän ilmenemismuodot, ja siksi meidän pitääkin kaiken aikaa seurata ja arvioida tilannetta sekä pyrkiä ennakoimaan ja ehkäisemään mahdollisia syrjiviä tilanteita ja kehityssuuntia. Syrjimättömyys on meidän kaikkien yhteinen etu niin omassa yksityisessä elämässämme kun työpaikoilla. Jos kuulemme tai näemme huonoa kohtelua, epäystävällisyyttä tai jopa väkivaltatilanteita ympäristössämme, se vaikuttaa meidän viihtyvyyteemme ja turvallisuuden tunteeseemme, vaikkei kohdistuisikaan meihin itseemme. Syrjinnän kohteeksi joutuneelle nämä kokemukset ovat erittäin ikäviä ja ahdistavia ja saattavat 6

7 aiheuttaa pitkäaikaista stressiä, pelkoja, häpeää ja vetäytymistä syrjään. Kaikki organisaatiot haluavat olla tehokkaita, mukautumiskykyisiä ja joustavasti toimivia. Jos työpaikalla esiintyy syrjintää, eivät siitä kärsi ainoastaan sen kohteeksi joutuvat, vaan koko organisaatio. Syrjintä merkitsee, etteivät kaikki työntekijät voi yltää parhaaseen mahdolliseen suoritukseensa. Syrjintä vaikuttaa työyhteisön ja yksittäisten työntekijöiden hyvinvointiin ja työyhteisön yhdessä saavuttamaan tulokseen. Syrjinnän tunnistamiseksi tarvitaan koulutusta ja tietoisuuden kasvattamista eri syrjinnän vaarassa olevien ryhmien tilanteesta ja tarpeista sekä omista asenteista ja mielikuvista. Henkilöstökoulutuksessa tulee huomioida erityisryhmille tarjottavat palvelut niiden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi korkealla tasolla. Samoin koulutuksessa tulee välittää tutkimuksen kautta hankittua uutta tietoa ja kehittää menetelmiä sen hyödyntämiseksi käytännön työssä. Syrjintä, tapahtuipa sitä millä perusteella tahansa, ei kohtaa meitä kaikkia samalla tavoin. Ihmiset, joilla on hyvä asema, koulutusta tai varallisuutta, eivät kohtaa syrjintää yhtä usein tai samoissa tilanteissa kuin ne, joilta puuttuu vaikuttamisen keinoja ja kanavia. Syrjinnän kokeminen liittyy ihmisen asemaan yhteiskunnassa ja hänen mahdollisuuksiinsa ja kykyynsä puolustaa omia oikeuksiaan. Tarvitsemme laajaa yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja työelämän osapuolten kesken ja koko kansalaisyhteiskunnan tasolla, jotta voimme tehokkaasti puuttua syrjintään, antaa tukea ja neuvontaa sitä kokeneille ja ennen muuta, ennalta ehkäistä syrjivien mekanismien ja tilanteiden syntymistä. Järjestöjen ja viranomaisten, yksityisen ja julkisen sektorin sekä työnantajia ja työntekijöitä edustavien tahojen yhteistyö on välttämätöntä, jotta monimuotoistuvan yhteiskuntamme voimavaroja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, ja eteen tulevia haasteita kohdata ja voittaa yhteisvoimin. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvitaan sekä näkyviä, suuria joukkoja tavoittavia kampanjoita, tapahtumia ja muuta julkisuudessa näkyvää toimintaa että pitkäjännitteistä rakenteellista työtä. Näissä toiminnoissa esimerkiksi viranomaisilla ja järjestöillä on erilaisia vetovastuita, mutta yhteistyötä tarvitaan joka tapauksessa tavoiteltuihin tuloksiin pääsemiseksi ja hyvien käytäntöjen valtavirtaistamiseksi. Monimuotoisuudella tai moninaisuudella voidaan viitata siihen, että asiakkaina tai työyhteisön jäseninä on eri-ikäisiä ihmisiä ja eri sukupuolia, kansallisuuksia, etnistä alkuperää tai seksuaalista suuntautumista edustavia työntekijöitä. Moninaisuus voi olla myös uskontojen, vakaumusten ja mielipiteiden kirjoa ja vamman tai sairauden aiheuttamaa tarvetta järjestää palveluita tai työolosuhteita uudelleen. Tulevaisuudessa sekä työyhteisöt että niiden asiakkaat ovat entistä monimuotoisempia. Hyödyntämällä erilaisten työntekijöiden osaamisen mahdollisimman hyvin niin julkiset kuin yksityisetkin organisaatiot voivat tarjota hyvin kohdennettuja palveluita ja tuotteita asiakkailleen. Ottamalla huomioon monimuotoisen työvoiman tarjoamat mahdollisuudet yritykset ja palveluiden tuottajat voivat valmistautua tulevaisuuteen. Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat aiempaa myönteisemmin maahanmuuttajiin. Myös positiivinen suhtautuminen työperustaiseen maahanmuuttoon on lisääntynyt kaikissa väestöryhmissä. Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että myönteinen asennemuutos näkyy myös maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työmarkkinaaseman parantumisena. Hallitusohjelman mukaan syrjäytymisen estäminen ja köyhyyden torjuminen onnistuvat vain työllisyystavoitteiden toteutumisen kautta. Tämä pitää paikkansa myös etnisten vähemmistöjen kohdalla. ministeri Tarja Filatov Työministeriö 7

8 8 M o n i Q j u l k a i s u t y ö n a n t a j i l l e

9 2. MONIKULTTUURISUUS JA MONIMUOTOISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ Tulevaisuuden työpaikka on yhä lisääntyvässä määrin monikulttuurinen työpaikka. Moninaisuusjohtamisen on ennustettu olevan yksi lähivuosikymmenien tärkeimmistä organisaatioiden kehittämisalueista. Moninaisuutta arvostavat organisaatiot saavat lahjakkaita ja omaa osaamistaan arvostavia työntekijöitä, jotka panostavat ja sitoutuvat organisaation tavoitteisiin. Tämän päivän työelämä edellyttää tietoista moninaistyötä ja moninaisuusosaamisen kehittämistä. Hyvällä henkilöstötyöllä pystytään hyödyntämään kaikkien työyhteisön jäsenten tietoja ja taitoja. Henkilöstöjohtamisella pystytään myös sitouttamaan henkilöstöä työhön ja sen tavoitteisiin sekä monipuolistamaan työtapoja. Työntekijöiden työhyvinvoinnin myötä myös asiakaspalvelun laatu paranee. Jos henkilöstö ei ole tottunut maahanmuuttajiin työyhteisössään, voivat toisesta kulttuurista tulevan uuden työntekijän vieraat tavat ja tottumukset herättää työyhteisössä keskustelua. Yksittäisiä esiin nousevia kulttuuriseen tai uskonnolliseen taustaan liittyviä asioita ovat mm. puutteellinen kielitaito ja valtaväestöstä poikkeava pukeutuminen. Näistä eroista voi suotta aiheutua väärinkäsityksiä puolin ja toisin. Maahanmuuttajataustainen työntekijä voi oman kulttuuritaustansa takia tulkita esimerkiksi sosiaalisia suhteita ja eri toimintatapoja valtaväestöstä poiketen. Vinkki Monimuotoisuus työelämässä tarkoittaa erilaisten ja eritaustaisten ihmisten työskentelyä yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi. Monikulttuurinen henkilöstö on etu yrityksille Suomessa sekä niiden kansainvälistyessä. Kontakti-projekti Yhdenvertaisuutta on hyvä tukea kaikessa työyhteisön toiminnassa. Valtaväestön ja muita kulttuureja edustavien henkilöiden välistä yhteistoimintaa voidaan tukea rohkaisemalla työyhteisöä avoimeen keskusteluun. Yhdenvertaisuutta voidaan edistää myös sijoittamalla mahdollisuuksien mukaan työryhmiin eri kulttuureja ja sukupuolta edustavia henkilöitä. Vinkki KUMPPANUUSVERKOS- TOSTA VOIMAA Verkostoituminen ja laaja kumppanuus ovat oleellisia kehittämishankkeiden tulosten ja hyvien käytäntöjen levittämisessä. Petmon tukena on alusta asti ollut laaja kumppanuusverkosto ja sen myötä ohjausryhmä. Edustettuina ovat yhdeksän ammattiliittoa niin SAK:n kuin STTK:n kentästä, työnantajajärjestö EK sekä kolme koulutusorganisaatiota. Myös yhteydet kaupunkeihin ja 17 hankkeessa mukana olevaan työyhteisöön ovat tiiviit. Liittojen ensisijaisena kontaktiverkostona työpaikoilla toimivat luottamushenkilöt ja työsuojeluasiantuntijat, jotka tuntevat työpaikkojensa kehittämistarpeet ja voivat viedä tietoa uusista hankkeista eteenpäin. Näin yritysjohdon ideat, luottamusmiesten ideat ja ulkopuolelta tulevat kehittämisideat kohtaavat ja päästään tekemään työtä, joka on sekä tarpeellista että sovellettavissa juuri siihen työpaikkaan. Petmo-Equal-projekti 9

10 AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN ROOLI MAAHANMUUTTAJIEN TUKEMISESSA Suomeen tulijoilla on hyvin erilaisia käsityksiä ammattiyhdistysliikkeestä. Joissakin maissa ammattiyhdistykseen kuuluminen on edelleen hengenvaarallista, joissakin maissa taas ay-liike on ollut tai on edelleen jonkin poliittisen liikkeen osa. Myös käsitykset ammattiyhdistysliikkeen aiemmista saavutuksista, suhteista työnantajiin ja nykyisistä vaikutusmahdollisuuksista ovat hyvin vaihtelevia. Ammattiliittojen rooli maahanmuuttajan tukemisessa voi olla moninainen. Tiedottamista suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä eri alojen työ- ja palkkaehdoista maahanmuuttajille on tärkeää ja tätä on viime aikoina pyritty lisäämään eri tahoilla. Yhteistyö muiden maahanmuuttaja-asioissa toimivien tahojen koulutuslaitosten, järjestöjen, viranomaisten kanssa on noussut yhä merkittävämmäksi. Samoin pyritään lisäämään liittojen toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden valmiuksia tunnistaa etnistä syrjintää ja auttaa maahanmuuttajia näissä tilanteissa. Keskeistä on monimuotoinen yhteistyö ja yhdessä tekemisen opetteleminen. Sointu Toivonen koulutuspoliittinen sihteeri Palvelualojen ammattiliitto PAM Kulttuurillista erilaisuutta voidaan huomioida myös hyvin käytännöllisin ratkaisuin. Esimerkiksi työpukumallistossa on hyvä huomioida työntekijöiden kulttuurilliseen ja uskonnolliseen taustaan liittyviä tarpeita. Työntekijöitä, joilla on puutteellinen kielitaito, voidaan rohkaista kielen käyttämiseen luomalla suvaitseva ja kielelliset virheet salliva työilmapiiri sekä konkreettisin toimin. Esimerkiksi kuvat voivat tukea puutteellisen ammattisanaston hallintaa. Työohjeistusta voi olla joissain tapauksissa tarpeen tarjota myös maahanmuuttajan omalla kielellä tai jollain muulla yhteisellä kielellä. Toisinaan pelkkä selkokielisyys voi riittää paikkaamaan puutteellista kielitaitoa. 10

11 11

12 2.1. Moninaisuusosaaminen laisia ja että heidän kokemuksensa, osaamisensa, tavoitteensa ja moninaisuusjohtaminen ja tarpeensa ovat myös erilaisia. Johdon rooli Oikeudenmukaisuuden edistämistä Työyhteisön johdon asenteilla ja toiminnalla on suuri merkitys. Johtamisella edistetään erilaisten työntekijöiden kohtelun oi- Johdon on hyvä ymmärtää moninaisuustyön merkitys ja osallistua keudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Oikeudenmukaisuus ei tar- sitä koskeviin tilaisuuksiin organisaatiossa. On myös tärkeää, että koita kaikille samaa ja saman johto osoittaa arvostusta moninaisuustyötä kohtaan ja osoittaa sii- mukaan, ottaen huomioon ih- verran, vaan kaikille tarpeiden hen tarvittavat resurssit. misten yksilöllisyyden. Työministeriön TYKES-ohjelman Moninaisuuden hyödyntämistä puitteissa on julkaistu raportti Tiedostetaan moninaisen henkilöstön osaaminen ja hyödynne- Mosaiikki erilaisuus vahvuudeksi tasa-arvo- ja moninaisuustyön tään sitä organisaation tuottavuutta, luovuutta ja innovatiivi- ABC. Annaliisa Visti ja Leena-Kaisa Härkönen ovat kiteyttäneet mitä moninaisuusjohtajuus suutta parantavana resurssina. on ja sen etuja muun muassa seuraavasti. Tietotaidon monipuolisuus Hyvän moninaisuusjohtamisen etuja Tietotaidon moninaisuus on erityisen tärkeää tehtävissä, jot- Moninaisuusjohtaminen on: Tunnistamista ja tiedostamista ka edellyttävät teknisiä taitoja, Johtamisessa tunnistetaan ja tiedostetaan ihmisten olevan eritekijöiden tai asiakkaiden näkö- asiantuntijuutta ja erilaisten työn- MONINAISUUSTYÖN HAASTEITA JA RATKAISUJA: Ennakkoluulot ja tietämättömyys Tiedon ja kokemusten saaminen erilaisista kulttuureista ja ihmisistä Vähättely Moninaisuustyön priorisointi tärkeäksi Pelko etujen menettämisestä Asiallinen tiedotus ja pyrkimys oikeudenmukaisiin ratkaisuihin Pelko muutoksia kohtaan Tiedon saaminen muutosten toteutuksesta Torjuminen ja kieltäminen Tietoa ja kartoitus johdon ja henkilöstön kokemuksista Leimautumisen pelko Asian arvoitus ja priorisointi johdon tahoilta Kateus Keskustelu ja toimenpiteiden läpinäkyvyys kulmien huomioon ottamista. Kulttuurien tuntemus ja kansainvälistyminen Erilaisista kulttuureista tulevien työntekijöiden rekrytointi, markkinointi-, myynti-, mainonta- ja asiakaspalvelutyöhön voi auttaa organisaatiota ottamaan huomioon palveluissaan erilaiset ihmiset ja laajentamaan markkinamahdollisuuksiaan. Asiakastyytyväisyyden kohentaminen Henkilöstön tyytyväisyyden ja asiakaspalvelun kehittämisen kautta myös asiakaspalvelun laatu voi parantua ja asiakkaiden tyytyväisyys organisaation palveluihin kohentua. Tuottavuus Hyvin toteutetulla moninaisuusjohtamisella on vaikutusta henkilöstön työhyvinvointiin ja sitä kautta myös työn tuottavuuteen. Imago ja kilpailukyky Organisaation imago ja maine paranevat sekä työntekijöiden että asiakkaiden silmissä. Suvaitsevaisuus ja työntekijöiden arvostaminen houkuttelevat kyvykkäitä työnhakijoita ja vähentävät henkilöstön vaihtuvuutta. Henkilöstön kehittyminen Henkilöstö on entistä tyytyväisempää, motivoituneempaa ja sitoutuneempaa. Myös henkilöstön työkyky paranee, kun esimerkiksi eri ikäisten työkyvystä pidetään hyvää huolta. Innovatiivisuuden kasvu Moninaisuusjohtaminen tuo yhteen erilaisia työntekijöitä, joiden erilaisista näkökulmista asioihin on etua varsinkin luovuutta ja innovatiivisuutta vaativissa tehtävissä. 12

13 13

14 3. TYÖYHTEISÖILLE KOHDENNETUT PALVELUT ESR-PROJEKTEISSA ON HAVAITTU, ETTÄ TYÖYHTEISÖISSÄ KAIVATAAN YHTEEN KOOTTUA TIETOA MONINAISUUTEEN JA YHDENVERTAISUUTEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA. Yhdenvertaisuus.fi-sivusto on materiaalipankki, joka kerää kokoon eri projekteissa tuotettuja hyviä malleja, käytäntöjä ja materiaaleja. Sivujen tarkoituksena on antaa välineitä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden kehittämiseen sekä syrjinnän tunnistamiseen, siihen puuttumiseen ja sen ennaltaehkäisemiseen. Sivustoa ylläpitää SEIS*-projekti. Syrjinnän eri muotoja ei voida asettaa tärkeysjärjestykseen, ja kaikkia niitä voidaan suvaita yhtä vähän. Sivuilla halutaan tuoda esille materiaaleja, joissa käsitellään etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaan, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa välitöntä ja välillistä syrjintää. Samalla tuodaan läpäisyperiaatteella esille yhdenvertaisuutta eri sukupuolten välillä. Lisäksi sivujen tavoitteena on edistää horisontaalista lähestymistapaa syrjintään ja moniperustaisen syrjinnän tunnistamista. Horisontaalisella syrjinnällä viitataan kaikelle syrjinnälle yhteisiin piirteisiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että syrjinnän vaikutukset ovat usein samanlaiset, oli peruste syrjinnälle sitten mikä tahansa. Moniperusteisella syrjinnällä tarkoitetaan puolestaan syrjinnän kasautumista yksilötasolla. Yksilö joutuu tällöin syrjinnän kohteeksi useamman kuin yhden tekijän, esimerkiksi sukupuolensa ja etnisen taustansa johdosta. Syrjinnän muodot vaihtelevat tahattomasta, hienovireisestä poissulkemisesta avoimeen rasistiseen väkivaltaan. Yhdenvertaisuus.fisivuilla tarkastellaan lähemmin erilaisia syrjinnän muotoja sekä syrjinnän taustalta löytyviä asenteita ja ennakko-oletuksia. Olipa kyse sitten mistä tahansa syrjinnän muodosta tai perusteesta, on kaikelle syrjinnälle yhteistä syrjinnän kohteen ulossulkeminen tai leimaava määrittely. Kantavana periaatteena sivuilla on se, että samanlainen kohtelu kaikille ei takaa yhdenvertaisuutta, sillä ihmisten lähtökohdat ja mahdollisuudet vaihtelevat yksilöllisesti. Myös erityisiä tukitoimia tarvitaan, jotta syrjinnän vaarassa olevien tasa-arvoinen osallistuminen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla pystytään turvaamaan. Syrjintää esiintyy edelleen niin työpaikoilla, oppilaitoksissa kuin kadulla tai liikennevälineissäkin. Sen vaikutukset ulottuvat yhteiskunnan palveluihin ja ihmisten arkeen. Syrjimättömyyden edistäminen arjessa vaatii muutosta asenteissa ja työkäytännöissä. Lisäksi tarvitaan epätasa-arvoisuutta tuottavien prosessien tunnistamista, niihin puuttumista ja ennalta ehkäiseviä toimia. Työpaikan yhdenvertaisuuden kehittämiseksi on hyvä laatia yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa arvioidaan organisaation toimintaa toisaalta organisaation eri osa-alueiden ja toisaalta eri syrjintäperusteiden näkökulmasta. Hyvänä työkaluna toiminnan arvioinnissa voi käyttää Join-projektin laatimia Tasa-arvon tikapuita. Yhdenvertaisuus.fi-sivuilta löytyy myös muita yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista tukevia materiaaleja ja esimerkkejä jo laadituista suunnitelmista. Yhdenvertaisuus.fi-sivut on suunnattu työnantajille, viranomaisille, järjestöille ja muille yhdenvertaisuudesta kiinnostuneille tahoille. *SEIS Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää on työministeriön, opetusministeriön, sosiaalija terveysministeriön sekä sisäasiainministeriö/poliisiosaston yhteinen hanke, jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tasa-arvoelinten ja järjestöjen kanssa. Hanke on saanut rahoitusta Yhteisön syrjinnän vastaisesta toimintaohjelmasta vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoa osoitteessa 14

15 -SIVUSTO SISÄLTÄÄ TIETOA TYÖNANTAJILLE JA MUILLE MONIMUOTOISUUSASIOISTA KIINNOSTUNEILLE. SIVUSTOLLA ON MONIPUOLISTA MATERIAALIA, JONKA TARKOITUKSENA ON EDISTÄÄ HORI- SONTAALISTA LÄHESTYMISTAPAA SYRJINTÄÄN JA YHDENVERTAISUUTEEN, MONIPERUSTAISEN SYRJINNÄN TUNNISTAMISTA, VALTAVIRTAISTAMISTA SEKÄ YHTEISTYÖTÄ ERI VÄHEMMISTÖJEN KANSSA. ALLA ESIMERKKEJÄ SIVUSTOLTA LÖYTYVISTÄ AINEISTOISTA. Koulutuksen järjestäjille: - Koulutusmateriaalia - Kouluttajarekisteri - Koulutuslinkkejä Toimintamalleja ja ideoita eri alojen työpaikoille yhdenvertaisuuden kehittämiseksi Vinkkejä ja tukea yhdenvertaisuuslain mukaisten yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseksi ja esimerkkejä yhdenvertaisuus suunnitelmista Yhteistyö- ja linkkilista viranomais- ja järjestötahoista sekä neuvottelukunnista ja muista mahdollisista yhteistyötahoista Muita ajankohtaisia yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita 15

16 16 M o n i Q j u l k a i s u t y ö n a n t a j i l l e

17 Monitulkki monikulttuurisen asiakaspalvelun ja vuorovaikutuksen aineistosta vinkkejä työyhteisöille Moro!-projektin kehittämä Monitulkki monikulttuurisen asiakaspalvelun ja vuorovaikutuksen aineisto käsittelee aiheita, joiden avulla työyhteisöt voivat kehittää valmiuksiaan ja vuorovaikutusosaamistaan asiakaspalveluun sekä monimuotoiseen työyhteisöön liittyen. Keskeisintä aineistossa on asiakaspalvelu ja siihen liittyvät tekijät kuten itsetunto ja työkokemus. Aineistosta löytyvät aiheet kattavat mm. seuraavat teemat: Kulttuurien välinen viestintä Työyhteisöjen moninaisuus ja esimerkkejä keinoista, joilla moninaisuuden ja erilaisuuden asettamiin haasteisiin työyhteisöissä voidaan vastata Luonteva asiakaspalvelu ja esimerkkejä erilaisten asiakkaiden kohtaamisesta Case-esimerkki monikulttuurisesta työyhteisöstä Muut perustiedot maahanmuutosta, aiheeseen liittyviä käsitteitä ja Rainbow-koulutusohjelman linkkikokoelma Moro! Monikulttuurinen oppiminen ja rekrytointi -projekti ETMO-projekti monikulttuurista työelämää kehittämässä ETMO-projekti perusti toimintaperiaatteensa yhdessä tekemisen, yhdessä oppimisen ja yhdessä vaikuttamisen perusajatukselle. Projektissa pyrittiin vaikuttamaan etenkin maahanmuuttajien työllistymisedellytyksiin paneutumalla työyhteisöjen moninaisuuteen liittyviin haasteisiin. Yksi projektissa kehitetyistä käytännöistä olivat työkulttuurin välittäjäryhmät, jotka koostuivat suomalais- ja maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä, esimiehistä sekä ammattiliittojen esimiehistä ja yrityksen johdosta. Välittäjäryhmän tarkoituksena on toimia yhteisenä foorumina. ETMO-projekti 17

18 3.1. Työyhteisökoulutus Useat organisaatiot, sekä oppilaitokset että työnantajaorganisaatiot, tarvitsevat tukea integroidessaan maahanmuuttajia organisaatioonsa. Suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurillistumisesta huolimatta monissa työyhteisöissä on hyvä kiinnittää huomiota suvaitsevaisuuteen ja maahanmuuttajiin kohdistuviin asenteisiin. Asenteellisuuteen voidaan vaikuttaa tiedon jakamisella sekä erityisellä asenteisiin pureutuvalla työyhteisökoulutuksella. Organisaatioiden koulutus voi esimerkiksi: Tukea työyhteisöjen valmiuksia vastaanottaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä Vaikuttaa asenteisiin ja työilmapiiriin Tukea monikulttuurisen työyhteisön kehittämistä Kohdistua konkreettiseen maahanmuuttajan ohjaukseen Työyhteisökoulutukseen voidaan koota esimerkiksi tietyn osaston henkilöstö tai samantyyppisten työtehtävien parissa työskentelevät henkilöt. Ryhmät on hyvä koota kuitenkin niin, ettei niiden koko nouse yli 20 henkilön. Työyhteisökouluttajien on hyvä vierailla organisaatiossa 1 3 viikon välein. Tyypillisesti vähintään kolme tuntia kerrallaan kestäviä koulutuksia järjestetään vähintään neljä kertaa. KÄYTÄNNÖN TYÖVÄLINEITÄ TYÖPAIKOILLA TAI OPPILAI- TOKSISSA TEHTÄVIIN NUOR- TEN JA AIKUISTEN MONIKULT- TUURISUUSKOULUTUKSIIN Ymmärräks Sää? -projektissa testattujen monimuotoisuuskoulutusten pohjalta ihanteellinen työyhteisökoulutus koostuu seuraavista tekijöistä: KESTO: vähintään neljä kertaa à vähintään kolme tuntia TAPAAMISTEN VÄLI: 1 3 viikkoa RYHMÄN KOKO: osallistujaa OSALLISTUJAT: yhden työyhteisön kaikki työntekijät tai useiden eri osastojen samoissa tehtävissä toimivat ihmiset, jotka tekevät muutoinkin yhteistyötä MUUTA: ryhmä pysyy samana ja ryhmässä on monenlaisia ihmisiä Ymmärräks Sää? -projektissa tuotettuja ja kehitettyjä kalvoja, koulutusmateriaaleja, harjoituksia ja tehtäviä ja muuta materiaalia löytyy projektin laatimasta Ymmärräks Sää? Työyhteisöjen monikulttuurisuuskoulutus -kirjasta. Julkaisija Työväen Sivistysliitto TSL ry. Ymmärräks Sää? -projekti 3.2. Työpaikkaohjaajat, -opastajat ja -perehdyttäjät Työpaikkaohjaaja tukee koko työyhteisöä tunnistamalla suomalaisten työelämän erityispiirteiden lisäksi myös ne maahanmuuttajuuden taustatiedot, jotka voisivat tukea työyhteisöä. Ohjaajan on tärkeää tiedostaa, ettei yhdenvertaisuus ole ennestään itsestäänselvyys kaikissa työyhteisöissä. Samoin ohjaaja huolehtii siitä, että muu henkilöstö on uudesta tulokkaasta ja hänen roolistaan tietoinen. Ohjaaja tukee myös työyhteisöön sijoittuvaa maahanmuuttajaa välittämällä hänelle työpaikkaa koskevia tietoja sekä kirjoittamattomia sääntöjä ja piilo-odotuksia. Vinkki Työpaikkaohjaaja on työssäoppijan tärkein tukihenkilö; hän perehdyttää, ohjaa, valmentaa ja antaa palautetta. Kontakti-projekti Monet oppilaitokset tarjoavat työpaikkaohjaajakoulutusta, joka perustuu ESR-rahoitukseen. Linkki Työhallinnon julkaisut 18

19 VINKKEJÄ JA OPASTUSTA MAAHANMUUTTAJATAUS- TAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TYÖSSÄOPPIJOIDEN OHJAUKSEEN Osuma-projektissa laadittu Maahanmuuttajat työpaikalla opas monikulttuurisiin kohtaamisiin on suunnattu ensisijaisesti työpaikkaohjaajille. Oppaassa kiinnitetään huomiota kysymyksiin ja aiheisiin, joihin maahanmuuttajien ja työssäoppijoiden ohjauksessa, ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja erilaisissa työpaikan viestintätilanteissa tulisi huomioida. Oppaassa käsitellään esimerkiksi työpaikkaohjaajan roolia opastajana, ohjaajana, viestinvälittäjänä ja kulttuuritulkkina, maahanmuuton vaikutuksia yleisesti sekä viestintätilanteita työyhteisöissä. Projektissa järjestettiin myös oppaan käyttöönoton tueksi monikulttuurisuusasioita käsittelevää koulutusta ja työpaikkaohjaajakoulutusta. Osuma-projekti Maahanmuuttajat työpaikalla opas monikulttuurisiin kohtaamisiin oppaan voi tulostaa osoitteesta kvopinnot/osuma.html Yksilöohjaus työpaikalla Työyhteisön uutta maahanmuuttajataustaista jäsentä on hyvä tukea yksilöllisellä ohjauksella. Työpaikalla tapahtuvan yksilöohjauksen olisikin usein tarpeen olla rutiini eikä vain tarvelähtöistä. Yksilöohjauksessa korostuvat asiakassuhteen luottamuksellisuus ja avoimuus. Ohjaajan tehtävänä on pitkäkestoisesti tukea maahanmuuttajan itsenäistymistä ja osaamistasoa sekä opastaa häntä niin työyhteisössä todennäköisesti esiin tulevissa asioissa kuin pienissä arkielämän asioissakin. Ohjauksessa on hyvä muistaa työllistymisprosessin olevan usein monimutkainen ja pitkäkestoinen. Yksilöohjausta tarvitaan usein työhöntutustumisjakson tukemisessa. Tällöin on hyvä huolehtia, että jaksosta saadaan todistus, koska se toimii suosituksena muita työnantajia lähestyttäessä. Yksilöohjauksen tarjonta vaihtelee työvoimatoimistoittain. Tarjontaan kannattaa perehtyä oman alueen työvoimatoimistossa Muita maahanmuuttajien työllistymistä tukevia toimenpiteitä Työnantajaorganisaatioiden ja työhallinnon yhteistyönä voidaan toteuttaa myös esimerkiksi tapahtumia, seminaareja ja messuja maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaamiseksi ja työllistymisen tukemiseksi. Vinkki Vastaanottokeskuksissa on järjestetty omat rekrytointimessut, joihin on kutsuttu alueen yrittäjiä. Tapaamispäivän aikana työnantajat voivat esitellä toimintaansa ja haastatella potentiaalisia työntekijöitä. Becoming More Visible -Equal-projekti Vinkki Suupohjan rannikkoseudulla on järjestetty työnantajatapaamisia yhteistyönä muiden viranomaistahojen kanssa työluvilla palkattavien maahanmuuttajien rekrytoinnista Myötätuuli-Medvind -projekti 19

20

21

22

23

24 804/816/2003 TM/4/2006

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

EK STTK TYÖSUHDEPÄIVÄ TYÖYHTEISÖN MONINAISUUS VOIMAVARANA

EK STTK TYÖSUHDEPÄIVÄ TYÖYHTEISÖN MONINAISUUS VOIMAVARANA EK STTK TYÖSUHDEPÄIVÄ TYÖYHTEISÖN MONINAISUUS VOIMAVARANA 11.02.2010 johtaja, palvelusektori Toimihenkilöunioni TU ry 2 Työyhteisön moninaisuus Mitä tarkoitamme? Mitä siedämme? Mihin sitoudumme? 3 Monimuotoinen

Lisätiedot

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja

Lisätiedot

Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa?

Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa? Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa? Kuntaliiton seminaari Haastava kuntajohtaminen 12.9.2013 Krista Nuutinen, ylitarkastaja 19.9.2013 Krista Nuutinen SISÄLTÖ Tausta: Kartoitus monimuotoisuusjohtamisesta

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella?

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella? Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella yhdenvertaisuudella? Sisältö Mitä monimuotoisuus ssä tarkoittaa? Yhdenvertaisuus syrjinnän kielto ssä lakien puitteissa Positiivinen

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Julkaistu 15.3.2011 Lasten ja nuorten kokemaa syrjintää ehkäistävä ja vähennettävä

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS

MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS HELSINGIN YLIOPISTON TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2013 2016 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Eva Rönkkö Eläkeläiset ry 16.3.2017 Sosiaalinen esteettömyys mitä se on? Esteettömyys yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet Sosiaalinen esteettömyys merkitsee sellaista ilmapiiriä ja toimintaympäristöä,

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus Sisällys Yhdenvertaisuussuunnitelma... 1 1 Johdanto... 1 2 Sisältö ja tavoitteet... 1 3 Positiivinen erityiskohtelu...

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja monimuotoisuus työelämässä. OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja monimuotoisuus työelämässä. OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Yhdenvertaisuuden edistäminen ja monimuotoisuus työelämässä OM, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 1 Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö Demokratia ja kansalaisvaikuttaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (7) 13 Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet HEL 2016-013324 T 01 00 00 03 Päätös päätti henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Eija Leinonen ja Marja-Leena Haataja 12.9.2017 Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli selvitellä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Matkalla yhdenvertaiseen asiakastyöhön

Matkalla yhdenvertaiseen asiakastyöhön Matkalla yhdenvertaiseen asiakastyöhön ULRIK -projektin päätösseminaari Tampereella 14.10.2011 Sari Hammar-Suutari Itä-Suomen yliopisto/aducate sari.hammar@uef.fi MONIKKO Monikulttuurisen kasvatustyön,

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

ERILAISUUS, TYÖPAIKKOJEN EHTYMÄTÖN VOIMAVARA

ERILAISUUS, TYÖPAIKKOJEN EHTYMÄTÖN VOIMAVARA ERILAISUUS, TYÖPAIKKOJEN EHTYMÄTÖN VOIMAVARA MOJOVA MENETELMILLÄ VAHVUUDEKSI MONINAISUUS, JOHTAMINEN, VAIKUTTAMINEN Annaliisa Visti Leena-Kaisa Härkönen Psykosoft Oy Työryhmän moninaisuus (diversity) on

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Petri Puroaho Taustaa Vates-säätiö: asiantuntijaorganisaatio, joka toimii (1993

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla. Panu Artemjeff Erityisasiantuntija Tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sen edistäminen sosiaalialalla Panu Artemjeff Erityisasiantuntija Amartya Sen:in haaste Demokratia sisältää kaksi ydinlupausta: Kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

Monimuotoinen työyhteisö Esimerkkejä Itellan toteuttamista ohjelmista monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä

Monimuotoinen työyhteisö Esimerkkejä Itellan toteuttamista ohjelmista monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Monimuotoinen työyhteisö Esimerkkejä Itellan toteuttamista ohjelmista monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Wilberforce Essandor, kehityspäällikkö Itella Oyj Tausta Työnantajan sitoutuminen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 27.5.2014 Merja Turpeinen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 27.5.2014 Merja Turpeinen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Näillä opeilla osaavia monikulttuurisia työyhteisöjä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 2012-2014 Merja Turpeinen, Marika Nevala, Anne Salmi, Eva Tuominen,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtamisen hyvät käytännöt YES III hankkeen kartoituksen tuloksia

Monimuotoisuuden johtamisen hyvät käytännöt YES III hankkeen kartoituksen tuloksia Monimuotoisuuden johtamisen hyvät käytännöt YES III hankkeen kartoituksen tuloksia Liisa Männistö Helsinki 19.5.2010 YES III Yhdenvertaisuus Etusijalle Kansallinen syrjinnän vastainen tiedotuskampanja

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta 5.10.201 Mitä on yhdenvertaisuus? Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon

Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon Yhdenvertaisuusnäkökulmia maakuntahallintoon Kohti lapsiystävällisiä maakuntia, LAPE seminaari 24.1.2018 Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Moninaisuuden mentoroinnilla mahdollisuuksia. LEAD-messut Jonna Roos ja Elena Mikhalkina 4.9.2012

Moninaisuuden mentoroinnilla mahdollisuuksia. LEAD-messut Jonna Roos ja Elena Mikhalkina 4.9.2012 Moninaisuuden mentoroinnilla mahdollisuuksia LEAD-messut Jonna Roos ja Elena Mikhalkina 4.9.2012 Työnantajat Kulttuurisesti moniarvoinen työyhteisö -tutkimus Työharjoittelu Yritysvierailut Verkostofoorumit

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Unesco-koulujen seminaari

Unesco-koulujen seminaari Unesco-koulujen seminaari Opetushallitus 7.9.2016 Uudet opsit ja uusi opettajuus globaalikasvatuksen näkökulmasta 1. Mitä on globaalikasvatus? 2. Mitä uudet opsit sanovat? 3. Mitä sitten? Mitä on globaalikasvatus?

Lisätiedot

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen 3.5.2017 Asenteet Turvallisuus Vuorovaikutus Osallistuminen kunnioitus ennakkoluulot ja mielikuvat luottamus monimuotoisuuden arvostaminen

Lisätiedot

ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen. 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen

ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen. 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen ValoDi Valorisation of Diversity Skills Managing diversity...impossible?

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Maahanmuuttajat voimavarana pääkaupunkiseudulla seminaari 20.3.2007 Kauniainen, Kasavuoren koulutuskeskus Kansliapäällikkö Työministeriö 1 Suomessa työskentelevät

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 MITEN YHTEISKUNNALLINEN ILMAPIIRI VAIKUTTAA IHMISTEN TURVALLISUUTEEN? MIKSI VÄESTÖRYHMIEN VÄLILLE

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Yhdenvertaisuus työelämässä seminaari 30.11.2017 Vates Aulikki Sippola, KTT, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS auttaa yhteistyö tekemään ja parempaa vaikuttaminen

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Kulttuurien välisen työn valmukseen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä -MULTI-TRAIN, Toimintatutkimushanke

Kulttuurien välisen työn valmukseen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä -MULTI-TRAIN, Toimintatutkimushanke Paneeli: Monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen osaaminen tulevaisuuden työyhteisöissä: MULTI-TRAIN tutkimushanke, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto sekä Kuntatyönantajat Kuntatalo, Huone A

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus Suomen työelämässä tilannekatsaus

Monikulttuurisuus Suomen työelämässä tilannekatsaus Hyvinvointia työstä Monikulttuurisuus Suomen työelämässä 2016 - tilannekatsaus Barbara Bergbom Monikulttuurisuus liiketoiminnan mahdollistajana seminaari 12.05.2016 12.05.2016 Työterveyslaitos Barbara

Lisätiedot

Seta ry Pasilanraitio 5, Helsinki Tampere Lotte Heikkinen, Seta

Seta ry Pasilanraitio 5, Helsinki   Tampere Lotte Heikkinen, Seta Yhdenvertaisesti työelämään? Tampere 28.3.2017 Lotte Heikkinen, Seta Lainsäädäntö Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien muutokset tulivat voimaan vuoden 2015 alussa Ehdoton syrjintäsuoja myös seksuaali-

Lisätiedot

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista.

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Tarvitsemme toisiamme. www.mil.fi Itsenäisyyttä puolustaen, tasa-arvoisesti toimien. Puolustusvoimien tehtävänä on paitsi maamme alueiden valvonta ja alueellisen

Lisätiedot

Enemmän työhyvinvointia

Enemmän työhyvinvointia Enemmän työhyvinvointia Helmiä työhyvinvoinnin kehittämiseen ENEMMÄN TYÖHYVINVOINTIA Helmiä työhyvinvoinnin kehittämiseen E N E M M Ä N O S A A M I S T A 1 Monimuotoisuus erilainen työntekijä uhka vai

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO 14.11.2011 Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi

Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi Sisältö Riittävän hyvä työyhteisö Työpaikan työyhteisön voimavaro lisäävät tekijät Esimiehen, työsuojeluvaltuutetun luottamusmiehen

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS Hanna Vilkka Mistä on pienet tytöt tehty? Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty. Mistä on pienet pojat tehty? Etanoista,

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Monikulttuuriset yritykset

Monikulttuuriset yritykset Monikulttuuriset yritykset 23.11.2017 Projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari markku.lahtinen@chamber.fi Twitter: @Fondeo COME www.come2.fi Kauppakamari Perustettu 1917 Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma Tervolan kunta Yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 Henkilöstötoimikunta 17.11.2016 40 Kunnanhallitus 28.11.2016 331 1 Sisällys Tervolan kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma v. 2017... 2 1. Saatteeksi... 2 2.

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa

Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.5.2010 Hillevi Lönn Sukupuolten tasa-arvo hallitusohjelmassa Hallitus sitoutuu kokonaisuudessaan edistämään tasaarvoa määrätietoisesti

Lisätiedot

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi, Rovaniemi 27.3.2012 Kaija Pulkkinen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Miten yhteiskunnallinen ilmapiiri vaikuttaa ihmisten turvallisuuteen? Miksi väestöryhmien välille

Lisätiedot